afb. Kris Roderburg, 2008

300. Peter Peters van Antwerpen, 1579

steensoort: maaskalksteen
maten: 116 x 226 cm
locatie: transept

De zerk heeft een tekstband langs de randen, die op de hoeken is voorgesteld als zijnde omgeslagen. De inscriptie loopt door in het middenveld bovenaan. In het midden van de zerk zien we een verdiepte cirkel met rand met daarbinnen in relif het wapenschild. Dit schild is met een lint opgehangen aan de cirkelrand. De inscriptie bestaat uit mooie en diep gegraveerde letters. Onder de cirkel is in een vrije techniek een staande os gegraveerd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 83
Smits (171)
hier leet begraven
peter petersszen van antwerpen,
sterf anno 1579, den 8 juny;
en(de)
chrystyna jan gerijtssens docht(er), sijn huysvrou,
sterf anno 1572, 7 september;
en(de)
petronella,
syne dochtere, huysvrou van
jacob beyherdts,
die sterf den 3 juny anno 1591;
engelken van antwerpen,
haer sust(er),
sterf anno 1603, 7 july.De afmetingen van den grafsteen bedragen: 1,16 bij 2,27 Meter. Als curiositeit moge hier aanghaald worden, dat omtrent midden op den steen (onder het hierboven afgedrukte schild) een rund is uitgebeiteld, dat geheel op-zich-zelf staat. Vergelijk grafsteen No. 22, bl. 31 van dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 181
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

300. Peter Peters van Antwerpen, 1579
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 83
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 181

n: vermelding in een voetnoot