afb. Kris Roderburg, 2008

314. Pieter Storm van 's Gravesande, 1761

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 112 x 230 cm
locatie: transept

De wapens zijn praktisch volledig afgesleten. Het bovengedeelte van de zerk wordt ingenomen door het alliantiewapen met aan de beide zijkanten nog tweemaal twee wapenschilden aan linten. Het benedengedeelte van de zerk, ongeveer tweederde van het geheel beslaand, heeft een verhoogde rand die de inscriptieplaat aangeeft. Hierop zien we aan de bovenzijde de zevenregelige inscriptie, terwijl de rest van de zerk leeg blijft.
De zerk memoreerde oorspronkelijk personen uit het derde kwart van de zeventiende eeuw, zie hieronder. Voor het aanbrengen van de nu aanwezige inscriptie moet de oude inscriptie op een zeer zorgvuldige manier zijn weggekapt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 121
Smits (164)
graft-kelder
van de heer
pieter storm van 's gravesande,
oud scheepen
en
raad
deeser stad,
sterft den 29 november
1761.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,12 bij 2,24 Meter.
De zes wapenschilden, die in dezen steen waren gebeiteld, zijn geheel afgesleten.
De hier vermelde Pieter Storm van 's Gravesande behoort onderscheiden te worden van zijn volledigen naamgenoot, die ook schepen en raad dezer stad was, doch die den 28 October 1721 is overleden. Dezen laatsten haalt J.B. Rietstap in zijn Wapenboek van den Nederlandschen Adel (Groningen 1887) IIe deel bl. 191 aan. Ook noemt R.A. van Zuylen in zijne Naamlijst en Wapenkaart der leden van de Regering ... van 's Hertogenbosch, 1863, bl. XII, no. 18, een Pieter Storm van 's Gravesande, die ook tot de leden der stedelijke regeering van Den Bosch behoorde. (Zie de hierboven afgedrukte zerk). Verder wordt in dit werk van Van Zuylen nog een Pieter van 's Gravensande aangehaald als lid der stedelijke regeering van Den Bosch, waar hij in 1725 overleed. Zie R.A. van Zuylen, als voren bl. X, no. 7. Deze laatste voerde hetzelfde wapen als de vorigen en behoorde ook tot dezelfde adellijke familie. Het helmteeken echter, dat op grafsteen no. 164 onduidelijk is geworden, wijkt blijkbaar af van dat der familie Storm van 's Gravesande, of kortaf „'s Gravesande”, wier helmteeken uit een zwarten stormvogel bestaat. Vergeijk b.v. grafsteen no. 129, bl. 140 in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 174
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

314. Pieter Storm van s Gravesande, 1761
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 121
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 174

n: vermelding in een voetnoot