afb. Kris Roderburg, 2008

361. Laurens van 's Gravesande, 1686

steensoort: maaskalksteen
maten: 126 x 220 cm
locatie: transept

De grote zerk heeft een rand, aangegeven door een gegraveerde lijn. Bovenaan bevindt zich een tweeregelige inscriptie, waarvan de tweede regel wordt doorbroken door een verdiepte cirkel. In de cirkel is in relif het alliantiewapen weergegeven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 271
Smits (129)
begravenis
van
lauren 's gravesande.De afmeting dezer grafzerk bedraagt: 1,26 bij 2,22 Meter.
Laurens van 's Gravesande leefde te 's Hertogenbosch in de tweede helft der zeventiende eeuw. Hij was de zoon van Ewoud Storm van 's Gravesande en Eva van Swaenswijck. Laurens huwde te Leiden in 1635 met Johanna van Heurn, wier wapenschild naast dat van haren man hierboven is afgebeeld. De voormelde Laurens is te dezer stede in 1686 overleden. Hij behoorde tot de stedelijke regeering van 's Hertogenbosch, zooals R.A. van Zuijlen in zijne „Naamlijst en Wapenkaart der Leden van de Regeering, de Pensionarissen, Griffiers en Secretarissen van 's Hertogenbosch,” ('s Bosch 1863) bladzijde III, aangeeft. Vergelijk grafsteen No. 164 in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 140
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

361. Laurens van s Gravesande, 1686
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 271
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 140

n: vermelding in een voetnoot