afb. Kris Roderburg, 2008

256. Cleas van Ravensteen, 1524

steensoort: maaskalksteen
maten: 86 x 200 cm
locatie: schip

De zerk is nogal afgesleten, wat vooral geldt voor de rechterkant. Van de afbeelding van de kelk in een vierpas in het midden zijn nog slechts vage contouren te onderscheiden. Ook van de inscriptie, die rond 1900 nog in zijn geheel was te lezen, is veel verdwenen. De zerk vertoont een tekstband die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen; voor de rechterbenedenhoek gebeurt dit door een verhoging van de band. In het midden was vroeger een fraaie vierpas te zien, aangegeven door een rand met binnentracering en in de buitenhoeken kruisbloemen. Hierbinnen bevond zich een kelk met hostie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 689
Smits (115)
HIER LEET BEGRAVE(N) HEER
CLAES VAN RAVESTEEN,
BRUEDER DEES CONVENTS,
DIE STERF ANNO XVc EN(DE) XXIII,
DE(N) SEXTE(N) DACH IN MERTE;
EN(DE) HEER
THOMAS VAN BORKEN,
DIE STERF ANNO XIIIIc XXIX,
XVII DECEMBRIS;
ENDE HEER
PETER JAN MARCELISSZEN,
MEDE BRUDER DEES CONVENTS,
STERF ANNO XVc ENDE LXI,
DEN XI DACH MAY.De afmeting dezer zerk bedraagt: 0,96 bij 2 Meter. Het jaartal (op den achtsten regel) „anno 1429” is blijkbaar eene vergissing; door vergelijking met beide andere overlijdingsjaren moet men immers hier allerwaarschijnlijkst het jaartal 1529 lezen. Deze eenvoudige grafzerk is vermoedelijk uit de naburige Dominicanerkerk naar de St. Jan overgebracht geworden. In de Sint Janskerk werden immers, in zoeverre mij is gebleken is, geen monniken begraven.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 123
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 123

n: vermelding in een voetnoot