afb. Kris Roderburg, 2008

178. Benoet Lemaire, 1636

steensoort: maaskalksteen
maten: 99 x 191 cm
locatie: schip

De huidige inscriptie is aangebracht op een oudere zerk, waarvan de inscriptie moet zijn aangebracht geweest op een nu uitgediepte lege tekstband met uitstulpende hoeken. In het middenveld zien we een gegraveerd wapenschild en daarop de diep gegraveerde letters H en B tegen elkaar. Zowel rechts boven het registratienummer als aan het begin van de derde regel van de inscriptie bevindt zich een diep gegraveerd kruisje. Zeer waarschijnlijk betreft het hier twee van de vijf kruisjes van een altaarsteen; de zerk is dan vroeger een altaarsteen geweest.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 499
Smits (111)
BEGRAFFENISSE VAN
BENOET LEMAIRE,
CAPITEYN VAN
EEN COMPAGNIE
VOETKNECHTEN
TEN DIENSTE DESER LANDE(N)
STERFT DEN EERSTEN APRIL 1636.Grootte der zerk: 1 bij 2 Meter. Dit grafteeken is kennelijk herkapt, een palimpsest. Terzijde van de stijve lijst, die dit grafschrift omgeeft, komt de tekstband van het oude grafteeken, vooral in de hoeken, duidelijk te voorschijn.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 119
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Grafzerken in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 156
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

178. Benoet Lemaire, 1636
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 499
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 119

n: vermelding in een voetnoot