afb. Kris Roderburg, 2008

48. Rogier van Griensven, 1643

steensoort: maaskalksteen
maten: 155 x 288 cm
locatie: schip

Van deze afgesleten zerk zijn nog slechts de contouren van de oorspronkelijke voorstelling te zien. De wapens zijn geheel verdwenen en van de inscriptie is slechts hier en daar een letter vaag te onderscheiden. Beide zaken zijn bekend uit oude aftekeningen. De zerk, die opvalt door haar evenwichtige vormgeving, vertoont twee praktisch even grote gedeelten. De benedenhelft laat een rechthoekige inscriptieplaat zien onder een geprofileerde dorpel die gedragen wordt door twee doodshoofden. De tekstplaat wordt verder links en rechts omgeven door een langgerekte voluut en onder door een dubbele voluut. Boven de dorpel zien we het hoofdwapen. Links en rechts zijn aan een dubbel lint vanuit een ring tweemaal vier wapens opgehangen. Tussen de uiteinden van deze linten en de twee linten vanuit het hoofdwapen zijn nog een gevleugelde zandloper en een, vroeger gevleugeld, doodshoofd te zien. Vergelijkbaar wat betreft vormgeving zijn de zerken 319 en 312.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 127
Le Grand Théâtre
37
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 37
Smits (79)
BEGRAEFFENISSE VAN HEER EN Mr
ROGIER VAN GRIENSVEN LICENt
IN DEN RECHTEN OUDTRAEDT
H. DESER STADT STERFT DEN 21
JULI Ao 1643 EN JOFFR. JOSYN VAN
AMERZOYE ZYNE HUYSVROUWE
STERFT DEN 15 JUNI Ao 1603 ENDE
JOFFER JOANNA HENNE DOCHTER
STERFT DEN 21 MERT Ao 1633 EN
JOFFR HESTER VAN GRIENSVEN HAAR
SUSTER STERFT DEN 14 DECEMB 1653Afmeting der zerk: 1,52 bij 2,90 Meter.
Zie: Studiebeurzen: Jhr. A. van der Does de Willebois, IIe Deel, bl. 40, 41.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 87
Van Epen
19
De Wapenheraut (1897) 19
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 19
 
1905 Kapittel 1 : Stichting van mej. Hester van Griensven
Van der Does de Willebois Studiebeurzen deel II (1905) 5-183
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

48. Rogier van Griensven, 1643
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 127
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 19

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 144

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 87

n: vermelding in een voetnoot