afb.

139. Dirck de Borchgreve, 1519

steensoort: maaskalksteen
maten: 114 x 268 cm
locatie: schip

Het oppervlak van de grote zerk is tegenwoordig praktisch geheel afgesleten. Slechts de contouren van het wapen en het dekkleed zijn nog te ontwaren, evenals enkele streepjes van de inscriptie midden links. Het moet een indrukwekkende zerk zijn geweest, waarvan rond 1900 nog een groot gedeelte was te zien. De zerk lag bij de vroeger meest belopen zuidelijke toegangspoort.
Het middenveld was oorspronkelijk geheel opgevuld met een sterk versneden dekkleed, dat de helm en het helmteken volledig insloot. Op de hoeken bevonden zich vierpassen met daarin kwartierwapens. Het bovenste kwart van het middenveld en ongeveer tweederde van de inscriptie rechts waren al rond 1900 afgesleten. Volgens Hs Martini 260 waren toen al de kwartierwapens op de hoeken verdwenen. Hij noemt wel de namen van de families waartoe de wapens behoorden. Ook vermeldt hij dat er op de buitenranden van de zerk vroeger nog een inscriptie was te zien, die toen echter al onleesbaar was geworden. De zerk moet op een bepaald moment in de negentiende eeuw zowel aan de linker- als de rechterkant zijn ingekort: deze inkorting is wel aangegeven op de tekening van rond 1900, maar nog niet op de tekening uit het begin van de negentiende eeuw.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 387
Le Grand Théâtre
40
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 40
Smits (1)
HIER LEET BEGRAVEN
DIRCK DIE BORCHGREEFF,
STERF ANNO 1519, DEN 27ten JUNII,
ENDE JOFFROU
GERTRUYDT BRANT VAN GROBBENDONCK,
SIJN HUYSVROU,
STERF ANNO XIIIIc ENDE XCVI,
OP SINT MARTESAVONT.
BIDT GOD VOER DE ZIELE.De datum, voorkomende op den vijfden en zesden regel van het grafschrift is: XIIII centum ende XCVI, op sint Martesavont, d.i. 1496, November 10.
Zerk van blauwen steen, groot 2,69 bij 1,14 Meter.
Deze steen is aan de zijden sterk afgehakt, zoodat zelfs ter rechter het opschrift en de wapenschilden doormidden zijn geneden.
De wapenkwartieren op de vier hoeken zijn uitgesleten.
Dit grafteeken is een der oudste en tevens sierlijkste der geheele kerk; het is uitgevoerd in den zwierige en sierlustigen trant van de eerste helft der XVIde eeuw.
Opmerking verdient het sterk uitgerafelde en geheel versneden helmkleed.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 3
Van Epen
20
De Wapenheraut (1897) 20
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 20
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

139. Dirck de Borchgreve, 1519
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 387
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 20

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 149-150

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 3

n: vermelding in een voetnoot