afb. 1832

Capucijnen

locatie: Postelstraat

Bebouwing, die mogelijk tot het Capucijner klooster behoort.
Van Bos tot Stad (1983) 74-75
Sasse van Ysselt

Het voormalig Capucijnenklooster

267
268
269
270
271
272
273
274
275
Noten
1.Dit straatje werd in eene Bossche Schepenakte van 1577 (Reg. n 237 f. 464) geheeten: dat straetken neven den Postel.
2.Van zijne vrouw Petronella van Broeckhoven, die eene dochter zal geweest zijn van Rogier en Elisabeth van Jabeek, had hij geene kinderen. Zij stierf in of omstreeks het jaar 1672.
3.Reg. n 374 f. 346.
4.Reg. n 538 f. 142.
5.Hij was zoon van Abraham Verster en Henrietta Margaretha van Woerkom en huwde als gezegd met Catharina Gast.
6.Hij was aldaar geneesheer, schepen en raad; den 14 Augustus 1747 werd hij er geboren en hij overleed er 24 April 1802; hij huwde met 1 Antonia Emilia van Heurn; 2 Sabina Wilhelmina Mollerus; zijne eerste vrouw schonk hem Jan Franois Leopold Verster, die inspecteur der registratie en lid van den Gemeenteraad te den Bosch was en zijne tweede vrouw baarde hem een zoon Abraham Hendrik Verster, heer van Wulverhorst en opperhoutvester.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 267-275
Artikelen
1873

L.H.C. Schutjes

Capucijnen
Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch IV (1873) 400-401
 
1983

Hans L. Janssen en Paul A.M. Zoetbrood

De Uithof en het Refugiehuis van de Abdij van Postel
Van Bos tot Stad (1983) 74
 
1988

D.J. de Vries

De dendrochronologische datering van paalresten afkomstig van de Uithof van de abdij van Postel te 's-Hertogenbosch
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 (1988) 102-107
 
1988

P.R. Tomlinson

Het botanisch onderzoek van plantresten uit een 13e eeuwse greppel rond de Uithof van de priorij van Postel te 's-Hertogenbosch
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 (1988) 108-112
 
Stadsrekeningen
1615 Kapittel 18.
Betaling van den laatsten termijn, ten behoeve der Paters Capucijnen tot aankoop en bouwing van hun convent, in het huis van Postel.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1226
 
1616 Kapittel 20.
Toelaag aan de Paters Kapucijnen tot opbouwing der kerk.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1237
 
1618 Kapittel 22.
Commissie tot bijlegging, van het geschil tusschen het convent van de Capucijnen en het vrouwenklooster op den Uilenborg.
De Stad betaalt de Eerw. heeren Capucijnen 1000 gul. voor den scheidingsmuur tusschen hun Convent en het klooster op den Uilenborg.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1254-1255
 
1625 Kapittel 23.
Het convent der paters capucijnen door de pest besmet, worden de paters daarin besloten en hen eetwaren en andere benoodigdheden van Stadswege geleverd.
Behoudmiddelen tegen de pest aan de capusijnen en schepenen geleverd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1326-1327, 1329
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 133

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 400-403

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 249

n: vermelding in een voetnoot