Klokkengieters Moer

Adriaenssen

De Bossche familie Moer in kerkklokken, altaarstukken en gebed (1452-1644)

door L.F.W. Adriaenssen

199
200
201
202
203
204
205
Noten
1.GAH, Schaduwarchief DTB, no 0, ± 1503
2.GAH, R 1274, f 380, 17 december 1504
3.GAH, R 1268, f 264v, 27 maart 1500. R 1372, f 385v, 2 september 1557
4.GAH, R 1843, f 295, 19 januari 1546
5.GAH, Aanwinsten 7851, f 198, 23 november 1523
6.GAH, R 1842, f 560, 2 juni 1536
7.GAH, R 1843, f 295, 19 januari 1546
8.GAH, R 1272, f 27, 3 januari 1512: Arnt Wouters die Vrieze
9.GAH, R 1843, f 295, 19 januari 1546.
10.B. Bijtelaar, De zingende torens van Amsterdam (Amsterdam, 1947), 17. A. Smijers, "De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch", Tijdschrift der Vereeniging voor Nederlandsche muziekgeschiedenis, XIII (1932), 186.
11.GAH, R 1312, f 14, 5 november 1529. R 1316, f 78, 15 maart 1532. R 1319, f 92, 5 maart 1530. R 1344, f 111, 14 december 1545. A.F.O. van Sasse van IJsselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars en bewoners in vroegere eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche schepenprotocollen loopende van 1500-1810 (3 dln; z.pl., z.j.) I, 366; II, 335.
12.GAH, R 1334, f 108, 19 februari 1541. R 1342, f 425, 11 juli 1545. R 1344, f 111, 14 december 1545.
13.GAH, R 1321, f 251, 15 juli 1535. R 1342, f 388, 6 juni 1545.
14.GAH, R 1346, f 165, 19 april 1547.
15.GAH, R 1291, f 332v, 2 april 1518. R 1335, f 213, 19 juni 1542. R 1342, f 435v, 17 juli 1545. R 1382, f 548v, 22 april 1563. R 1383, f 281, 20 maart 1562. R 1385, f 14, 16 oktober 1563. R 1402, f 291v, 14 juni 1578. C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch, 1912) 108.
16.GAH, R 1846, f 77, 14 oktober 1560. R 1848, f 243, 29 juli 1573.
17.A. Schillings, Matricule de l'université de Louvain (dl III, Brussel, 1958) 678. H. de Vocht, History of the foundation and the rise of the Collegium Trilingue Lovaniense 1517-1559 (4 dln; Leuven, 1951-1955) II, 69.
18.Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamer 20787, 24 mei 1533. Bisschoppelijk Archief 's-Hertogenbosch, Obituarium van de Sint Jan van Den Bosch, p. 422. G.A.H., R 1340, f 3l0v, 4 augustus 1543. R 1848, f 243, 29 juli 1573. L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch (5 dln; Sint-Michielsgestel, 1870-1876) IV, 255. Van Sasse van IJsselt, De voorname huizen, III, 5. A. van Sasse van IJsselt, "De vereeniging van de priesters-beneficianten der Bossche Illustre Lieve Vrouwe broederschap", Taxandria, XXIII (1916), 186.
19.GAH, R 1343, f 106, 10 december 1544. R 1353, f 79, 31 januari 1550.
20.GAH, R 1372, f 293, 12 juni 1557. R 1382, f 548v, 22 april 1563. In 1525 gaf een mr. Cornelis van Stalle, zangmeester te Lübeck, een machtiging aan zijn oom Adriaen van Stalle te Kruisland (K. Slootmans, Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565 (3 stukken; Tilburg, 1985) II, 697).
21.GAH, R 1402, f 291v, 14 juli 1578. R 1848, f 243, 29 juli 1573.
22.F. Donnet, "Les cloches chez nos pères", Annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique, LI (1898) 367. F. Donnet, "Variétés campanaires. (Deuxième série)", Annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique LXI (1909) 209, 320. J.H. van Mosselveld, "De klokken van Geertruidenberg", Brabantia, VIII (1959) 113: mr. Cornelis Janssen werkt in 1615 samen met mr. Jan Willems - zijn neef?
23.Van Sasse van IJsselt, De voorname huizen, I, 301.
24.E. Valvekens, Een premonstratenzerabdij in het begin der zestiende eeuw ('s-Hertogenbosch, 1936) 37. G. Slechten, Necrologium Monasterii S. Mariae Sanctique Joannis Baptistae in Averbode Ordinis Praemonstratensis (Scherpenheuvel-Zichem, z.j.) 189, 207, 222.
25.GAH, R 1327, f 150, 16 februari 1538. R 1842, f 560, 2 juni 1536. M.A. Vente, "De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch 1541-1615", Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis, XIX (1963) 40.
26.GAH, R 1326, f 133, 23 februari 1537. R 1327, f 199, 12 april 1538; f 207, 25 april 1538. R 1328, f 67, 20 maart 1537.
27.RAH, Jezuïetencollege 's-Hertogenbosch, no 999. G.A.H., R 1383, f 39v, 17 november 1562. R 1844, f 1, 9 januari 1551.
28.GAH, R 1344, f 438v, 24 september 1546.
29.GAH, R 1352, f 135, 11 januari 1549. R 1841, f 52, 11 april 1545.
30.GAH, R 1326, f 133, 23 februari 1537. Schutjes, Geschiedenis, IV, 633. G.C.A. Juten, "Dekenaat Hilvarenbeek", Taxandria, XXXI (1924) 122. Valvekens, Een premonstratenzer abdij, 83, 149. Schillings, Matricule, III, 654. T.J. Gerits, "De klokgieters Moer in de zuidelijke gewesten", Bossche Bijdragen, XX (1970-1971) 62, 80, 81. Slechten, Necrologium, 97-98.
31.GAH, Aanwinsten no 7851, f 380, 1537; f 572, 1581. G.C.A. Juten, "Het klooster van de Clarissen te 's Hertogenbosch", Taxandria, L (1943) 196.
32.Vente, De Illustre, 40.
33.GAH, R 1370, f 141, 5 februari 1556. R 1844, f 186, 2 januari 1555; f 262, 25 september 1555.
34.GAH, R 1379, f 117v, 23 januari 1561. R 1382, f 132v, 9 februari 1562. R 1399, f 82, 17 december 1574. R 1402, f 100, 12 juli 1577. R 1412, f 229v, 23 september 1575. R 1848, f 341, 15 mei 1575.
35.Kathedraalarchief Sint Jan 's-Hertogenbosch, omslag klokken, uurwerk e.d., kwitantie van 5 oktober 1600. G.A.H., A 243, f 17, 1586. Ambachten 321, passim. R 1402, f 100, 12 juli 1577. R 1408, f 129, 15 december 1594. R 1422, f 67, 10 juli 1592. R 1432, f 296v, 11 juni 1594. R 1474, f 255v, 17 mei 1603. R 1503, f 110,28 november 1626. R 1531, f 12, 11 oktober 1619. R 1545, f 35, 20 maart 1630. Schutjes, Geschiedenis, IV, 217. G.C.A. Juten, De parochiën in het bisdom Breda (dl II; Bergen op Zoom, 1935) 23, P.C. Boeren, "Over de bouwaflaat voor de kerk van Etten in 1515", Jaarboek van de Geschied- en oudheidkundige kring van stad en land van Breda "De Oranjeboom", XI (1958) 149, 154.
36.L.F.W. Adriaenssen, "De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch", De Brabantse Leeuw, XXXIV (1985), 156.
De Brabantse Leeuw 37 (1988) 199-208
Klokken
Nr.ToonDiameter (cm)Gewicht (kg)OpmerkingJaar
Literatuur en bronnenpublicaties

L.F.W. Adriaenssen, 'De Bossche familie Moer in kerkklokken, altaarstukken en gebed (1452-1644)' in: De Brabantse Leeuw 37 (1988) 199-208

L.F.W. Adriaenssen, 'De Bossche klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek (1989) 45-78

S. van Balkom, De carillons van 's-Hertogenbosch (1982) 5, 7, 8, 9

Elly van Loon-van de Moosdijk, Goet ende wael gheraect (2004) 185-191

Werkgroep Bossche Klokken, Het is al Klok wat de Klok slaat (2016) 7, 10, 11, 12, 45

n: vermelding in een voetnoot