afb. 1816-1817

Sint Annakapel

bouwjaar: tussen 1520 en 1523
sloop: 1819
locatie: Sint Annaplaats

Eenbeukige zaalkerk met veelzijdig (drie?) gesloten koor.
Broederschapskapel, gebouwd tussen 1520 en 1523, gesloopt 1819.
Van Bos tot Stad (1983) 97
Mosmans

Hinthamerstraat

33
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 33
Roelands

Hinthamerstraat

In 1483 verkocht men de kapel aan de Broederschap van de H. Anna die het gebouw in 1523 liet afbreken, ter plaatse een nieuwe kapel bouwde en deze toewijdde aan de H. Anna. Van 1630 tot 1819 heeft de kapel dienst gedaan als Waalse kerk.
Straat in Straat uit (1984) 53
Sasse van Ysselt

De St. Annakapel

264
265
266
267
268
269
Noten
1.Zij was het speldenmakersklokje, dat oudtijds voor het werkvolk placht geluid te worden om het begin en het einde van hunnen arbeidstijd aan te kondigen.
2.In 1805 had men in den Bosch 10491 Katholieken tegen 2302 Protestanten.
3.Deel II p. 237.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 264-269
Tekeningen

Sint Annakapel

Globale plattegrond uit begin 19e eeuw
Bibliotheek en Prentenkabinet Provinciaal Genootschap te 's-Hertogenbosch nr. H.55.52.11
H.L. Janssen, Van Bos tot Stad : Opgravingen in 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1983) 97
Artikelen
1630

P. Bor

Gelegentheyt van 's-Hertogenbosch
('s-Gravenhage 1630) 17
 
1840

J.A. Coppens

Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1840-1844) II 192
 
1846

C.R. Hermans

Chronicke van der stad van Tsertogenbosch (A. Cuperinus) in:
Verzameling van Kronyken betreffende de stad en meyerij van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1846-1848) I 85
 
1870

L.H.C. Schutjes

Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch
(Sint Michielsgestel 1870-1876) IV 377
 
1899

L.C. Hezenmans

's-Hertogenbosch
Bulletin van den Nederlandsche oudheidkundige bond 1899-1900 (1899) 178-179
 
1905

G. van der Elsen en W. Hoevenaars (eds.)

Analecta Gijsberti Coeverinx
Uitgave van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
('s-Hertogenbosch 1905-1907) II 322
 
1910

Sasse van Ysselt

De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1910-1914) III 264 e.v.
 
2002

Ad van Drunen

Sint-Annakapel
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 66
 
Geschiedenis
1816 Op 11 december wordt het Koninklijk Besluit ondertekend waarbij de Sint Jan definitief aan de katholieken wordt gelaten. De katholieken moeten een bedrag van zestigduizend gulden un 's Rijks kas storten. Uit deze schatkist zal voor de hervormden een geheel nieuwe kerk gebouwd worden. Om dit laatste te bereiken zal de stad aan de hervormden het Geefhuis en de daarachter gelegen gronden in de Hinthamerstraat afstaan. De gemeente 's-Hertogenbosch zal eigenaar worden van de voormalige Annakapel en de toren van de Sint Jan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1818 De sloop van het voormalige Geefhuis om plaats te maken voor een nieuwe hervormde kerk gaat niet door. Er vindt een nieuwe ruil plaats: de Annakapel zal nu in handen van de protestanten komen. Een jaar later zal de kapel gesloopt worden, in 1820-1822 wordt de hervormde kerk gebouwd.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Stadsrekeningen
1599 Kapittel 16.
Bevel dat de arme jongens des Zondags wederom in St. Anna Kapel moeten ter school gaan.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1599-1600. Deel 2, blz 1126
 
1601 Kapittel 15.
Gedwongen schoolgaan ter Zondagsschool in St. Annakapel, voor alle jongens en meisjes.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1601-1602. Deel 2, blz 1144
 
1605 Kapittel 17.
Verbod dat na het luiden der klok van St. Anna kapel, niemand in de stroom met schuiten mag varen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1605-1606. Deel 2, blz 1166
 
1629 Kapittel 21.
De St. Antonius en St. Anna kapellen schoon gemaakt.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1629-1630. Deel 2, blz 1358
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 89

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 12, 20, 137, 147

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 84

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 159, 162, 164

Varia Historica Brabantica III (1969) 298, 299, 305

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997)

n: vermelding in een voetnoot