Schutters
Stadsrekeningen

1399

Kapittel 26

 • Wijn aan de schutters toen zij de papagaai schoten.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 7

Kapittel 23

 • Uitgaven aan de schuttersgilden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 9

1497

Kapittel 19

 • De schuttersgilden bewaken stads poorten en muren tijdens de Gelderschen Oss in asch legden.
 • De schuttersgilden en de ambachten trekken uit de stad naar Geffen om de Gelderschen te bevechten, daartoe door den Hertog van Sassen aangeschreven gelijk mede de schuttersgilden van het platte land.
 • Soldij der schutters en van de mannen der ambachten gedurende den tijd dat zij waren uitgetrokken.
 • De schutters trekken te velde tegen de Gelderschen.
 • Idem der ambachtsgilden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 36-37

1504

Kapittel 20

 • De stad trekt met de schutter- en ambachtsgilden tegen de Gelderschen op, toen deze Lith verbrand hadden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 99

1507

Kapittel 22

 • Toelagen aan de 4 Schuttersgilden, voor het maken van statie, van te schieten en in het harnas ter processie gaan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 143

1512

Kapittel 26

 • Toelagen aan de kamers van Rhetorica, aan de kerkmeesters van St. Jan en aan die Schuttersgilden, voor hunne spelen en optogten in de processie en omgang op den den feestdag van onze Lieve Vrouwen dragt.
 • Schuttersbij die gelegenheden in het harnas en schieten den vogel.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 276

1527

Kapittel 59

 • Schutters van 's Hertogenbosch in bezetting te Ravestein.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 438

1529

Kapittel 94

 • Gagie of toelagen aan de Schuttergilden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 464

Kapittel 96

 • Gage aan de vier schutterijen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 466

1531

Kapittel 101

 • Uitgaven aan de Schuttersgilden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 485

1542

Kapittel 16

 • Nieuwe soldij voor 50 man bij ieder der vier schuttergilden tijdens den oorlog toegestaan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 603

1543

Kapittel 122

 • De schuttersgilden trekken naar het klooster Coudewater, om de zwarte ruiters te verdrijven die dat klooster geweldadig ingedrongen waren.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 619

1545

Kapittel 126

 • De vier schuttergilden en de mannen der gilden van de ambachten in hun harnas en verdere wapenuitrusting met pijpers en trommelslagers trekken uit en scharen zich krijgsgewijze te Vucht bij het geregt, aan hun hoofd hebbende de regering der stad en de afgevaardigden van het platte land, ten einde den Keizer af te wachten, te begroeten en in te halen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 636

1547

Kapittel 7

 • Opzegging der gagien aan de vier schutterijen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 651

Kapittel 18

 • Toelage aan de vier schuttergilden, ten behoeve van de speellieden in den omgang of processie van ons lieve vrouwe dragt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 653

1548

Kapittel 18

 • De stad betaald aan ieder der vier schuttersgilden 2 pond 's jaars, voor hunne speellieden in den omgang van onze lieve vrouwe dragt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 661

1549

Kapittel 18

 • Toelage aan de speellieden der vier schutterijen, voor den omgang in onzer lieve vrouwe dragt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 667

1552

Kapittel 19

 • De schutterijen doen wacht op het raadhuis ter gelegenheid van den kermis.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 675

1564

Kapittel 18

 • Aan de vier schutterijen gedurende de loopende imposten ieder f 200 's jaars toegestaan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 745

1565

Kapittel 18

 • De vier schutterijen betaald ieder f 12.- voor hunne spelen in den omgang en omdat zij waakten in de kermis weken.
 • De gage aan de vier schutterijen betaald.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 751-752

1566

Kapittel 21

 • Toortsen voor de vier schutterijen en de vier hoplieden der stads soldaten, om daarmede de ronden der wachten te doen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 768

Kapittel 24

 • IJzerwerk, gemaakt op last van gecommitteerden der vier schutterijen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 770

Kapittel 27

 • Bier aan de schutterijen op hunne wachten toegestaan.
 • Tijd gedurende welke de schutterijen waakten.
 • Veranderingen in de hoeveelheid bier aan de schutterijen toegestaan en de tijd gedurende welke zij het alzoo genoten.
 • Nachtelijke rondens door de schutters en de hoofdlieden gedaan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 777

1573

Kapittel 6

 • Verzoekschriften van de Stad 's-Hertogenbosch, om ontlasting van het Garnizoen, teruggave der wapenen aan de Burgerij en toestemming tot wederoprigting der Schutterijen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 888

1577

Kapittel 20

 • De vijf Schutterijen onder de wapenen geroepen, toen het fransche krijgsvolk door de Stad zou trekken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 957

Kapittel 20

 • In plaats van de klerken der Stad, ledige mannen uit de Schutterijen belast met het waken aan de poorten, om alle de in en uitgaande personen naauwkeurig op te teekenen en daarvan boek te houden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 963

1578

Kapittel 16

 • De Schutterijen van 's Hertogenbosch, belegeren het huis te Hedel.
 • De sluizen van de watermolens te Herlair weggenomen en in de Stad gebragt, met adsistentie van Schutters.
 • De Schutters van 's Hertogenbosch halen 5000 ponden buskruid van Bokhoven binnen de Stad.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 983-985

Kapittel 20

 • De schutterijen trekken buiten de Stad, tot beveiliging der wegen.
 • Betalingen aan de tromslaanders der vier schutterijen en aan die van het Schermers gilde.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 985

1579

Kapittel 18

 • Schermutseling te Vucht, tusschen de burgers, de schutterijen en de Stads soldaten, tegen die van Heusden, onder den Kastelijn Jan Bax.
 • Toelage aan de tamboers der Schutterijen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1001-1003

1582

Kapittel 5

 • De Prins van Parma schenkt 1000 gul. aan de vier schutterijen der Stad 's Hertogenbosch.
 • De Commissaris der Koninklijke artillerie levert de Stad 1200 ponden buskruid.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1034

Kapittel 13

 • Jaarwedden der tromslagers van de vier schutterijen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1038

1583

Kapittel 16

 • Stokken met ijzeren pinnen voor de Schutterijen.
 • Toelaag aan de trommelslagers der vier Schutterijen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1043-1045

1584

Kapittel 16

 • Stokken van boven en van onderen met ijzer beslagen, voor de Schutterijen, om de ronde te doen.
 • Commissie tot versterking van de schutterijen en tot vernieuwing van de brandceelen.
 • Aan den trommelslagers van de vier schutterijen een ton bier gegeven, omdat zij door het alarm slaan op 19 Januarij 1585, geen buit op den vijand konden behalen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1050-1056

1585

Kapittel 16

 • De afgedankte ruiters moeten zich onder de schutterijen begeven.
 • De vier Schutterijen houden schutgevaarte op den dijk, ter gedachtenis aan den afgeslagen aanslag van Hohenlo.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1060-1061

1586

Kapittel 16

 • Spiesen en rondstokken voor de Schutterijn, om de ronde te doen, de poorten te sluiten en ontsluiten.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1068

1589

Kapittel 5

 • Octrooi, dat gedurende twee jaren geen leden der vier schutterijen van 's Hertogenbosch, tot een getal van 1200, in Brabant, voor Stads schulden zullen mogen worden aangehouden.
 • Z.H. verleent aan de vier schutterijen 1200 gul. voor hunne moeiten en getrouwe diensten.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1083

1590

Kapittel 4

 • Privilegie dat niemand der leden van de vier schutterijen, binnen Brabant voor schulden zou mogen worden aangehouden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1087

Kapittel 16

 • Visitatie door de Schutterijen en Wijkkompagnien in de burgerhuizen en in andere plaatsen.
 • Verteringen van Commissarissen en de Kapiteinen der Schtterijen, bij hunne rondschrijving tot versterking dier schutterijen.
 • Kapiteinen en Luitenants van de vier Schutterijen willen, om de groote zwarigheden die zij dagelijks in hunne dienst ontmoeten, bedanken, doch worden door de Regering overgehaald in dienst te blijven.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1088-1089

1591

Kapittel 16

 • De Schutterijen doen den eed van getrouwheid, ter gelegenheid dat Nijmegen aan de zijde van den vijand was overgegaan.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1093

1593

Kapittel 15

 • Bevel dat bij het alarm slaan de beeedigde schutters van de Schutterijen moeten komen voor het huis van hunnen vaanderig.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1102

1597

Kapittel 15

 • Gelagen aan de Officieren der Schutterijen en aan de Cloveniers Schutters.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1115

1598

Kapittel 16

 • Commissie van Kapiteins tot versterking schutterijen en Wijkkompagnien.
 • De Kapiteins en verdere Officieren der schutterijen en van wijken wijnen geschonken, ter belooning van hunne diensten in het waarnemen van het Wachtmeesterschap.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1122

1602

Kapittel 16

 • Lijsten der loopplaatsen voor de vier Schutterijen, tijdens de gemutineerden den Dungen bezet hielden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1150

1607

Kapittel 6

 • Den schutterijen wordt, na het vertrek van de vijf vaandels des heere van Hachincourt, door den Hoogschout den Eed afgenomen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1177

Kapittel 18

 • De tamboers der Schutterijen planten de Mei voor het Stadhuis.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1180

1608

Kapittel 18

 • De Schutterijen, bij het afkondigen van het 12 jarig bestand, op bier onthaald.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1186

1612

Kapittel 17

 • Wijn vereerd naar oude maniere, aan Kapiteins en Luitenants der Schutterijen, op vastenavond.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1209-1210

1622

Kapittel 22

 • Op negentien tonnen de wapens der schutterijen geschilderd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1304

1626

Kapittel 22

 • Aankoop van furketten en snoeren met kwispels voor de kapiteins der Schutterijen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1335

1627

Kapittel 22

 • De Magistraat en de officieren der schutterijen houden tijdens het hooge water de wacht ten Stadhuize, zoowel des avonds als des nachts.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1341

1643

Kapittel 36

 • Armoisin voor vaandels en sluijers voor de sergeanten, bandeliers voor de tamboers en andere monturen voor de vier schutterijen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1431