St. Catharina

Van Heurn

Katharinisten

692
Noten
1.Kronijk der Stad 's-Hertogenbosch M:S: onder mij berustende Oudste Ligger der Kerken goederen Fol 224 Requeste door den Hopman en van de gemeene Broederen van St Katharinen Gilde aan de Regeering overgegeeven in de Archieven der Stad
J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 692
Literatuur en bronnenpublicaties

Willem Cornelis Ackersdijck, 'Geschiedenis der rederijkkamers der hoofdstad en meyerye van 's Hertogen-bosch' in: Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde (1775)

Anne-Laure Van Bruaene, Repertorium van rederijkerskamers in de Zuidelijke Nederlanden en Luik 1400-1650 (2004)

Jan Thieullier, 'Catharynisten binnen s'Hertoghen Bosche, Refereyn' in: De schadt-kiste der philosophen ende poeten (1621)

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 692, 693

n: vermelding in een voetnoot