St. Barbara

Van Heurn

Barbaren Gilde

692
Noten
1.Rekening van de Geestelijke goederen der Stad 's Hertogenboschover den jaare 1666 Bladz: 229
2.Grammaije in Taxandria pag: 6
3.Stads Rekening van St Remijs 1627 tot 1638 en meer andere
4.Rekening van de Geestelijke goederen voorsz Bladz: 331
J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 692
Literatuur en bronnenpublicaties

Willem Cornelis Ackersdijck, 'Geschiedenis der rederijkkamers der hoofdstad en meyerye van 's Hertogen-bosch' in: Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde (1775)

Anne-Laure Van Bruaene, Repertorium van rederijkerskamers in de Zuidelijke Nederlanden en Luik 1400-1650 (2004)

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 692, 693

n: vermelding in een voetnoot