afb. Koos Post

Bakkersgilde

opgericht: vr 14 september 1629
keuren: 9 september 1418; 13 februari 1546
patroonheilige: Sint Lucia

Zilveren draagschild van het bakkersgilde uit 1678. Centraal de patroon Sint Aubertus. Rechts het wapen van 's-Hertogenbosch, links het wapen van de Prins van Oranje en boven de leeuw met pijlen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Voorts bakkersgereedschap, broodjes en sjouwers van meelbalen.
Collectie Noordbrabants Museum
Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Een ambachtsgilde te 's-Hertogenbosch in het midden der XVIe eeuw
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 2 (1884) 2-6
 
1885

Aug. Sassen

Een ambachtsgilde te 's-Hertogenbosch in het midden der XVIe eeuw
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 2 (1885) 227-229
 
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zoon N.V. (Utrecht 1946) 225 e.v.
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 159
 
1961

F.W. Smulders

Ontslagen uit het bakkersambacht in Den Bosch
De Brabantse Leeuw 9 (1961) 134
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 3. Bakkers
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 465-467
 
Stadsrekeningen
1571 Kapittel 7.
Afgevaardigden uit de gilden der vischkoopers, vleeschhouwers en bakkers, om aan den Hertog van Alva een adres te overhandigen, houdende klagten tegen het geweld, dat de soldaten van het garnizoen die ambachten in het verkoopen aandeden, met verzoek om daarin te voorzien. De Hertog, noch Don Frederico de Toledo willen daarop schriftelijk antwoord geven. Mondeling wordt de Commissie beloofd, dat daarin zal voorzien worden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 859
 
1586 Kapittel 16.
De broodzetting afgeschaft en het gilde der bakkers opengesteld.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1065
 
1592 Kapittel 15.
Iedereen mag in rosmolens malen en tot verkoop brood bakken op het gewigt, niettegenstaande de gildekaart der Bakkers.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1096
 
Van den Heuvel
1428

No. 45

Het stadsbestuur van Den Bosch vernieuwt en verandert de keur aan het ambacht der bakkers.
Zegel ad legata van de stad in groene was, enigszins geschonden. Zegel van den schout verloren.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 103-106
 
1448

No. 62

Ordonnantie op het broodbakken binnen de stad van Den Bosch, behelzende een eedsformule.
Met lijst van namen van de bakkers, die een eed hebben afgelegd, en aantekening van de vernieuwing van dien eed op 23 October 1453.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 168-171
 
1514

No. 118

Schepenen van Den Bosch veroordeelen Willem van Hall, gewezen onderweegmeester van het gilde der bakkers tot teruggave van het aan dat gilde toekomende deel der door hem geinde boeten.
De zeven uithangende schepenzegels in groene was zijn ongeschonden.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 461-466
 
1546

No. 134

Het stadsbestuur van Den Bosch geeft een nieuwe keur aan het gilde der bakkers.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 516-525
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 502-506

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 43n, 44, 83n, 86, 89n, 93, 94, 94n, 99, 128, 132, 145, 147, 158n, 268n, 272n

n: vermelding in een voetnoot