Gilden en broederschappen
Stadsrekeningen

1399

Kapittel 7

 • Ontvangsten van keuren op de ambachtsgilden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863)3

1496

Kapittel 7

 • Ontvang der regten van meesters en leerknapen, keuren en breuken der ambachtsgilden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 22

1502

Kapittel 8

 • Verschillende ambachtsgilden binnen de stad aanwezig.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 64

1507

Kapittel 22

 • Toelagen aan de Gilden van St. Katheryne, St. Barbaeren en St. Aighten, voor dem omgang in de processien en hunne spelen.
 • De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch en de gehuchten den Dungen en Orthen leveren manschappen tot bezetting van den Ham te Lith, ten einde het leger van Heer Karel van Gelder, dat daar voorbij moest trekken, langs de rivier de Maas, om het door den Vorst van Anholt belegerde Poederoijen teontzetten, het hoofd te bieden en alzoo dat ontzet te beletten.
 • De Ambachtsgilden en het gehucht den Dungen leveren volk om na het vertrekken van het leger onder der Vorst van Anholt de legerplaats van Poederoijen te bezetten, den wal te ondermijnen en het slot te slechten.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 143, 144

1510

Kapittel 18

 • Uitgaven voor het afbreken en slechten van het slot en den burgt van Oijen.
 • Philippus Sanders als Hoofd- en Raadsman der stad 's Hertogenbosch, met meer andere gecommitteerden naar Oijen gezonden, om die slechting, naar aanleiding van de daartoe bekomen schriftelijke toestemming der Hertogin-Gouvernante onder hunne leiding te doen plaats hebben.
 • De Dekens der 4 Schuttersgilden met hunne schutters die daartoe werkte.
 • Door den Hoofdman Sanders wordt met de schutters het slot en de burgt met geweld ingenomen, de gilden der ambachten leveren hunne contingenten tot slechting van het slot en den burgt.
 • Zij delen den buit en ontvangen daarboven hun loon voor het gedane werk.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 213-216

1511

Kapittel 5

 • Stads regten op de beden van de ambachtsgilden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 222

1512

Kapittel 26

 • Toelagen aan de kamers van Rhetorica, aan de kerkmeesters van St. Jan en aan die Schuttersgilden, voor hunne spelen en optogten in de processie en omgang op den den feestdag van onze Lieve Vrouwen dragt.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 276

1525

Kapittel 13

 • Het ordijs van St. Catharinegilde voor het raadhuis afgebroken en een ander in de plaats gezet.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 414

1620

Kapittel 9

 • Regten der door de ambachtsgilden betaald.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1271

1623

Kapittel 23

 • Neerlegging van een geschil tusschen een vreemd meester van horologien en diergelijke kunstige werken en eenige ambachtsgilden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1313