A
Abbescheje veur alle ptjes, niks roeps!
B
Bekkt 't
D
D ge bedankt bent d witte
D ge d nie deur ht
D 'k jou hier nou zie
D's k nie niks
D's k w, wor?
E
En mar kwaojtonge
G
Gaoi mar rechdeur
Ge wit ooit nooit nie
H
Ht uwes w
Hoe zeede gij d
Houdoe wr
I
Ik zie oe gre
Is d w !
K
Krk w'k wou
M
Mar veur efkes
Mee z'n alle bij mekaore
Meepesant
O
Ochrrem
Oe gotte kk daor
Ons kulleke
Op oewe ponteneur staon
Opschiete, 't is z assewoensdag
R
Rikkemedaosie
S
Spul van de Rul
't Is altijd w
't Is klaor goeje botter!
't Is klik veur d'n bult: 't heet net gespuld
V
Van wie bende gij d'r eentje?
Vaneiges
Vat w van mijn
W
W denkte
W mkte me nou
W zedde gij daor
Weid eweg wor dieje Siep
W'n menneke
W'n wir wr
Wnne joekel
Wnne koekwaus!
Wnne'n braojerd