afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 oktober 2006

Achter het Verguld Harnas

datering: ca 1938
locatie: Achter het Verguld Harnas

Beeldhouwkunst

107. Gevelsteen Achter het verguld Harnas

45
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 45