afb.

Bossche loterijen

Trekking van de Hollandsche Loterij te Den Haag, 1696
Legaat van de heer J.G. de Groot Jamin, Amsterdam

Artikelen
2019

Wendy Govaers

"Niets doet mij meer verlangen, als met dees kleine vis een grote te vangen" : Bossche loterijen in de 16e eeuw (deel I)
Bossche Kringen 6 (2019) 32-37
 
2021

Wendy Govaers

"Velen rennen maar slechts n ontvangt de prijs" : Bossche loterijen in de 16e eeuw (deel II)
Bossche Kringen 2 (2021) 19-26
 
2021

Wendy Govaers

Gokkende vrouwen in laatmiddeleeuws 's-Hertogenbosch? : De vrouwelijke deelname aan de stadsloterij van 1506
Silva 2 (2021) 17-30
Boeken
2003

G.C.M. van Dijck

De Bossche Loterij : 1562-1564
Le Meix | Sermoyer 2003
 
Stadsrekeningen
1506

Kapittels 25-27

 • Lootmeesters en debitanten van loten binnen de stad.
 • Lootmeesters buiten de stad.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 109
 
1506

Kapittel 38

 • Het salaris der lootmeesters en andere onkosten op de verloting gevallen, met loten betaald.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 110
 
1506

Kapittel 39

 • De achterstallige lijf- en erfrenten met loten voldaan.
 • Ontvangsten der loten.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 110, 111
 
1506

Kapittel 5

 • De uitgaven voor de achterstallige lijf- en erfrenten der oude Rentmeesters verwezen naar de baten der loterij.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 111
 
1506

Kapittel 20

 • De stad verkrijgt van den Hove van Brabant een mandement tot het houden van 2 loterijen in den tijd van 4 jaren, om uit hare achterstallige schulden te geraken.
 • Ordonnantie of plannen der loterij, door de zes gecommitteerden gemaakt, worden naar Antwerpen gezonden en aldaar gedrukt.
 • Drukken der ordonnantien.
 • Joost dem maelder (de schilder) zet de wapenen op die ordinantien met kleuren af.
 • De prijzen bij den goudsmid en juwelier Jan van Nijmegen te Antwerpen besteld.
 • Aanwijzing der prijzen met hunne waarden.
 • De prijzen van Antwerpen te 's Hertogenbosch aangebragt, worden aldaar publiek ten toon gesteld.
 • Verschillende kosten op de loterij gevallen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 122
 
1508

Kapittel 38

 • Schrijfgelden van klerken voor schrifturen in zake der loting en van den oorlog.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 179
 
1519

Kapittel 9

 • Verzoek tot hernieuwing van het mandement der oude loterijen en tot het houden van twee andere loterijen te 's-Hertogenbosch in den tijd van vier jaren.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 316
 
1521

Kapittels 12-73

 • Ontvangsten ter zake van de 2de door de stad 's Hertogenbosch gehouden loterij van zilverwerk en andere juwelen, ten einde uit de baten dier loterij de loopende renten, de verachterde renten en andere schulden ten laste der stad te betalen.
 • Lootmeesters in de verschillende steden, vrijheden en dorpen der hertogenlijke Nederlanden, met het aantal der door hen verkochte loten en het bedrag der daarvoor ontvangen gelden.
 • Aantal loten in de stad 's Hertogenbosch verkocht.
 • Idem voor de door gecommitteerden verkochte loten in de Paaschmarkt te Bergenopzoom.
 • Item op de Pinkstermarkt te Antwerpen.
 • Andere ontvang bij loten aan de lootmeesters voor hun salaris en aan personen voor gereedschappen en gedane werkzaamheden vr de loting betaald.
 
1521

Kapittels 74

 • De drukker Laurijns de boekbinder loten in afkorting van loon voor het drukken der loterijkaarten en figuren.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 367
 
1521

Kapittels 76

 • Uitgegeven loten tot voldoening van achterstallige lijf- en erflossen ten laste der stad.
 • Bedrag der ontvangsten van de loterij.
 • Idem uitgaven.
 • Zuivere winst der loterij.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 368
 
1521

Kapittels 76

 • Uitgave ter zake der door de stad gehouden loterij.
 • Betalingen aan de lootmeesters.
 • Geschil met den lootmeester te Antwerpen.
 • Prijzen voor de loterij door den goudsmid en juwelier Jan van Nymegen te Antwerpen geleverd.
 • Idem door Frans den Goudsmid.
 • Aflevering van het zilverwerk.
 • De afkondiging der verloting uit het Nederduitsch in het Frans overgezet en de teekening der juweelen en prijzen gemaakt om die te doen drukken en prenten.
 • Eene kleine schaal tot de verloting aangekocht.
 • Afkoop van het octrooi tot loterij aan St. Jacobskerk te Antwerpen verleend.
 • Betaling aan Lauryns, boekbinder, voor papier en drukloonen van lootkaarten en figuren van zilver.
 • Idem voor kaarten of plakaten te drukken, waarop de namen der trekkers van de prijzen en de nummers waarop die prijzen gevallen waren, stonden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 378, 379, 380