afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 juni 2009

Monument van bisschop Zwijsen

kunstenaar: Onbekend
datering: z.j.
locatie: Sint Jan, Torenstraat

Afbeeldingen

Onbekend
     
Artikelen
1879

's Hertogenbosch, 11 Maart

Het monument ter nagedachtenis van Z. D. Hoogw. Mgr. J. Zwijsen, Aartsbisschop-Bisschop van 's Bosch, in de Kathedraal alhier, is thans gereed.
Het gedenkteeken is in gothieken stijl gemaakt naar de teekening van den architect der Kathedraal, den heer L. Hezenmans; de beelden zijn van de hand van den verdienstelijken beeldhouwer v.d. Geld, terwijl de koperen vergulde plaat met het opschrift afkomstig is uit de werkplaats van den heer van Rijswijk te Antwerpen. In het midden staat de H. Joannes Bapt., de patroon van Mgr. Zwijsen, en daaronder zijn wapens; nevens dat beeld staan twee engelen met het wapen van het aartsbisdom van Utrecht en van het bisdom van 's Bosch; naast het wapen zijn twee cherubijnen of zinnebeelden, aanduidende het devies van Mgr. mansuete met het kruis en het schaap, fortiter (links): met het zwaard en den leeuw.
Wij wenschen de Kathedraal geluk met de aanwinst van dit kunststuk, dat ontwerper en vervaardiger tot eer strekt en alleszins waardig is de gedachtenis levendig te houden van den verdienstvollen Kerkvoogd die zoo voor de Kerk in het algemeen als voor het bisdom van 's Bosch en de Kathedraal van St. Jan in het bijzonder, zooveel gedaan heeft.
Nieuwsblad van Roermond zaterdag 15 maart 1879