afb.

Avondmaalsbekers

vervaardiger: Anoniem
datering: 1643
collectie: Vught, Hervormde Gemeente

Das-Horsmeier

Een avondmaalsbeker uit 1643 te Vught, geschonken door de Haarlemmer Pieter Olycan

door Hanneke Das-Horsmeier

97
98
99
100
101
102
Noten
1.Deze beker is besproken in H. Das, „Een Bossche avondmaalsbeker uit 1670 van de Hervormde Gemeente te Vught (N.-Br.) met het wapen van Vught" in „Brabants Heem", 1983.
2.Elias Voet Jr., „Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken", Haarlem 1928, p. 124, meester-teken 26: Henrick Davidtsz (?), met als voetnoot: „Het Mr teeken versprongen", en vermelding avondmaalsbeker Ned. Herv. Gem. Vught, 1643.
Latere vondst auteur: Het zilvermerk op de beker van Jan de Lange. Zie: K.A. Citroen, "Haarlemse zilversmeden en hun merken" (Haarlem 1988) 38
3.Elias Voet Jr., „Nederlandse Goud- en Zilvermerken", 's-Gravenhage 1963, p. 33.
4.Veel over de forten werd ontleend aan „'s-Hertogenbosch, geschiedenis van vesting en forten" naar een manuscript van C. J. Gudde, in: De Boschboom, 1974.
5.Mening van Drs. J.J. Temminck, archivaris van Haarlem, welke mening gedeeld wordt door Mr. T.N. Schelhaas, directeur CBG. Het wapen Olycan komt overigens in diverse variaties voor, maar voorzover bekend is het helmteken nergens zo gecompliceerd als op deze beker.
6.Informatie van Drs. J.J. Temminck.
7.Voor genealogie Olycan zie o.a. Heraldieke Bibliotheek 1879, p. 370-379.
8.Cat., Tent. „Frans Hals", Frans Hals Museum, Haarlem 1962, nr. 44. Franklin W. Robinson and William H. Wilson, „Catalogue of the Flemish and Dutch Paintings: 1400-1900", no. 83, in 1980 uitgeg. door het John and Mable Ringling Museum of Art (Sarasota, Florida), waar het schilderij zich bevindt. Het werk wordt tegenwoordig niet ca. 1639 gedateerd, maar in de jaren veertig van de zeventiende eeuw.
9.GAH, Archief Herv. Gem. 's-Hertogenbosch, nr. 27, nr. 180. Ongedateerd, maar volgend op een briefje d.d. 9-12-1641.
10.Er zijn verschillende schrijfwijzen: Joh. Lenerts, Jan Leenartss, Jo(h)annes Leonardi, Johannes (Leonarduszoon) Aelstius (= uit Aalst).
11.RANBr. te 's-Hertogenbosch, Archief Classis 's-Hertogenbosch nr. 2 (Acta 1641-1687), o.a. p. 5.
12.ibid. p. 8 en 9.
13.ibid. p. 13, en Van Alphens Nieuw Kerkelijk Handboek, jaargang 1949, p. 268 en 275.
14.GAH, nr. 149 (Stadsrek. 1643-1644), fol. 226v en 227.
15.C.J. Gudde t.a.p., p. 156.
16.GAH, H D 741. Bekendmaking d.d. 18 oktober 1822; affiche gedrukt ter boekdrukkerij van H. Palier en Zoon te 's-Hertogenbosch (zie bijlage).
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 37 (1983) 97-101
Resoluties Raad van State
365v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1979

Hanneke Das-Horsmeier

Avondmaalszilver
Rondom de Vughtse Lambertus (1979) 21
 
1988

K.A. Citroen

Haarlemse zilversmeden en hun merken (Haarlem 1988) 36
 
Avondmaalsbekers

ca 1979

ca 1979