Textielgroothandel Firma Gebr. Boelens

Boelens

Geschiedenis Textielgroothandel Firma Gebr. Boelens en nevenbedrijven (1946-1974)

Noten
1.Zie: Brabants Dagblad 14 dec. 1995, artikel Henny Molhuysen ‘Achter de Voorgevel’
2.Akte notaris Van Hellenberg Hubar
3.Accountantsrapporten over 1948 en 1949; zie verder: SASH toegang 1B.1, nieuw arch., kad., deel 24, art. nr. 11793, Van der Venstraat 1 en 3, kad. sectie C nr. 984
4.Gem. ’s-Hertogenbosch, afdeling Bouwen
5.Akte Notaris Van Hellenberg Hubar
6.Dit blijkt uit het jaarverslag van Accountantskantoor E. Nijs over 1952 waarin nog gesproken wordt over deze aankoop van het jaar daarvoor.
7.GrA Arch. Kamer van Koophandel Groningen, dossier nr. 22570
8.Dolf van Rossum was al klant bij Jo in de oorlog. De textielzaak van Van Rossum zou ook in de jaren daarna steeds een trouwe klant blijven. Hij was getrouwd met Bertha Paanakker, een tante van Bep Paanakker, de latere vrouw van Martien.
9.Uittreksel Kamer van Koophandel en Fabrieken no. 2473 d.d. 9 december 1955
10.Akte notaris Van Hellenberg Hubar; zie verder: SASH toegang 1B.1, nieuw archief, kadaster, boekdeel 24, art. nr. 11793, sectie H nr. 1071, verkoop dienstjaar 1960 (in de praktijk dan meestal een jaar eerder). In 1954 al vroeg de heer Van der Bruggen, directeur van de N.V. Bank voor Effecten en Handelszaken al toestemming aan de gemeente voor een grote verbouwing van Kerkstraat 50 t.b.v. de bank die dan nog in Kerkstraat nr. 67A gevestigd is (zie: gem. ’s Bosch, afdeling Bouwen, dossier Kerkstraat 50). Van der Bruggen was een vriend van mijn grootvader. Had hij het pand toen al aan hem verhuurd?
11.Het betreft drie verschillende artikelen. Een artikel is uit het vakblad ‘Textilia’, nr. 1081, 7 februari 1953, Uitg. Diligentia, Amsterdam; abusievelijk schrijft men Bert Boelens i.p.v. Ben.
12.Het voordeuradres was: Van Ghentstraat 14 B.
13.Jaarrekening accountant Nijs 1954
14.Huurcontract makelaar Veenstra te Zwolle, 14 februari 1962
15.Deze datum komt naar voren in een onderhandse akte d.d. 27 april 1957 waarin nog een nadere regeling wordt getroffen t.a.v. de toedreding van Martien, nl. dat bij evt. vrijwillige opheffing van de firma, Jo en Ben dan samen voor een bedrag van ƒ 32.000 meer uitgekeerd krijgen dan Martien, mocht dit bedrag dan nog ‘over’ zijn.
16.Deze datum wordt genoemd in de akte van verkoop van het pand d.d. 28 december 1967, zie hierna.
17.Prijs wordt genoemd in het accountantsrapport over 1956.
18.Zie: De Bossche Omroep op Zondag 21 maart 1993
19.Onderhandse akte van toestemming
20.Geregistreerde akte d.d. 1 juli 1960, waarin de benoeming met ingang van 1 januari 1960 bekrachtigd wordt.
21.Enkele jaren later verhuisden zij naar een flat hoek Maaslandstraat/Koninginnenlaan.
22.Akte notaris Ploegmakers
23.Geput is uit accountantsrapporten van Tricotagefabriek Regina over 1958, 1959, 1960, 1962 t/m 1967
24.Zie: De Bossche Omroep op Zondag, 21 maart 1993
25.Accountantsrapport 1956
26.Onderhandse verzegelde akte.
27.Hypotheekakte notaris Van Hellenberg Hubar, waarin de datum van aankoop: ‘heden’, genoemd wordt. Om een idee te geven van de prijsstijging van onroerend goed: In januari 2004 stond ditzelfde huis te koop voor € 429.000; zie ‘de Bossche Omroep’ 18 januari 2004
28.Onderhandse verzegelde akte d.d. 1 juli 1960 waarin de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari vastgelegd wordt.
29.Kopie brief aan Mr P. Sevaux
30.Verzegelde firma-overeenkomst.
31.Accountantsrapport 1961
32.Textilia, nummer 1544, Uitg. Diligentia Amsterdam, blz. 6197
33.Begin jaren ’50 had Ben zijn oud-kampgenoot Jan Min in dienst genomen die depothouder was en vertegenwoordiger voor Noord-Holland.
37.Accountantsrapport 1962. Akten notaris Ploegmakers d.d. 9 maart betreffende een lening en 6 augustus.
35.Gem. ’s Bosch, afdeling Bouwen, dossier Kerkstraat 32
36.Accountantsrapporten 1963 en 1964.
37.Accountantsrapport 1963
38.Dit was Theo Wijffelaars, kleinzoon van Beth Wijffelaars-Desmense, zuster van Annie Boelens-Desmense.
39.Accountantsrapporten 1964 t/m 1967
40.Accountantsrapport 1967
41.Thans ING-bank
42.Het staat er nog steeds, maar het ziet er aan de buitenzijde heel anders uit dan toen het gebouwd werd. Het was veel rustiger, de gele baksteenkleur overheerste. Het lijkt wel of het hele gebouw ‘gestript’ is.
43.Ben had deze transactie afgesloten. Iedereen vond dat toen al veel te goedkoop. Hij heeft het te snel verkocht.
44.Artikel Brabants Dagblad, gesprek met Ben, d.d. 23 juli 1969.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)