afb. Onbekend

Archeologisch onderzoek

Algemeen

Bosch allerlei

ArcheoHotspots in beeld

door Ed Hupkens

17
18
19
Bossche Kringen 2 (2015) 17-19
Raadsbesluiten
2002

Archeologische verwachtingskaart

Het college vraagt de raad om de archeologische verwachtingskaart Binnenstad 's-Hertogenbosch en de monumentenverordening 's-Hertogenbosch 2002 vast te stellen. Op de archeologische verwachtingskaart staat in welke gebieden in meerdere of mindere mate archeologisch waardevolle elementen zijn te verwachten. Bij het maken van bouwplannen kan hiermee dan rekening worden gehouden, zodat zo weinig mogelijk archeologische vondsten verloren gaan. In de nieuwe monumentenverordening staat beschreven welke instrumenten worden ingezet om de archeologisch waardevolle elementen adequaat te beschermen.
B&W Besluitenlijst dinsdag 9 juli 2002
 
2009

Ontwerp archeologiebeleid

Het college informeert de raad over het nieuwe archeologiebeleid. De wijzigingen houden onder meer in dat bij het maken van bestemmingsplannen archeologie een verplicht onderdeel van de ruimtelijke afweging wordt. Verder wordt het principe gehanteerd dat 'de verstoorder betaalt' en dat de gemeente haar nieuwe wettelijke taak gaat vervullen als "bevoegd gezag" voor de kwaliteitszorg in de archeologie. Het ontwerp wordt vrijgegeven voor inspraak.
B&W besluitenlijst dinsdag 15 december 2009
 
2011

Brief aan ProRail over de archeologische vondst bij aanleg Randweg

Het college stuurt een brief aan ProRail met het verzoek alsnog onderzoek te laten doen naar de herkomst van de archeologische vondst bij de aanleg van de Randweg. In een deelproject van ProRail zijn archeologische resten van muurwerk gevonden. Deze zijn verwijderd zonder dat de regels van de monumentenwet zijn gevolgd. De verwachting is dat achteraf nog kan worden gereconstrueerd wat er verdwenen is.
B&W besluitenlijst dinsdag 26 april 2011
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Aug. Sassen, 'Oudheden in 1856 en 1857 gevonden op Groot-Deuteren' in: Taxandria (1911) 252-253

n: vermelding in een voetnoot