Goossen en Jan, zonen van wijlen Gerit Jan GOOSSENS, wonen de te Boxtel, ooms paternel, zijn momboirs gesteld over Neelken, onmondige dochter van Jan GERITS bij Anneken zijn huisvrouw dochter van wijlen Cornelis zoon van Joost HUBERTS.
Beheer van de goederen van wijlen haar grootmoeder, de weduwe van Cornelis voorsz.
19.11.1588 | R 1924 | f 1

Marten Diercx van KESSEL en Jacop Jansz van EIJCK zijn momboirs gesteld over Goijaerd, Henrick, Willem, Matthijs en Heijlken onmondige kinderen van Geraert Goijaerts van DUPPEN bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van Matthijs Henrick van BUERDEN.
Beheer van goederen.
23.11.1588 | R 1924 | f lv

Henrick Aerts van LOON, Henrick Jan ADRIAENS en Welt ROVERS, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan Adriaen VERCUIJLEN en huisvrouw, te Heeswijk.
Beheer van goederen.
03.12.1588 | R 1924 | f 2

Henrick WILLEMS, chirurgijn en Jan CLAESZ, spelmaker, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Claes zoon van wijlen Cornelis zoon van Joost HUIJBERTS, bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Peter AERTS.
Beheer goederen.
05.12.1588 | R 1924 | f 2v

Henrick zoon van Henrick EMONTS, becker en Lambert ARNTS "in den Lindeboom" zijn momboirs gesteld over Joost onmondige zoon van wijlen Joost CORNELIS bij Marike dochter van Thomas SCHALCX.
Beheer goederen.
09.12.1588 | R 1924 | f 2v

Jan Floris de CORT, Floris ANDRIES, Jan Peters WANT en Frans van LOVEN, boekbinder, zijn momboirs over Arnolda onmondige dochter van wijlen Cornelis MARCUS, bontwercker, bij Jenneke zijn eerste huisvrouw dochter van Adriaen de SCHEIJMAKER.
Beheer van renten uit onderpanden te 's-Hertogenbosch, bij testament van Jenneke dochter van wijlen Henrick JOOSTEN, weduwe van Willem LUCAS, bonnetmaecker, gepasseerd op 25.1.1585 voor notaris Dierck Bernt van KESSEL te 's-Hertogenbosch, toegedeeld aan Cornelis MARCUS cum suis.
31.12.1588 | R 1924 | f 3

Jan PELS, Abraham JANS en Joost Diericx van BUEREN zijn momboirs gesteld over Peter zoon van wijlen Eijmbert Pauwels van de KEER, oud 21 jaar.
Meester Henrick WILLEMS, chirurgijn en Jan CLAES, spelmaecker, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Claes zoon van wijlen Cornelis zoon van Joost HUIJBERTS bij Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter AERTS. Henrick BACKER en Lambert AERTS, "in den Lindeboom" zijn momboirs over Joost, onmondige zoon van wijlen Joost zoon van Cornelis zoon van Joost HUIJBERTS voorsz.
Goessen en Jan zonen van wijlen Gerit Jan GOOSSENS, wonende tot Bocxtel, zijn momboirs gesteld over Neelken onmondige dochter van Jan GERITS, hun broeder, bij Anneke zijn huis vrouw dochter van wijlen Cornelis zoon van Joost HUIJBERTS. Geraert Goijaerts van DUPPEN, Marten Diercx van KESSEL en Jacop van EIJCK zijn momboirs over de onmondige kinderen van Geraert Goijaerts voorsz bij Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs Henricx van BUERDEN.
Compromis in een geschil over de erfgoederen van wijlen Heesken van de KEER.
28.01.1589 | R 1924 | f 4

Jan PELS, Abraham JANS en Joost Diercx van BUEREN, momboirs over Peter zoon van wijlen Eijmbert Pauwels van de KEER, oud 21 jaar; Jan Nijclaes DONCKERS man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van Lodowijcx van DUEREN , enige erfgenamen van Lodowijck onmondige zoon van Melchior Lodowijcx van DUEREN bij Deliana zijn huisvrouw dochter van wijlen Pauwels van de KEER; Jan Bruijnen van GENNIP man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw dochter van Herman BECKER; Geertken en Agneesken dochters van Herman BECKER voorsz, erfgenamen van Pauwels zoon van Jan Pauwels van de KEER bij Jutken zijn huisvrouw doch ter van Herman BECKER, gaan subaccoord aan over de goederen, verkregen bij accoord op 28.1.1589.
Verkoop van het huis in de Hinthamerstraat, waarin Pauwels van de KEER en Heesken van de KEER overleden zijn.
07.02.1589 | R 1924 | f 5

Gregorius van der MEER en Jeronimus WIJNANTS zijn momboirs over Dierck en Willem, onmondige zonen van Willem van der MEER bij Elisabeth PELGROM, zijn tweede huisvrouw. Bij testament van Willem en Elisabeth zal het huis "de Pauw" in de Hinthamerstraat toevallen voor de ene helft aan de kinderen van Willem en Elisabeth en voor de andere helft aan de kinderen van Willem bij zijn eerste vrouw, Albertken Aerts van VLADERACKEN.
Verkoop van het huis, dat opgewonnen dreigt te worden.
20.02.1589 | R 1924 | f 6

Lambert STOOTER, Jan Dierck GOBELS, Jan van STRIJP en Daniel van STRIJP zijn momboirs gesteld over de nakinderen van wijlen Lambert van HEESACKER bij Margriet STOOTERS, zijn tweede huisvrouw. Lambert was eerder gehuwd met Gijsbertken de MIDDEGAEL.
Gijsbertken had bij testament haar kinderen al haar goederen toebedeeld en haar man Lambert fl 600,-.
Dit bedrag is in de boedel gebleven. Hiervan gaat fl 300,- naar de nakinderen.
08.03.1589 | R 1924 | f 7

Roelof zoon van Lenaert ROELOFS, Geraert Geraerts van GERWEN, Jan en Cornelis zonen van Mattheus Cool HACKEN zijn momboirs gesteld over Jan, onmondige zoon van wijlen Lenaert ROELOFS bij Agnees zijn huisvrouw dochter van Mattheus HACKEN.
Verkoop van een afgebrand huis in de Lithsestraat te Den Dungen.
21.03.1589 | R 1924 | f 7v

Heer en Meester Anthonis BRUIJNINCX, canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch is momboir gesteld over de onmondige dochter van wijlen Baptiste BRUIJNINCX, te Antwerpen, erfgename van Mr Thomas BRUIJNINCX.
Beheer van goederen.
02.05.1589 | R 1924 | f 8

Ghijsbert KUIJSTEN en Gregorius van der MEER zijn momboirs over Anneke onmondige dochter van Nijclaes zoon van Henrick KUIJSTEN.
Verkoop van het huis "het Moriaenshoofd" in de Vuchterstraat dat bij testament van Geertruijd weduwe van Henrick KUIJSTEN toebedeeld is aan Ghijsbert en Anneke voorsz.
12.05.1589 | R 1924 | f 8v

Arnd IJSVOGEL, cuijper; Joerden JANS en Jan THOMASZ, kleermaker, zijn momboors gesteld over Henricx, Lenaert, Jacob en Catharina onmondige kinderen van wijlen Jacop JOORDENS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw.
Deze voogden zijn aangesteld op verzoek van Hilleken doch ter van Jacop JOORDENS, cuijper.
Verkoop van een huis met zijn aangelag, op de Hooge Steenwech te 's-Hertogenbosch.
26.05.1589 | R 1924 | f 9

Peter zoon van Mattheus PELS, Pauwels Dierck GOIJAERTS en Henrick Jan HENRICX, zijn momboirs gesteld over Jacob en Jan, onmondige en desolate kinderen van Jacop zoon van wijlen Jacop zoon van Jacop ARNTS, van de eerstgenoemde Jacop bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Henrick AERTS. Jacop is in dienst gegaan onder capiteijn van der STARRE.
Verkoop van goederen te Den Dungen: 11 lopense zaailand, door de vader op 4.2.1589 afgestaan aan de kinderen.
29.05.1589 | R 1924 | f 9

Dierck van BRECHT, ridder en Joncker Willem van ERP zijn momboirs over de onmondige kinderen van Heer Jacob van BRECHT, ridder, Hoog- en Laagschout van 's-Hertogenbosch Nijclaes van DELFT had vonnis gekregen tegen Heer Jacob voorsi.
Verkoop van vijvers te Anderlecht bij Brussel om aan de executie te ontkomen.
16.06.1589 | R 1924 | f 9v

Frans Gerrits de VRIESE, oom en Jan WILLEMS, neef, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen meester Goijaert GROOTAERTS de Jonge bij Cornelia zijn huisvrouw dochter van Frans Gerits de VRIESE.
Betaling van ca 600 guldens aan legaten en kerkelijke rechten.
Verkoop van 3/4 part in een huis in de Verwerstraat te 's-Hertogenbosch; de rest behoort aan Aerd onmondige zoon van wijlen Jan MONICX bij Catharina GROOTAERTS, zijn huisvrouw,waarover Willem van MEIJELSFOIRT tot curator is gesteld; pachten en cijnsen te Schijndel en Aerlebeeck.
12.06.1589 | R 1924 | f 10v

Frans Geraerts de VRIESE en Jan WILLEMS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Mr Goijaert GROOTAERTS bij Cornelia zijn huisvrouw. Compromis in een geschil tussen wijlen Jan MONIX en wijlen Mr Goijaert over zilverwerk, huisraad etc, nagelaten door Peterke, innocente dochter van Mr Goijaert GROOTAERTS de Oude.
Cornelia en de momboirs cederen o.m. aan Willem van MEIJELS FOIRT curator over Aerd onmondige zoon van Jan MONIX de helft in een huis tegenover de Volderstraat, om daaruit twee renten van resp. 5 en 3 guldens te vergelden.
12.06.1589 | R 1924 | f 11v

Joost PIJNAPPEL en Jan RAESSEN, van vaderszijde; Heer Nijclaes VUCHTS, canonick van St Jans Evangelisten Kerk en Guiliam ADRIAENS, zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Jan van LIEBERGEN bij wijlen Ermgarth zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter BOUDE WIJNS.
Verkoop van 2/7 deel in 1/3 deel van een huis "de Gulden Keijser" of "t Hof" bij de St Joriskapel te 's-Hertogenbosch waarin Wouter BOUDEWIJNS overleden is.
18.07.1589 en 16.08.1589 | R 1924 | f 12v en 13

Jan Gerarts de BRUIJN, schoenmaker en Anthonij PIJNAPPEL zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van Willem BOIJEN - overleden voor 10 jaren - bij Heesken zijn huisvrouw.
Jan, een van de onmondige kinderen, gaat theologie studeren te Leuven; hij is afkomstig van Ceulen.
Beheer van renten en chijnsen.
31.08.1589 | R 1924 | f 14v

Arnd IJSVOGEL, Joerden JANSZ, cuijper en Jan THOMAS, cleermaker, zijn momboirs over Joerden, Henrick, Lenaert, Jacob en Catharina, onmondige kinderen van wijlen Jacop JOERDENS, die cuijper.
Samen met Hilleken hun meerderjarige zuster en Dierck van ROIJ, in huwelijk hebbende Anneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacop JOERDENS voorsz, verkopen zij het huis: "het Dobbel Gulden Cruijs" op de Hooge Steenwech te 's-Hertogenbosch (zie: 26.5.1589, f 9).
01.09.1589 | R 1924 | f 15

Jan GERARTS en Jacop FRANSZ, timmerman, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan SANDERS bij IJda GERARTS, zijn huisvrouw.
Verkoop van een ledige hofstad op het Ortereijnd te 's-Hertogenbosch om een achterstallige lening aan de Baer der Gelovige Zielen in de St Jan te kunnen betalen.
13.09.1589 | R 1924 | f 16

Roelof WOUTERS, oom, Andries WILLEMS en Jan Gerarts van STRIJP zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Willem Wouters van BERCHEM.
Beheer van de goederen van wijlen Gerartken, weduwe van Wouter van BERCHEM, hun grootmoeder. Hun oom Roelof WOUTERS, komt de helft toe.
28.09.1589 | R 1924 | f 17

Jan HERMANS, Willem en Henrick, zonen van wijlen Jan SOMERS, knokenhouwers te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Henrick HERMANS bij Marijke zijn huisvrouw.
Verkoop van 2/5 in een huis met zijn aangelag in de Hinthamerstraat bij de St Anthonis kapel, om schulden te delgen.
15.02.1590 | R 1924 | f 17v

Henrick Laureijnsz van BERCKEL, Jan HENRICX, snijder, Jan van HIJNSBERCH, leijnenwever, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Willem ANTHONISZ, bakker, bij Marijke zijn huisvrouw.
"Willem op 1.7.1579, toonende sijn goeden ijver metten anderen Catholijcken, hem in de wapenen hadde begeven ende sijn bloet gestort ende sijn leven gelaten". "De weduwe, berooft van Haeren brootwinder ende neringhloos geworden, mits de afscheidinghe deser stadt van omliggende rebellen steden", moet haar huis, "de Vijgh corff" in het Corenstraetke verkopen.
02.12.1588 | R 1924 | f 18

Roeloff Wouters van BERCHEM, Andries Willems van VLODORP en Jan Gerarts van STRIJP zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van Wouters van BERCHEM Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder Gerartken weduwe van Wouter van BERCHEM, tegen Roeloff WOUTERS, die de helft toekomt.
Verkoop van alle goederen om de schuld die wijlen Willem Wouters van BERCHEM heeft aan de boedel, te delgen.
30.09.1589 | R 1924 | f 18v

Jeronimus WIJNANTS, grootvader, Pauwels WIJNANTS, oom, Daniel van VLIERDEN en Seger OTTEN, neven, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan WIJNANTS bij Joostken dochter van Lems Diericx van WIJCK. Hun leengoederen liggen in Holland en die kunnen ze niet belenen wegens "de benauwdheid der tijd". Omdat hun crediteuren betaling eisen, moeten ze 6 morgen land, de Weteringen Camp, in het Engelse Veld,verkopen.
27.10.1589 | R 1924 | f 19v

Gerling, zoon van wijlen Peter Willems van RIEL, Bernard Diericx van BOXTEL en Heer Jan van de CAMP, priester, pastoor van den Grooten Gasthuijse, zijn op 7.10.1585 tot momboirs gesteld over Willem, onmondige zoon van Peter Willems van RIEL.
Heer Jan is overleden; hij wordt vervangen door Henrick zoon van Niclaes JOOSTEN, viscoper.
23.11.1589 | R 1924 | f 20

Jan Andries de LEEU, corencoper, van vaderszijde en Henrick Jans de GREVE, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Anthonis van ERP bij Aelken zijn huisvrouw, dochter van Willem van SCHIJNDEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun oom Christiaen van SCHIJNDEL, priester en beneficiaet van St Jans Evangelisten Kerck te 's-Hertogenbosch.
28.11.1589 | R 1924 | f 20v

Jacques van STRIJP, Willem PIJNAPPEL, Meester Goijaert de RUIJTER en Zeger de RUIJTER, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Mr Marten van WEREMONT, apotheker, bij Anna PLEVIER.
Marten van WEREMONT is "op ten iersten dach van julij anno 1579 in de furie alhier hertsleer van den vianden - godt betert - doot gestooten".
Beheer van goederen.
15.12.1589 | R 1924 | f 21

Anthonij PREKERS en Roelant van SCHIJNDEL met Heer Ghijsberd COENENSZ, deken van de St Jans Evangelisten Kerck zijn tot momboirs gesteld door Marijke weduwe van Henrick Aerts de BRUIJN. Heer Ghijsberd kan zijn taak als momboir niet meer vervullen en wordt vervangen door Jan zoon van Christiaen LUCASZ, oom.
Verkoop van een huis met zijn aangelag, de Roode Leeu, een brouwerij aan de Vismarct en goederen, aanbestorven via Christiaen van SCHIJNDEL, oom van Marijke.
30.12.1589 | R 1924 | f 21v

Franchoijs LOEFF, Willem van de LAER en Reijner Lambertsz CLOOT, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Henricx AELBERTS bij wijlen Gueltien zijn huisvrouw dochter van wijlen Philip REIJNDERS bij Anna zijn huisvrouw. Verkoop van 4/5 deel in de helft van het huis, "het Paradijs" aan de Marckt en nog 4/5 deel in 1/3 deel van de andere helft van het voorsz huis, door hun grootmoeder Anna, weduwe van Philips POTTEIJ door evictie op 23.6.1573.
27.01.1590 | R 1924 | f 22

Reijnder zoon van Matthijs VERNAERTS, Jan Jans van de LAER, Jan zoon van Willem SEBERTS en Joseph CORNELISSEN, zijn momboirs gesteld over Philips onmondige zoon van Reijnder PHILIPS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw, dochter van Michiel BARTHOLOMEUSZ.
Verkoop van 1/9 deel in de helft van het huis, "het Paradijs"., aan de Marckt, aanbestorven via hun grootmoeder.
27.01.1590 | R 1924 | f 22v

Andries zoon van Jan ANDRIES en Jan DIERICX, ooms van de onmondigen en Huijbert zoon van Lucas Huijberts van de MERENDONCK, wonende op Den Dungen, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Willem zoon van Jan ANDRIES, van den Dungen.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader, waarvan hen 1/5 toekomt.
27.01.1590 | R 1924 | f 22v

Jeronimus BENEDICTUS, Tielman HAGENS, Lodowijck BARTHOLO MEUSZ en Peter van DOERN zijn op 10.3.1581 momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Adriaen Adriaens van BEECK bij Adriaentken zijn huisvrouw dochter van Henrick ADRIAENS, schrijnwercker.
Peter en Lodowijck zijn inmiddels overleden. Zij zijn vervangen door Henrick WUESTENBORCH, van vaderszijde.
30.01.1590 | R 1924 | f 23

Thomas HOERNKENS en Cornelis zoon van wijlen Jan van der SLUIJS, broeder, zijn de enige momboirs die overgebleven zijn over Peter onmondige zoon van Jan van der SLUIJS. De schuleisers hebben Thomas aangesproken over uitstaande schulden. Daartoe worden goederen in het Land van Heusden verkocht.
03.02.1590 | R 1924 | f 23v

Jeronimus BENEDICTUS, Tielman HAGENS en Henrick WUESTEN BORCH - van Hilvarenbeeck - zijn mombnoirs over de onmondige kinderen van Adriaen Adriaens van BEECK bij Adriaentken zijn eerste huisvrouw, dochter van Henrick Adriaens PRIEM, schrijnwercker.
Verkoop van een huis "St Jacob" in de Vuchterstraat, d.w.z. huis, hof en brouwerij, door Adriaen voorsz gekocht, doch gevest na zijn overlijden (zie: 30.1.1590, f 23).
03.02.1590 | R 1924 | f 23v

Jacop Frans BEIJHART, Willem zoon van wijlen Gijsbert HERINCX, Roeloff en Henrick NOPPEN, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Goijaerts van der STEEN bij Willemken zijn huisvrouw, dochter van Jan GERAERTS, de zeepzieder. Bij huwelijksvoorwaarden, gepasseerd op 7.2.1566 is bepaald, dat bij overlijden van een der partners, de goederen gelijkelijk gedeeld zouden worden.
Verkoop van een huis in de Hinthamerstraat, aanbestorven via Goijaert van der STEEN voorsz.
Reijnder van der STEEN, en zijn zuster Catharina, te Gennip, elk 1/4 deel, Anneken hun zuster, bagijn op de Grote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch, ook 1/4 deel en Willemke hun moeder de helft van 1/4 deel en haar kinderen de rest.
06.02.1590 | R 1924 | f 25

Jan Adriaens de LEU, corencoper en Henrick Jans de GREVE zijn momboirs gesteld over de onmondige kindneren van Anthonis van ERP bij Aelken zijn huisvrouw dochter van Willem van SCHIJNDEL.
Verkoop van 1/10 in een huis met zijn aangelag op de Oude Diese, aanbestorven via Heer Christiaen van SCHIJNDEL hun ouden oom (zie: 28.11.1589, f 20v).
12.02.1590 | R 1924 | f 26

Goijaert VRANCKEN, Mr Matthijs MATTHIJS, horlogemaker en Roelof Lenaerts van SCHIJNDEL zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Daniel zoon van Gijsbert van SUTPHEN bij Catharina zijn huisvrouw, dochter van Adriaen van SCHIJNDEL.
Verkoop van 1/10 deel in een huis met zijn aangelag, op de Oude Diese, aanbestorven via Heer Christiaen van SCHIJNDEL, hun ouden oom (zie: 28.11.1589, f 20v; 12.2.1590, f 26).
12.02.1590 | R 1924 | f 26v

Arnd van der STRATEN, Peter Diercx OTTEN, van vaderszijde en Anthonis WILLEMS, voerman, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jacop van der STRATEN bij Marijke zijn huisvrouw.
Verkoop van renten en chijnsen, haar ten deel gevallen bij testament van Mechtelt, dochter van wijlen Aelbert Bartholomeus van MEGEN, nu geprofeste religieuse van het convent der Regularissen, zusters van Bethanien, staande op de Wijndmolenberg te 's-Hertogenbosch.
14.02.1590 | R 1924 | f 26v

Jan RAES, Cornelis KEMP en Hans Marcelis Hermans van GROENINGEN, moederlijke ooms zijn aangesteld tot momboirs over Franchoise onmondige dochter van wijlen Raphael de POPULATIONE bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Marcelis HERMANS.
Jan en Cornelis voorsz weigeren, doch worden door schepenen gedwongen. Met hen wordt nog aangesteld Hans Hermans van BERGEN.
Verkoop van goederen, Francoise aanbestorven via haar oom paternel, te Brugge.
16.02.1590 | R 1924 | f 27v

Lenaert JOOSTEN en Jan FLORIS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Pauwels JOOSTEN bij Aleijt van DALE.
Verkoop van een huis met zijn aangelag, opgewonnen van Jacop RUTTEN, op het Hinthamereijnde, wegens achterstallige renten op een jaarlijkse en erffelijke rente van 6 karoli guldens.
17.02.1590 | R 1924 | f 28

Roeloff zoon van Lenaert ROELOFFS, Geraert Geraerts van GERWEN, Jan en Matthijs zonen van Matthijs Cool HACKEN zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van Lenaert ROELOFFS bij Agnes zijn huisvrouw dochter van Matthijs HACKEN. Jan is opgeleid tot Olijsleger.
Verkoop van een afgebrande hofstad te Den Dungen.
17.02.1590 | R 1924 | f 28v

Mr Henrick WILLEMS, chirurgijn, een der momboirs over de onmondige kinderen van Claes zoon van Cornelis Joost HUIJBERTS, is overleden. Hij wordt vervangen door Henrick EMONTS bakker, zwager van wijlen Mr Henrick.
03.03.1590 | R 1924 | f 29

Aerd van EERSSEL, grootvader; de vader; Henrick en Cornelis NOPPEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Herman Aerds van EERSSEL bij wijlen Engelken zijn huisvrouw dochter van Wouter BOUDEWIJNS, cremer, bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van Jan NOPPEN.
Erfdeling van de goederen van Wouter BOUDEWIJNS en Aleijd NOPPEN.
07.03.1590 | R 1924 | f 29v

Adriaen PETERS, Adriaen HENRICX, Peter ADRIAENS zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Denis PETERS bij Beelken zijn huisvrouw, te Berlicum. Denis heeft in de week voor Pinksteren 1589 meegeholpen om Arnd van BROEGEL op Oeteren te begraven, voor een dachuere. Denis is van "sconincx soldaten op zijn hoofd gequetst en na ettelijcke daaghen daeraff gestorven".
Beheer goederen.
06.03.1590 | R 1924 | f 30

Willem KIESPENNING, Jan Marcelis PIJNAPPEL en Willem van ELMPT met Jan van ACHELEN, zijn bij testament van Aleijd weduwe van Henric van MIDDEGAEL momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Henric van MIDDEGAEL.
Verkoop van het huis met zijn aangelag op de Papenhulst, waarin Aleijd overleden is, in overleg met Agnees dochter van Henric van MIDDEGAEL, Meester Jacop ROBBERTS in huwelijk hebbende Paulina dochter van Henric van MIDDEGAEL.
09.03.1590 | R 1924 | f 30v

Jan ROELOFFS, Anthonis CLAES, lijnenwever en Jan DANIELS, eengieter, zijn momboirs gesteld over Jacop en Cornelis onmondige zonen van wijlen Goijaert Henricx van SOMEREN. Jacop is meerderjarig, doch onnozel. Hij is besteld in het Zinnelooshuijs te 's-Hertogenbosch voor fl 12,- per jaar.
Wanneer zijn bezit uitgeput is, mag hij de rest van zijn leven in het Zinnelooshuijs blijven.
Verkoop van 2/3 in de helft van een camer in de Wijndmolenberchstraat, waarvan Jacop voorsz 1/3 deel bezit.
10.03.1590 | R 1924 | f 31

Henrick ROELOFFS en Anthonie CLAES zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Jan ROELOFFS, lijnenwever, bij Heijlken zijn huisvrouw dochter van Goijaert Henricx van SOMEREN.
Verkoop van 1/3 in de helft van een camer in de Wijndmolenberchstraat (zie: 10.3.1590, f 31).
10.03.1590 | R 1924 | f 31v

Jan van der STEGEN, schepen, Willem van den LAARSCOT en Arnt Goijaerts KEMP - buiten 's-Hertogenbosch wonende - zijn momboirs gesteld over Elisabeth onmondige dochter van wijlen Jacop Dierick Goijaerts van MEREN bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Christoffel KEMP.
Verkoop van de goederen van wijlen haar grootmoeder, Christina weduwe van Christoffel KEMP voorsz, o.m. 2/3 part in een huis met zijn aangelag in de Cruijsstraat, daar "t Gulden Biecaer uithangt", landerijen te Vught St Lambert en een hoeve te Haren aan de Gever. Deze verkopingen vinden plaats in de herberg "Rodenburch" te 's-Hertogenbosch (f 33v). Elisabeth - minderjarig - is gehuwd met Mr Roger Rutgeren van der ZIJPE, apothecaris te 's-Hertogenbosch, 27 jaar oud.
Verkoop van renten en chijnsen.
14.04.1590 | R 1924 | f 32

Sebert DIERCX en Matthijs zoon van Adriaen SPIERINCX, van vaderswege; Anthonis PETERS - allen op Den Dungen en Aert Jan WILLEMS, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van Peter zoon van Sebert JACOPS, weduwnaar van Jenneke dochter van Seger Jans van RODE, te Den Dungen.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Seger JANS voorsz, waarvan de helft de onmondigen toekomt.
31.03.1590 | R 1924 | f 36v

Henrick van STIPHOUT, voorzoon van Goijaerd en halve broeder van de onmondige, van vaderszijde en Jan van BERCDONCK van moederswege, zijn momboirs over de onmondige dochter - 12 jaar oud - van wijlen Goijaert van STIPHOUT bij Catharina zijn huisvrouw.
Ontvanst van 38 gulden van Peter JACOPS, scoenmacker, weduwnaar van Catharina voorsz, krachtens accoord tussen Peter en de momboirs.
10.05.1590 | R 1924 | f 36v

Henrick Goijaerts van STIPHOUT en Jan Peters van BERDONCK zijn momboirs gesteld over Anneke dochter van wijlen Goijaert van STIPHOUT bij Catharine zijn huisvrouw, dochter van Floris die BRUIJN.
Beheer van het deel der goederen van Catharina dochter van Joost Aerts VERWEIJEN, krachtens accoord, aangegaan op 4.4.1590 tussen de erfgenamen van Catharina voorsz, huisvrouw van Peter Jans GIELISZ en Peter voorsz.
10.05.1590 | R 1924 | f 37

Mr Jan ANDRIESSEN, chirurgijn en Cornelis HERMANS, van vaders zijde resp. van moeders wege zijn momboirs gesteld over Hilleke oud 1/2 jaar, onmondige dochter van wijlen Jacop Andries VOS bij Maijke zijn huisvrouw. Maijke is hertrouwd met Steven SNEL, cremer.
Beheer goederen.
27.07.1590 | R 1924 | f 38

Adriaen Embrechts de GREVE en Matthijs zijn zoon, resp. grootvader en oom, zijn momboirs gesteld over Engelke onmondige dochter van wijlen Cornelis Adriaen Embrechts de GREVE. De minderjarige Engelke treedt in het convent van de zusters van Oisterwijk.
07.07.1590 | R 1924 | f 38

Jan en Corstiaen Rutten van den HEUVEL, ooms paternel; Jacop DIERICX en Lenaert Gerrit BACK, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Matthijs Rutten van den HEUVEL bij Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Diericx Sijmons van DINTER. Hun moeder is hertrouwd met Jan JERONIMUS en kort geleden overleden.
Beheer goederen.
13.08.1590 | R 1924 | f 38v

Jan Peeter LIEVENS, Huijbert WOUTERS, beijden looiers, Jan JOACHIMS, ook looier en Henrick van OPHOVEN zijn momboirs gesteld over Gerard, Wouter, Lijntken, Jenneken en Henricxken, Lijsken en Dielken, onmondige kinderen van wijlen Huijbert Gerarts van WEL bij wijlen Metjken zijn huisvrouw dochter van wijlen Laureijns van OPHOVEN, welke momboirs aangesteld zijn op verzoek van hun meerderjarige broeder: Laureijns Huijbert Gerarts van WEL.
Beheer van goederen.
13.09.1590 | R 1924 | f 39

De voornoemde momboirs en Laureijns en Metken, meerderjarige kinderen van wijlen Huijbert Gerarts van WEL bij wijlen Metken zijn huisvrouw verkopen een huis, met looierij op het Ortheneijnd (zie: 13.9.1590, f 39).
11.12.1590 | R 1924 | f 39v

Adriaen Thoenis GHIJSBERTS, broeder van de overledene; Lambert MEEUS en Cornelis JACOPSZ, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Ghijsbert zoon van Thoenis GHIJSBERTS, te Vught, bij Marike dochter van wijlen Adriaen MEEUSZ. Marike hertrouwt Steven Aelbert SNELLEN. Ghijsbert voorsz is door de vijanden van den Coning gevangen geweest om zijn rantsoenpenningen te betalen.
Hij heeft het geld (fl 119,-) geleend van Merike weduwe van Jacop ANDRIES, welk bedrag bij zijn overlijden nog niet afgelost was.
Beheer van goederen.
03.11.1590 | R 1924 | f 40v

Geraert Geraerts van WIJTVELT, vader; Heer en Meester Balthasar de BONT, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerck, Sijmon FIERLANDS, raad en rentmeester generael van ZM domijnen in Brabant en Mr Jan van STRAETSBORCH, schilder, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Mr Geraert Geraerts van WIJTVELT, weduwnaar van Heesken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacob POELMAN.
Verkoop van de goederen van Heeske voorsz.
26.11.1590 | R 1924 | f 42

Guillam Jansz STRICK, Hans van de VELDE, Henrick Geraerts van ZOCHEL en Adriaen WIJNEN, brouwer, wonende in de "Swarte Leerse", zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Nijclaes Jan STRICK bij Gerartken zijn huisvrouw dochter van Henrick Geraerts van ZOCHEL.
Beheer van goederen, o.m. verkoop van 1/4 deel in een huis in de Cruijsstraat, om schulden te delgen.
18.12.1590 | R 1924 | f 42v

Willem ROELOFFS, mesmaker en Joost GERITS, viscoper, zijn momboirs gesteld over Jenneke onmondige dochter van Jan ANTHONIS bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van Aert GERARDTSZ.
Het kind wordt uit Delft teruggehaald uit een weeshuis, om "hier volgens onse Catholijke Religie te leven, evenals haar ouders gedaan hebben".
10.12.1590 | R 1924 | f 43v

Franchoijs LOEFF, corencoper, Willem Jansz van de LAER, Reijner CLOOT zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Henrick AELBERTS bij wijlen Gieltken zijn huisvrouw dochter van Philips POTTEIJ.
Verkoop van 4/5 in 1/3 van een huis op de hoek van de Karstraat en het Cleijn Corenstraetke en nog 4/5 deel in 1/3 van twee cameren in de Korte Putstraat.
15.12.1590 | R 1924 | f 44

Jan Jansz van de LAER, Reijner zoon van Matthijs WERNARTSZ Jan zoon van wijlen Willem ZEBERSZ en Joseph CORNELIS, velblotter, zijn momboirs gesteld over Philips onmondige zoon van wijlen Reijner PHILIPS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Michiel BARTHOLOMEUS.
Verkoop van 4 deel in een huijsing aan de Karstraat hoek Cleijn Corenstraetke en 1/9 deel in twee cameren in de Corteputstraat, aanbestorven via zijn grootmoeder, Anneke weduwe van Philips REIJNERSZ.
15.12.1590 | R 1924 | f 45

Jan Peters van HIJNSBERCH, Jan HENRICX, snijder, Jan HERMANS en Henrick Laureijns van BERCKEL, te Helmond, zijn momboirs over de zes onmondige kinderen van wijlen Willem ANTHEUNISZ, bakker, bij wijlen Marijke zijn huisvrouw.
Willem had in de winter van 1578 het huis "de Gulden Vijchboom" in het Coornstraetken gekocht, "verhoopende de penninghen van dijen metr zijnen nersticheijt, arbeijt ende nehringh te vervallen, maar was deselve Willem daernae op prima Julij anno 1579 op ter merct in der furie den iersten dode geweest aan die sijde der Catholijcken".
Een schuldbrief is betaald, de beide anderen tesamen 625/07/00 niet.
Het huis, waarop in totaal F1 450 reparatiekosten betaald is, wordt verkocht.
01.02.1591 | R 1924 | f 45v

Jan Peters HIJNSBERCH en Jan HENRICS, snijder en Henrick Laureijns van BERCKEL zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Willem ANTHEUNISZ, bakker, bij wijlen Marijke zijn huisvrouw.
Henrick Laureijns van BERCKEL is naar Helmond vertrokken en neemt zijn momboirschap niet waar. Hij wordt vervangen door Jan HERMANS in huwelijk hebbende de oude moeije van vaderswege (18.1.1591).
Verkoop van een huis met zijn aangelag, achter de Mandemakers.
13.02.1591 | R 1924 | f 47

MR Marten MOINS cum suis, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan zoon van Henricx Gommars van de PARRE alias van LIJER, bij Margriet dochter van wijlen Geraert zoon van Diricx zoon van Peter Wouter SHEEREN bij Elisabetha zijn huisvrouw dochter van wijlen Marcus MOINS zoon van wijlen Pauwels KETELER alias Mouijens JANSZ, op 18.12.1587.
Verkoop van twee huizen te 's-Hertogenbosch resp. aan de Kerkstraat, de andere "het Gulden Verxken" aan de Marct bij Rodenburch. 2/3 van deze panden behoort Aert Cornelis van HORENBEECK in huwelijk hebbende Aleijt en Abraham Henricx.
THOMAS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochters van wijlen Jan die WOLFF, raadsheer van 's-Hertogenbosch bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw, dochter van Martinus Geraert MOINS uit zijn tweede huwelijk met Elijsabeth.
17.01.1591 | R 1924 | f 49v

Jan BOUWENS, hoijmaecker en Jan die BRUIJN, momboirs over de onmondige kinderen van Jan van der RULLEN bij Elijsabeth zijn huisvrouw. Jan is op St Bartholomeus - twee jaar geleden - door manslag, begaan door Jan DIERCX, overleden. Om de schuld te delgen hebben Jan DIERCX voorsz, met Lambert GOIJAERTS rentmeester van de Vrouwe van Empel en Jenneke zijn huisvrouw, moeder van Jan DIERCX voorsz, een jaarlijke en erffelijke chijns van 4 caroli guldens overgedragen aan Adriaen Jansz van der RULLEN en Jan BOUWENS tot behoef van de weduwe en haar kinderen.
21.02.1591 | R 1924 | f 51

Evert JANSZ, schoenmaker, zwager van de vader, Jan Claes COELEN, neef van de vader, Ghijsbert Henricx van ROESMAELEN, neef maternel, zijn momboirs gesteld over Geertruijd 4 jaar oud, dochter van Jan Laureijns ter MEER bij wijlen Ida zijn huisvrouw, dochter van wijlen Roeloff van de VENNE.
13.03.1591 | R 1924 | f 51v

Goijaert van ASPEREN, Goijaert Matthijs van der SANTVOERT en Henricx van ESCH, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Peter van ASPEREN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Nataels de LOUWE.
Erfdeling van de Hoeve ten BOOGART, aan t Verrehoudt te St Oedenrode. Jenneke bezit hierin 1/3 part van de helft; de andere helft bezit Mr Gerard van den BERGHE. Goijaert Matthijs van der SANTVOERT in huwelijk hebbende Gerartken zijn huisvrouw en Elijsabeth, beiden dochters van Nataels voorsz, bezitten de rest.
26.01.1591 | R 1924 | f 52v

Michiel van der VLUETEN en Henrick van der HOEVEN, beiden te Oirschot, zijn door schepenen van Oirschot momboirs gesteld over de vier minderjarige kinderen van Geraert Michiels van der VLUETEN, overleden te Oirschot, bij Elijsabeth dochter van wijlen Nataels de LOUWE.
Erfdeling van een hoeve te St Oedenrode, waarvan Elijsabeth 1/3 in de helft bezit.
26.01.1591 | R 1924 | f 52v

Jeronimus WIJNANTS, schepen, grootvader, Peter PELGROM, neef, beide van vaderszijde en Matthijs, broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Pauwels WIJNANTS, raadsheer van 's-Hertogenbosch en capiteijn van een vendel voetknechten, ten dienste van Zijne Majesteit, gaan erfdeling aan van de goederen tegen hun ooms: Marten WIJNANTS, Wijnant WIJNANTS, Mr Marten MOINS, Willem DONCKERS en hun vrouwen.
08.07.1591 | R 1924 | f 53v

Hendrick Hermans van MAREN, Jan Hendrick ADRIAENS en Ghijs bert Jan Peters de WEIJER, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Jans van ROSSEM, soldaat te 's-Hertogenbosch bij Peterke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan van der AMEIJDEN.
Verkoop van de helft in het huis: "Bourgondien" aan de Visbrug te 's-Hertogenbosch; de andere helft behoort aan Ghijsbert Jan Peters de WEIJER, man en momboir van Margriet zijn huisvrouw, dochter van Jan van der AMEIJDEN voorsz.
02.01.1591 | R 1924 | f 54

Emdt JASPERS en Teeuwen ROELOFFS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Herman ADRIAENS, Teeuwen is op 1.10.1590 vertrokken naar Haarlem; hij wordt vervangen door Cornelis HENDRICKX, oom van moederszijde.
14.01.1591 | R 1924 | f 54v

Lenaert van NISTELROIJ, priester, zoon van wijlen Diricx HENRICXS en Cornelis Janse van der SLUIJS zijn bij testament van Thomas zoon van Joost HOIRNKENS momboirs gesteld over Joost en Elisabeth onmondige kinderen van Thomas bij Anneke zijn 2e huisvrouw, dochter van Diricx HENRICXS voorsz.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch op het Hintemereijnde, tussen de poorten.
14.02.1591 | R 1924 | f 55

Claes Jans van WESEL, van vaderszijde en Goossen JACOPS, "in den Sot", van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Catharina weduwe van Herman Jans van CALCAR, hertrouwd met Jan Huijberts van OS - Herman en Jan zijn schoenmakers.
Verkoop huisraad.
09.05.1591 | R 1924 | f 56

Leonard BACK, Jacop Diricx SIJMONS, lijnenwevers te 's-Hertogenbosch - van vaderszijde - Bartholomeus STEIJNSE en Bartholomeus AMELIS, beiden te Heeswijck, van moederszijde, zijn momboirs over Jan, Adriaan en Anthoniske, onmondige kinderen.
van wijlen Sijmon Anthonis SIJMONS bij Godestouken zijn huisvrouw.
Deze drie onmondige kinderen en hun getrouwde zuster Marika zijn erfgenamen van Anneke dochter van Anthonis SIJMONS, weduwe van Roeloff van OPIJNEN.
06.06.1591 | R 1924 | f 56v

Jan Jansz PIJNAPPEL, Anthonij Goossens PIJNAPPEL, Willem Henric THONIS en Sijmon PIJNAPPEL, hun broeder, zijn momboirs over Jan, Boudewijn en Anthoniske, onmondige kinderen van Franchois PIJNAPPEL bij wijlen Agneeske zijn huisvrouw dochter van Jan van den GASTHUIJS.
Beheer van goederen.
20.06.1591 | R 1924 | f 57

Jan RITTEN, Jan THIJSSE en Lenaert AERTSZ, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henricxken weduwe van Eijmbrecht GEERARTSZ.
Er is op 11.5.1584 een accoord gesloten met de schuldeisers. De weduwe van Jan JOOSTEN, in "de Braukuip" wil hieraan niet meewerken. Zij wil haar vordering van 60 gulden, onverkort innen.
De voogden worden aangevuld met Jan LAMBERTS.
17.07.1591 | R 1924 | f 57

Lambert JACOPS, Noel WOUTERS, mesmaker en Wijnand FRANSZ, allen van vaderszijde, zijn momboirs over Abraham onmondige zoon van wijlen Arnt MICHIELSZ; de overleden moeder van Abraham was geboortig van Breda.
Beheer goederen.
30.12.1591 | R 1924 | f 58

Niclaes HENRICX te Den Dungen, Jan Jansen BROGEL, lijnenwever te 's-Hertogenbosch achter de Tolbrugh, zijn momboirs over Elijsabeth, 18 jaar oud, dochter van wijlen Ancem zoon van wijlen Jan ANCEMS.
Verkoop van 1/3 in een huis met zijn aangelag achter de Tolbrughstraat, haar aanbestorven via haar grootvader Jan ANCEMS.
31.12.1591 | R 1924 | f 58v

Lambert van BLADEL, knokenhouwer, Jan Jan van BREUGEL,lijnenwever en Jan Peetersz LIEVENS, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Jan ANCEMS.
Verkoop van 1/3 in een huis met zijn aangelag achter de Tolbrugh, aanbestorven via hun grootvader Jan ANCEMS.
31.12.1591 | R 1924 | f 60

Jan Cornelis de GRUIJTER, Joost MICHIELSZ en. Reijnder GHIJSBERTSZ zijn momboirs gesteld over Anneke onmondige dochter van Henricx zoon van Jan Berntsz van BERCHEM. Betaling van 100 gulden aan Jan Wouters van TILBORCH wegens verteerde mondkost.
(1591/1592)
??.??.1591 | R 1924 | f 61

Marten zoon van Jeronimus WIJNANTS, Mr Peeter PELGROM en Jan MATTHEUSEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Paulus WIJNANTS, capiteijn van een vendel voetsoldaten in dienst van Zijne Majesteit binnen 's-Hertogenbosch, bij Barbara zijn huisvrouw.
Erfdeling van goederen om een schuld aan Jeronimus WIJNANTS, grootvader van de kinderen, te kunnen betalen.
17.03.1592 | R 1924 | f 61v

Goijaerd van VLIERDEN, raadsheer van ’s-Hertogenbosch en Daniel Daniels van VLIERDEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Mr Henrick AGILEUS bij wijlen Geertruijd van VLIERDEN, zijn laatste huisvrouw.
Op verzoek van Heer en Meester Herman PELGROM, priester, Derick en Geraert, zijn broeders, zonen van wijlen Aelbrecht PELGROM en Mr Herman ROMBOUTS, med. doctor in huwelijk heb bende Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Aelbert PELGROM, hebben om deze voogdijstelling verzocht.
04.09.1592 | R 1924 | f 62v

Ghijsbert KUIJSTEN, oom en Gregorius van der MEER, schepen, eveneens oom, zijn momboirs gesteld over Anneke onmondige dochter van Nlcolaes zoon van Henricx KUIJSTEN bij Heesken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Diricx van der MEER, oud veertien jaar.
De helft van de goederen van wijlen haar grootmoeder Geertruijd weduwe van Henricx KUIJSTEN krijgt zij; de andere helft gaat naar Ghijsbrecht zoon van Henricx en Geertruijd voorsz.
NB. Nicolaas Henricx KUIJSTEN staat aan de zijde van de vijanden van Z.M.
??.??.1592 | R 1924 | f 63

Emond JASPERS, Jacop Jansz GEREAERTS, van vaderszijde; Wouter en Jan zonen van wijlen Jan WOUTERS, van moederszijde, zijn momboirs over Arndt en Jenneke onmondige kinderen van wijlen Jan Aert JASPERS bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van Jan WOUTERS.
Beheer van goederen.
21.11.1590 | R 1924 | f 63v

Eijmbert zoon van Rutger JANSZ, te Alem, oom, Peter JERONIMUS te Den Dungen, behoud oom, van vaderszijde, Anthonis.
WILLEMSZ, molder in "de H. Geest" en Dierck Henrick DIERICX, van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Goijaert zoon van wijlen Rutger JANSZ. Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder Agnees dochter van wijlen Aert GOIJAERTS weduwe van Rutger JANSZ. Agnees is voor vijf jaar overleden; de onbejaarden komt 1/4 deel der nalatenschap toe.
12.05.1592 | R 1924 | f 64

Eijmbert zoon van Rutger JANSZ, te Alem, oom, Peter JERONIMUS, op Den Dungen, behoud oom, van vaderszijde; Adriaen Peters van EMPEL, te 's-Hertogenbosch en Eijmbert Peters de BROUWERE, wonende op Den Dungen onder Gestel, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Zoon van wijlen Rutger JANSZ.
Erfdeling van de goederen van wijlen Agnees, dochter van wijlen Aert GOIJAERTS weduwe van Rutger JANSZ (zie: f 64).
12.05.1592 | R 1924 | f 64

Eijmbert zoon van Rutger JANSZ, Peter JERONIMUS, Anthonis WILLEMSZ, molder en Dierck Henrick DIERICX, molder, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Goijaert zoon van wijlen Rutger JANSZ.
Verkoop van 1/4 deel in twee morgen land op de Sporct te Berlicum (zie: f 64).
12.05.1592 | R 1924 | f 64v en f 65

Jan ANDRIESSEN, oom, Jan FLORIS en Cornelis MARCUS, zijn momboirs gesteld over Andries onmondige zoon van wijlen Floris ANDRIES bij wijlen Jutta, zijn eerste huisvrouw. Floris is hertrouwd met Maria; beiden zijn overleden.
Beheer van goederen.
03.06.1592 | R 1924 | f 66

Jan de QUADE, van RAVESTEIJN, Coenraet Lucas van WERDEN, Jan Peter GOIJAERTS en Peter Aerts van OS, zijn momboirs gesteld op 26.11.1583 over de onmondige kinderen van wijlen Jan NOBELMANS.
Peter Aerts van OS is overleden; vervangen door Jan zoon van wijlen Lucas PETERS.
04.06.1592 | R 1924 | f 66v

Jan zoon van wijlen Frank JACOPS, met zijn broeder Jan en Tielman zoon van Geraert Thielens van SITTART zijn bij testament van Jan zoon van Jan SPIERINCX en Arijke, zijn huisvrouw dochter van Frank JACOPS momboirs gesteld over haar beide kinderen. Arijke is na het overlijden van Jan hertrouwd met Michiel Fransz van VUCHT, waarna Arijke na twee maanden overleden is. Er is één onmondige dochter, Metke uit het eerste huwelijk van Arijke. De beide laatste momboirs zijn overleden en worden vervangen door Jan JANSZ en Jan Henric SPIERINCX, beiden op Den Dungen, van vaderszijde en Adriaen Peter HENDRICX te Geffen.
23.05.1592 | R 1924 | f 67

Henrick Hermans van MAREN, te 's-Hertogenbosch; Ghijsbert Jans WEIJER en Jan zoon van Henricx ADRIAENS, allen van moederszijde - de vader is geboortig van buiten 's-Hertogenbosch - zijn momhoirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Jan van ROSSUM, soldaat onder capiteijn BORCHGREVE - Jan is de laatste zomer door de vijand doodgeslagen - bij Peeterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Nicolaas van der AMEIJDEN.
12.12.1590 | R 1924 | f 68

Henrick zoon van Henrick HENRICX, bakker, Peter ABEN, brouwer, Jan SCALCKEN en Jan CORNELISSEN, zijn momboirs over de drie onbejaarde kinderen van wijlen Diric Ancems van DINTHER Verkoop van een huis en twee cameren op de Vuchterendijck.
03.01.1591 | R 1924 | f 68

Peter Peter GOIJENS, de Jonge, te 's-Hertogenbosch, oom paternel en Jan Jan THOMAS, neef maternel, te Berlicom, zijn momboirs gesteld over Elisabeth onmondige dochter van wijlen Henrick Peter GOIJENS bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw, dochter van Lambert THOMAS.
Beheer goederen.
??.??.1591 | R 1924 | f 69

Franchoijs LOEFF, corencoper, Willem Jans van de LAER en Reijnder CLOOT, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick AELBERTS bij wijlen Gultken zijn huisvrouw, dochter van Philips POTTEIJE.
Verkoop van 4/5 deel in 1/3 deel van een huis met zijn aangelag in de Karstraat op de hoek van het Cleijn Carrenstraatgen en 4/5 deel in 1/3 deel van twee cameren in de Corte Putstraat te 's-Hertogenbosch, aanbestorven via hun moeder.
??.??.1591 | R 1924 | f 69v

Adriaen PETERS, Adriaen HENRICX en Peter ADRIAENS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Denis PETERS bij Beelken zijn huisvrouw. Denis is vorig jaar door soldaten van Zijne Majesteit doodgeslagen.
Verkoop van 1/6 deel in een huis met zijn aangelag te Den Dungen, aanbestorven via Hilleken, hun grootmoeder.
Jan PETERS bezit - door koop verkregen - 5/6 deel in dit goed.
06.10.1590 | R 1924 | f 70

Willem Henricx WILLEMS, Goossen Aert GOESSENS en Seger Claes NIJEHOFF, van vaderszijde zijn momboirs gesteld over Michiel en Regina, onbejaarde kinderen van Jacop zoon van Herman PETERS bij wijlen Claerken zijn huisvrouw dochter van Frans WACHMANS, te Hoogstraten. Jacop bevindt zich in het buitenland, doch zijn verblijfplaats is onbekend.
Beheer van goederen: te 's-Hertogenbosch en te Hoogstraten.
02.11.1591 | R 1924 | f 71

Joris ADRIAENS, mesmaker, van vaderszijde en Aerd STEVENS, van moederswege, zijn momboirs over Steven onmondige zoon van wijlen Peter STEVENS bij wijlen Lijsken STEVENS.
Beheer van de goederen van de overleden ouders en van wijlen Claes STEVENS, zijn oom.
04.02.1593 | R 1924 | f 71v

Goossen Henricx VERCUIJLEN en Jan Willem PETERS, resp. te Haren en te Oisterwijk, zijn door schepenen van Oisterwijk momboir gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Marten Andries de LEEUW bij Aleijd dochter van Matthijs Arien SCHELLEKENS.
Verkoop van 1/3 in een rente van fl 13/15/00, krachtens contract, aangegaan in julij 1585 door Marten ANDRIES met Arijke Jans van BOMMEL.
13.03.1593 | R 1924 | f 72v

Jan zoon van Adriaen GIJSBERTS, Pauwels Wouter de COCK, man en momboir van Neesken zijn, huisvrouw dochter van Adriaen GIJSBERTS, van vaderszijde; Henrick en Marten, zonen van Jan MARTENS, te Roosmalen, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen, resp. 8 en 6 jaar, van wijlen Adriaen GIJSBERTS, van Den Dungen bij Hilleke zijn huisvrouw dochter van Jan MARTENS.
Adriaan GIJSBERTS is onlangs aan een quetsuur - te Hijntham - bezweken; zijn vrouw tien dagen daarvoor.
Beheer van een hoeve met zijn aangelag.
13.10.1592 | R 1924 | f 73

Gielis BORMANS, dienaar van de groene roede; Henrick van CUERINGEN, beiden van vaderszijde; Adriaen van EMPEL en Henrick Willems van VLIJMEN, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Sebastiaen JONCKERS, onmondige zoon van Arnt Sebastiaen JONCKERS bij wijlen Merike zijn eerste huisvrouw dochter van Michiel van ZOEMEREN, op verzoek van de tweede vrouw van Arnt voorsz.
Sebastiaen studeert te Loeven.
Verkoop roerende goederen.
??.??.1592 | R 1924 | f 74

Jan LAUREIJS, de Jonge, Evert JANSZ, schoenmaker, Gerard JANS, in de "Rode Leeuw", brouwer en Henrick BOGAERTS zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan LAUREIJNS, de Oude bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw, dochter van Joachim JUNGERS.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Orthenstraat bij de St Peters kapel.
??.??.1592 | R 1924 | f 74v

Cornelis en Huijbregt zonen van wijlen Henricx van de LEEMPUTTE, van vaderszijde, met Jan Jans van der HOEVEN en Sebert van OUWEN van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Geerlingh van den LEEMPUT bij Sara van OUDEN, zijn huisvrouw.
De schulden bedragen fl 860,-. De kinderen is bij testament fl 600,- toegedeeld!
12.05.1592 | R 1924 | f 75

Joost GHIJSBERTS, Leonaert JOOSTEN, Jan JOOSTEN en Goijaert GERARTS, in "t Pertken", zijn bij testament, gepasseerd voor Peeter PAELMANS, priester, door Marten Joost LENAERTS momboirs gesteld over zijn onmondige kinderen bij Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Jacop DONCK.
Jan JOOSTEN is overleden en Goijaert GERARTS is verhuisd naar Maeseijck. Zij worden vervangen door Roelof WAKKERS, in "Berchen" en Henrick JACOPS, ooms, te 's-Hertogenbosch.
24.04.1593 | R 1924 | f 76

Jeronimus WIJNANTS en zijn zoon Marten WIJNANTS en Dirck zoon van Loenis van WIJCK zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Jeronimus WIJNANTS, raetsheer van 's-Hertogenbosch bij Jozijna zijn huisvrouw dochter van Loenis van WIJCK.
Uit hun goederen in Holland krijgen zij geen revenuen; verkoop van renten etc.
21.06.1593 | R 1924 | f 76v

Arndt Peters van COLEN, oom en Sijmon Willemsz GEMAERT, neef zijn momboirs over de onmondige zoon - acht jaar oud - van wijlen Bartholomeus MARCELIS bij Christina zijn huisvrouw. Christina is hertrouwd met Goijaert Hendrick WOUTERS.
13.12.1593 | R 1924 | f 78

Meester Peter SONMANS, Willem van MEIJLSFOERT, van vaderszijde; Jan van WIERINGEN en Henrick WILLEMS, van moederszijde, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Cornelis Jan ADRIAENS bij wijlen Barbara KIEVITS.
De voogden zijn aangesteld op verzoek van de grootmoeder, Anna van BOERT, weduwe van Gielis KIEVITS.
Verkoop van het huis "Waelwijck" in de Vuchterstraat.
08.01.1594 | R 1924 | f 79

Meester Goijaert STOTERS van ENCKEVOIRT, Cornelis van de LEEMPUT en Daniel van VLIERDEN zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Peters STOTERS bij Marijke zijn eerste huisvrouw, dochter van Mr Franchoijs van BALEN Goijaert is in november 1593 overleden; vervangen door Lambert Peters STOTERS.
28.01.1594 | R 1924 | f 81

Peter Diericx van CAMPEN, bakker en Arnd LENAERTS, lijnen-wever zijn momboirs over de onmondige dochter van wijlen Willem Adriaen SPRONCK, mulder, bij Grietken, zijn tweede huisvrouw. De momboirs zijn aangesteld op verzoek van Henrick HERMANS, man en momboir van Elijsabeth dochter van wijlen Willem Adriaen SPRONCK en de tweede huisvrouw van wijlen Willem voorsz.
14.01.1594 | R 1924 | f 82

Corst Henricx SPIERINCX, te Berlicum - oom paternel - en Jan DIERICX - te Den Dungen - van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan Henricx SPIERINCX bij Tonisken zijn huisvrouw, dochter van Jacop Aert PETERS. Henrick Matthijs van HERMALEN, half broeder van wijlen Toniske, heeft de onmondige bij testament een legaat toegescheiden.
Er wordt een proces gevoerd tegen de executeurs testamentaire: Heer en Meester Jan HAVERS, canonick en plebaan van St Jans Evangelisten Kerk en Jan DIERICX, te Den Dungen.
06.09.1594 | R 1924 | f 82v

Laureijns Henricx van HIJNSBERCH, schoenmaker, Joost WILLEMS - van vaderszijde en Peter JANS, smid, van moederzijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Lambert Elberts van ELDRUM bij Theuuwken, zijn huisvrouw.
Erfdeling en verkoop van de goederen van wijlen Elbert van ELDRUM, grootvader, te Boxmeer.
12.10.1594 | R 1924 | f 83v

Gijsbert Willem van ENGELEN, Jan Arnts van EMPEL en Lucas Gerits van EMPEL zijn momboirs over Catharina onmondige dochter van wijlen Adriaen WILLEMS bij Mechteld zijn huisvrouw. Er is nog een dochter, Goertken, getrouwd met Lucas Gerits van EMPEL voorsz.
Verkoop van een huis, Achter de Mandemakers.
15.12.1594 | R 1924 | f 84v

Henrick Peter AERTSZ, "in den Boerendans" en Jan ADRIAENS zijn momboirs over Mattheus onmondige zoon van wijlen Frans MATTHEEUS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw. Er is nog een oom paternel: Henrick MATTHEEUS, te Roosmalen, doch die is te oud om als momboir aangesteld te worden.
Beheer goederen.
08.02.1595 | R 1924 | f 86

Peeter DIERICX, raijmaker, grootvader, Thomas DIERICX, Jan DIRICX, raijmaker en Gerart PETERS, raijmaker, zijn momboirs gesteld over Elisabeth onmondige dochter van Geraert PETERS, raijmaker, bij wijlen Marike dochter van Willem van HELDEN.
Beheer goederen.
13.02.1595 | R 1924 | f 87

Henrick Geerit COLEN en Jacop Anthonis ZANDERS alias PATE zijn momboirs gesteld over Jenneke onmondige dochter van wijlen Hans PETERS bij Geertruijd zijn huisvrouw. Geertruijd gaat hertrouwen met Jasper de BEELDSNIJDER.
Beheer goederen.
07.03.1595 | R 1924 | f 88

Cornelis WILLEMSZ en Philip DIRICXS zijn momboirs over de onmondige zoon van wijlen Peter JANSZ.
Verkoop van een huis of camer in de Cleijne Tolbrughstraat.
10.07.1595 | R 1924 | f 88v

Corst Henricx SPIERINCX en Peter JANSZ, blauwverver, zijn momboirs gesteld over Gerardt onmondige zoon van wijlen Michiel GERRITS bij wijlen Mariken dochter van wijlen Aert Jan MERCX alias SPIERINCX, krachtens testament van Marike voorsz, gepasseerd op 9.5.1594.
Verkoop van een akker te Gestel bij Herlaer.
02.06.1594 | R 1924 | f 89

Laurens Cornelis van ASTEN, wonende in de St Jacobsstraat, Henrick Jansz van GOCH, in de Peperstraat, Herman HERMANS, in "de Doirnencroon" in de Kerckstraat, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan JACOBS, bakker, bij wijlen Heesken WOUTERS in haar eerste huwelijk en over de onmondige dochter van wijlen Hessken in haar tweede huwelijk bij Joost WILLEMS, bakker.
Beheer goederen.
19.08.1595 | R 1924 | f 90

Gerard en Peter, zonen van wijlen Adriaen JACOPSZ, Ghijsbert LENAERTS en Henrick LENAERTS, allen te Den Dungen, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Matthijs zoon van wijlen Adriaen JACOPSZ, krachtens zijn testament, gepasseerd op 8.6.1590.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader, Adriaen JACOPS, overleden in maart 1595.
22.06.1595 | R 1924 | f 90v

Goijaerdt van VLIERDEN, raadsman van ’s-Hertogenbosch en Daniel Daniel van VLIERDEN zijn op 4.9.1592 momboirs gesteld over Jan, Judith en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Mr Henrick AGELENS bij Geertruijd van VLIERDEN, zijn huisvrouw.
Verkoop van 3/5 in de helft van een huis met zijn aangelag naast de Decanij van de St Jan.
27.06.1595 | R 1924 | f 91v

Joncker Jan HEIJM, Christoffel van VLADERACKEN, Joncker Gerard van EIJCK, Leendert BLAERTHEM en Joncker Goijaert van EIJCK zijn momboirs gesteld over Joost onmondige zoon van wijlen Joncker Joost van VLADERACKEN bij Johanna van MALSEN, die hertrouwd is met Joncker Walraven van ERP, Heer van Erp en Oeckel.
Beheer van goederen.
17.08.1595 | R 1924 | f 92v

Ghijsbert Geerit NEELEN, Henrick Henricx RUTTEN de Jonge, op Den Dungen, van vaderszijde en Adriaen Jacops, wonende te Schijndel met Jan JANSZ tot Berlicum, van moederszijde, zijn momboirs over Adriaen, Aelken en Jacop, onmondige kinderen van wijlen Henricx Adriaens van GRIENSVENNE bij wijlen Fijken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jacob RUTTEN Verkoop van de goederen van hun ouders.
02.09.1595 | R 1924 | f 94

Jan Jans van HAREN, Henrick RUTTEN en Marcelis zoon van wijlen Mr Gerart de MOOR, hoefsmid en waard in "het Bijlken" te 's-Hertogenbosch, broeder, zijn momboirs gesteld over Christina en Pasquina onmondige dochters van wijlen Mr Gerart voorsz - overleden in 1581 - bij Jenneke dochter van Henric BECX, hertrouwd met Peter zoon van wijlen Herman HOESEN, bij wie zij een dochter heeft.
14.11.1595 | R 1924 | f 94v

Boudewijn JANS en Henrick AERTS zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Jan Caerl van DOCKEM bij Jenneke dochter van Derick Lamberts van OS.
Verkoop van de helft in een huis, tegenover de St Cornelis capel op de Vuchterdijck; de andere helft behoort toe aan Joost Lamberts van OS en Mechtelt zijn huisvrouw.
30.12.1595 | R 1924 | f 95

Dierck van MEURS, Willem THOMAS, Jan Cornelis OSMANS en Lambert IJGROMS zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Henrick Jan AELBERTS, voor ca vier maanden overleden.
Op verzoek van Heijlke, ongehuwde tante, dochter van Jan AELBERTS (zie: f 99).
Beheer goederen.
23.01.1596 | R 1924 | f 95v

Rutten Jacops PAUWELSZ en Willem Jans Willems de VISSER zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Antonis zoon van Henricx WILLEMS bij Johanna dochter van Ghijsbert Pauwels van MARIJNEN.
22.12.1595 | R 1924 | f 96v

Peter HERMANS, cleermacker en Jan WALRAVENS zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Jasper ANDRIES, spelmacker, bij Antonia zijn huisvrouw.
De momboirs zijn geen bloedverwandten; de ouders komen van buiten de Meijerij van 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen (zie: f 98v).
07.02.1596 | R 1924 | f 97

Mateus Henrick RUTTEN, Huijbert Lucas HUIJBERTS, Geeret GEERITS en Jan Hermans van de VENNE zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick Adriaens van GRIENSVENNE bij Baetken zijn laatste huisvrouw dochter van Henrick Willems RUTTEN.
Compromis in een geschil met de momboirs over de kinderen van wijlen Henrick uit zijn eerste huwelijk bij wijlen Eijken zijn huisvrouw.
Verkoop goederen om schulden te delgen.
03.02.1596 | R 1924 | f 97v

Peter HERMANS, cleermacker en Jan WALRAVENS zijn momboirs over de vier onmodige kinderen van wijlen Jasper ANDRIES, spelmacker bij wijlen Antonia zijn huisvrouw dochter van Ancem ANCEMS.
Verkoop van een camer in de Diepstraat te 's-Hertogenbosch, hen aanbestorven via hun grootvader Ancem ANCEMS (zie: f 97).
09.02.1596 | R 1924 | f 98v

Henrick van MEURS, Willem Thomas, Lambert IJGROMS en Jan Cornelis OSSMANS zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Henrick Jan AELBERTS, corencoper, bij Maijke zijn huisvrouw dochter van Geerit SMITS.
Verkoop van de helft in een huis, "de Meswagen" in de Corenstraat en nog 1/3 deel in de andere helft in dit pand; de rest behoort toe aan Dierck van MEURS uit naam van zijn vrouw en Lijntken PETERS (zie: f 95v).
Herhaald op 4.4.1596 (f 100).
??.??.1596 | R 1924 | f 99v

Philips ANTHONIS, Philips Christoffels ZANDERS, "in den Nobel" van vaderskant en Jan Matheusen, lijnenwever, van moederszijde zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jacop ANTHEUNISZ - onlangs te Tilburg door de vijand doodgeschoten - bij Jenneke, zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
07.03.1596 | R 1924 | f 100v

Cornelis HENRICX en Jan Mattheus ROELOFS zijn momboirs over Adriaen onmondige zoon van wijlen Herman ADRIAENS Verkoop van een rente van en uit een huis bij de Ortenpoort.
11.07.1596 | R 1924 | f 101v

Adriaen JACOPS, Jan JANS, Henrick HENRICX en Ghijsbert GEERITS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick Adriaens van GRIENSVENNE bij wijlen Fijke JACOPS zijn eerste huisvrouw.
Geeret GHEERITS, Jan Jan HERMANS, Mattheus Henrick RUTTEN en Huijbert Lucas HUIJBERTS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick Adriaens van GRIENSVENNE bij zijn tweede huisvrouw, Baetken (zie: f 103).
Verkoop goederen.
27.01.1596 | R 1924 | f 102

Cornelis HENRICX en Jan Goijaerts van RAVENSTEIJN zijn momboirs gesteld over Jan en Aelken, onmondige kinderen van wijlen Jan Gheris de LOIJER bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw dochter van Sijmon AERTS.
Beheer van goederen.
28.08.1596 | R 1924 | f 102v

Adriaen JACOPS, Jan JANSZ, Henrick HENRICX en Ghijsbert GERITS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Henrick Adriaens van GRIENSVENNE bij Fijken JACOBS, zijn eerste huisvrouw. Geeret GHEERITS, Jan Jan HERMANS, Mattheus Henrick RUTTEN en Huijbert Luijcas HUIJBERTS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick voorsz bij Baetken zijn tweede huisvrouw.
De momboirs van de voorkinderen zullen fl 270,- ontvangen van de andere momboirs; de nakinderen zullen dan het sterfhuis van de ouders behouden (zie: f 102).
03.02.1596 | R 1924 | f 103

Thielman Adriaens van DIEPENBEECK, van vaderszijde en Mr Peter de LOUWE en Jan Adriaens HENRICX, ooms maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Adriaen Adriaens van DIEPENBEECK bij wijlen Marijke dochter van Adriaen HENRICX. Op verzoek van de grootmoeder: Marijke weduwe van Adriaen HENRICX.
Beheer van goederen.
28.02.1596 | R 1924 | f 104

Henrick Jansz van GOCH, kleermacker en Laureijns Cornelis van ASTEN, lijnenwever, zijn testamentaire momboirs over Cathelijn onmondige dochter van wijlen Jan JANS, droogscheerder of sackendrager.
Verkoop van een rente van vier gulden van en uit onderpanden te Haren.
08.11.1596 | R 1924 | f 105

Cornelis Wouter JANSZ, Dierck REIJNERTSZ, Adam van de LAER en Goossen ARTS, zijn momboirs gesteld over Barbara onmondige dochter van Mr Reijnder ROGGE bij Jenneke dochter van Adam van de LAER (zie: f 108).
Aanvaarding van 1/4 part in de goederen van wijlen Anna weduwe van Henricx ROGGE.
28.11.1596 | R 1924 | f 106

Thomas PETERS, lootgieter, Jan JANSZ, blauwverver en Reijnder Jansz die GOUDE zijn momboirs over de onmondige Jan JANSZ die Goude, stom en doof geboren te Ravensteijn.
Verkoop van een camer aan de Tolbrugh, die de onmondige samen met Reijnder JANSZ die Goude bezit.
26.11.1596 | R 1924 | f 106v

Peter DELIS, oom paternel en Nijcolaes WELTEN man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw, tante van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Geraert DELIS bij wijlen Maijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert THOMASZ.
Beheer van de goederen van zijn ouders.
30.12.1596 | R 1924 | f 107

De momboirs over Barbara onmondige dochter van Reijner ROGGEN (zie: f 106), verkopen 1/4 van de goederen, haar aangekomen bij testament van Anneke weduwe van Henric zoon van Jan ROGGEN: 1/4 in het huis "de Voetangel" in de Postelstraat te 's-Hertogenbosch en 1/4 in 4½ morgen land te Vught.
14.12.1596 | R 1924 | f 108

Govaert GERRITS en Wouter Joordens de LEEUW zijn momboirs over IJda onmondige dochter van wijlen Rutger LAMBERTS bij Anneke zijn huisvrouw, dochter van Erbert Rijcarts van der STAPPEN.
Verkoop van 1/8 deel in 8 dachmaat hooiland te Gemonde, aanbe storven via haar tante Catharina dochter van Erbert Rijcarts van der STAPPEN.
04.01.1597 | R 1924 | f 109

Jan Lievens PETERSZ en Willem HUBRECHTS; Jan CORNELIS, velblotter en Marcelis ANDRIES, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Aerdt Lieven PETERSZ bij wijlen Catharina CORNELISZ, zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen tegen hun stiefvader en verkoop van deze goederen.
24.01.1597 | R 1924 | f 109v

Lambert JACOPS, Nool WOUTERS, mesmacker en Wijnant FRANS, raijmaker, zijn momboirs gesteld over Abraham zoon van wijlen Arnt zoon van Michiel JANSZ, mesmacker.
Verkoop van 1/3 in een huis, "het Hantboexken" op de hoek van de Stooffstraat.
05.02.1597 | R 1924 | f 110

Mr Jacop van BALEN, Meester en rector van de H. Geesttafel, licentiaat in de beide rechten en raadsheer van 's-Hertogenbosch; Mr Gerard van den BERGE, ook raadsheer van 's-Hertogenbosch, Arnd KUIJSTEN en Ghijsbrecht KUIJSTEN, zijn momboirs gesteld over Adolph onmondige zoon van Michiel zoon van wijlen Michiel Henricx CREEFT.
Mr Jacop Stoffels van BALEN, man en momboir van Engelken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Michiel Henricx CREEFT bij Elijsabeth KUIJSTEN; Henrick CREEFT, scholtis en Mr. Otto CREEFT, rentmeester van Grave, momboirs over Engelke voorsz en haar inmiddels overleden broeders Michiel, Hendrick en Dierck De erfgenamen van Henrick CREEFT en Mr Otto CREEFT verlangen afrekening over het beheer van de goederen van wijlen hun ouders.
25.02.1597 | R 1924 | f 110v

Wouter zoon van Jan Matthijs Willems van HELMONT, broeder, Willem zoon van Willem HENRICX, Peter Henrick DEGENS en Goossen ARNTSZ, zijn momboirs over Jan de Oude, Jan de Jonge en Jenneke onmondige kinderen van wijlen Jan Matthijs Willems van HELMONT.
Beheer van de goederen van wijlen hun vader, resp. grootvader Matthijs WILLEMS.
10.02.1597 | R 1924 | f 111v

Willem Henricx WILLEMS, Goossen AERTS, Wouter Jan MATTHEUS en Peter Henricx DEGENS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Mattheus Willems van HELMONT.
Verkoop van de helft in een huis in de Hinthamerstraat, "de Zwaen"; de andere helft behoort toe aan de kinderen van Jan JACOPS, aanbestorven via hun grootvader.
01.03.1597 | R 1924 | f 112

Henrick van CUERINGEN, Michiel JANSZ, spelmaecker en Jan van BOERDONCK zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Arnt Henricxs van NIJENSTADT.
Verkoop van een huis met zijn aangelag op de Vuchterdijck bij de H. Cruijspoort, in 1595 gekocht door Arnt voorsz.
03.03.1597 | R 1924 | f 113

Tielman van BLADEL en Seger, zijn zoon, van moederszijde; Everard van DELFT en Lodewijck BALTHUS, van vaders kant, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Arnt BALTHUS bij Aleijd zijn huisvrouw dochter van Tielman van BLADEL. Aleijd is hertrouwd met Floris ARTS.
Beheer van goederen.
10.05.1597 | R 1924 | f 113v

Corstiaen WILLEMS, brouwer, "in de Sonne", Jan van EMMERICK en Marten Jans van LIER zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Jan Jan Martens van LOON bij Gerartken dochter van Jan SANDERS. Jan van LOON voorsz is op 19.1.1585 door de vijand doodgeschoten.
Adriana weduwe van Jan Martens van LOON had grote koopmanschappen in het land van Ludich en Maestricht. Door de inname van Maestricht heeft zij grote schade geleden. Er is een schuld ontstaan van fl 1.400,- Cornelis, Heijlke en Anneke, kinderen van Jan van LOON en Adriana voorsz, zullen de schuld aflossen Verkoop van een huis "de Corenbloem" op de hoek van de Vischstraat te 's-Hertogenbosch (zie: f 117v).
20.05.1597 | R 1924 | f 114v

Goijaert JANS, vader, Pieter Anthonis van GEMERT, Thomas zoon van Jan KARS, cleermaecker en Jan zoon van Wouter PETERS, schoenmaker, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Goijaert JANS, messesteecker bij wijlen Laureijnske dochter van Peter WOUTERS, blauwverder.
Erfdeling van de goederen van Barbara, moeder van Goijaert JANS.
19.05.1597 | R 1924 | f 115

Jan JANS, mesmaecker en Aerdt STEVENS, podtbacker te 's-Hertogenbosch, zijn op 4.2.1583 momboirs gesteld over Steven onmondige zoon van Peter STEVENS. Aert STEVENS is voor ca twee jaar overleden en vervangen door Jan BUIJS.
Steven voorsz is in het buitenland en al meer dan een jaar is er niets van hem vernomen.
21.06.1597 | R 1924 | f 116

Goijaert ALBERTS, te Berlicum; Goijaert JANS en Goessen JANS meerderjarige broeders, zijn momboirs gesteld over Cornelis JANS en Lijske JANS, onmondige kinderen van wijlen Jan GOESSENS bij wijlen Jenneke GOIJAERDS, zijn huisvrouw.
28.06.1597 | R 1924 | f 116v

Corstiaen Willems van WEERT, brouwer, Jan Jansz van EMMERICK en Jan Jans van LIJER zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Jan Jan van LOON bij Gerartken zijn huisvrouw dochter van Jan SANDERS.
Jan is op 19.1.1585 door de vijand gedood. Zijn moeder Adriana is in 1587 overleden en laat een grote schuld na van wel fl 1.400,-. Haar handel op Luijdich en Maestricht heeft na de inname van Maestricht grote schade geleden. Om de schulden te betalen wordt nu verkocht de helft in drie cameren in het Straatje van Best, waarvan de andere helft toebehoort aan Wijnand JANSZ (zie: f 114v).
04.07.1597 | R 1924 | f 117v

Wouter Sanders van HORSSEN, Pauwels van THULDEN, Jan van ELDEREN en Lenart HENRICX zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Dierck Sanders van HORSSEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Sanders van HORSSEN tegen de vier meerderjarige kinderen: te Vught St Lambert.
23.07.1597 | R 1924 | f 118v

Bartholomeus CORNELISZ, gelaesmaecker en Peter, voorzoon van Margriet weduwe van Sijmon ANTHONISZ, leertouwer, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Margriet bij wijlen Sijmon ANTHONISZ, leertouwer.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jenneke, zuster van Sijmon ANTHONISZ en wijlen Adriaen Marten JOOSTEN, haar man, beiden kinderloos overleden.
05.08.1597 | R 1924 | f 119v

Anthonij Goossens PIJNAPPEL, Willem Henrick THONISZ, Sijmon Franchois PIJNAPPEL en Jan Jan PIJNAPPEL, zijn momboirs gesteld over Boudewijn onmondige zoon van Franchoijs PIJNAPPEL bij wijlen Engelke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Henricx van den GASTHUIJSE.
Boudewijn voorsz en Anthoniske dochter van Franchoijs PIJNAPPEL bij wijlen Engelke voorsz verkopen een perceel heide te Gestel bij Herlaer, aanbestorven via hun grootmoeder Agneesken, weduwe van Jan Henricx van den GASTHUIJSE.
13.11.1597 | R 1924 | f 120

Jan IJSBRANDS en Jan Thomas van BOCXTEL, zijn - met de vader, Jan Jan van EIJCK - momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Jan Jans Lucas van EIJCK bij wijlen Catharina van der HEIJEN zijn huisvrouw. Catharina is overleden 10 á 12 jaar geleden. Jan Thomas van BOCXTEL is overleden en is vervangen door Peter DEGENS. Van moederszijde zijn er geen bloedverwandten binnen 's-Hertogenbosch.
Erfdeling van de goederen van wijlen Aleijdis die BEVER, weduwe van Joncker Franchoijs van MAKELEN, grootmoeder van Catharina van der HEIJEN.
14.11.1597 | R 1924 | f 121

Willem zoon van wijlen Frans Willem DANCKARTS, oom en Willem zoon van Henric zoon van wijlen Frans Willem DANCKARTS, neef, beiden van moederskant en Wouter Roelof van MAREN, zijn momboirs over Margriet - ca 21 jaar oud - en Peterke - ca 16 jaar oud - onmondige dochters van wijlen Peter Goijaerds van KESSEL bij Elisabeth dochter van wijlen Frans Willem DANCKARTS (zie: f 124).
Verkoop van een huis in de Hertgang van Notelen te Oirschot.
23.01.1598 | R 1924 | f 122

Frans en Lambert zonen van Mr Henricx de BIJE, neven paternel en Peter Lambert REMMEN zijn momboirs gesteld over Nelleke onmondige dochter van wijlen Jan Dircx van den HOEVEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen Diricx van den HOEVEL tegen hun tante Geeborch dochter van wijlen Diricx van den HOEVEL.
03.03.1598 | R 1924 | f 123

De voogden over Margriet en Peterke, dochters van wijlen Peter Goijaerds van KESSEL bij Elisabeth Frans Willem DANCKARTS verkopen 1/3 deel in 1/5 part van een huis met zijn aangelag te Lijer, aanbestorven via hun grootmoeder Aleijd (zie: f 122).
27.03.1598 | R 1924 | f 124

Jan STOFFELS, schoonvader van Marike dochter van Jan MARTENS, Marten Jan MARTENS, broeder van Marike, zijn momboirs over Jan onmondige zoon van Jan MARTENS en over Catharina onmondige dochter van wijlen Anthonij PERERA bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw, dochter van Jan MARTENS.
Verkoop van 1/5 deel in een huis met zijn aangelag, te Erp en 2/5 part in een huis aan de Weversplaats te 's-Hertogenbosch.
24.04.1598 | R 1924 | f 125

Jan Lenaert ROELOFFS, zwager van de onmondigen en Boudewijn GERITS, hun schoonvader (= stiefvader), zijn momboirs gesteld over Jenneke en Diericxken onmondige kinderen van wijlen Wouter AMBROSIUS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Matthijs van LIEBERGEN. Anneke is hertrouwd met Boudewijn GERRITS, "in de Valck".
Verkoop van een rente ad fl 23,- van en uit panden te Middelroij, waarvan de helft toekomt aan de onmondigen en de rest aan Jan LENAERTS in huwelijk hebbende Hilleke zijn huisvrouw, ook dochter van Wouter AMBROSIUS en aan Jacop Wouter AMBROSIUS.
29.11.1597 | R 1924 | f 126v

Guillaume van DELFT en Aert van der STRATEN van vaders resp. moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van. Lijntken weduwe van Peter zoon van wijlen Willem van DELFT.
Verkoop van een rente van en uit onderpanden te Maren, die wijlen Jutken dochter van Nicolaus van HENCXTUM alias van DELFT aan de onmondigen bij testament toegedeeld had.
??.??.1598 | R 1924 | f 127v

Dirck CORSTIAENS en Mr Dirck NEMIUS zijn momboirs gesteld over Anneke onmondige dochter van Jacques MENGIN, capiteijn in het regiment van wijlen NOIRCARMES, bij wijlen Dijmphna zijn huisvrouw dochter van wijlen Corstiaen Diricx van de WIEL.
Er is ook een zoon geboren uit dit huwelijk, maar die is overleden vóór zijn moeder.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar grootmoeder Neelken DANIELS tegen de kinderen uit haar eerste huwelijk met Corstiaen Dircx van de WIEL en haar tweede huwelijk met Jan Seberts van RUEREMONDE (zie: f 132).
20.06.1598 | R 1924 | f 129

De momboirs over de onmondige vóórkinderen van Grietgen dochter van Diericx JANS bij Sijmon Anthonis de LEERTOUWER: verkoop van 1/3 deel in de helft van een huis, aanbestorven via Adriaen Martens de LEERTOUWER en Jenneke zijn huisvrouw.
1/3 in de helft van een ledig erf, waarop een huis gestaan heeft en nog. 1/3 gedeelte in de helft van drie stenen cameren in de Orthenstraat achter de St Peters capel. De rest behoort aan Dierck GERRITS, becker, voor de helft; 1/3 deel in de helft behoort toe aan Stijntken Joost van de SANDE en de rest aan Catharina JANS.
13.08.1598 | R 1924 | f 129v

Mr Jan DENEN en Arnd DOIL zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan Seberts van RUEREMONDE.
Beheer van goederen.
15.10.1598 | R 1924 | f 130v

Henrick Peter van den WUESTENBERCH, wonende in het convent van de Annenborch te 's-Hertogenbosch is curator over de onmondige zoon van wijlen Eemont de BROUWER, "in de Halve Maen" bij Anneke zijn huisvrouw. Anneke is hertrouwd met Peter Jan JORIS; zij is buiten 's-Hertogenbosch overleden. Er wonen geen bloedverwandten in 's-Hertogenbosch.
16.10.1598 | R 1924 | f 131

Dierck zoon van wijlen Corstiaen Diericx van de WIEL en Mr Dierck NEMIUS zijn momboirs gesteld over Anneke onmondige dochter van Jacques MENGIN bij wijlen Dymphna zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Corstiaen Diericx van de WIEL, Jan DEENE en Aert DOIL zijn momboirs over Zebert en Maeijke onmondige kinderen van wijlen Jan Seberts van RUEREMONDE bij Cornelia zijn huisvrouw dochter van wijlen Daniel ZEERIS.
Verkoop van het huis: "de gulden St Barbara" op de Hooge Steenwech, waarin de onmondigen 3/7 deel bezitten.
26.01.1599 | R 1924 | f 132

Jan PENNINCX te Berlicom en Willem PENNINCX te Hijntham, ooms paternel en Jan CORSTIAENS, nastelmaker, van moederszijde, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over Jan, Marcelis, Dierick, Gerrit, Andries, Arnt en Marijke, onmondige kinderen van wijlen Peter PENNINCX bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan SCHAELMAECKER.
Aangesteld op verzoek van broeder Huijbert, hun meerderjarige broeder, in het convent van de Fraters te 's-Hertogenbosch.
??.??.1599 | R 1924 | f 133v

Jan FABRI, van Gemert en Wouter JANS, "in den Gulden Beer" in de Vughterstraat en Gerard DONCK zijn bij testament, gepasseerd in 1591 door Theodora weduwe van Gerart VOGELS, momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Peeter van ASPEREN bij Elisabeth zijn huisvrouw, dochter van Gerart VOGELS bij Theodora voorsz.
Gerard DONCK is overleden en vervangen door Peter Jan van ASPEREN, korenkoper en Corstiaen CHRISTOFFELS, bakker.
30.09.1599 | R 1924 | f 133v

Jan en Anthonis HERBERTS, ooms maternel, Mr Jacop DONCK en Peeter van BREUGEL, schoenmaker, resp. grootvader en neef, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Helena dochter van Mr Jacop DONCK bij wijlen Peter zoon van wijlen Herbert JANSZ bij wijlen. Marike zijn laatste huisvrouw.
Erfdeling van goederen.
03.07.1599 | R 1924 | f 135v

Jan zoon van wijlen Michiel RUTTEN, Adriaen zoon van wijlen Jan WOUTERS, van vaderszijde; Jacop zoon van Jacop SIJMONS en Herbert zoon van Jan HUIJBERTS, van moederskant, zijn momboirs gesteld over Jan en Kathelijn, onmondige kinderen van Ida dochter van wijlen Jacop SIJMONS, weduwe van Jan zoon van wijlen Wouter Jansz die COCK.
Erfdeling goederen van wijlen Wouter Jansz die COCK en Marike zijn huisvrouw, waarin de onmondigen 1/6 deel bezitten.
03.11.1599 | R 1924 | f 136

Adriaen Jan JANSZ, vader, Anthonis Jan JANSZ, oom paternel en Laureijns zoon van Aert LAUREIJNS van moederswege, zijn momboirs gesteld Jan en Henrick, onmondige zonen van Adriaen Jan JANSZ bij wijlen Hadewich zijn huisvrouw, dochter van Wouter Jansz die COCK.
Erfdeling van de goederen van wijlen Wouter Jansz die COCK en Marike zijn huisvrouw.
1/6 deel van de goederen competeert de onmondigen.
03.11.1599 | R 1924 | f 136v

Mr Jacob DONCK, Jan HERBERTS, Antonius HERBERTS en Peter van BROEGEL zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter zoon van wijlen Herbert JANSZ bij Helena zijn huisvrouw dochter van Mr Jacob DONCK.
Verkoop van 1/5 deel in een huis met zijn aarsgelag, te Vught, aanbestorven via Marike weduwe van Herbert JANSZ.
15.12.1599 | R 1924 | f 137v

Jan van AUWEN, grootvader, Jan zijn zoon, Michiel FRANS en Jan Henrick REIJNEN, zijn momboirs gesteld - voor schepenen van Vught op 27.10.1591 - over de onmondige kinderen van wijlen Henrick Jans van AUWEN bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Bartholomeus FRANSZ.
De eerste drie momboirs zijn overleden; Michiel FRANS heeft afgezegd. Hun vervangers zijn: Dirck en Peter, zonen van Jan van AUWEN voorsz, ooms.
24.12.1599 | R 1924 | f 138

Jan CLAESZ, vader, Corstiaen CLAESZ, oom paternel, Adriaen JANS en. Michiel RUTTEN zijn momboirs over Anthonis en Luijtken, onmondige kinderen van Jan CLAESZ bij wijlen Jenneken zijn huisvrouw dochter van Wouter Jans die COCK.
Erfdeling van de goederen van wijlen Wouter Jans die COCK en zijn vrouw, waarin de onmondigen 1/7 deel bezitten.
30.12.1599 | R 1924 | f 138v

Laureijns JANS, van Bergen op Zoom, oom, Jan PETERS, swertveger en Roelof Jan MARCELIS, zijn momboirsgesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Willem GIJSBERTS bij wijlen Merike zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
31.12.1599 | R 1924 | f 139

Rutger en Arnt zonen van Jan Rutgers van GRIENSVENNE, ooms paternel; Peter Wouters van HAMMEN en Gerardt Nicolaes van HAMMEN, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over Nicolaes en Jan, onmondige zonen van wijlen Anthonis zoon van wijlen Jan Rutgers van GRIENSVENNE bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Nicolaes Wouters van HAMMEN, die hertrouwd is met Embert zoon van Ambrosius WILLEMS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan Rutgers van GRIENSVENNE bij Elisabeth zijn huisvrouw, grootouders paternel.
05.01.1600 | R 1924 | f 139v

Mattheus de LOUW en Jan FRANSEN, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Adriaen TIJELENS bij wijlen Marijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen HENRICX, aangesteld bij testament gepasseerd door Marike, weduwe van Adriaen HENRICX.
07.01.1600 | R 1924 | f 140v

Jan GOIJAERTS, schoenmaker, in huwelijk hebbende Aelken, zuster van de moeder en Jan van OEFFEL, bakker, in huwelijk hebbende Hendricxke dochter van Aerken, ook zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over Jan - oud 24 jaar - Willemke en Engelke, onmondige dochters van wijlen Jacob FRANS, timmerman, bij wijlen Margriet zijn huisvrouw.
Jacob is geboren te Lier en heeft geen familie te 's-Hertogenbosch.
18.01.1600 | R 1924 | f 141

Jan COLEN, oom paternel; Willem PANNINCX in huwelijk hebbende een zuster van de vader; Jan GOIJAERTS en Huijbert HUIJBERTS zijn momboirs gesteld over Anthonis, Mariken, Niclaesken en Henricxken onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Nicolaes Mattheus HACKEN bij wijlen Jenneke GOIJAERTS.
Er zijn nog twee meerderjarige kinderen: Goijaert en Jenneke Beheer goederen.
08.01.1600 | R 1924 | f 141v

Peter Emberts van de KEER, neef paternel, Coenraet SALOMONS, oom en Willem zoon van Jan Claes an WENUM, zijn momboirs over Dirck, Arnt, Henrick Anneke en Dircxken, onmondige kinderen van wijlen Joost Dircx van BUEREN bij Margrietke zijn huisvrouw.
NB. De vader is afkomstig van buiten 's-Hertogenbosch.
Beheer goederen.
21.01.1600 | R 1924 | f 142

Jan CLAESSEN, Corstiaen CLAESSEN, Adriaen zoon van Jan Jan STRICK en Michiel RUTTE zijn momboirs over Henricxke, Anthoniske en Luijtke onmondige kinderen van Jan CLAES bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter Jan de COCK
Verkoop van 3/7 in een huis met zijn aangelag te Den Dungen, aanbestorven via de grootouders maternel (zie: f 138v)
22.01.1600 | R 1924 | f 143

Jan GERARTS, leijdecker, oom paternel, Adriaen ABRAHAMS, landwerker en metser man en momboir van Anthoniske zijn huisvrouw, zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over Jan en Catharina onmondige kinderen van wijlen Aelbert GERARTS, leijdecker, bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Diric THONIS, nu hertrouwd met Huijbert CORNELIS, lijnenwever.
Verkoop van een huis in de St Anthonisstraat, achter de Wildeman (herhaald op 1.7.1601, f 155v).
27.01.1600 | R 1924 | f 144

Aert ROELOFFS en Hendrick Jan HENDRICX, van vaderszijde, te St Michielsgestel, Huijbert LUIJCAS en Ghijsbert Anthonis BOSCH, zwager van de moeder, zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter, oud zes jaar, van wijlen Willem Roeloffs van den DUNGEN bij Beliken zijn huisvrouw.
Beheer en verkoop van 1/3 van de goederen buiten de St. Anthonispoort, op de Merendonck.
04.02.1600 | R 1924 | f 145

Huijbert HEESTERS en Antonius RUTGERS, brouwer, in "het huis van Megen" zijn momboirs gesteld over Hans en Willem onmondige zonen van wijlen Willem STRICK.
Verkoop van goederen van hun ouders.
11.02.1600 | R 1924 | f 146v

Cornelis Henricx HICXSPOIR, oom paternel en Jan GIJSSELEN oom maternel zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Goijaert Henricx HICXSPOIR bij Marike dochter Jan GIJSSELEN.
Beheer van 500 daalders, toegedeeld bij testament van Jan Henricx HICXSPOIR, kinderloos overleden te Calcar.
28.02.1600 | R 1924 | f 147

Jan van BAECXEM, grootvader, Henrick GABRIELS, neef van de vader, Willem DANCKARTS, grootvader rn Marten WIJNANDS van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige zoon van Gijsbert Jan van BAECXEM, ingebieder, bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Willem DANCKARTS.
Verkoop van goederen van wijlen Catharina.
11.03.1600 | R 1924 | f 147v

Matthijs zoon van Adriaen SPIERINCX en Jan WOUTERS zijn testamentaire momboirs over Catharina en Elisabeth, onmondige dochters van wijlen Jan ZEBERTS; Jan WOUTERS is overleden, vervangen door Henrick zoon van Henrick WERMERS.
Verkoop van een deel van een rente, aangekomen via wijlen Heer en Meester Henrick Zeberts van DEN DUNGEN, canonick tot Antwerpen.
03.02.1600 | R 1924 | f 148

Boudewijn GEERITS en Jan Lenaert ROELOFFS zijn momboirs gesteld over Diericxken onmondige dochter van Wouter zoon van Ambrosius WOUTERS bij Hilleke ZEBERTS.
Verkoop van een deel van een rente, aanbestorven via Heer en Meester Henrick Zeberts van DEN DUNGEN, canonick tot Antwerpen.
03.02.1600 | R 1924 | f 148v

Coenraet SALOMONS, Peter Eijmberts van de KEER en Willem zoon van Jan Claes van BERLICOM, zijn momboirs gesteld over de kinderen van wijlen Joost Diericx van BUEREN bij Margriet zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Verwerstraat om schulden te delgen.
22.03.1600 | R 1924 | f 149

Jan PEETERS en Henrick ARNTS zijn op 26.1.1583 momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan LAUREIJNS bij Jaecxken zijn huisvrouw.
De weduwe heeft van Gielis Jacops van OUDENHOVEN een huis met zijn aangelag te Oirschot onder Best, gekocht. Het is nu beter dit pand te verkopen.
22.06.1600 | R 1924 | f 150

Cornelis Willems de WIJK en zijn zoon Willem zijn met Mattheus en Wijnant zonen van Cornelis van HEUSDEN momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Willem Jacops de WIJSE - voor ca 4 jaar overleden - bij Marike dochter van Cornelis van HEUSDEN.
Verkoop akker te Oisterwijk, de moeder aanbestorven via haar ouders.
14.07.1600 | R 1924 | f 151

Peeter MARTENS, roeper van 's-Hertogenbosch en Jacob BERNTS, zijn meester, zijn momboirs gesteld over Willem onmondige zoon van wijlen Jan Ariens van HEDEL bij wijlen Metken zijn huisvrouw dochter van Willem EVERTS. Jan Ariens voorsz is nog hertrouwd.
Beheer goederen.
09.11.1600 | R 1924 | f 151v

Hendrick PETERS en Adriaen WOUTERS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henric GERARTS bij Jenneke zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis op de Vughterdijck tussen de poorten.
05.01.1601 | R 1924 | f 152v

Lenart CORNELIS, oom en Peter van EMPEL, neef, van vaderszijde Mattheus Lambrechts PRIEM, oom en Robbrecht LEMMENS, neef, van moederszijde, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Pauwels CORNELIS bij Marike zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders Cornelis PAUWELS en huisvrouw.
13.11.1600 | R 1924 | f 154

Henrick zoon van Philips BOIJEN en Jan Gerits van RAVENSTEIJN in huwelijk hebbende Marijke dochter van Philips BOIJEN, ooms paternel en Jan Gerarts de BRUIJN man en momboir van Elisabet zijn huisvrouw dochter van Lucas CORSTIAENS, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de 4 onmondige kinderen van Laureijns zoon van wijlen Philips BOIJEN bij Marijke zijn huisvrouw, dochter van Lucas CORSTIAENS.
Beheer goederen.
04.06.1601 | R 1924 | f 154v

Matthijs Jansz BECKER, oom, Joost Willems BECKERS, neef, van vaderszijde en Herman en Arien zonen van Wijnant ARIENS, van moeders kant, zijn momboirs gesteld over Jan, Judith, Anneke en Lijntgen onmondige kinderen van wijlen Peter Jansen BECKER bij Marijke zijn huisvrouw dochter van Wijnant ARIENS,die hertrouwd is met Peter Wouters BECKER.
Verkoop roerende goederen van hun vader.
27.06.1601 | R 1924 | f 155

Goijaert AELBERTS en Rutger JANS zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan SERVAES bij Agatha zijn huisvrouw dochter van Jan AERTS.
Verkoop van een onlangs afgebrand huis te Berlicum.
23.08.1601 | R 1924 | f 157

Ghijsbert GEERITS, Ghijsbert COEMERS en Peter PAUWELS zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Peter CORNELIS bij Elisabeth COEMERS zijn huisvrouw, die hertrouwd is met Dierck Peters de GRUIJTER.
Erfdeling van de goederen van wijlen Beatrix weduwe van Cornelis HENDRICX, grootmoeder maternel, tegen haar zonen Jan en Cornelis.
12.09.1601 | R 1924 | f 158

Joncker Nicolaes van BOSHUIJSEN, vader, hopman Lucas van MEGEN, Joncker Rogier MONICX en Joncker Willem van CHENE zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Joncker Nicolaes van BOSHUIJSEN bij wijlen Margriet dochter van Joncker Jan MONICX.
Beheer goederen.
07.05.1597 | R 1924 | f 159

Peter Thomas van ALPHEN, broeder van de vader met Govaert JANS en Andries GEERARTS, zwagers van de vader, zijn momboirs over Goijart onmondige zoon van wijlen Thomas Henricx van ALPHEN bij Emken zijn huisvrouw.
Beheer van goederen.
31.10.1601 | R 1924 | f 159v

Dirick JACOPS, secretaris van Geffen en Hendrick Adriaens van der AA, te Den Dungen, van vaderszijde zijn momboirs over Jacop onmondige zoon van wijlen Peter zoon van Joost Henrick Peters van GRIENSVENNE.
Erfdeling van de goederen van hun grootvader, Joost Henrick Peters voorsz, tegen Margriet dochter van wijlen Joost Henrick Peters voorsz, in huwelijk hebbende Jan CORNELIS, velblotter.
07.01.1602 | R 1924 | f 160

Jan GHIJSSELEN, "in de drije Emmers" Aerdt KUIJSTEN en Adriaen HENRICX, "in de Fles", van vaderszijde; Ghijsbrecht Daniels van SUTPHEN en Meester Jan van BROEGEL, van moederszijde, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan Willemsz GHIJSSELEN - voor ca 4 jaar tijdens het beleg van 's-Hertogenbosch op de vesting werken doodgeschoten - bij Jenneke Daniels van SUTPHEN.
Erfdeling van goederen.
04.01.1602 | R 1924 | f 160v

Jan AERTS, lijnenwever en Matthijs REIJNERS, zijn momboirs over de zeven onmondige kinderen van wijlen Joris ADRIAENS, mesmaecker bij wijlen Heijlken PETERS, op verzoek van de blokmeesters van de Vuchterdijck.
Verkoop van huisraad en gereedschap.
23.01.1602 | R 1924 | f 161v

Twee van de onmondige kinderen van Joris ADRIAENS worden besteld in het weeshuis. Zij moeten 1/3 van de goederen van hun ouders inbrengen. Daartoe wordt het huis "het Riecken" verkocht (zie: f 161v).
13.02.1601 | R 1924 | f 162

Mr Peeter PELGROM, Raetsheer van 's-Hertogenbosch en Marten WIJNANTS zijn momboirs gesteld over Mattheus en Pauwels, onmondige zonen van wijlen Pauwel WIJNANTS; Marten WIJNANTS voorsz is met Dierck van WIJCK momboir over Luenis en Hendrick, onmondige zonen van Jan WIJNANTS.
Verkoop van een perceel land, de Moesten, te Strathem onder Oirschot, aanbestorven via Jeronimus WIJNANTS, Raetsheer van 's-Hertogenbosch op: de onmondigen, Jeronimus zoon van wijlen Pauwels WIJNANTS voorsz en Marten en Wijnandt, zonen van wijlen Jeronimus WIJNANTS voorsz.
28.02.1602 | R 1924 | f 163v

Goijaerd Geraert van GRAVE, hun zwagher; Hans VRANCKEN, Adriaen STRICK en Jan NOTAR zijn momboirs gesteld over Susanna en Wouterke onmondige dochters van wijlen Herman Goerts van SAMBEECK bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van Sijmons BELL.
Zij hebben een besloten testament gepasseerd op 28.10.1600; Herman is overleden in februari 1602.
Beheer goederen.
06.03.1602 | R 1924 | f 164v

Rutger en Arnt zonen van Jan Rutgers van GRIENSVENNE, te St Michielsgestel, van vaderszijde; Peter Wouter van HANNEN en Geraert zoon van Nijclaes Wouters van HANNEN, op Den Dungen, van moeders kant, zijn momboirs gesteld over Nijclaes en Jan onmondige kinderen van wijlen Anthonis zoon van Jan Rutgers van GRIENSVENNE bij wijlen Elisabeth dochter van wijlen Niclaes Wouters van HANNEN, hertrouwd met Eijmbert zoon van Ambrosius WILLEMS.
Verkoop van 1/3 deel in de goederen van wijlen hun grootmoeder Elisabeth dochter van Niclaes AERTS, weduwe van Jan Rutgers van GRIENSVENNE.
07.01.1600 | R 1924 | f 165

Jan Reijnders CLOOT, vader, Pauwels CLOOT en Anthonis de KEIJSER zijn momboirs gesteld over Geertruijd en Laureijns, onmondige kinderen van Jan zoon van Reijnder CLOOT bij wijlen Geertruijd LAUREIJNS, zijn huisvrouw.
Beheer van de goederen hen aanbestorven via hun grootouders: Reijnder CLOOT en Aelken JANS.
11.04.1602 | R 1924 | f 166

Jan JOACHIMS en Adriaen SCELLENS zijn momboirs gesteld over Jenneken onmondige dochter van Joost GERAERDTS.
Zij gaan een proces voeren tegen haar oom en momboir, Govardt GEERAERDTS.
16.04.1602 | R 1924 | f 166v

Hendrick ADRIAENS, secretaris van Geffen en Hendrick Adriaens van der AA, op Den Dungen, zijn momboirs gesteld over Jacop onmondige zoon van wijlen Joost Hendrick PEETERSZ. Verkoop van percelen land, opgewonnen bij achterstal van een rente van 25 gulden, aangegaan in 1594 door wijlen Peter zoon van Joost HENDRICX, te Berlicum.
11.04.1602 | R 1924 | f 167v

Peeter PAUWELS, van vaderszijde en Cornelis zijn zoon; Peeter de CORT, zijn behoudzoon en Jan Aerts van HORENBEECK, van moederskant, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Willem zoon van Peeter SOMERS bij wijlen Hillegonda, zijn huisvrouw dochter van Henrick Wouters van RAVESTEIJN.
Beheer goederen.
20.04.1602 | R 1924 | f 168v

Goeijaert PEETERS, kangieter, Adriaen FRANSEN, muntmeester van 's-Hertogenbosch en Willem VOGELS, procureur te 's-Hertogenbosch, zijn bij testament van Elisabeth weduwe van Willem zoon van Franchois HENRICX, op 27.2.1591 gepasseerd, tot momboirs over haar zes onmondige kinderen gesteld.
Verkoop van het huis "de roode Hant" in de Colperstraat te 's-Hertogenbosch.
21.02.1601 | R 1924 | f 169

Goijaert VRANCKEN, Joost PIJNAPPEL en Hans van WIERINGEN zijn momboirs gesteld over Anneke en Catharina, onmondige dochters van Herman ROMBOUTS bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Goeijaert MONICX bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Jan JOOSTEN.
Erfdeling van de goederen van Elisabeth Jan JOOSTEN: Anneke en Catharina: 1/3 deel; Hans zoon van Goeijaert en Elisabeth voorsz en Henrick Geevarts van DOIRN in huwelijk hebbende Aelken dochter van Goeijaert en Elisabeth: elk 1/3 part.
02.09.1602 | R 1924 | f 170

Zeger HUIJBERTS broeder van de eerste man van Eerken, weduwe van Peter HUIJBERTS, Henrick HAUBRACKEN en Jan GREVENRAET, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Eerken HAUBRACKEN bij wijlen Peter HUIJBERTS,de Beijerman. Eerken is hertrouwd met Willem PETERS.
Peter HUIJBERTS, voerman, is 17 jaar geleden naar het buitenland vertrokken en aldaar overleden. Eerken is 13 jaar geleden hertrouwd. Uit haar tweede huwelijk zijn nog drie kinderen geboren.
Verkoop van een huis, naast het vleeshuis te 's-Hertogenbosch.
10.09.1602 | R 1924 | f 171

Dierck Aerts TOELINCK, oom en Herman WIJNANTS, zijn momboirs gesteld over Marijke onmondige dochter van wijlen Jan Gerit HERMANS bij wijlen Marijke dochter van Aert zoon van Dierck Roeloff TOELINCK.
De grootvader, Aert Roelof TOELINCK woont "inden Buijdel" op de Pensmarkt.
22.10.1602 | R 1924 | f 171v

Huijbert Wouters, loijer, van vaderszijde; Lambert en Reijnier zonen van IJgrom POTTEIJ, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Huijbert Jan Huijberts van REMUNDE - zoon van Jan Huijberts van REMUNDE bij wijlen Margriet zijn eerste huisvrouw dochter van Gerard HENCXTHEUVEL – bij Margriet dochter van IJgrom POTTEIJ. Huijbert is enig kind. Verkoop van het huis "In de Dorrenboom" in de Vughterstraat, waarin Jan Huijberts van REMUNDE met zijn vrouw Catharina JANS, woont en door hen gekocht op 14.5.1593.
04.12.1602 | R 1924 | f 172

Thomas van THURNOUTH en Jan zijn zoon, van vaderszijde; Wouter BORMANS oom en Ghijsbert ZOOMERS, behoudoom, van moederskant, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jacop SEBASTIAENS bij Margriet zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Sebastiaen WOUTERSZ (zie: f 175).
15.11.1602 | R 1924 | f 174

Henrick HOUBRACKEN, "in den Sleutel", van vaderswege en Heer Reijnder COLFF, van moederszijde zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Nijcolaes WILLEMS, "in den Trip" en Lijsbeth Aerts van HEES, die voor ca twee jaren, drie weken na elkaar overleden zijn. Op verzoek van Engelken dochter van Dierck BRENSSCHEN, verwante van vaderszijde.
Erfdeling goederen ouders.
11.01.1603 | R 1924 | f 174v

De momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jacop SEBASTIAENS bij Margriet zijn huisvrouw verkopen 1/3 deel van een huis met zijn aangelag, in de Kerckstraat bij de Groote Schoole aldaar. De andere parten behoren aan Henrick HUIJGEN en Cornelis de GRUIJTER in naam van zijn vrouw (zie: f 174).
07.02.1603 | R 1924 | f 175

Adriaen Jansz PETERS, tot Gestel bij Herlaer, Aert POUWELS te 's-Hertogenbosch en Peter Jacobs van RUNDT, tot Bocxtel, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan, natuurlijke zoon van wijlen Joost van GERWEN - eerste man van Gerarda zijn huisvrouw, dochter van Pouwels GERARDS, nu gehuwd met Lenardt JOOSTEN.
Beheer goederen.
03.02.1603 | R 1924 | f 175v

Goijaert PIJNAPPEL, Lambrecht PEIJMANS, Cornelis van de LEEMPUT en Jan van STRIJP zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Goijaert zoon van wijlen Willem KIESPENNING bij Barbara van den BOOM, zijn huisvrouw; Barbara is hertrouwd met Peter van STRATHEN en woont te Diest.
Geschil tussen de onmondigen en hun oom Hans zoon van Willem KIESPENNING en zijn huisvrouw Peterke.
18.01.1603 | R 1924 | f 176

Matthijs zoon van Jan PETERS met Aert VOOGELS zijn momboirs over de onmondige kinderen van Joorden JANSZ, cuijper bij Judith zijn huisvrouw dochter van Jan PETERS voorsz; Matthijs voorsz is met Joost WILLEMS, Hermen en Adriaen zonen van Wijnant ADRIAEN momboir gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Peter zoon van Jan PETERS voorsz.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Kerckstraat, bij de Groote Schoole.
29.01.1603 | R 1924 | f 176v

Eijmbert Gerarts van den HOVEL, Mr Lambert de BIJE, apothecaris en Daniel van VLIERDEN zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan de ZWAEFF bij Geerborch zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Diercx van den HEUVEL. Er zijn geen verwandten van vaderszijde in 's-Hertogenbosch, Geerbroch heeft met man en kinderen te Brugge gewoond.
15.02.1603 | R 1924 | f 177

Jan HEIJMERICX, oom paternel; Jan Peters van ERP en Jan Dircx RAIJMENEN, van moederszijde, zijn momboirs over Huijbert - oud zes jaren - zoon van Lenaert HEIJMERICX bij wijlen Peterke dochter van wijlen Goijart van ERP, bij Lijske, dochter van wijlen Lambert van BLADEL.
Lijske weduwe van Goijaert van ERP heeft op 27.5.1603 haar testament gepasseerd voor de pastoor. Haar goederen worden gedeeld tussen de onmondigen en haar dochter, in huwelijk hebbende Aert CORSTIAENSZ.
11.07.1603 | R 1924 | f 179

Cornelis en Andries zonen van Claes Jansz SIJMONS, ooms en Peter Jansz van TILBORGH zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter - 7 á 8 jaar oud - van Maijke, weduwe van Gerarts van AMERSVOORT, soldaat te paard onder de Heer van GROBBENDONCK. Marike - die ziek is is een jaar geleden getrouwd met een andere ruiter onder de Heer van GROBBENDONCK. Zij woont in het pand "in de Gulde Hand".
15.07.1603 | R 1924 | f 179v

Lambrecht PEIJMAN, vader, Goijaerd PIJNAPPEL en Willem van der MERE zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Lambrecht PEIJMANS bij wijlen Franchijntgen dochter van Gregorius van der MERE. Op verzoek van de grootvader Gregorius van der MERE Raetsheer van 's-Hertogenbosch.
Beheer goederen.
02.05.1603 | R 1924 | f 180v

Wouter PETERS, bakker, grootvader; Henrick GOOSSENS, bakker, oom, van vaderszijde; Herman en Adriaen zonen van Wijnant ARIENS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Peterke onmondige dochter van wijlen Peter WOUTERS bij wijlen Marike zijn huisvrouw, dochter van Wijnant ARIENS. Op verzoek van Wijnant ARIENS.
Beheer goederen.
13.11.1603 | R 1924 | f 181v

Goijaert Gerards van de GRAVE; Mr Jan VRANCKEN en Adriaen Jansz STRICK zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Herman van SAMBEECK bij Margriet zijn huisvrouw.
Mr Jan VRANCKEN en Adriaen Jansz STRICK zijn overleden; vervangen door Jan Thomas van THURNHOUT.
22.11.1603 | R 1924 | f 182

Thonis de LOUW, van vaderszijde en Peter HENDRICX, van moederszijde zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan van BEECK, alias de LOUW bij wijlen Eerken, dochter van Jan JANSZ, blauwverver.
Erfdeling van de goederen van hun overleden grootouders maternel.
06.02.1604 | R 1924 | f 182v

Jacop VERHEIJEN, grootvader en Jan Jans WOUTERS zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Peter JANSZ - bij Marijke zijn huisvrouw, dochter van Jacop VERHEIJEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders paternel.
06.02.1604 | R 1924 | f 183

Laureijns Cornelis van ASTEN, Herman HERMANS, bakker en Henrick Jans van GOCH, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan JACOPS, bakker, bij Heesken zijn huisvrouw, Henrick Jans van GOCH is overleden; vervangen door Wouter zoon van wijlen Jan JACOPS, bakker.
04.03.1604 | R 1924 | f 183

Cornelis Jansz OLISLAGERS, oom en Jan Reijners CLOOT, zwager van de onmondige zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Goijaert Jans van ARNHEM bij wijlen Peterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Claes JOOSTEN; op verzoek van Hilleke, weduwe van Mr Claes JOOSTEN, schaarslijper.
Erfdeling van de goederen van de ouders tussen de onmondige en Jan Reijnders CLOOT in huwelijk hebbende Aelken zuster van de onmondige, dochter van wijlen Goijaert Jans van ARNHEM.
23.03.1604 | R 1924 | f 183v

Ghijsbert zoon van Jan BEX en Jacop zoon van Willem PETERS, van vaderswege en Henrick MEEUS, triphouwer, van moederszijde zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Gijsberts van BLADELL bij wijlen Marijke dochter van wijlen Matheus van BOCXTEL. Op verzoek van Janneke weduwe van Gijsberts van BLADELL voorsz.
Beheer van goederen.
01.04.1604 | R 1924 | f 184v

Henrick Henricx WELNAERTS, te Gestel en Jan Ruth MICHIELSZ, op Den Dungen, van vaderszijde; Philip ZEBERTS te Bocxtel en Jan Adriaen GHIJSBERTS, op Den Dungen, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Pauwels Wouters de COCK bij Neesken zijn huisvrouw
Beheer van goederen.
01.04.1604 | R 1924 | f 185

Wouter Arts HOUBRACKEN en Henrick SANDERS zijn momboirs gesteld over Jan en Jacob onmondige zonen van Mr Arnt Wouters van HOUBRACKEN bij Jacomijna, dochter van wijlen Sander Jacob van den BOESDONC, zijn eerste huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van Sander Jacob voorsz, tussen de onmondigen en Henrick zoon van Sander Jacobs voorsz.
20.12.1603 | R 1924 | f 185v

Joris Jan JORIS en Bartholomeus LAUREIJNS, alias PIJNAPPEL, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Thonisz Laureijns JANSZ bij Marike zijn huisvrouw. Hun grootouders: Laureijns Jansz van VECHEL en Lijske zijn huisvrouw, zijn overleden te Den Dungen.
Erfdeling goederen tussen: Jan, vóórzoon van Laureijns voorsz; Henrick, Arnd, Jan, Henrick de Jonge, Lijske en Dymphna, kinderen van Laureijns en Lijske voorsz en de onmondigen, in plaats van hun overleden vader.
Verkoop van een akker te Gestel, tegenover de Dungense molen.
29.04.1604 | R 1924 | f 186v

Naast Mattheus Adriaens van HERLAER, cremer, testamentaire momboir, wordt Peeter Matthijs Willems van WEERDT, brouwer, aangesteld als momboir over Matthijsken onmondige dochter van wijlen Christiaen Willems van de WEERDT, brouwer, bij Anneken zijn huisvrouw.
21.01.1602 | R 1924 | f 187v

Peeter DIRICX en Thomas DIRICX, broeders, Jan DIRICX en Gerit PEETERS, zoon van Peeter DIRICX, zijn op 13.2.1595 momboirs gesteld over de onmondige dochter van Gerit Peeter DIRICX bij wijlen Marike zijn huisvrouw, dochter van Willem van HELDEN.
Gerit PEETERS is overleden en Jan DIRICX is ontheven van zijn momboirschap. Vervangen door Jan van OERLE.
09.02.1602 | R 1924 | f 187v

Jacob Diric SIJMONS, van vaderszijde en Jan JACOBS, brouwer, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over het onmondig kind van wijlen Jan, zoon van Jan Melis JANSZ bij wijlen Hilleken zijn huisvrouw dochter van Ghijsbert LOEKEMANS.
De ouders en twee van hun kinderen zijn overleden aan de pest. Momboirs zijn op verzoek van de grootvader paternel aangesteld.
12.01.1604 | R 1924 | f 188

Jacob Jansen van ROIJ en Reijnder ANCILIUS, vleeshouwer, ooms paternel; Goijaert BUIJSEN, secretaris van Helvoirt en Gerart BRANT, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over Reijnder en Hilleken onmondige kinderen van Reijnder Reijnders POTTEIJE bij wijlen Thonisken zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert BUIJSEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Barbara weduwe van Goijaert BUIJSEN, waarin de onmondigen en hun meerderjarige broeder 1/4 deel toekomt.
Verkoop van een hoeve te Boxtel, Lennisheuvel op 10.5.1604.
22.04.1604 | R 1924 | f 189

Henrick Adriaens van der AA, oom, Peter JERONIMUS, neef, Willem Thijs van de MERENDONCK, oom maternel en Adriaen Huijbert ADRIAENS, behouwd oom, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Peter Adriaens van der AA bij wijlen Lijsken dochter van Matthijs Willems van de MERENDONCK.
28.06.1604 | R 1924 | f 189v

Pauwels van GERWEN, Wouter Sanders van HORSSEN, Dirc Tielmans van DIEPENBEECK en Frans zijn zoon, zijn testamentaire momboirs over de onmondige dochter van Henricx van GERWEN Dirc is te oud en blind geworden; vervangen door Jacop Jans van der RULLEN in huwelijk hebbende Jenneke zuster van de huisvrouw van Henricx van GERWEN; Frans weigert het momboirschap te aanvaarden. Hij wordt vervangen door Nicolaes GOIJAERTS, knokenhouwer.
06.07.1604 | R 1924 | f 191

Anthonis HERBERTS en Peeter WILLEMS zijn testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Herbert JANS, bakker, bij Jenneke zijn huisvrouw. Peeter is overleden; vervangen door Jan CORNELIS, mesmaecker, neef.
14.07.1604 | R 1924 | f 191v

Lenard HENRICX, brouwer en Jan HENRICX, brouwer, van vaderszijde Adriaen ARTS en Denijs LAUREIJNS, van moederskant, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Gerart zoon van Henricx AERTS bij Heijlken zijn huisvrouw.
Verkoop goederen om schulden te delgen.
25.08.1604 | R 1924 | f 192

Goossen zoon van Mr Wouters van ACHELEN, uit zijn tweede huwelijk en Wouter zoon van Mr Wouter van ACHELEN, uit zijn eerste huwelijk - van vaderszijde; Willem GUEBELS en Lambrecht PEIJMANS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Willem, zoon van Mr Wouter van ACHELEN bij Maria WELS, zijn huisvrouw. Willem is overleden op 31.1.1604.
Beheer van goederen.
31.08.1604 | R 1924 | f 193

Wouter Corsten van VENROIJ, timmerman, neef paternel en Macharíus MARTENS en Wouter MARTENS "in de Roelant", van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Jacop Lambrecht van VENROIJ bij Metken dochter van Marten MACHARIUS, te Boxtel.
Beheer van goederen.
27.09.1604 | R 1924 | f 194

Jan WILLEMS, cremer, "in de Wan", zwager van de vader; Anthonis HERBERTS, bakker en Willem AELBERTS, cleermaker, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Reijnder Willems van den BERKENBOSCH bij Anneke zijn eerste huisvrouw, dochter van Jan HEBBEN. Reijnder is hertrouwd met Goijaertken en is twee naar na zijn huwelijk overleden.
Krachtens testament van Reijnder en Anneke, gepasseerd op 21.3.1586, moest bij overlijden van een der partners fl 1.500,- belegd worden voor de kinderen. Van hun kinderen zijn er verschillende ingetreden in het Predikherenklooster te Antwerpen.
Beheer goederen.
25.09.1604 | R 1924 | f 194v

Willem GIJSBERTS, van vaderszijde en Peeter TIELEMANS en Reijnder DIRCX, "in den Eenhoorn" van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de vieronmondige kinderen van wijlen Henricx WILLEMS, "in het Viskaer" bij wijlen Aleíjt zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter REIJNEN.
Beheer goederen.
18.12.1604 | R 1924 | f 196

Jan Jans van VLIJMEN, Nicolaes Laureijns DONCKERS, Jan Willem GAST en Thielman Willems HAGEN zijn momboirs gesteld over Jenneke en Barbara onmondige dochters van wijlen Jan Jaspers GAST bij Margriet zijn huisvrouw en over Grietken dochter van Herman van ALPHEN bij wijlen Henricxken dochter van Jan Jaspers GAST.
Beheer van goederen aanbestorven via Geertruijd dochter van Jan Jaspers GAST in huwelijk gehad hebbende Jan Claes den BESTEN.
12.01.1605 | R 1924 | f 196v

Peter JERONIMUS en Peter Adriaen COPPENS, van vaderszijde Adriaen Jans van den MERENDONCK met Jan Anchem JACOBS van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van Aert Laureijns bij Heijlken zijn huisvrouw. Heijlken is hertrouwd met Eijmbert Peter EIJMBERTS.
Beheer van goederen, aanbestorven via hun oom Laureijs zoon van Aert LAUREIJNS, die kinderloos overleden is.
03.02.1605 | R 1924 | f 197

Gerart van HAREN en Peter van HAREN, ooms paternel; Dirck de GRUIJTER en Willem BASTIAENS, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over Andries, Peter en Elisabeth, onmondige kinderen van Hans van HAREN bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraert Peter SOMERS.
Verkoop van 1/6 deel in het huis "de Trompet" in de Ridderstraat te 's-Hertogenbosch, hen toegedeeld bij testament van wijlen hun oom Ghijsbert Geraert SOMERS.
01.03.1605 | R 1924 | f 198

Wouter PETERS, Henrick GOSSENS - beiden bakkers - Herman en Adriaen zonen van Wijnant ARIENS zijn momboirs gesteld over Pirijntgen onmondige dochter van wijlen Peter WOUTERS bij wijlen Merijke zijn huisvrouw, dochter van Wijnant ARIENS.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Kerckstraat bij de Grote School.
11.02.1605 | R 1924 | f 198v

Jan CORNELIS, mesmaecker, vader en momboir over zijn twee onmondige kinderen bij wijlen Cathalijn zijn huisvrouw, dochter van Ghijsberts van DIEPENBEECK bij Jenneke BECX, eerder weduwe van Frans PIJNAPPEL.
Erfdeling van een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch op het Hinthamereijnd, tussen de onmondigen en Geertruijd dochter van wijlen Ghijsbert en Jenneke voorsz.
25.02.1605 | R 1924 | f 199v

Henrick HENRICX, de Jonge en Huijbert HUIJBERTS zijn testamentaire momboirs over Anneke onmondige dochter van wijlen Willem HENRICX bij Hilleke GHIJSBERTS. Het testament is gepasseerd door Henrick HENRICX, de Oude en Helena zijn huisvrouw, dochter van Jan Henricx DELIS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun, grootouders, waarbij zij optreden in plaats van de vader.
18.03.1605 | R 1924 | f 200v

Jan en Nicolaes zonen van wijlen Jan AELBERTS, ooms maternel en Jacob ZEGERS van vaderszijde, zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Jan zoon van Jan MARTENS bij wijlen Alken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan AELBERTS aangesteld op verzoek van Maijke dochter van wijlen Jan MARTENS, zijn tante.
26.04.1605 | R 1924 | f 201

Henrick SANDERS en Joost GIJSBERTS zijn momboirs gesteld over Jacob en Jan onmondige zonen van wijlen Jacob Jacobsz Sanders van BOESDONCK bij Diricxken VERHEIJEN zijn huisvrouw.
Op verzoek van zuster Agnees MOMBERS, procuratrice van het klooster van Oisterwijk, thans binnen 's-Hertogenbosch.
12.05.1605 | R 1924 | f 202

Heer Reijnder COLFF priester en canonick van St Jans Evangelistenkerk te 's-Hertogenbosch en Henrick BOUBRAKE, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Nicolaes WILLEMS, "in de Trip" bij Elisabeth zijn huisvrouw.
Verkoop van het huis, genoemd "de Hel", waar nu uithangt "de drie gulde cammen" aan de Markt te 's-Hertogenbosch.
01.06.1605 | R 1924 | f 202v

Jan JERONIMUS, linnenwever en Laureijns CORNELISSEN zijn momboirs gesteld over Ambrosius en Jan onmondige zonen van wijlen Frans BROENEN. Laureijns is overleden en vervangen door Claes Gerits van OISTERWIJCK, van moederszijde.
Aangesteld op verzoek van Jan Arts MARTENS man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw dochter van Frans BROENEN.
07.07.1605 | R 1924 | f 203v

Willem Gerart SOMERS en Henrick Gerart SOMERS,van vaderskant, Mr Jan van OORT en Coenraet SALOMONS, zijn momboirs over de 4 onmondige kinderen van wijlen Gerart SOMERS bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Lucas COLEN. Anneke is hertrouwd met Franchoijs van de PUTTEN.
Beheer goederen.
23.07.1605 | R 1924 | f 204

Henrick PETERS, "in de Boerendans", oom maternel en Reijnder ANCEMS, oom paternel zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Laureijns ANCEMS bij Anneke zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis aan het Hintemereijnde - bij de beschieting van 's-Hertogenbosch tijdens het beleg in 1601, zwaarbeschadigd - bij de Pijnappelse poort.
29.04.1605 | R 1924 | f 204v

Anthonis JANS, wonende "in de Valck", oom paternel en Goossen JACOPS, cremer "in de Sot" op de Hooge Steenwech, neef paternel Balthus WOUTERS, cremer "onder de Cameren" oom maternel en Jan JANSZ sergeant onder capiteijn van der STARREN, neef maternel, zijn momboirs gesteld over Coenraet en Grietken onmondige kinderen van wijlen Reijnder Willems van OS, plotseling overleden te 's-Hertogenbosch op 5.9.1605, dienaar en schrijver van de bieraccijns te 's-Hertogenbosch.
07.09.1605 | R 1924 | f 205

Gerart Cornelis van CALCAR is momboir over de vier onmondige vóórkinderen en de twee onmondige nakinderen van wijlen Cathelijn Henrick CLAESSE bij resp. wijlen Gerart Peters van CALENBERCH en wijlen Denijs LAUREIJNS. Gerart is te oud geworden en is vervangen door Jacop Dirck SIJMONS en Arnd ADAMS. Cathelijn is ca 20 jaar geleden getrouwd met Gerart Peters van CALENBERCH, die voor ongeveer 5 jaar overleden is. In totaal heeft zij vijf kinderen gehad uit het eerste huwelijk en twee uit het tweede. Cathelijn is een vóórdochter van de huisvrouw van Jacop Dirick SIJMONS.
01.09.1605 | R 1924 | f 205v

Franchoijs FIERLANTS en Huijbert PETERS man en momboir van Henricxke de BONT, neven; Herman en Adriaen zonen van Wijnant ARIENS, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Gerart WIJTFLES weduwnaar van Eerken dochter van Wijnant ARIENS. Aangesteld op verzoek van de grootvader maternel.
Beheer goederen.
13.09.1605 | R 1924 | f 206v

Glaudi LAUREIJNS, slootmaker en Willem van HERSSEL, ketelaar, van moederszijde; Henrick Ariens TUELINCX, vader met Dierck Arnts TUELINCK, oom paternel, zijn momboirs gesteld over Arnd onmondige zoon van Henrick Arnts TUELINCX bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt Henricx van ZUTPHEN bij Anneke Laureijns van BESSELAER.
Erfdeling van de goederen van wijlen Arnt Henricx van ZUTPHEN.
17.10,1605 | R 1924 | f 207

Jan JERONIMUS en Claes Gerrits van OISTERWIJC zijn momboirs over Ambrosius en Jan zonen van wijlen Frans BROENINCX, slotmaker.
Verkoop van 2/4 in het huis, "het gulden Kluijster" tegenover de Minnebroerskerk in de Snellestraat te 's-Hertogenbosch.
29.10.1605 | R 1924 | f 208

Henricx van den BUIJDEL en Jacop van LIEBERGEN, zwagers van de vader zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Joost JANSZ, wonende in "de Roose" aan de Hooge Steenwech, bij wijlen Anneke dochter van Arnt Henricx van ZUTPHEN bij Lijske zijn eerste huisvrouw.
Er is een proces te voeren tegen de momboirs over Aert zoon van Henricx van den BUIJDEL bij Lijsken zijn huisvrouw nadochter van Aert HENRICX voorsz bij Anneke van BESSELAER, zijn laatste huisvrouw.
NB. Aangezien de moeder van buiten 's-Hertogenbosch kwam, zijn er geen familieleden van haar binnen de stad.
01.12.1605 | R 1924 | f 209

Herman HERMANS, bakker, Laureijns Cornelis van ASTEN en Wouter JANSZ, zijn momboirs gesteld over Thomas en Jan, onmondige zonen van wijlen Jan JACOPS, bakker.
Verkoop van de helft van het huis "de gulde Schone", aan de Visstraat te 's-Hertogenbosch, waarvan de andere helft toebehoort aan Wouter JANSZ voorsz en zijn broeder Jan.
14.11.1605 | R 1924 | f 209v

Arnold THIELMANS en Floris ARNTS zijn momboirs over de onmondige kinderen van Seger THIELMANS bij wijlen Metken BALTUS, zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/6 deel in het huis "de Leeuwinne" op de Hooge Steenwech; de rest behoort toe aan Lodewijck en Jaspar BALTHUS hun beide zusters en de onmondige kinderen van Arnt BALTHUS, waarover momboirs zijn: Claes JANSZ en Lowijs JANSZ.
De weduwe van Arnt voorsz, "in de Astonne", procedeert over een jaarlijke en erffelijke rente van 35 car gld.
13.12.1605 | R 1924 | f 210v

Peter Jan RUTTEN, grootvader paternel en Thomas zoon van Jan Arnts van HELMONT in huwelijk hebbende de zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over Marijke en Catharina, onmondige dochters van wijlen Jan Peters RUTTEN bij Jenneke dochter van wijlen Nicolaes DEENEN. Er zijn geen andere familieleden binnen 's-Hertogenbosch.
Beheer goederen.
16.12.1605 | R 1924 | f 211v

Jan BLOEMAERTS en Huijbert zoon van Willem ANTHONIS, ooms paternel en Jacop LAUREIJNS en Ariaen Jans BUS, spelmackers, van moederszijde zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Anthonis zoon van Willem ANTHONIS, brouwer die verongelukt is - bij Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Herman Jansz BUS.
Beheer van goederen, beladen met schulden.
15.12.1605 | R 1924 | f 212

Jan MARTENS, oom paternel; Lenaert JANSZ, "in de Clos", man en momboir van Beelken zijn huisvrouw dochter van Marten PETERS, van vaderszijde; Anthonius GOIJAERTS, goudsmid, oom maternel en Gerit GERITS, zwager van de moeder, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Peter Martens van den BICHELAER bij Jutken zijn huisvrouw.
Erfdeling goederen wijlen Marten Peters van den BICHELAER en Lijsken zijn huisvrouw, grootouders paternel.
07.01.1606 | R 1924 | f 213

Gijsbert GERITZ en Herman Jan MICHIELS zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van Ambrosius CORSTEN, te Roosmalen bij wijlen Willemken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter MEEUS.
Hij heeft in 1601 aan de broeder van zijn huisvrouw, Bartholomeus PETERS een half huis met zijn aangelag, ca 12 lopense land te Nuland verkocht. Het vesten heeft evenwel niet plaats gevonden vóór het overlijden van Willemken. De voogden krijgen toestemming om tot het vesten over te gaan.
13.01.1606 | R 1924 | f 214

Jan en David, zonen van wijlen Geerit van STRIJP, ooms paternel zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Wouter en Marike, kinderen wijlen Geerit van STRIJP.
Verkoop van het huis, "de David" te 's-Hertogenbosch aan de Markt en een hoeve te Wintelre. Op verzoek van Catharina dochter van wijlen Jan van STRIJP.
12.01.1606 | R 1924 | f 214v

Everaert de BORCHGRAVE, Heer van Oirl en Jonker Roelof van LIER, van vaderszijde en Gijsberta de moeder, geboren te Groeningen in Vrieslant (!), verklaren dat er geen verdere familie maternel binnen 's-Hertogenbosch is, zijn momboirs gesteld over de beide onmondige zonen en de onmondige dochter van wijlen Jonker Cornelis BERWOUTS bij Gijsberta van HERINGHA, nu hertrouwd met Jonker Peter SMIJTERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun oom Jonker Everaert BERWOUTS en Franchoijse WITZ zijn huisvrouw (zie: f 217).
28.01.1606 | R 1924 | f 215v

Anthonis TIELENS, grootvader maternel, Dirck MICHIELSZ en Cornelis ADRIAENS, te Den Dungen, van vaderszijde, elk getrouwd met een zuster van de vader, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Dierck THONIS, bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Anthonis TIELENS, voor twee jaar overleden. De vader is naar Haren in het land van Megen getrokken, waarook de grootvader maternel woont. Beheer goederen (zie: f 219v).
10.02.1606 | R 1924 | f 216v

Jonker Roelof van LIER is plotseling overleden. Hij is vervangen door Jonker Goijaerd, zoon van Joncker Geerarts van EIJCK (zie: f 215v).
13.02.1606 | R 1924 | f 217

Peeter Aert COLEN in huwelijk hebbende een zuster van de vader, Mattheus Henrick RUTTEN, neef van de vader; Arnd Jan HENRICX en Jan Jan DIERICX, neven maternel, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van Huijbert LUIJCAS, te Den Dungen, bij wijlen Goertke GOIJAERTS, overleden twee jaar geleden.
18.01.1606 | R 1924 | f 217v

Bernard en Jan SOMERS, broeders, zonen van Jan SOMERS, ooms paternel en Marten de MULDER, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Bernard en Elisabeth, onmondige kinderen van wijlen Aert Bernaerts van SOEMEREN bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van Jan LOEKEMANS, nu in huwelijk hebbende Christoffel JANS. Aert BERNAERTS heeft op 14.9.1602 aan Jan SCHERDERS een lening verkocht, groot fl 400,-.
Deze lening en een lening van fl 50,- door uitkoop van de kinderen van wijlen Jan SOMERS bij Jutta dochter van wijlen Bernaert van SOMEREN verkregen, wil men nu verkopen.
18.01.1606 | R 1924 | f 218

Aert van MILL, oom paternel, Henrick van TEEFFELEN, neef, van vaderszijde - van moederszijde zijn er geen verwanten in 's-Hertogenbosch - zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Johan van MILL, luitenant over een compagnie curassiers onder Baron van GROBBENDONCK, bij wijlen Catharina zijn eerste huisvrouw, geboortig van Venlo.
De vader is hertrouwd, doch in november 1605 overleden.
Beheer goederen.
22.03.1606 | R 1924 | f 219

Anthonis TIELENS, Dierck MICHIELSZ en Cornelis ADRIAENS zijn momboirs gesteld op 10.2.1606 over de twee onmondige kinderen van van Jan Dierck THONISZ bij wijlen Catharina zijn huisvrouw, dochter van Anthonis TIELENS (zie: f 216v).
Verkoop van een huis met zijn aangelag te Haren in de Graafschap Megen, dat de vader 2 à 3 jaar geleden, gekocht had.
30.03.1606 | R 1924 | f 219v

Joost WILLEMSZ, bakker, Peeter JANSZ, smid en Laureijns Henricx van HIJNSBERCH, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Lamberts van ELDEREN. Laureijns is overleden.
Verkoop van 1/3 in een huis in de Hinthamerstraat over de Geerlincxe brug. De andere delen behoren toe aan Willem zoon van wijlen Anthonis WILLEMS, man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw en Henrick Peters van OISTERWIJCK in huwelijk hebbende Ermgart zijn huisvrouw, beiden dochters van wijlen Alart Jans van ELDRUM bij wijlen Gelken zijn huisvrouw.
01.06.1606 | R 1924 | f 220v

Willem Willemsz SOMERS, Daniel JANSZ, kuiper, van vaderszijde en Jan RUTTEN "in den Blijnden Spiegel", van moederszijde, zijn moimboirs gesteld over Joorden innocente zoon van Lenaert Aerts van PEELT bij Jenneke JOORDENS zijn eerste huisvrouw en de onmondige kinderen van Aert JANSZ bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Lenaert Aerts voorsz bij Jenneke JOORDENS, zijn eerste huisvrouw.
Beheer van goederen van wijlen Lenaert JANSZ voorsz gedevolveerd op zijn voorkinderen en de onmondige kinderen van Aert en Elisabeth voorsz.
13.05.1606 | R 1924 | f 222v

Hendrick en Jan van LIEBERGEN, van vaderszijde - van moederszijde woont niemand binnen 's-Hertogenbosch - zijn momboirs over Lijske onmondige dochter van Jacob zoon van Huijberts van LIEBERGEN bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert Henricx van SUTPHEN bij Elisabeth ANTHONIS. Deze zijn overleden: eerst Elisabeth, daarna Henricxken en ten slotte Aert Henricx van SUTPHEN, de grootvader.
Erfdeling van de goederen van wijlen Aert Henricx van SUTPHEN tegen Joost Jan JOOSTEN weduwnaar van Anneke zijn huisvrouw voordochter van Aert Henricx voorsz en de momboirs over de onmondige kinderen van Joost en Anneke voorsz en tegen Hendrick Aerts TOELINCK vader van Arnd zijn onmondige zoon bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van Aert-Henricx van ZUTPHEN bij Anneke Laureijns van BESSELAER, zijn laatste huisvrouw.
17.07.1606 | R 1924 | f 223

Jan en David, zonen van wijlen Gerart van STRIJP zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Wouter en Marike, kinderen van Gerard Jans van STRIJP, wonende in Engeland.
Verkoop van 1/12 part in het huis "de David" aan de Markt te 's-Hertogenbosch, 1/12 in de cameren in de Wijntmolenberchstraat en 1/12 in 1/3 part van een hoeve te Wintelre.
02.08.1606 | R 1924 | f 223v

Jan MOINS, oom maternel, Art zoon van Jacop van STRIJP en Marcelis ANDRIES, oom paternel en Jan Jan van den Gevel man en momboir van Luijtgen, zuster van Henrick ANDRIES, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick ANDRIES, bij het tweede beleg van 's-Hertogenbosch om het leven gekomen, bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Mr Marten MOINS. Hendrik liet 5 kinderen na, waarvan er nu nog drie in leven zijn.
Erfdeling van de goederen, aanbestorven via Jacop Jan MOINS, oom van de moeder.
07.11.1606 | R 1924 | f 225

Jan RUTTEN en Henrick Geerart CELEN - de laatste is overleden - zijn momboirs over Antonius zoon van wijlen Peter Henrick WOUTERS.
Verkoop van landerijen te Rosmalen, waarvan de andere helft toebehoort aan Geraert CORSTIAENS, timmerman, man en momboir van Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter Henrick WOUTERS, zuster van Anthonis voorsz.
07.11.1606 | R 1924 | f 225

Ghijsbert Anthonis van KESSEL, Henrick RUTTEN en Marcelis van HAREN, momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Stijnken dochter van Mr Gerart de MOER bij Ard Diericx MUTGAST te Antwerpen.
Verkoop van 1/3 in een huis te 's-Hertogenbosch achter de Minderbroeders.
11.01.1607 | R 1924 | f 226

Guilliam GEUBELS, van vaderszijde en Gerard GEERAERTS, zwager van de moeder en Adriaen Hendricx van ZUTPHEN neef van de moeder zijn momboirs gesteld over Gerard onmondige zoon van wijlen Guilliam LIEVENS bij Adriana zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerard COLEN, secretaris van 's-Hertogenbosch.
Guilliam LIEVENS en Margaretha GEUBELS hebben op 12.11.1565 hun testament. gepasseerd. Indien een van beide kinderloos overlijdt, dan erven de wederzijdse families na overlijden van de langstlevende.
Nu is Josina dochter van de testatrice na de langstlevende overleden, alleen haar man, Jasper Cornelis Le HARDIJ nalatende Adriana Gerard COLEN meent, dat de goederen van Josina aan haar toevallen.
21.11.1606 | R 1924 | f 227

De momboirs over Anneke onmondige dochter van wijlen Henricx van GERWEN verkopen een hoeve en landerijen te Boxtel, die de onmondige tesamen met Wouter Sanders van HORSTEN vanwege zijn huisvrouw bezit.
17.10.1606 | R 1924 | f 228

Dirck en Henrick zonen van Aert Dirck TOOLINCK; Willem Diericx van HERSSEL en Glaudij LAUREIJNS, zijn momboirs gesteld over Arnd onmondige zoon van Henrick Aert TOLINCK bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert Henricx van SUTPHEN; Joost Jans van VECHEL, Joost LENAERTS en Oth ARIENS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Joost Jansz voorsz bij Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert Henricx van SUTPHEN; Henrick, Jacop en Jan zonen van Huijbert van LIEBERGEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van Jacop van LIEBERGEN bij Henricxken zijn huisvrouw ook dochter van Aert Henricx van SUTPHEN.
Erfdeling van de goederen van wijlen Aert Henricx van SUTPHEN hun grootvader: twee huizen in de Karstraat, een huis te Vught en renten.
23.02.1607 | R 1924 | f 228v

Jan en, Floris AERTS, van vaderszijde en Jan Henricx van DINTHER, oom maternel, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Peter AERTS bij Heijlke zijn huisvrouw dochter van Henricx van DINTHER.
23.03.1607 | R 1924 | f 229v

Adriaen CLAES, op Den Dungen en Delis Jan DELIS zijn testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van Willem AERTS bij Merike zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Henricx Claes van LIESHOUT, krachtens testament van wijlen Jan Henricx voorsz.
Erfdeling van de goederen van Jan Henricx voorsz.
02.05.1607 | R 1924 | f 230

Guiliam OLIVIERS, raadsheer van 's-Hertogenbosch en Jan Willems BLOEMAERTS, resp. neef en behoudoom ; Diericx van KESSEL, vader, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Diericx van KESSEL, secretaris van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Aleijt zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Roelof LOEKEMANS, pensionaris van 's-Hertogenbosch bij Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Laureijns van SPRANGH.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder Heijlwich Laureijns van SPRANGH.
10.10.1607 | R 1924 | f 231

Jan en Philips, Jan KEMP man en momboir van Stijntken zijn huisvrouw, allen kinderen van wijlen Henricx HENRICX, ooms, zijn momboirs gesteld over Henrick onmondige zoon van wijlen Henricx zoon van wijlen Henricx HENRICX.
Erfdeling van de goederen van wijlen Willem Jan TOLINCX.
06.11.1607 | R 1924 | f 231v

Jan LENERTS en Jan PETERS, van vaderszijde; Albert en Jan zonen van Matteus AELBERTS van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Jacop WOUTERS bij Lucia zijn huisvrouw dochter van Matteus AELBERTS.
Beheer goederen.
17.11.1607 | R 1924 | f 232v

Aert Peters van COLEN en Sijmon WILLEMS, zijn momboirs gesteld over Peeter onmondige zoon van wijlen Bartholomeus MARCELIS, spelmaker, oud ca 23 jaar en sedert 3 maanden getrouwd. Hij wil 25 car gld opnemen. Daarom wordt de helft in een huis met zijn aangelag op het Orthereijnde, waar de weduwe van Willem de Lijmsieder woont, verkocht.
06.02.1608 | R 1924 | f 232v

Adriaen Jan Diricx van GELDROP, van vaderszijde en Cornelis ADRIAENS, van moederskant, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Jan Diricx van GELDROP bij Neelken zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/4 deel in een huis "de Landman" aan de Weversplaats te 's-Hertogenbosch, aanbestorven via hun grootmoeder.
21.01.1608 | R 1924 | f 233v

Jan van de LAER de Oude en Philips SANDERS, van moederszijde zijn momboirs gesteld over de twee onmondige dochters - een van de dochters is onlangs getrouwd - van Jacop SIMONS bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van Herman LUIJCAS. Jacop SIJMONS is onlangs hertrouwd.
Beheer van goederen.
16.04.1608 | R 1924 | f 234v

Joncker Everaert de BORGGRAVE, Heer tot Oirle en Merefelt, momboir over de onmondige kinderen van wijlen Joncker Cornelis BERWOUTS, wordt vervangen door Joncker Goijaerd van EIJCK en Joncker Anthonij BERWOUTS, oom paternel.
Erfdeling van de goederen door de onmondigen tegen Joncker Anthonij BERWOUTS en Peter SMIJTERS, gehuwd met de weduwe van Joncker Cornelis.
19.04.1608 | R 1924 | f 235

Bartholomeus JANSZ, timmerman, stiefgrootvader en Jan JOOSTEN behoud oom, van vaderszijde zijn momboirs gesteld over Martijntken onmondige dochter - 22 jaar oud - van wijlen Herman zoon van wijlen Marten JACOBS bij wijlen Lijsbeth zijn huisvrouw.
Verkoop van de helft in een huis in de Putstraat tegenover de Corte Putstraat, aanbestorven via Lijsbeth voorsz.
29.04.1608 | R 1924 | f 235v

Jan Huijbrecht van OSS en Jan JOCHIMS zijn momboirs over Catharina - 20 jaar oud - onmondige dochter van wijlen Anthonis LAUREIJNS, smid.
Verkoop van 1/5 in een huis met zijn aangelag op de Vuchterdijk aanbestorven via haar vader. De overige 4/5 parten bezitten: Laureijns, Henrick, Anthonius en Jan Henricx van LOON, man en momboir van Marike zijn huisvrouw, allen kinderen van Anthonis LAUREIJNS voorsz.
07.05.1608 | R 1924 | f 236

Geraert zoon van Jacop SPIJKERS zoon van Elisabeth, zuster van Lambert STOOTERS en Jan van der SLUIJS zoon van de voorsz Lamberts. huisvrouw, half zuster van vaderszijde; Heer Goossen GEERITS priester en canonick te Boxtel en Jan GEERITS, zijn broeder, ook te Boxtel, zijn momboirs gesteld over Cornelis onmondige zoon van wijlen Peter zoon van Lambert STOOTERS bij wijlen Gerartken zijn huisvrouw dochter van Geerit KEPKENS.
Beheer goederen, aanbestorven via zijn moeder en aanbestorven via zijn oud oom Frans Goossens van der BORCHT en beheer van 1/6 in de goederen van wijlen Mr GOIJAERTS, persoon tot Vechel.
14.08.1608 | R 1924 | f 237v

Dominicus Dirix ROVERS, oom paternel en Jan zoon van Jan JANS, neef van de moeder zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Jan Diricx ROVERS bij wijlen Luijtgard zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacops van RIJSINGE.
Beheer goederen.
07.10.1608 | R 1924 | f 238

Goijaert van VLIERDEN, Anthonij PIJNAPPEL, beiden raadsheren van 's-Hertogenbosch en Goijaert PIJNAPPEL, capiteijn, zijn momboirs gesteld over Jan - 22 jaar oud - onmondige zoon van wijlen Jan zoon van Marcelis PIJNAPPEL.
Beheer goederen, o.m. aanbestorven via de weduwe van Marcelis PIJNAPPEL, grootmoeder.
29.10.1608 | R 1924 | f 239

Dierck Jans van HIJNSBERCH, Henrick DIERICX en Jan DIERICX, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Lucas Diericx Jans van HIJNSBERCH.
Verkoop van twee woningen onder een dak op de Vuchterdijk.
12.01.1609 | R 1924 | f 239v

Joost LENARTS, neef, is momboir over Goijaert Jacops POEL; Ghijsbert zoon van Jan DANIELS, tingieter, hun zwager, is momboir over Lambertken en Joost kinderen van Marten JOOSTEN. Deze momboirs zijn aangesteld op verzoek van Lijsken weduwe van Joost JOORDENS en Marike huisvrouw van Roelof WOUTERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Aelken dochter van Joost LENAERTS, zuster van de voorsz Lijske en Marike.
29.01.1609 | R 1924 | f 240

Nijclaes en Louijs DONCKERS, broeders, Goijaert zoon van Jan DANIELS en Jacob zoon van Jan van GANGELT zijn momboirs over Peeter - 21 jaar oud - en Jan - 19 jaar oud - onmondige zonen van wijlen Jacob Petersen de LEEUWE bij Maria Claes van GANGELT.
Beheer van goederen.
30.01.1609 | R 1924 | f 241

Jan Andries WUEST en Henrick Goijaerts van SPOIRDONCK zijn. momboirs gesteld over Goijaert onmondige zoon van wijlen.
Huijbert Andries WUEST, seijssemaker, bij Marijke dochter van Goijaert VERSPOIRDONCK.
Verkoop van 1/4 in een hoeve te Stiphout, hen bij erfdeling der goederen van wijlen Huijbert Andries voorsz. ten deel gevallen.
16.03.1609 | R 1924 | f 242

Jan de MOLDER, behoud oom, Herman CORNELIS en Geraert GERITS, schoonbroeder, zijn momboirs gesteld over Jan en Magiel, onmondige zonen van Jan TEEUWENS, pleijtmaker, bij wijlen Anneke TEEUWENS.
Verkoop van 1/5 in een huis met zijn aangelag, achter de Mandemakers, naast "de Swaen".
31.03.1609 | R 1924 | f 243

Quirijn van NIEL, Jan Henrick PREECKERS, zijn momboirs gesteld over de drie minderjarige kinderen van Jacob PREECKERS bij Luíjtken zijn huisvrouw. Er is nog een meerderjarige zoon. Koop van een huis met zijn aangelag op het Hinthamereijnd, ter belegging van de gelden van Andries van LUIJDICK weduwnaar van Elijsabeth zijn huisvrouw, grootouders maternel.
07.06.1609 | R 1924 | f 244

Wouter JANSZ, vader, Jan Jans VOS van BROGEL en Jan AELBERTS zijn momboir gesteld over Henricxken onmondige dochter van Wouter JANSZ bij Elijsabeth zijn huisvrouw, dochter van Ancem JANSZ.
Verkoop van een huis aan de Weversplaats, door Wouter voorsz gekocht van zijn broeders en zusters, waarvan 1/4 deel toebehoort aan de onmondige.
09.07.1609 | R 1924 | f 244v

Jan Gerarts van STRIJP, neef; Jan Franchoijs PIJNAPPEL, man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, zuster van Franchoijs van den HEUVEL en Willem Aelberts van LIJNDEN man en momboir van de zuster van Beatrix dochter van Jan van KESSEL zijn momboirs over de onmondige kinderen van Hans van KESSEL. Aangesteld op verzoek van Hercules van VLADERACKEN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert Diercx TOLINCX, eerder weduwe van Jan van KESSEL en van Francis van den HEUVEL man en momboir van Beatrix zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van KESSEL.
Deling van de goederen van wijlen Catharina dochter van Jan van STRIJP, moeder van Hans van KESSEL voorsz - in drie porties - ten faveure van: de kinderen van Hans van KESSEL voorsz. Jenneke, zuster van Hans voorsz en de kinderen van Baetken, haar nicht, dochter van Jan van KESSEL voorsz.
09.07.1609 | R 1924 | f 245v

Joncker Marcq van GERWEN, oom paternel, schout van het kwartier van Maasland, Joncker Adriaen van WIJCK, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Elisabeth dochter van Joncker Geraerts van GERWEN bij Franchoijse van FLERU - 21 jaar oud. Compromis in een geschil over de successie van de goederen van Joncker Franchoijs van FLERU en Margriet van WIJCK, grootouders, met Joncker Jan van EIJNDHOUTS, man en momboir van Cunera van FLERU, tante van moederszijde.
28.07.1609 | R 1924 | f 247

Guilliam zoon van wijlen Lenaert VOSS en Jan GIJSSELEN, van vaderszijde; Marcelis en Henrick van CASTEREN, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over: Gerart, Jasper, Heijlken en Weijndelken, onmondige kinderen van wijlen Goijaert GIJSSELEN bij Weijndelken van CASTEREN, zijn huisvrouw.
Verkoop - mede ten behoeve van hun meerderjarige broeders: Henrick, Jacob en Guilliam - van een huis te 's-Hertogenbosch in de Verwerstraat en van een hoeve met aangelag te Enschot.
30.07.1609 | R 1924 | f 247v

Jacop PIJNAPPEL, neef maternel en Jacop van der CAMMEN, schepen, neef, zijn momboirs gesteld over Jan, Jacop en Anna, onmondige kinderen van wijlen Cornelis van KESSEL, rentmeester, bij wijlen Adriana van. HEDEL, zijn huisvrouw.
Beheer van goederen van wijlen hun ouders, mede ten behoeve van hun oudere zusters, Maria en Weijndelina.
06.06.1609 | R 1924 | f 248v

Peter Adriaen JACOBSZ en Peter Jeronimus GERITS, van moederszijde, te Den Dungen, resp. oom en neef met Lambert KUIJTERS, van vaderszijde, te Bokhoven, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Willem PETERS, spelmaker bij Diericxken zijn huisvrouw dochter van Jacob ADRIAENS.
Verkoop van 1/6 deel in een huis in de Corenstraat en 1/6 deel in een huis in de Clarenstraat.
23.07.1609 | R 1924 | f 249

Dierick DIERICX en Marten CLAES zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jasper DIERICX.
Accoord over de erfdeling van de goederen van Jacquemijnken, laatst weduwe van Gielis THIELMANS, tegen de andere erfgenamen.
28.08.1609 | R 1924 | f 249v

Anthonis zoon van Peters SMITH en Ghijsbert Jan GHIJSBERTS, ooms, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van wijlen Jan GHIJSBERTS; Andries HENRICX, vader en Ghijsbert Jan GHIJSBERTS voorsz, oom, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Andries HENRICX bij wijlen Marike zijn huisvrouw.
De momboirs gaan met: Gijsbert zoon van wijlen Jan zoon van Gijsbert CLAES, Jan Jans van HERPERSCHAIJCK man en momboir van Heesken zijn huisvrouw, Andries HENRICX voorsz, weduwenaar van Marijke, Jan MATHEEUS man en momboir van Geritken zijn huisvrouw en Pauwels ROMBOUTS, man en momboir van Neelken zijn huisvrouw, allen dochters van Jan Gijsbert CLAESZ voorsz proces voeren tegen Jan GERAERTS te Cromvoirt en Gerit GERAERTS zijn broeder, te Waalwijk.
10.10.1609 | R 1924 | f 251

Henrick PETERS, oom paternel en Ram LAMBERTS, te Besoijen, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Peterke en Frans - oud 24 jaar - en nog twee onbejaarden, allen kinderen van wij len Goijaert Peters HAEN en wijlen Marike dochter van Frans van OS.
Beheer goederen.
22.10.1609 | R 1924 | f 251v

Reijnder DIERICX, "in den Eenhoren" en Peter TIELMANS, behoud oom, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Goossen zoon van wijlen Peter REIJNDERS.
Verkoop van een huis achter de Craen te 's-Hertogenbosch en verdere goederen, aanbestorven via Frensken weduwe - van Peter REIJNDERS; grootmoeder.
19.10.1609 | R 1924 | f 252v

Joost Thomas HORNKENS, vader; Lenaert van NISTELROIJ, Jan en Aert KIEVITS, ooms, zijn momboirs gesteld over Neelken onmondige dochter van Joost Thomas HORNKENS bij wijlen IJken zijn huisvrouw dochter van Roelof KIEVITS. De vader gaat hertrouwen.
Beheer goederen.
21.12.1609 | R 1924 | f 253

Jan Willem SANDERS en Jan HERBERTS zijn momboirs gesteld over Merike onmondige dochter van wijlen Jan Peter THONIS bij Marike, zijn huisvrouw.
Marike hertrouwt met Jacob SANDERS, die zij overleeft.
Beheer van een afgebrande hofstad te Rosmalen, aan de Cruijsstraat, die herbouwd is.
20.02.1610 | R 1924 | f 254

Willem DACHVERLIES en Nicolaes Jan DONCKERS, van vaderszijde met Hans van de SANDE, te Santhoven, van moederszijde; zijn momboirs over de drie onmondige zonen en twee onmondige dochters van wijlen Anthonis ABRAHAMS, korporaal in een compagnie curassiers van de baanderheer van GROBBENDONCK, gouverneur van 's-Hertogenbosch bij wijlen Beatrix van de SANDE. Beatrix is het laatste overleden; het oudste kind is Tanneke.
Beheer goederen.
09.03.1610 | R 1924 | f 255

Geerlingh ANTHONIS, oom paternel en Lenaert HENRICX, brouwer "in de Meermin", in huwelijk hebbende een zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan ANTHONIS bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van" wijlen Willem EVERAERTS, die hertrouwd is met Herman Philips SANDERS.
Deling van 1/12 deel van landerijen te Roosmalen en Orten tegen hun oom paternel Geerlingh ANTHONIS en verkoop van deze goederen.
12.03.1610 | R 1924 | f 256

Rentmeester Thomas MAES, Thomas Jansz MAES, resp. oom en oud oom paternel; Rogier van BROECHOVEN, raadsheer en Mr Arndt van BROECHOVEN, Licentiaet in de beide rechten, resp. groot vader en oom maternel, zijn momboirs gesteld over Marike onmondige dochter van wijlen Peter MAESSEN bij Elisabeth van BROECHOVEN.
Beheer goederen.
23.03.1610 | R 1924 | f 257v

Jan van STRAESBORCH en Jasper WILLEMS, van vaderszijde; Abraham THOMAS, grootvader en Gerart JANS, "in den Bock", van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Gerart van WIJTFELT de Jonge, bij Marike dochter van Abraham THOMAS.
30.03.1610 | R 1924 | f 258

Claes en Jacob GERITS, broeders, zijn momboirs gesteld over de vijf nog in leven zijnde onmondige kinderen van wijlen Jacop LAUREIJNS, bij Metken zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
27.04.1610 | R 1924 | f 258v

Matthijs Jans van OUTFORST, halfbroeder van de testateur en Roelof Jans KUIJPER, zijn momboirs - bij testament van wijlen Goijaert Jans van OUTFORST en wijlen Marike Henricx van den BIECHELAER zijn huisvrouw - over Rogier, Eijmbert, Goijaert en Agnees, waarvan de laatste twee inmiddels meerderjarig zijn. Roelof is overleden en vervangen door Andries MATHEEUS.
27.04.1610 | R 1924 | f 259

Mr Jan van STRAESBORCH, van vaderszijde; Henrick JANSZ van den UBLE, oom maternel en Dierck PETERS in huwelijk hebbende.
Anneke JANS, zuster van de moeder, zijn momboirs over Jenneke, Barber en Absolom, onmondige kinderen van Jeronimus HAUBRAKEN bij wijlen Beelken zijn huisvrouw.
Beheer goederen, aanbestorven via hun grootmoeder maternel de weduwe van wijlen Jan van den UBLE.
27.04.1610 | R 1924 | f 259v

Henrick MICHIELS en Huijbert AERTS, ooms maternel en Johan van GROOTVELT, schout van Gorcum in huwelijk hebbende Judith dochter van wijlen Willem MICHIELS, zijn momboirs gesteld over Art onmondige zoon van wijlen Art MICHIELS.
Beheer van 4 in twee renten.
24.05.1610 | R 1924 | f 260

Zeger ZEGERS en Peter MAES zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Adriaen ZEGERS, raadsheer van 's-Hertogenbosch bij Hadewijch zijn huisvrouw, dochter van Jan MAESSEN. Peter is overleden en vervangen door Thomas MAES, rentmeester van Hunne Hoogheden.
Beheer van goederen.
14.08.1610 | R 1924 | f 261

Geerlingh ANTHONIS en Gielis Jans van ORTEN, resp. oom en cousijn paternel; Lenart HENRICX en Garrit de RIDDER van moederszijde, zijn momboirs over de zeven minderjarige kinderen van wijlen Jan Anthonis van ORTEN bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Willem EVERTS, pleijtmaker.
Beheer van de goederen van hun ouders.
30.08.1610 | R 1924 | f 261v

Willem DACHVERLIES en Jasper Jansz DONCKERS met Hans van de SANDE wonende te Santhoven, meijer aldaar, doch nu present te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Tanneke onmondige dochter van wijlen Anthonis ABRAHAMS, korporaal in een compagnie curassiers van de baanderheer van 's-Hertogenbosch van de Heer van GROBBENDONCK, gouverneur van 's-Hertogenbosch (zie: f 255).
07.09.1610 | R 1924 | f 262

Adriaen ADRIAENSZ, schoolmeester te Den Dungen is in 1606 momboir gesteld over de onmondige kinderen van Jan zoon van Jan Peter EIJCKMANS bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Seger Jans van SCHIJNDEL. Hij verzoekt ontheven te worden van het momboirschap. Vervangen door Rombout SEGERS oom maternel en Corstiaen zoon van Jan Peter EIJCKMANS, oom paternel.
22.10.1610 | R 1924 | f 262v

Anthonis ANTHONIS, molder en Willem GOIJAERTS, van wege Metgen zijn huisvrouw, van vaderszijde; Jan Jansz van BOER-DONCK en Henrick WILLEMS man en momboir van Grietgen, dochter van Jan van BOERDONCK, beiden te Velp wonende, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Willem en Lijsken, onmondige kinderen van wijlen Henrick Willems van ORTEN, molder bij wijlen Huijbertgen zijn huisvrouw dochter van Jan van BOERDONCK.
Beheer van goederen.
29.10.1610 | R 1924 | f 263v

Peter AELBERTS, van vaderszijde en Reijnier DIERICX, greelmaker, van moederszijde, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Gerart AELBERTS bij Aelken DIERICX zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
09.11.1610 | R 1924 | f 264

Thielman van STRALEN broeder van de vader is momboir over de onmondige kinderen van wijlen Thomas van STRALEN bij Anneke dochter van Mattheus van der WEGEN.
Thielman is eveneens momboir over de onmondige kinderen van Lambert Jans van der MOLEN bij IJda zijn huisvrouw, dochter van Mattheus voorsz.
Erfdeling van goederen van wijlen Mattheus van der WEGEN en Aelken Peters COOLBORNER tegen de andere erfgenamen.
16.11.1610 | R 1924 | f 264v

Joncker Johan Cornelis de BEVER, vader en Mr Gerardt van den BERGE, raadsheer van 's-Hertogenbosch, zijn momboirs over Joncker Cornelis zoon van Joncker Johan Cornelis de BEVER bij wijlen Postulina van EIJCK - 23 jaar oud.
Erfdeling - met Arnolda van EIJCK weduwe van Joncker Johan Robbrecht de BEVER, zijn tante en Mr Jacop van der CAMMEN, raadsheer van 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Mr Jacop van der CAMMEN bij wijlen Maria van EIJCK - van de goederen van wijlen Anna PELS en Joncker Peter van EIJCK, zijn grootouders.
09.10.1610 | R 1924 | f 265v

Joncker Goijaert van LANCVELT, vader en Joncker Robbrecht de BEVER, zijn momboirs gesteld over Maria van LANCVELT onmon dige dochter van Joncker Goijaert van LANCVELT bij Maria van EIJCK.
Erfdeling van de goederen van wijlen Anna PELS en Joncker Peter van EIJCK, haar grootouders (zie: f 265v).
09.10.1610 | R 1924 | f 266

Gerard van WIJCHEN in huwelijk hebbende de oudste dochter van wijlen Jacob BAMMELROIJ bij Neelken zijn huisvrouw, van moederszijde en Nijclaes zoon van Peter de SMITH man en momboir van Maijke GOIERTS, nicht van Neelken voorsz, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Jacob bij Neelken voorsz.
Beheer goederen.
16.12.1610 | R 1924 | f 266v

Art Henricx van SUTPHEN en Jan van der SLUIJS, beiden zijn cremers en beiden zijn gehuwd met een zuster van de vader; Roelof Jan NOPPEN, grootvader maternel en Roelof Henricx NOPPEN, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jacob Adriaen Goijaerts van VECHEL bij wijlen Mechtelt zijn huisvrouw, dochter van Roelof Jansz NOPPEN.
Beheer goederen.
19.01.1611 | R 1924 | f 267

Roeloff ADRIAENS, drappenier, oom paternel en Jacques MARQUOT, zwager van de moeder, zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon van wijlen Adriaen BARTHOLOMEUS bij Maijken zijn huisvrouw, hertrouwd met Laureijns ADRIAENS.
Beheer goederen.
21.01.1611 | R 1924 | f 267v

Gijsbert zoon van wijlen Jan Aerts van ERP, oom en Anthonis de RUIJT in huwelijk hebbende Mechtelt zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis Jan COPPELMANS, neef, zijn momboirs gesteld over Adriaentken - 23 jaar oud - en Goijaerd onmondige kinderen van wijlen Jacob Jan COPPELMANS bij wijlen Willemke zijn huisvrouw, dochter van Corstiaen van den EIJNDE zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
05.02.1611 | R 1924 | f 268v

Joncker Johan COENEN en Joncker Johan van GERWEN, zijn testamentaire momboir over Anna van GERWEN onmondige dochter van wijlen Joncker Henricx van GERWEN, zoon van wijlen Joncker Wilhem van GERWEN bij wijlen Franchoise de WARRE, geboortig van Namen.
Erfdeling van de goederen van wijlen Joncker Wilhem en Franchoise voorsz, tussen Anna voorsz en Tobias van EIJNATTEN man en momboir van Levina zijn huisvrouw, dochter van Joncker Wilhem en Francoise voorsz: renten, pachten en chijnsen in de Meijerij van 's-Hertogenbosch en in en om de stad Namen.
03.03.1611 | R 1924 | f 269

Joost de BERCKER, oom maternel, te Helmond en de oudste broeder, wonende te Aerle, zijn momboirs gesteld over de vier nog onmondige kinderen van wijlen Henrick DAEMS bij Agnees dochter van wijlen Jan Jan de BERCKER.
Erfdeling tussen de vier onmondigen en hun oudste broeder - 27 jaar oud - hoeve te Berkel en een hoeve te Udenhout aan de Houtsestraat, de Berckershoeck.
10.03.1611 | R 1924 | f 269v

Willem GIJSBERTS, Peeter TIELMANS en Reijnder DIERICX, "in den Eenhoren" zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van Henric WILLEMS, "in het Viskaer" bij wijlen Aleijt zijn huisvrouw dochter van wijlen Peeter REIJNDERS.
Peter en Reijnder voorsz zijn ook nog momboirs over de twee onmondige kinderen van Goossen zoon van Peter REIJNDERS voorsz. Verkoop huis: "het Slanxken" achter de Craen te 's-Hertogenbosch.
Elk der groepen onmondigen competeert 1/3 gedeelte en Peter THIELMANS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochter van Peter REIJNDERS voorsz, eveneens 1/3 deel. Aanbestorven via hun grootmoeder.
23.04.1611 | R 1924 | f 271

Daem DAEMS en Jan van LIESHOUT zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Herman van BRAECKEL bij wijlen Lijsken MICHIELS - hertrouwd met Jan JACQUES ruiter inde compagnie van capiteijn Lucas CANO in garnizoen te Groll, bij wie Jan JACQUES één onmondig kind heeft. Lijsken MICHIELS is overleden te 's-Hertogenbosch.
Verkoop en beheer van goederen te Lieshout.
28.04.1611 | R 1924 | f 271v

Heer Anthonis van HEESWIJCK, priester en canonick en Heer Joost BUNGELER, priester en van moederszijde Jasper WILLEMS, oom en Roelof Henricx van NOPPEN, neef maternel, momboirs over Jenneke onmondige dochter van Hans van HAM bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van Willem ARIENS bij Marike zijn huisvrouw. Twee andere kinderen van Hans en Catharina zijn reeds overleden.
Verkoop van een hoeve te Roosmalen aan de weg naar Grave, zwaar beschadigd door de oorlog.
30.04.1611 | R 1924 | f 272v

Joost Leonart van OS en Arnd JANS, huijckmaker, zijn momboirs gesteld over Geertruijd en Margriet onmondige dochters van wijlen Coenraet Niclaes van HAREN bij Geertruijd dochter van wijlen Jan Jan FRANCKENFOIRT.
Beheer van goederen.
02.05.1611 | R 1924 | f 273

Thielman Frans THIELMANS en Jan MARS, ooms zijn momboirs over Aert Aert MARS, oud 24 jaar.
Beheer goederen, aanbestorven via zijn grootmoeder, Margaretha FRANS.
30.06.1611 | R 1924 | f 273v

Rijcart JANS, Jan Jans CHRISTIAENS, Art FAESSEN en Jacop DIERICX zijn momboirs gesteld over Anneken, Neesken, Maetgen, Mechtelt en Willem, onmondige kinderen van wijlen Gerart de VRIEZE. Er zijn nog twee kinderen: Gerart en Diericxken.
In plaats van Art FAESSEN en Jan Jans CHRISTIAENS wordt beëdigd Willem GERITS, hun neef en verder nog Peeter Peeters van VUGHT wonende achter de Tolbrug te 's-Hertogenbosch. Jacop en Peeter willen het momboirschap niet aanvaarden, maar worden hiertoe gedwongen, op straffe van een boete van fl 25,-.
12.09.1611 | R 1924 | f 274

Marcus Aerts van OISTERWIJCK en Jan Jan van TILBORCH zijn als momboirs aangesteld bij testament van wijlen Jacob VERHEIJEN over de onmondige kinderen van wijlen Peter JANS bij Marike dochter van wijlen Jacob VERHEIJEN. Jacob is in 1605 overleden. Marike is hertrouwd met Jan Jans van TILBORCH.
Marcus Aerts voorsz is overleden en Jan Jans van TILBORCH trekt zich terug. Zij worden vervangen door Mr Jan van WAMEL, apothecaris, van vaderszijde en Mr Reijnder MAES, secretaris van Waalwijk, van moederszijde.
Jan Jans van TILBORCH en Marike dochter van wijlen Jacob VERHEIJEN hebben zich te Luik gevestigd.
Beheer goederen.
28.09.1611 | R 1924 | f 275v

Jan zoon van wijlen Corstiaen LUCAS, nastelmaker en Hendrick ANDRIES van moederswege; Jan en Willem PENNINCX, van vaderszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Peter PENNINCX bij wijlen Marike dochter van Jan AERTS, schaelmaker. De laatste drie momboirs zijn overleden en vervangen door Marcelis ANDRIES, Henrick Adriaens PEIJMAECKERS, seemstouwer en Peter DIERICX, "in t Gulden Hooft".
Allen waren ook momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Jan AERTS, schaelmaker.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan PENNINCX voorsz, kinderloos overleden.
24.10.1611 | R 1924 | f 276v

Wouter WOUTERS en Joost ADRIAENS, resp. oom en behoudoom van vaderszijde; Claes Cornelis HIXSPOIR en zijn zoon Claes, van moederskant, zijn momboirs over de zeven onmondige kinderen van wijlen Dierick Wouters van WEL bij wijlen Maria dochter van Cornelis HIXSPOIR, overleden resp. 11.6.1610 en 14.6.1610.
Dierck was eerder gehuwd met Henderske dochter van wijlen Lambert van BLADEL. Uit dit huwelijk zijn geboren: Peterke en Wouter.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
27.10.1611 | R 1924 | f 277v

Goijaerd LOEFF, raadsheer van 's-Hertogenbosch, oom paternel en daar er geen familie van moederszijde te s-Hertogenbosch woont, Leonard JANS, "in de Clock", zijn momboirs gesteld over Bartholomeus en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Jan LOEFF en wijlen Diericxken dochter van wijlen Mr Cornelis OTTO Verkoop van het huis in de Postelstraat samen met hun meerderjarige broeder en zuster Erasmus en Christina LOEFF, krachtens het testament, gepasseerd op 29.5.1610 voor de notaris Peeter van LEEUWEN.
12.11.1611 | R 1924 | f 279

Adriaen van EMPEL, neef paternel en Heer Arnt GOIJAERDS, priester en beneficiaat van St Jans Evangelisten Kerk, neef maternel zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Adriaen Eversen van GEFFEN - 16 jaar geleden overleden - bij Lijntgen zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
15.11.1611 | R 1924 | f 279v

Geerloff JACOPS en Willem ADRIAENS zijn momboirs over Lijske, Thonies, Jenneke en Arike, onmondige kinderen van wijlen Adriaen VERWETERING bij Maria zijn huisvrouw dochter van Thomas Art JACOPS en momboirs over Thomas, Jan, Lijsken, Leentgen en Dierick onmondige kinderen van Art DIERCX bij Metken zijn huisvrouw dochter van Thomas Art JACOBS en ook over Jan onmondige zoon van David MORGAN bij Jutken, ook dochter van Thomas Art JACOPS, allen te Bommel cq Bommelerwaard.
Met Adriaen, meerderjarige zoon van wijlen Adriaen VERWETERING gaan zij een compromis aan over een hoeve onder Gemert en Bakel tegen Joncker Goijaert van LANCKVELT.
21.11.1611 | R 1924 | f 280

Jan zoon van Thomas Aert JACOPS, wonende in Den Briel; Geerlof JACOPS man en momboir van Artgen zijn huisvrouw, dochter van Thomas voorsz en Willem ADRIAENS man en momboir van Metgen zijn huisvrouw ook dochter van Thomas voorsz, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Adriaen VERWETERING, Aert DIERICX en David MORGAN voeren proces tegen Joncker Goijaert van LANCKVELT over recissie of revenement van de opdracht die Dierick GIELIS op 7.7.1579 aan Joncker Goijaert voorsz gedaan had, krachtens opdracht van hun vader Thomas AERTS aan Dierick GIELIS op 9.56.1577 over de hoeve te Gemert en ook te Bakel en de afstand van de hoeve met restitutie van de baten door hem hiervan genoten, niettegenstaande het vonnis voor schepenen van 's-Hertogenbosch tussen wijlen Adriaen VERWETERING en Aert DIERICX van 18.9.1601, aangezien de verkoop van de hoeve niet was verkocht "met Justitie en Evictie", waardoor grote problemen ontstaan waren. Men gaat een compromis aan. De onmondigen cederen hun rechten aan Joncker Goijaert en ontvangen fl 1000,-.
22.11.1611 | R 1924 | f 281

Gerart MATTHIJS, tot Orthen, van vaderszijde en Jacob PIJNAPPEL, in de St Jansstraat, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Gillis en Maijke, onmondige kinderen van wijlen Rijcart RUBBENS, procureur voor het gericht van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Anneke, zijn tweede huisvrouw.
Beheer van goederen.
07.12.1611 | R 1924 | f 282

Peeter PEETERS, Rijcart JANS, Willem GERITS en Jacop DIERICX zijn op 21.8.1611 momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Gerit Gerits de VRIEZE.
Bij testament, gepasseerd op 7.5.1610 voor Heer Robbrecht, plebaan, zouden de onmondigen fl 200,- ontvangen, doch er zijn alleen maar schulden.
Er is nog een huis op de Vuchterdijk tegenover de Cornelius-kapel, waarin de nastelmaker Zebert DIERICX, woont. Na delging van de schulden delen de meerderjarige kinderen: Gerit, Dierick en Anneke in de baten.
12.12.1611 | R 1924 | f 282v

Gijsbert Willem WOUTERS, oom maternel en Jan AERTS, "in den Beir", goede bekende van de vader, zijn momboirs gesteld over Aelken dochter van wijlen Claes AERTS bij Jenneke dochter van wijlen Willem WOUTERS.
Verkoop van een huis met een rosmolen, op de Vuchterdijk, tesamen met haar meerderjarige broeder en zuster.
29.11.1611 | R 1924 | f 283v

Jan en Willem GAERTS, van vaderszijde en Evert MATIJS, van moederszijde zijn momboirs over Gabriel en Marike onmondige kinderen van wijlen Lambert ANTHONIS en Berber zijn huisvrouw dochter van Henricx GABRIELS. Deze zijn lang geleden overleden. Deling van de goederen van wijlen hun grootouders: Anthonis LAMBERTS en Hendricxken AELBERTS en van de goederen van Hendricxken en haar tweede man Ard WILLEMS, geconquesteerd bij testament, welke hen voor de helft competeren.
01.12.1612 | R 1924 | f 284v

Gerard SPIJCKERS, oom paternel en Baltus van BALEN, oom maternel zijn momboirs gesteld over Frans innocente zoon van wijlen Jan STOOTERS bij Marike van BALEN, zijn huisvrouw.
Aangesteld op verzoek van Lambrecht STOOTERS, oom paternel. Frans is bij Baltus van BALEN uitbesteed voor fl 60,- per jaar, om hem te beschermen tegen zijn broeder Peter, die goederen wil verkopen.
09.02.1612 | R 1924 | f 285

Jan Huijberts van LIEBERGEN en Jan Goijaerts VERHEIJEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Huijberts van LIEBERGEN voorsz, ooms paternel en Wouter zoon van Goijaert PETERS, met Nijclaes GOIJAERTS, tingieters, ooms maternel zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van Henrick Huijberts van LIEBERGEN, schoenmaker, bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Goijaert PETERS, tingieter.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Goijaert PETERS (zie: f 295).
16.02.1612 | R 1924 | f 286

Henrick BOGARDTS, neef paternel en Jan Roelf Rover HEIJMERICX oom maternel, zijn momboirs gesteld over Roelf, Luijcas, Arike en Diericxke, onmondige kinderen van wijlen Henrick ADRIAENS bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Roelf Rover HEIJMERICX te Hees.
Vest van 1/6 in een huis in de Diepstraat te 's-Hertogenbosch, door Henrick en zijn familie, één dag voor zijn overlijden verkocht.
24.02.1612 | R 1924 | f 287

Thielman en Jan, zonen van wijlen Jan BERIS, wonende te Tilburg en Henrick zoon van wijlen Gerards van de MIDDEGAEL en Jan DIERICX, man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerards van de MIDDEGAEL zijn momboirs gesteld over Jan - 6 jaar oud - zoon van Peeter zoon van wijlen Jan BERIS, geboren te Tilburg, procureur voor het gericht van 's-Hertogenbosch bij wijlen Agnes zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Gerard van de MIDDEGAEL.
Op verzoek van Elisabeth tweede huisvrouw van wijlen Peeter voorsz.
Afstand van alle goederen door Elisabeth.
19.03.1612 | R 1924 | f 288v

Goossen zoon van wijlen Jan Jan HERMANS, nastelmaker, Adriaen Henricx van SCHIJNDEL man en momboir van Bertgen zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan HERMANS voorsz, broeder en zwager van de vader; Jan en Christoffel zonen van wijlen Henricx zoon van wijlen Jan PREEKERS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Herman JANS, schoenmaker bij wijlen Elisabeth zijn eerste huisvrouw dochter van Jan PREEKERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Anthonij Jan PREEKERS, hun grootvader, tegen Margriet dochter van Anthonij Jan PREEKERS.
02.04.1612 | R 1924 | f 289

Jan zoon van wijlen Matthijs Arien SPIERINCX oom paternel, Adriaen CLAES en Gijsbert THONIS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Marijke onmondige dochter van Jacob zoon van wijlen Matthijs Arien SPIERINCX bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Ruth Henric GERARTS.
Erfdeling van de goederen van hun grootmoeder maternel: wijlen Marike ARIENS.
05.07.1612 | R 1924 | f 289v

Pieter Cornelissen van BERLICUM en Jan Peter Wonders van ROOSMALEN, bierbrouwer "in het Halff Vercken", van moederszijde - van vaderszijde is er geen familie binnen 's-Hertogenbosch - zijn momboirs over Peeter onmondige zoon van wijlen Nicolaes Van ARCKEL bij Peeterke zijn huisvrouw dochter van Peeter PEETERS, die hertrouwd is met Cornelis Willems van ALEM.
Beheer van een rente van 12 gld per jaar van en uit 4 morgen land te Lopik, welke onderpanden in bezit zijn van Henrick STOFFELS.
05.07.1612 | R 1924 | f 290

Reijnier DIERICXS, lijnenwever, behoudoom, in huwelijk hebbende Marike, zuster van de moeder; Marten CLAES wiens huisvrouw eerder weduwe was van Jan mondige broeder van de minderjarige, zijn momboirs gesteld over Jenneke onmondige dochter van wijlen Jan van WOENSEL bij Lijske zijn huisvrouw dochter van Jan van VECHEL.
Beheer van goederen te Woensel.
14.07.1612 | R 1924 | f 291

Jan HEIMERICX, Jan Peters van ERP en Jan Diericx RAIJMAKERS, zijn momboirs gesteld op 11.7.1603 over Huijbert onmondige zoon van Leonard HEIMERICX bij wijlen Peterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert van ERP; Jan Peters en Jan Diericx zijn overleden en vervangen door Aert SLUIJTERS, beenhouwer en Wouter DIERICX, neven van moederszijde.
31.07.1612 | R 1924 | f 291v

Roeland zoon van Jacop Servaes van WEERDT alias van der STEEGEN, Joseph van GEFFEN, schout van Helmond en subschout van Aerle-Rixtel en Joncker Jan van CORTENBACH zijn momboirs over Jan en Diericxken onmondige kinderen van wijlen Dierck FABRIJ, schout van Maesland, zoon van Mr Gerart Jansz FABRIJ, van Gemert, bij Catharina dochter van wijlen Joncker Udeman van BRUHEZE uit haar eerste huwelijk - Catharina is hertrouwd met Ambrosius zoon van wijlen Henricx van GEMERT.
Verkoop van een huis in de Postelstraat waarin Peeter de SMIJTERE woont (zie: f 294).
30.10.1612 | R 1924 | f 292

Gerart Jans KUIJPERS, vader, Jacop van LIEBERGEN in huwelijk hebbende Willemken Jans KUIJPERS, tante paternel, Aelbrecht van BROGEL en Mr Aelbrecht van BROGEL, raadsheer van 's-Hertogenbosch, resp. oom en neef maternel, zijn momboirs gesteld over Barabara onmondige dochter van Gerart Jans KUIJPERS bij wijlen Margriet van BROGEL, zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van Lijntken van BROGEL, grootmoeder maternel.
27.11.1612 | R 1924 | f 293

Roeland zoon van Jacop Servaes de WEERDT alias van der STEEGEN, Joseph van GEFFEN, eertijds schout van Helmond en subschout van Aerle-Rixtel en Joncker Johan van CORTENBACH, momboirs over Jan en Diericxken onmondige kinderen van wijlen Dierck FABRIJ, schout van Maesland, zoon van Mr Gerart Jansz FABRIJ, van Gemert, bij Catharina dochter van wijlen Joncker Udeman van BRUHEZE bij wijlen Petronella dochter van wijlen Joncker Henricx MASSCHEREEL.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Postelstraat waarin Peeter, de SMIJTERE woont (zie: f 292 en f 321v).
30.10.1612 | R 1924 | f 294

Wouter Goijaert PETERS is als momboir over de vijf onmondige kinderen van Henrick Huijberts van LIEBERGEN vervangen door Adriaen van EMPEL, alleen in verband met de erfdeling van de goederen van wijlen Goijaert PETERS, waarin Wouter condivident is (zie: f 286).
27.11.1612 | R 1924 | f 295

Jacob ROELOFS, Lambert van VELP en Jan zoon van wijlen Jan Lucas van DIJCK zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Jan Henrick COTERIS bij wijlen Jacomina zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen zijn ouders tegen zijn broeder Matthijs en Jan Henricx HENRICX, kuijper, in huwelijk hebbende Barbara zijn huisvrouw, dochter van Jan en Jacomina voorsz.
11.12.1612 | R 1924 | f 296

Jacques MARCOTH en Roeloff ARIAENS zijn momboirs over Barthelmeus onmondige zoon van wijlen Adriaen BARTHELMEUS bij Marike ROCHUS.
Verkoop van een reparatie behoeftig pand in de Volderstraat bij de Wal, dat Jacques en Barthelmeus te samen bezitten.
19.12.1612 | R 1924 | f 297

Peeter zoon van Goossen JACOBS, behouwde neef en Dierick ROELOFS, spelmaker, van vaderszijde - van moederszijde is geen familie in 's-Hertogenbosch - Jacob JASPERS, metsere en Jan Henricx van GOCH, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Sijmon THIJS bij Hilleke zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Adriaen THIJS, oom paternel, overleden binnen Gouwe.
22.12.1612 | R 1924 | f 297v

Gijsbert SOMERS en Jan CORNELISZ zijn momboirs gesteld over Cornelis, simpele zoon van wijlen Pieter CORNELIS, eerste echtgenoot van Elisabeth dochter van wijlen Gerit SOMERS Gijsbert is overleden en vervangen door Henrick zoon van Gerit SOMERS.
24.12.1612 | R 1924 | f 298v

Peeter zoon van Lambert SIJMONS, beenhouwer te 's-Hertogenbosch, oom paternel, Jan EIJMBERTS wonende te Boxtel, oom maternel, momboirs over Jenneke onmondige dochter van Sijmon zoon van wijlen Lambert SIJMONS bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van Dierck ANTHONIS.
Verkoop van een huis in de Híntemerstraat tegenover de St Jacobstraat.
31.12.1612 | R 1924 | f 299

Peeter van HEESSEL, schepen, oom paternel, te St Oedenrode, Anthonij PIJNAPPEL, raadsheer te 's-Hertogenbosch en Wouter Huíjbrecht van der CAPELLEN, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van Mr Jan van HEESSEL, secretaris van de vrijheid van St Oedenrode bij wijlen Adriaentke zijn huisvrouw dochter van wijlen Heer Jan van EIJNDHOUTS.
Beheer goederen (zie: f 305v).
24.01.1613 | R 1924 | f 300

Jan en Arnt Cornelis HORSTKENS, ooms maternel; Lambrecht HORSTKENS en Michiel zijn zoon, oom en neef van de moeder, zijn momboirs gesteld over de drie dochters en een zoon van wijlen Mr Pauwel PAUWELS, aembeeldsmid en man van wijlen Geertruijd dochter van Cornelis HORSTKENS en over de twee onmondige kinderen van Geertruijd uit haar eerste huwelijk met Sondach MICHIELS, kleermaker; Sondach komt uit Luxemburg en Mr Pauwel is geboortig van Sittard.
Beheer goederen.
31.01.1613 | R 1924 | f 300v

Peter zoon van Lambert SIMONS en Jan Eijmberts van OETELAAR zijn momboirs gesteld over Jenneke onmondige dochter van Sijmon zoon van wijlen Lambert SIMONS bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van Dierck ANTHONIS.
Verkoop van een reparatiebehoeftig huis in de Hintemerstraat tegenover de St Jacobstraat.
24.02.1613 | R 1924 | f 301v

Goijaert HENRICX, Art Peters van KEULEN, Jacob WiLLEMS en Gerard DIERiCX zijn momboirs over Anneke onmondige dochter van Peter BARTHOLOMEEUS. Proces van Henricxken WILLEMS, grootmoeder tegen Peter BARTHOLOMEEUS over het uitvoeren van het testament van de overleden vrouw van Peter.
18.03.1613 | R 1924 | f 302

Michiel WANT in huwelijk hebbende Engelken en Gerart van HAREN via zijn huisvrouw, tantes paternel en Louis en Henrick kinderen van wijlen Jan WIJNANTS, half broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over Diercxken PETERS, onmondige dochter van wijlen Josijntje van WIJCK. Henrick WIJNANTS is te jong; hij is vervangen door Dierick van WIJCK, oom maternel.
Erfdeling van renten tegen Dierick van WIJCK en Matheus Jans WIJTMANS, c.s.
03.04.1613 | R 1924 | f 303v

Johan van WAMEL, apothecaris en Johan de LOUWE alias de BEECK, van vaderszijde; Dierck Jans de GROOT en Gerit Gerits van der VLEUTEN, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Huijbert JANS wonende te Luijdick weduwnaar van Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerart Michiels van der VLEUTEN bij wijlen Elisabeth dochter Nataels de LU.
Erfdeling van de goederen van wijlen Elisabeth, hun grootmoeder.
09.05.1613 | R 1924 | f 304

Gerart HENRICX, mesmaker, Lucas Jans HAIRWASSCHER, Peeter REIJNDERS en Hans van ARCKEL zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan Peters de BRUIJN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick ANDRIES, hoedemaker, bij Maria dochter van wijlen Andries JANS. Aangesteld op verzoek van Metken Peter de BRUIJN, grootmoeder paternel.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader maternel Henrick ANDRIES.
25.05.1613 | R 1924 | f 305

Wouter Huijbrechts van der CAPELLEN, eerder momboirs over de vijf onmondige kinderen van Mr Jan van HEESSEL, wordt vervangen door Jacob DONCK, zwager van de vader (zie: f 300).
25.05.1613 | R 1924 | f 305v

Jan DIERICX en Art ANTHONIS, momboirs over het onmondig kind van Guilliam KILLE bij Geritken DIERICX, dochter van de zuster van Jan DIERICX.
Verkoop van 1/3 in 3 morgen broekland in de Vrijdom van 's-Hertogenbosch, achter de Donck.
03.06.1613 | R 1924 | f 306

Huijbrecht en Jan PETERS, ooms maternel; Jan JOOSTEN en Henrick MARCELIS, zwager van de vader, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Peter HENRICX, "in de Gulden Deckel", bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter LAMBRECHTS bij wijlen Goortken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Goortken, hun grootmoeder waarvan 1/5 deel hen toekomt (zie: f 310v).
04.06.1613 | R 1924 | f 307

Reijnder ANCEMS in huwelijk hebbende de zuster van Jan REIJNDERS, behoud oom paternel, Joris WIJNANTS, oom maternel en Roelof JANS, behoudoom maternel zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan REIJNDERS bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Wijnant ROELOFS bij Margriet zijn huisvrouw.
Compromis in een geschil tussen de kinderen van Margriet voorsz bij Michiel WIJNANTS, haar eerste man en de kinderen van Margriet voorsz bij Nicolaes JANS, haar tweede man.
17.06.1613 | R 1924 | f 307v

Jan ARTS, cremer, neef paternel en Niclaes Laureijns DENCKERS oom maternel, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Goijaert WIJNANTS bij Marike zijn huisvrouw.
Erfdeling goederen tegen hun ooms.
18.06.1613 | R 1924 | f 308v

Anthonis Jans de LOOSE te Oisterwijk, Thomas Jacobs de LOOSE te Turnhout en Cornelis Adams BOUWER,wollewever te 's-Hertogenbosch, resp. broeder, oom en neef van de moeder, zijn momboirs over de twee onmondige zonen en de onmondige dochter van Lambert Frans COENEN, geboortig van Homborch in het land van Lijmborch bij wijlen Aelken Jans de LOOSE geboortig van Oisterwijk.
Lambert is soldaat geweest - enkele jaren geleden - onder capiteijn d'ESCON en te 's-Hertogenbosch in garnizoen geweest. Hij is daarna getrouwd en heeft als drapenier gewerkt; Aelken is in mei j.l. ziek geworden en aan een hete, sterke koorts overleden.
Verkoop van een huis in de Beurtsestraat.
20.12.1613 | R 1924 | f 309

Henrick MARCELIS en Jan JOOSTEN zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Peeter HENRICX, "in de Gulden Deckel", mesmaker, bij Marike dochter van wijlen Peter LAMBRECHTS bij wijlen Goijaertken zijn huisvrouw.
Verkoop van 1/5 deel in een huis met zijn aangelag bij de H. Cruijspoort te 's-Hertogenbosch de onmondigen, Huijbrecht en Jan zonen van wijlen Peter LAMBRECHTS bij wijlen Goijaertken voorsz, aanbestorven via hun grootmoeder Goijertken (zie: f 307).
27.07.1613 | R 1924 | f 310v

Bernard en Joost zonen van Jan CRONEN, ooms paternel - van moederszijde is de familie te 's-Hertogenbosch gestorven - zijn momboirs gesteld over Jan - 21 jaar - en Aernt - 18 jaar - kinderen van wijlen Pauwels Jan CRONEN, olieslager, bij wijlen Anneke dochter van Leonaerts van CUERINGEN. De onmondigen wonen te Grave.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, tegen de andere erfgenamen.
07.08.1613 | R 1924 | f 311v

Bernaert JANS en Joost Jans CRONEN zijn momboirs gesteld over Jan en Aernt onmondige zonen van wijlen Pauwels Jans CRONEN. De nalatenschap: 2 huizen en een oliemolen te 's-Hertogenbosch zijn te delen tussen de twee onmondigen, Leonard en Marike hun meerderjarige broeder en zuster en Anthonis PETERS man en momboirs van Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Pauwels voorsz, te Grave.
Anthonis verkoopt zijn deel voor fl 500,- aan de anderen.
12.08.1613 | R 1924 | f 312

Heer Anthonis NOUWEN, eertijds cantor tot Beeck en nu beneficiaat van de kathedraal te 's-Hertogenbosch en Hendrick van WUESTENBORCH, van moederszijde, met Hans van HAMEL van vaderskant, zijn momboirs geworden over de onmondige kinderen van wijlen Mr Jan TIPOETS bij Maeijken zijn huisvrouw dochter van Mr Laureijns van GOROP - de andere familie woont te Diest, Loven en Diessen. Aangesteld op verzoek van hun tante Barbara TIPOETS.
Beheer goederen.
21.10.1613 | R 1924 | f 312v

Aelbert zoon van Willem KEMPEN, vader en Cornelis JANS, potbakker, oom maternel zijn momboirs gesteld over Geertruijt on mondige dochter van Aelbert voorsz bij wijlen Metken zijn huis vrouw dochter van Adolph Jan van ZOELINGEN.
Verkoop goederen in het Hertogdom van Bergenland.
30.10.1613 | R 1924 | f 313v

Anthonij PIJNAPPEL, raadsheer te 's-Hertogenbosch, van moederswege, Willem van der MEER, Godefroij PIJNAPPEL,vader en Dierick PIJNAPPEL, oudste broeder, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van capiteijn Godefroij PIJNAPPEL bij wijlen Johanna dochter van wijlen capiteijn Gregorius van der MEER.
Erfdeling van de goederen van wijlen Gregorius van der MEER, hun grootvader maternel (zie: f 315).
26.10.1613 | R 1924 | f 314

Capiteijn Godefroij PIJNAPPEL, Cap. Gregorius van der MEER en Coenraet Luijcas van WERDEN zijn in 1593 aangesteld als testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Aert Henrick van WERDEN en Francijntgen zijn huisvrouw dochter van capiteijn Gregorius van der MEER.
Coenraet en Gregorius zijn overleden en vervangen door Adriaen MAES in huwelijk hebbende een van de dochters van Gregorius voorsz en Mr Luijcas zoon van wijlen Coenraet.
Erfdeling goederen wijlen Gregorius van der MEER (zie: f 314).
29.10.1613 | R 1924 | f 315

Willem Jans in t VELT, te Berlicum, neef maternel en Claes Henricx OPDAA, te Dinther, neef paternel, Claes Henricx CLAES te Den Dungen en Marten zoon van Jan Ariens ELIAS te 's-Hertogenbosch, zijn testamentaitre momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Henricx CLAESSEN, te Roosmalen bij Anneke zijn huisvrouw.
Verkoop goederen.
02.11.1613 | R 1924 | f 315v

Mr Jan van WAMEL, apothecaris en Mr Reijnier MOORS, secretaris te Heeswijk, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Peter JANSZ bij Merike zijn huisvrouw dochter van Jacop VERHEIJDEN.
Verkoop van goederen, te Helvoirt, Vught en Cromvoirt.
21.01.1614 | R 1924 | f 317v

Antonius Aert COLEN en Jan Jan van ENGELANT, molder, in huwe lijk hebbende de zuster van de vader; Henrick zoon van Mr Nicolaes van BERCKEL, broeder van de moeder en Claes Jansz van BERCKEL, neef, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Aerdt Jan BITS, gemeenlijk genoemd den BASELAAR, bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Nicolaes van BERCKEL.
Beheer goederen.
22.05.1614 | R 1924 | f 318

Henrick Peters de HAAN, grootwerker, oud 70 jaar, Rom LAMBERTS te Besoijen, Goijaerd Jans van de LAER en Frans Goijaerd de HAEN, broeder, oud 29 jaar, zijn momboirs gesteld over Peter onmondige zoon van wijlen Goijaert Peter de HAEN, busmaker.
Erfdeling van de goederen van wijlen Thomas FRANCKEN, overleden te Maestricht, tegen zijn andere broeders en zusters.
23.06.1614 | R 1924 | f 318v

Henrick Joordens de LEEUW, van vaderszijde en Jan Jans SCEFFERS van moederskant zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Wouter Joorden de LEEUW bij Marike zijn huisvrouw dochter van Willem GERRITS.
Beheer goederen.
31.10.1614 | R 1924 | f 319

Thomas JOOSTEN, bakker, Peter de BRUIJN in huwelijk hebbende Peterke dochter van Thomas JOOSTEN voorsz, van vaderszijde, Jan QUEST, oom maternel en Henrick RUTTEN, neef, zijn momboirs gesteld over Ancem, Peter en Jan onmondige zonen van wijlen Jan JOOSTEN bij wijlen Stijntgen QUEST, op verzoek van Thomas JOOSTEN en Peeter QUEST, te Loven.
Beheer goederen.
04.11.1614 | R 1924 | f 319v

Henrick HENRIXS en Goossen JANS te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Quirijn van NIEL, bij wijlen Emmerentiana dochter van wijlen Andries van LUDICK, raadsheer van 's-Hertogenbosch.
Erfdeling goederen tegen zijn broeder Heer en Meester Rutger van NIEL.
23.06.1615 | R 1924 | f 320v

Jan Goijaert JANS, wonende op Den Dungen en Lenaert zoon van wijlen Aert LENAERTS, wonende te Roosmalen zijn momboirs gesteld over Jenneke onmondige dochter van Dirícx. Gijsberts van BOMMEL bij wijlen Stouken zijn huisvrouw dochter van Robbert LENAERTS.
Verkoop - samen met Ghijsbert en IJken, vóórkinderen van Dierck GHIJSBERTS voorsz - van een huis, hof en aangelag, in de Hasselt te Berlicum.
26.06.1615 | R 1924 | f 321

Joseph van GEFFEN, schout van Helmond en Aerlebeeck met Jan CORSTIAENS momboir over de twee onmondige kinderen van Dierck FABRIJ, van Gemert, schout van Maesland bij wijlen Catharina dochter van wijlen Jr Udeman van BRUHEZE.
Verkoop van de helft in 1/5 deel in de helft van een huis, "de Sonne en Maene" in de Kerckstraat te 's-Hertogenbosch, alsmede in drie renten, toegescheiden bij testament van wijlen Jan van GEMERT en Hilleke zijn huisvrouw (zie: f 294).
10.07.1615 | R 1924 | f 321v

Lambert PAIJMANS, van vaderszijde en Willem BASTIAENS met Henrick SOMERS, van moederszijde, zijn momboir gesteld over Lijske onmondige dochter van wijlen Jan van HAREN.
Verkoop van de helft in een camp land in het Boschvelt, door Peter van HAREN, hun oom, op 20.4.1612 verkocht, aan Gerart zoon van wijlen Andries van HAREN en de kinderen van Jan van HAREN, zijn broeder.
20.07.1615 | R 1924 | f 322v

Wouter MARTENS en Jacop van CASTEREN,van vaderszijde en Heer en Meester Everaerd van RAVESTEIJN, priester en canonick, graduaat van St Jans Evangelisten Kerk te ’s-Hertogenbosch en Balthasar DONCKERS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan Thomas van VELP bij wijlen Henricxke zijn huisvrouw, dochter van Jan van RAVESTEIJN.
Erfdeling van de goederen, aanbestorven via hun moeder.
07.09.1615 | R 1924 | f 323v

Henrick MARTENS, mesmaker, in huwelijk hebbende Lijsken zijn huisvrouw dochter van Peter JANSZ, Goijaert Claes ADRiAENS, verwer, in huwelijk hebbende een dochter van Peter voorsz, zusters van vaderszijde; Zeger Wouter EELKENS man en momboir van Lijsken dochter van Ruth HENRIXS, mesmaker, half broeder van de moeder en Adam DAEMS, mesmaker, man en momboir van Beelken zijn huisvrouw dochter van Ruth HENRICX, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Peeter Jan HERMANS, smid, bij wijlen Lijske zijn huisvrouw dochter van Jan van CEULEN.
Erfdeling van de goederen van de ouders.
17.09.1615 | R 1924 | f 324v

Aert JOOSTEN, viscooper, in huwelijk hebbende de zuster van de vader; Peter GOOSSENS, neef maternel, zijn momboirs gesteld over Willem onmondige zoon van Willem SCELLENS bij wij len Henricxken dochter van Andries Peters van OSS.
Willem SCELLENS is al 1½ jaar in het buitenland en het is niet bekend of hij nog in leven is.
Verkoop van huisraad.
07.10.1615 | R 1924 | f 325

Jan Peters van AKEN, cleermaker, man en momboir van Aelken zijn huisvrouw dochter van Jan den HOLLANDER, oom paternel; Jan zoon van wijlen Henricx Anthonius van DOMMELEN te Tilburg, oom maternel, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van Jan WILBORTS alias den HOLLANDER, leijdekker - doodgestoken in zijn eigen huis - bij wijlen Jenneke dochter van wijlen Henricx Anthonius van DOMMELEN.
Beheer goederen.
07.10.1615 | R 1924 | f 325v

Dierck van de WATER en Gijsbert van der VELDE griffier te 's-Hertogenbosch, van vaderszijde; Thielman Jan THIELMAN raad van 's-Hertogenbosch en JOncker Jacob de COCK van moederskant, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Mr Jan van de WATER bij Maria THIELMAN zijn huisvrouw.
Verkoop van goederen, aanbestorven via Sijmon van de WATER en Catharina SCELLENS zijn huisvrouw.
30.10.1615 | R 1924 | f 326

Henrick van LIEBERGEN man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw dochter van Adam Floris van OSS, Everart WIJNANTS, halfbroeder van de moeder, Wilbort van der BORCHT in huwelijk hebbende de half zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over Floris van OSS - 1½ jaar oud - onmondige zoon van wijlen Mr Floris Adam van OSS, chirurgijn, bij Betgen zijn huisvrouw. Aangesteld op verzoek van de grootvader, Mr Adam Floris van OSS chirurgijn.
Het kind is "seer gebreeckelijk van ongallondicheijt oft gebrockentheijt en apparent daarmede allen sijn leven gequelt soude sijn".
Beheer goederen.
21.11.1615 | R 1924 | f 327

Cornelis WESSELS, Gijsbert AERTS, beide van vaderszijde; Willem THOMAS, grootvader maternel, zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van wijlen Wessel CLAESZ bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter Willem THOMAS, thans gehuwd met Pauwels Diericx van BROUCHHUIJSEN.
22.12.1615 | R 1924 | f 328

Matijs van den ANCKER en Henrick van SOERENDONCK, notarissen, met Jan Peters van HEES, van moederszijde - van vaderskant zijn er geen verwanten in 's-Hertogenbosch - zijn momboirs gesteld over Guilliam en Arndt onmondige zonen van wijlen Guilliam van den BIESTRATEN bij wijlen Anna van SOERENDONCK.
Verkoop van huisraad om schulden te delgen.
04.01.1616 | R 1924 | f 329

Nicolaus en Melchior Jan DONCKARTS, Pieter en Jan Willems van GRIENSVEN, broeders van de vader en de moeder, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van Louwijs Jans DONCKARTS bij wijlen Marike, zijn eerste huisvrouw, dochter van Willem van GRIENSVEN.
Beheer goederen.
08.01.1616 | R 1924 | f 329v

Herman zoon van Peter Jans SMIT, van vaderszijde en Roelof zoon van wijlen Goossen ROELOFS bij Lijsken zijn huisvrouw, dochter van Goijaert Hendricx van SPOERDONCK zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Nicolaes zoon van wijlen Peter Jans SMIT bij Maijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Goijaert Hendricx van SPOERDONCK.
Beheer van goederen.
29.12.1615 | R 1924 | f 330

Adriaen Adriaens van ROIJ, alias MICHART en Peter Adam DAMEN zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Hendrick Goijaert VERSPOERDONCK bij Anneke dochter van Herman Aelberts VONCK.
Erfdeling van de goederen van wijlen Goijaert van SPOERDONCK en wijlen Cornelia dochter van Jacop de COCK van KERCKWIJCK, groot ouders paternel, tegen Maijke weduwe van Claes PETERS en Lijske, gezusters, dochters van Goijaert en Cornelia voorsz.
12.01.1616 | R 1924 | f 331

Joncker Dierick van OSS, Jan Jacobs van ANTWERPEN en Pouwels RAES, zijn momboirs gesteld over Aelken onmondige dochter van wijlen Mr Ghijsbrecht van BERCHEM bij wijlen Peterken zijn huisvrouw dochter van Jan van ANTWERPEN.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch in de Ortenstraat tegenover het convent van St Geertruij, verkregen bij erfdeling op 23.7.1614 voor schepenen van 's-Hertogenbosch tegen de andere broeders en zusters van de goederen van wijlen haar ouders.
29.02.1616 | R 1924 | f 331v

Pauwels JANS, grootvader paternel en Sijmon CIJPREN, oom paternel met Jan JOOSTEN, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van Jan PAUWELS, ordinaris gezworen bode van 's-Hertogenbosch, bij wijlen Mariken JOOSTEN, zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis in de Ridderstraat dat Jan PAUWELS en Marike PAUWELS zijn zuster tesamen gekocht hebben en waarin hun broeder Peter PAUWELS, woont.
23.03.1616 | R 1924 | f 332v

Matheus Cornelis van HEUSDEN, broeder van de grootmoeder maternel en Willem Cornelis de WIJSE, neef van wijlen de grootvader maternel, zijn momboirs gesteld over Jenneke onmondige dochter van Jan, tambour onder capiteijn KEVELAER bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob Willems de WIJSE.
Beheer van de goederen van wijlen Maria dochter van wijlen Cornelis Wouters van HEUSDEN, grootmoeder maternel, krachtens testament gepasseerd voor Heer Lodewijck JANS, priester en vice plebaan van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch, door Maria op 25.7.1616.
11.08.1616 | R 1924 | f 333

Jan Gerarts van RAVENSTEIJN en Otto ADRIAENS, bakker, van vaderszijde; Willem Jans WANT in huwelijk hebbende Lijske zijn huisvrouw dochter van Mattheus van der WEGE, van wege de moeder der vóórkinderen en Joost Jan COENEN, half-broeder van de moeder der nakinderen, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige vóórkinderen en de vier nakinderen van wijlen Lambert zoon van wijlen Jan Lamberts van der MOLEN resp. bij wijlen Ida zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Mattheus van der WEGE en bij Mechteld zijn tweede huisvrouw.
Erfdeling van de goederen, hen aanbestorven via Jenneke weduwe van Jan Lambert van der MOLEN, hun grootmoeder. Op verzoek van Jan zoon van wijlen Jan Lamberts van der MOLEN.
13.09.1616 | R 1924 | f 333v

Everard van de WATER, den Ouden en Marcus van OUDEN, resp. grootvader en behuwd vader, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van Henricx GREVENRAET bij Maria dochter van Everard van de WATER.
Successie van 1/6 deel in een jaarlijke enerffelijke chijns van 15 gulden, van en uit een pand in de Verwerstraat, krachtens testament van wijlen. Marike dochter van Nijclaes Jans LOBBEN, weduwe van Wernaert GREVENRAET, dienaar van de Groene Roede te 's-Hertogenbosch.
15.09.1616 | R 1924 | f 334v

Lambert HORSTGENS en Michiel van LOON, van vaderszijde en Goijaert LOEFF raadsheer van 's-Hertogenbosch met Peeter MATTHIJS, "in t Wilt wijf", van moederszijde zijn momboirs over Herman onmondige zoon van wijlen Lambert Hermans HORSTGENS bij wijlen Juditken dochter van Jan MICHIELS.
Aangesteld op verzoek van Margriet dochter van Lambert ANTHONIS, weduwe van Herman HORSTGENS.
21.10.1616 | R 1924 | f 335

Mr Christiaen VOOCHTS, Gerit Jans van BEEST, van moederszijde; Jacob en Huijbert PETERS, van vaders zijde, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Dierck PETERS, mulder, bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Willem HUIJBERTS.
Erfdeling van de goederen van hun grootmoeder maternel.
25.10.1616 | R 1924 | f 335v

Nicolaes NICOLAESZ, wollen lakenverkoper, van vaderswege en Claes Jans van BERCKEL, bierbrouwer, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Salomon - oud 19 jaar - enige zoon van wijlen Willem JANS bij wijlen Grietken zijn huisvrouw dochter van Coenraet SALOMONS.
Beheer van goederen.
26.10.1616 | R 1924 | f 336

Willem Aerts van GRIENSVEN en Willem Willems van VLIJMEN zijn momboirs over Marike onmondige dochter van Jan Lucas JONGERS, krachtens het testament van Jan met Jaexken zijn huisvrouw dochter van Jacop Jacops van GROENINGEN, gepasseerd voor de notaris van Den Dungen.
Henrick Wouters van RAVENSTEIJN is voor drie maanden getrouwd met Marike en verzoekt, dat de momboirs over zijn vrouw, ook over hem, minderjarige mogen functionneren. Hij heeft geen familie te 's-Hertogenbosch. Henrick wil het bierbrouwen uitoefenen en behoeft kapitaal. De momboirs accepteren de uitgebreide voogdij (f 338).
Verkoop van twee percelen te Moergestel, aanbestorven aan Marike.
27.10.1616 | R 1924 | f 337

Jan Jan Willems van OIRSCHOT en Jan Jan CORSTIAENS, schoenmaker, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan Jacob van HAREN bij Jenneke Michiels van VESSEM.
Erfdeling van de goederen van wijlen Marike weduwe van Jacob van HAREN, grootmoeder paternel.
14.11.1616 | R 1924 | f 338v

Thielman FRANS en Corstiaen JANS, nastelmaker, zijn momboirs gesteld over Jacquemina onmondige dochter van Willem Jacobs van HAREN bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Henrick Jacobs van NIMWEGEN. Thielman, die langdurig ziek. is, wordt vervangen door de grootvader maternel, Henrick van NIMWEGEN.
Erfdeling van de goederen van Marike weduwe van Jacob van HAREN, grootmoeder paternel.
14.11.1616 | R 1924 | f 339v

Peter van OUDENHOVEN, enige oom paternel en Willem WANT, grootvader maternel, zijn momboirs over Jacobmijntken dochter van wijlen Jacob zoon van Henrick zoon van Henricx van OUDENHOVEN den Ouden bij Petronella van PUT, eerste man van Willemke zijn huisvrouw dochter van Willem WANT, koopman in zijden lakens hertrouwd met Henrick Jans van EMMERICK.
Verkoop van het huis "de Palmboom" in de Hinthamerstraat, dat de onmondige bezit, tesamen met haar oom Peter van OUDENHOVEN.
16.12.1616 | R 1924 | f 340v

Matthijs zoon van Lambrecht van den HEZEACKER en David van STRIJP man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van Lambrecht van den HEZEACKER, half-broeder en -zuster van de vader, Godefroij PIJNAPPEL, capiteijn Lambrecht PAIJMANS en Henrick van de MIDDEGAEL, van moederszijde, zijn momboirs over de beide onmondige kinderen van wijlen Frans WALRAVENS bij Fijken dochter van Lambrecht van den HEZEACKER.
Beheer van de goederen, bij testament toegedeeld door Elisabeth van den HEZEACKER weduwe van Peter Anthonis van den WIEL zuster van de moeder.
30.12.1616 | R 1924 | f 341v

Jan Jacobsz van den VEN en Jan Dircx met Gerhardt Peter REIJNEN, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Mattheus LENAERTS bij Sijcken zijn huisvrouw, dochter van Agnes COEBAX bij Diego AGILAIR, Spanjaard. Gerhardt is overleden; vervangen door Jacob zoon van wijlen Gerhardt voorsz.
Erfdeling van de goederenvan wijlen Agnes COEBAX tegen de in het buitenland wonende nicht van de onmondigen.
03.01.1617 | R 1924 | f 342v

Lambert HORSTGENS, oud-oom en Eijmbert GOIJAERTS, schoenmaker in huwelijk hebbende de dochter van Lambert HORSTGENS voorsz, van vaderszijde en Theunis zoon van Peter Willems de BIJLL en Gerit zijn zwager in huwelijk hebbende de dochter van Peter Willems de BIJLL, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan HORSTGENS bij wijlen Heijlken, dochter van Peter Willem de BIJLL.
Verkoop roerende goederen en vier pleijten.
07.01.1617 | R 1924 | f 343

Peter JANS, schoenmaker te Oss, van vaderszijde en Godtschalck Henricx NOPPEN, van moederszijde, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Joost MiCHIELS, vettewarier, bij wijlen Cathalijn GIJSBERTS zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis, "het Wit-Hecken" in de Hintemerstraat eenrente van fl 2,- van en uit dit pand, aan Jan ijaerds HOUTAPPEL en een rente van 22 gld van en uit onderpanden te "Roij".
10.01.1617 | R 1924 | f 343v

Hendrick Sanders van der BOESDONCK en Joost GIJSBERTS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jacop Jacop van der BOESDONCK. Joost is overleden en vervangen door Gerard GERARDS, olijeslager.
10.01.1617 | R 1924 | f 344v

Arnt Matthijs van GOCH en Jan WERNAERTS; Hans STOFFELS en Willem GOIJAERDS, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Willem Jaspers Hanselers van VAERLE, geboren te Den Dungen.
Hans (Christoffels HANSELERS) en Willem voorsz worden vervangen door Jasper WERNAERTS en Gerrit JACOBS.
11.02.1617 | R 1924 | f 345

Henrick zoon van Mr Claes van BERCKEL en Everaert Peters van LEIJEN zijn momboirs over de twee onmondige kinderen - bijna meerderjarig - van Hugo van BERCKEL.
Verkoop van een huis, "het Gulden Hecken" in de Hinthamerstraat, voor de ene helft - de andere helft behoort toe aan Geraert zoon van wijlen Jacob Servaes van WEERDT en Sijmon Jans van THURNOUT, wegens hun huisvrouwen, dochters van Hugo van BERCKEL.
11.02.1617 | R 1924 | f 346

Gijsbert AERTS, Peeter CiERMANS en Willem PETERS zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jan Aerts HERMANS bij Lijsken Jacobs van EIJNDOVEN.
Verkoop huis om schulden te kunnen betalen, krachtens een overeenkomst met haar meerderjarige kinderen op 10.11.1616.
16.02.1617 | R 1924 | f 347

Bernard zoon van Jan LAMBERTS en Jan BERNTS man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw dochter van Jan LAMBERTS voorsz zijn momboirs over Grietken en Mariken onmondige dochters van wijlen Dierck HERMANS bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van van Jan LAMBERTS.
Beheer goederen.
01.02.1617 | R 1924 | f 348

Hendrick REIJNDERS, loijer, oom paternel en Peter MATTHIJS, "in t Wilt Wijf" oom maternel, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Ren REIJNDERS, knokenhouwer bij wijlen Lijntken zijn huisvrouw, dochter van Everts van DELFT.
Verkoop van roerende goederen.
28.02.1617 | R 1924 | f 348v

Peter Daniel Jan van DIJCK, oom paternel en Jacob JACOBS, custer, in huwelijk hebbende Lenaertken zijn huisvrouw, oom maternel; Aert CORNELIS man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Daniel Jan van DIJCK en Lambrecht Diericx van GEFFEN, man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van Daniel Jan van DIJCK, zijn momboirs over een zoon - oud 11 jaar - en een dochter - oud 13 jaar - van wijlen Robbrecht zoon van wijlen Daniel Jan van DIJCK bij Willemke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aert HENRICX.
Erfdeling van de goederen van wijlen Mechteld weduwe van Daniel Jan van. DIJCK, grootmoeder paternel.
05.04.1617 | R 1924 | f 349

Welt Peter DELIS, brouwer en Jan Peter DELIS, van vaderskant; met Adriaen WILLEMS momboirs over de twee onmondige kinderen uit het eerste huwelijk en de twee onmondige kinderen uit het tweede huwelijk van wijlen Dierck PETERS, molder. Aangesteld op verzoek van Willem zoon van wijlen Dierck uit zijn eerste huwelijk met wijlen Marike dochter van wijlen Willem WOUTERS; het tweede huwelijk was gesloten met wijlen Elijsabeth dochter van wijlen Willem HUIJBERTS.
Beheer goederen.
21.04.1617 | R 1924 | f 350

Jan WILLEMS, rademaker, oom en Joost CORNELIS, broeder, zijn momboirs gesteld over: Grietken - 24 jaar - Geertruijt - 23 - en Jenneke - 18 jaar - onmondige dochter van wijlen Cornelis JANS, olislaeger bij wijlen Jenneke dochter van Mr Claes JOOSTEN, sceerslijper.
Deze kinderen hebben 1/4 part in de nalatenschap verworven van hun grootmoeder maternel, Hilleke dochter van Peter de BECKER weduwe van Mr Claes voorsz.
18.05.1617 | R 1924 | f 350v

Willem THIJSS en Franck Jan JACOBS, van vaderszijde; Henrick LAUREIJNS en Eijmbert HENRICX, van moederswege, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Willem Aerts van GRIENSVEN bij Jitken zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
06.06.1617 | R 1924 | f 351v

Mr Aert PEELMANS, Geerit Henrick GEERLINGS, Jan Jans van ENGELANT en Jan Dierick BRUIJSTEN zijn momboirs over Bartholomeusken dochter van wijlen Bartholomeus Jacopsz PEELMANS en Ghijsbertken dochter van wijlen Ghijsbert Jacopsz PEELMANS - beiden zijn 23 jaar oud.
Beheer goederen, aanbestorven via Mr Jan PEELMANS, doctor in de beide rechten te Loven.
04.07.1617 | R 1924 | f 352

Joris GERRITS, te Bocxtel en Anthonis GERARTS, broeders, zijn momboirs over Jan - 18 jaar - Iken - 12 - en een dochter van één jaar, onmondige kinderen van wijlen Frans GERARTS. Frans en vrouw zijn overleden aan de pest.
Beheer goederen.
05.07.1617 | R 1924 | f 352v

Andries MATTHIJS, behoudt schoonvader en Jan JACOBS, timmerman, oom maternel, zijn momboirs gesteld over Dirck onmondige zoon van wijlen Jan GERRITS. Deling van huisraad, winkel en herberg, met de twee andere kinderen van zijn grootmoeder Mechtelt weduwe van Mr Geraerts, de hoefsmid, wonende in de Kaerstraat.
15.07.1617 | R 1924 | f 353v

Peter Daniels van DIJCK, Arnt CORNELiS in huwelijk hebbende Catharina dochter van wijlen Daniel van DIJCK, Lambert Diericx van GEFFEN en Jacob JACOBS, custer van St Jans Evangelisten kerk, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Robbrecht Daniels van DIJCK.
Verkoop van 1/4 in een akker op de Braeck te Aerle, aanbestorven via Mechtelt weduwe van Daniel van DIJCK, grootmoeder paternel.
18.07.1617 | R 1924 | f 354

Henrick en Dierick zonen van wijlen Guiliam OLIVIERS, broeders en Henrick zoon van Wouter van KESSEL bij wijlen Catharina OLIVIERS met Laureijns zoon van Dierck van KESSEL bij wijlen Aleijdis LOECKEMANS zijn momboirs gesteld over Johan, Roeland, Elisabeth en. Anna, onmondige kinderen van wijlen Guiliam OLIVIERS, van Berchuijsen, raadsheer van 's-Hertogenbosch - voor twee jaren overleden - bij wijlen Anna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Diericx van den BERGE.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
01.08.1617 | R 1924 | f 354v

Tonis Henric PEETERS, oom en Huijbert Peeters SGRAVEN, neef, "in den Baers" zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Joost LOUIJS bij Iken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jenneke weduwe van Louijs JOOSTEN, grootmoeder paternel.
02.08.1617 | R 1924 | f 355

Mr Marten van UTHOVEN man en momboir van Geertruijd van BERSELAAR, zuster van de vader, te Etten, land van Breda en Mr Laureijns van BERSELAAR procureur te Oisterhout, zoon van Anthonis Laureijns van BERSELAAR, Mr Balthasar de BONT priester, van moederswege, zijn momboirs gesteld over Maijke onmondige dochter van wijlen Mr Gregorius van BERSELAAR, overleden 1.8.1617, bij wijlen Isabel zijn eerste huisvrouw dochter van Philip MOLCKMANS.
Aangesteld op verzoek van Anthonis Laureijns van BERSELAAR, broeder van Gregorius, oud 70 jaar.
02.08.1617 | R 1924 | f 356v

Arnd WOUTERS, oom, momboirs over het na kind en Adriaen Ghijsberts van MEERWIJCK, momboir over de voorkinderen van wijlen Anthonis Emonts JANS, rademaker, uit zijn twee huwelijken - het laatste met Elisabeth zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
09.08.1617 | R 1924 | f 357v

Mr Geraert van HORENBEECK, schepen, licentiaat in de rechten en Arnout van HORENBEECK, ooms paternel; Steven Aelbert SNELLEN en Arndt van MEURS, van moederszijde, zijn momboirs over de acht onmondige kinderen van wijlen Cornelis Aerts van HORENBEECK bij Effemina zijn huisvrouw dochter van wijlen Nicolaes Hermans van SWOL "in heure memorie of verstant ennichssins sceen geruert te sijn, immers nijet bequaem".
Beheer goederen.
18.08.1617 | R 1924 | f 358

Ambrosius zoon van Jacob AMBROSIUS, broeder van de moeder en Anthonisz HENRICX, cremer, neef, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Jan Jan van NIJMEGEN bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van Jacob AMBROSIUS.
Beheer goederen.
19.08.1617 | R 1924 | f 358v

Gerard Anthonis MOONS, oom en Ruth HENDRICX oom, te Helmond, met Evert RUTTEN, te Son, momboirs over de zeven onmondige kinderen van Servaes MOONS bij Beelken HENDRICX, te Son.
Beheer van goederen, aangekomen bij testament van Metken HENDRICX, jonge dochter, zuster van de moeder.
23.08.1617 | R 1924 | f 359

Jan en Gijsbert, zonen van Corstiaen DIERiCX, ooms paternel en Anthonij Peters HENRICX, oom maternel - soldaat te peerd onder capiteijn d'AUBERMONT, in garnizoen te 's-Hertogenbosch en Jan zoon van Jan HENRICX, cleermaker, neef, zijn momboirs gesteld over Metken - innocent en blind - en Maijke, onmondige dochters van wijlen Geraert zoon van Corstiaen DIERICX bij Aelken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter HENRICX. Aelken is overleden op 21.8.1617.
Beheer goederen.
26.08.1617 | R 1924 | f 360

Arnd en Nicolaes van DEURSSEN, Aernd van HEES, secretaris van ’s-Hertogenbosch en Matthijs, zijn oudste broeder - in dienst van de Gouverneur van 's-Hertogenbosch - zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderenvan wijlen Thielman van DEURSSEN bij wijlen Eerke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Matthijs de UREWERCKER.
Beheer goederen.
25.08.1617 | R 1924 | f 361

Claes Gerits, hoijmaker, oom maternel en Jacob GERITS, ook hoijmaker, oom maternel en Francois THIELMANS, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige dochters van Joorden DENIS, vlaskoper, bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Geraert JANS - voor twee jaren overleden.
02.09.1617 | R 1924 | f 362

Gijsmaer Adriaens van MEERWIJCK, Robbrecht Adriaens van MEERWIJCK, secretaris te Vlijmen en Roelof Henricx NOPPEN zijn testamentaire momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jacob ADRIAENS, "in t Paternoster" bij Mechtelt, zuster van Gijsmaer voorsz, universele erfgenamen van wijlen Francoijs zoon van wijlen Roeloff Jans NOPPEN.
Roelof Henricx NOPPEN is overleden en vervangen door Cornelis, oudste zoon van Jacob ADRIAENS.
28.09.1617 | R 1924 | f 362v

Jan zoon van wijlen Aert PAUWELS, broeder, Wouter Wouters TIMMERMANS en Rogier Jan BOLANTS, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Aert PAUWELS van BOCXTEL, bij Margriet dochter van wijlen Wouter Goossens van den BERCH.
Beheer goederen.
16.10.1617 | R 1924 | f 363

Jan en Bernard SOMERS, ooms paternel; Thomas JOOSTEN en Peter-WiLLEMS in huwelijk hebbende de zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Evert SOMERS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Joost PEETERS.
Beheer goederen.
??.10.1617 | R 1924 | f 363v

Matheus Adriaens van HERLAER, Lambert IJgroms POTTEIJ, IJgrom Reijnders POTTEIJ en Peter Gerrits VUCHTS zijn momboirs over Stoucken onmondige dochter van wijlen Reijnder IJgroms POTTEIJ bij wijlen Jenneke dochter van Henrick Jan SUIJSKENS.
Erfdeling van de goederen van hun ouders tegen de meerderjarige broeders en zusters.
10.11.1617 | R 1924 | f 364v

IJgrom Reijnders POTTEIJ, Peter Gerrits VUCHTS en Sijmon Jansen van TURNHOUT, wollen lakenverkoper, allen te 's-Hertogenbosch zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van wijlen Reijnder IJgroms POTTEIJ bij Heijlken dochter van wijlen Nicolaes van BERCKEL.
Erfdeling van de goederen van wijlen Reijnder IJgrom POTTEIJ en wijlen Jenneke dochter van Henrick Jan SUIJSKENS.
Beheer goederen.
10.11.1617 | R 1924 | f 365

Roeland zoon van wijlen Jacob SERVAESEN, oom paternel en Daniel van der LIJNDEN, oom maternel, zijn momboirs over de onmondige zoon van Hans zoon van wijlen Jacob Servaes de WEERDT bij wijlen Henrica dochter van wijlen Anthonis van der LIJNDEN bij Catharina zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Catharina weduwe van Anthonis van der LIJNDEN, grootmoeder maternel.
22.11.1617 | R 1924 | f 365v

Marten CLAES, oom maternel, weduwnaar van de zuster van de moeder, Jan CEUIJCK, van Aken, cleermaker, van vaderszijde, in huwelijk hebbende de zuster van de vader, momboirs over Anneke onmondige dochter van Aert MATTHEUS bij wijlen Neesken dochter van Jan FRANS.
Beheer goederen.
30.11.1617 | R 1924 | f 365 bis

Willem LAUREIJNS en Jan LAUREIJNS, momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan Jan van Den DUNGHEN bij Catharina Laureijns WILLEMS.
Verkoop van een huis met zijn aangelag, achter de Tolbrugh, tot behoef van de onmondigen en hun meerderjarige brceder Jan en hun meerderjarige zuster Neelken.
14.12.1617 | R 1924 | f 366v

Willem ALBERTS, "in de Muggendans" en Gerard JANS, korenkoper, zijn zwager, van vaderszijde en Goijaard Jan de WEER en Jan Jans COENEN man en momboir van Jenneke dochter van Jan de WEER voorsz, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Goijaert van ENGELANT de Jonge, bij Beelke zijn huisvrouw dochter van Jan de WEER.
Erfdeling van de goederen van wijlen Goijaert van ENGELANT priester, grootvader paternel. Goijaert van ENGELANT, de priester, had tot executeurs van zijn testament aangewezen: Heer Peter Willem van OiSTERWIJK, priester, Cornelis Jans van ASSELDONCK en Jan Willems BLOEMARTS.
09.01.1618 | R 1924 | f 367v

Matthijs Henricx van CUIJLEN, neef paternel en Michiel EVERTS te Beeck bij Aerle, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Peeter Willems HOUBRAECKEN bij Neesken zijn huisvrouw dochter van Herman Laureijns van MEURS.
Erfdeling van de goederen volgens testament van Walraven zoon van Herman Laureijns van MEURS. De helft van zijn bezit competeert deze onmondigen; de rest krijgen de kinderen van Gielisken dochter van Herman Laureijns van MEURS weduwe van Willem MIDDARDES, geboortig van Salem (zie: f 370v).
27.01.1618 | R 1924 | f 368

Faes Henrick ROELOFFS, te Dinther en Jacques DIELiS, soldaat te 's-Hertogenbosch, resp. oom en gemaect oom, zijn momboirs over Tobijas onmondige zoon van Gerart Tobijas VOSS bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van Oeijken weduwe van Henric ROBBEN.
Verkoop van land te Dinther, aanbestorven via Oeijken.
13.02.1618 | R 1924 | f 370

Jan zoon van wijlen Jan Laureijns van MEURS, neef, Jan de DECKER man en momboir van Catharijna zijn huisvrouw dochter van wijlen Beelken Laureijns van MEURS, te Vechel en Jan de CUIJPER man en momboir van Maijke ook dochter van Beelken voorsz, te St Oedenroij, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Gielisken dochter van Herman Laureijns van MEURS bij wijlen Willem MIDDARDEN, geboortig van Salem.
Beheer van goederen verkregen via testament van wijlen Walraven zoon van Herman Laureijns van MEURS, gepasseerd 13.11.1615 (zie: f 368).
23.02.1618 | R 1924 | f 370v

Jacob SPIJCKERS, oom paternel, Henrick van CASTEREN, Otto ADRIAENS, bakker en Anthonis Peters van den WIEL zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Goijaert zoon van wijlen Jacob SPIJCKERS bij wijlen Grietken zijn huisvrouw dochter van Adriaen JOOSTEN.
Beheer van goederen.
02.03.1618 | R 1924 | f 372

Andries Jan van den LAECK, oom paternel, Goijaert Henricx WOUTERS, spelmaker, zijn momboirs gesteld over Andries en Henricxken onmondige kinderen van wijlen Jan Jan van den LAECK bij wijlen Susanna zijn huisvrouw. Aangesteld op verzoek van Maeijke, meerderjarige dochter van wijlen Jan van den LAECK de Oude.
Beheer van goederen.
10.03.1618 | R 1924 | f 372v

Jan DIERICX, grootvader paternel en Eijmbert GOIJAERTS zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van Marten zoon van Jan DIERCX, screijnwercker, bij wijlen Neesken GOIJAERTS zijn huisvrouw, "in de roij Leerse".
Verkoop van de kleren van Neesken.
13.03.1618 | R 1924 | f 373v

Franchoijs van BREE, van vaderszijde en Johan PELGROM, van moederszijde, zijn momboirs over Nicolaes onmondige zoon van wijlen Mattijs BRUGMANS, borduerwercker, bij wijlen Aleijt PELGROMS, zijn huisvrouw. Aangesteld op verzoek van Marijke PELGROMS, zuster van de moeder, weduwe van Jordaen JANS.
Beheer goederen.
30.03.1618 | R 1924 | f 374v

Jan Frans PIJNAPPELS, Cornelis Henricx van RAVENSTEIJN, Goijaert PIJNAPPEL, capiteijn, man en momboir van Aelken dochter van Henricx van RAVENSTEIJN, ooms en Jan Aerts van HORENBEECK, neef, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick Boudewijns van NERTINGEN bij wijlen Elisabeth dochter van Henricx Wouters van RAVENSTEIJN. Aangesteld op verzoek van Agnees dochter van wijlen Henricx Wouters van RAVENSTEIJN.
Beheer van goederen: Meijerij van's-Hertogenbosch, Holland en Spanje.
03.04.1618 | R 1924 | f 375

Geerit FRANS, te Bocxtel in huwelijk hebbende de zuster van Geerit van DUIJSEL, Marcelis CHRISTIAENS, neef van de moeder en Hans de MOIJ, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Geerit van DUIJSEL bij Marike zijn huisvrouw. Marike hertrouwt met Willem BITS, ruijterman en is daarna getrouwd met Jan van ASPEREN, ook ruijterman.
Beheer van de goederen, nagelaten door de eerdere echtgenoten.
28.04.1618 | R 1924 | f 375

Goijaert JANS, bakker, oom paternel, Adriaen HUIJBERTS, lintwercker man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw, zuster van de vader en Arnt PETERS, grootvader maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige zoon van Cornelis JANS, metselaar, bij wijlen Judith zijn huisvrouw dochter van Aert PEETERSZ.
Beheer goederen.
29.05.1618 | R 1924 | f 376

Lenart Peters van HIJNSBERCH, Lucas Martens van ROOSMALEN, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Tielen Peters van HIJNSBERCH bij Engelken CORNELIS, zijn huisvrouw.
Verkoop van een leeg erf waarop twee huizen gestaan hebben, aan de Hulst, naast het huis van Engelke aan de Weversplaets.
21.06.1618 | R 1924 | f 376v

Frans van HEETHUIJSEN - komt alle drie weken met Weerdter lakens te 's-Hertogenbosch - neef en Sijmon Henricx VOSS, broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over Margriet onmondige dochter van Maria Henricx VOSS bij wijlen Marcelis Michiel KETELAER, haar tweede man. Margriet is 12 jaar oud. Aangesteld op verzoek van Gabriel zoon van wijlen Henricx van BLADEL bij Maria dochter van Henricx VOSS, zijn laatste huisvrouw en Hans de la CROIX man en momboir van Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx en Maria voorsz.
Margriet zal gelijkelijk delen met de andere kinderen, volgens testament van Maria voorsz.
Verkoop van goederen te Boxtel, o.m. een huis "het gulden Sweert".
28.07.1618 | R 1924 | f 377v

Jaspar Jacobs van BLADEL, oom paternel en Jan Lamberts van der MUELEN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw ook dochter van Jacob van BLADEL voorsz, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Matijs Jacobs van ALDERNACHTEN, picqeur in de compagnie van de Heer van GROBBENDONCQ, gouverneur van 's-Hertogenbosch, bij Jacobmina dochter van wijlen Jacob van BLADEL.
05.09.1618 | R 1924 | f 378v

Daniel en Lodewijck, zonen van Anthonij van der LIJNDEN, neven paternel; Aert van STRIJP, oom maternel - Jacques van STRIJP, grootvader en Joncker Geeraert van GERWEN in huwelijk hebbende Francina, zuster van de moeder, wonen buiten 's-Hertogenbosch - zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Bartholomeus van der LIJNDEN bij Josina Jacques van STRIJP. De moeder hertrouwt.
Er wordt verdeling der goederen doorgevoerd: de helft voor de moeder, de helft voor de kinderen, krachtens testament gepasseerd voor Heer Alexander van LAMSWEERDE, vice plebaan van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch.
06.09.1618 | R 1924 | f 379

Peter DIRICX man en momboir van Anneke zijn huisvrouw en Jan Aerts van ERP in huwelijk hebbende Catharina, beiden vóórdochters van Laureijns Jans van BROEGEL bij Lijsken zijn eerste huisvrouw dochter van Jan BERNAERTS, van vaderswege, zijn momboirs gesteld over Jacobmeijnken - oud 7 jaar - onmondige dochter van Laureijns Jansz van BROEGEL - overleden 23.8.1618 - en Aelken zijn huisvrouw overleden 6.9.1618.
Aangesteld op verzoek van Cornelis GOIJAERTS, lijnenlakenwever, buurman.
Van moederszijde komt alleen Rut Jans van ORTEN in aanmerking als momboir, maar die heeft reeds te veel verplichtingen.
07.09.1618 | R 1924 | f 379v

Aert Jansz COOL en Peter Herman WONDERS, ooms, zijn momboirs gesteld over Joachim onmondige zoon van wijlen Joost JOACHIMS bij Henricxken HERMANS, zijn huisvrouw.
Verkoop van goederen te Roosmalen.
16.10.1618 | R 1924 | f 380v

Rogier Jans van ORTEN , van vaderszijde en Henrick Willem DAEMEN van moeders kant, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Adriaen CORSTEN, wonende te Hintham, bij wijlen Henricxke JANS, zijn eerste huisvrouw.
Verkoop landerijen.
22.10.1618 | R 1924 | f 381

Sebastiaen Corstiaens MATTHIJS, te Strijp bij Eijndhoven, burgermeester aldaar en Arnd Jacops van STRIJP, te 's-Hertogenbosch, van moederszijde, zijn momboirs over Jan, enige onmondige zoon van Marten Jan WILLIAMS, te Woensel bij Eijndhoven, bij wijlen Mariken zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten MOONS bij wijlen Johanna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jerominus WIJNANTS.
Erfdeling goederen van wijlen Marten en Marike MOONS, waarin de onmondige 1/8 competeert.
26.10.1618 | R 1924 | f 381v

Johan zoon van Mr Anthonis zoon van wijlen Mr Dominicus SCHENCKELS, cremer en Pauwels zoon van wijlen Pauwels WIJNANTS, lakenkoper, zijn momboirs gesteld over Dominicus, Catharina en Mechteld, onmondige kinderen van Mr Johan, zoon van wijlen Dominicus SCHENCKELS, med. doctor, bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Marten MOONS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Johanna WIJNANTS, huisvrouw van Mr Marten MOONS, raad van 's-Hertogenbosch.
12.11.1618 | R 1924 | f 382v

Antonius Gijsbers BOSCH en Gijsbert zijn zoon, scaliedekkers, neven van de onmondigen, zijn momboirs gesteld over Luijntken onmondige dochter - 15 jaar oud - van wijlen IJke dochter van wijlen Cornelis Jans BOSCH, scaliedekker, bij Geertruijd dochter van wijlen Jan van MIERLO, daar vader af is Hans STEENCOOP, van Oldenseel, trompetter.
Beheer goederen.
12.11.1618 | R 1924 | f 384

Joncker Adolff van HONSSELAER en Christiaen van HELFF zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van wijlen Mr Gerit van HOLTHUIJSEN bij Anna van HONSSELAER zijn huisvrouw.
19.11.1618 | R 1924 | f 384v

Jacop Dierck SIJMONS, Rijcart JANS, Peeter Peeters van VUCHT en Willem GERRITS, bekker, zijn op 29.8.1611 momboirs gesteld over Willem, Neelken, Neesken en Mechteld, onmondige kinderen van wijlen Gerrit Willems de VRIEZE; Rijcart en Peeter zijn overleden, terwijl Jacop, over de 70 jaar oud, doof en bijna blind, ontslagen wordt als voogd. Vervanging door Gerrit GERRITS, broeder van de nu nog onmondige Willem en Mechtelt.
08.11.1618 | R 1924 | f 385

Peter HENRICX, vader en Mr Adriaen ANDRIESSEN, neef paternel; Huijbert Wouters HENCXTHEUVEL en Peter zijn zoon, oud-oomen neef maternel zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Peter HENRICX, te Oirschot, bij wijlen Maria zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Peter HOZE en Geritken zijn huisvrouw. Peter is voor vier jaar overleden, zijn vrouw onlangs.
Erfdeling goederen wijlen hun grootouders. De onmondigen de helft en hun oom Cornelis HOZE de rest.
20.11.1618 | R 1924 | f 386

Jan en Boudewijn PIJNAPPEL, ooms maternel zijn momboirs over Henrick, Frans, Peter, Engelke en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Jan Henricx PREKERS bij Anthoniske zijn huisvrouw, dochter van Franchoijs PIJNAPPEL.
Beheer goederen.
24.11.1618 | R 1924 | f 386v

Gillis zoon van wijlen Adriaen WIJNANTS van vaderszijde en Adriaen Jansz van DRUENEN, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Cornelis BEX bij Willemke zijn huisvrouw dochter van Jan van DRUENEN.
Erfdeling goederen wijlen Cornelis BEX, Catharina BEX zijn zuster in huwelijk hebbende Adriaen WIJNANDS bierbrouwer te Helmond, die de onmondigen gezamelijk bezitten.
29.11.1618 | R 1924 | f 387

Heer en Meester Henrick van BOXTEL, priester, broeder der onmondigen; Anthonis Henricx van BERCHEN en Herman STRICK, schoenmaker man en momboir van Marike zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick Jans van BERCHEN, ooms maternel zijn momboirs gesteld over Aernt, Deliken en Lijsbeth, onmondige kinderen van wijlen Jan Aert Diricx van BOXTEL bij wijlen Henricxken zijn tweede huisvrouw dochter van wijlen Henric Jans van BERCHEN.
Beheer goederen.
05.12.1618 | R 1924 | f 387v

Wouter CLAES, neef paternel en Jan zoon van wijlen Matthijs Adriaen SPIERINCX in huwelijk hebbende Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Rutten van GRIENSVEN, zuster van de moeder, zijn momboirs gesteld over Henrick en Lijsbeth onmondige kinderen van wijlen Geraert Claes van HANNEN bij Jaecxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Rutten van GRIENSVEN, de Oude, te Den Dungen.
04.01.1619 | R 1924 | f 388v

Jan Henricx ZIERNEELS, oom paternel, Herman Henricx SOMERS, knokenhouwer man en momboir van Emmerentiana zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Aerts van BOCXTEL bij Deliken PETERS en de vader Arnd Henricx ZIERNEELS, zijn momboirs over Deliken en Henricxken onmondige dochters van Arnd Henricx ZIERNEELS bij wijlen Diericxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Aerts van BOCXTEL bij Diericxken PETERS, zijn eerste huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan Aerts van BOCXTEL.
04.01.1619 | R 1924 | f 389

Peter Lambert GOIJAERTS, neef en van moederswege: Herman zoon van Jacob HERMANS, oom, te Den Dungen, op de Poeldonck zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Willem GOOSSENS bij wijlen Lijsken dochter van Jacob HERMANS.
Beheer goederen.
14.03.1619 | R 1924 | f 390

Peter BRUIJNS en Niclaes FRANSZ man en momboir van Luijtken BRUIJNS zijn huisvrouw, resp. grootvader en behoud-oom paternel Henrick HENRICX man en momboir van Margriet zijn huisvrouw, te voren weduwe van Ghijsbrecht van de WEIJER, met Peter Jans de WEIJER resp. behoud grootvader en oud-oom maternel zijn momboirs gesteld over Ghijsbert onmondige zoon van wijlen Jan Peter BRUIJNS bij Henricxken de WEIJER hertrouwd met Jan Henricx van HELMOND.
Verkoop van een huis, door Jan Peter BRUIJNS - overleden Pasen 1618 - ca 4 maanden voor zijn dood gekocht.
14.03.1619 | R 1924 | f 390

Overeenkomst tussen Joncker Jacob de COCK de Jonge, raadsheer van 's-Hertogenbosch en Arent Peters van HEES, secretaris van 's-Hertogenbosch, blokmeesters van het blok van de Weversplaats en Hilleke enige dochter van wijlen Peter Jan van ZOEMEREN, timmerman, weduwe van Antonis van HESSEL.
Jaren achterstallige chijns - gevestigd op 2.3.1524 - op onderpanden te Vught St Peter, waar eertijds een huis op gestaan heeft, groot drie ponden Bosch, per jaar.
26.03.1619 | R 1924 | f 391

Jan Jan van SPRANGE, half broeder van Willem THONISZ van vaderszijde en Henrick PETERS te Vught, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over Anthonis en Willem onmondige zonen van wijlen Willem THONISZ bij Fijken PETERS, haar eerste man, hertrouwd met Arnt HENRICX.
Erfdeling van de goederen van wijlen Elisabeth HENRICX, hun oud-tante paternel te Genderen en Besoijen.
03.04.1619 | R 1924 | f 391v

Jan van VLIJMEN en Herman Jans van RUREMONDE zijn zwager, van moederszijde - de vader is geboortig van Hedel - zijn, samen met de vader momboirs over de onmondige zoon van Anthonij JANSZ, leijdekker bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van Jan van VLIJMEN, die bij de geboorte van het tweede kind overleden is.
Beheer goederen.
21.06.1619 | R 1924 | f 392v

Jan Jan van der MOLEN, grootvader en Michiel MICHIELS, oom maternel zijn momboirs over Dierck - 19 jaar - Eercken - 15 jaar - en Wouter - 10 jaar - onmondige kinderen van Jan Jan Jan van der MOLEN bij wijlen Lijsken dochter van Michiel MICHIELS zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis met zijn aangelag te 's-Hertogenbosch tegenover de Fraterspoort.
18.06.1619 | R 1924 | f 393v

Gijsbert Willem STRICK, zwager van de vader en Pedro BLANDINO in huwelijk hebbende de vóórdochter van wijlen de moeder zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Jan Jans van TILBORCH bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Jeronimus BENEDICTUS.
Erfdeling van de goederen van Jeronimus BENEDiCTUS tegen Cathalijn ook dochter van Jeronimus voorsz.
05.07.1619 | R 1924 | f 394v

Henricx zoon van Corst Henricx SPIERINCX was met Huijbert Jan Jan RUTTEN momboir over Jan onmondige zoon van Jan Jan RUTTEN bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van Jan Henricx SPIERINCX. Aan deze momboirs worden toegevoegd: Henrick en Arnd zonen van Jan Henricx SPIERINCX voorsz.
Erfdeling goederen van wijlen Jan Henricx SPIERINCX (zie: f 392).
22.06.1619 | R 1924 | f 394v

Nijclaes ANTHONIS, oom paternel, Wouter ZEGERS, oom maternel zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van Daniel Anthonis CLAESZ bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van Matthijs ANDRIES.
Verkoop van roerende goederen.
05.07.1619 | R 1924 | f 395v

Jan Henricx Anthonis van DOMMELEN en Jan Peters van AKEN zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan den HOLLANDER, leijdecker, bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Henricx Anthonis van DOMMELEN. Jan Peters van AKEN is overleden en wordt vervangen door Jan zoon van wijlen Marten OPPERS, knecht van wijlen Jan den HOLLANDER.
Lening van 50 gld op haar woonhuis aan de Lange Putstraat, om dit bedrag te geven aan haar zoon Melchior, gedeserteerd uit zijn vendel te Ruermond en gearresteerd te Wesel, toen hij aldaar dienst wilde nemen!
10.07.1619 | R 1924 | f 396

Luitenant Adriaen van OLMEN, Jan van de SANDE, oom en Willem DACHVERLIES zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Anthoni van HOUWELINGEN, alias LECKERBEETKEN. Jan is overleden; vervangen door Louwijs DONCKARTS, neef.
Beheer goederen.
30.08.1619 | R 1924 | f 397v

Gerart LOUREIJNS, grootvader maternel en Jan Henricx CLEIJN te Sprangh - de vader stamt uit Valckenburgh - zijn momboirs gesteld over drie onmondige kinderen van wijlen Jan Cornelis SLUETEL - voor 3/4 jaar overleden - bij Heijlken dochter van Geraert Laureijns de LEEUW.
Beheer van goederen.
04.09.1619 | R 1924 | f 398v

GOTSCALCK en Jacop NOPPEN, ooms paternel, momboirs over de onmondige zoon van wijlen Roelof Henricx NOPPEN bij Jacomijntken zijn huisvrouw dochter van Geerit Geerlincx van VECHEL.
Verkoop roerende en onroerende goederen.
11.09.1619 | R 1924 | f 399

Jan Geerit HERMANS, vorster te Liempde, van vaderszijde en Peeter AERTS alias SNEEUWIJNT, zijn momboirs gesteld over de twee zonen en de dochter - het oudste kind is 12 jaar - van wijlen Daniel WiLLEMS bij wijlen Dielisken zijn huisvrouw. Dielisken is overleden te Wesel.
Beheer van goederen.
26.09.1619 | R 1924 | f 400

Dirck en Adriaen zonen van Rutger van BERCKEL, broeders van de moeder zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Joris HAUBRACKEN.
Erfdeling van de goederen van Lijsken weduwe van Willem van EMMICHOVEN, eerder huisvrouw van Joris HAUBRACKEN voorsz. De onmondigen, samen met Jacob CLAESSEN te Turnhout, in huwelijk hebbende Cornelia dochter van wijlen Joris HAUBRACKEN, voor 1/3 deel; de beide dochters van Lijske bij Willem voorsz krijgen 2/3 deel.
26.10.1619 | R 1924 | f 400v

Lucas Henricx ARTS en Nicolaes. GHIJSBERTS zijn momboirs over Ghijsbert en Lijske, onmondige kinderen van wijlen Willem GIJSBERTS bij Jenneke, dochter van Peter ARTS.
Verkoop van goederen, te Berlicum, Boxtel en St Michielsgestel.
07.11.1619 | R 1924 | f 401

Jan EVERTS in huwelijk hebbende Josijntken van STRIJP, zuster van de vader en Johan van MEGHEN, van moederszijde, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van Arnout van STRIJP bij wijlen Luijtken COELEN zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
18.12.1619 | R 1924 | f 401v

Daniel Jans BACHOVEN en Willem SOMERS, zwagers van wijlen Elijsabeth dochter van Lucas AERTS, eerste huisvrouw van Aert Jan van MIL zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen - waarvan er inmiddels twee meerderjarig zijn.
Hendrick ANTHONIS, cleermaker en Joost ADRIAENS, screijnwerker, gebroeders, wonende resp. op de hoek van de Verwerstraat en in de Verwerstraat naast "de Blijnde Spiegel", zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van Aert Jan van MIL uit zijn eerste huwelijk en de twee onmondige kinderen van Aert Jan van MIL bij Aeltgen dochter van Adam ROELOFS, met wie hij voor twee jaar getrouwd is.
Verkoop van een half woonhuis in de Kerkstraat. De andere helft behoort de broeder van de vader, Jan Jan van MIL, toe. Jan Jan van MIL is al 40 jaar in het buitenland. Het goed is hun aanbestorven via hun ouders.
19.12.1619 | R 1924 | f 402

Thomas JACOPS, Jan Peter DELIS, Jan AELBERTS en Matthijs AERTS zijn momboirs over de onmondige kinderen van Adriaen WILLEMS, olijeslager, bij wijlen Mechteld zijn huisvrouw, dochter van Matthijs MAES.
Jan KESTKENS en Ambrosius JACOPS, met Jan AELBERTS en Matthijs AERTS voorsz, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Peterke weduwe van Geerling JACOPS.
Compromis in een geschil over een perceel land te Roosmalen tussen Mechteld en Peterke voorsz tegen Goijaert COLEN c.s., dat Willem MAES destijds verkocht zou hebben aan COLEN c.s. "De bescheiden hierover zijn door de troubelen verloren gegaan".
15.02.1620 | R 1924 | f 403

Roeloff GOOSSEN, bakker, van vaderszijde en Aelbert PAUWELS, van moederskant zijn momboirs gesteld over Aelbert en Neesken onmondige kinderen van wijlen Henrick Goijaerts van SPOERDONCK bij Anneke zijn huisvrouw dochter van Herman VONCK.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders tegen de meerderjarige broeders en zusters.
04.03.1620 | R 1924 | f 404

Thonis Goijaert CLAESZ, Jan Henricx van LIEMPDE, momboirs over de vier onmondige kinderen van Jan GOIJAERTS bij wijlen Emken Jan VRIJSSEN; Laureijns JANSZ en Willem GOIJAERTS zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Henrick Jan VRIJSSEN bij Marijke zijn huisvrouw.
Verkoop van 2/7 in landerijen te Den Dungen.
04.03.1620 | R 1924 | f 404v

Jan FRANCKEN, te Vught, oom maternel en Matthijs JANS, te Geffen, neef paternel, zijn momboirs over de drie onmondige kinderenvan Nicolaes Anthonis van GEFFEN, te Vught, bij wijlen Arijke zijn huisvrouw, dochter van Jan FRANCKEN de Oude, zijn eerste huisvrouw.
Beheer van goederen.
07.03.1620 | R 1924 | f 406

Corstiaen zoon van Jan Hermans VONCK en Willem AERTS zijn momboirs gesteld over Adriaen en Heijlken onmondige kinderen van Corstiaen zoon van wijlen Jan Hermans VONCK bij wijlen Heijlken zijn huisvrouw, te Vlijmen.
Corstiaen Jan Hermans VONCK voorsz met Jan PAUWELS momboirs over Jan Claeszen onmondige zoon van wijlen Grietken en zuster van Corstiaen voorsz, eveneens te Vlijmen.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan Hermans VONCK en zijn tweede huisvrouw IJken.
12.03.1620 | R 1924 | f 406v

Andries zoon van wijlen Geraert JANS, oom paternel en Lambert HORSTKENS met Michiel HORSTKENS, resp. grootvader en neef, zijn momboirs over Catarina onmondige dochter van Jan zoon van Gerart Jans van OOSTERHOUT, pottenbakker, bij Marijke dochter van Lambert HORSTKENS, hertrouwd met Eijmbert Goorts van OUTFORST, schoenmaker - Jan Gerart Jans van OOSTERHOUT is voor 10 jaar overleden.
Op 8.1.1620 is Catarina dochter van wijlen Wouter Claes van BAERLE weduwe van Gerart Jan van OOSTERHOUT overleden.
Erfdeling van de goederen van de grootouders, o.m. het huis "de Ploegh" in de Ortenstraat.
08.02.1620 | R 1924 | f 407

Henrick MICHIELS en Jan DAMEN, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter GERARTS bij Marijke Dierck GERARTS, hertrouwd met Anthonius Peter de BIJL.
Oth Jans GERITS heeft de goederen van wijlen Gerart Jan HERBERTS vader van Peter GERARTS aanvaard als momboir over de twee onmondige kinderen. Hij heeft echter nooit rekening en verantwoording afgelegd.
18.07.1619 | R 1924 | f 408v

Jan Peter van ROOSMALEN te 's-Hertogenbosch, wonende "in t Halff Vercken" Herman HENRICX, stadhouder te Empel, Jan ADRIAENS, op het Hinthamereijnde en Bartholomeus DENIS zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Mattheus zoon van wijlen Mattheus TEEUSZ bij wijlen Neesken zijn eerste huisvrouw.
Proces tussen Catharina weduwe van Anthonis Willems van ROOSMALEN en Mr Reijnier CASSIJERE man en momboir van Aleijt zijn huisvrouw dochter van Anthonis Willems van ROOSMALEN tegen Cornelis Anthonis HENRICX man en momboir van Engelken zijn huisvrouw dochter van Jan ook zoon van Mattheus TEEUSZ voorsz, over de helft van een akker te Roosmalen. Dit perceel is op 25.1.1606 verkocht door Anthonis voorsz aan Mattheus voorsz.
17.06.1620 | R 1924 | f 409

Henrick zoon van Aert TOOLINCK, jongste broeder van Elijsabeth zijn zuster; Dierick Aerts TOOLINCK, van moederszijde en Matthijs HEESACKERS met Jan Peter VLOOTS van vaderszijde, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Elisabeth Aerts TOOLINCK bij wijlen Hans zoon van Jan van KESSEL, haar eerste man. Zij is voor 12 jaar hertrouwd met Hercules van VLADERACKEN.
Erfdeling van de goederen van de moeder.
03.06.1720 | R 1924 | f 410

Anthonis Anthonis van KESSEL, broeder, Peter Gerits BLANCKAERT, Dierck en Jacob, zonen van Anthonis van KESSEL zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Anthonis van KESSEL bij Hilleke zijn huisvrouw.
Verkoop van een huis in de zadelstraat, "de Hamer" dat de onmondigen toebehoort met hun ooms Dierck, Jacob en Ghijsbert van KESSEL.
30.05.1620 | R 1924 | f 411

Jacob ROELOFFS en Lambert DAENDELS ooms paternel; Cornelis NULAET, oom maternel en Lambert JANS, neef maternel zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Henrick Peters van HIJNSBERCH, corporaal in de compagnie van capiteijn d'AUBREMONT, die ten gevolge van een ongeval overleden is.
Beheer van goederen.
20.06.1620 | R 1924 | f 411v

Pauwels Pauwels WIJNANTS is, met de vader, momboir gesteld over de onmondige kinderen van Mr Jan SCHENKELS bij wijlen Elisabeth dochter van wijlen Mr Marten MOONS.
Vervangen door Jan en Pauwel MOONS, broeders en Henrick Peter BERIS.
Beheer goederen.
19.08.1620 | R 1924 | f 412

Ewout Peters van ZUSTEREN, Dierck Dierck van VLADERACKEN, oom en oud-oom paternel; Niclaes CLAES, wollelaken verkoper, broeder van de, moeder en Joris WIJNANTS zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Albert HENRICX, bierbrouwer "in de Wildeman", bij Hester CLAESZ zijn huisvrouw Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootmoeder, Marijke WILLEMS en hun oom Gielis HENRiCX.
07.09.1620 | R 1924 | f 413

Anthonis PIJNAPPEL en Jan Jans LAECK man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs van LITH; Joncker Cornelis van OSS man en momboir van Helena zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem van ACHELEN en Matthijs Jan MATTHIJS zijn momboirs gesteld over Jan, Baetken en Marijke zijn huisvrouw onmondige kinderen van wijlen Matthijs Willems van LITH bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem van ACHELEN.
Beheer goederen.
13.05.1620 | R 1924 | f 415

Frans JANS, oom paternel en Jacop REIJNDERS, broeder; Jan AERTS en Corstiaen JANSZ, ooms paternel zijn momboirs over de twee nog onmondige kinderen van wijlen Mechtelt Jan AERTS nu weduwe van Adam Peters van HIJNSBERCH, waard in de Handboogh Scutsboomgaert bij wijlen haar eerste man Reijnder JACOPS.
Beheer van goederen.
23.10.1620 | R 1924 | f 415v

Delis Jan DELIS, Delis zoon van Delis JANSZ, van vaderszijde; Jan en Jacop zonen van Matthijs SPIERINCX, van moederszijde, zijn momboirs gestéld over de onmondige kinderen van Jan Delis Jan Delis WEIJGERGANCX bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Matijs SPIERINCX.
Beheer goederen: te Boxtel, Den Dungen en Gemonde.
14.11.1620 | R 1924 | f 16v

Goijaert Jans STRICK en Cornelis CLAES, ooms van vaderszijde; Delis Henricx WILLEMS, oom maternel en Claes Jan DIERICX, neef maternel zijn momboirs over Metken onmondige dochter van wijlen Jan Jan STRICK bij wijlen Hilleken Henricx WILLEMS.
Verkoop van een hoeve te Roosmalen - met de meerderjarige kinderen.
27.12.1620 | R 1924 | f 417

Jan van EMMERICK en Matthijs HEESACKERS zijn sedert 16.9.1620 momboirs over Margriet dochter van Jan van LOON en Geritken van LOON. Hun medemomboirs zijn: Hans Corstiaens van WEERDT en Daniel van STRIJP.
Verkoop van een huis met zijn aangelag in de Visstraat te 's-Hertogenbosch, een hoeve te Erp, perceel land te Cromvoirt, dat zij gezamelijk bezit met twee broeders en een zwager.
16.01.1621 | R 1924 | f 417v

Arnd en Jan, broeders, Floris LEONARTS man en momboir van Willemke zijn huisvrouw, zuster van de onmondigen en Gielis zoon van Gielis PETERS in huwelijk hebbende Jenneke dochter van Peter Jan SPANGEAERTS bij Weijndelke dochter van Aert VOOCHS, zijn momboirs gesteld over Hilleke, Mechtelt en Sophia, onmondige dochters van wijlen Henrick Aert VOOCHS bij Jenneke dochter van Willem GOOSSENS, te Den Dungen.
Beheer van goederen.
01.02.1621 | R 1924 | f 418v

Willem Jan JERONIMUS is de enige overgebleven momboir over Eijmbert onmondige zoon van Hendrick IJEWAENS bij wijlen Agnees zijn huisvrouw dochter van wijlen Eijmbert zoon van Ruth JANSEN. De anderen worden vervangen door Willem Laureijns van STIPHOUT, Caspar Jans van ALEM en Andries DIERICXS, ooms.
06.02.1621 | R 1924 | f 419v

Herman van EERSEL en Jan Jans RUTTEN; Dierck van WIJCK en Henrick Lenaerts van VELTHUIJSEN, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Adriaen Joost van OISTERWIJCK bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Daniels van WIJCK.
Executeur van het sterfhuis: Joseph van DELFT.
11.02.1621 | R 1924 | f 420

Joost Jansen van OIRS, van vaderszijde en Geraert Gielis van ROIJ, Anthonis JANSZ, soldaat onder capiteijn KEVELAER met Henrick Jacops van GRIENSVEN, soldaat onder capiteijn PIJNAPPEL, van moederszijde, resp. ooms en neef, zijn momboirs gesteld over de beide onmondige kinderen van wijlen Mr. Peter JANSZ, schoolmeester in de St Jacobsparochie bij Gerartken zijn huisvrouw dochter van Henrick Willems van ROIJ.
Beheer goederen.
01.03.1621 | R 1924 | f 420v

Peter Willem ADRIAENS, oom paternel en Henrick SIJMONS oom maternel zijn bij testament van Adriaen zoon van wijlen Willem ADRIAENS en nu wijlen Willemken zijn huisvrouw dochter van Sijmon HENRICX op 22.9.1613 gepasseerd, momboirs gesteld over de onmondige kinderen van Adriaen bij Willemke voorsz. Henrick Sijmon HENRICX heeft al zijn goederen verkocht en - woont te Oudenbosch; vervangen door Willem ROMMEN, zwager maternel, te St Michielsgestel.
Beheer goederen.
22.04.1621 | R 1924 | f 421v

Henrick en Guiliam GIJSSELEN, ooms paternel zijn momboirs over de onmondige kinderen van Geraert zoon van wijlen Goijaert GIJSSELEN bij Weijndelken zijn huisvrouw dochter van Jacob van CASTEREN.
Verkoop huis met zijn aangelag, achter "de Rode Os" in de Hinthamerstraat en enkele renten en pachten, die Geraert en Weijndelken zijn zuster bij testament van Marcelis van CASTEREN zijn toegescheiden.
07.06.1621 | R 1924 | f 422

Jan BEIJENS en Dierck, zijn zoon, van vaderszijde; Aelbert van BROEGHEL, wollenlakenkoper en Ghijsbert Daniels van ZUTPHEN, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onmon dige kinderen van Mr Johan COSTERIUS bij Maria van BROEGHEL, zijn huisvrouw.
Accoord over de verdeling van de goederen van wijlen Aelijdt JACOPS, grootmoeder van wijlen Mr COSTERIUS in een geschil met Henrick Henrick WILLEMS.
13.10.1621 | R 1924 | f 422v

Dierck Rutgers van BERCKEL en Arnd EVERAERTS, broeder en zwager van de vader en Jan JANSZ, "in Milanen" grootvader maternel zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Joost Rutgers van BERCKEL bij Margriet dochter van Jan JANSZ, "in Milanen". Margriet is hertrouwd.
Beheer goederen.
16.11.1621 | R 1924 | f 423

Jan zoon van Gielis Diercx van HEZE en zijn broeder Henrick van vaderszijde en de ooms maternel: Jan zoon van wijlen Jacob AERTS en Wijnant zoon van wijlen Evert HEIJMANS, man en momboir van Aelken zijn huisvrouw dochter van Jacob AERTS zijn momboirs gesteld over Jacomine onmondige dochter van Jan Gielis Diericx van HEZE bij wijlen Maijken Jacob AERTS.
Beheer goederen.
26.11.1621 | R 1924 | f 423v

Willem PETERS, stadsarbeider en Jan Peters van ROOSMALEN, van moederszijde, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van Jan Jan COKELMAN alias NOOTMAN bij wijlen Truijken zijn huisvrouw.
Geschil over het legaat door wijlen Emken dochter van wijlen Jan Roelofs van ROOSMALEN, toegeschei den aan de onmondigen bij testament gepasseerd voor notaris Henrick van ZOERENDONCQ.
28.11.1621 | R 1924 | f 424v

Goijaerdt AMBROSIUS, half broeder van de onmondigen, Goijaerdt JANSZ, coperslager, cosijn van de onmondigen, Jan Peters van TEFFELEN, slootmaker en Daniel DANIELS, cleermaker van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Ambrosius GOIJAERDTS, goudsmid, bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Peter Jans van TEEFFELEN.
Beheer van goederen.
01.12.1621 | R 1924 | f 425v

Dierck Jans van VUCHT, oom paternel en Jan Lambert MILLINCX, schepen van Waelwijck, behoud broeder van de moeder, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Geeraert Jans van VUCHT bij Elijsabeth ROELOFFS, zijn huisvrouw, te Waelwijck.
Verkoop van percelen land te Waelwijck.
04.01.1622 | R 1924 | f 426

Joost Michiels van OS, vader en Jan DEGENS van moederszijde, Jan Goijaerts HOUTAPPEL man en momboir van Margriet zijn huisvrouw en Godschalck NOPPEN man en momboir van Peterke zijn huisvrouw, dochters van wijlen Gijsbert van WEL bij Lijsbeth zijn huisvrouw, ooms maternel, zijn momboirs over Michiel en Anneke onmondige kinderen van Joost Michiels van OS bij wijlen. Cathelijn zijn huisvrouw, dochter van Gijsbert van WEL, looier.
Erfdeling van de goederen van wijlen Lijsbeth weduwe van Gijsbert van WEL, waarvan de onmondigen 1/4 toekomt.
19.01.1622 | R 1924 | f 426v

Gerart Jan VORSTERS en Jacob Henricx VORSTERS, van vaderszijde; Jan van RAVENSTEIJN en Heer Gerard KEMPEN, zijn momboirs over Henricxke dochter van wijlen Henrick - zoon van Scalck JANS, bakker en Aelken Jan WILLEMS - bij Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Jan van RAVENSTEIJN, hertrouwd met Jan Corstiaen van WEERT.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar grootmoeder paternel.
27.01.1622 | R 1924 | f 427v

Dierick HENRICX, neef paternel en Jan VIJGE, curassier in de compagnie van Baron van GROBBENDONCK, oud-oom maternel, zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen - het oudste is vijf jaar - van wijlen Henrick MATTHIJS, eerste man van Margriet zijn huisvrouw dochter van Maximiliaen BARDOUL en nu gehuwd met Goeijaert Thomas van ALPHEN.
Haar tweede man heeft alle, goederen uit hun huis doen verkopen tijdens haar afwezigheid: zij was in Antwerpen om handel te drijven; Goeijaert is vertrokken.
31.03.1622 | R 1924 | f 428v

Wouter en Goossen REIJNDERS, broeders en Peeter de LOUW, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Jan REIJNDERS weduwnaar van Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck Frans PENNINCX, van Oirschot, bij Marijke HENRICX en over Adriaentken onmondige dochter van wijlen Peter ARIENS man en momboir van wijlen Aelke zijn huisvrouw dochter van Dierck en Marijke voorsz.
Beheer van de nalatenschap van Dierck Frans voorsz: huis achter de Tolbrugh, huisraad en wollen lakens, de onmondigen voor 2/3 en Adriaenken voor het resterende deel toebehorende.
09.04.1622 | R 1924 | f 429

Henrick DANCKERS en Jan Jan RUTTEN, van vaderszijde; Jan EMONTS, goudsmid en Jan DAMENS, van moederszijde, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Rijcart Frans DANCKERS bij wijlen Margriet COUWENBERG, zijn eerste huisvrouw; Henrick ANTHONIS, smid en Peeter GOOSSENS zijn momboirs over de onmondige zoon van wijlen Rijcart bij wijlen Jenneke Jans van OSS, zijn tweede huisvrouw.
Er staan processen te wachten!
26.04.1622 | R 1924 | f 430

Eijmbert AERTS, oom paternel; Willem Jan JERONIMUS, Goijaerd Jan JERONIMUS, te Driel en Henrick PETERS, te Vlijmen, ooms maternel, zijn momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Marcelis zoon van wijlen Arnt FRANS, op Den Dungen.
Op verzoek aangesteld van de grootmoeder, Diericxken weduwe van Arnt FRANS, op Den Dungen.
07.06.1622 | R 1924 | f 430v

Jacob Wouter ANDRIESZ, broeder van de vader en Jan FAESZ, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Andries zoon van Wouter ANDRIESZ bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Anthonis van RIJSINGEN.
Beheer van goederen.
23.07.1622 | R 1924 | f 431

Jan WILLEMS, vader en Jan Corsten van AERLEBEECK zwager, in huwelijk hebbende Willemken dochter van Jan WiLLEMS - van moe derszijde zijn er alleen verwanten in Holland - zijn momboirs over Willem zoon van Jan WILLEMS, lijnenwever, bij wijlen Marike zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Leonard Gerits BACK. Willem is getrouwd.
Verkoop van de helft in de helft van 3/4 deel van een huis in de Diepstraat te 's-Hertogenbosch. De rest behoort aan Peeter Jacob KARREMAN, die het hem ontbrekende ook gaarne wil kopen.
29.07.1622 | R 1924 | f 432

Jan Jan van HERPEN en Hans ROGGEN, tingieter, van moederszijde, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Cornelis Jacobs van OiSTERWIJCK bij wijlen Aelken DIERICX, zijn huisvrouw. Van vaderszijde is er geen familie in 's-Hertogenbosch.
Beheer van goederen.
12.09.1622 | R 1924 | f 433

Aelbert Pauwels van BEUSEKOM en Roeloff Goossens van GROOTLIJNDEN zijn momboirs over Aelbert en Agneesken onmondige kinderen van wijlen Henricx Goijaert van SPOIRDONCK bij Anneken zijn huisvrouw, dochter van Herman FONCK.
Roeloff wordt vervangen door Goijaert Henricx Goijaerts van SPOIRDONCK.
12.09.1622 | R 1924 | f 433v

Eijmbert ANDRIES, Henrick CUSTERS en Peter DENIS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick DENIS, secretaris van Vught, bij wijlen Marike zijn laatste huisvrouw, dochter van wijlen Peter JACOBS.
26.09.1622 | R 1924 | f 434

Willem REIJNDERS, bakker te 's-Hertogenbosch en Jacob BARS, te Nuland zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Jans van de GRAEFF bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van Andries GEENEN. Aangesteld op verzoek van Willemke weduwe van Jan GOOSSENS, nicht.
Verkoop van huisraad.
05.10.1622 | R 1924 | f 436v

Willem Gijsbert WEIJNDELEN, oom en Gijsbert Henricx WILLEMS, zijn half-broeder, zijn momboirs over Jan onmondige zoon van wijlen Henricx WILLEMS, eerste man van wijlen Jenneke dochter van wijlen Jan CORNELIS; Splinter van VLADERACKEN, van vaderswege en Nijclaes JANSZ, coussenbreijder, van moederskant, zijn momboirs over Willem, Anneke en Maijke, onmondige kinderen van wijlen Willem HERCULES, pleijtmaker, tweede man van Jenneke voorsz. Geraert GERAERTS, olislaeger en Gerard JANS, corencoper oud-oom en neef resp. zijn momboirs gesteld over Josina en Hester onmondige dochters van Jacob zoon van wijlen Joost Jacob van CLEVE bij Jenneke voorsz in haar derde huwelijk.
Beheer van goederen.
27.10.1622 | R 1924 | f 437

Marcelis Jans van HAEREN, vader en Wouter die MEIJER, behoud-oom, zijn momboirs gesteld over Catharina onmondige dochter van Marcelis voorsz bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Mr Egon de GIER.
Erfdeling van de goederen van wijlen haar grootmoeder de weduwe van Egon de GIER, hertrouwd met Reijnder Henricx van BOCXTEL.
09.11.1622 | R 1924 | f 438

Isaac GOVARTS en Peter Jans MUTSAERTS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Johan van RIJSINGEN, le man van Elisabeth van SAMBEECK, hertrouwd met Mr Cornelis SCENCK. Herman van RIJSINGEN zoon van Elisabeth voorsz treedt in bij de Predikheren te 's-Hertogenbosch. Hiertoe wordt betaald: fl 300,- te beleggen in een erfrente; 12 gulden 's-jaars voor een lijfpensioen, 200 guldens voor de professie, kleding en maaltijd en nog fl 500,- voor universitaire studie, te betalen met 100 gld per jaar.
Er wordt een hypotheek genomen op een huis in de Verwerstraat, achter het Wilt Vercken.
27.11.1622 | R 1924 | f 438v

Herman JANSZ, scoenmaker en Anthonis JANSZ, schalijdecker zijn momboirs gesteld over het onmondig kind van Anthonis voorsz bij wijlen Lijsken zijn huisvrouw dochter van Jan van VLIJMEN. Anthonis is overleden, vervangen door Peter JANSZ, te Hedel.
Verkoop van huisraad.
23.11.1622 | R 1924 | f 439v

Lambert PAIJMANS, cosijn maternel en Nicolaas CUIJSTEN, cosijn paternel zijn momboirs over Henrick en Willem onmondige zonen van wijlen Willem Jan MEUSSEN.
Erfdeling van de goederen van hun grootmoeder.
01.12.1622 | R 1924 | f 440

Jan JANSZ, Boudewijn JANS, van vaderszijde; Jan Jacobs FILTERS en Peter Jacobs FILTERS van moederszijde, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van wijlen Geraert JANS, "in de Blauwcuijp", bij wijlen Mareliske zijn huisvrouw dochter van Jan Henricx FILTERS.
Beheer van goederen.
04.01.1623 | R 1924 | f 440v

Mr Johan en Willem van de WEGEN met Jan Jan CORSTIAENS, zijn momboirs gesteld over Jacop onmondige zoon van Dierix van HAREN bij wijlen Maria van de WEGEN zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen Susanna van de WEGEN, hun grootmoeder, tussen Jacob, zijn mondige broeder en twee zusters en hun oom maternel.
01.02.1623 | R 1924 | f 441v

Aert Peters van COLEN, Anthonis Lamberts CLOOT, Wouter Joordens de LEEUW: en Hendrick Joordens de LEEUW zijn momboirs gesteld - enkele jaren geleden - over de onmondige kinderen van wijlen Lambert zoon van Pauwels CLOOT.
Anthonis en Hendrick zijn vertrokken uit 's-Hertogenbosch en Wouter is overleden. Zij zijn vervangen door Joost NIJENHUIJS in huwelijk hebbende een dochter van Wouter Joordens de LEEUW.
01.02.1623 | R 1924 | f 442

Goossen VRANCKEN en Matthijs REIJNDERS "verre cosijns" van vaderswege zijn momboirs gesteld over Bertram onmondige zoon van wijlen Jan van GORCUM, fourier van d'AUBREMONT, gewond bij het beleg van Bergen op Zoom en overleden te Antwerpen en wijlen Trijntje BROULUT, zijn huisvrouw. Zijn moeder komt uit Grave.
Beheer van goederen.
29.12.1622 | R 1924 | f 443

Anthonij WILLEMS, oom paternel, is momboir over de drie onmondige kinderen van wijlen Jacop Willem ANTHONIS - overleden te Waalwijk, zes weken geleden - bij wijlen Cathelijn BARTHOLOMEUSZ, zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
11.02.1623 | R 1924 | f 443v

Jan zoon van wijlen Lambert AERTS, oud-oom en Arnd Gerits Lambert van VUCHT, "in de Berendans" te Orthen, zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Henrick REIJNERS bij wijlen Marijke zijn tweede huisvrouw, dochter van Jan Willems van LIER. Henrick is voor de derde maal getrouwd.
Beheer goederen.
14.02.1623 | R 1924 | f 444

Jan AERTS en Geraert AERTS, van vaderszijde, te Roosmalen; Arnd van STRIJP en Thomas ABRAHAMS, van moederszijde, zijn momboirs over het onmondige kind van wijlen Jan Peter WONDERS, van Roosmalen, bij Elisabeth zijn tweede huisvrouw.
Jan was eerder gehuwd met Marijke Willems VERHOUTERT, eerder weduwe van Henrick Aelberts van HORSSEN.
Erfdeling van de goederen van Marijke VERHOUTERT.
27.02.1623 | R 1924 | f 445

Mr Peter van BEERDONCK, oom maternel en Mr Jan de MOOR, schilder, neef maternel - van de vader is geen familie te 's-Hertogenbosch - zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan van LIMBORCH bij Jenneke dochter van wijlen Jan van BEERDONCK.
Beheer van een hypotheek door wijlen Jan verstrekt aan Arnd Henricx van ERP onder verband van goederen te Den Dungen op 15.6.1620.
17.03.1623 | R 1924 | f 445v

Wouter TIMMER en Gelaudi TOTAERT zijn momboirs over Marijke, Adriaen, Goijaert en Wouter, onmondige kinderen van wijlen Goossen zoon van Jan van GORCUM bij wijlen Marijke zijn huis vrouw dochter van Goijaerts de LEEUW bij Mechtelt zijn huisvrouw dochter van Wouter TIMMERS.
Erfdeling van de goederen van wijlen Jan van GORCUM en wijlen Marijke zijn huisvrouw.
09.03.1623 | R 1924 | f 446

Herman JANS, schoenmaker, van Roermond, vader en Jan Jan van VLIJMEN de Jonge, oom maternel, zijn momboirs gesteld over de onmondige dochter van Herman JANSZ. Hij is in militaire dienst en heeft geen vaste woonplaats.
Beheer goederen.
29.04.1623 | R 1924 | f 447

Jan zoon van Wijnand FRANS, koopman en cremer, wonende aan de Markt bij het weeshuis, neef paternel en Gerard zoon van Anthonis WOUTERS, oom maternel, zijn momboirs over Wouter - 18 jaar oud - onmondige zoon van wijlen Wouter NOELEN, mesmaker, - bij Marike dochter van Anthonis WOUTERS, de busmaker, hertrouwd met Jacob Geraerts de BIJE.
Verkoop van de goederen van Noel WOUTERS, mesmaker: huisraad en gereedschap.
12.06.1623 | R 1924 | f 447v

Bartholomeus zoon van Jan LOEFF, oom en Franchoijs TIELMANS in huwelijk hebbende Christina dochter van Jan LOEFF, behoud-oom, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Erasmus zoon van Johan LOEFF van der SLOOT.
Erfdeling van de goederen van wijlen Mr Goijaert LOEFF van der SLOOT bij wijlen Josijna PIJNAPPEL zijn huisvrouw, door hun kinderen: Judith, Mr Henrick, Sijmon, Mr Bartholomeus, Emmerentiana en Jenneke, wier man al 6 jaar zonder nader bericht afwezig is uit 's-Hertogenbosch en de bovenvermelde kleinkinderen.
30.06.1623 | R 1924 | f 449

Cornelis Jan CORNELIS en Adriaen Geraerts van den HEUVEL, van vaderszijde; Joost en Claes zonen van Jan WILLEMS, van moederskant, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Jacob zoon van Peeter Jacobs van GRIENSVEN bij wijlen Elisabeth zijn eerste huisvrouw dochter van Jan Willems van GEFFEN en zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk.
Beheer van goederen te Nuland.
07.07.1623 | R 1924 | f 450

Wouter CORSTEN en Henrick GOIJAERTS zijn momboirs over de vier onmondige vóór kinderen van wijlen Herman JANS bij Lijsken zijn huisvrouw, hertrouwd met Jan Diericx TIJMMERMAN.
Verkoop van een perceel land.
07.07.1623 | R 1924 | f 450v

Anthonij HERBERTS en Jan POUWELS, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Guilliam Peters van GEMERT - op 1.7.1623 overleden in een duel tegen Henrick HICXSPOIR.
Zoen.
14.10.1623 | R 1924 | f 451

Jasper Peeters van HEESWIJCK, wollenlakenverkoper en Robbert Reijnder van den BERCKENBOSCH zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Henrick Peters van HEESWIJCK bij Matthijske dochter van Jan THIJSS.
Verkoop van roerende goederen.
24.10.1623 | R 1924 | f 452v

Goijaert VIJGH, ruijterman in de compagnie curassiers van de Heer van OUWEN en Adriaen Henricx van OIRSCHOTH, soldaat in huwelijk hebbende de nicht van de onmondige, zijn momboirs over de onmondige dochter van wijlen Dierck Pauwels van PEELT sergeant in de compagnie van capiteijn PIJNAPPEL bij Jenneke JANS, zijn huisvrouw, hertrouwd met Rutger WILLEMS, hoefsmid in de compagnie curassiers van de Heer van OUWEN.
Beheer van goederen.
24.10.1623 | R 1924 | f 453

Henrick de GRAEDD, scoenmaker en Dierick Jans van RAVENSTEIJN, screijnwercker, van vaderszijde; Dierick van BERCKEL, verwer en Jan van LIEBERGEN, scoenmaker - in naam van zijn vrouw - van moederskant, zijn momboirs over Jacob onmondige zoon van wijlen Jan Erasmus de GREEFF bij wijlen Merike zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van hun ouders tussen Jacob en Coenraet Reijnders van OSS man en momboir van Margaretha dochter van wijlen Jan Erasmus de GREEFF.
27.11.1623 | R 1924 | f 455

Gerart GERITS, olijesleger en Gerard JANS, corenkoper, zijn momboirs van Josina en Hester onmondige dochters van Jacob Joost Jacob van CLEVE bij Jenneke dochter van wijlen Jan CORNELIS, beiden zijn overleden.
Gerart GERITS is overleden, vervangen door Jacob, jongste zoon van Gerard GERITS.
23.12.1623 | R 1924 | f 455v

Cornelis JANS, oom maternel en Geert Hermans BROCKEN, neef paternel, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Jan WOUTERS bij wijlen Hester dochter van Jan AERTS, zijn huisvrouw.
Beheer van de helft van het woonhuis, waar de vader in woonde.
29.12.1623 | R 1924 | f 456v

Thomas ABRAHAMS en Geraert JANSZ, in de Karrestraat, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Geraert Jan CUIJPERS bij Margaretha zijn huisvrouw, dochter van wijlen Abraham THOMAS, hertrouwd met Jan AERTSZ.
Beheer goederen.
08.01.1624 | R 1924 | f 457

Jacob Anthonis de ROOZE, ruijterman, grootvader paternel, Ghijsbert Jans van BAEXEN en Sebastiaen Sebastiaens van BRUESSELE, cuijper, neven paternel en maternel, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van wijlen Bartholomeus Jacobs de ROOZE bij Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Ghijsbert Vrancken van OSS.
Beheer van goederen.
08.01.1624 | R 1924 | f 457v

Ghijsbert Daniels van ZUTPHEN en Peter HUIJBERTS, van moederszijde, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Reijnder DIERICXS bij wijlen Arike zijn huisvrouw dochter van Gielis van WEL.
Erfdeling van goederen tegen hun meerderjarige broeders en zusters.
29.01.1624 | R 1924 | f 458v

Jan PAUWELS, bode van 's-Hertogenbosch en Sijmon CIJPRES, notaris, ooms paternel; Rogier en Daniel zonen van Jan RUTTEN, ooms maternel, zijn momboirs gesteld over Daniel en Saerken, onmondige kinderen van Peter PAUWELS, cleermaker, bij wijlen Heesken zijn huisvrouw dochter van Jan RUTTEN bij Lijske DANIELS.
Erfdeling van degoederen van wijlen hun grootvader Jan RUTTEN, overleden 1.2.1624.
03.02.1624 | R 1924 | f 459

Jacob en Adriaen zonen van wijlen Willem ROELOFFS, ooms paternel resp. te Berlicum en Den Dungen; Willem GERITS, oom maternel te Nuland en Jan Dirck JOOSTEN te Oss, zoon van de zuster van de vader, zijn momboirs over de onmondige zoon van wijlen Willem RUELENS bij Jenneke dochter van wijlen Rombout JANS, te Roosmalen.
Verkoop van een perceel land om schulden te delgen.
31.01.1624 | R 1924 | f 460

Jan en Emond, zonen van wijlen Geerit Jans STOCKHORST, met Ruth Henrick JANS, op Den Dungen en Tuenis Jan Luijcas JONGERS zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Henrick Jan LUIJCAS bij wijlen Aelken dochter van wijlen Geerit Jans STOCKHORST.
Beheer van goederen.
29.02.1624 | R 1924 | f 460v

Adriaen zoon van Peter ADRIAENS en Jan zoon van Jan JACOBS, van vaderszijde; Dierck zoon van Jan JOORDENS en Henrick Jan JOORDENS, van moederskant, zijn momboirs gesteld over het onmondige kind van wijlen Adriaen - overleden 27.1.1624 - bij Lijske dochter van Jan JOORDENS, op Den Dungen.
Beheer van goederen.
15.02.1624 | R 1924 | f 461

Rogier Jan BOOLANTS,Aert Diercx van WEL, Henrick BOOLANTS en Steven Laureijns van GOES zijn momboirs over Balthasar onmondige zoon - in Venetie - van wijlen Mr Laureijns van der GOES bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw dochter van Jan BOOLANTS. Hij bezit - samen met zijn broeder Steven ook zoon van Mr Laureijns van der GOES - te Brussel - een huis achter het Wilt Vercken, te 's-Hertogenbosch.
04.03.1624 | R 1924 | f 461v

Dierck CUIJSTEN en Geraert van ASTEN, elk getrouwd met een dochter van Lambert IJGROMS, IJgrom Reijnder POTTEIJ en Peter Gerits VUCHTS, cosijns van de onmondigen, zijn momboirs gesteld over IJgrom - innocent - en Grietgen, jongste dochter - oud 20 jaar - kinderen van Lambert IJGROM POTTEIJ.
Verkoop van een huis "het Ossenhoofd" in de Vuchterstraat.
26.03.1624 | R 1924 | f 463

Gerard en Jacob, broeders; Gerard JANSZ, corencoper en Gerard LIEVENS zijn momboirs gesteld over Wilhelmina en Weijndelken onmondige dochters van wijlen Gerard Gerards vander VENNE, olijeslager bij wijlen Elijsabeth zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerard COLEN, secretaris van 's-Hertogenbosch.
Erfdeling van de goederen van hun ouders tegen de meerderjarige broeders en zusters.
24.05.1624 | R 1924 | f 463v

Heer Bernard zoon van Dierck BERNARDS, priester en Peter Thomas SMOLS, met Peter de LOUW, zijn momboirs gesteld over Peter - onmondige zoon van Henrick Zebert BRAATS bij Geertruíjt zijn huisvrouw, dochter van Peter SMOLS. Geertruijt is overleden op 12.5.1624.
Aangesteld op verzoek van Mr Henrick van den DUNGEN, licentiaet in beide rechten.
Beheer van goederen.
24.05.1624 | R 1924 | f 464v

Servaes en Andries, broeders, zonen van wijlen Cornelis JOORDENS, ooms paternel, Willem ROBBERTS en Ruth Henrick Jans van GRIENSVEN, van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van Joorden Cornelis JOORDENS bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Sijmon HENRICX. Verkoop landerijen te Den Dungen, krachtens testament, gepasseerd voor Heer Jan PETERS, pastoor te Vught, in 1620.
06.07.1624 | R 1924 | f 465

Jan en Peter zonen van wijlen Peter zoon van wijlen Jan AELMANS bij Jenneke ROELOFFS, zijn huisvrouw en Mr Jan Roelffs van DIEPENBEECK, grootvader, zijn momboirs gesteld over Aert en Lijsbet onmondige kinderen van wijlen Aert zoon van wijlen Mr Jan Roeloffs van DiEPENBEECK bij wijlen Stíjntken zijn huisvrouw, dochter van Peter Jan AELMANS.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders.
09.05.1624 | R 1924 | f 466v

Jan SEBASTIAENS, grootvader maternel, Anthonij MOLENPAS, oom paternel, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Frans Peters MOLENPAS bij Maijke JANS.
Verkoop goederen, omdat de weduwe met haar kinderen bij haar vader buiten 's-Hertogenbosch gaat wonen.
11.07.1624 | R 1924 | f 467v

Dierick GOOSSENS, mesmaker, man en momboir van Diericxken dochter van wijlen Dierick Aert NEIJTS, van vaderszijde en Henrick LAMBERTS wonende in "Liefkenshoek", gemeenlijk genoemd: "staande aen de Marckt naest Molenijseren", van moederswege, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van Herman Aert NEIJTS bij wijlen Henricxken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Roeloff Jans OLISLAGER, met namen: Dierick, Daniel Lijsken en Eerken.
Erfdeling van de goederen van hun ouders tegen Toniske hun zuster in huwelijk hebbende Frederick van RIJSWIJCK, ruijterman onder de Heer van OUWEN in garnizoen te 's-Hertogenbosch en hun meerderjarige broeder Aert.
27.07.1624 | R 1924 | f 468

Gerard Diericx van MOEURS, van vaderszijde en Jan Henricx ZIERNEELS, van moederskant, zijn momboirs over de onmondige dochter van Jan zoon van Henricx AELBERTS, corencoper, bij wijlen Annexe dochter van Henricx Jans ZIERNEELS zijn huisvrouw.
Beheer goederen.
13.08.1624 | R 1924 | f 469

Henrick Diericx van HIJNSBERGEN, Jan Everaerts van de WATER en Jan MEIJERS, waard op Groenenborch en Marcellis VERHOUTERT, oom, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Jacques de BERCKER bij Magdalena NERUFF, te Brussel.
Beheer van goederen.
30.08.1624 | R 1924 | f 469v

Henrick Jans MULLERS, oom paternel, Gijsbert LAMBERTS, drapenier, oom maternel, Lambert Vranck JANS man en momboir van Lucia zijn huisvrouw, zuster van de onmondigen, zijn momboirs gesteld over de zes onmondige kinderen van wijlen Cornelis Jan Henricx MULLERS bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Lambert Gijsberts van OISTERWIJCK.
Verkoop van wollenambachts gereedschap en huisraad, om schulden te delgen. Van de rest van de opbrengst konden de jongste kinderen in het armen weeshuis te 's-Hertogenbosch besteld worden.
24.09.1624 | R 1924 | f 470

Frans zoon van Augustijn PAUWETER en Jan Jansz zijn momboirs gesteld over de twee onmondige kinderen van wijlen Anthonis.
Peter SMIT bij Gerartken zijn huisvrouw; hij had nog drie onmondige vóórkinderen.
Verkoop van een huis, belast met schulden.
13.09.1624 | R 1924 | f 471

Frans Aerts van EERSEL en Adriaen zoon van Goossen Goossen JOORDENS zijn momboirs gesteld over Arnt onmondige zoon van wijlen Wouter van IERSSEL bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van Goossen Goossen JOORDENS; Leonis Henrick BOUDEWIJNS en Adriaen Gijsberts PEIJNENBORCH, drapeniers, zijn momboirs gesteld over Engelke, Joris en Cornelis onmondige kinderen van wijlen Goossen Goossen JOORDENS bij wijlen Marike dochter van Jan JACOBS.
Beheer van goederen.
24.10.1624 | R 1924 | f 472

Eijmbert Aert FRANS, Henrick PEETERS, Adriaen Corstiaen BROCKEN en Willem Willems van GESTEL momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Willem Adriaen LEMMENS bij wijlen Frensken dochter van wijlen Aert FRANS bij Diericxken zijn huisvrouw.
Erfdeling van de goederen van wijlen hun grootouders.
24.10.1624 | R 1924 | f 472v

Cornelis Herman BALIARTS man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem GIJSBERTS, Wouter CORNELISZ man en momboir van Lijske zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem GIJSBERTS, beiden zusters van de vader en Lambert Jansen van der SCHOUTH, oom maternel en Jan Jans van BUEGEN, "in Milanen" man en momboir van Catharina zijn huis vrouw dochter van Jan GREVENRAET, hun tante, van moederszijde, zijn momboir over Jenneke, Jan en Gijsbert - de broeders wonen de te Nijvell - onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Willem GIJSBERTS bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Jan van der SCHOUTH bij Iken zijn huisvrouw dochter van Jan GREVENRAAT. Beiden zijn overleden aan de pest; zij woonden in de "Gulden Pantoffel" te 's-Hertogenbosch.
Inventarisatie van de goederen van wijlen hun ouders.
31.10.1624 | R 1924 | f 473

Lambert VERSCHOUT, oom paternel, Jan WILLEMS "in de Pantoffel", zwager van de vader, Jacob BOOLANTS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw en Guiliam PICKARTS ruijter onder Baron van GROBBENDONCK man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, beiden dochters van Jacques MARICOT, van moederszijde, zijn momboirs over de drie onmondige kinderen van Willem zoon van wijlen Jan VERSCHOUT, ruijter ten dienste van Zijne Majesteit te Weert bij Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacques MARICOT.
Beheer van goederen.
05.07.1624 | R 1924 | f 473v

Henrick Willem HUIJBERTS en Henrick Marcelis de BRUIJN, van vaderszijde; Matthijs REIJNERS, hellebardier van de gouverneur van 's-Hertogenbosch en Ghijsbert JANS, lijnenwever, van moederszijde, zijn momboirs over Peter, Matthijs en Marike, onmondige kinderen van wijlen Cornelis Henricx van ROIJ, bij Margriet dochter van wijlen Matthijs Aerts de GUIJLICKER; de oudste dochter, Henricxke, is getrouwd met Goijaert GIJSBERTS, lijnenwever, maar zij is nog minderjarig.
Beheer van goederen.
03.01.1625 | R 1924 | f 474

Dierck JANS, broeder, Jan JANSZ, oom maternel en Nicolaes SEBERTS oom paternel, zijn momboirs gesteld over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan Quintijn BRUIJNINCX bij Elisabeth JANS - Dierck de oudste zoon - stoelbrijter - is meerderjarig. Jan Quintijn BRUIJNINCX is overleden ca zeven jaar geleden.
Verkoop van het huis "de Witte Haen" in de Hinthamerstraat op de hoek van het Predickheerenstraatje.
11.01.1625 | R 1924 | f 475

Hendrick BOOLANTS, scrijnwercker, vader, Jan GEERARTS, te Boxtel, Rogier BOOLANTS en Jan RUTTEN, zijn momboirs over de vijf onmondige kinderen van Hendrick BOOLANTS bij wijlen Sara zijn huisvrouw, dochter van wijlen Adriaen GOOSSENS.
Verkoop van twee huizen aan de Weversplaats en een in de Lange Putstraat.
20.12.1624 | R 1924 | f 476

Willem Jan THOMASZ, vader, Adriaen Jan THOMASZ, oom paternel, Jan zoon van wijlen Marten GERITS, neef maternel en Leonard zoon van Pauwel LEONARTS bij Jenneke dochter van wijlen Goijaert CLAES, oom, zijn momboirs gesteld over Pauwels, Jan en Luijtgaert onmondige kinderen van Willem zoon van Jan THOMAS weduwnaar van Agnes zijn huisvrouw dochter van Pauwels zoon van wijlen Lenaert GIJSBERTS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Goijaert CLAESZ.
Erfdeling van de goederen van Jenneke GOIJAERTS, grootmoeder, door Goijaert, Anthonis en Mechteld onmondige kinderen van wijlen Pauwel LENAERTS en Jenneke voorsz met hun testamentaire momboirs Aert HENRICX en Jan LENAERTS.
03.02.1625 | R 1924 | f 476v

Joost JACOBS, oom maternel, Roelof Huijbert SEIJSMAECKERS, neef maternel, Jan en Dirck SIJMONS, ooms paternel, zijn momboirs over de zes onmondige kinderen van wijlen Aert SIJMONS, bode op Wesel, bij Lijsken Gielis van SCHIJNDEL.
Verkoop en vest van goederen.
24.02.1625 | R 1924 | f 477

Mr Jacob SCONEUM, chirurgijn, Peter Jans van de WIEL, behoud-ooms, Jan PETERS, gelaesmaker, behoud-oom maternel, zijn momboirs over het kind van wijlen Zebert Henricx van MERLEN, beenhouwer bij wijlen Catharijn zijn huisvrouw, dochter van Andries van BLAIJEL.
Beheer van goederen.
08.11.1624 | R 1924 | f 478

Floris CORNELiS en Gerit Daniels van den DIJCK - ieder getrouwd met een half-zuster van de moeder - Herman Anthonis van der MOLEN en Jacob MARTENS, brouwer, zijn momboirs over Peter - 24 jaar - zoon van wijlen Matthijs SANDERS, die een tweede vrouw en kinderen achterlaat.
Beheer nalatenschap van zijn moeder.
11.03.1625 | R 1924 | f 478v

Arnd van STRIJP en Nicolaes de MOIJ, behoud-oom en half-broeder resp. met Thomas ABRAHAMS en Gerart JANS, corencoper, zijn momboirs gesteld over de vijf onmondige kinderen van wijlen Geraert JANS eerste man van Margriet Abraham THOMAS, op verzoek van hun stiefvader Jan AERTS, "in den Beer", 2e man en nu weduwnaar van Margriet voorsz.
Beheer goederen.
17.03.1625 | R 1924 | f 479v

Laureijns zoon van Wouter Wouters van WEL, broeder en Wouter Diercx van WEL, neef paternel; Franck zoon Franck JACOBS en Jan Thomas van EIJCK, resp. oom en neef van moederszijde, zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Wouter Wouters van WEL bij Henricxken dochter van Laureijns Bartholomeus van der EIJNDE.
Beheer goederen.
24.03.1625 | R 1924 | f 480v

Henrick en Jan, broeders, Roeland en Jan, zonen van Aert THOLINGH. zijn momboirs gesteld over Geertruijt, Anneke en Marten - innocent - onmondige kinderen van wijlen Ghijsbert SCALCKEN bij wijlen Walburch zijn huisvrouw dochter van Martijn VERHOEVE.
Verkoop van een huis met zijn inboedel aan de Vuchterdijck.
03.02.1625 | R 1924 | f 481

Henrick zoon van Zeger HENRICX en Gerart Goossen van VECHEL, zwagers, zijn momboirs gesteld over Gerardt onmondige zoon van wijlen Lambert MICHIELSZ bij wijlen Barbara zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraert van GENDEREN - Gerard is getrouwd met de dochter van Mr Dierck de GROOT.
Beheer van goederen.
01.03.1625 | R 1924 | f 482

Thomas JOOSTEN, bakker, neef, Rover JACOBS, molder en Boudewijn ADRIAENS, leidekker, oom resp. behoud-oom, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Jan LUCAS, molder bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van Jacob GERITS.
Beheer van Goederen.
10.03.1625 | R 1924 | f 482v

Clement Jansz van ZOEMEREN, oom paternel en Michiel zoon van Wouter Jans van GELDROP, oom maternel zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Jacob Jans van ZOEMEREN bij wijlen Anneke Wouter Jans van GELDROP.
Beheer van goederen.
07.04.1625 | R 1924 | f 483

Henrick WILTKENS en Jan WIJNGARTS zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick van MEIJLSFORT en wijlen Jacomina zijn huisvrouw, beiden overleden aan de pest.
Verkoop van het huis "de Halve Maen" op de Vuchterdijck, waarin zij gewoond hebben.
17.04.1625 | R 1924 | f 483v

Heer Goijaert Henricx van GORCUM, priester en kapellaan te Oisterwijk, van vaderszijde; Ghijsbert Lamberts van OISTERWIJCK, wollewever, oom maternel, zijn momboirs over Anneke en Catharina, dochters van wijlen Cornelis ADAMS bij wijlen Barbara zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aert DORIMANS; zij hebben nog een meerderjarige broeder Cornelis.
Beheer van goederen.
16.04.1625 | R 1924 | f 484v

Quirijn JACOBSZ, van vaderszijde en Aelbrecht van den DUNGEN, ridder, raadsheer van 's-Hertogenbosch, van moederszijde, zijn momboirs over Jacob en Jan, onmondige zonen van wijlen Aert JACOBSZ bij wijlen Josijntie MILLINCX zijn huisvrouw, beiden overleden aan de pest.
Beheer goederen.
26.04.1625 | R 1924 | f 485

Hans ROGGE, tingieter en Jan Jan van HERPEN, zijn op 12.9.1622 momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van wijlen Cornelis Jacobs van OISTERWIJCK bij wijlen Aelken DIERICX, zijn huisvrouw.
Jan Jansz voorsz is overleden en vervangen door Gerard HERMANS man en momboir van Barbara zijn huisvrouw, ook dochter van Cornelis Jacobsz van OISTERWIJCK.
13.02.1625 | R 1924 | f 485v

Leonard MARTENS, vader, Herman Huijberts van GERWEN en Lucas ADRIAENS zijn momboirs over Cornelis, Marten Heijlken en Marike, onmondige kinderen van Leonard MARTENS bij wijlen Henricxke zijn huisvrouw, dochter van Cornelis HENRICX. De vader is hertrouwd.
Beheer van goederen.
05.05.1625 | R 1924 | f 486

Laureijns Cornelis van ASTEN, vader, Anthonis HENRICX en Henrick LAMBERTS, zijn momboirs gesteld over Jan onmondige zoon van Laureijns Cornelis van ASTEN, bij wijlen Barbara PEETERS, zijn tweede huisvrouw.
Beheer goederen.
29.04.1625 | R 1924 | f 486v

Arnd SIJMONS, half-broeder van de Moeder en Jan ROBBERTS, zijn momboirs gesteld over de onmondige kinderen van wijlen Arndt MEEUS; op verzoek van hun meerjarige broeder Peeter.
Erfdeling van de goederen van hun ouders.
24.05.1625 | R 1924 | f 487

Heer Aelbrecht van den DUNGEN, ridder en Quirijn JACOBS, zijn momboirs over Jacob en Jan, onmondige zonen van wijlen Arnt JACOBS bij wijlen Josina MILLINCX.
Quirijn is overleden; vervangen door Peter Jans van WEZEL.
04.06.1625 | R 1924 | f 487v

Arnd MARCELIS, te Nuland, neef en Jasper PEETERS, neef maternel, te 's-Hertogenbosch, zijn momboirs gesteld over Grietken, onmondige dochter van wijlen Arnt ARTS, bij wijlen Marijke dochter van Sijmons van GEFFEN - oud 22 jaar.
Verpachting van twee percelen land te Nuland.
06.06.1625 | R 1924 | f 488v

Dierck Peters van de WIEL, te Oisterwijk, van vaderszijde en Art Wouters HEIJMANS, wonende op de Loonse Vaart, zijn momboirs gesteld over Lijske onmondige dochter van van wijlen Jan Willems van de WIEL, ruijterman, bij wijlen Elisabeth zijn eerste huisvrouw, dochter van Arndt HEIJMANS.
Lijske ontvangt fl 600,- krachtens testament van haar ouders. Dit bedrag wil Arijke, tweede vrouw van Jan Willems voorsz wel uitbetalen.
03.07.1625 | R 1924 | f 489

Willem Jan ZEBERTS en Jan RUTGERS, resp. op Den Dungen en te Berlicum, zijn momboirs over Jenneke WILLEMS, onmondige dochter van Catharina dochter van Jan ZEBERTS bij Digna Wouters de COCK, zijn tweede huisvrouw.
Beheer van goederen.
11.07.1625 | R 1924 | f 489v

Mattheus ADRIAENS en Jan WERNAERTS zijn momboirs gesteld over de drie onmondige kinderen van Eijmbert ADRIAENS, scoenlapper, soldaat onder capiteijn PIJNAPPEL - gedood door de vijand - bij Cunera zijn huisvrouw dochter van Niclaes PETERS, uit zijn eerste huwelijk en nog twee onmondige kinderen uit zijn tweede huwelijk.
Verkoop van goederen om schulden te delgen; van het resterende bedrag kunnen de kinderen in het armen weeshuis te 's-Hertogenbosch besteld worden.
??.15.1625 | R 1924 | f 490v