Anthonis zoon van wijlen Ariaens Jan KETELER bij Geritken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peters die BECKER; Meester Jan MORE alias CLOCKGIETER; Gerit van VUCHT, Mathijs HAMERS en Peter Lamberts GIELIS momboirs over Jan, Merijke en Beelken onmondige kinderen van Ariaen en Geritken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: contanten en pachten.
09.01.1551 | RA 1844 | f 1

Jan, Claes en Dirck zonen van wijlen Peter Jan CLAES bij wijlen Arntken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop die BUIJSER; Meester Henrick NIJHOFF man en momboir van Anneke zijn huisvrouw en Arndt Jans van HEES, man en momboir van Heesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter en Arntken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jenneke dochter van Peter en Arntken voorsz: chijnsen en renten.
12.01.1551 | RA 1844 | f 2

Henrick WILLEMS, voor zich zelve en voor zijn broeder Joris van den POEL pater van het Convent van de Zusters van Huesden, executeurs van het testament van Belken dochter van Gerarts van den EIJNDE en Otten PETERS, voor henzelven en Jan zoon van Jan PRIEM, Goijaert RACKEN en Jan zoon van Meester Willem van CREIJVELT, momboirs over Marike dochter van Peter de RADMAECKER, gaan erfdeling aan van de goederen, krachtens het testament van Belke voorsz: 8 cameren in de Verwerstraat te 's-Hertogenbosch.
06.02.1551 | RA 1844 | f 3

Willem zoon van Jan WILLEMS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt MONICX; Ghijsbert JANS man en momboir van Christina zijn huisvrouw en Peter zoon van Jan Matthijs van GORINCHEM man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, dochters van Jan en Catharina voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun grootvader Arnt MONICX: renten en chijnsen.
03.03.1551 | RA 1844 | f 5

Henric, Marcelis en Geertruijd weduwe van Peter LAST en Aleijdt, allen kinderen van wijlen Peter zoon van wijlen Peter zoon van wijlen Leonart STRIJBOSCH bij Catharina dochter van wijlen Herman WIJMANS, bij Heilwig zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan de CREMERE van DOERNE, soutcoper; Lambert Jans van der MOLEN, Constantijn Lucas van der LOCHT, Arnt THOMASZ en Jan Arndt VERCOERCOP momboirs over Leonard en Agneesken, onbejaarde kinderen van wijlen Peter en Heilwig voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peter STRIJBOSCH: te 's-Hertogenbosch de helft van een huis op de hoek van de Vismarkt, welk huis Peter op 27.2.1530 gekocht heeft van Frans van der CAMMEN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van Goijaerts TIJNAGEL; te Stratum bij Eindhoven, te Eindhoven; pachten en chijnsen.
12.03.1551 | RA 1844 | f 9

Goijaert Grootaert van OS, secretaris van 's-Hertogenbosch, gemachtigd door Jonker Otten PIECK, Heer van Thienhoven, man en momboir van Cristine zijn huisvrouw dochter van wijlen Dirck ABBRIJN bij wijlen Dircxken dochter van wijlen Arnt BEIJSSOEN en Sijmen BLICKMAN, gemachtigd van Hendrick van ACHELEN weduwnaar van Gijsbertken dochter van wijlen Arnt Arnt BEIJSSOEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Arnt BEIJSSOEN:: een hoeve te Roosmalen.
06.06.1551 | RA 1844 | f 13

IJewaen, Daniel, Thomas, Jan en Peter zonen van Willem zoon van wijlen IJewaen zoon van wijlen Arnt IJEWAENSZ bij Luijtgaard zijn huisvrouw dochter van wijlen Daniel zoon van Thomas zoon van wijlen Jan van den DONCK bij Luijtgart dochter van Daniel van BEECK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, pachten en chijnsen.
14.07.1551 | RA 1844 | f 15

Wouter JANSZ alias MUTSARTS, man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw dochter van Gerart Diericx HAGENS, Petronella dochter van Gerart Diericx HAGENS, Gerit zoon van wijlen Gerart Diericx HAGENS gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerart Diericx HAGENS: pachten en renten.
30.09.1551 | RA 1844 | f 17

Joost, Clara en Anna, kinderen van wijlen Jans Pelcijn die BECKER bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Joesten MOLE bij wijlen Mechteld zijn huisvrouw, die een dochter was van wijlen Gijsberd van WELLEN; Everaert GOESSENS man en momboir van Lijske zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan MOLE en Gielis GEVERAERTSZOON in huwelijk hebbende Lijnken dochter van wijlen Ariaens MOLE, Joost, Clara, Anna, Everaert en Gielis voorsz, voor henzelven en voor Joest en Gerrit zonen van wijlen; Ariaens MOLE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Peterke dochter van wijlen Peter MARS: te Empel, Roosmalen.
16.11.1551 | RA 1844 | f 19

Meester Goijaert, Henrick, Willem, Jan, Geertruijd en Jutta zijn huisvrouw, kinderen van wijlen Dirck Goijaerts van VECHEL; Frans KUIJT man en momboir van Ulrice zijn huisvrouw en Adriaen KETELER in huwelijk hebbende Aleijd zijn huisvrouw, ook dochter van Dircx Goijaerts van VECHEL, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Arnd en Sophia, kinderen van wijlen Goijaert van VECHEL: te Hijntham in het Leechbroeck; Vrijdom van 's-Hertogenbosch aan de Langebrugge; renten, pachten en chijnsen.
13.01.1552 | RA 1844 | f 21

De vorenvermelden gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch, een huis op de hoek van de Vischstraet, een huis achter de Craen, huis op de Hooge Steenwech, een huis in de Vuchterstraat; Vrijdom van 's-Hertogenbosch, Roosmalen, Empel, Den Dungen, Dijnther, Nistel-rode, pachten en chijnsen.
13.01.1552 | RA 1844 | f 27

Matheus, Dirick, Gerit en Heijlwich, kinderen van wijlen Gerongx zoon van Diricx GOIJAERTS bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Matheusen PEIJNEBORCH; Peter van RIEL man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Geroncx en Aelken voorsz; Matheus en Diricx voorsz voor henzelven en nog gemachtigd door hun broeder Jan; Lucas KORSTIAENSZ, Adriaan, zijn zoon, Deonijs van MALSEN en Henrick GERITSZ, momboirs over Aleijd onbejaarde dochter van Christiaen LUCAS bij wijlen Hilleke zijn huisvrouw dochter van wijlen Geroncx en Aelken Matheusen PEIJNEBORCH, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Geronx en Aelken voorsz: land in de honderd mergen buiten de muren van 's-Hertogenbosch, De Vrijthof te Orthen, door Geroncx op 22.4.1531 gekocht van Andries, Oda en Elizabeth, kinderen van wijlen Lodewijcx GERARDS; te Orthen een huis aan de Dijk en een huis aldaar bij het Kerkhof, op de Voert te Roosmalen, 1/6 deel in een hoeve te Haren onder Belveren, genoemd Nuwenhuijs, door Marcelis PEIJNEBORCH op 29.5.1523 verkocht aan Geroncx voorsz.
28.03.1552 | RA 1844 | f 38

Melchior CLEMENS, burger tot Coelen man en momboir van Ursula zijn huisvrouw dochter van Jan zoon van wijlen Gobels SMIJTGEN, machtigt Jan Willems van KESSEL om al zijn goederen in de Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, te administreren.
29.03.1552 | RA 1844 | f 43v

Reijner, IJken en Peterken, kinderen van wijlen Daniel LODEN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Andries van den HAM bij wijlen Jutken zijn huisvrouw, van den Middenbedde; Peter van ANTWERPEN man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Daniel en Jenneke voorsz; Peter door uitkoop de portie van Leenken onmondige dochter van wijlen Peter zoon van Andries van den HAM en Jutken voorsz verkregen hebbend en Cornelis van GIERLE in huwelijk hebbende Aleijt dochter van Andries en Jutken, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Andries en Jutken: te 's-Hertogenbosch, een huis in de Postelstraat, te Boxtel; pachten en chijnsen.
13.03.1552 | RA 1844 | f 47

Anthonis en Claez zonen van wijlen Daniel zoon van wijlen Goetschalcx DANIELS bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan COLEN; Laureijns zoon van Adriaen van MEER man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw en Gielis zoon van Peter zoon van Roeloffs van BROECHOVEN in huwelijk hebbende Anneke zijn buisvrouw dochter van Daniel en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Orten, Roosmalen en Empel.
06.02.1552 | RA 1844 | f 49

Heer en Meester Jan BRANTS, priester en zoon van Herbert BRANTS verklaart, dat zijn goederen te Roosmalen onderpanden zijn van een jaarlijcke en erffelijcke rente van twee ponden paijments, welke rente tegenwoordig in het bezit is van Jan zoon van wijlen Jan zoon van Boudewijn PIJNAPPEL en welke rente betaald zal worden door Meester Jan voorsz.
28.03.1552 | RA 1844 | f 54

Henricx zoon van wijlen Henricx DACHVERLIES, voor hemzelven en voor Walraven en Maria, allen kinderen van wijlen Henricx DACHVERLIES, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader Henricx DACHVERLIES: Vught St Lambert, St Michielsgestel; chijnsen en pachten.
14.03.1552 | RA 1844 | f 55

Adriaen Zegers die RUIJTER; Jan Henricx die HEELT alias COLEN; Henrick Diercx van VECHEL en Michiel Henricx van ZOEMEREN, momboirs over Gielis, Jacop en Arijke onmondige kinderen van wijlen Pauwel zoon van wijlen Jacops van BLADEL bij Arijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerits VERHELLEN; Henrick Diericx van VECHEL man en momboir van Margriet zijn huisvrouw en IJsbrant WILLEMS man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop en Arijke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Lijke dochter van wijlen Gerrit VERHELLEN weduwe van Zeger POTTEIJE: te Den Dungen; chijnsen, pachten en renten.
23.07.1552 | RA 1844 | f 59

Gerrit zoon van wijlen Corstiaen DIRICX weduwnaar van Jenneke zijn huisvrouw; Goijaert Jansz STRICK man en momboir van Jaecxken zijn huisvrouw dochters van wijlen Jacop zoon van wijlen Wouters NENEN; Wouter en Engelke kinderen van wijlen Diricx van WAERLE bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Wouter NENEN voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun oom Jan Wouter NENEN en wijlen hun nicht Lijsken dochter van wijlen Jan Wouter NENEN: chijnsen en pachten.
20.08.1552 | RA 1844 | f 61

Jan, Thomas en Arnd zonen van wijlen Herman JANS alias VLUGGEN bij wijlen Dingen zijn huisvrouw dochter van wijlen Thomas SONDERGALLE en Jan Jans van ZANTEN momboir over Aleijt en Dingen onmondige dochters van Diricx Henricx GIJSBERTS bij wijlen Geertruijd zijn huisvrouw, dochter van Herman van INGEN voorsz, gaan erfdeling aan van goederen: te 's-Hertogenbosch het huis "de Gulden Voet" in de Ortenstraet bij de Zevensteensebrug, waarin Herman JANSZ overleden is; het huis de gebroken Backoven en nog een huis in de Ortenstraet; chijnsen.
23.11.1552 | RA 1844 | f 63

Joost zoon van wijlen Peter CNODEN verkoopt Henrick, zoon van wijlen Gerart van DEVENTHER tot zijn behoef en tot behoef van zijn broeder Albrecht van DEVENTHER een lening van 155 caroli gulden van en uit twee hoeven onder Berlicum, te Caethoven.
22.11.1552 | RA 1844 | f 65

Willem en Henrick kinderen van wijlen Jan BRESPENNINCK, van Cleve, gaan erfdeling aan van goederen die zij deels gezamelijk gekocht hebben en anderdeels zijn aanbestorven via Heijlke weduwe van Willem KEIJNCX: chijnsen en pachten.
10.12.1552 | RA 1844 | f 67

Meester Johan zoon van wijlen Henrick BROCK verkoopt een jaarlijke en erffelijcke chijns van 25 caroli gulden welke Johan de OUDEN, zoon van wijlen Zeger den OUDEN, man en momboir van Adriana zijn huisvrouw, dochter van wijlen Bernard zoon van wijlen Jacob SPIJCKER aan hem verkocht had, aan Walter zoon van Theodorus SCELLENS, secretaris van 's-Hertogenbosch. Walter verkoopt deze chijns weer op 7.5.1553 aan Meester Johan voorsz.
20.12.1552 | RA 1844 | f 69

Anneke weduwe van Goijaert PETERS en dochter van Robbert zoon van Everaerts die KEIJSER, met haar zoon Peter bij Goijaert voorsz, voor henzelven en voor haar onbejaarde dochter Mechteld Goijaert PETERS, erfgenamen van Laureijns zoon van wijlen Everaert die KEIJSER; Heer Rutger van OPHOEVEN, priester en Jan zoon van Henricx FRANSSEN executeurs van het testament van wijlen Laureijns voorsz, Katharina dochter van Lambert van de VENNE bij Jutken zijn huisvrouw dochter van Jan zoon van Henricx van VECHEL, Katharina dochter van Otten PETERS bij Alith zijn huisvrouw dochter van Gerard zoon van Jan Henricx van VECHEL; Ancem Jan GOIJAERTS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Lambert van de VENNE en Jutken voorsz; Cornelis zoon van Jan die GRUIJTER man en momboir van Anneke dochter van Gielissen die PIJPER bij Elisabeth zijn huisvrouw ook dochter van Jan zoon van Henricx van VECHEL, erfgenamen van Margaretha dochter van Jan Henricx van VECHEL huisvrouw van Laureijns die KEIJSER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Laureijns en Margaretha: te 's-Hertogenbosch het huis in de Vuchterstraet, door Laureijns gekocht van prior Sijmon HELS en Willem van HESE procurator van het convent van de Cruijsbroeders; Roosmalen, Nuland; chijnsen en pachten.
08.01.1553 | RA 1844 | f 70

Peter en Gerrit zonen van wijlen Laureijns GEERLICH bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van Wouter; Jacop MARENGHIJS man en momboir van Merijcken zijn huisvrouw dochter van Laureijns en Aelken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Orten, Roosmalen.
08.02.1553 | RA 1844 | f 74

Gijsbert, Jan, Lambert en Hendrick zonen van wijlen Robbert Gijsbert HEIJMANS bij Marike zijn huisvrouw dochter van Jan van RIJSINGEN; Jan zoon van wijlen Diricx van VECHEL in huwelijk hebbende Heijlwig dochter van Robbert en Marike voorsz; Heer en Meester Gerart van GAMEREN, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch; Frans HAVENS, Henrick de Oude en Henrick de Jonge door Jan van RIJSINGEN aangestelde momboirs over Besselke onmondige dochter van Robbert en Marike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis "in de witte Bock" op de Markt welk huis Boudewijn en Henrick de Oude zonen van wijlen Jan Boudewijns van RIJSINGEN bij wijlen Besselke zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx van de KERCKHOFF, Jan, Anna en Aricke kinderen van wijlen Arnt zoon van wijlen Jan Hermans van BERGEN bij Katharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Boudewijns van RIJSINGEN bij wijlen Besselke voorsz, voor henzelven en en nog voor Henrick en Jacop, haar broeders, voor 3/5 deel en Henrick de Jonge zoon van wijlen Jan Boudewijns en Besselke voorsz, voor 1/5 deel, verkocht hadden aan Robbert Gijsbert HERMANS man en momboir van Marike zijn huisvrouw: te Maren, Kessel en Roosmalen; chijnsen en pachten.
16.03.1553 | RA 1844 | f 76

Willem zoon van wijlen Vastart van KESSEL leent onder verband van onderpanden, o.m. het huis "de Gouden Schilt" in de Hintemerstraet te 's-Hertogenbosch en een hoeve te Vucht, 105 ponden paijments van Henricx CREIJLL.
21.03.1553 | RA 1844 | f 90

Heer en Meester Jan, priester en Josijntke, kinderen van Gerard zoon van wijlen Gerard van BEEST, de snijder, bij wijlen Alit zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan zoon van Matheussens van der HEIJDEN; Joost zoon van wijlen Gerarts van BERCKEL in huwelijk hebbende Hadewijch; Ott zoon van wijlen Otten van ASPEREN in huwelijk hebbende Katharine, beide dochters van Gerard en Alit voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerard en Alit en van Jenneke weduwe van Peter zoon van Jan JACOPS alias RUIJTERS: te 's-Hertogenbosch huis op de hoek van de Colperstraet; Schijndel; pachten en chijnsen.
05.05.1553 | RA 1844 | f 91

Mr Jan Henricx BROCK, secretaris van 's-Hertogenbosch verkoopt al zijn huisraad, aangekocht met Henricxken, zijn te genwoordige huisvrouw aan Mr Goijaerd van EMPEL, die alles weer terugverkoopt op 7.5.1553.
02.05.1553 | RA 1844 | f 96

Peter van PLEES, gemachtigd van Joncker Willem DOBBELSTEEN verpacht Adriaen DRIESS een hof van Joncker Willem, onder Jekschot, in de parochie van St Oedenrode, voor zes achtereenvolgende jaren voor 61 Rijns gulden, een sester Boexsaets hop, 24 quarter boter en herendiensten.
12.05.1553 | RA 1844 | f 97

Jonker Willem DOBBELSTEEN en Johanna OUDERTS verhuren Jan MEUSEN en Jacop MEUSSEN 32 bunder heide en weide te Jekschot onder St Oedenrode voor tien achtereenvolgende jaren, voor fl 64,- per jaar.
12.05.1553 | RA 1844 | f 97v

Jan zoon van wijlen Goijaert zoon van wijlen Roever GOIJAERTS die handschoenmaker; Elizabeth en IJken, zijn zusters; Jan en Elizabeth voorsz nog met Herman zoon van wijlen Goijaert Roevers, voorsz voor Ghijsbert Eijmbert TOELINCK man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Goijaert voorsz; Joost zoon van wijlen Roever GOIJAERTS, Henrick Peters COLLARTS, Heer Cornelis Henricx die RAET, priester en Henrick Cornelis die RAET, momboirs over Goijaert, Henricx, Roever, Geertruijd en Anthonisken kinderen van wijlen Herman zoon van wijlen Goijaert zoon van wijlen Roever GOIJAERTS bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Cornelis die RAET voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Aerken weduwe van Goijart zoon van wijlen Roever GOIJAERTS: te 's-Hertogenbosch twee huizen in de Verwerstraet, waarin resp. wonen: Meester Dominicus ENGBERTS, rector van de groote Schoeien te 's-Hertogenbosch en Dirick van DINTHER; chijnsen en pachten.
27.05.1553 | RA 1844 | f 99

Meester Marten de GREVE, Daniel SENSZ en Adriaen Peter van den HAPART man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx de GREVE, naeste magen en verwandten van Jan, Pauwels en Henricxken onbejaarde kinderen van Anthonis Jansz van RIJSWIJC bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Henricx de GREVE bij Beatrix zijn huisvrouw dochter van Diericx COLEN, verklaren dat de momboirs over de onbejaarde kinderen het huis in de Boerdsche straet vernaderd hebben, dat Beatrix ten chijns gegeven had aan Henrick zoon van Gerarts BERNTS.
08.06.1553 | RA 1844 | f 108

Marcelis zoon van wijlen Jan Marcelis van den EKART man en momboir van Joostken zijn huisvrouw; Henrick zoon van wijlen Gerits van DOERNE man en momboir van Anneke aijn huisvrouw Christoffel zoon van wijlen Coenraet JORIESZ man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw, dochters van wijlen Adriaen FLORIESZ, boeckmaecker bij wijlen Jennke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan van BOIRDEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Adriaen en Jenneke voorsz: te 's-Hertogenbosch twee cameren achter de Rosmolen op de Hoffstadt, twee cameren op de Vuchterndijck, 5 cameren in het straatje genaamd Floris Boeckmeckerstraetje; 3 cameren op de Hofstadt, een huis met olijmolen op de Vuchterendijck en nog een huis op de Vuchterendijck.
09.06.1553 | RA 1844 | f 109

Jan, Catharina en Cecilia, kinderen van Goijard zoon van wijlen Goijaerds van LITH bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Peter PREKERS, gaan erfdeling aan van de goederen van hun ouders: te Roosmalen, pachten, chijnsen en contanten.
24.07.1553 | RA 1844 | f 111

Daniel JACOPSZ man en momboir van Marijke zijn huisvrouw en Henrick van DOMMELEN man en momboir van Beleken zijn huisvrouw, beide dochters van wijlen Jan DENIJS, de tijmmerman, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heer Willem, priester, zoon van wijlen Jan DENIJS, de tijmmerman: chijnsen.
07.07.1553 | RA 1844 | f 114

Mr Marten de GREVE, schepen van 's-Hertogenbosch, momboir over de onbejaarde kinderen van wijlen Pauwels de GREVE, zijn broeder, bij IJda dochter van wijlen Petrus de BASTART, zijn eerste huisvrouw. Deze kinderen zijn geldende een jaerlijcke en onquitbare erfpacht van twee mud rogge, maat van Oirle, van en uit een beemd onder Zonderwijck, gevestigd onder de Bank van Oerle op 29.8.1454 en door wijlen Katharina huisvrouw van wijlen Peter de BASTART bij transport verkregen tegen de kinderen van wijlen Wouter SKIJSERS, voor schepenen van Oerle op 30.1.1501 welke beemd nu eigendom is van Everardt Everartsz Marten de GREVE. Mr Marten de GREVE gaat nu een overeenkomst aan met Everaert EVERARTS over deze pacht.
05.06.1555 | RA 1844 | f 117

Diricx Peter TOELINCKS man en momboir van Anna zijn huisvrouw; IJken weduwe van Henrick HUBRECHTS, voor henzelven en voor Gerard WILLEGEMANS man en momboir van Lijnken zijn huisvrouw, dochters van wijlen Diricx Jans die WOLFF; Jan Henricx van NIJSTELROIJE man en momboir van Hilleke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Lambrecht ZWEERS, erfgenamen voor de helft van wijlen Jan CRABBENT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jan voorsz: chijnsen en contanten.
28.09.1553 | RA 1844 | f 118

Joost Tielmans van GERWEN, erfgenaam van IJda, eertijds huisvrouw van Jan HANAPART en daar na van Jan van ERPE, voor hemzelve en actie hebbende van de mede erfgenamen van IJda voorsz, ter eenre en Laureijns PELGROM en Claes de Quade van RAVENSTEIJN executeurs, door schepenen van 's-Hertogenbosch aangesteld op 7.9.1553 in plaats van Heer Walraven van ERPE, ridder en Adriaen van EIJNDHOUTS, in hun leven executeurs van het testament van IJda voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van IJda voorsz: Joost ontvangt 2/3 deel en de stadsarmen 1/3 deel: chijnsen.
02.11.1553 | RA 1844 | f 119

De kinderen van wijlen Henricx de GREVE bij wijlen Severina dochter van wijlen Adriaen HEIJDEN zijn eerste huisvrouw, en haar erfgenamen: Jan, Pauwels en Henricxken, drie onmondige kinderen van Anthonis zoon van Jan van RIJSWIJC bij wijlen Johanna dochter van Henricx de GREVE bij Beatrix dochter van wijlen Claes COLEN zijn tweede huisvrouw is een hoeve met aangelag aanbestorven deels in de parochie van Loeven te Tilburg, deels te Oisterwijk. Deze kinderen willen het goed verkopen. Daarom worden door schepenen de volgende momboirs aangesteld Peter zoon van wijlen Claes GEELMANS, absent, man en momboir Aleijd zijn huisvrouw, Jan zoon van wijlen Henricx van ZUTPHEN, man en momboir van Ktharina zijn huisvrouw,zusters en Athonis vader van de onmondigen, Mr Marten de GREVE, broeder van wijlen Johanna moeder der onmondigen en Jan zoon van wijlen Jan PIJNAPPEL man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop COLEN.
03.11.1553 | RA 1844 | f 121

Henrick BROOCK, gemachtigd door Mr Henrick HUJOEL, secretaris en greffier van de Raad van Brabant, verhuurt twee korenmolens met de oliemolen en hun aangelag op Wolfswinckel onder St. Oedenrode voor 12 jaar aan Jan Peter TIJBOSCH tegen 106 caroli gulden en 6 mud rogge per jaar.
09.11.1553 | RA 1844 | f 123

Mr Henrick HUJOEL, scretaris en greffier van de Raad van Brabant verpacht de Cleijne Hoeve te Wolfswinckel onder St Oedenrode voor 12 jaar aan Jan HEERLICX tegen 58 caroli gulden, 6 mud rogge en 50 voer rossen aan de molen per jaar.
09.11.1553 | RA 1844 | f 127

Mr Henrick HUJOEL, secretaris en greffier van de Raad van Brabant verhuurt de Groote Hoeve te Wolfswinckel onder St Oedenrode voor 12 jaar aan Henrick VOGELEN tegen 94 caroli gulden, 2 mud en 12 lopense rogge en 50 voer rossen aan de molen te Wolfswinckel per jaar.
09.11.1553 | RA 1844 | f 129

Willem zoon van Henrick MOENS bij Anthonisken zijn huisvrouw, Catharijn, Luijtgard en de innocente Margriet, Gerard, Claes de Jonge, Anneke Claes de Oude, kinderen van wijlen Henrick en Anthoniske voorsz; Lijske en Merijke dochters van wijlen Goijaerd zoon van wijlen Henrick MOENS voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick en Anthoniske voorsz: te 's-Hertogenbosch het huis "de Griffioen" aan de Markt bij de Gevangenpoort; huis "de Eenhoorn" aan de Botermarkt; hoeve op Meijelsfoert onder Woensel, pachten en chijnsen.
18.11.1553 | RA 1844 | f 131

Ghijsbert en Dierck, zonen van wijlen Jan Ghijsberts HOPPENBROUWERS bij wijlen Lenartke zijn huisvrouw, dochter van Dierck PERSOONS en Peter zoon van wijlen Lambert REMMEN man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan en Jenneke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch twee huizen in de Colperstraet; pachten en chijnsen.
29.11.1553 | RA 1844 | f 133

Willem en Joerden kinderen van Jan van den GOEIJENDONCK bij wijlen IJeffken zijn huisvrouw dochter van Joorden SWOLFS, Michiel MICHIELS man en momboir van Lijksen zijn huisvrouw dochter van Jan en IJeffken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Boxtel, Liemde; pachten.
14.12.1553 | RA 1844 | f 137

Mr Marten en Dominicus, kinderen van wijlen Henricx de GREVE bij Severina dochter van wijlen Adriaen HEIJDEN zijn eerste huis vrouw; Adriaen zoon van wijlen Peter van HAPART man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx en Severina voorsz, voor henzelven en ook voor Gielis van den BOSSCHE man en momboir van IJken zijn huisvrouw ook dochter van wijlen Henricx en Severina voorsz; Peter zoon van wijlen Pauwels de GREVE en Marten Jans van LOEVE in huwelijk hebbende Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Pauwels voorsz, ter eenre; Peter man en momboir van Aleijd zijn huisvrouw; Jan van ZUTPHEN in huwelijk hebbende Katharijn, beide dochters van wijlen Jan van RIJSWIJCK; Mr Marten voorsz en Heer Peter COLEN, canonick van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch, momboirs over de onbejaarde kinderen van Anthonis zoon van wijlen Jan van ZUTPHEN bij wijlen Jenneke dochter van wijlen Henrick de GREVE bij Beatrix COLEN zijn tweede huis vrouw, ter andere zijde, gaan compromis aan over de hoeve "ten Appel" onder Loeve, die Beatrix ter tochte bezeten heeft.
19.12.1553 | RA 1844 | f 140

Marcelis, Joost en Peter zonen van Marcelis zoon van wijlen Stevens die BRUIJN, voor henzelven en Marcelis voorsz met Frans zoon van Stevens die BRUIJN voorsz, Joost MOLS en Gielis GEVERTS momboirs over Frans onbejaarde zoon van Marcelis zoon van wijlen Stevens die BRUIJN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Marcelis voorsz bij Clara zijn huisvrouw, hun ouders: te 's-Hertogenbosch huis in de Hinthamerstraat bij de St Anthonius kapel, waarin Marcelis overleden is, te Empel, Roosmalen; renten, pachten , chijnsen en obligaties.
04.01.1554 | RA 1844 | f 141

Adriaen zoon van wijlen Zeger Jan ELIAS; Eijmbert en Willem, zonen van wijlen Gerit Eijmberts van OS, gewantsnijder, bij Beelken zijn eerste huisvrouw dochter van Heimericx TIJMMERMANS; Willem voorsz nog gemachtigd door zijn broeder Mr Heijmericx, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerit Eijmberts van OS voorsz: renten, pachten, chijnsen en obligaties.
29.01.1554 | RA 1844 | f 147

Gevaert, Henrick, Huijbert, Arnt en Anna, kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Henrick GERITS bij Beatrix zijn huisvrouw dochter van wijlen Guert Jans die POTTER en Adriaen zoon van wijlen Henricx zoon van wijlen Henrick MAECH man en momboir van Sweenken zijn huisvrouw, dochter van Willem en Beatrix voorsz: In de Vrijheid van 's-Hertogenbosch op de Pepers, Orten; chijnsen en pachten.
14.02.1554 | RA 1844 | f 151

Leonart zoon van wijlen Roeloff EIJMBERTS bij wijlen Goertken zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert van ENGELANT, Jan zoon van wijlen Rutger SPIERINCX man en momboir van Goertken zijn huisvrouw; Gielis zoon van wijlen Dierck van PERWES man en momboir van Belijcke zijn huisvrouw dochter van wijlen Eijmbert zoon van wijlen Roeloff en Goertken; Jan zoon van wijlen Jacop HACKEN bij Elisabeth dochter van Roeloff en Goertken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te Den Dungen, Roosmalen, St Oedenrode op de Coeveringe, Schijndel, St Michielsgestel; pachten en chijnsen.
21.02.1554 | RA 1844 | f 154

Henrick, Jan, Heijlken en Aelken, kinderen van wijlen Adriaen Jan van STRIJP, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen hun oom Arnd SNOECX: te 's-Hertogenbosch een camer op de Vuchterendijck, Maren, Vught St Lambert; renten, pachten en chijnsen.
09.03.1554 | RA 1844 | f 160

Elizabeth weduwe van Everaert zoen van wijlen Andries JANSZ cedeert het tochtrecht in al haar goederen aan Andries, haar zoon bij Everaert voorsz, Thomas zoon van wijlen Andries JANSZ en Adriaan zoon van wijlen Everaert en Elijsabeth voorsz. Zij gaan een erfdeling aan van deze goederen: te Roesmalen, Orten en Hijntham.
09.03.1554 | RA 1844 | f 164

Henricxken dochter van wijlen Constantijn zoon van wijlen Lucas zoon van wijlen Constantijn Severt Stans van der LOCHT; Neesken weduwe van Lucas zoon van wijlen Lucas voorsz; Constantijn, Gerit, Gijsbert, Aleijdt, Stijnken en Elizabeth, kinde ren van Neesken bij wijlen Lucas voorsz, voor henzelven en voor hun broeder, Heer Lucas, priester; Adriaen Zegers de RUTHERE man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert van BLADEL bij wijlen Jacoba zijn huisvrouw dochter van wijlen Lucas voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van Hadewijch dochter van wijlen Lucas voorsz, krachtens haar testament: chijnsen en pachten.
06.06.1554 | RA 1844 | f 166

Laurens Henricx PELGROM verhuurt Jan CLAESZ en Henrick Jan CLAESZ een weide te Oud Herlaer bij St Michielsgestel, gelegen aan de Hoeve ten HORNICK, voor drie achtereenvolgende jaren tegen 66 caroli guldens per jaar.
26.03.1554 | RA 1844 | f 170

Arnoldus zoon van wijlen Johan Diricx de CROM; Peter zoon van wijlen Bartholomeus die CROM; Marcelis WEIJLARTS in huwelijk hebbende Heijlwich; Johannes zoon van wijlen Ghijsbert SWENERE in huwelijk hebbende Aleijd; Cornelius zoon van wijlen Henric SCOEMAECKERS man en momboir van Gieliske zijn huisvrouw, dochters van wijlen Reijnier van BAEST bij wijlen Katharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Bartholomeus voorsz; Jan en Cornelis voorsz, voor henzelven en voor Rutger en Dymphna kinderen van wijlen Reijnier voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henrick zoon van wijlen Bartholomeus de CROM: te Oirschot, Boxtel; pachten.
08.08.1554 | RA 1844 | f 171

Henrick en Jan zonen van wijlen Amelis MAESSOEN; Mr Goijaert Grootart van OS de Jonge man en momboir van Hillegond zijn huisvrouw en Claes de QUADE van RAVESTEIJN in huwelijk hebbende Anna zijn huisvrouw, dochters van wijlen Amelis voorsz bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Aerts van BEERSSE, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen hun moeije Geertruijd dochter van Aerts van BEERSSE huisvrouw van Johannes CRABBE: te 's-Hertogenbosch een huis in de Peperstraet, een camer in de Cleijne Tolbrughstraat, een huis in de Mortelstraat; te St Michielsgestel, Empel; pachten en chijnsen.
10.05.1554 | RA 1844 | f 173

Peter zoon van wijlen Lucas van EIJCK, Gerit zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Lucas van EIJCK en Laureijns en Henrick onbejaarde zonen van wijlen Jan zoon van wijlen Lucas van EIJCK; Jan Jan van SCHARENBERCH man en momboir van Josijna zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan voorsz; Willem Willems van BOSHUIJSEN man en momboir van Maria dochter van Peter van BERCKEL bij wijlen Josina zijn eerste huisvrouw, dochter van wijlen Lucas van EIJCK, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Lucas van EIJCK: te Duijsel - o.m. een brouwerij - Eersel, Knegsel, Bergeijk, Merefelt onder Oirle, Asten; obligaties.
13.06.1554 | RA 1844 | f 177

Arndt Lamberts van den HEZEACKER; Lambert zoon van wijlen Lambert Lamberts van den HEZEACKER; Jan SANDERS man en momboir van Aleijdt zijn huisvrouw en Thomas Peter Jan HEIJMERICX weduwnaar van Anthoniske zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert Lamberts van den HEZEACKER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders en van wijlen Wouter zoon van Lambert van den HEZEACKER: te Littoijen.
22.10.1554 | RA 1844 | f 181

Arnd EIJMBERTS en Gerard COLEN momboirs over Lijntken, Lijsken en Engelken onmondige dochters van Jan zoon van Willem PIJNAPPEL de Jonge bij Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop COLEN zoon van Peter COLEN - Jan Willem PIJNAPPEL is het laatst overleden - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch een huis in de Ortenstraet, chijnsen, pachten en renten.
22.10.1554 | RA 1844 | f 183

Henrick en Jan, zonen van Jan zoon van Henrick van den BICHELAER; Gerart ADRIAENS man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw, dochter van Jan voorsz; IJken en Cathalijn dochters van Marten zoon van Henricx van den BICHELAER; Willem, Marten en Cathalijn kinderen van Peter zoon van Henricx van den BICHELAER Willem PETERS man en momboir van Emken zijn huisvrouw, Laureijns HESSELS man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw; Peter PAUWELS in huwelijk hebbende Lijsken, allen dochters van Peter Henricx van den BICHELAER; Marijke dochter van Henricx DANIELS bij Cathelijn zijn huisvrouw dochter van Henricx van den BICHELAER voorsz; Jan Jaspers MOOR man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van Henricx DANIELS bij Cathelijn voorsz, geinstitueerde erfgenamen van wijlen Gerard zoon van Henricx van den BICHELAER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerard Henricx van den BICHELAER en subdivisie van de goederen, die Gerard verkregen heeft bij eerdere erfdeling van de goederen van wijlen Heijlwich, zijn huisvrouw dochter van Arnt DIRICKS: renten en chijnsen.
05.01.1555 | RA 1844 | f 186

Lenard en Rutger, zonen van Ghijsbert ARNTS bij Mechteld zijn huisvrouw dochter van wijlen Rutger zoon van Jan Ruttens van GRIENSVEN; Gerart zoon van wijlen Henricx DRIESSENS man en momboir van Aerntken zijn huisvrouw; Willem JACOPS man en momboir van Anneke zijn huisvrouw; Seger zoon van Henricx SEGERS man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw, dochters van Ghijsbert ARNTS en Mechteld voorsz en Katherijn dochter van Ghijsbert en Mechteld voorsz gehuwd met Peter zoon van Lambert PETERS, buitenslands wezende, gaan erfdeling aan van goederen van hun ouders: te Den Dungen.
19.02.1555 | RA 1844 | f 191

Jan zoon van wijlen Dierix WERCKMEESTERS, van Essen, bij wijlen Anneke zijn huisvrouw en daarna gehuwd met Gerart zoon van wijlen Jan HERBERTS en Dierick zijn broeder gaan subdivisie aan van de goederen, hen bij erfdeling van de goederen van Gerard en Anneke toegevallen: chijnsen en pachten.
09.03.1555 | RA 1844 | f 193

Henrick LOEKEMANS man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop zoon van wijlen Henricx van UDEN bij wijlen Katharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Sebastiaens van LEIJDEN, van den eersten bedde; Henric zoon van wijlen Henric van UDEN de Jonge zoon van wijlen Henric van UDEN de Oude bij Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop van ENGELEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Margaretha voorsz; Henrick en Merike onbejaarde kinderen van Jacop zoon van Henricx van UDEN de Oude bij Nijcola - alias Colet - dochter van Claes van der AST, van den nabedde, Henrick en Margaretha kinderen van wijlen Henricx van UDEN de Jonge voornoemd gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen Henricx van ENGELEN bij eerdere erfdeling toegevallen: chijnsen en pachten.
28.03.1555 | RA 1844 | f 198

Reijnier, Ambrosius en Anneke kinderen van Reijner POTTEIJ, zoon van wijlen Reijner POTTEIJ bij Merike dochter van Amelis BROESSENS; Jan zoon van Herman JANSZ in huwelijk hebbende Heijlke dochter van Reijner en Merike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen en pachten.
28.03.1555 | RA 1844 | f 198

Adriaen zoon van wijlen Lucas zoon van wijlen Christiaen van HAM bij Cornelia zijn huisvrouw dochter van Roeloff die CUIJPERE Gielis zoon van wijlen Christiaen LUCASSEN, Corstiaen zoon van Willem LUCASSEN, Dionijs van MALSEN en Henrick GERITS, momboirs over Elken, onbejaarde dochter van Christiaen zoon van wijlen Lucas zoon van wijlen Christiaen van HAM bij Hilleke zijn eerste huisvrouw dochter van Geroncx DIERICX; Gielis voorsz met Marcelis Geverts van ORTEN en Jan ANTSSOEN momboirs over Cornelis, Jan, Gerard, Hilleken, Lijntken en Jutken onbejaarde kinderen van Christiaen zoon van wijlen Lucas zoon van wijlen Christiaen van HAM bij Cristina zijn tweede huisvrouw dochter van Marcelis Geverts van ORTEN, zijn: laatste huisvrouw, gaan erfdeling aan van de goederen van Lucas en Cornelia voorsz, eerste huisvrouw van Lucas: te 's-Hertogenbosch twee huizen op het Orteneijnde door Lucas gekocht van Willem, Jan en Alit, kinderen van wijlen Boudewijn LUCASSEN; chijnsen en pachten.
18.03.1555 | RA 1844 | f 205

Aert zoon van wijlen Everaert JANS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw; Jan LUCASSOEN weduwnaar van Metken, dochters van wijlen Roeloff BARNIERS bij Merike zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan ARTSSOEN, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vrouwen ouders: te Den Dungen.
02.04.1555 | RA 1844 | f 207

Peter, Wouter, Jenneke en Barbara, kinderen van Peter zoon van Anthonis BUIJSSEN bij Wouterke dochter van Wouter van HAREN en hun broeder Anthonis, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch het huis op de hoek van de Hijnthamerstraat en de Waterstraat, een huis in de Waterstraat; pachten, chijnsen, huisraad en schulden.
03.04.1555 | RA 1844 | f 209

Gerard en Daniel, zonen van wijlen Daniel Daniels van VLIERDEN bij wijlen Henricxke zijn huisvrouw dochter van Jacop SPIJCKERS en Jan Hermans die LEUWE man en momboir van Merike zijn huisvrouw dochter van wijlen Daniel voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen.
22.04.1555 | RA 1844 | f 233

Heer Adriaen, priester, Henrick, Jan, Henrick en Mechtelt, kinderen van wijlen Rutger zoon van wijlen Jan Rutten van GRIENSVEN; Michiel zoon van Willem MICHIELS man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Rutger voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen van wijlen Mechtelt en Aleijt, hun zusters, toegevallen in eerdere erfdeling: te Den Dungen, chijnsen (19.2.1555 f 191).
18.06.1555 | RA 1844 | f 235

Angela weduwe van Adriaen van EIJNDHOVEN dochter van wijlen Jorijs SAMPSON, voor haarzelve en voor Jan, Joost, Arnd, Jorijs, Adriaen, Peter, Elijsabeth, Angela en Sophia, haar kinderen bij wijlen Adriaen voorsz; Willem van BOSHUIJSEN weduwnaar van Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jorijs SAMPSON voorsz, voor hemzelven en in naam van Willem, Jorijs, Anna en Angela zijn kinderen bij wijlen Anna voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van de ouders van Angela en Anna SAMPSON voorsz en nog van de goederen van wijlen hun oom Bartholomeus van HERLAER: renten en chijnsen.
14.06.1555 | RA 1844 | f 239

Heer Cornelis, priester, Dirck en Claes; Claes voorsz voor zichzelf en voor zijn broeder Jan, zonen van wijlen Henricx Jansz die LEEUWE, te Erpe en Jacop Everts van ARCKEL, weduwnaar van Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric JANS voorsz - mede in naam van Everard en Jan, onbejaarde kinderen van Jacop en wijlen Anna voorsz - gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Heer Andries PERSOONS, priester te Erpe: te Erp, Vechel, pachten chijnsen en renten.
23.08.1555 | RA 1844 | f 245

Eijmbert Willem en Mr Heijmerick zonen van wijlen Gerart Eijmberts van OS, gewantsnijder bij Beelken zijn huisvrouw, dochter van Heijmerick TIJMMERMANS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: chijnsen en pachten.
13.07.1555 | RA 1844 | f 253

Meester Peter zoon van wijlen Meester Peter van OS weduwnaar van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan BELMANS en weduwe van Wouter VERDONCK cedeert zijn tochtrecht in alle goederen die Heer Arnd en Meester Jan zonen van wijlen Wouter VERDONCK aan kunnen besterven via Mr Peter, aan Meester Jan zoon van Wouter en Catharina voorsz tot zijn behoef en tot behoef van Heer Arnd voorsz.
14.08.1555 | RA 1844 | f 255

Jan, Corstiaen en Herman, zonen van Willem zoon van Christiaen LUCAS bij Geertruijd zijn huisvrouw dochter van Herman zoon van Aelberts van WERDENBORCH; Henrick WILLEMS man en momboir van Oda zijn huisvrouw en Jan zoon van Thomas LAMBERTS in huwelijk hebbende Magdalena, beiden dochters van Willem en Geertruijd voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: te 's-Hertogenbosch twee huizen op het Orteneijnde, "de Hamboege" en een pand achter St Peters kapel; chijnsen en pachten.
27.08.1555 | RA 1844 | f 256

Willem Henricx DIRICX, moller, Meester Henrick LOEKEMANS, priester en Michael Henricx van ZOEMEREN, executeurs van het testament van Jenneke weduwe van Peter SMETSERS alias KARDEMAKERS, in presentie van Jan, Henrick en Katharina, onbejaarde kinderen van wijlen Henricx DIRICX, moller, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jenneke voorsz: chijnsen.
20.09.1555 | RA 1844 | f 260

Hanrick en Jan, zonen van Jan zoon van wijlen Hanricx van den BIECHELAER; Gerart ADRIAENS, man en momboir van Elisabeth zijn huisbvrouw dochter van Jan zoon van Henricx van den BIECHELAER; Marten en Katharina, kinderen van Peter ook zoon van wijlen Henricx van den BIECHELAER; Marten en Katharina, kinderen van Peter, ook zoon van wijlen Henricx van den BIECHELAER, voor henzelven, Marten voorsz nog voor zijn broeder Willem; Willem PETERS man en momboir van Emken zijn huisvrouw, Laureijns HESSELS man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw en Peter PAUWELS man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw, allen dochters van Peter zoon van Hanricx van den BIECHELAER voorsz; Merike dochter van Hanricx DANIELS bij Katharina zijn huisvrouw dochter van Hanricx van den BIECHELAER, Jan zoon van Jasper MOER man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, dochter van Hanricx DANIELS bij Katharina voorsz, geinstitueerde erfgenamen van Gerard zoon van wijlen Hanricx van den BIECHELAER voorsz; Dirick, Jan en Hanrick zonen van Arnd DIRICXSOEN, Alit dochter van Arnd DIRICXSOEN, tochteresse, met Hanrick, haar zoon en Huijbert VERHELLEN man en momboir van Eiken zijn huisvrouw, dochter van Alit voorsz, het erfrecht van het deel van Alit competerende; Matthijs zoon van Peter BASTAERTS man en momboir van Barbara zijn huisvrouw; Anthonis zoon van Hanricx HOPPENBROUWERS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochters van Arnd DIRICXSOEN voorsz; Anthonis, Bartholomeus, Katharina, kinderen van Bartholomeus van ESCH bij Elisabeth zijn huisvrouw, ook dochter van Arnd DIRICXSOEN voorsz, voor henzelven als mede voor Bartholomeus, Jan, Gielis, Andries, Diricx en Goijaerd zonen van Joost zoon van Diricx HOPPENBROUWERS bij Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Bartholomeus van ESCH en Elisabeth voorsz en in naam van Hanricx, Margaretha, Elken en Arike, kinderen van Hanrick SCHABERICX bij Anneke zijn huisvrouw, ook dochter van Bartholomeus en Elisabeth voorsz, allen geinstitueerde erfgenamen van Heijlwich dochter van Arnd DIRICXSOEN voorsz en huisvrouw van de voorsz Gerard zoon van wijlen Hanricx van den BIECHELAER, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Gerard en Heijlwich voorsz: chijnsen en pachten.
20.09.1555 | RA 1844 | f 262

Jan zoon van Wouter van BALEN bij Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Gerat Matheus RADERMAECKERS; Gerart Jansz VOGELS man en momboir van Thorita zijn huisvrouw dochter van Wouter en Elisabeth voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Wouter en Elijsabeth: te 's-Hertogenbosch twee huizen in de Berwoutstraet, 5 cameren in de Berwoutstraet; chijnsen en pachten.
09.09.1555 | RA 1844 | f 269

Christina weduwe van Henricx Jans van SCHIJNDEL, ter eenre; Andries en Walter zonen van wijlen Boudewijn zoon van Jan Andries van BERLICUM; Henrick Olivier van BERCHUIJSEN man en momboir van Cathelijn zijn huisvrouw dochter van wijlen Boudewijn voorsz; Daniel Daniels van VLIERDEN man en momboir van Engelke zijn huisvrouw dochter van Joesten ROEVERS bij wijlen Engelke zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Boudewijn voorsz; Andries en Walter voorsz nog voor Boudewijn en Goijard onbejaarde zonen van Joest ROEVERS bij wijlen Engelke voorsz, ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Henricx Jans van SCHIJNDEL en wijlen Luijtgarde zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Jan Andries van BERLICUM voorsz: te Empel; chijnsen en obligaties.
07.10.1555 | RA 1844 | f 275

Jan zoon van wijlen Rutger JANS bij Lijsbeth zijn huisvrouw; Jacop zoon van Jacops van GROENINGEN man en momboir van Henricxke zijn huisvrouw dochter van wijlen Gielis JANS bij wijlen Beelke zijn huisvrouw dochter van wijlen Rutger JANS, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Lijsbeth voorsz te St Michielsgestel, Den Dungen.
22.10.1555 | RA 1844 | f 276

Wouter en Andries zonen van wijlen Boudewijn zoon van Jan Andries van BERLICUM en Daniel zoon van Daniel van VLIERDEN man en momboir van Engelke zijn huisvrouw dochter van Joest ROEVERS bij Engelke zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Boudewijn voorsz; Wouter en Andries nog als testamentaire momboirs over Boudewijn en Goerden, zonen van Joest en Engelke voorsz; Henrick OLIVIERS man en momboir van Katharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Boudewijn voorsz, gaan subdivisie aan van de goederen van Henric Jans van SCHIJNDEL en Cristina zijn 2e huisvrouw, bij eerdere erfdeling verkregen: te Empel, renten en chijnsen (7.10.1555 f 275).
08.10.1555 | RA 1844 | f 279

Udo zoon van Jan Arnt CLAES bij wijlen Katharijn zijn huisvrouw dochter van wijlen Udo Wijchens van OS, Henrick zoon van IJewaens GERITS man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van Jan en Katharijn voorsz; Udo en Peter zonen van wijlen Daniel BUTTENS bij wijlen Aelken zijn huisvrouw dochter van wijlen Udo Wijchens van OS en Jacop Dirick REIJNERS man en momboir van Katharijn zijn huisvrouw dochter van wijlen Daniel BUTTENS en wijlen Aelken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun oom: Heer Jan zoon van wijlen Udo Wijchens van OS, priester: te Lith, Lithoijen, Os, Tefelen; chijnsen en pachten.
14.11.1555 | RA 1844 | f 281

Katharina weduwe van Henricx van BLADEL, dochter van Willem HAGENS bij Jacoba van den PASSE zijn huisvrouw, Peter, Thielman en Jacop zonen van Thielman zoon van Willem en Jacoba voorsz, Roeloff van CRANENBORCH man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Thielman zoon van Willem en Jacoba voorsz, voor zichzelve en Peter en Thielman voorsz met Corstiaen WEIJGERGANCX en Pauwels WILLEMS momboirs over Thielman, Corstiaen, Willemken, Lijntken, Heijlken en Truijken onbejaarde kinderen van Willem ook zoon van Thielman zoon van Willem en Jacoba, Peter en Thielman ook nog met Jan LAMBERTS en Andries WILLEMS momboirs over Eijmbert, Jenneke, Lijske en Lijntke onbejaarde kinderen van Jan EIJMBERTS bij Geertruijd dochter van Thielman Willem HAGENS; Katharina weduwe van Boudewijn Jans van RIJSINGEN, dochter van Jan THOMASSOON bij Luijtgard zijn huisvrouw dochter van Willem HAGENS en Jacoba voorsz, Henrick LOEKEMANS man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw dochter van Jacop van UDEN bij Katharina zijn huisvrouw dochter van Sebastiaen van der LEIJDEN bij Elisabeth dochter van Willem en Jacoba voorsz; Goijaert van BLADEL, Jasper van BLADEL, Jacob van der LEIJDEN en Peter HAGENS, momboirs over Jenneke onmondige dochter van Jan zoon van Sebastiaen van der LEIJDEN en Elisabeth zijn huisvrouw en over Jan, Sebastiaen en Jeronimus onbejaarde zonen van Jeronimus SALOMONS bij Jacomina zijn huisvrouw dochter van Sebastiaen van der LEIJDEN en Elisabeth eerder genoemd en nog over Margaretha onbejaarde dochter van Peter PASTOERS bij Anneke zijn huisvrouw ook dochter van Sebastiaen van der LEIJDEN en Elisabeth voorsz; Henrick LOEKEMANS voorsz nog in de naam van Willem zoon van Sebastiaen en Elisabeth voorsz; Wouter van de MIDDEGAEL, Gerart WILLEGEMANS, Meester Dierick van den HOVEL en Gerart JACOPS momboirs over Jan onmondige zoon van Wouter zoon van Jan van de MIDDEGAEL bij Beatrice zijn huisvrouw dochter van Willem HAGENS en Jacoba van den PASSE; Peter HAGENS voorsz gemachtigde van Henrick van MIDDELER man en momboir van Katharina dochter van Jan van de MIDDEGAEL bij Beatrice zijn huisvrouw; Peter HAGENS verder in den naam van Diericx uitlandige zoon van Jan van de MIDDEGAEL en Beatrice voorsz, allen erfgenamen van de voorsz Jacoba van den PASSE, eerder huisvrouw van Jan Jans BRANT, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Jacoba: te 's-Hertogenbosch een huis op de Hooge Steenwech, te Oisterwijk; obligaties, renten en chijnsen.
13.11.1555 | RA 1844 | f 284

Goijaert zoon van Jan WEIJGERGANCX pacht van Jonker Reijnier van BREDERODE, Heer tot Clootwijk en Asten, de hoeve de Borcht te Dinther, voor acht achtereenvolgende jaren tegen 110 caroli guldens, 100 pond boter, 100 pond hop en een vet varken met St Maarten of 6 caroli gulden, per jaar.
22.10.1555 | RA 1844 | f 290

Jan zoon van Jan van der HOEVEN man en momboir van Lijntken zijn huisvrouw dochter van Diricx zoon van Meester Henricx PELGROM bij Agnes zijn huisvrouw dochter van Joost van OUDEN en Laureijns zoon van wijlen Henrick PELGROM, Joost en Jacop zonen van wijlen Joost van OUDEN momboirs over Joostken en Elisabeth onmondige dochters van Dierick en Agnes voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: renten, pachten en chijnsen.
24.12.1555 | RA 1844 | f 291

Meester Cornelis COELBORNER, Mechteld, Christina en Digna, kinderen van wijlen Jacob zoon van wijlen Jan COELBORNER; Christopher Jansz van BALEN man en momboir van Thomaske dochter van wijlen Jacob voorsz, voor henzelven; Willem Diricx van VECHEL in naam van zijn onbejaarde kinderen bij wijlen Matthijsken zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Jacob voorsz en Frans Goijaerts van STRIJP in naam van zijn onbejaarde zoon Jacob bij wijlen Anneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Machtelt dochter van wijlen Jan ARNTS alias de CUIJPERE bij Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan COELBORNER voorsz: renten, pachten en chijnsen.
12.12.1555 | RA 1844 | f 293

Willem, Jan, Franchoijs, Mr Peter en Marike, kinderen van wijlen Peter Willem SONMANS; Mr Anthonis zoon van Herbert HOOZE man en momboir van Aleken zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter SONMANS voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Elisabeth dochter van wijlen Peter SONMANS de Oude, alias TIJMMERMANS, te Alem, Maren.
24.12.1555 | RA 1844 | f 299

Boudewijn en Goijaerd zonen van Joost ROVERS bij wijlen Engelke zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen Boudewijn zoon van wijlen Jan Andries van BERLICUM en Daniel zoon van Daniel van VLIERDEN man en momboir van Engelke dochter van Joost en wijlen Engelke voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Engelke voorsz en van wijlen Elijsabeth en Luijtgard, dochters van wijlen Jan Andries van BERLICUM voorsz: te Empel; chijnsen en obligaties.
31.12.1555 | RA 1844 | f 301

Caerle van VLIERDEN man en momboir van Henricxken van KESSEL, dochter van wijlen Henrick zoon van wijlen Jan van KESSEL, verklaart dat hij zijn vrouws deel in de nalatenschap van wijlen Jan van KESSEL ontvangen heeft, alsmede haar deel in de goederen van wijlen Gijsbrecht van de POLL, waarvan Beatrice zijn weduwe het tochtrecht bezeten heeft.
23.10.1555 | RA 1844 | f 303

Peter zoon van wijlen Claes GEELMANS heeft twee jaar geleden een contract aangegaan met Jonker Floris MASSEREEL en Arnd HEIJM, momboirs over de onbejaarde kinderen van wijlen Jan MASSEREEL, Heer tot Balgoijen, Opijnen etc., waarbij hij de goederen van deze kinderen zal administreren. Hij verbindt daartoe zijn goederen te 's-Hertogenbosch het huis "de Swaen" in de Kerckstraat met drie cameren daar aan grenzende, een huis in de Vischstraat en een camer in de Waterstraet; de helft van een hoeve te Vorstenbosch.
29.10.1555 | RA 1844 | f 304

Jan en Hugo zonen van wijlen Hugo MATTHIJS en Herman, zoon van wijlen ... OOMS, lenen 1036 caroli gulden van Anthonij van STRATEN, rentmeester van 's-Hertogenbosch.
11.12.1555 | RA 1844 | f 305v

Elijsabeth dochter van wijlen Gerart van den BROECK, weduwe van Claes zoon van wijlen Arnts van GOCH cedeert haar tochtrecht in de helft van de helft van een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 ponden 10 schillingen, door schepenen van Antwerpen op 22.3.1521 verkocht aan Goossen van den BROECK en welke helft Elisabeth aanbestorven is, aan Gerart haar zoon bij wijlen Claes voorsz, die deze chijns verkoopt aan Frans Danielsz van der CAMMEN.
23.12.1555 | RA 1844 | f 305v

Henricus zoon van wijlen Herman van HERSSEL weduwnaar van Agatha zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert Arnts die BUCKE, cedeert zijn tochtrecht in een huis, "de Huls" in de St Jorisstraet aan Nijclaes zoon van wijlen Johannes JANS man en momboir van Dymphna zijn huisvrouw en Quirijn zoon van wijlen Jacob GERARDS, man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van Henricus en Agatha voorsz. Dymphna en Johanna, met hun echtgenoten en haar broeders Lambertus en Henricus, allen kinderen van Henricus en Agatha voorsz, verkopen het goed aan Everard zoon van wijlen Peter van de WATER.
05.02.1555 | RA 1844 | f 306

Joncker Jan van WIJTENHORST, Drost tot Montfort, man en momboir van Margaretha van BREDERODE machtigt Coenraed Jansz van COEVELANS, om zijn goederen binnen de stad en meijerij van 's-Hertogenbosch, te administreren.
21.03.1555 | RA 1844 | f 307v

Reijner van BREDERODE, Heer tot Cloetingen etc. verkoopt twee scharen weide in de Vliert te Hintham aan Sophia weduwe van Willem MONICX.
21.03.1555 | RA 1844 | f 308v

Huijbrecht zoon van wijlen Cornelis van HUESDEN man en momboir van Mechteld zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerard van der HEIJDEN verkoopt drie cameren staande achter zijn huis in de St Jorisstraat te 's-Hertogenbosch, verkregen bij erfmangeling op 2.8.1554 tegen Everard Peter van de WATER, aan Everard Peter van de WATER voorsz.
04.05.1555 | RA 1844 | f 308v

De magen en vrinden van Goijaertken natuurlijke, onnosele, innocente en simpele dochter van wijlen Goijaerts van ROIJ, priester, verklaren dat haar bij testament van haar vader en haar moeije goederen te Gemonde en Schijndel waren toegevallen. Tot beheer van deze goederen worden aangesteld: Jan van WAELRE, meester in den Grooten Gasthuijse te 's-Hertogenbosch, Jan de HAES, Henrick HEIJM en Wouter van den BEGE.
16.08.1555 | RA 1844 | f 311

Theodorus zoon van wijlen Robbert van GREVENBROECK, Heer van Venloen verkoopt Franciscus zoon van wijlen Lambertus BOEGART een jaarlijke en erffelijke chijns van 75 caroli gulden, van en uit onderpanden te Venloen.
08.04.1555 | RA 1844 | f 312

Compromis in een geschil tussen de voorkinderen van wijlen Jan STRIJCK bij Anneke zijn eerste huisvrouw, Mathis STOOTERS en de nakinderen van wijlen Jan STRIJCK bij Elisabeth zijn tweede huisvrouw, oorsprong nemende in de huwelijkse voorwaarden van Jan en Anneke voorsz.
11.06.1555 | RA 1844 | f 313

Johannes zoon van wijlen Johannes de BREE man en momboir van Aleijdis zijn huisvrouw dochter van wijlen Godefridus zoon van wijlen Daniel van VLIERDEN, verkoopt Coenradus zoon van wijlen Johannes van COVELENS tot behoef van het hospitaal van Adam van MIJERDE te 's-Hertogenbosch, een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 caroli gulden van en uit onderpanden te Maren en nog een jaarlijke en erffelijke chijns van 6 caroli gulden van en uit een huis in de Papenhulst te 's-Hertogenbosch.
23.01.1555 | RA 1844 | f 314

Johannes zoon van wijlen Matthijs van REUTH leent van Godefridus GROOTAERT, secretaris van de stad 's-Hertogenbosch, 170 caroli gulden.
11.05.1555 | RA 1844 | f 315

Meester Peter van OS, schepen van 's-Hertogenbosch, zoon van wijlen Peter van OS heeft bij testament op 27.8.1538 aan het klooster der Predikheren te 's-Hertogenbosch een jaarlijke en erffelijke chijns toegescheiden van 6 caroli gulden, losbaar met 100 caroli gulden Anthoenis van LEENDE, prior, Peter van den BERGE superior en Henric van OISTERWIJCK procurator van het convent, verklaren deze rente ontvangen te hebben van Heijlwich dochter van Mr Goessens van der STEGEN, weduwe van Mr Peter van OS.
25.08.1555 | RA 1844 | f 316

Heer en Meester Jacob van OSTHAIJEN, van Sundert, priester en doctor in de Medicijnen, machtigt Heer en Provinciaal van de Orde der Predikheren om zijn belangen te behartigen voor het hof te Utrecht.
06.04.1559 | RA 1844 | f 317