Nicolaas van HOOFT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Schiedam.
??.??.???? | R 1794 | f 150 | GA Den Bosch

Johannes zoon van Lucas van EIJCK verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 3 1/2 gulden, die Nijcolaes zoon van wijlen Joost ANDRIES, viscoper, verkocht had aan Francis zoon van wijlen Matthijs van BAERLOE ten behoeve van Elisabeth zijn moeder van en uit een huis over de Visbrug onder de Mandemakers tussen Jacob CORNELISSEN en Aelbertus zoon van wijlen Willem die LUIJCKENAER, welke chijns Francis voorsz verkocht had aan Jan Lucas van EIJCK, aan Theodorus zoon van wijlen Theodorus van BUEREN.
22.12.1564 | R 1387 | f 67 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Henricus BOSCH verkoopt Elisabeth weduwe van Reijnier JANSEN, lootgieter, een jaarlijke en erffelijke chijns van 4 car gld van en uit een huis achter de Mandemackers te 's-Hertogenbosch tussen "de Abt van Tongerloo" en Agnetis weduwe van Arnold THOMAS.
06.02.1566 | R 1411 | f 175 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Henricus BOSCH verkoopt Henrick zoon van wijlen Johannes SUIJSKENS een jaarlijke en erffelijke chijns van 1/10/00 van en uit het huis "de Blauwe Sleutel" achter de Mandemakers tussen Willem OTTEN en zijn kinderen aan Catharina GOESSENS.
23.01.1567 | R 1411 | f 245 | GA Den Bosch

Adriaen zoon van wijlen Thomas SIJMONS daer moeder af was Aleijd dochter van wijlen Gijsbert van VUCHT; Jan Claes BEIJ man en momboir van Elisabeth de oudste zijn huisvrouw; Gijsbert Cornelis VENDIX man en momboir van Mattheusken zijn huisvrouw; Henrick Cornelis VENDIX man en momboir van Elisabeth de jongste zijn huisvrouw en IJken, zusters, dochters van wijlen Thomas SIJMONS en Aleijd voorsz, ter eenre en Daniel Jan MERTENS voor zichzelf en als weduwnaar van van Aleijd voorsz, zijn huisvrouw, dochter van Gijsbert van VUCHT en met hem Anthonis zijn zoon bij hem en Aleijd voorsz en Merten Claes PETERS en Peter Thijs VUCHTS voogden over Neesken, Jenneken, Gijsbertken en Lijncken, zusters, dochters van Daniel en Aleijd voorsz ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Thomas SIJMONS en Aleijd en deels goederen die Daniel voorsz gekocht had te Berkel.
27.04.1569 | R 273 | f 24 | GA Tilburg

Adriaen zoon van wijlen Thomas SIJMIONS daar moeder af van wijlen Gijsbert van VUCHT; Jan Claes BEIJ man en momboir van Elisabeth de Oudste, zijn huisvrouw; Gijsbert Vornelis VENDICX man en momboir van Matthijsken zijn huisvrouw; Hendrick Cornelis VENDIX man en momboir van Elisabeth de Jongste zijn huisrouw en IJken dochter van wijlen Thomas en Aleijd voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen verkregen in een andere erfdeling van de goederen van Aleijd en Daniel haar tweede man, te Oisterwijk in de Seshoeven.
27.04.1569 | R 274 | f 21v | GA Tilburg

Jan zoon van wijlen Henricx JANS die metser, verkoopt een jaarlijke en erffelijke pacht van 1 mud rogge van en uit een pand achter de Mandemakers tussen Johannes JANS, schipper en Beliken Georgius van STRAESBORCH, losbaar met 50 car gld, aan Theodorus DIERCX de steenhouwer. Afgelost op 5.6.1570 door Theodorus DIERCX, die op 5.6.1570 een chijns van 3/10/00 verkoopt aan Daniel zoon van wijlen Cornelis VERRIJT, van Oirschot; losbaar met 100 gld.
06.06.1569 | R 1411 | f 369 | GA Den Bosch

Johannes zoon van Henrick JANS, de metser, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 3/10/00 aan Heer Daniel zoon van wijlen Vornelis VERRIJT van en uit een huis en een camer daarachter, (achter de Mandemackers) tussen Johannes JANS en kinderen en wijlen Georgius van STRAETSBORCH.
05.06.1570 | R 1411 | f 539 | GA Den Bosch

Arnoldus zoon van wijlen Johannes THOMAS heeft Jutta dochter van Gerardus Franconus van UDEN tot behoef van Ida haar zuster dochter van Gerardus voorsz een jaarlijke en erffelijke chijns verkocht van 6 car gld van en uit een huis te 's-Hertogenbosch bij de Vismarkt tussen Michiel zoon van wijlen Johannes EGENS en Johannes zoon van wijlen Gerardus GOIJAERTS op 8.2.1547. Jutta verkoopt deze chijns aan Franciscus kleinzoon van Johannes, haar broeder, die deze chijns verkoopt aan Arnold Jans van ZELANT man en momboir van Oda van BOCXTEL, zijn huisvrouw.
05.05.1573 | R 1397 | f 461 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Franchoijs PILGROM en Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric Jansz van SCHIJNDEL, burgers van Antwerpen, passeren voor Henric van UFFELE te Antwerpen op 15.3.1571 het volgende. Jan Franchoij PILGROM weduwnaar, en Margriet zijn huisvrouw verkopen een jaarlijkse en erffelijke chijns van 100 gld, welke Christina weduwe van Henric JANS aan haar dochter Margriet haar dochter bij haar huwelijk geschonken had - losbaar met 1600 gld - voor Wouter SCELLENS, notaris, op 15.10.1561 aan Marten Jan MOONS tot behoeve van de kinderen van Jan en Margriet in mindering van fl 6600,-.
Jan zoon van Franchoijs PILGROM verkoopt de chijns van 24 car gld van en uit een huis etc. over de Visbrug te 's-Hertogenbosch over de Craen tussen Thomas zoon van Henric MAES en Henricxken weduwe van Henric van den HEUVEL en kinderen, welke chijns Cornelis zoon van wijlen Franchoijs Loeff van SCUTWIJCK verkocht had aan Jan Franchoijs PILGROM welk huijs Cornelis ten thijns uitgegeven had - tussen Henric die RAET, "de Hollandschen Tuijn" en Lijske weduwe van Cornelis COELBORNER, op 10.2.1663, aan Marten, Jan MOONS tot behoef van de voorsz kinderen.
09.05.1573 | R 1396 | f 329v | GA Den Bosch

Aleijdis weduwe van Godefridus zoon van wijlen Cornelis zoon van wijlen Cornelis ROELOFFS cedeert de tocht in een huis bij de Vismarkt tussen Cornelis zoon van wijlen Henric die RAET en Heijlwich weduwe van Johannes zoon van wijlen Marten van EKART, welk huis Henric, Arnoldus, Johannes, Anthonius en Aleijdis meerderjarige kinderen van Theodorus van den HEUVEL bij wijlen Henrica zijn huisvrouw dochter van van wijlen Henric zoon van wijlen Willem van den BEVERDIJCK, Willem die RAET man en momboir van Gertrudis zijn huisvrouw dochter van wijlen Theodorus en Hwenrica voorsz, voor henzelven en voor Theodorus en Anna onmondige kinderen van wijlen Reijnerus ook zoon van wijlen Theodorus en Henrica, verkocht hadden aan Cornelis Cornelis ROELOFFS op 6.7.1531, aan magister Hercules WIJTFLET man en momboir van Catharinz zijn huisvrouw dochter van Aleijdis en Godefridus voorsz.
29.01.1574 | R 1399 | f 152 | GA Den Bosch

Andries zoon van wijlen Joost ANDRIES verkoopt een huis bij de Visbrug tussen Johannes LEBBEN, bakker en Johannes Hendricx van WEL, welk pand Jacobus JANSZ, Arnoldus WOUTERS en Josephus GOIJAERTS momboirs over Johannes onmondige zoon van wijlen Peter zoon van wijlen Andries, gezegd SAVENICH, verkocht hadden aan Andries Joost ANDRIES op 20.12.1565, aan Johannes DEMISPARS tot behoef van Aleijdis weduwe van Jasper Gielis van den HAM.
07.03.1574 | R 1399 | f 243v | GA Den Bosch

Magister Cornelis Otto van BEECK verkoopt een chijns van 3 gld uit een chijns van 12 car gld van en uit een huis achter de Mandemaeckers tussen wijlen Martinus zoon van wijlen Jan Roelof van BROECKHOVEN en nu Henric van BOERDEN en Elisabeth weduwe van Petrus de BECKER tot behoef van Johannes en Petronella meerderjarige kinderen van Jasper BECK bij Petronella dochter van wijlen Marten Roelof van BROECKHOVEN.
16.12.1574 | R 1400 | f 42v | GA Den Bosch

id. verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 3 gld van en uit een huis met een hang achter de Mandemaeckers uit het zelfde onderpand aan dezelfde geldgevers.
16.12.1574 | R 1400 | f 48 | GA Den Bosch

Johannes zoon van wijlen Petrus zoon van wijlen Andries de MENSCHEN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 21 car gld, welke chijns Andries zoon van wijlen Joost ANDRIES verkocht had van en uit een huijs te 's-Hertogenbosch over de Visbrug tussen Johannes van der LOBBE, bakker en Johannes Henricx van WEL op 20.12.1565 aan Paulus zoon van wijlen Godefridus GERARTSZ tot behoef van Godefridus en Agnetis meerderjarige kinderen van wijlen Josephus zoon van wijlen Godefridus GERAERTSZ.
17.09.1576 | R 1400 | f 577 | GA Den Bosch

Aleijdis dochter van wijlen Ghijsbert van TULDEN weduwe van Godefridus CORNELIS cedeert de tocht in 5/8 van een huis over de Visbrug te 's-Hertogenbosch (Pontem bladi) tussen Johannes zoon van Theodorus van den HEUVEL en Peter zoon van Leonardus van THUIJL, welk huis door magister Dominicus zoon van wijlen Gooswinus zoon van wijlen Henrick zoon van wijlen Henric zoon van wijlen Johannes BEIJENS verkocht werd aan Cornelis en Godefridus zonen van wijlen Cornelis CORNELISZ op 15.12.1556, aan magister Hercules zoon van wijlen Bartholomeus Wijtflet man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Godefridus CORNELISZ.
07.01.1578 | R 1403 | f 342v | GA Den Bosch

Egisius zoon van wijlen Cornelis COENEN, voor zich zelve voor de helft en Egidius voorsz en Sebastianus WOUTERS, testamentaire momboirs over de onmondige Henrick zoon van wijlen Cornelis COENEN bij Bessela zijn huisvrouw, verkopen een huis achter de Mandemaeckers tussen Jacop JACOPS en Cornelis voorsz, dat Henrick Cornelis COENEN voor zich en tot behoef van Egidius zijn broeder gekocht had van Gerard FABRIJ op 22.5.1576, aan Wilhelmus EVERARTS, pleijtmaecker.
01.04.1579 | R 1413 | f 115 | GA Den Bosch

Anthonia dochter van Jacob CORNELISSEN weduwe van Peter GIJSBERTS cedeert de tocht in het huis "In Cuelen", achter de Mandemakers tussen Nicolaes JOOSTEN en Johanna weduwe van Willem PAUWELS aan hun zoon Johannes, die aan de momboirs over Margaretha, onmondige dochter van Johannes zoon van wijlen Jaob Rutger van BOCHOVEN een jaarlijke en erffelijke chijns van 22 car gld, verkoopt.
Afgelost aan Roelof Wouters van BERCHEM door Gooswinus FRANS op 1.2.1608.
05.02.1580 | R 1417 | f 56v | GA Den Bosch

Joost zoon van wijlen Wilhelmus van BOXMEER bij wijlen Wilhelma zijn huisvrouw verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 18 car gld van en uit een huis achter de Mandemaeckers tussen Agnetis weduwe van Arnoldus THOMAS en Theodorus van ASUIJLEN, welke chijns Arnoldus zoon van wijlen Gooswinus Arnts van den GEVERE aan Johannes zoon van wijlen Peter van BOXMEER, bakker, tot behoef van Wilhelma weduwe van Willem Jans van BOXMEER ter tochte en haar kinderen ten erfrechte verkocht had op 17.1.1564 en Joost voorsz aangekomen bij erfdeling van de goederen van zijn ouders, aan Maria weduwe van Johannes zoon van wijlen Willem Jan van BOXMEER.
08.06.1583 | R 1414 | f 182v | GA Den Bosch

Elisabeth en Margaretha, Jacobus van EIJCK man en momboir van Maria zijn huisvrouw; Godefridus Geraerts man en momboir van Johanna zijn huisvrouw, allen dochters van wijlen Johannes zoon van wijlen Johannes THOMAS verkopen een huis achter de Mandemaeckers, "het Roothuijs" tussen Cornelis de RAET en de weduwe van Gooswinus van den GEVER, door Matthijs van den WEGHE aan hen verkocht, aan Wilhelmus zoon van Theodoor PETERS.
19.08.1583 | R 1414 | f 203 | GA Den Bosch

Jacobus van STRIJP en Martinus van POPPEL momboirs over Johannes onmondige zoon van wijlen Andries van POPPEL bij wijlen Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Gerard HELLINCX verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van vier ponden paijments van en uit een huis achter de Mandemaeckers tussen Gerard HELLINCX en Peter Neijssen HOFFAERTS welke chijns Gerardus zoon van wijlen Peter HELLINCX gekocht had van Wilhelmus Claessen de HAMMAECKER op 11.4.1527 en door Christina voorsz aan haar zoon Johannes meegedeeld; aan Henricus Wouterus van CUERINGEN.
23.08.1584 | R 1414 | f 437 | GA Den Bosch

Leonardus zoon van wijlen Henric van WELHUIJSEN, ouder dan 24 jaar, man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van Willem zoon van Lambert van den LAERSCHOT, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 20 car gld van en uit een huis "'t Schip" te 's-Hertogenbosch bij de Vismarckt tussen Maria weduwe van Arnold van BEUGEN en kinderen en Jacob IJEWAENS, welke chijns illem van den LAERSCHOT gekocht had van magister Jacob zoon van Jacob GIELEN op 10.6.1568 en Leonard en Elijsabeth aanbestorven bij testament gepasseerd voor magister Ghijsbertus COEVERUBCX, priester van St Jans Evangelisten Kerk en notaris, aan Magister Johannes SCHENKELS tot behoef van Heijlwich weduwe van Anthonij zoon van Leonardus van THUIJL.
05.07.1586 | R 1419 | f 60 | GA Den Bosch

De magistraat deelt mede, dat de contributie niet meer opgebracht kan worden.
11.11.1586 | R 284 | f 46 | SA Oisterwijk

Henrick HEEREN, mr en rector van de H. Geest, met toestemming van mr Zeger ADRIAENS, provisor van de H. Geest verkoopt Gererda van THULDEN, weesmeester in het armen weeshuis van 's-Hertogenbosch een jaarlijke en erffelijke chijns van 9 gld van en uit het huis "in St Quirijn" achter de Mandemakers.
27.05.1587 | R 1419 | f 402v | GA Den Bosch

Henrick en Elisabeth kinderen van wijlen Henrick van UDEN, de bontwerker, bij Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob van ENGELEN; Peter, Gerit en Martinus zonen van wijlen Roelof van BROECHOVEN man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw, Henricus van BEURDEN in huwelijk hebbende Aleijdis, dochter van Henrick bij Margaretha voorsz, verkopen de helft in een huis, bij erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, te 's-Hertogenbosch achter de Mandemaeckers, tussen de nalatenschap van Martinus van BROECHOVEN en Henrick van BUERDEN, boomwaarts en Elisabeth weduwe van Peter BECKERS en kinderen, vismarktwaerts, aan Henrick en Jacob zonen van wijlen Henrick en Margaretha voorsz, die een jaarlijke en erffelijke chijns van 5/10/00 verkopen aan Wouter zoon van wijlen Arnold HOUBRACKEN.
12.01.1588 | R 1420 | f 85v | GA Den Bosch

Margaretha dochter van wijlen Willem van VUCHT verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van en uit een huis achter de Craen tussen Matthias zoon van wijlen Lambert STOOTERS en Mechtildis weduwe van Theodorus van VECHEL en kinderen, welke chijns Gijsbert van de VELDE ten behoeve van Margaretha dochter van Matthias de LOZEN zoon van wijlen Matthias de LOOZEN bij Catharina zijn huisvrouw dochter var wijlen Arnold zoon van wijlen Eijmbert WILLEMS verkocht had op 25.9.1586 aan magister Henrick en magister Nicolaus tot behoef van Peter van DELFT.
(Is dit Brede Haven?)
22.01.1588 | R 1420 | f 85v | GA Den Bosch

Arnold RUTTEN gemachtigd voor schepenen van Herpen door Johannes SEBERTS man en momboir van Henrica zijn huisvrouw dochter van wijlen Henric van BERGEN verkoopt huis over de Vismarckt tussen wijlen Amelis MAES man en momboir van Heijlwegis eerder weduwe van Gerard JANS en Lambert STOOTERS aan Mathijs Johannes Everts van RAVESTEIJN.
(huis aan de Breede Haven?).
23.05.1589 | R 1420 | f 572 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Peter SMENSCHEN verkoopt Marten zoon van Adriaen van POPPEL een jaarlijke en erffelijke chijns van 7 car gld van en uit een huis en een camer daarachter "in Colen" achter de Mandemakers, tussen Nicolaas Joosten en Johanna weduwe van Gerard de Viscoper.
06.07.1589 | R 1421 | f 46 | GA Den Bosch

Henricus zoon van wijlen Ambrosius van GERWEN man en momboir van Eliabeth zijn huisvrouw en Martinus zoon van wijlen Andries EVERAERTS man en momboir van Johanna zijn huisvrouw, dochters van wijlen Peter zoon van Willem GOIJAERTS verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van 3 car gld die Johannes, Heijlwich en Theodora kinderen van mr Arnoldus van BRINCKOM, Johannes WILLEMS dse Jonge man en momboir van Margaretha zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnoldus voorsz verkocht hadden aan Magister Johannes BOXTART priester, tot behoef van Henrick onmondige zoon van wijlen Johannes WILLEMS de Oude van en uit een huis achter de Mandemackers tussen en Johannes AERTRS op 10.2.153? aan Aleijdis dochter van wijlen Joost LENAERTS weduwe van Jacob JOORDENS.
03.02.1590 | R 1421 | f 211v | GA Den Bosch

Peeter PETERS verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 3 caroli gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Martinus zoon van wijlen Roelof van BROECHOVEN en Henrick van BOERDEN ter eenre en Elizabeth weduwe van Petrus de BACKER aan Meester Jacob DONCK ten bate van Sijmon zoon van Laurens BARTHOLOMEUS, aan Johan die CARVE.
03.02.1590 | R 1421 | f 213v | GA Den Bosch

Henricus HEEREN, raadsheer van 's-Hertogenbosch en rector van de H. Geest verkoopt, ten behoeve van de H. Geest een huis achter de Mandemakers met vier cameren daarachter tussen Reijnier zoon van wijlen Lambert CLOOT, metselaar - boomwaarts - en Anthonij AERTS - vismarktwaarts - aan Henricus alias Reijger, zoon van wijlen Henricx die REIJGER.
13.02.1591 | R 1430 | f 260v | GA Den Bosch

Door de strooptochten van Maarten van ROSSUM is aanzienlijke schade aangericht.
05.02.1592 | R 287 | f 5 | SA Oisterwijk

Nicolaas zoon van wijlen Joost ANDRIESSEN, viscoper, verkoopt Franciscus zoon van wijlen Matthias van BAERLO ten behoeve van Elisabeth zijn moeder, weduwe van Matthijs zoon van wijlen Johannes GODEFRIDUS, een jaarlijke en erffelijke chijns van 3 1/2 gulden van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Jacob CORNELIS en Albert zoon van wijlen Willem die LUIJCKENAER.
03.06.1592 | R 1431 | f 258 | GA Den Bosch

De magistraat deelt mede dat de lasten niet meer opgebracht kunnen worden.
01.07.1592 | R 287 | f 24 | SA Oisterwijk

Mathias RAETS zoon van wijlen Gerard RAETS, alias Mathijs COSTERS van VUGHT, verkoopt Rogier zoon van wijlen Peter van BROECHOVEN ten behoeve van Helena dochter van wijlen Henrick zoon van wijlen henrick DONCK - Helena ter tochte en Rogier ten erf rechte - een jaarlijke en erffelijke chijns van 7 car gld van en uit een huis met vier cameren daar achter, achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch tussen Reinier CLOOT, metselaar - boomwaarts - en Anthonij AERTS - vismarktwaarts -, losbaar met 100 car gld.
Afgelost aan Soetke MOENS rectrix van het convent van Waalwijck door Hendrick JOACHIMS op ?
16.10.1592 | R 1407 | f 349 | GA Den Bosch

Henrick zoon van wijlen Reijnier LOIJEN, knokenhouwer, man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan GERITS bij Margriet zijn huisvrouw verkoopt een huis achter de Mandemakers tussen Lambrecht HORSTKENS en Jan JACOPS aan Nicolaes zoon van Jan Nicolaes van BERLECUM.
15.01.1593 | R 1431 | f 271 | GA Den Bosch

Anthonij CLAES, behouwd oom, momboir over Hubrecht onmondige zoon van Willem Dircx van GELDEROP verkoopt van het ledige erf van "de witte klimmende Leeuw", eigendom van Hubrecht, 37 voeten aan de stad 's-Hertogenbosch ten behoeve van de fortificaties, ter verbreding van de wal.
28.08.1593 | R 1431 | f 597v | GA Den Bosch

Anthonij zoon van wijlen Lambert CLOOT verkoopt een huis achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch tussen Erken weduwe van Arnd zoon van wijlen Henrick van BEUGHEN en Anthonis zoon van wijlen Arnd zoon van wijlen Henricx van BEUGHEN voorsz, aan zijn broeder Paulus.
24.12.1594 | R 1467 | f 87v | GA Den Bosch

Peter zoon van wijlen Denijs SWEERTS man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van van wijlen Lenaert JOOSTEN verkoopt 4 in vier cameren achter de Mandemakers aan Margriet weduwe van Jan JACOBS.
18.05.1595 | R 1467 | f 238 | GA Den Bosch

Anthonij PIJNAPPEL man en momboir van Aleijda zijn huisvrouw dochter van Hubrecht van LOON bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen IJsraelis van de WIEL bij Aleijda zijn huisvrouw dochter van wijlen Mathias van CUIJLENBORCH voor zich zelve en voor Hadewijch en Maria dochters van Hubert en Johanna voorsz, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Elisabeth dochter van gezegde Mathias van de WIEL weduwe van Reijnier JANS, loodgieter, verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van vier gld van en uit een huis achter de Mandemackers tussen "de Abt van Tongerlo" en Agnetis weduwe van Arnold THOMAS, welke chijns Elisabeth wedwe van Reijnier JANS gekocht had van Reijnier zoon van wijlen Henric BOSCH op 6.2.1566 aan Godefridus LOEFF.
16.06.1595 | R 1423 | f 366v | GA Den Bosch

De Magistraat van Oisterwijk kan niet meer de contributie betalen in verband met de oorlog.
28.07.1595 | R 290 | f 31v | SA Oisterwijk

De Magistraat van Oisterwijk kan de contributie niet betalen ten gevolge van de oorlog. Zij verkoopt 200 bunder gemeentegrond.
27.11.1595 | R 290 | f 48 | SA Oisterwijk

Jenneke weduwe van Willem PAUWELS had van en uit haar huis achter de Mandemakers, tussen eertijds Henricx "in den Beer" en Jan PETERS, "in Cuelen" een jaarlijke en erffelijke chijns verkocht van drie car gld aan Edmond PAUWELS, haar zwager, die op 25.2.1583 deze chijns verkocht had aan Reijnder zoon van Lambert CLOOT tot behoef van hem en zijn broeder en zusters.
Pauwels, Anthonis en Marijke kinderen van wijlen Lambert CLOOT, voor henzelven en voor Frans, Jacob en Erken kinderen van wijlen Lambert CLOOT, Jan zoon van wijlen Herman Hermans van HEUMEN weduwnaar van Barbara dochter van wijlen LAMBERT CLOOT, Gijsbert JASPERS man en momboir van Christijne zijn huisvrouw en weduwe van Peter HENDRICX, allen in naam van de kinderen van wijlen Barbara en van Christijna bij wijlen Peter HENDRICX, verkopen 8/9 in deze chijns aan Reijnder zoon van wijlen Lambert CLOOT, die de rest bezit.
10.01.1596 | R 1468 | f 130v | GA Den Bosch

Herman Jacob van CASTEREN, weduwnaar van Jenneke zijn hui vrouw dochter van wijlen Aert WOUTERS bij Anna zijn huisvrouw dochter van Jacob CORNELIS, cedeert de tocht in 1/4 van een huis "de Druijve" achter de Mandemakers, tussen ... en meester Peter PELGROMS, aan de momboirs over zijn onmondige kinderen: Marten Jeronimus WIJNANTS, Adriaen WIJNANTS, Jacob Adriaen GOIJAERTS en Marcelis ANDRIESSEN. Deze momboirs, voor 1/4, Herman van CASTEREN voorsz, geïnstitueerde erfgenaam van de portie van Jacop zoon van Aert en Anna voorsz, voor 1/4 deel; Jacob, Diricx en Aelken kinderen van Adriaen Goiaerts van VECHEL bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Jacob HERMANSZ bij Anna voorsz; Marcelis ANDRIES man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw en Aert Henricx van SUTPHEN man en momboir van IJda zijn huisvrouw dochter van Adriaen GOIJAERTS bij Catharina zijt huisvrouw en nog Herman van CASTEREN voorsz en Mattheus Adriaen van HERLAER momboirs over Jacobken onmondig dochter van Adriaen en Catharina voorsz, voor 1/4 deel, verkopen 3/4 deel in "de Druijve" 1/4 deel toebehoort aan Jacob zoon van wijlen Aert en Anna voorsz, aan mr Petrus PELGROM, raadsheer van 's-Hertogenbosch tot behoef van Aert zoon van Jacob HERMANS bij Anna voorsz.
21.08.1596 | R 1423 | f 67v | GA Den Bosch

Theodorus van VECHEL en Henricus Fransen van VECHEL schepenen van 's-Hertogenbosch en Jacobus van STRIJP man en momboir van Maria onmondige dochter van Cornelis van de WIJER bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Willem van VECHEL, voor 1/3 deel en Gijsbertus zoon van wijlen Jan van den VELDE, secretaris en clerck van 's-Hertogenbosch voor 2/3 deel verkopen een huis achter de Mandemakers tussen Arnoldus zoon van wijlen Henrick die RAET - vismarktwaarts - en Heijlwig weduwe van Matthijs van VENLO, aan Godefridus van ENGELAND op 28.5.1594, die een lening afsluit van 40 gld bij Cornelis Lambertus van VORSTENHOUT.
Afgelost op 29.11.1625 door zuster Maria, rectrix van het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch.
22.12.1596 | R 1435 | f 103v | GA Den Bosch

Johannes ROELOFS, lakenkoopman, Hubertus WOUTERS alias LEERSMACKERS en Petrus Henricx HOSE, momboirs over Margaretha dochter van wijlen Johan Jacobs van BERCHEM en in naam van Petrus zoon van wijlen Johannes ROELOFFS man en momboir van Margaretha voorsz - nog minderjarig - verkoper een jaarlijke en erfelijke chijns van 22 car gulden van er uit een huis "In Coelen" aan de Mandemakers tussen Nicolaes JOOSTEN en Johanna weduwe van Willem PAUWELS, welke chijns Johannes zoon van wijlen Peter GIJSBERTS verkocht had aan Johannes Matthijs van COLEN, schoenmaker, Johan ROELOFFS, Hubert WOUTERS en Peter Henricx HOSE voor de onmondige Margaretha dochter van wijlen Johannes zoon van wijlen Jacop Rutgers van BERCHEM op 5.2.1580, aan Roelof Wouters van BERCHEM.
02.04.1597 | R 1435 | f 301v | GA Den Bosch

Laureijns zoon van Henricx Wouters van RAVENSTEIJN, in "de Swarte Ruijter" aan de Vismarkt op de hoek van de Mandemakers en naast Herman Wijnants ADRIAENS man en momboir van Goijaertkwen zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan CORSTIAENS, gaat condities aan.
Herman mag geen balken en ankers in de muren van het achterhuijs van Laureijns aanbrengen. Bij verhoging der muren zal Herman 10 car gld moeten betalen uit voorzorg voor reparaties, aan Laureijns.
12.04.1597 | R 1435 | f 305 | GA Den Bosch

Lambertus zoon van wijlen Johannes STRICK bij Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthias zoon van wijlen Lambert STOTERS, voor zijn vrouw en voor zijn zwager Godefridus Johannes STRICK, verkoopt een jaarlijke en erffelijcke chijns van 13 Rijns gulden van en uit een huis eertijds van Gerard DIRCX, achter de Mandemackers, tussen Jacop die KUIJPER en Johan zoon van Henric TIJSSEN, welke chijns Catharina dochter van wijlen Theodorus zoon van wijlen Henric die HOLLANDER alias die LEPPER, Henricus zoon van wijlen Johannes van den BOGART man en momboir van Johanna zijn huisvrouw en Johannes JOIRDENS man en momboir van wijlen Theodorus zoon van wijlen Johannes die HOLLANDER verkocht hadden aan Matthias zoon van wijlen Lamberts STOTERS op 25.9.1527 en welke chijns Godefridus bij Anna voorsz bij erfdeling op 13.1.1559 verkregen had, aan Peter zoon van wijlen Johannes van ASPEREN.
06.11.1597 | R 1436 | f 47v | GA Den Bosch

Mr Petrus PELGROM man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob JANSZ bij Hadewijch zijn huisvrouw dochter van Jacob CORNELIS verkoopt een huis over de Visbrug achter de Mandemakers tussen Arnold WOUTERS en Ghijsbert zoon van Andries SMENSCHEN, dat Catharina weduwe van Johannes zoon van wijlen Peter SMENSCHEN bij testament toegedeeld had en aan Arnold zoon van Nijcolaes JOOSTEN verkocht op 14.12.1595, aan Jacob zoon van wijlen Arnold zoon van Jacob HERMANS.
01.04.1598 | R 1423 | f 258 | GA Den Bosch

Gooswinus zoon van wijlen Arnoldus zoon van wijlen Gooswinus zoon van wijlen Arnoldus JANS verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van twee gld uit een meerdere chijns van 8 gld welke gehele chijns Adriaan zoon van wijlen Adriaen GERITS verkocht had aan Herman, Andreas en Christina meerderjarige kinderen van wijlen Herman zoon van wijlen Herman GERITS van en uit een huis in de Mandemakersstraat tussen wijlen Jacob Henricx de WITH en de weduwe van Jacob voorsz op 5.1.1595, aan Jacob Aerts van SCHAREN.
01.08.1598 | R 1432 | f 344v | GA Den Bosch

Henrick zoon van wijlen Reijnier LOIJEN man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan GEERARTS bij Margriet zijn huisvrouw verkoopt een huis etc dat zijn vrouw achter de Mandemakers tussen Lambrecht HORSTKENS en Jan JANS, viscoper, van Nicolaes zoon van Jan Nicolaes van BERLICUM op 15.1.1592 gekocht had.
Ter sake van de fortificaties is hiervan een stuk in het erfken lang 21 voeten afgenomen en verkocht van dit pand "het Schip" aan de stad. Nicolaes voorsz verkocht de rest aan Jan zoon van wijlen Adriaan Adriaen van GILSE.
01.08.1598 | R 1432 | f 344v | GA Den Bosch

Wilhem zoon van wijlen Jan Diricx de BECKERE man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Diricx van BUEREN eerder weduwe van Peter Adriaens van KERCKWIJK Marike krachtens testament van haar en Peter gepasseerd voor Embert COCX vice pastoor van St Jans Evangelisten Kerk, verkopen Jan zoon van wijlen Jan SANDERS, metser, een jaarlijke en erffelijke chijns van 14 car gld van en uit een huis etc achter de Mandemakers, "de Witte klimmende Leeuw" tussen de weduwe van Willem van GELDROP - boomwaarts - en "in St Peter met de Sleutel" vismarktwaarts losbaar met 200 car gld.
Aan Peter zoon van wijlen Jan Willem SANDERS, erfgenaam van zijn broeder Jan, afgelost door Wilhem voorsz op 27.10.1606.
24.10.1598 | R 1436 | f 545v | GA Den Bosch

Johannes en Franciscus zonen van wijlen Leonardus Willems COTTENS en Jacobus zoon van wijlen Reijnerus van REIJS man en momboir van Bewlije zijn huisvrouw, dochter van wijlen Leonardfus voorsz, verkopen Godefridus zoon van Magister Godefridus LOEFF ten behoeve van Pieter zoon van wijlen Johannes HENRICX een jaarlijke en erffelijke chijns van 7 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Jan GIELIS, verwer, en de erfgenamen van Joost van BUEREN. Losbaar met 100 gld.
26.11.1599 | R 1438 | f 112v | GA Den Bosch

Willem zoon van wijlen Jan Willems PIJNAPPEL weduwnaar van Jenneke van WEREMONT, zijn huisvrouw, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 25 car gld welke chijns Willem zoon van wijlen Jan van LOON verkocht had aan Jan de Jonge zoon van wijlen Willem PIJNAPPEL van en uit een huis en woning, eertijds onder een dak en nu een huis met een ommuurde ledige plaats binnen de muren, 41 1/2 voet, eertijds "de Zonne" en nu "de Pijnappel" tegenover de Visstraat tussen de kinderen van wijlen Zeger zoon van Jan Goijaerts van HEDEL en Wouter Jans van VEEN, brouwer, elke chijns Barbara dochter van wijlen Jan zoon van wijlen Willem PIJNAPPEL verkocht had aan Willem voorsz op 27.1.1594 aan Jacques van STRIJPE en Zeger Adrianus de RUIJTER, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Mar Marten van WEREMONT bij Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen mr Aert PLEVIERS.
NB: De Pijnappel, later de Houttuijn, heden het Haerlemse of Leidse schip en boomwaarts het Vrisch turfschip.
18.01.1600 | R 1438 | f 229 | GA Den Bosch

Margriet weduwe van Jan zoon van Peeter JOOSTEN, tingieter dochter van wijlen Geraert GOIJAERTS bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan HERMANS, timmerman, cedeerde de tocht in 1/4 in een huis achter de Mandemakers tussen de erfgenamen van wijlen Henrick Goossen BEIJENS "in de Beir" en Catharina weduwe van Jan Peter SMENSCHEN met haar kinderen "in Colen" haar ter tochte en haar dochter Henricke ten erfrechte bij erfdeling der goederen van wijlen Jenneke haar moeder toegescheiden, aan Goijaerd zoon van wijlen Peter JOOSTEN en Claes zoon van Goijaert, tingieter en Wouter zoon van wijlen Cornelis CORSTIAENS, viscoper, momboirs over de onmondige Hendricke. Het gehele pand wordt verkocht aan Henrick zoon van wijlen Nicolaes JOOSTEN, viscoper.
28.02.1600 | R 1439 | f 3 | GA Den Bosch

Herbertus zoon van wijlen Joachim zoon van wijlen Godefridus van de WIJER, voor zich zelve, voor de helft en voor zijn broer Cornelius, gemachtigd voor schepenen van Brussel op 18.2.1591, verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van 3 pond tien stuivers, welke chijns Willem zoon van wijlen Joost HERBERTS verkocht had aan Johannes zoon van wijlen Rudolph van WAERLAER en Godefridus zoon van wijlen Henric KUIJTRENS van en uit een huis in de Mandemakersstraat tussen Gerard de SCHUIJTMEKER en Marcelis de GRAET welke helft Raes en Herbert meerderjarige zonen van Paulus zoon van Peter zoon van wijlen Paulus RAES en de eerste Paulus bij wijlen Cornelia zijn huisvrouw dochter van Luenis Jans van SENTWIJC bij wijlen Lutgardis dochter van wijlen Henric zoon van wijlen Henric BRANT, bontwerker verkocht hadden aan Joachim Godefridus van de WIJER op 9.12.1553, aan Anthonis zoon van wijlen Lambertus CLOOT alias KEIJSERS.
08.04.1600 | R 1439 | f 114 | GA Den Bosch

Matthijs zoon van wijlen Sander MATTHIJSEN verkoopt een huis, de laatste huijsing boomwaarts achter de Mandemakers en naast de andere huijsingen van Matthijs voorsz, door hem bij testament van Marike dochter van Matthijs DIERCX aan Matthijs voorsz toebedeeld, aan Jacop van den LEEMPUT tem behoeve van de fortificaties van 's-Hertogenbosch.
19.09.1600 | R 1424 | f 138 | GA Den Bosch

Lambertus zoon van wijlen Theodorus REMMEN, raad van 's-Hertogenbosch verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van drie car gld uit een hele chijns van 12 car gld, door Willem zoon van Everardus de pleijtmaker aan Lambert verkocht van en uit een huis achter de Mandemakers tussen "de stads Houttuijn" en Mechteld LAMBERTS op 12.6.1573, aan de Stads armen.
07.11.1600 | R 1440 | f 80 | GA Den Bosch

Elisabeth dochter van wijlen Wouter Wouters Loijen TIMMERMANS weduwe van Jan zoon van wijlen Jan SANDERS, verkoopt de helft in een jaarlijke en erffelijke chijns van 14 car gld van en uit een huis achter de Mandemaeckers, tussen "de witte climmende Leeuw" van de weduwe en kinderen van Willem van GELDROP - boomwaarts - en "in St Peter met de Sleutel" - vismarktwaarts - welke chijns Willem zoon van wijlen Jan DIERICX, backer, man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Dirick van BUERDEN, eerder weduwe van wijlen Peter Dirick van KERCKWIJCK, door Maria verkocht via testament gepasseerd met Dirick voorsz Eijmbert COX, notaris en vice-pastoor van St Jans Ev. Kerk te 's-Hertogenbosch, aan Jan zoon van wijlen Jan SANDERS aan Jan zoon van wijlen Jan SANDERS op 24.8.1588, aan Dierck hun natuurlijke zoon.
19.03.1601 | R 1410 | f 143 | GA Den Bosch

Godefridus van BALEN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 9 ponden paijments van en uit een huis achter de Mandemakers tussen eertijds Gooswinus TOELINCK en "de Stads Houttuijn" door Henricus zoon van wijlen Henricus zoon van wijlen Joannes GECK op 14.2.1474 verkocht aan Franchoijs de LANGEL ten behoeve van Heer Ludolph van de WATER en Godefridus aangekomen bij erfdeling, aan Daniel van WIERDEN, magister.
23.07.1602 | R 1473 | f 276 | GA Den Bosch

Jan HERMANS, viscoper, weduwnaar van Barbara dochter van wijlen Lambrecht CLOOT cedeert de tocht in 1/9 deel van een huis en vijf cameren daarachter "de gulde Truijffel" tussen Anthonij Aerts de becker, - boomwaarts - en Arnolda weduwe van Arnts de BACKER aan zijn drie dochters: Metken in huwelijk hebbende Joost JANS; Merijke gehuwd met Jan HAGO, soldaat onder HAGICOURT en Anna, die dit goed verkopen aan Pauwels zoon van wijlen Lambert CLOOT.
20.11.1603 | R 1475 | f 13v | GA Den Bosch

Thomas zoon van Henrick de HONT man en momboir van Anna zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert GOOSSENS; mr Hermar van HUENEN licentiaet in de rechten en Raad van 's-Hertogenbosch; Matijs van der MERE, Henrick van der ELSFOIRT en Jan HERMANS momboirs over de onmondige kinderen van Aert GOOSSENS; Rutger HENRICX, Boudewijn Jans an Henrick Geraerts van STRAELEN momboirs over Beelken onmondige dochter van wijlen Seger HENRICX, Floris zoon van wijlen Jacob DOIL en Andries van GERWEN momboirs over Hermanus onmondige zoon van wijlen Huijbert van GERWEN en Henricus zoon van Henricus van STRALEN eerder genoemd, hebben Reijnier zoon van wijlen Lambert CLOOT op 23.2.1587 een huis in de Mandemakersstraat tussen Jacob zoon van wijlen Henric de WITH en een perceel van de H. Geest verkocht. Jan, enig kind van Reijnier voorsz verkoopt het huis nu tussen een gangetje van de H. Geest en de erfgenamen van Joost Diricx van BUEREN aan Jacob zoon van wijlen mr Nicolaes J. OOSTEN scheerslijper.
03.04.1607 | R 1449 | f 43 | GA Den Bosch

Elisabeth dochter van wijlen Herman zoon van wijlen Willem zoon van wijlen Herman zoon van wijlen Herman zoon van Herman GERRITS en weduwe van Huijbert Andries van GERWEN cedeert de tocht in een jaarlijke en erffelijke chijns van 4 car gld uit een meerdere chijns van 8 car gld door Adriaen zoon van wijlen Herman zoon van wijlen Herman GEERTS, Gooswijn zoon van wijlen Aert JANSZ man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman voorsz en Herman zoon van wijlen Willem zoon van Herman Herman GEERTS van en uit een huis etc te 's-Hertogenbosch in de Mandemakersstraat tussen de H. Geest en Jacop zoon van wijlen Henricx de WITH op 7.1.1534 aan Herman haar enig kind bij Huijbert Andries van GERWEN, die deze chijns verkoopt aan Lambert zoon van wijlen Jaspar Lamberts van den BROECK, bierbrouwer.
30.03.1604 | R 1444 | f 130 | GA Den Bosch

Jan, Aert en Geertruijt weduwe van Pauwels PAUWELS, kinderen van wijlen Cornelis zoon van wijlen Jacop zoon van Henricx HORSTKENS, verkopen een huis achter de Mandemakers tussen Jan JANS, schipper en de weduwe van Joris van STRATSBORCH door Daniel VERRIJT, priester en canonick van St Peters collegiale kerk te Boxtel, verkocht aan Cornelis voorsz op 27.1.1601, aan Gieliske dochter van Jan MICHIELS weduwe van Lambert HERMANS.
04.08.1604 | R 1475 | f 249v | GA Den Bosch

Aelbert zoon van wijlen Jan van LITH, kuijper, heeft het huis "St Quirijn", achter de Mandemakers tussen Anthonis ARTS en Reijnier zoon van Lambert CLOOT opgewonnen wegens gebrek aan betaling in een lening van 114 car gld door Hillegond weduwe van Matthijs RAETS alias COSTERS, van Venlo. Opgewonnen op 1.3.1604 en nu verkocht aan Henrick Joachims CLOOT, die fl 139,- leent van de verkoper.
29.04.1605 | R 1471 | f 65 | GA Den Bosch

Anthonius zoon van wijlen Arnoldus zoon van wijlen Henrick van BUEGHE, voor zich zelf en gemachtigd voor schepenen van Antwerpen op 9.2.1604 door Mattheus JANS, schipper van 's-Hertogenbosch man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Arnold Henricx voorsz; Arnolda dochter van wijlen Hubert JANS bij wijlen Jutta zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnold Henricx voorsz en wolter zoon van wijlen Dirck JANS, bakker, man en momboir van Henrica zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnold Henricx voorsz, verkopen 4/5 in een huis met vijf cameren daarachter te 's-Hertogenbosch over de Visbrugge tussen Henrick van UDEN en Arnold zoon van wijlen Johannes van den GREVE, Gerard, de koperslager en Anthonij van DIEPENBEEK, door Lambert Diercx van DINTHER man en momboir van Geburgis zijn huisvrouw en Floris zoon van Arnoldus JANS man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochters van wijlen Gerard zoon van wijlen Johannes van BERCHUIJS bij wijlen Johanna zijn huisvrouw dochter van Peter Johannes, bakker, verkocht aan, Arnoldus zoon van wijlen Henrick van op 24.4.1557, aan Arnold zoon van wijlen Arnold HENRICX, bakker.
14.06.1605 | R 1475 | f 128v | GA Den Bosch

Elisabeth en Maria dochters van wijlen Arnoldus zoon van wijlen Johannes THOMAS; Jacob van EIJCK man en momboir van Maria zijn huisvrouw, ook dochter van Arnoldus voorsz verkopen het huis achter de Mandemakers, vroeger "het Rooi huijs" en nu "de klimmende of witte Leeuw" tussen Cornelis de Raidt en de weduwe van Gooswinus van Gene en kinderen aan Willem zoon van Theodorus PETERS.
03.08.1605 | R 1476 | f 408v | GA Den Bosch

Jacobus SIMONS, voor k; Theodorus zoon van wijlen Theodorus Joosten zoon van wijlen Theodorus van BUEREN, latanei, voor 1/4 deel; Coenradus SALOMONIS, Petrus Eijmberts van de KEER en Wilhelmus zoon van wijlen Joannes Nicolai van BERLICUM, momboirs over Maria en Heijlwich, meerderjarige dochters van wijlen Joost Theodoor van BUEREN bij wijlen Margaretha zijn huisvrouw, voor de rest verkopen een stenen huis met een camer daar achter, achter de Mandemakers, tussen het pand van Jacob CORNELIS en het huis van Arnoldus zoon van Jan THOAS, van welk pand Theodorus zoon van wijlen Philippus JANS 2/ 2/4 deel verkocht had aan Joost Dircx van BUEREN; Cornelius zoon van wijlen Jan VOSS ? deel aan Jacob SIMONS en Adriaan zoon van wijlen Joannes zoon van wijlen Henrick VOSS het resterende part aan Margaretha weduwe van Joost DIRICX voorsz, aan Petrus THIELMANS, die 174 caroli gulden leent van de verkopers.
13.08.1605 | R 1476 | f 420v | GA Den Bosch

Dirck Jans de LEEUW, canonnier ten dienste van de stad 's-Hertogenbosch eigenaar van het pand "de rode klimmende Leeuw" en Peter TIELMANS, eigenaar van "de Blauwe Sleutel" - boomwaarts - van Dirck voorsz gaan een conventie aan: Peter mag de zijmuur van zijn pand afbreken en bij herbouw balken leggen in de muur van het pand van Dierck.
27.10.1605 | R 1471 | f 90v | GA Den Bosch

Lambert zoon van wijlen Dierck REMMERS, raadsheer van 's-Hertogenbosch had twee kamers onder een dak achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch tussen een ander huis van Lambert en Jan JACOPSZ verkocht aan Henrick Joachim CLOOT op 22.12.1600. Henrick verkoopt deze camers aan Cornelis HERMANS, pleijtmaker.
11.01.1606 | R 1477 | f 135 | GA Den Bosch

Margriet weduwe van Herman Jacop HORSTKENS cedeert de tocht in vier cameren onder een dak achter de Mandemakers tussen "de Houttuijn van 's-Hertogenbosch" en een gangetje aan Wouter DINGEMANS en Jenneke zijn huisvrouw; Henrick JANS man en momboir van Marijke zijn huisvrouw en Jan Willem BLOEMAERTS curator over Herman onmondige zoon van wijlen Lambert, allen kinderen van Margriet en Herman voorsz en over Jan onmondige zoon van wijlen Jan JANS bij wijlen Lijske zijn huisvrouw, ook dochter van Margriet en Herman voorsz, voor 2/4 deel; Jan BOUWENS, hoijmaecker voor het derde vierde deel en Gieliske weduwe van Lambert HERMANS, voor de rest - dat zij als weduwe gekocht heeft van Jan en Arnd zonen van Cornelis zoon van Jacop Henrick HORSTKENS en Gertruijd hun zuster op 4.8.1604 - aan Guiliam van DELFT, raad van 's-Hertogenbosch.
28.01.1606 | R 1477 | f 161 | GA Den Bosch

Anthonius zoon van wijlen Lambert CLOOT alias KEIJSERS, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van drie pond paijments, die door Johannes HUIJBERTS verkocht werd aan Johannes van WAERLAER zoon van wijlen Rodolph of Rover WAERLAER en Godefridus CUIJPER van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Gerard de SCHUIJTEMAECKER en Marcelis de GRAET welke halve chijns Hubertus zoon van wijlen Joachim zoon van wijlen Godefridus de WIJER voor zich zelve en voor zijn broeder HUBERT verkocht aan Anthonius voorsz op 8.4.1600, aan Johan zoon van Willem STRICK ten behoeve van de armen van Vught.
11.02.1606 | R 1477 | f 185 | GA Den Bosch

Nicolaes zoon van wijlen Jan ALBERTS leent op verband van een huis achter de Mandemakers tussen Jacop zoon van Henrick de WITH en een pand van de tafel van de H. Geest - achter grenzend aan Jacob zoon van Nicolaes JOOSTEN, de scheerslijper, van wie Nicolaes dit huis onlangs gekocht had, van Heijlke huisvrouw van de voorsz Jacob Nicolaes JOOSTEN fl 53/10/00.
09.04.1606 | R 1477 | f 306v | GA Den Bosch

Cornelis zoon van wijlen Lambert JANS weduwnaar van IJsabel zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob Henrick CATSKENS, van Aken, pottenbakker, cedeert de tocht in een huis achter de Mandemakers aan het einde van de straat, tussen Anthonis zoon van wijlen Dircx de RAET - vismarktwaarts - en Anneke weduwe van Cornerlis HORSTKENS, welk huis Cornelis Lamberts van OOSTERHOUT gekocht had van Goijaert van ENGELANT, raadsheer van 's-Hertogenbosch op 23.12.1596, aan Jan, Lambert, Cornelis en hun onmondige zuster Maijke, allen kinderen van Cornelis en IJsabel voorsz. Jan, Lambert en Maijke verkopen hun deel aan hun broeder Cornelis.
29.05.1606 | R 1477 | f 390 | GA Den Bosch

Jan Willem BLOEMAERTS verkoopt een jaarlijke en erffelijk chijns van 22 ponden paijments, welke rente Roelof zoon van Sebert DONCKERS en Zebert zoon van wijlen Aert ROELOFFS verkocht hadden aan Beelken weduwe van Jan zoon van wijlen Aert PETERS van en uit een huis achter de Mandemakers tussen de erfgenamen van wijlen Jan de COCK en Herman zoon van wijlen Herman GERARTS op 5.3.1509 en welke chijns Jacob Goijaerts SMITH bij erfdeling toegescheiden is, aan Elisabeth weduwe van Lenaert JOOSTEN tot behoef van Jan Wouters van den DUNGEN.
23.06.1606 | R 1477 | f 406 | GA Den Bosch

Mathias RAETS zoon van wijlen Gerard RAETS alias Matthijs COSTERS van VENLOE, verkoopt Rogier zoon van wijlen Peter van BROECKHOVEN tot behoef van Helena dochter van wijlen Henrick Henrick DONCK ter tochte en Rogier ten erfrechte, een jaarlijke en erffelijke chijns van 7 car guldens van en uit een huis met vier cameren daarachter, achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch tussen Reijnier CLOOT - boomwaarts - en Anthonij ARNTS - vismarktwaarts. Losbaar met 100 car gld.
03.04.1607 | R 1479 | f 14 | GA Den Bosch

Willem zoon van wijlen Jan DIRICX, des beckers, man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Diricx van BUEREN eerder weduwe van Peter Adriaens van KERCKWIJC - Marijke krachtens testament gepaseerd met Peeter voor Embert COCX onderpastoor van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch en Dirick zoon van wijlen Joost zoon van wijlen Diricx van BUEREN, verkopen Gooswinus zoon van wijlen mr Wouter van ACHELEN een jaarlijke en erffelijke chijns van 7 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen "de witte klimmende Leeuw" van de kinderen van wijlen Willem van GELDROP - boomwaarts en "St Peter met de Slotel".
05.04.1607 | R 1449 | f 49 | GA Den Bosch

Heijlke dochter van Peter VALCKENBORCH weduwe van Arnt Diercx van BUEREN cedeert de tocht over vijf cameren onder een dak achter de Mandemakers in een gangetje achter "de Blauwe Sluetel" tussen Willem HERCULES, voor aan de straat en achter grenzend aan Jenneke de BIJE aan haar zoon Jacob Arnt Diericx van BUEREN, die aan het blok van de Kerckstraat van en uit deze cameren een jaarlijke en erffelijke chijns van 6/05/00 verkoopt - losbaar met 100 car gld.
06.04.1607 | R 1479 | f 26v | GA Den Bosch

Geertruijd dochter van wijlen Sebrecht Jans den Ouden bij wijlen Elsken RAESSEN zijn huisvrouw en daarna weduwe van Antonius Claes Gielissen DONCKERS en huisvrouw van Gerarts van den BEEMDE, sijdenlaeckenkoper te Brussel, gemachtigd voor schepenen van Brussel op 25.6.1607 verkoopt een huijsing te 's-Hertogenbosch over de Visbrugge tussen de "drie Moriaenshoofden" van Cornelis FRANSEN en Willem van VECHEL en een straatje daar tussen - welke huijsing met hang en oliemolen daar achter, die Elisabeth weduwe van mr Cornelis zoon van wijlen Jacob zoon van wijlen Jan COELBORNER, krachtens hun testament op 14.12.1563 ten thijns uitgegeven aan Anthonis zoon van wijlen Nicolaes zoon van Gielis DONCKAERTS. Geertruijd verkoopt deze huijsing waarvan de olijmolen is afgebroken, krachtens testament van Antoon en Elsken voor schepenen van Woudrichem aan Marijke weduwe van Jan Diricx van RUREMONDE.
NB: De belendingen zijn nu: De Drie Moriaenshoofden; de weduwe en kinderen van Cornelis FRANSEN; het andere pand: Herman zoon van Wijnand ADRIAEN, corenkoper.
03.07.1607 | R 1471 | f 233v | GA Den Bosch

Henric Jan BOES, gemachtigd van Everaert zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Jan Henricx Wouters van WELL voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 17.3.1607; Agneesken dochter van de eerstgenoemde Jan van WELL, zuster van Everaert voorsz, in presentie van Heer Leonard van BOINBERGHE, priester, pater en Confesseur van het zusters convent Elisabeths Bloemenkamp van de derde regel van Franciscus te 's-Hertogenbosch achter de Tolbrug, geprofest in dit convent, verkopen een huis achter de Mandemakers tussen Jan Thomas van VELP, bierbrouwer in "de Rode Leeuw" en Thielen THIELENS, viscoper, bewoond door Mechteld weduwe van Claes JANSZ, soldaat, aan Corstiaen zoon van Thielen THIELENS, viscoper.
29.10.1607 | R 1450 | f 74 | GA Den Bosch

Wouter en Gooswijn, zonen van wijlen mr Wouter van ACHELEN; Guiliam GOEBELS en Lambrecht PAAIJMANS momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Willem van ACHELEN bij Maria zijn huisvrouw dochter van Willem WELS, verkopen Godaerd PIJNAPPEL momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Arndts van WERDEN bij wijlen Francijntje dochter van Gregorius van der MEER tot behoef van alleen Elisabet dochter van Arndt en Francijntje voorsz een jaarlijke en erffelijke chijns van 19/05/00 - losbaar met 350 gld - van en uit het huis "de Blauwe Plaets" en "de Cleijne Beer", achter de Mandemakers tussen Geraert Daniel GERAERT bakker - vismarktwaarts en wijlen Guiliam van ACHELEN - boomwaarts. Afgelost door Lambrecht PAIJMANS, momboir aan Godefroij PIJNAPPEL, capiteijn, in naam van Geertruij dochter van Gregorius van der MEER, die deze acte bij transport verkregen had, op 4.9.1619.
05.02.1608 | R 1480 | f 248 | GA Den Bosch

Zie: de Blauwe Plaets G 134.
05.02.1608 | R 1480 | f 248 | GA Den Bosch

Wilhem zoon van wijlen Jan DIERCX, de becker, man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck van BUEREN, eerder weduwe van Peter Adriaen van KERCKWIJCK verkoopt, krachtens mutueel testament van Marijke met Peter voorsz gepasseerd voor Eijmbert COCX, vicepastor van St Jans Evangelisten Kerk, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 7 car gld - losbaar met 100 gld - van en uit een huis achter de Mandemakers tussen "de witte climmende Leeuw" van de weduwe en de kinderen van Willem van GELDROP - boomwaarts - en "St Petrus met de Sleutel" vismarktwaarts, aan Adriaan Willem van ENGELEN, aan wie afgelost wordt op 12.5.1618 door Frederick JANSZ te Hedel.
05.02.1608 | R 1480 | f 262v | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Jan AELBERTS alias ABEN vernaderd het huis "in de Fuijcke" achter de Mandemakers tussen de onmondige kinderen van Joost van BUEREN en Hendrick Joachim CLOOT en welk huis Niclaes broeder van Jan voorsz verkocht had aan Hendrick Joachim COOT, maar nog niet opgedragen had op 4.2.1608.
14.02.1608 | R 1471 | f 274 | GA Den Bosch

Nicolaes zoon van wijlen Jan AELBERTS verkoopt een huis achter de Mandemakers tussen een gang van de H. Geest en Joost Dircx van BUEREN, door Nicolaes voorsz gekocht van Jacob zoon van Nicolaes JOOSTEN, scheerslijper io 15.2.1606 aan zijn broeder Jan, die 74 car gld leent van Nicolaes Jan AELBERTS.
15.02.1608 | R 1450 | f 269v | GA Den Bosch

Geerling RUIJSCH zoon van wijlen mr Henric RUIJS, gemachtigd van het Cruijsbroedersconvent te Oistenbergh, bisdom Osnabrück in het Graafschap Tecklenburch onder de parochie van Lochgescht, krachtens vonnis van schepenen van 's-Hertogenbosch, verkoopt een huis "de drie Moriaenshoofden" achter de Mandemakers wegens gebrek van betaling van een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 goud guldens, nieuwe Coervoirtschen guldens of Rijns guldens samen met een camp lands op de Pettelaer, welke chijns Dirck zoon van wijlen Dirck van den HEUVEL aan Frans van LANGEL verkocht had ten behoeve van het voorsz convent op 21.4.1485, aan Jan zoon van Joost JANS.
De belendingen: de weduwe en kinderen van Cornelis FRANS visbrugwaarts en Gerit Daniel GERITS.
28.02.1608 | R 1450 | f 300v | GA Den Bosch

Heijlke dochter van Peter VALCKENBORCH weduwe van Aert Diercx van BUEREN cedeert de tocht in drie cameren, over de Vismarkt, achter de Mandemakers tussen Henrick Jacobs de WITH - een gangetje tussen beide liggende - en Oth van ENGELEN - ook een gangetje daar tussen liggende - en nog twee cameren aldaar tussen Oth van ENGELEN en Laureijs AERTS, aan haar zoon Jacob bij Arndt voorsz, die een jaarlijke en erffelijke chijns van 6/5/00 aan mr Jan DEENEN verkoopt tot behoef van zuster Soetken, dochter van wijlen Goijaert MOENS, conventialinne van het klooster van Onze Lieve Vrouwe van Nazareth, te Waalwijk.
29.02.1608 | R 1480 | f 306v | GA Den Bosch

Jan zoon van Boudewijn JANS, hoijmaecker verkoopt een huis achter de Mandemakers tussen Dierck van BUEREN, metser en het pand van het Groot Gasthuijs, aan Hendrick Joachim CLOOT.
Jan, Willem, Frans en Beelken in huwelijk hebbende Jacob Reiners van REIJS, allen kinderen van Leonart Willem COTKENS hebben van en uit dit pand op 3.2.1584 aan de momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Joachim DIERCX, de schrijnwercker bij Charitina zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck de VLIEGER een jaarlijke en erffelijke chijns van 14 car gld verkocht. Deze chijns, gekocht door Jan Boudewijn JANS op 20.5.1606, mag hij bij toestemming van schepenen - verkregen wegens achterstallige rente - verkopen op 15.6.1607.
Hendrick Joachims CLOOT leent fl 129/18/00.
04.07.1608 | R 1481 | f 143 | GA Den Bosch

Hendrick zoon van wijlen Joachim CLOOT verkoopt Maria JANSEN, tegenwoordig meesteresse van de vrouwen in het Groot Gasthuijs een jaarlijke en erffelijke chijns van 16/10/00 losbaar met 300 gld, van en uit een huis met drie cameren achter de Mandemakers "de Venloonschen Peperkoek", tussen Anthonius AERTS en Jan Jan AELBERTS.
14.07.1608 | R 1451 | f 202 | GA Den Bosch

Heijlke dochter van Peter VALCKENBURCH, weduwe van Aert Diercx van BUEREN cedeert de tocht in vijf cameren onder een dak achter de mandemakers, in een gangetje achter "de Blauwe Sleutel" tussen Willem HERCULES aan de straatzijde en de stadswal en achter grenzend aan Jenneke de BIJE, aan Jacop haar zoon bij Aert voorsz, die een jaarlijke en erffelijke chijns van 3/10/00 verkoopt aan het Block van de Kerkstraat van en uit dit goed.
28.03.1609 | R 1482 | f 334v | GA Den Bosch

Hendrick zoon van wijlen Joachim CLOOT verkoopt Peter zoon van wijlen Anthonie Matthijs van de WIEL een jaarlijke en erffelijke chijns van 12/10/00 van en uit "de Venloonsche Peperkoek" achter de Mandemakers en drie cameren daarachter tussen Aert AERTSSEN en Jan JANSZ.
Afgelost door Marcelis Jans van GESTEL aan Johan van BERCKT weduwnaar van Margriet dochter van Geraert Jans var de WIEL, die deze chijns bij erfdeling verkregen heeft, op 21.7.1645.
18.07.1609 | R 1453 | f 223v | GA Den Bosch

Corstiaen zoon van Tielman TIELENS verkoopt Willem zoon van Hercules RAES, pleijtmaker, een jaarlijke en erffelijke chijns van 10/10/00 - losbaar met 150 gld - van en uit een huis achter de Mandemakers tussen "het Mereblat" van Tioelen TIELENS en "in St Peter" van Jan Thomas van VELLEP, bierbrouwer. Eijmbert ADRIAENS bezitter van het huis lost af aan Anneke dochter van wijlen Willem HERCULES op 11.6.1630.
13.08.1609 | R 1453 | f 264 | GA Den Bosch

Gijelisken, dochterr van wijlen Jan MICHIELSZ weduwe van Lambert HERMANS, verkoopt Maria JANSEN, meesteresse van de Joffrouwen van het groot gasthuijs tot behoef van de celebranten van een mis in het groot gasthuijs, een jaarlijke en erffelijke chijns van drie car gld van en uit een huis boomwaarts een zijgang, toebehorende Cornelis Herman BSLGIARTS, pleijtmaker, achter de Mandemakers tussen IJeffken weduwe van Jan JACOPS en de voorsz zijgang - boomwaarts - en een ander huis van Cornelis BAfGIAERTS, pleijtmaker, door hem aan Gillisken verkocht, doch nog niet gevest.
07.09.1609 | R 1453 | f 313 | GA Den Bosch

id. verkoopt Joostken Marcelisdochter van BERGEN een jaarlijke en erffelijke chijns van drie car gld van en uit bovenstaande onderpanden.
Lambert HORSTGENS, Peter MAATHIJS en Michiel Lambert HORSTGENS momboirs over Herman Lambert HORSTGENS hebben deze cijns afgelost aan Niclaes Jan DONCKERS op 23.6.1623.
07.09.1609 | R 1453 | f 314 | GA Den Bosch

Cornelis en Franchois zonen van wijlen Cornelis FRANSS, coopman te Colen, bij Elijsabeth PIJNAPPEL; Johan van VOUREN man en momboir van Josina; Jacop van CASTEREN man en momboir van Elisabeth, beiden dochters van wijlen Cornelis en Elijsabeth voorsz, approbatie van de erfdeling van de goederen van wijlen hun ouders, gepasseerd voor enkele weken voor notaris en getuigen: huis te 's-Hertogenbosch: de drie Moriaenshoofden aan de Visbrug; Empel, renten, pachten en chijnsen.
Approbatie door Aert Peter van HEES, gemachtigd voor schepenen van Colen op 31.12.1609.
21.01.1610 | R 1472 | f 10 | GA Den Bosch

Gregorius van der MEER Raad van 's-Hertogenbosch en Govert PIJNAPPEL, capiteijn, momboirs over Elisabeth onmondige dochter van wijlen Aert van WERDEN bij Francijntke zijn huisvrouw dochter van Gregorius van der MEER bij Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Frans zoon van wijlen mr Hendrick PELGROM, voor de helft en Adriaen MAESSEN man en momboir van Joanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert van WERDEN bij Francijntke voorsz, verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van 19/05/00 van en uit een huis achter de Mandemaeckers, "de Blau Plaetse" tussen Gerart Daniel GERARTS, bakker, vismarktwaarts - en de onmondige kinderen van wijlen Wouter van ACHELEN bij Maria zijn huisvrouw dochter van Willem WELS en hun momboirs: Goossen zoon van mr Wouter van ACHELEN, Guiliam GOBELS en Lambrecht PEIJMANS, verkocht door de momboirs voorsz aan Godefridus PIJNAPPELS ten behoeve van Elisabet voorsz op 5.2.1608, aan Geertruijd dochter van Gregorius van der MEER.
08.06.1610 | R 1484 | f 102 | GA Den Bosch

Jan zoon van Cornelis JANSEN alias SLOTEL verkoopt Herman Anthonis van der MOLEN ten behoeve van het convent van St Dominicus te 's-Hertogenbosch een jaarlijke en erffelijke chijns van 14 car gld - losbaar met 200 gld - van en uit twee cameren onder een dak achter de Mandemakers tussen de kinderen van Gijsbert de LANGE en de weduwe van Herman JACOBS.
Afgelost op 3.7.1623.
04.09.1610 | R 1455 | f 307 | GA Den Bosch

Lambert zoon van wijlen Dierck REMMENS, raad van 's-Hertogenbosch had op 14.12.1600 twee cameren onder een dak verkocht op de Breede Haven tussen Lambert voorsz en Jan JACOBS - met een gangetje daar tussen - aan Henrick Joachim CLOOT. Deze moet de woningen eeuwig in dezelfde staat laten. Henrick verkoopt deze huisingen aan Cornelis HERMANS, pleijtmaker op 11.1.1606. Cornelis HERMANS verkoopt een van deze cameren aan Gielisken weduwe van Lambert HERMANS.
30.10.1610 | R 1485 | f 51 | GA Den Bosch

Henrick, Joost en Marijke, kinderen van wijlen Nicolaes zoon van Joost ANDRIESSEN verkopen 3/4 in een huis over de Visbrugge, achter de Mandemakers naast de weduwe van Jacob AERTS en kinderen, welk hele huis door Niclaes JOOSTEN gekocht is van Willem en Everaert zonen van wijlen Pauwels zoon van wijlen Willem PAUWELS op 10.3.1563, aan hun broeder Ard die de rest bezit. Arnd verkoopt zijn zuster Marijke een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 car gld.
23.11.1610 | R 1485 | f 101 | GA Den Bosch

Heijlwich dochter van Peter VALCKENBORCH weduwe van Aerd Dircx van BUEREN cedeert de tocht in vijf cameren onder een dak, achter de Mandemakers, tussen Jenneke weduwe van Aert AERTS, de bakker, en Willem HERCULES, pleijtmaker. Deze cameren zijn op 14.3.1577 door Michiel zoon van Goijaert GERITS man en momboir van Peterken zijn huisvrouw dochter van Andries zoon van Gijsbert zoon van wijlen Andries des MENSCHEN verkocht aan Dirck zoon van Dircx van BUEREN, aan haar enige kind Jacob bij Aerd voorsz. Jacob verkoopt dit goed - Aerd voorsz ten deel gevallen op 11.6.1587 bij erfdeling - aan Jan zoon van Tielman TIELMANS, viscoper.
28.03.1611 | R 1457 | f 22v | GA Den Bosch

Guiliam van DELFT, Raad en Rentmeester van 's-Hertogenbosch en Jacques van den LEEMPUT, directeur of commissaris over de werken van fortificaties van 's-Hertogenbosch, ter eenre en Jan SEBASTIAENSZ, Willem JANS, Jan van BRUSSELE en Jan AERTSZ, allen inwoners van Gorcum, ter andere zijde, gaan overeenkomst aan voor het uitgraven en reinigen van de Haven van 's-Hertogenbosch. Jan SEBASTIAENSZ met de zijnen zal de aarde of het slijk van de Haven - te beginnen bij de Boom tot de Corenbrugge - uitgraven en uitbrengen ter diepte van drije hamervoeten volgens de pegel als daarover geslagen en gesteld aan een stenen pijler der visbrugge, onder een ijzeren ring aldaar en deze uit te steken aarde en slijk te moeten leveren op den oever ter gelegenster plaatse, naar uitwijsen van de werken. De aannemers zullen allen de materialen tot deze ruijminge van doende wesende moeten versorgen en bekostigen; alleen leste, dat de voorsz bestederen zullen onderhouden en repareren de watermolen, tegenwoordig aan de Boom staande, maar de paarden daartoe nodig zullen de voorsz aannemers bestellen.
Dit voorsz werk is besteed en aangenomen met de roeden tot twintig voeten int vierkant ende drije hamervoeten diep, elke roede ter somme van acht gulden. De voorsz aannemers zullen dit werk beginnen dadelijk op Vrijdag naast comende en continuelick werken, also dit werk ten langsten binnen de tijd van acht nasestcomende weken sal wesen geeffectueerd en loffbaerlick gedaen. De aannemers sullen bij provisie wen op rekening van dit werk ontvangen - ende bekennen nevens t passeren van desen ontfangen te hebben - de somme van twee honderd gulden en voorts alle weken gedurende tselve werk te ontfangen de somme van 150 gld en bij datelicke volleijnding desewercx sullen de voorn. aannemers de resten van hun penningen ontfangen. 28.5.1611.
IN MARGE: De vier aannemers verklaren van de rentmeester van deze stad driehonderd eenennegentig en een halve carolus gulden ontvangen te hebben ter sake der uitgraving en ruijming der haven van deze stad. De uitgraving is bij meting bevonden te bedragen te samen drie honderd zes en tachtig roeden en zeven zestiende van een rode, elke roede tegen 8 gld, bedragende drie duijsent een en negentich en een halve gulden. Zij bedanken de stad voor de goede betalinge. 18.8.1611.
28.05.1611 | R 1472 | f 168 | GA Den Bosch

Corstiaen zoon van Tielman TIELENS, viskoper, verkoopt Jacob Jans van RULLEN tot zijn behoef en tot behoef van Gerard Jans van HIJNSBERCH een jaarlijke en erffelijke chijns va 1/00/00 van en uit een huis tussen "in t Mereblat" achter de Mandemakers, eigendom van Tielman TIELENS vader van Corstiaen voorsz, viskoper - vismarktwaarts - en het huis "in St Peter" van Jan Thomas van VELLEPEN. Afgelost door Adriaen EIJMBRECHT, de bakker, op 10.10.1630.
29.10.1611 | R 1458 | f 60 | GA Den Bosch

id. een akker, de Ossewije te Haaren aan Laureijs zoon van wijlen Jan Wouters.
16.02.1612 | R 346 | f 12v | RA 's-Hertogenbosch

Jan zoon van wijlen Joost JANS te 's-Hertogenbosch verkoopt Wilbort van de BORCHT ten behoeve van zijn onmondige zoon Willem bij Willemke WIJNANS zijn huisvrouw een jaarlijke en erffelijke chijns van 35 car gld van en uit het huis "in den Hollandschen Tuijn" achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch tussen Cornelis Frans van SCHUTWIJE - vismarktwaarts - en Geraert DANIELS, de becker en van en uit onderpanden te Kessel.
Afgelost aan Willem voorsz door Nicolaas Jan van BERCKEL, die als erfgenaam de panden verkregen heeft, op 19.3.1635.
16.03.1612 | R 1458 | f 335 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Thielman Corstiaen WEIJGERGANCX, viscoper, verkoopt Goijaerd zoon van wijlen Jan GOOSSENS, bakker, een jaarlijke en erffelijke chijns van 6 car gld van en uit vijf cameren onder een dak, achter de Mandemakers tussen de weduwe van Aert AERTS, de bakker en Willem HERCULES, pleijtmaker. Losbaar met 100 car gld.
16.09.1613 | R 1488 | f 309 | GA Den Bosch

Godefridus HENRICX verkoopt - uit naam van Theodoor Goijaert van SPOERDONCK en Catharina van HOUWELINGEN zijn huisvrouw, opvolgers van Gerdrudis dochter van wijlen Gerard Godefridus de BROUWER een jaarlijke en erffelijke chijns van vier ponden paijments van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Johannes de COCK en de H. Geest tafel van 's-Hertogenbosch, welke chijns Joachim zoon van wijlen Henricus HENRICX verkocht had aan magister Godefridus van DOMMELEN tot behoef van Geertruij verkocht had op 4.10.1491, aan Heer Gerard van BROECKHOVEN.
22.10.1613 | R 1514 | f 43v | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Tieleman TIELMANSZ, viscoper en Antonius zoon van wijlen Arnt HENRICX, bakker, verkopen Franchoijs zoon van Roelof Jan NOPPEN, gemachtigd van Eeffken RAESZ weduwe van Jan zoon van wijlen Jan Jacops Gielis van MECHELEN ter tochte en haar enige dochter Willemken bij Jan voorsz ten erfrechte, een jaarlijke en erffelijke chijns van 28 car gld van en uit vijf camers achter de Mandemakers achter het huis van Willem HERCULES, pleitmaker en uit een huis achter de Mandemakers tussen Henrick, JOACHIMS, alias CLOOT, in "de Venlose Peperkoek" en de erfgenamen van Pauwels Lambert CLOOT: "de vergulde Truijffel". Losbaar met 400 gld.
Zie: het Appelboomke G-115.
26.11.1613 | R 1514 | f 97v | GA Den Bosch

Zie: "de vergulde Truyffel" - G 68.
26.11.1613 | R 1514 | f 97v | GA Den Bosch

Margaretha weduwe van Joost Diricx van BUEREN heeft door evictie van Lenaert Joosten van VECHEL een huis achter de Mandemakers tussen de erfgenamen van Jan de COCK en Herman GERAERTSZ met twee cameren aldaar achter het voorsz huis en Reijnier zoon van wijlen Jan DAEMSZ en de H. Geest tafel van 's-Hertogenbosch wegens het niet betalen van een chijns van 22 pond paijments van 5.3.1509 op 27.10.1600 door notaris Joriaen van BEERDONCK verkregen.
Dierck zoon van wijlen Joost en Margriet voorsz, voor de helft en Coenraet SALOMONS gemachtigde van Maijke dochter van Margriet en wijlen Joost voorsz, voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 14.3.1613 verkopen het huis tussen Henrick Joachims CLOOT "in de Fuijcke" en Jan JANS "in t Schip" met de twee cameren - een derde is afgebroken door de stad en de grond wordt niet getransporteerd - aan Peter zoon van Jan Peters van WEL.
De jaarlijke en erffelijke chijns van 22 pond paijments blijft af te lossen aan Jan van den DUNGEN.
23.01.1614 | R 1514 | f 196v | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Tielman TIELMANS, viscoper, verkoopt Margrietken weduwe van Herman Goijaerts van SAMBEEK een jaarlijke en erffelijke chijns van 7 gld van en uit vijf cameren onder een dak, achter de Mandemakers in een zijstraatje aldaar, tussen Willem HERCULES, pleijtmaker en Jenneke weduwe van Aert AERTS, de bakker, losbaar met 100 car gld.
08.03.1614 | R 1461 | f 235v | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Aert PETERS verkoopt een huis achter de Mandemakers tussen Lambrecht HORSTKENS en Jan JACOPS, corenkoper, gekocht van Jan zoon van wijlen Adriaen Adriaen van GILSE op 16.3.1610, aan Jan Jan AELBRACHTS, die 200 gld leent van de verkoper. Afgelost op 5.5.1616.
23.04.1614 | R 1489 | f 228v | GA Den Bosch

Henrick zoon van wijlen Joachim Adriaen CLOOT verkoopt Joncker Peter van GESTEL licentiaet in de rechten, schepen van 's-Hertogenbosch een jaarlijke en erffelijke chijns van 18 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers, "de Venloeschen Peperkoek" tussen Anthonis Aerts de BECKEI vischmarktwaarts - en "de Fuijck" van Jan Jan in het SCHIP en van twee cameren onder een dak achter "de Venloeschen Peperkoek".
Afgelost aan Hester MAES weduwe van Peter van GESTEL door Marcellis Jans van GESTEL op 13.2.1615.
07.05.1614 | R 1514 | f 397v | GA Den Bosch

Jan Jacob CUIJPERS geeft een huis met twee cameren, achter de Mandemakers "in de Olijmoelen" tussen "de Zwaan" van de weduwe en de kinderen van willem EVERTS en "t Schip" van Jan JANSZ, aanbestorven via zijn ouders, broeders en zusters - ten thijns uit aan Frans zoon van Jan MICHIELS tegen 18 gld per jaar, losbaar met 300 car gld. Vernaderd door Gerard zoon van Jan Jacob CUIJPERS op 7.10.1614.
26.09.1614 | R 1489 | f 402v | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Tielman TIELMANS, viscoper, verkoopt Anthonis zoon van wijlen Laureijns Nicolaes DONCKAERTS een jaarlijke en erffelijke chijns van 13 car gld van en uit 5 cameren onder een dak, achter de Mandemakers. Losbaar met 200 car gld en afgelost door Marij HENEN weduwe van Jan Tielman TIELMANS op 10.11.1620.
12.08.1615 | R 1462 | f 402v | GA Den Bosch

Jan zoon van Thomas Wouters van VELP weduwnaar van Henricxken dochter van wijlen Jan Everaerts van RAVESTEIN verkoopt, krachtens testament gepasseerd op 14.78.1614 voor notaris Peter van LEEUWEN, voor 1/7 in de helft en de momboirs over de zes onmondige kinderen voor 6/7 in de helft van een huis en brouwerij "in de Rode Leeuw" bij de Vismarkt tussen het huis van Willem HENRICX, zeepzieder en "t Schip" van Jan CORSTIAENS, gekocht van Anthonis PREECKERS, Roelant van SCHIJNDEL en Jan CORSTIAENS momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Henrick Aerts de BRUIJN op 9.2.1590 door Jan Thomas voorsz, aan Igram zoon van wijlen Reijnder Igram POTTEIJ.
28.11.1615 | R 1491 | f 107 | GA Den Bosch

Jan zoon van Thomas Wouters van VELP weduwnaar van Henricken dochter van wijlen Jan Everaerts van RAVESTEIJN verkoopt krachtens hun testament gepasseerd op 14.8.1614 voor notaris Peter van LEEUWEN, voor 1/7 deel in de helft en de momboirs over de zes onmondige kinderen voor 6/7 in de helft, een huis achter de Mandemakers tussen de erfgenamen van Corstiaen THIELMANS, viscoper en Willem JANSZ bakker, door Jan Thomas voorsz gekocht van Wouter zoon van Cornelis CORSTIAENS op 12.4.1600, aan Arnd zoon van Jan THIELMANS, alias COEL.
28.11.1615 | R 1491 | f 109v | GA Den Bosch

Jan zoon van Jan AELBERTS, cleermaker, verkoopt een huis "in de Fuijcke" in de Mandemakersstraat te 's-Hertogenbosch tussen een straatje, eertijds toekomende de H. Geest en nu Hendrick Joachims CLOOT en eertijds de erfgenamen van Joost van BUEREN en nu Peter Jan van WEL, door Niclaes zoon van wijlen Jan AELBERTS verkocht aan zijn broeder Jan op 5.2.1608, aan Henrick zoon van Aert Diercx TOELINGH weduwnaar van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Aert Henricx van SUTPHEN, die 100 car gld leent van de verkoper.
07.01.1616 | R 1463 | f 115v | GA Den Bosch

Willem zoon van wijlen Jan DIRCX man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Dircx van BUEREN en weduwe van Peter Adriaen van KERCKWIJCK - Maria krachtens testament met haar eerste man Peter gepasseerd op 31.12.1587 voor Heer Eijmbert COX viceplebaan van St Jans Evangelisten Kerk te 's-Hertogenbosch - verkopen - in presentie van Dirck zoon van Peter en Maria voorsz - aan Marike huisvrouw van Lenaert Henricx van HEESSEL een jaarlijke en erffelijke chijns van 14 car gld van en uit het huis "de Witte Truijffel" in de Mandemakersstraat tussen Dirck de LEEUW, canonnier - ter havenpoirte - en Jan Thomas van VELP, bierbrouwer.
Afgelost op 26.6.1668 aan Reijnder IJgrom van RUERMOND.
06.02.1616 | R 1463 | f 156 | GA Den Bosch

Hendrik van CASTEREN, in naam van Johan CLAMP burgemeester van Bremen en van Herman MULLER, burger van Bremen, volgens machtiging van 25.7.1610 verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 73 car gld van en uit "de Sware Ruiter", tussen een opgang naar de stadswal en het huis, eertijds van Jacob CORSTIAENS en nu Herman WIJNANTS en zijn kinderen, welke chijns Christiaen zoon van wijlen Laureijns Henricx Wouters van RAVESTEIJN bij Marike zijn huisvrouw en Willem STRICK man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Laureijns HENRICX en Maria voorsz voor hen zelven en mede in naam van Joost de LANGHE man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw en de andere kinderen van Laureijns en Maria, verkocht aan Henrick van CASTEREN tot behoef van Johannes CLAMP en Herman MULLER op 22.10.1608, aan Jacop Henricx van CASTEREN tot behoef van Henrick zoon van wijlen Gijsbert Henricx KUIJSTEN.
05.03.1616 | R 1463 | f 115v | GA Den Bosch

Peter zoon van wijlen Jan Peters van WEL verkoopt Maijke dochter van wijlen Jan MERTENS een jaarlijke en erffelijke chijns van 7/16/00 van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Henrick Joachim CLOOT en het huis "de Fuijke", eertijds van Jan JANS en nu van Hendrick Aert TOLINC, achter grenzend een een camer, verhuurd aan Jan JOOSTEN, losbaar met 125 gld. Afgelost op 9.3.1646 door Michiel van HABRACKEN voor Dircxken weduwe van Claas Jan van BERCKEL.
22.08.1616 | R 1492 | f 226 | GA Den Bosch

Henrick zoon van wijlen Joachim CLOOT weduwnaar van Peterke dochter van Jan MICHIELS verkoopt, krachtens hun testament gepasseerd voor notaris Sijmon CIJPRES op 2.9.1615, een jaarlijke en erffelijke chijns aan Goijaert THOMAS ten behoeve van zijn vier onmondige kinderen: Joachim, Lijsbeth, Jenneke en Metken van en uit vier kameren achter zijn huis "de Venloonschen Peperkoek", achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch, tussen de onmondige kinderen van Lambert SCHENCK en Jan JOOSTEN en Thonis Aert BECX. Losbaar met 800 gld.
07.10.1616 | R 1493 | f 15v | GA Den Bosch

Dirck Jan de LEEUW, van Boxmeer, verkoopt Adriaen Wijnen van DINTER, bierbrouwer een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch, eertijds "de witte klimmende Leeuw" en nu "de gulden Cartouw" tussen Peter TIELMAN, "in de Blauwe Sleutel" - boomwaarts - en Willem JANS, de bakker tot Engelen, losbaar met 200 gld.
Afgelost door Dirck Jans de LEEUW, busschieter, op 1.7.1622.
23.11.1616 | R 1493 | f 92 | GA Den Bosch

Gerard zoon van wijlen Daniel van DIJCK verkoopt Zeger, zoon van mr Zeger ADRIAENS, raadsheer en rentmeester van 's-Hertogenbosch een jaarlijke en erffelijke chijns van 37 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen "de Hollandsche Tuijn" van Jan JOOSTEN en Maria WELS weduwe van Guilliaems van ACHELEN, losbaar met 600 car gld.
05.12.1616 | R 1493 | f 128 | GA Den Bosch

Dierck zoon van wijlen Jan de LEEUW verkoopt Adriaen Wijnen van DINTHER een jaarlijke en erffelijke chijns van 25 car gld van en uit een huis eertijds "de witte klimmende Leeuw" en nu "de Gulden Cartouwe" tussen "de blauwe Slotel" van Peter TIELMAN - boomwaarts - en Willem JANS de bakker, uit Engelen, gereduceerd tot 18 car gld op 6.1.1617.
Afgelost aan Elisabeth WIJNANTS huisvrouw van Adriaan voorsz op 29.12.1616.
29.12.1616 | R 1486 | f 173v | GA Den Bosch

Mariken dochter van wijlen Jan HENRICX weduwe van Jan Gielis van REMUNDE, leijdecker verkoopt krachtens testament gepasseerd voor notaris Jan SOMERS op 10.10.1611 een huis achter de Mandemakers tussen het pand van eertijds het Groote Gasthuijs en de kinderen van wijlen Leonard Willems door Jan Gielis van REMUNDE gekocht van Frans Henricx van GESTEL, Meester en rector van het Groote Gasthuijs op 2.4.1585, aan Cornelis zoon van Cornelis Lamberts van DOREN, die 200 gld leent van Mariken voorsz.
Afgelost op 5.7.1617.
18.01.1617 | R 1493 | f 226v | GA Den Bosch

Henrick Joachims CLOOT weduwnaar van Peterke dochter van Jan MICHIELS verkoopt krachtens hun testament een jaarlijke en erffelijke chijns van 12/10/00 aan Goijaerd van den GRAVE, coopman, van en uit het huis "de Venloonschen Peperkoek", achter de Mandemakers tussen Anthonis ARNTS en Henrick Aerts THOLINCK, losbaar met 200 car gld.
Afgelost door Marcelis Jan van GESTEL op 16.1.1641 aan Melchior DONCKERS.
16.06.1617 | R 1493 | f 423v | GA Den Bosch

Hendrick zoon van wijlen Gijsbert HERMANS voor hemzelve en gemachtigd van Gijsbert, zijn broeder, Gijsbert RUTERS in huwelijk hebbende Maijke zijn huisvrouw; Matthijs EVERLIJCKEN gehuwd met Peterke; Jan OFFERMANS weduwnaar van Geertruijdt zijn huisvrouw, Arnd OFFERMANS man en momboir van Anna zijn huisvrouw, allen dochters van Gijsbert HERMANS bij Peterken HELLEGERTS, voor schepenen van Ellsloe op 9.10.1617, verkopen huis achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch tussen Jan CORNELISSEN, vismarktwaarts - en Henrick JANS - boomwaarts - door wijlen Gijsbert HERMANS gekocht van Gijsbert JANSZ, aan Cornelis JANS, pleijtmaker, die 180 gld leent van de verkopers.
17.10.1617 | R 1494 | f 21v | GA Den Bosch

Petronella dochter van wijlen Jasper BECK bij wijlen Petronella zijn huisvrouw dochter van wijlen Marten Roelof van BROECKHOVEN weduwe van Huijbert Cornelis van POPPEKERCKEN na een tweede huwelijk en na een derde huwelijk van Isac MELIJNS cedeert haar tochtrecht in 4 deel van een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 Rijns gulden van en uit een huis achter de Mandemackers tussen Marten Roelofs van BROECKHOVEN en wijlen Henrick van BOERDEN en Elisabeth weduwe van Peter die BECKER welke chijns Marten Roeloffs van BROECKHOVEN gekocht had van Jacob zoon van wijlen Henric van UDEN, bontwerker, op 28.8.1523 en op 1.9.1565 overgedragen aan Johannes en Petronella, kinderen van wijlen Jasper BECK bij wijlen Peterke zijn huisvrouw dochter van Herebert Cornelis van POPPEKERCKEN, aan Jasper zoon van wijlen Hubertus bij Petronella voorsz en Magister Hieronimus van CASTEREN in huwelijk hebbende Petronella zijn huisvrouw dochter van Isac en Petronella voorsz, die deze chijns verkopen aan Arnoldus Peters van COLEN.
30.10.1617 | R 1494 | f 39 | GA Den Bosch

Peter Jan van WEL weduwnaar van Peterke dochter van wijlen Leonart JANS cedeert de tocht in de helft in een huis achter de Mandemakers tussen Herick Joachims CLOOT en Henerick AERTS "in den Buijdel" aan Henrick JANS man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw dochter van Leonart JANS, die het goed verkoopt aan Peter Jan van WEL voorsz.
24.11.1617 | R 1494 | f 82v | GA Den Bosch

Henricus en Wilhelmus zonen van wijlen Godefridus GIJSSELEN bij wijlen Wijndelmonde zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob van CASTEREN verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van 24 car gld van en uit een huis over de visbrug, "de drie Moriaenshoofden" tussen Cornelis FRANSEN en Willem van VECHEL, welke chijns Johannes zoon van wijlen Johannes van HOEVEN man en momboir van Elisabeth zijn huisgrouw dochter van wijlen mr Cornelis zoon van wijlen Jacob zoon van wijlen Jan COELBORNER bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw verkocht had aan Marcel zoon van wijlen Gerard van CASTEREN op 6.7.1596 en overgegaan is op Wijndelmoed voorsz bij testament vn Marcel gepasseerd. op 27.12.1610 en op 5.3.1616 de verkopers aanbestorven, aan Herman Aarts van EERSEL.
05.01.1618 | R 1494 | f 110v | GA Den Bosch

Catharina dochter van Jan WOLBRANTS, geboren te Haerlem, weduwe van Dirck HENRICX, grootschipper, woont te 's-Hertogenbosch, sluit een lening af bij Ghijsbert Adriaen de ROIJ, priester en benefiaet van St Jans Evangelisten kerk te 's-Hertogenbosch, ten behoeve van het klooster van de derde orde van St Franciscus op de Ulenborgh.
16.01.1618 | R 1529 | f 161v | GA Den Bosch

Willem zoon van wijlen Jan JACOPS, Dominicus Dirck ROVERS man en momboir van Neesken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan JACOPS en Jan zoon van wijlen Jan Diercx SCHUIJLENBORCH, halfbroeder van Willem en Neesken voorsz verkoopt een huis achter de Mandemakers tussen Dominicus voorsz - boomwaarts - en de kinderen van wijlen Gielisken Lamberts HORSTGENS, aanbestorven via Jan JACOBS voorsz, aan Leonard zoon van wijlen Wouter Cornelis CORSTIAENS, viscoper.
15.02.1618 | R 1518 | f 188v | GA Den Bosch

Cornelis zoon van wijlen Cornelis Lamberts van DOREN verkoopt Marike dochter van wijlen Jan HENRICX weduwe van Jan Gelissen van REMUNDE, leijdekker, een jaarlijke en erffelijke chijns van 18 car gld van en uit een huis met vier cameren daarachter, achter de Mandemakers, tussen Henrick Joachioms CLOOT en Lambert HORSTGENS. Losbaar met 300 gld.
Afgelost aan Jan Jan van ROSSUM, ruijterman, op 27.1.1623.
13.08.1618 | R 1518 | f 437 | GA Den Bosch

Henrick CLOOT zoon van wijlen Joachim CLOOT weduwnaar van Peterken dochter van Jan MICHIELS verkoopt, krachtens testament gepasseerd op 2.9.1615 voor Sijmon CIJPRES aan Jan van der SLUIJS een jaarlijke en erffelijke chijns van 27 car gld van en uit het huis "in de Venlosche Peperkoek" achter de Mandemakers tussen Anthonij AERTS en Henrick Aert TOELINCK, cremer en twee cameren achter de Mandemakers tussen Cornelis JANSZ en Peter van WAL, ruijterman. Afgelost door Marcerllis Jan van GESTEL op 30.12.1644 aan Lambert PHILIPS, schout te Helmond.
29.11.1618 | R 1530 | f 74 | GA Den Bosch

Hillegonda dochter van wijlen Reijnier Reijnier POTTEIJ verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 9 pond paijments van en uit een huis achter de Mandemakers, welke chijns Peter zoon van wijlen Johannes die LAET verkocht had aan Arnold zoon van Johannes van de ZIJDEWIJNDEN zaliger van en uit een huis aan de Haven naast Johannes van DRUETEN en door de erfgenamen van Johannes van de ZIJDEWIJNDEN verkocht aan Johannes zoon van Johannes de RODE, timmerman, op 15.3.1470 en op 1.8.1604 verworven door Reijnier Reijnier POTTEIJ, aan Jan Jan van den GEVEL.
05.12.1618 | R 1530 | f 87 | GA Den Bosch

Franchoijske dochter van wijlen mr Wouter van ACHELEN, doctor in de rechten, raad van 's-Hertogenbosch en weduwe van Anthonij Diercx de RAIDT cedeert de tocht in een huis achter de Mandemakers door Anthonij de RAIDT gekocht voor 1/4 deel van Arnd zoon van wijlen Henricx van BEECK en de rest van Jan, Peter en Cornelis, zonen van wijlen Henricx van BEECK en Rutger van BERCKEL op resp 15.9.1581 en 20.10.1582, aan haar kinderen, die 6/7 verkopen aan hun broeder Matthijs de RAIDT.
10.12.1618 | R 1490 | f 199 | GA Den Bosch

Cornelis zoon van wijlen Cornelis van DOREN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 12/120/00 aan Arnd SLOTH, zoon van Adriaan HENRICX, metselaar, van en uit een huis met vier kameren daarachter, achter de Mandemakers, tussen erf eertijds van den Grooten Gasthuijse - en een straatje daar tussen - en de kinderen van Leonart WILLEMS.
Afgelost op 23.6.1622.
08.04.1619 | R 1530 | f 313 | GA Den Bosch

Peeter zoon van Jan Peter van WEL verkoopt een ledige plaats achter zijn woonhuis achter de Mandemakers met de muur daar omheen; van zijn woonhuis tot op een camer daarachter en omgeven door Henrick Joachim CLOOT aan beide zijden, door Peter gekocht van de kinderen van Joost Dircx van BUERE op 23.1.1614, aan Henrick Joachim CLOOT.
25.06.1619 | R 1495 | f 433v | GA Den Bosch

Henrick Joachims CLOOT verkoopt Lamberta van THULDEN dochter van wijlen Gerart Diercx van THULDEN, rentmeester van 's-Hertogenbosch een jaarlijke en erffelijke chijns van 18 car gld van en uit twee woningen achter de Mandemakers het H. Geeststraatje naast een ander huis van de verkoper: "de Venloeschen Peperkoek" losbaar met 300 gld.
Afgelost op 18.1.1646 door Hendrick EIJMERS aan Guiljam DONCKERS.
13.09.1619 | R 1530 | f 525v | GA Den Bosch

Heijlke dochter van Gerard Laureijns de LEEUW weduwe van Jan Cornelis SLEUTEL cedeert de tocht in een huis achter de Mandemakers met een ander onder één dak, tussen Heijlke voorsz - boomwaarts - en Margriet weduwe van Herman JACOBS - vischmarktwaarts - door Jan voorsz gekocht van Herman Cornelis van DOESBORCH en Luijtken zijn huisvrouw op 14.4.1609 aan Jan Hendrick CLEIJN, een der momboirs over Jan, Jenneke en Truijke onmondige kinderen van Heijlke en Gerard voorsz - Jan Hendrick CLEIJN gemachtigd van zijn medemomboir Gerard Laureijns de LEEUW voor richter en heemraden van den Ambacht van Sprang op 26.1.1620. Deze verkopen dit pand aan Cornelis Cornelis van DOREN, die een jaarlijke en erffelijke chijns van 9 car gld van en uit dit pand verkoopt aan de verkopers van het pand. Losbaar met 120 gld.
29.01.1620 | R 1520 | f 167 | GA Den Bosch

Henrick Joachims CLOOT verkoopt Pedro BLANDINO een jaarlijke en erffelijke chijns van 25 gld - losbaar met 400 gld - van en uit twee woningen achter de Mandemakers tussen het huis des viscopers en Henrick Aert TOLINCK en van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Anthonis AERTS en "de Truijffel" van Cornelis CORNELIS.
Afgelost aan: Hendricxke dochter van Adriaen van den HEUVEL huisvrouw van Pedro BLANDINO door Jan Roelof MARTENS, eigenaar van het laatste pand, op 8.6.1644.
17.02.1620 | R 1496 | f 140 | GA Den Bosch

Catharina dochter van wijlen Huijbrecht van HERENTALS wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan HARINCX verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 6 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Joos GIELISSEN en de weduwe van Joris van BUEREN, aan Godefridus zoon van mr Godefridus LOEFF ten behoeve van Peter zoon van wijlen Joannes HENRICX.
03.10.1620 | R 1497 | f 5 | GA Den Bosch

Mr Arndt van ASPEREN gemachtigd voor burgemeesteren van Maastricht door Dierck LIJNA op 11.8.1620, verkoopt een Maasschip dat in de haven van 's-Hertogenbosch ligt, toebehoord hebbende aan Peter LIJNA en door Dierck LIJNA voorsz verkregen bij schepenvonnis van 's-Hertogenbosch op 11.5.1620, aan Seger ANTHONISZ.
08.10.1620 | R 1429 | f 1 | GA Den Bosch

Henrick zoon van wijlen Gijsbert Henrick KUIJSTEN verkoopt de helft van een jaarlijke en erffelijke chijns van 72/02/08 van en uit het huis "de Zwarte Ruijter" aan de Vismarkt tussen een straatje naar de Stadswal en het huis, eertijds van Jan CORNELISSEN en van Herman WIJNANTS (Adriaens), welke hele chijns Henrick van CASTEREN, gemachtigd van Johan CLAMP, burgemeester van Bremen en van Herman WILLEMS, burger van Bremen, aan Henrick zoon van wijlen Gijsbert Henricx KUIJSTEN op 5.3.1606 verkocht had aan Andreas ARNOU tot behoef van Willem van den HOVE man en momboir van Jacomijn zijn huisvrouw dochter van Ghijsbrecht KUIJSTEN.
17.03.1621 | R 1429 | f 28v | GA Den Bosch

Cornelis zoon van wijlen Cornelis Lamberts van DOORN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld aan Alard van der SCOUT tot zijn behoef en tot behoef van mr Marten FIERLANDS, Raad en Rentmeester generaal van de Domijnen man en momboir van Catharina zijn huisvrouw, Jasper en Anna, allen kinderen van Joncker Jaspar van EIJCK, erfgenamen van Heijlwich dochter van wijlen Joncke Jaspar van EIJCK, raadsheer van 's-Hertogenbosch van en uit het huis "de gecroonde Truijffel" achter de Mandemakers tussen Lambert HORTGENS en Henric Joachims CLOOT. Losbaar met 200 gld.
Afgelost op 10.5.1628 aan Catharina weduwe van Marten FIERLANDS, in naam van de anderen.
10.05.1621 | R 1521 | f 258v | GA Den Bosch

Jacques van SCHAREN, koopman, gemachtigd voor schepenen van Hamburg en Frankfort op resp 20.10.1619 en 21.2.1621 van resp Peter van OVERBEKE, koopman, momboir van de kinderen van wijlen Michiel BODE en wijlen Sophia PELGROM; van Joost van OVERBEKE man en momboir van Agatha BODE en Hans ROELANT man en momboir van Sophia BODE en Matthijs BODE, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van drie Rijns guldens van en uit een huis achter de Mandemakers met vier cameren daarachter, tussen Gerard HELLINCX en Arnt NEIJSSEN, welke chijns Elisabeth dochter van wijlen Godschalck PETERS weduwe van Jan van der MASEN verkocht had aan Henrick zoon van wijlen Folcart van DIJCK op 8.5.1518, aan Dirck zoon van Franchoijs LOEFF.
08.06.1621 | R 1532 | f 389v | GA Den Bosch

Cornelis Cornelis van DOREN, steenverkoper, verkoopt de blokmeesters van het blok van de Vischmarkt een jaarlijke en erffelijke chijns van 10/10/00 - losbaar met 200 gld - van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Heijlke dochter van Gerart Laureijns de LEEUW weduwe van Jan Cornelis SLEUTEL en Margriet weduwe van Herman JACOPS, vismarktwaarts.
Afgelost op 7.7.1628.
08.07.1621 | R 1497 | f 418 | GA Den Bosch

Merike dochter van wijlen Jan HENRICX weduwe van Jan Gielis van REMUNDE verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 18/00/00 van en uit een huis en vier cameren achter de Mandemakers tussen Henrick Joachims CLOOT en Lambert HORSTGENS, door Marike gekocht van Cornelis Lamberts van DOREN op 13.8.1618, aan Adrianus VALCKEN, alias de POST, schoenmaker, voor 1/3 deel en Jan Jan van ROSSUM ruijterman, voor de rest.
12.08.1621 | R 1497 | f 454 | GA Den Bosch

Henrick zoon van Aert Dircx TOELINCX weduwnaar van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Aert Henricx van ZUTPHEN cedeert de tocht in het huis "in de Fuijcke" in de Mandemakerstraat (= de Haven!) tussen Henrick Joachim CLOOT en Peter Jan van WEL, gekocht op 7.1.1616 van Jan zoon van wijlen Jan AELBRECHTS, cleermaker, aan zijn enige zoon Arnd, ouder dan 24 jaar, die het verkoopt aan Metken weduwe van Joost Jans van HUEMEN.
07.09.1621 | R 1521 | f 357 | GA Den Bosch

Hester MAES verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 25 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen het erf van eertijds het Groote Gasthuijs en een straatje, welke chijns Andries zoon van Willem JOOSTEN verkocht had aan Thomas Jans MAES ten behoeve van zijn zuster voorsz op 8.4.1619, aan Heijlwig dochter van Thomas Jans MAES.
02.05.1622 | R 1534 | f 341v | GA Den Bosch

Adriaen NIJEHOFF te 's-Hertogenbosch verkoopt in naam van Isaack zoon van wijlen Michiel JANS, mesmaecker, en van Jenneke, vrouw van Isaack, enige dochter van wijlen willem EVERTS, pleijtmaker, bij Marike zijn laatste huisvrouw, dochter van Gerart BRANTS, een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 car gld aan het St Anthonis altaar in de kerk van het Groote Gasthuijs van en uit het huis "de Zwaen", achter de Mandemaeckers tussen "het huis van wou" van Frans JANS en Margriet HORSTKENS, losbaar met 200 car gld.
18.08.1622 | R 1534 | f 421 | GA Den Bosch

Catharina dochter van wijlen Peter REIJNDERS weduwe van Peter TIELEMANS verkoopt krachtens hun mutueel testament, aan Aert Peters van HEES secretaris van 's-Hertogenbosch tot behoef van Josijna weduwe van Jacob AERTS, hertrouwd met Johan van VOREN, coopman te Colen, een jaarlijke en erffelijke chijns van 6 car gld van en uit een huis "de blauwe Slotel" achter de Mandemakers, tussen Jacop ... en Henrick Joachim CLOOT.
19.08.1622 | R 1522 | f 335v | GA Den Bosch

Corstiaen TIELMANS, viscoper, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 6 car gld van en uit een huis tegen over de Craen Tussen Jan Jacobs van de VENNE, bierbrouwer en de kinderen van Dierck Wouters van WEL, beenhouwer, aan Wouter WOUTERS, schrijnwerker.
14.10.1622 | R 1523 | f 6 | GA Den Bosch

Marijke dochter van Jan van BATENBORCH weduwe van Jan Jar de BACKER verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns var 45 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen "de drij Moriaenshoofden" van de erfgenamen van Cornelis FRANSEN en Herman Wijnant ADRIAENS en zijn kinderen aan Adriaen Cornelis van ROESMALEN. Losbaar met 900 gld.
26.11.1622 | R 1498 | f 297v | GA Den Bosch

Catarina dochter van wijlen Peter REIJNDERS weduwe van Peter TIELEMANS verkoopt, krachtens hun mutueel testament gepasseerd voor notaris Sijmon CIJPRES aan Elisabeth dochter van Abraham THOMAS weduwe van Jan Peter WONDERS, haar tweede man een jaarlijke en erffelijke chijns van 32 car gld van en uit het huis "de Blauwe Slotel", achter de Mandemakers, tussen Jacop ... en Dierck de LEEUW. Losbaar met 800 gld.
28.01.1623 | R 1523 | f 130v | GA Den Bosch

Maria dochter van wijlen Willem zoon van Willem WELS weduwe van Willem zoon van mr Wouter van ACHELEN, krachtens testament voor Dierck van KESSEL, notaris, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 50 car gld, welke chijns Peeter van EERSEL aan de weduwe van Willem van ACHELEN en Willem en Anna haar kinderen verkocht had van en uit "de Blauwe Plaetse", achter de Mandemakers, tussen Maria voorsz en haar kinderen "in de Kleine Gulden Veer" - boomwaarts - en Gerit DANIEL, becker, - vismarktwaarts - op 20.8.1619 aan Dingena dochter van wijlen Herman Jacops van CASTEREN.
22.06.1623 | R 1429 | f 181 | GA Den Bosch

Cornelis Cornelis van DOIRNE verkoopt Peter zoon van Adriaan wijnen van DINTHER, bierbrouwer tot zijn behoef en tot behoef van de kinderen van wijlen Adriaen van EMPEL, een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld van en uit het huis "de gecroonde Truijffel" tussen Lambert HORSKENS en Henrick JOACHIMSZ.
Afgelost door Andries Peter van WEERT, speelman, aan Henrica van EMPEL weduwe van mr Godefroi van HERLAER op 22.1.1655.
16.09.1623 | R 1523 | f 449 | GA Den Bosch

Anthonis AERTS, de becker, weduwnaar van Peterke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob van de VEN cedeert de tocht in het huis "in de Truijffel" achter de Mandemakers tussen Henrick Joachims CLOOT en de onmondige kinderen van wijlen Lambert PAUwELS, aan Jan zoon van Peter PETERS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw en aan Judith, beide dochters van Anthonis en Peterke voorsz, die een jaarlijke en erffelijke chijns verkopen van 20 car gld van en uit dit pand aan Jan van der AA, procureur van het gerecht te 's-Hertogenbosch.
18.09.1623 | R 1533 | f 476v | GA Den Bosch

Mr Jan van der AA, procureur te 's-Hertogenbosch verkoopt de chijns van en uit het huis "in de Truijffel" achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch tussen Henricx Joachim CLOOT en de onmondige kinderen van Lambert. Pauwels CLOOT door Jan Peter PETERS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Anthonis Aerts de BECKER bij Peterke dochter van wijlen Jacop van de VEN en haar zusters Judith en Marike, ook dochters van Anthonis Aerts de BECKER aan Jan voorsz verkocht op 18.9.1623 ten behoeve van de beursen gefundeerd door Jan en Lambert, zonen van Anthonius van der AA in het Latijns seminarie te 's-Hertogenbosch.
05.10.1623 | R 1524 | f 7 | GA Den Bosch

De erfgenamen van wijlen Henrick van SPOIRDONCK en wijlen Anneke zijn huisgrouw dochter van wijlen Herman FONCK, verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns, aangekomen bij erfdeling op 3.4.1621, van 3 1/2 pond paijment van en uit het huis "in Coelen" achter de Mandemakers, aan Gerard Daniels van DIJCK.
02.04.1624 | R 1535 | f 297 | GA Den Bosch

Frans Jansz van den OUWENBOSCH, soldaat onder capiteijn PIJNAPPEL, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, verkoopt Cornelis JANSZ, pleijtmaker een jaarlijke en erffelijke chijns van 15 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Jan JANS "in het Schip" en Jenneke dochter van Willem EVERAERTS in "de Swaen" - boomwaarts - losbaar met 300 gld.
Afgelost door Lijske weduwe van Frans Jansz van den AUWENBOSCH op 7.1.1630.
25.06.1624 | R 1499 | f 370 | GA Den Bosch

Henrick Joachims CLOOT weduwnaar van Peterke dochter van Jan MICHIELS verkoopt, krachtens het besloten testament gepasseerd op 2.9.1615 voor notaris Sijmon CIJPERS en geopend op 9.2.1616, een jaarlijke en erffelijke chijns 23 car gld aan IJken dochter van Jan Peters SMENSCHEN, weduwe van Jan Wouters van den DUNGHEN van en uit twee huizen naast elkaar achter de Mandemakers, tussen "de Truijffel", nu Peter Peter van DOREN en Peter Jan van WEL. Losbaar met 400 car gld.
16.07.1624 | R 1535 | f 529v | GA Den Bosch

Lamberta dochter van wijlen Geraert Diercx van THULDEN, rentmeester van 's-Hertogenbosch verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 18 car gld van en uit twee nieuwe huizen in het H. Geeststraatje, achter de Mandemakers, naast "de Venlosche Peperkoek" welke chijns Henrick Joachim CLOOT verkocht had aan Geerlingh RUIJSCH ten behoeve van Lamberta voorsz op 13.9.1619, aan Jan CHRISTIAENSEN, harnasmaecker.
06.11.1624 | R 1536 | f 55v | GA Den Bosch

Marijke dochter van wijlen Lucas RUTGERS, weduwe van Arnd Jans THIELMANS alias COOL verkoopt krachtens testament gepasseerd voor notaris Rogier NAGELMAKERS op 11.5.1620 een jaarlijke en erffelijke chijns van 6 car gld aan Joost zoon van wijlen Pauwels Joost van VECHEL, gelaesmaecker, van en uit het huis "in St Peter" achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch tussen Anneke, weduwe van Corstiaen THIELENS en Willem de BACKER.
Losbaar met 100 car gld en afgelost door Laureijns Leonart van LIMBORCH, de tegenwoordige eigenaar van het pand, aan Joost voorsz op 27.4.1635.
02.04.1625 | R 1536 | f 300 | GA Den Bosch

Aelken dochter va wijlen Henrick zoon van Jan MARTENS verkoopt een huis achter de Mandemakers - de helft van twee woningen onder een dak - tussen Cornelis pleijtmaker en de Stads Houttuijn - een gangetje daar tussen - gekocht door Hendrick Jan MARTENS van mr Jan zoon van wijlen Jan van STRAETSBORCH op 2.12.1600, aan mr Zeger ADRIAANS, raad en rentmeester van 's-Hertogenbosch tot behoef van de stad 's-Hertogenbosch.
22.12.1625 | R 1501 | f 94 | GA Den Bosch

Judith dochter van Anthoni zoon van Aert HENRICX en Jacop Lamberts van der HORST man en momboir van Maijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Anthoni Aert HENRICX verkoper 2/3 in een huis en twee cameren daarachter, achter de Mandemakers tussen een huis eertijds van de H. Geest tafel en nu van Hendrick Joachims CLOOT en eertijds Marten Roeloffs van WEVERHOVEN en nu de erfgenamen van Pauwels Lambert CLOOT welk huis Jacop zoon van wijlen Sijmon zoon van wijlen Anthonis Sijmon van WEERT bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Frans Goosens DAEMS, schipper bij thijnsuitgifte op 1.2.1580 aan Anthoni zoon van wijlen Aert HENRICX overgedragen had, aan Jan zoon van Peeter PEETERS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthoni voorsz, die reeds 1/3 van dit pand bezit.
Op 9.2.1626 is van en uit dit huis een jaarlijke en erffelijke chijns van 22/10/00 verkocht ten behoeve van het convent van St Clara omtrent de Geerlincxbrug te Den Bosch.
26.01.1626 | R 1526 | f 178 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Jan BOLANTS, schreijnmaecker, bij Geertruijd zijn huisvrouw, voor de ene helft; Jan zoon van wijlen Jan van ASTEN man en momboir van Hester zijn huisvrouw, beide dochters van wijlen Lambert zoon van Pauwels CLOOT, metser, bij Aelken zijn huisvrouw dochter van Joorden Wouters de LEEUW voor de andere helft, gaan erfdeling aan van de goederen krachtens testament van hun grootvader Pauwels Lamberts CLOOT gepasseerd voor notaris Erbert Lambert van der STAPPEN op 25.4.1605 te 's-Hertogenbosch het huis: "de Vergulde Truffel" en 4 cameren daarachter en twee huizen in de Lange Putstraat, op 15.8.1591 door Pauwels voorsz door uitwinning van Cornelia weduwe van Geraert Jacop GERAERTS, de molenmaecker, verkregen.
26.01.1626 | R 1526 | f 235 | GA Den Bosch

Jan zoon van Peter PETERS verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 22/10/00 aan Joncker Peter van GESTEL tot behoef van het convent van St Clara van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Henrick Joachims CLOOT en de kinderen van Pauwels Lambert CLOOT.
09.02.1626 | R 1526 | f 212v | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Jan BOOLLANTS, schrijnwerker man en momboir van Geertruijd zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert zoon van Pauwels CLOOT bij wijlen Aelken zijn huis vrouw dochter van Joorden wouterrs de LEEUWE verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 20 car gld, die Jan zoon van wijlen Jan van ASTEN man en momboir van Hester zijn huisvrouw dochter van wijlen Lambert zoon van wijlen Pauwels Lambert CLOOT, metselaar, bij Aelken en waarvan Jan Jan BOOLLANTS het vruchtgebruik heeft gekregen bij erfdeling tegen van ASTEN voorsz, van en uit een huijsing en vijf cameren daarachter, op 26.1.1626, aan Dierck Jan van RAVENSTEIJN, schepen van 's-Hertogenbosch.
11.02.1626 | R 1537 | f 240 | GA Den Bosch

Margriet weduwe van Herman Goijaerts van SAMBEECK verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 7 car gld van en uit 5 cameren onder een dak, achter de Mandemakers, achter een straatje dat hoort bij het huis van Jenneke weduwe van Aert AERTS, de backer en welke chijns Jan zoon van wijlen Tielman TIELMANS viscoper aan Margriet verkocht had op 8.3.1614, aan Balthasar DONCKERS, een der weesmeesters van de arme weeskinderen te 's-Hertogenbosch.
31.03.1626 | R 1502 | f 87v | GA Den Bosch

Catharina dochter van Leonard van HEESSEL verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 14 car gld van en uit een huis "de witte Truijffel" achter de Mandemakers tusse Dierck de LEEUW - boomwaarts - en Jan Thomas van VELP, bierbrouwer, welke chijns Maijke dochter van wijlen Adriaen Henricx van SCHIJNDEL weduwe van Jan Reijners LODEN, knokenhouwer, aan Catharina voorsz verkocht had op 18.3.1626, aan Reijnder zoon van wijlen Ancem JANS, beenhouwer.
07.04.1626 | R 1537 | f 325v | GA Den Bosch

Jan zoon van Peeter PEETERS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw van dochter van wijlen Anthonis Aerts HENRICX verkoopt Joncker Peeter van GESTEL licentiaet in de rechten en raadsheer van 's-Hertogenbosch tot behoef van het convent van St Clara te 's-Hertogenbosch een jaarlijke en erffelijke chijns van 13/10/00 van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Henrick Joachim CLOOT en Pauwels Lamberts CLOOT. Losbaar met 300 gld.
13.05.1626 | R 1527 | f 188v | GA Den Bosch

Maijke dochter van wijlen Adriasen Hendrick van SCHIJNDEL weduwe van Jan Rijners LODEN, knokenhouwer, verkoopt krachtens het testament gepasseerd voor notaris Jan SOMERS, een jaarlijke en erffelijke chijns van 14 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers, "de witte Truijffel" tussen Diercx de LEEUW, canonnier ter Havenpoortwaarts en Jan Thomas van VELP, bierbrouwer, door Leonard Henricx van HEESSEL op 30.3.1621 verkocht aan Jan voorsz, aan Catharina dochter van Leonard van HEESSEL voornoemd.
18.05.1626 | R 1527 | f 47 | GA Den Bosch

Mr Franchoijs van VLIERDEN licentiaet in de rechten zoon van wijlen mr Daniel van VLIERDEN bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van mr Franciscus van BALEN bij Anna zijn huisvrouw dochter van Johannes GECK, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 3 1/2 pond paijments van en uit een huis achter de Mandemakers tussen "de Stads Houttuijn" en Goossen KLINCK, door Daniel verkregen bij erfdeling tegen Godefridus zoon van wijlen Johannes zoon van mr Franciscus van BALEN op 26.7.1602, aan Nicolaes zoon van wijlen Zeger van NIJHOFF.
19.05.1626 | R 1527 | f 236 | GA Den Bosch

Adam HENRICX en Laureijns GERRITSZ momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Cornelis JANS, alias SLEUTELKEN bij wijlen Heijltie zijn huisvrouw dochter van Gerart LAUREIJNS, verkopen een huis achter de Mandemakers tussen Cornelis Cornelis van DOREN - vismarktwaarts - en Cornelis JANSEN - pleijtmaker - door Jan Cornelis JANS gekocht op 15.12.1594 van Lucas Geraerts van EMPEL man en momboir van Goijaertken dochter van Adriaan Willem wouters van ENGELEN, aan Cornelis Cornelis van DOREN, die 138/07/02 leent van de verkopers.
Afgelost op 30.1.1630.
06.06.1626 | R 1502 | f 126v | GA Den Bosch

Andries zoon van wijlen Anthonis JANS man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw dochter van wijlen Gijsbert Jansen de WEIJER bij Margriet zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Nicolaes van de AMEIJDE cum suis, verkoopt een stal of huijsing, eertijds een erf waarop twee cameren hebben gestaan, over de Visbrugge in een straatje dat voert naar de Wal tussen dit straatje en de erfgenamen van wijlen Jan van GIMTERSLAAR, "de Ouden Beer" en welk erf met lest twee cameren geweest is tussen het straatje en Mattheus zoon van Jan van GIMTESLEER, strekkende van het erf van Gerard TEMPLAER alias van der AA, zekere stenen gevel tussen beide liggende tot het erf van Arndt de RAIDT, viscoper, ook een stenen gevel tussen beide liggende met hun stenen muren, die Gijsbert zoon van Jan de WEIJER gekocht had van Lambert REMMENS, raad van 's-Hertogenbosch op 27.5.1594, aan Maijke dochter van wijlen Jan van DRUENEN, huisvrouw van Cornelis zoon van wijlen Siebert STEENBACKERS, vaandrig van Baron van GROBBENDONCK tot behoef van haar man.
10.12.1626 | R 1503 | f 131v | GA Den Bosch

Wouter Anthonissen van BUEREN, smid, verkoopt zijn kindsgedeelte - 1/5 in een pand "in de Musquetiers" achter de Mandemakers tussen Sijmon AELBERTS en Hendrick DANIELS aan zijn broeder Gerard Anthonissen van BUEREN.
21.12.1626 | R 1528 | f 145 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Joost Jans BROUWERS, weduwnaar van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Peter van UDEN cedeert het tochtrecht in een huis "de Tuijn van Holland", over de Visbrug op de Haven tussen "de drie Moriaenshoofden" van de erfgenamen van Cornelis FRANSEN - vismarktwaarts - en Gerart zoon van Daniel GERARTS welk huis Geerling, zoon van wijlen mr Henrick RUIJS, gemachtigd van het Cruijsbroeders Convent Oistenburch in het Bisdom Oesenbruch onder het Graafschap Tecklenburg aan Jan verkocht had op 28.2.1608, aan hun dochters Barbara en Gueltken tot hen behoef en aan Jan WOUTERS en Aert HENRICX momboirs over de onmondige zoon van Jan en Jenneke voorsz, die het goed verkopen aan Niclaes Jans van BERCKEL, bierbrouwer.
16.01.1627 | R 1429 | f 416v | GA Den Bosch

Maria weduwe van Jan Diercx van RUEREMONDE, verkoopt een huis met een hang etc. "in de Witvoet" achter de Mandemakers tussen "de drie Moriaenshoofden" van de weduwe van Jacob AERTS en Herman Wijnants ADRIAENS, gekocht op 3.7.1626 door Marike voorsz van Geertruijt van OUWEN, dochter van wijlen Sebrecht Jans van OUWEN bij Elsken RAESSEN, eerder weduwe van Anthonis zoon van Gielis DONCKERS en huisvrouw van Gerard van der BEEMDEN, zijde lakenverkoper te Brussel, aan haar zoon Dierck Jans van RUEREMONDE.
05.02.1627 | R 1503 | f 267 | GA Den Bosch

Niclaes van BERCKEL, bierbrouwer, zoon van wijlen Jan van BERCKEL, verkoopt de grond van zeker vervallen huis "t Vishuijs" behoord hebbende bij de huijsing "de Hollandsche Tuijn" over de Visbrugge bij de Haven, achter een open plaats "de Blauwe Plaets" van Pierre COTTEL en tussen Gerard Daniels van DIJCK - visbrugwaarts - en "de Cleijnen Beer" van de kinderen van wijlen Willem van ACHELEN, zo als door de richter verkocht aan Jan JOOSTEN, aan Peeter COTTEL.
12.03.1627 | R 1538 | f 246 | GA Den Bosch

Cornelis zoon van wijlen Cornelis Lamberts van DOREN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 16 car gld aan Dierck Thomas van HIJNSBERCH, grofsmid, van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Cornelis voorsz en Cornelis jANSZ, pleijtmaecker. Losbaar met 300 car gld.
05.05.1627 | R 1538 | f 360v | GA Den Bosch

Peeter zoon van wijlen Matthijs zoon van Sander zoon van Matthijs Dircx van WEL verkoopt de helft van drie cameren achter de Mandemakers tussen het stadserf en Cornelis Jacob HORSTKENS, strekkende van de Haven tot de stadswal, welke helft Marijke dochter van Matthijs DIERCX bij testament toebedeeld had aan Matthijs SANDERS, haar neef en de andere helft aan Adriaan zoon van Anthonis Adriaen van ENGELEN weduwnaar van Mattheusken zijn huisvrouw dochter van Marten TEEUWENS bij wijlen IJken zijn huisvrouw, aan de voorsz Adriaen zoon van Anthonis ADRIAENS.
28.06.1627 | R 1538 | f 454v | GA Den Bosch

Goijaert en Claes zonen van Arndt CLAES, viscoper, verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van 33 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers, tussen Pauwels PELGROM - vismarktwaarts - en capiteijn Jochem ROELOFFS, aan Aleijda CLUIJT. Losbaar met 240 rijksdaalders.
11.12.1627 | R 1549 | f 423 | GA Den Bosch

Anneke dochter van wijlen Peter Adriaen van KERCKWIJCK weduwe van Frederick JANS, cedeert de tocht in een huis achter de mandemakers "in de Witte Truijffel" tussen Dierck de LEEUW, capiteijn en de weduwe van Marijke COLEN en haar kinderen: Jenneke, Peterke, Jan, Marijke, Aelke en Goortke. Zij verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van 11 car gld van en uit dit huis aan Adriaen, zoon van wijlen Willem Henricx van ENGELEN, mede tot behoef van zijn kinderen bij wijlen Heijlwich zijn Heijlwich zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan MATTHIJS. Losbaar met 164 gld. Afgelost aan Maria van ENGELEN weduwe Jacob GIJSSELEN op 2.6.1668.
29.02.1628 | R 1539 | f 228 | GA Den Bosch

Laureijns zoon van wijlen Wouter Cornelis CORSTIAENEN, viscoper heeft het huis achter de Mandemakers tussen de weduwe van Dominicus Diercx ROOVERS en kinderen - boomwaarts - en voormaals Gielisken Lambert HORSTGENS en nu Adriawen CIERMANS, gekocht van Willem zoon van wijlen Jan JACOPS cum suis, op 15.2.1618.
Hij geeft het ten thijns uit aan Arnd JANS, knecht van de viscopers tegen een erffelijke en jaarlijke chijns van 10/00/00, losbaar met 200 gld.
Afgelost aan Maijke weduwe van Laurens WOUTERS op 19.6.1641.
10.05.1628 | R 1505 | f 289 | GA Den Bosch

Johan PELGROM licentiaet in de rechten en wethouder van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Josina FRANSZ dochter van wijlen Cornelis FRANSZ en weduwe van Jacob AERTS in het vorstendom Berge in Brunsherdt, voor schepenen van Colen op 11.9.1628 verkoopt het huis achter de Mandemakers "de drije Moriaenshoofden" tussen Dierck BECKERS en "de Hollandsche Tuijn" van Nicolaes Jan van BERCKEL aan Dierck van KESSEL ten behoeve van Aert zoon van Jacob AERTS voorsz, die het huis ten thijns uitgeeft - 30/00/00 jaarlijks en erffelijke, losbaar met 600 gld - aan Cornelis Cornelis van DOORN.
Vernaderd door Jan Jan van der SLUIJS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Adriaan Goijaerts van VECHEL bij Jacob zoon van Hermans van BERCKEL bij Anna dochter van Jacob CORNELIS Reijnier PLENUS lost af op 25.9.1724 aan Nicolas dochter van Nicolaes des MENSCHEN, bejaarde dochter.
25.09.1628 | R 1505 | f 454 | GA Den Bosch

Johan PELGROM licentiaet in de rechten en wethouder van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Josina FRANSZ dochter van wijlen Cornelis FRANSZ en weduwe van Jacob AERTS, in het vorstendom Berge te Brunsherdt, voor schepenen van Colen op 11.9.1628, heeft het huis "in Colen" achter de Mandemakers, tussen de weduwe van Joost CLAESZ en de weduwe van Aert CLAESZ, ten thijns uitgegeven aan Jenneke huisvrouw van Jan Jan van OIRSCHOT, ruijterman onder de curassiers van Baron van WESEMAEL ad 30 gld per jaar, losbaar met 600,- gld.
Vernaderd door Pauwels zoon van mr Peter PELGROM op 24.1?.1629.
25.09.1628 | R 1505 | f 454v | GA Den Bosch

Johan PELGROM, licentiaet in de rechten en wethouder van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Josina FRANSZ dochter van wijlen Cornelis FRANSZ en weduwe van Jacob AERTS in het vorstendom Berge te Brunsherdt, voor schepenen van Colen op 11.9.1628 heeft het huis "de Simme" tussen "het Mereblat" van Maijke DRIESSEN en "de Druijf" ten thijns uitgegeven aan Jan Henricx HERMANS, viscoper ad 15 car gld per jaar. Losbaar met 300 gld en afgelost op 24.5.1641.
25.09.1628 | R 1505 | f 458 | GA Den Bosch

Johan PELGROM, licentiaet in de rechten en wethouder van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Josina FRANSZ dochter van wijlen Cornelis FRANSZ en weduwe van Jacob AERTS in het vorstendom Berge te Brunsherdt, voor schepenen van Colen op 11.9.1628 heeft een huis achter de Mandemakers, tussen "de Druijve" en de weduwe van Jan Aert CLAESZ ten thijns uitgegeven aan Goijaert en Claes AERTS, broeders, ad 10/18/00 per jaar, losbaar met 226 gld.
Afgelost op 10.8.1653.
25.09.1628 | R 1505 | f 458 bis verso | GA Den Bosch

Anneke dochter van wijlen Willem WILLEMS weduwe van Corstiaen zoon van Tielens WEIJGERGANCX de Jonge bij Walburch Corstiaens van HERBERCK voor de ene helft en Joanna haar dochter uit haar eerste huwelijk bij wijlen Jan Jans de POTTER voor de andere helft, verkopen het huis achter der Mandemakers "in St Barber" tussen Marike weduwe van Aert Jans COOL en kinderen en "het Merenblat" van Maijke dochter van Andries JOOSTEN weduwe van Abraham zoon van Tielen WEIJGERGANCX bij Walburch voorsz, gekocht van Hendrick Jan BOES cum suis op 29.10.1607 door Corstiaen voorsz, toen Corstiaen gehuwd was met Anneke, welk huwelijk kinderloos verlopen is en welk hele pand Anneke en Joanna verkregen hebben van Walburch bij donatio inter vivos op 23.10.1623, aan Peter Thomas Willems van GESTEL Eimbrecht ADRIAENS, bakker, van Bommel, in huwelijk hebbende Christina dochter van wijlen Aert zoon van Willem WILLEMS vernadert dit pand op 1.10.1629.
15.12.1628 | R 1506 | f 127v | GA Den Bosch

Marcellis JANS (van GESTEL), Ghijsbert HENRICX, Arndt zoon van Gerart GEERARTS en Jan zoon van Anthonis GEERARTS momboirs over de vier onmondige kinderen en kindskinderen van wijlen Peter THIELMANS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw, dochter van wijlen Pieter REIJNDERS, verkopen een huis, ledig erve en een camer daarachter, achter de Mandemakers, tussen "de Vergulde Cartouw", van Dierck Jans de LEEUW, capiteijn en "in t Appelboomke" van de kinderen van Willem HERCULES, pleijtmaker, door Pieter THIELMAN gekocht op 13.8.1605 van Jacob SIMONS c.s. aan Thomas zoon van Adriaen zoon van wijlen mr Augustijn CIERMANS. Thomas leent 330/10/08 van de momboirs; afgelost aan Marcellis JANS op 15.9.1631.
Vernaderd door Ghijsbert zoon van wijlen Henrick WILLEMS bij wijlen Aelken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter EIJMBERTS op 17.1.1629.
20.12.1628 | R 1540 | f 81 | GA Den Bosch

Marcelis JANS, Ghijsbert HENRICX, Arndt zoon van Geraerd GERAERDS en Jan zoon van Anthonis GERAERDS, momboirs over de vier onmondige kinderen en kindskinderen van wijlen Peter TIELMANS bij wijlen Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Peter REIJNDERS verkopen een huis achter de Mandemakers tussen "de Vergulde Cartouw" van Dierc Jans de LEEUW capiteijn van een compagnie voetknechten en "het Appelboomke" van de kinderen van Willem HERCULES, pleijtmaker, door Jacop SIJMONS op 13.8.1605 verkocht aan Peter TIELMANS, aan Thomas zoon van Adriaan zoon van mr Augustijn CIERMANS.
20.12.1628 | R 1540 | f 81v | GA Den Bosch

Pauwels zoon van wijlen mr Peer PELGROM verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 13/10/00 aan Josina FRANSEN weduwe van Jacob AERTS, coopman te Colen, ter tochte en haar zoon Arnout ten erfrechte van en uit des verkopers huis "in Coelen" achter de Mandemakers tussen de weduwe van Joost CLAES en de weduwe van Aert NICOLAES.
16.02.1629 | R 1540 | f 160v | GA Den Bosch

Adriaan zoon van wijlen Marten Joosten van VECHEL en Willem JOORISSEN in huwelijk hebbende Geertuijd ook dochter van wijlen Marten voorsz, kinderen bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Peter WILLEMS en daarna weduwe van Jacop Jansen van RULLEN, verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van 7 car gld van en uit het huis achter de Mandemakers, "in St Barbara" tussen "in t Mereblat" van Tielman TIELMANS - vischmarktwaarts - en "in St Peter" van Jan Thomas an VELLEP, welke chijns Corstiaen zoon van Tielman TIELENS, viscoper, verkocht had aan Jacob Jansen van RULLEN en Gerard Jansen van HIJNSBERCH op 29.10.1611, waarvan Gerard zijn deel verkocht had aan Jacob voorsz op 21.4.1622 en door Jenneke gelegateerd bij testament op 27.8.1626 voor notaris Jan LEENDERS aan haar beide voorkinderen, aan Gerard Jan van HIJNSBERCH voorsz.
13.03.1629 | R 1506 | f 258 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Joost Jan BROUWERS weduwnaar van Jenneke dochter van wijlen Peters van UDEN en Lambrecht Diercx SCHENCK weduwnaar van Aleijdt zijn huisvrouw ook dochter van Peter van UDEN, cederen de tocht in een kamer achter de Mandemakers in het H. Geest straatje tussen Henrick Joachims CLOOT en een gemeen Straetken, door Peter Jan van UDEN gekocht van Jan zoon van wijlen Jan ZIERNEELS op 23.6.1595 aan Barbara en Gueltken, dochters van Jan en Jenneke voorsz tot hun behoef en tot behoef van hun onmonige broeder Willem aan Dierck en Willem zonen van Lambert SCHENCK en Aleijdt voorsz, Dierck Jan van DELFT man en momboir van Peterken zijn huisvrouw dochter van Lambrecht en Aleijdt voorsz tot hun behoef en tot behoef van Peter ook zoon van Lambrecht en Aleijdt voorsz. Zij verkopen het goed aan Henrick Joachim CLOOT.
26.04.1629 | R 1540 | f 299 | GA Den Bosch

Pauwels zoon van wijlen mr Peter PELGROM, raadsheer van 's-Hertogenbosch, verkoopt een buckinghanh met een spaenhuis, achter de Mandemakers en achter "in Ceulen" tussen "de Druijff" van Peter Jan van WESEL en Henricxke weduwe van Joost CLAESSEN en tussen "in Ceulen" en de stadswal, door Pauwels vernaderd op 2.4.1629, aan Goijaert Aert CLAESSEN, tot zijn behoef en tot behoef van zijn broeders Nicolaes en Aert.
09.06.1629 | R 1544 | f 318 | GA Den Bosch

Pater GUALTHERUS, cericus en rector van de Societeit van Jesu te 's-Hertogenbosch, verkoopt - met toestemming van pater Hermanus HORSTIENS, S.J., priester in Duitschland - twee cameren achter de Mandemakers enige jaren gebruikt door de Societeit van Jesu, tot behoef van Michiel zoon van wijlen Lambert HORSTIENS, koopman van vlas.
06.09.1629 | R 1540 | f 379 | GA Den Bosch

De abdis van het convent van St Clara te 's-Hertogenbosch verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 20/10/00 van en uit een huis en twee cameren daarachter, achter de Mandemakers, tussen Henricx Joachim CLOOT en Pauwels Lambert CLOOT, welke chijns Jan zoon van Peeter PEETERS verkocht had aan Joncker Peter van GESTEL, licentiaet in de rechten tot behoef van het convent van St Clare op 9.2.1626, aan Agnes dochter van wijlen Henrick Arnt Lucas van ROIJ.
10.09.1629 | R 1540 | f 365 | GA Den Bosch

De abdis van het convent van St Clare te 's-Hertogenbosch verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 10/10/00 door Jan zoon van Peter PETERS man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Anthonis zoon van Aert HENRICX verkocht uit het huis achter de Mandemakers van en uit een huis met twee cameren daarachter op 9.2.1626 aan Joncker Peeter van GESTEL licentiaet in de rechten tot behoef van het voorsz convent, aan Agnes dochter van wijlen Henrick Arnt Lucas de ROIJ.
10.09.1629 | R 1540 | f 365v | GA Den Bosch

Mr Wouter van ACHELEN, apotheker en Anna zijn zuster, kinderen van wijlen Willem van ACHELEN, zoon van Wouter van ACHELEN doctor in de rechten bij Maria WELS, verkopen een huijsing achter de Mandemakers tegenover de Craen "in de Cleijnen Vergulden Beer" tussen "de Grote Beer" van Wouter en Anna voorsz - boomwaarts - en "de Blauwe Plaetse" van Peter COTTEL, aanbestorven via hun ouders, aan Joris BONNET, geboortig van Menen in Vlaanderen, die 200 car gld leent van Wouter voorsz. Afgelost op 13.7.1630.
29.10.1629 | R 1541 | f 20v | GA Den Bosch

Isaack Michiels van PETERSCHEM inwoner van Vijanen man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw enige dochter van wijlen willem EVERAERTS, pleijtmaker, uit zijn eerste huwelijk bij wijlen Marijke zijn huisvrouw dochter van Geraert BRANTS, verkoopt een huis, achter de Mandemakers, "het Swaentken" tussen de weduwe en de kinderen van Frans van WOUW en Margriet HORSTKENS, welk huis willem EVERAERTS gekocht had van Gielis zoon van wijlen Cornelis CORNELIS op 1.4.1629, aan Jan zoon van Peter Jacops van HEUSDEN, schipper, die 650 car gld leent van de verkoper.
Afgelost op 27.5.1634.
27.11.1629 | R 1541 | f 30 | GA Den Bosch

Anthonis Lamberts CLOOT, gemachtigd op 25.10.1626 voor schepenen van Breda door Huijbrecht WILLEMS in huwelijk hebbende Heijlken Joost JANS en van Adriaen DIERCX man en momboir van Josina zijn huisvrouw dochter van Joost JANS, verkoopt het huis, "de Fuijck" achter de Mandemakers tussen de erfgenamen van Peter Jan van WEL en Henrick Joachims CLOOT, welk huis Metken weduwe van Joost Jans van HEUMEN moeder van Heijlke en Josina gekocht had op 17.9.1621 van Hendrick zoon van wijlen Aert Dirck TOELINCK en zijn Arndt en op Heijlke en Josina verstorven, aan Marcelis Jans van GESTEL. Marcelis leent 203/6/10 van Anthonis voorsz; afgelost op 22.3.1645.
09.01.1630 | R 1507 | f 72v | GA Den Bosch

Anthonis Lambert CLOOT, gemachtigd voor schepenen van Breda op 25.10.1626 door Anthonij Huijbrecht WILLEMS, man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw dochter van Joost JANS en Adriaen DIRCX gehuwd met Josien ook dochter van Joost JANS, verkoopt het huis "de Fuijck" achter de Mandemakers tussen de erfgenamen van Peter Jans van WEL en Henrick Jans CLOOT - een gangetje daar tussen - door Metken weduwe van Jan Joost van HUEMEN, moeder van Heijlke en Josina, in haar weduwen staat gekocht van Henrick zoon van wijlen Aert Diercx TOELINCK en zijn zoon Arnd op 17.9.1621 en verstorven op Heijlke en Josina verstorven, aan Marcelis Jans van GESTEL, die 2034/06/10 leent van de verkoopster. Afgelost op 22.3.1655.
09.01.1630 | R 1507 | f 549 | GA Den Bosch

Lucia dochter van wijlen Cornelis van der SLUIJS weduwe van Cornelis Cornelis van DOORN verkoopt krachtens testament gepasseerd voor Gerardus van NUENEN op 4.11.1629 een huis achter de Mandemakers tussen het huis van Cornelis Cornelis van DOORN - vismarktwaarts - en Cornelis JANS, pleijtmaker, door Adriaen HENRICX en Laureijns GERITS momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Cornelis JANS alias SLEUTELKEN bij wijlen Heijlke zijn huisvrouw dochter van Geraerdt LAUREIJNS, aan Cornelis Cornelis van DOORN op 6.6.1626 verkocht, aan Henrick zoon van wijlen Everaerts KEMP.
30.01.1630 | R 1541 | f 85v | GA Den Bosch

Goijaert en Claes, zonen van wijlen Evert CLAES verkopen een huis achter de Mandemakers tussen de weduwe van Aert CLAESSEN en de moeder van de verkopers en het huis "de Druijve" van Peter Jan van WESEL, verkregen bij thijnsuitgeving door Johan PELGROM, licentiaet in de rechten op 15.9.1628 aan Jan zoon van Roelof GERITS, de voormalige marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gorcum.
04.04.1630 | R 1545 | f 39 | GA Den Bosch

Joachim zoon van wijlen Henrick Joachims CLOOT en Henrick Eijmbert GERARTS man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw ook dochter van wijlen Henrick voorsz verkopen Jenneke JANS ten behoeve van haar twee onmondige kinderen bij wijlen Dirck Tomas SMIDT een jaarlijke en erffelijke chijns van 18 car gld van en uit een huis met vier camers daar achter liggend, "in de Venlosche Peperkoek", achter de Mandemakers, tussen Jan Peter KETELAERS en Marcellis JANS en nog van en uit twee cameren neven elkaar, op dezelfde plaats; losbaar met 300 car gld.
Afgelost aan Anthonij van BRUWANEN man en momboir van Jenneke dochter van Dierck Tomas van HIJNSBERCH op 30.12.1648 door Marcelis Jan van GESTEL.
18.04.1630 | R 1552 | f 52 | GA Den Bosch

Willem zoon van wijlen Jan Willem EVERTS, pleijtmaker, verkoopt 1/9 deel in een huis achter de Mandemakers, tussen "de Stadshouttuijn" en Lambert zoon van wijlen Dirck REMMEN, welk huis Lambert voorsz ten thijns had uitgegeven op 12.6.1573 aan Willem zoon van wijlen Evert, de pleijtmaecker en via deze grootvader op Willem en zijn broeders en zusters verstorven aan Cornelis VERBEECK, man en momboir van Maijke dochter van Jan Willem EVERTS.
05.09.1630 | R 1546 | f 102 | GA Den Bosch

Anthonis, Marijke en Hilleke, kinderen van wijlen Joost CLAES, viscoper, voor 1/4 deel; Joost ARIAENS man en momboir van Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacob zoon van Joost CLAES, voor hemzelve en nog met Anthonis voorsz en Adriaan WILLEMS, momboir over Dirck, Cathelijn en Jenneke, allen kinderen van wijlen Jacob JOOSTEN voorsz bij Neesken zijn huisvrouw dochter van wijlen Thielman WOUTERS, voor het resterende deel, verkopen een huis achter de Mandemakers tussen "Colen" van Pauwels PELGROM en "de Cleijnen Beer" van Wouter van ACHELEN, door Joost CLAES gekocht van Henrick CLAES op 19.10.1601, aan Jan zoon van Willem Jan van HEDEL, schipper, weduwnaar van Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Goijaert Johannes Goijaert KETELAERS. Vernaderd door Jan Jacop van de VEN op 24.7.1631, welke vernadering teniet gedaan wordt op 11.11.1631.
24.09.1630 | R 1546 | f 119v | GA Den Bosch

Andries Adriaen POST, metselaar in huwelijk hebbende Lucia dochter van wijlen Cornelis van der SLUIJS, eerder weduwe van Cornelis Cornelis van DOREN - Lucia krachtens testament met Cornelis voorsz gepasseerd voor notaris Geraert van NUENEN op 4.11.1629, verkoopt het huis "de drie Moriaenshoofden" achter de Mandemakers tussen Dirck Backers en "de Hollandsche Tuijn" van Nicolaes Jans van BERCKEL, door Cornelis verkregen bij chijns uitgeving op 25.9.1628, aan Marten Jansen BROUWER, wonende te Gorcum.
04.10.1630 | R 1546 | f 144 | GA Den Bosch

Willem en Helena, kinderen van Peter SONMANS bij wijlen Catharina de BIJE dochter van wijlen mr Henric de BIJE, apotheker, voor henzelven; Willem voorsz nog momboir over de onmondige kinderen van wijlen Margaretha SONMANS, zijn zuster, bij Abraham VRANCKEN, burger van Wesel, gemachtigd voor schepenen van Wesel op 26.7.1630, allen erfgenamen van Maria de BIJE ook dochter van wijlen Henric de BIJE voorsz, welke Maria enige en universele erfgenamen was van wijlen Jenneke de BIJE haar nicht, dochter van wijlen Jacob de BIJE en weduwe van Arnd zoon van Arnd HENRICX, bakker, verkopen een huis met vijf cameren daarachter, over de Visbrugge te 's-Hertogenbosch achter de Mandermakers tussen eertijds Pauwels Lambert CLOOT nu Zeger HERMANS en Heijlke weduwe van Peter Arnts van BUEREN, waarvan Anthoni Arnt Henricx van BUEREN, bakker 4/5 ten thijns had uitgegeven aan Arnd zoon van wijlen Arnt HENRICX de bakker, die reeds 1/5 bezat op 5.5.1604, tussen nu wijlen Henric van UDEN en de erfgenamen van Arnt zoon van Jan van den GEVER en Anthonis van DIEPENBEECK, aan Gerard Daniels van Dijck, bakker, die 650 car gld leent van Willem, Helena en de onmondigen: Abraham en Margaretha SONMANS.
Afgelost op 28.12.1630.
26.10.1630 | R 1542 | f 8v | GA Den Bosch

Wouter van ACHELEN, apotheker en Anna zijn zuster, kinderen van wijlen Willem van ACHELEN zoon van mr Wouter van ACHELEN, doctor in de rechten, bij Maria WELS, verkopen een huis "de cleijnen vergulden Beer" tussen "de Grote Vergulde Beer" - boomwaarts van Wouter en Anna voorsz en de "Blauwe Plaetse" van Peter COTTEL, aan Joost BONNET, geboortig van Menen, op 29.10.1629.
Vernaderd door Geraert zoon van wijlen Daniel zoon van Gerardt van DIJCK bij Beelken zijn huisvrouw dochter van Henrick ..., die van den bloede van van Achelen voorsz is. Geradt Daniel van DIJCK verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 60 car gld aan BONNET, die de chijns verkoopt aan Abraham TEMPELAER, die de chijns door verkoopt aan Joncker Frederick de ROURALLION de MASSIN op 24.1.1662.
Afgelost op 9.2.1675 door Elisabeth van DIJCK weduwe van doctor van RIEMSDIJCK.
28.10.1630 | R 1542 | f 7 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Peter Peter KETELAER verkoopt Peter Andriessen VERMEULEN een jaarlijke en erffelijke chijns van 13/10/00 van en uit een huis met twee cameren daar achter, achter de Mandemakers tussen eertijds de H. Geest en nu Henrick Joachims CLOOT en eertijds Marten zoon van Roeloff van BROECKHOVEN en nu de erfgenamen van Pauwels Lambert CLOOT aan mr Lambrecht Huijbrechts van LOEMEL; losbaar met 270 gld.
21.02.1631 | R 1508 | f 158 | GA Den Bosch

Peter Andries van der MEULEN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 13/00/00 van en uit een huis achter de Mandemakers tussen de erfgenamen van wijlen Henrick Joachims CLOOT en de kinderen van Paulus Lambert CLOOT welke chijns Jan zoon van wijlen Jan Jan KETELAERS verkocht had aan Peter voorsz op 21.2.1631, aan de rentmeester van het Vrouwen Gasthuijs van Agnes van den Broeck: Aert van ASPEREN.
05.04.1631 | R 1545 | f 129 | GA Den Bosch

Adriaen zoon van wijlen Harman WIJNEN verkoopt Henrick Ruth COOLEN een jaarlijke en erffelijke chijns van 18 car gld van en uit 1/4 part in een huis achter de Mandemakers tussen Dirck Jansen BACKERS en Meriken LAURENSEN. Losbaar met 300 car gld.
07.04.1631 | R 1546 | f 269 | GA Den Bosch

Maeijke dochter van wijlen Andries JOOSTEN, viscoper, weduwe van Abraham Tielman Corstiaen WEIJGERGANCX woont in "het Merenblad" tussen "St Berber" van Eijmbert Adriaens van Bommel, bakker, man en momboir van Christina zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt Willem FOCCARTS en "de Simme" van Jan HENDRICX viscoper. Zij gaat met Eijmbert "in St Berber" een overeenkomst aan. Eijmbert kan zijn pand verbouwen en balken en ankers in de muren van "het Merenblad" inlaten, afvoeren laten aanbrengen etc.
02.05.1631 | R 1508 | f 299v | GA Den Bosch

Maria weduwe van Jan Diercx van RUEREMONDE verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 45 car gld, die Dierc Jan van RUERMONDE had verkocht aan Maria zijn moeder weduwe van Jan Diercx van RUERMONDE van en uit het huis "in de Witvoet" achter de Mandemakers tussen "de Drie Moriaenshoofden" en Herman Wijnant ADRIAENS, welk pand Dierc Jan van RUERMONDE ten thijns uitgegeven is op 5.2.1627, aan Geertruijd dochter van wijlen Jan Jan COENEN weduwe van Marcellis Janse van HAEREN, timmerman.
08.05.1631 | R 1542 | f 235 | GA Den Bosch

Lijsken dochter van wijlen Jan JANS weduwe van Frans JANSEN cedeert de tocht in een huis achter de Mandemakers, tussen Jan JANS "in t Schip" en "de Swaen" van Jan PIETERS, schipper, aan Jan zoon van Henricx HENRICX in huwelijk hebbende Heijlken en Cornelis zoon van wijlen Willem JANS in huwelijk hebbende Merijke, beiden dochters van Lijske en Frans voorsz.
02.06.1631 | R 1542 | f 260v | GA Den Bosch

Wilhelmina WIJNANDS huisvrouw van Wilbort vander BURCHT te Mechelen cedeert de tocht van een jaarlijke en erffelijke chijns van 35 car gld van en uit een huis, "de Hollandsche Tuijn" bij de Vismarkt aan Willem van der BURCHT haar oudste, onmondige zoon, te Walhem.
08.06.1631 | R 1546 | f 297v | GA Den Bosch

Mr Luijcas van WEERDEN procureur, gemachtigd van Dirck de LEEUW, capiteijn van een compagnie voetknechten ten dienste van Z.M. de Koning van Spanje, voor schepenen van Breda op 22.5.1631 cedeert de tocht in een huis op de Haven, "de gulden Cartouwe" tussen Gijsbert HENRICX en Aert COCX door Dirck gekocht op 3.8.1605 van Matthijs van den ANCKER, griffier van 's-Hertogenbosch, curator over Huijbert zoon van wijlen Willem Diericx van GELDROP bij wijlen Elisabeth dochter van Dirck HENRICX, pleijtmaker, aan Rijckard, Cornelis, Judith en Commerken in huwelijk hebbende Jan JANS, kinderen van Dirck voorsz bij Maria dochter van Cornelis, geboren te Babiloniënbroek.
Deze kinderen met mr Luijcas van WEERDEN en Joris de GREVE momboir over de onmondige Cornelis en Judith, verkopen het goed aan Cornelis ROELOFFS, havenmeester, die een chijns van 25 car gld verkoopt aan Jan JANS, losbaar met 500 gld.
Afgelost op 20.9.1661.
05.08.1631 | R 1546 | f 305 | GA Den Bosch

Guiliam zoon van Guiliam STRICK bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Laureijs Henricx van RAVESTIJN en Herman zoon van Hessel BROUWER in huwelijk hebbende Judith zijn huisvrouw dochter van Guiliam en Jenneke voorsz verkopen hun deel in het huis "de swarte Ruijter" op de Vischmarkt tussen de kinderen van Herman WIJNEN en een straatje naar de Wal, bij erfdeling verworven van de goederen van wijlen hun grootvader Laureijs HENRICX, aan Hilleke dochter van wijlen Laureijs Henricx van RAVESTEIJN.
11.08.1631 | R 1508 | f 455v | GA Den Bosch

Jan JANS man en momboir van Commerken zijn huisvrouw dochter van Dierck de LEEUW, capiteijn van een compagnie voetknechten ten dienste van Z.M. de Koning van Spanje, un garnizoen te Breda, bij wijlen Maria zijn huisvrouw dochter van Cornelis VERDOENCK, geboortig van Babilonienbroeck in het land van Altena, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 25 car gld, welke chijns Cornelis ROELOFF, havenmeester, verkocht had aan Jan JANS voorsz van en uit een huijsing op de Haven, "de Gulden Kortouwe", tussen Gijsbert HENDRICX en Arndt COCX op 5.8.1631 aan Gijsmaer Adriaens van MEERWIJCK, Arnd van BOXTEL en Jacob GERARDTS, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jasper Gijsmaers van MEERWIJCK bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Jan Aerts van BOXTEL.
05.11.1631 | R 1552 | f 286v | GA Den Bosch

Jan zoon van Roeloff Geraerts van ARNMIJDEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gorcum, verkoopt Goijaert Jans SCHEFFERS coopman te 's-Hertogenbosch, een jaarlijke en erffelijke chijns van 52 gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen "de Druijve" van Peter Jan Aerts van WESEL en Gerartken GOIJAERTS weduwe van Arnt CLAESSEN vismarktwaarts, losbaar met 832/10/00.
06.11.1631 | R 1542 | f 510 | GA Den Bosch

Bartholomeus zoon van wijlen Adriaen BARTHOLOMEUS in huwelijk hebbende Anneke dochter van Willem HERCULES, verkoopt mr Arnd Jans van MUERS, zilversmid, een jaarlijke en erffelijke chijns van 22 car gld van en uit 1/3 deel van een huis achter de Mandemakers, "in den Appelboom" tussen Gijsbert HENRICX en Geraert Daniels van DIJCK en van en uit twee cameren aan de drie Heeckels; losbaar met 400 car gld.
12.11.1631 | R 1552 | f 290v | GA Den Bosch

Cornelis ROELOFFS, havenmeester van 's-Hertogenbosch verkoopt Ghijsbert zoon van Henric KUIJSTEN, president van 's-Hertogenbosch een jaarlijke en erffelijke chijns van 31 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers "in de Gulden Cartouwe" tussen Ghijsbert HENRICX en Aert COCX; losbaar met 500 car gld.
Afgelost op 16.11.1633.
29.11.1631 | R 1542 | f 527 | GA Den Bosch

Isaac zoon van wijlen Adriaen STOCKUM, van Gorinchem, man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van Willem HERCULES, verkoopt Arnd van MEURS, goud- en zilversmid een jaarlijke en erffelijke chijns van 5 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers "in den Appelboom" tussen Gijsbert HENDRICX en Gerard Daniels van DIJCK. Losbaar met 100 gld.
25.02.1632 | R 1509 | f 131 | GA Den Bosch

Joachim zoon van wijlen Henricx Joachim CLOOT, ter eenre en Henrick Eijmberts van CROMVOIRT man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Henricx Joachims CLOOT ter andere zijde, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun vader: het huis achter de Mandemakers te 's-Hertogenbosch, eertijds "St Quirijn" en nu "de Venloosche Peperkoek".
10.05.1632 | R 1509 | f 363 | GA Den Bosch

Peterken dochter van Willem Anthonis van BERLICOM, weduwe van Anthonis zoon van Adriaen Anthonis van ENGELEN verkoopt krachtens hun testament gepasseerd voor notaris Gielis KETTGEN op 15.1.1632 aan mr Arnt Jan van MUERS, zilversmid, een jaarlijke en erffelijke chijns van 15 car gld van en uit drie cameren naast elkaar, achter de Mandemakers tussen een erf van de stad en Cornelis Jacop CORSTKENS.
Afgelost aan Matthijs van de LANDE door Peterken voorsz op 19.10.1657.
25.08.1632 | R 1545 | f 233 | GA Den Bosch

Gijsbert zoon van wijlen Henrick WILLEMS verkoopt Aert van MUERS, zilversmid, een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 car gld - losbaar met 200 gld - van en uit een huis achter de Mandemakers tussen "de vergulde Cartouwe" en "het Appelboomke".
10.09.1632 | R 1546 | f 578v | GA Den Bosch

Peter zoon van wijlen Jan Arnt van WESEL verkoopt Jan van ZUTPHEN tot behoef van Adriaen Henricx van ZUTPHEN, zijn vader, een jaarlijke en erffelijke chijns van 84 car gld van en uit een huis achtende Mandemakers, "in de Druijve", tussen Jan HENRICX, viscoper en Jan ROELOFFS marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gorcum, losbaar met 1200 gld.
Afgelost: 800 gld aan Wanda GIJSSELEN weduwe van Adriaen Henricx van ZUTPHEN door Peter voorsz op 28.4.1642 en de rest door Gielis van HAERLEM op 14.10.1697 aan Boudewijn VLOOTS.
11.10.1632 | R 1510 | f 18 | GA Den Bosch

Isaack zoon van wijlen Adriaen STOCKUM, uit Gorinchem, man en momboir van Marike zijn huisvrouw dochter van Willem HERCULES, verkoopt mr Arnd van MUERS, zilversmid een jaarlijke en erffelijke chijns van 11 car gld van en uit 1/3 van een huis "in den Appelboom", achter de Mandemakers tussen Ghijsbert HENRICX en Gerard Daniels van DIOJCK. Losbaar met 200 gld.
06.11.1632 | R 1553 | f 26v | GA Den Bosch

Isaack zoon van wijlen Adriaen STOCKUM, van Gorinchem, in huwelijk hebbende Marike zijn huisvrouw, dochter van Willem HERCULES, machtigd Johan van DREIJSCHOOR, secretaris van 's-Hertogenbosch, om 1/3 van zijn huis "in den Appelboom" achter de Mandemakers, te verkopen.
13.11.1632 | R 1553 | f 37v | GA Den Bosch

Marcelis Jan van GESTEL verkoopt het huis "de Fuijke" achter de Mandemakers tussen Nicolaes Jans van BERCKEL, bierbrouwer en Henrick Eijmberts van CROMVOIRT - een gang tussen beide huizen - gekocht van Anthonis Lambert CLOOT gemachtigde van Huijbrecht WILLEMS man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw en Adriaen DIERCX in huwelijk hebbende Josina dochters van Joost Jan van HEUMEN op 9.1.1630, aan Engelbert zoon van wijlen Adriaen zoon van wijlen Henrick Gerits Dingemans van BOCHOVEN.
01.12.1632 | R 1510 | f 105v | GA Den Bosch

Hester dochter van wijlen Lambert zoon van wijlen Pauwels Lamberts CLOOT weduwe van Jan Marcelis van ASTEN heeft een huis met vier cameren daar achter, achter de Mandemakers tussen de weduwe en kinderen van Anthonis AERTS - boomwaarts - en Aert AERTS, bakker - Jan van ASTEN aangekomen bij erfdeling tegen Geertruijd, zuster van Hester voorsz op 26.1.1626, ten thijns uitgegeven - ad 9 gld - aan Herman Peter van STIPHOUT; losbaar met 200 gld.
Afgelost door Adriaen Jacob van DIJCK, eigenaar van het pand aan Anthonie Aert van der MEULEN man en momboir van Anneke dochter van Jacob COOLS, verkrijger van deze chijns, op 30.5.1648.
01.04.1633 | R 1510 | f 262 | GA Den Bosch

Goijaert Henricx WOUTERS en IJwaen Aerts van COLEN, spellemakers, momboir over de zes onmondige kinderen van Cornelis Cornelis van DOREN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert Peters van COLEN, verkopen Giel Henrick GIELENS, een der dekens van het ambacht der Spellemakers een jaarlijke en erffelijke chijns van 5 car gld van en uit het huis en drie cameren daarachter, "de Vergulde Truijffel", achter de Mandemakers tussen Joachim Henrick Joachims CLOOT en Margriet weduwe van Lambert Jacop HORSTKENS en nog een huis tussen Margriet voorsz en Henrick Everts BARTHOLOMEUS. Losbaar met 100 gld.
06.04.1633 | R 1510 | f 251 | GA Den Bosch

Gielis KETGEN, gemachtigd voor schepenen van Heusden op 5.4.1633 door Jan zoon van Herman PHILIPS bij wijlen Lisken zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem EVERTS, soldaat onder capiteijn La FORREEST, ongehuwde j.m., verkoopt 2/9 in een huis achter de Mandemakers naast de stads houttuijn, hem aanbestorven, deels via zijn moeder, deels via zijn broeder Stoffel Herman PHILIPS, aan Thomas van TURNHOUT ten behoeve van Pauwels en Willem zonen van wijlen Jan ANTHONIS bij Lijsken voorsz en aan Nicolaes GERRITS en Cornelis VERBERCKT man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw en Maijke, beide zusters van Pauwels en Willem voorsz.
12.04.1633 | R 1553 | f 199v | GA Den Bosch

Jenneke dochter van wijlen Aert Jans COLEN bij Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Lucas RUTGERS, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 car gld van en uit een huis "in St Peter", achter de Mandemakers, tussen het huis "in St Berber" toebehorende een inwoner van Bommel en Anneke Fredericx van HEEL; losbaar met 200 gld.
Afgelost door Laureijns LAUREIJNS aan Cornelis Jacops van VECHEL op 10.6.1638.
04.08.1633 | R 1553 | f 344 | GA Den Bosch

Pauwels en Willem zonen van wijlen Jan ANTHONISSEN bij Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Willem EVERTS; Nicolaes GERARTS, man en momboir van Lijske; Cornelis VERBERCKT in huwelijk hebbende Maijke zijn huisvrouw, dochters van Jan en Elisabeth voorsz, voor henzelven en de voorsz Pauwels en Cornelis momboirs over Jan onmondige zoon van Henrick AERTSEN bij Lijsken Jan ANTHONISSEN voorsz, verkopen een huis achter de Mandemakers tussen "de Stadshouttuijn" en de weduwe van Cornelis BALIAERTS, door Willem EVERTS verworven bij thijns uitgave door Lambert zoon van wijlen Dierck REMMENS op 12.6.1573 en aangekomen via hun moeder en bij testament van hun tante Jenneke Willem EVERTS en verschillende uitkopen, aan Cornelis JANS, pleijtmaker, die een jaarlijke en erffelijke chijns van 11 car gld uit dit huis verkoopt aan Pauwel Jan ANTHONISSE; losbaar met 220 gld.
Afgelost op 16.6.1651 door Augustijn CIERMANS, eigenaar van dit pand, aan Pauwels Jan ANTHONISSE.
08.08.1633 | R 1553 | f 348v | GA Den Bosch

Isaack zoon van wijlen Adriaen van STOCKUM man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem HERCULES, pleijtmaker, voor 1/3 deel; Marcelis JANS gemachtigd van Bartholomeus ARIENS man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Willem HERCULES, voor schepenen van Breda op 11.8.1632, ook voor 1/3 en Claes Jans van ENGELEN, momboir over Willem onmondige zoon van Willem HERCULES, voor de rest, geven een huis achter de Mandemakers, tussen "de Swarte Sleutel" en een gemeen straatje door Willem HERCULES op 18.1.1605 gekocht van Jan zoon van wijlen Aert MARS en Adriaen Jacop van SPRANGH, executeurs van het testament van Seger HERMANS, weduwnaar van Elisabeth dochter van Aert MARS voor de ene helft en van Jan MARS en Nicolaes MARS, broeders en erfgenamen van Elisabeth MARS hun zuster, voor de andere helft, aan Jan Peters KETELAER tegen een jaarlijke en erffelijke chijns van 24 car gld, losbaar met 400 gld.
Afgelost door Giel MATTHIJSEN aan Peter van de GRAAFF man en momboir van Maijke van Vechel op 24.10.1667.
10.11.1633 | R 1511 | f 33v | GA Den Bosch

Maijke dochter van wijlen Andries Joosten van BLADEL weduwe van Abraham zoon van wijlen Tielman Tielmans Corstiaen WEIJGERGANCX heeft een huis over de Visbrugge, tussen eertijds Jan LOBBE en nu Jan HENRICX "de Simme" en "in St Berber" van eertijds Jan Diercx van VELP en nu Eijmbert van BOMMEL, door Tielman voorsz gekocht op 8.2.1584 van Henrick NOPPEN in naam van Goijaert Joseph GOIJAERTS en Abraham voorsz bij erfdeling op 13.12.1625 ten deel gevallen, ten thijsn uitgegaven - ad 38 gld - aan Marcelis Jan van GESTEL. Losbaar met 700 gld.
Afgelost door Francois van DAAL, enig erfgenaam van Agnes van DAAL, die deze chijns verkregen heeft, op 8.5.1684.
12.11.1633 | R 1511 | f 38 | GA Den Bosch

Adriaan zoon van wijlen Herman Wijnen van OS bij wijlen Godefrida zijn huisvrouw dochter van wijlen Jacop Corst WEIJGERGANCX bij Arike zijn huisvrouw; Adriaan van MEERWIJCK man en momboir van Heijlken zijn huisvrouw; Goijaert POOL, man en momboir van Beatrix zijn huisvrouw en Daniel GOIJAERT man en momboir van Anneke zijn huisvrouw, allen dochters van Herman en Godefrida voorsz, verkopen een huis tussen "de Swarte Ruijter" en "de Witvoet" van Marike weduwe van Jan JANS, over de Visbrugge, achter de Mandemakers, door Jacop Corst WEIJGERGANCX gekocht van Willem zoon van wijlen Dierck Goijaerts van VECHEL op 26.1.1564, op Herman en Godefrida als enige erfgenaam verstorven, aan Cornelis LEONARTS, viscoper.
22.12.1633 | R 1547 | f 283v | GA Den Bosch

Mr Isaacq van STOCKUM, chirurgijn, curator over Willem zoon van wijlen HERCULES, pleijtmaker, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 6 car gld uit een meerdere chijns van 24 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen "de Swarte Sleutel" en een gemeen straatje welke gehele chijns Jan Peter KETELAARS op 10.11.1633 verkocht had, aan Aert Jans van MOERS.
14.01.1634 | R 1547 | f 341 | GA Den Bosch

Hester dochter van wijlen Lambert Pauwels CLOOT huisvrouw van Meijerhof ROGGENCAMP verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 9 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen de weduwe en de erfgenamen van Adriaan AERTS - boomwaarts - en de weduwe en de kinderen van Aert AERTS, de backer, door Herman Peters van STIPHOUT op 1.4.1633 aan haar verkocht, aan Anthonij Lamberts CLOOT.
04.07.1634 | R 1547 | f 5612 | GA Den Bosch

Cornelis LEENDERTS, viscoper, verkoopt een afgebrand huis en hang, over de Visbrugge aan de Vismarkt tussen "de Swarte Ruijter" en "de Witvoet" van Marike weduwe van Jan JANS, door Cornelis LENAERTS viscoper, gekocht op 22.12.1633 van Adriaen zoon van wijlen Herman Wijnen van OS bij Goderida dochter van wijlen Jacop Corst WEIJGERGANCX, Adriaen van MEERWIJCK man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw, Goijaert GOOL, man en momboir van Beatrix zijn huisvrouw en Daniel GOIJAERTS in huwelijk hebbende Anneke, allen dochters van Herman en Godefrida voorsz, aan Jan Claessen van der GOU, bakker.
26.09.1634 | R 1511 | f 466 | GA Den Bosch

Joachim zoon van wijlen Henrick Joachims CLOOT weduwnaar van Margriet Aerts van den BERCH cedeert de tocht in het huis achter de Mandemakers tussen Peter Jan van WEL en de kinderen van Cornelis Cornelis van DOREN, aan Hendrick EIJMBERTS, momboir over zijn vijf onmondige kinderen. Joachim verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 24 car gld losbaar met 400 gld aan Willemke dochter van wijlen Jan POORT.
14.11.1634 | R 1548 | f 50 | GA Den Bosch

IJewaen Arnts van CEULEN, poorter van 's-Hertogenbosch gemachtigd voor schepenen van Breda op 12.9.1634 door Bartholomeus GOBAU, soldaat, man en momboir van Beelken zijn huisvrouw dochter van Cornelis Cornelis van DOREN verkoopt Adriaen Reijnders van BOXMEER een van de dekens van het Ambacht van de Speldemakers tot behoef van dit Ambacht een jaarlijke en erffelijke chijns van 5 car gld van en uit 1/6 in het huis "de Gulden Truijffel" en drie cameren daarachter, tussen Joachim Henrick Joachims CLOOT en Margriet weduwe van Lambert Jans HORSTKENS - en een gangetje daar tussen.
Afgelost door Andries van WEERT, eigenaar van het onderpand op 30.10.1654 aan Gielis HENDRICX, deken van het Ambacht.
16.12.1634 | R 1554 | f 256 | GA Den Bosch

Jan Claessen van der GOU, bakker, verkoopt Andries Gijsmaers van MEERWIJCK een jaarlijke en erffelijke chijns van 50 cargld van en uit een nieuwpand, over de Visbrugge, tussen "de Swarte Ruijter" en "de Witvoet" van Marijke weduwe van Jan JANS.
Afgelost door Ivo DECKERS aan Hermanus van de GRACHT die de chijns aanbestorven is via zijn ouders op 21.11.1685.
04.01.1635 | R 1554 | f 271 | GA Den Bosch

Jan Petersen KETELAER verkoopt een huis achter de Mandemakers tussen "de Swarte Sleutel" en een gemeen straatje aan de andere zijde, door Isaack zoon van wijlen Adriaen van STOCKUM man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem HERCULES, pleijtmaker bij uitgeving van thijns op 4.11.1633 verkregen, aan Jan Jans van der AMEIJDEN.
21.02.1635 | R 1512 | f 90v | GA Den Bosch

Hendrick van den BOGAERT, schout te Gemert man en momboir van Maeria zijn huisvrouw, dochter van wijlen Henrick Reijnier POTTEIJ verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 1/15/00 van en uit het huis achten de Mandemakers "de Blauwe Sleutel" tussen Willem OTTO en Cathelijn GOOSSENS door Jan zoon van Henrick BOSCH verkocht aan Henrick zoon van Jan SUIJSKENS, bierbrouwer op 24.1.1567 en door Igrom Reijnder POTTEIJ, Peeter Gerard VUCHTS en Sijmon van TURNHOUT momboirs over Maria en Henricxke haar zuster bij erfdeling tegen de kinderen van wijlen Reijnder Igrom POTTEIJ bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Henrick Jan SUIJSKENS op 14.3.1618 verkregen en daarna Maria bij andere erfdeling, aan de momboirs over de onmondige kinderen van Peter Gerit VUCHTS bij wijlen Dijmphna POTTEIJ.
15.03.1635 | R 1545 | f 455v | GA Den Bosch

Jenneke dochter van wijlen Arnt Jan TIELMANS, alias COOL, bij wijlen Marike zijn huisvrouw dochter van Lucas VULGERS enig erfgenaam van Marike voorsz - de langst levende verkoopt krachtens testament voor notaris Henrick van EIJNDHOVEN op 30.3.1634 en krachtens mutueel testament op 11.5.1620 gepasseerd voor notaris mr Rutger NAGELMAECKERS, een huis achter de Mandemakers "in St Peter" tussen Corstiaen TIELMANS, viscoper en Willem JANSEN, bakker door Arnt Jan TIELMANS gekocht van Jan zoon van wijlen Thomas Wouters van VELP op 12.12.1615, aan Laurens Leonarts van LIMBORCH.
11.04.1635 | R 1545 | f 475 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Nicolaes Claessen BRANTS, bakker, verkoopt Geertruijd dochter van wijlen Boudewijn Peter van SANTVOORT weduwe van Gielis Adriaens van HESE en haar kinderen een jaarlijke en erffelijke chijns van 38/10/00 van en uit zijn huis "in de Goutschen Backer" achter de Mandemakers tussen Laureijs Henricx van RAVENSTEIJN, - vismarktwaarts - "in de Swarte Ruijter" en "de Witvoet" van Dierck Jansz BACKERS. Losbaar met 700 gld.
14.06.1635 | R 1512 | f 184v | GA Den Bosch

Marcelis Jan van GESTEL, steenverkoper te 's-Hertogenbosch, verkoopt Schalck NOPPEN ten behoeve van Margriet Anthonis van SCHIJNDEL een jaarlijke en erffelijke chijns van 18 car gld van en uit zijn huis over de Visbrugge tussen Jan HENRICX en Eijmbert van BOMMEL "in St Berber", losbaar met 300 gld. Afgelost op 12.9.1680 door Gielis van HAERLEM aan de kinderen COUPIER, die deze chijns bij erfdeling op 25.2.1677 verkregen hebben.
18.06.1635 | R 1512 | f 188v | GA Den Bosch

Jenneke dochter van wijlen Herman Jacob HORSTJENS bij Margriet zijn huisvrouw dochter van Lambert Anthonis PRAETS weduwe van Wouter DINGEMANS en Marten Dierck van DIJCK man en momboir van Maijke zijn huisvrouw dochter van Margriet en wijlen Herman voorsz, verkopen 2/3 deel in een huis achter de Mandemakers tussen de kinderen van Cornelis van DOREN, potbakker en "de Swaen" van Jan Peter CAPITEIJN, schipper, wonende te Dordrecht en nog 2/3 in een kamer, waarvan Herman voorsz de helf gekocht had van Cornelis zoon van Willem Cornelis van den HEUVEL op 22.8.1579 en de andere helft via Margriet zijn huisvrouw en de verkopers voor 2/3 aanbestorven via hun ouders, aan Jan zoon van Jan SCHIP bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Herman en Margriet voorsz, die het resterende deel via zijn grootouders was aanbestorven.
23.07.1635 | R 1512 | f 225v | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Jan Jans SCHIP verkoopt Jan Marcelis van den EECKART een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen de kinderen van wijlen Cornelis van DOREN, potbakker - boomwaarts - en "de Swaen" van Jan Peter CAPITEIJN, schipper. Afgelost aan Jenneke weduwe van Jan Marcelis op 20.10.1640.
05.11.1635 | R 1548 | f 342v | GA Den Bosch

Jan Henricx van WAMEL man en momboir van Heijlke zijn huisvrouw en willem EVERTS in huwelijk hebbende Jeffken, beiden dochters van wijlen Frans Jansen van WOU verkopen Aelbert Mattheus van OS, coopman van de gildebroeders van de St Catharijnen kamer te 's-Hertogenbosch, een jaarlijks en erffelijke chijns van 12 car gld ten behoeve van de Gildebroeders, van en uit een huis achter de Mandemakers, eertijds "in de Oliemolen" en nu "het huis van Wou". Losbaar met 200 car gld; afgelost op 7.5.1637.
11.01.1636 | R 1548 | f 377v | GA Den Bosch

Marijke dochter van wijlen Jan Jans van HOLSWIELDER weduwe van Jan zoon van Pieter Jacops KIJNT alias van HUESDEN, schipper, krachtens testament gepasseerd voor notaris Nicolaes van NIJEHOFF te 's-Hertogenbosch op 24.1.1636, verkoopt het huis "in het Swaentken" tussen de weduwe en kinderen van Frans van WOUW en Margriet HORSTKEN, door Jan Peter JACOBS gekocht van Isaac Michiel van PETERSCHEM man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Willem EVERTS, pleijtmaker op 27.11. 1629, aan Andries zoon van wijlen Adriaen de POST.
31.03.1636 | R 1512 | f 506 | GA Den Bosch

Lambert Jan van BOXMEER verkoopt Thomaske en Margriet, dochters van Geerling Peter van RIEL een jaarlijke en erffelijke chijns van 35 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen de weduwe en de kinderen van Merten FIERLANDT en Hendrick Aerts van SUTPHEN. Afgelost op 17.5.1657.
09.05.1636 | R 1555 | f 50 | GA Den Bosch

Marcelis zoon van wijlen Jan Peter van GESTEL en Gijsbert zoon van Hendrick WILLEMS momboirs over Jan en Thielman kinderen van wijlen Peter THIELMANS bij Cathelijn zijn huisvrouw dochter van Peter REIJNDERS verkopen Nicolaes Jan DONCKERS een jaarlijke en erffelijke chijns van 21/05/00 ten behoeve van de voorsz kinderen van en uit het huis "de blauwe Sleutel" op de Breede Haven tussen Cornelis ROELOFFS en Jan Jan van der MEIJDE en nog een huis op de Brede Haven "t Mereblatt" van Marcelis voorsz tussen Jan HENDRICX, viscoper en het huis "de Hartse"(?), losbaar met 340 gld.
(zie "het Mereblatt" g 121).
13.05.1636 | R 1513 | f 26v | GA Den Bosch

Zie: de Blauwe Sleutel 5 lsd.
13.05.1636 | R 1513 | f 26v | GA Den Bosch

Neesken dochter van wijlen Anthonis de LOUW weduwe van Cornelis JANSZ, pleijtmaker, cedeert de tocht in 2/15/00 jaarlijks en erffelijk van en uit een meerdere chijns van 15 car gld van en uit "het huis van wou" achter de Mandemakers tussen Jan JANS "in t Schip" - vismarktwaarts en "de Zwaen" van Jenneke dochter van willem EVERAERTS - boomwaarts - welke gehele chijns Frans Jans van den AUWENBOSCH op 25.6.1622 verkocht had aan Cornelis JANSZ voorsz, aan Augustijn Adriaen CIERMANS in huwelijk hebbende Marijke dochter van Neesken en wijlen Cornelis voorsz.
25.08.1636 | R 1513 | f 165 | GA Den Bosch

Marten AERTS, schipper, man en momboir van Adriaentken zijn huisvrouw en Peter DIERCX ook schipper, in huwelijk hebbende Lijsken, beiden dochters van wijlen Wouter DINGEMANS verkopen Lambert Henricx van der SCHOOT voor hem zelve en ten behoeve van Willemke ZEBERTS, een jaarlijke en erffelijke chijns van 30 car gld van en uit twee huijsingen achter de Mandemakers, de voorszegden onbedeeld toegescheiden, tussen de kinderen van Dominicus DIERCX - vismarktwaarts - en de erfgenamen van wijlen Jan HORSTGENS - boomwaarts - losbaar met 500 gld.
Afgelost op 22.6.1661 aan Geerlingh Henricx van der SCHOOT door Marten AERTS.
26.08.1636 | R 1513 | f 166v | GA Den Bosch

Neesken dochter van wijlen Anthonis de LOUW weduwe van Cornelis JANS, pleitmacker, cedeert de tocht in een huijsing achter de Mandemakers tussen Jan CORNELIS - vismarktwaarts en Hendrick JANS - boomwaarts - door Cornelis JANS gekocht van Heijliger zoon van Gijsbert HERMANS op 17.10.1617 aan haar kinderen: Jan, Jasper en Marijke in huwelijk hebbende Augustijn CIERMANS. Jasper en Jan verkopen hun deel aan Augustijn voorsz.
04.02.1637 | R 1513 | f 354v | GA Den Bosch

De erfgenamen van Herman Peters van STIPHOUT verkopen een camer achter de Mandemakers achter de huijsing "de gulden Truijffel" tussen de kinderen van Anthonis AERTS en Aert AERTS, door Herman voorsz bij thijnsuitgeving verkregen van Hester dochter van wijlen Pauwels Lamberts CLOOT weduwe van Jan zoon van wijlen Jan Marcelis van ASTEN op 1.4.1633, aan Hendrick Jansen van GROENINGEN.
21.03.1637 | R 1513 | f 426 | GA Den Bosch

Willem Jan van der HOEVEN verkoopt 1/4 in een huijsing, "de Olijmolen" en nu "het huis van wou" tussen "de Swaen" van Andries Adriaan de POST en "het Schip" van Jan JANS, achter de Mandemakers. Het gehele huis is door Jan Jacob CUIJPERS ten thijns uitgegeven aan wijlen Frans JANS op 26.9.1614, aan Cornelis WILLEMS, momboir over de onmondige kinderen van Heijlken Frans JANS en Jan HENDRICX, haar eerste man.
07.05.1637 | R 1513 | f 499v | GA Den Bosch

Heijlke Frans JANS cedeert de tocht in een camer in een straatje achter "de Swaen" en "het huis van Wou", verkregen op 26.9.1614 en gespleten van "het huis van Wou" aan Cornerlis WILLEMS momboir over haar onmondige kinderen bij haar eerste echtgenoot Jan HENDRICX, die deze camer verkoopt aan Jan JANSZ den ouden "in het Schip" aan wie deze camer grenst.
07.05.1637 | R 1513 | f 504 | GA Den Bosch

Peetr Diericx van BATENBORCH man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw dochter van Wouter DINGEMANS, de potbacker heeft Jan Roelof JOOSTEN, karman een jaarlijke en erffelijke chijns van 7/10/00 verkocht van en uit een huis achter de Mandemakers tegenover het Veeregat tussen Martel ARNTS, zijn zwager en de kinderen van Mettien DOMINICUS.
11.05.1637 | R 1555 | f 286 | GA Den Bosch

Maijken dochter van wijlen Lambert Jacob HORSKENS, voor 1/3; Jacob zoon van wijlen Lambert Jacob HORSTKENS bij Margriet Henricx van SOMEREN zijn huisvrouw, voor 1/3 part; Peter zoon van Michiel Lamberts van der HORST bij wijlen Anthonia dochter van wijlen Peter van der MEULEN met Herman Antonie van der MEULEN, Jan ANDRIESSE en Jacob PAUWELS, momboirs over Maria onmondige dochter van wijlen Michiel bij wijlen Anthonia voorsz, voor de rest, verkopen het huis achter de Mandemakers, tussen "de Vergulde Truijffel" van Cornelis Cornelis van DOREN en Jan JANSEN "in t Schip", door Lambert gekocht van Franchoijs Hanrix van GESTEL, rector en meester van de Grooten Gasthuijse te 's-Hertogenbosch op 2.4.1625, aan Floris Peter van AMMELROIJ, schipper, te 's-Hertogenbosch.
16.06.1637 | R 1549 | f 236 | GA Den Bosch

Floris Peters van AMELROIJE, schipper en borger van 's-Hertogenbosch verkoopt Geertruijd dochter van Sebert Henricx van MERLAIR weduwe van Pieter van de WIEL ten behoeve van haar zuster Catharina dochter van Sebert Henricx MERLAIR een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen "de Vergulde Truijffel" van de erfgenamen van Cornelis Cornelis van DOORN en Jan JANS "in t Schip"; losbaar met 200 car gld.
Afgelost door Caspar DUIJTS op 25.9.1674 aan Pieter van de WIEL.
18.06.1637 | R 1555 | f 313 | GA Den Bosch

De Raad van 's-Hertogenbosch verkoopt een deel van een Barak en Barak No 11, volgens het model van de ingenieur of architect BILDERBEEK gebouw, met haar materialen, aan de Boom en Barak Nr 13 tussen Barak 12 en 14, aan Cornelis en Frederick Matthijs van der LIP, broeders, die de magistraat een jaarlijke en erffelijke chijns van 26 gld verkopen.
22.08.1637 | R 1549 | f 490 | GA Den Bosch

id. de Barakken 14, 15 en 16 aan Cornelis en Frederick Matthijs van der LIP, die de magistraat een jaarlijke en erffelijke chijns van 23 car gld verkopen.
22.08.1637 | R 1549 | f 491 | GA Den Bosch

id. Barak 17, aan Cornelis en Frederick Matthijs van der LIP, die de magistraat een jaarlijke en erffelijke chijns van 5/10/00 verkopen.
22.08.1637 | R 1549 | f 492 | GA Den Bosch

De Raad van 's-Hertogenbosch verkoopt Barak 21 en een ledig erf aan Jan Laureijns HERTONG, die een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld verkoopt aan de magistraat.
Deze chijns wordt overgenomen door Frans BLOM op 16.12.1639. Frans BLOM koopt het ledig erf van Jan Laureijns HERTONG op 4.5.1639.
22.08.1637 | R 1549 | f 492v | GA Den Bosch

id. verkoopt Barak 22 aan Jan Laureijns HARTONG, die de magistraat een jaarlijke en erffelijke chijns van 6 car gld verkoopt.
Aan Frans BLOM verkocht op 4.5.1639: de barak en de chijns op 16.12.1639.
22.08.1637 | R 1549 | f 493 | GA Den Bosch

Joncker Carel van VLIERDEN, schepen, David Aerts de WERDT en Jacob van OOSTEREN ook Raedt en Rentmeester van 's-Hertogenbosch, gecommiteert in de Leden der Raadt derzelver stad, op 9.2 en geauthoriseerd op 10.4 in 1637, verkopen een gedeelte van een barak met de gronden en de materialen daarop staande, No 11, tussen de navolgende barak bij de haven, strekkende van de weg der haven tot het water daar achter in het bolwerk; een barak met haar grond en materialen, Nr 12, tussen de barak 11 en barak 13, aan Cornelis en Frederick, zonen van wijlen Matthijs Gerards van der LIP op 22.8.1637. Cornelis en Frederick verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van 30 car gld van en uit deze panden aan Willem Hendrick van den HOUT, raad van 's-Hertogenbosch. Gaspar LOMAN, tegenwoordig eigenaar van het onderpand lost af aan Willem van den HOUT op 26.5.1645. Cornelis en Frederick van der LIP verkopen en jaarlijke en erffelijke chijns van en uit een nieuwe huijsing de tweede van drie huizen als men gaat van de Vismarkt boomwaarts gebouwd op de grond van de voorsz barakken aan Willem Henrick van den HOUT.
Floris de BOCK en Joost van HEMERT, diaconen van de Nederduijts Gereformeerde kerk aan wie deze chijns na het overlijden van Willem van den HOUT is toegescheiden, verklaren dat Jan van WOERDEN deze chijns afgelost heeft op 10.10.1692.
27.08.1637 | R 1555 | f 385 | GA Den Bosch

Schepenen van 's-Hertogenbosch verkopen een halve en een hele barak omtrent de Haven tussen de straat naar de (Vol)molen en een andere barak, met de grond en de materialen daarop, aan Cornelis en Frederick der LIP, zonen van wijlen Mattijs Gerards der LIP op 12.8.1637.
Cornelis en Frederick verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van 30 car gld van en uit een nieuwe huijsing, gaande van de Vismarkt naar de Boom aan Willem Henricx van den HOUT, raad van 's-Hertogenbosch, losbaar met 500 car gld.
Afgelost door Jasper LAMAN, huidig eigenaar van het onderpand, op 26.5.1646.
27.08.1637 | R 1555 | f 385 | GA Den Bosch

IJewaen Aerts van CEULEN, gemachtigd voor schepenen van Breda op 29.10.1637 door Cornelis Cornelis van DOREN verkoopt Willem IGROMS, vader en momboir over zijn onmondige kinderen bij wijlen Grietgen AERTS, een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld van en uit 1/6 part van het huis "de Vergulde Truijffel" en drie cameren daarachter, tussen Joachim Henrick Joachims CLOOT en Margriet weduwe van Lambert HORSTKENS - een gangetje daartussen. Andries van WEERT lost af aan Aert CELEN momboir over de onmondige kinderen van Willem IGROM, op 26.8.1654.
04.11.1637 | R 1549 | f 392 | GA Den Bosch

Heijlwich dochter van Herman WIJNEN huisvrouw van Adriaan van MEERWIJCK, gemachtigd door haar man voor schepenen van Breda op 20.12.1635, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 50 car gld van en uit een huis over de Visbrugge aan de Vismarkt tussen "de Swarte Ruiter" en "de Witvoet" van Maijke weduwe van Jan JANS, welke chijns Jan Claes van der GOU, bakker, verkocht had aan Adriaen zoon van Gijsmaer van MEERWIJCK voorsz op 4.1.1635, aan Laurens van KESSEL tot behoef van Daniel Goijaert van de GRAAFF.
23.12.1637 | R 1512 | f 3491v | GA Den Bosch

Jacop zoon van wijlen Lambert zoon van Jacop CORSTIAENS verkoopt 1/3 in twee cameren achter de Mandemakers tussen de erfgenamen van Cornelis Cornelis van DOREN en Jan Jan AELBERTS, en van Floris Floris van AMELROIJE tot de stadswal, welke twee cameren Franchoijs Henrica van GESTEL, rector van den Grooten Gasthuijse aan Lambert voorsz ten thijns uitgegeven had op 2.4.1585, aan Govert Jan SCHEFFERS Peeter zoon van wijlen Michiel zoon van Lambert CORSTIAENS verkoopt 1/6 van de twee cameren op 16.12.1638 aan Govert voorsz en Maijke dochter van wijlen Lambert voorsz, weduwe van Eijmbert Goijaerts van OUTFORST verkoopt 1/3 in de twee cameren op 9.6.1639 aan Govert voorsz.
23.12.1637 | R 1549 | f 429v | GA Den Bosch

Andries Adriaen de POST, metselaar verkoopt Goijaert ARNTS, viscoper, momboir over Anthoniske onmondige dochter van Hendrick ARNTS, zijn broeder een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers "in de witte Swaen", tussen Jan JANS in t SCHIP de Jonge - een straatje daartussen - en "in t huis van wou" van Cornelis, de Steenschipper.
12.01.1638 | R 1549 | f 438v | GA Den Bosch

Marcelis Janse van GESTEL en Thielman Evert CORSTIAENSE momboirs over de onmondige kinderen van Ghijsbert HENRICX bij Catharina zijn huisvrouw dochter van Evert CORSTIAENS verkopen een huis achter de Mandemakers tussen Cornelis ROELOFS, havenmeester en "het Appelboomke", door Ghijsbert verkregen door vernadering tegen Thomas zoon van Adriaen zoon van mr Augustijn CIERMANS op 17.1.1629, aan Daniel Henricx van BISEVELT.
10.02.1638 | R 1596 | f 51 | GA Den Bosch

De Raad van 's-Hertogenbosch verkoopt Barak 26, de laatste, tussen Barak 25 en het nieuw te bouwen korps de Garde, aan Jan WILLEMS tot behoef van Matthijs zoon van Anthonis JANS, die de magistraat een jaarlijke en erffelijke chijns van 12/19/00 verkoopt; afgelost 4.3.1644.
31.03.1638 | R 1549 | f 495 | GA Den Bosch

De Raad van 's-Hertogenbosch verkoopt Barak 24 aan Abraham van WEES, tot behoef van Frans BLOEM, die een jaarlijke en erffelijke chijns van 8 car gld verkoopt aan de Magistraat.
01.04.1638 | R 1549 | f 493v | GA Den Bosch

id. Barak 25 aan Frans BLOEM, die een jaarlijke en erffelijke chijns van 13 car gld verkoopt aan de magistraat.
01.04.1638 | R 1549 | f 494v | GA Den Bosch

Cornelis en Frederick zonen van wijlen Matthijs der LIP verkopen Gerard van LITH ten behoeve van de fundatie van Anna VIJGE een jaarlijke en erffelijke chijns van 54 car gld van en uit zes huizen naast elkaar tussen de opgang naar de stadswal en een ledig erf; losbaar met 900 car gld. Afgelost op 23.5.1643.
28.05.1638 | R 1556 | f 265v | GA Den Bosch

Floris Peters van AMMELROIJ verkoopt Geerlingh Henricx van der SCHOOT een jaarlijke en erffelijke chijns van 9 car gld van en uit het huis "de Pleijt" achter de Mandemakers tussen Jan JANS "in t Schip" en "de Gulde Truijffel", losbaar met 150 gld.
Afgelost door Caspar DUIJTS op 4.8.1670 aan Bartholomeus van ROOSMALEN in huwelijk hebbende Maria van RAVESTEIJN en Gerardus van RAVESTEIJN.
28.05.1638 | R 1556 | f 357v | GA Den Bosch

id. Barak 18 en 19 aan Cornelis Matthijs van der LIP, die de magistraat een jaarlijke en erffelijke chijns van 17/10/00 verkoopt. Afgelost op 2.4.1644.
29.06.1638 | R 1549 | f 529 | GA Den Bosch

id. Barak 23 aan Frans BLOEM, die de magistraat een jaarlijke en erffelijke chijns van 5 car gld verkoopt.
29.06.1638 | R 1549 | f 529v | GA Den Bosch

Aert zoon van wijlen Henrick Aerts CUIJPER weduwnaar van Marijke zijn huisvrouw dochter van Wouter CORNELISSEN verkoopt, krachtens testament gepasseerd voor notaris Adriaer COCX op 3.12.1636 een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen de erve van de erfgenamen van Peter Jans van WEL en het pand van de kinderen van Cornelis Cornelis van DOREN, verkocht aan Aert voorsz door Joachim zoon van wijlen Henrick Joachim CLOOT, op 8.11.1634, aan zijn dochter IJda.
13.09.1638 | R 1596 | f 165 | GA Den Bosch

Catharina dochter van wijlen Jan COELBRANTS, van Haerlem, weduwe van Dierck GROOT, schipper, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 20 car gld van en uit een huis etc in de Hinthamerstraat tegenover de Geerlincxe brug tegenover de Abdij van Berne, eerder het fratershuis, twee huizen in de Beurtsestraat omtrent te Barbara kapel en twee huizen onder een dak in de Volderstraat, welke chijns Anthonis Dircx van ALCKMAER, houtkoper, man en momboir van Margriet zijn huisvrouw dochter van Hendrick OBBIJ verkocht had op 6.7.1624 aan Heer Gijsbert de ROIJ ten behoeve van Catharina voorsz, aan Pieter SCHUIJL, rentmeester der geestelijke goederen.
16.10.1638 | R 1596 | f 174 | GA Den Bosch

Jan Wouters van DUIJSEL man en momboir van Marijke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Jan van HOLSWIELDER, eerder weduwe van Jan zoon van Peter Jacobs KIJNT alias, van HUESDEN, verkoopt een jaarlijke een erffelijke chijns van 24 car gld uit een chijns van 36 gld, welke gehele chijns Andries zoon van wijlen Adriaen de POST aan Marijke voorsz weduwe van Jan zoon van Peter Jacobs KIJNT alias van HUESDEN, schipper, van en uit een huis achter de Mandemakers, "in de Sweijnscop" tussen de weduwe en kinderen van Frans van WOUW en Margriet HORSTKENS op 31.3.1636, verkocht had, aan Hendrick Jans van der HEIJDE ten behoeve van Magalena weduwe van Jan Jan SCHEFFERS.
16.11.1638 | R 1557 | f 44 | GA Den Bosch

Simon zoon van Simon JANSEN, Maesschipper verkoopt Johan Niclaessen DONCQUERS het Maasschip, dat hij voert voor 1210,- gld.
24.12.1638 | R 1596 | f 204v | GA Den Bosch

Floris zoon van wijlen Peter van AMMELROIJ verkoopt Marijke dochter van wijlen Lambert HORSTIENS weduwe van Eijmbert Goijaert van OUTFORST een jaarlijke en erffelijke chijns van 21 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Jan Jans "in t Schip" en "de Gulde Truijffel"; losbaar met 350 car gld.
Afgelost door Caspar DUIJTS man en momboir van Margriet willems de JONGE, eerder weduwe van Floris Peter van AMMELROIJ op 9.5.1658 aan Johan PEIJMANS weduwnaar van Elisabeth SChEFFERS vader en momboir over zijn onmondige dochter Maria bij Elisabeth voorsz.
14.02.1639 | R 1557 | f 170 | GA Den Bosch

Hendrick Eijmbert van CROMVOIRT verkoopt, krachtens testament met wijlen Elisabeth zijn eerste huisvrouw dochter van Hendrick JOACHIMS, gepasseerd voor notaris Dirck TOLINCK op 19.3.1635 met Teunis TIMMERS(?) en Peter Michiel van der HORST momboirs over de onmondige kinderen van Hendrick en Elijsabeth voorsz een huis "de Venlosche Peperkoek" met vier cameren daarachter, achter de Mandemakers, tussen Engel Adriaens van BOCHOVEN en Jan Peter KETELAARS aangekomen bij erfdeling tegen Joachim zoon van Henrick Joachims CLOOT, zijn zwager, aan Marcelis Jan van GESTEL.
19.03.1639 | R 1550 | f 104 | GA Den Bosch

Simon Simon JANSEN, Maasschipper, verkoopt Johan Niclaessen DONCKERS het maesschip, waarop hij thans vaart, waarbij tevens moeten worden geleverd het "seij] ende treijl met sijne toebehoorten ende de ton daer dat seijl in leijt met het hare kleedt daer dat mede gedeckt werd als mede een goede peerlijnt met sijn toebehooren, daer bij een noot ancker van hondert vijff er vijftich ponden ende een goet baebell, daer bij een goet vooreijnt om te licvhten ende eenen drijffancker" te leveren in Gorinchem buiten de rede voor een koopprijs van fl 1210/00/00.
06.04.1639 | R 1091 | f ? | GA Den Bosch

Willem Jan HAECHTIENS man en momboir van Anthonia dochter van wijlen Dierck Jan van RUERMONDE bij wijlen Aelken dochter van Anthonis Jansen WEIJGERGANCX; Alart Cornelis de ROVER man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw, dochter van Dierck en Aelken voorsz; Jan Jan BACKERS en Corstiaen Anthoni WEIJGERGANCX momboirs over Dirck en Maria, onmondige kinderen van Dierck en Aelken voorsz, verkopen het huis met de hangen "in den Witvoet" over de Vischbrug achter de Mandemakers tussen "de drij Moriaenshoofden", eertijds van Jacob AERTSEN en nu van Marten Jansen BRASSEUR marktschipper op Gouda en het huis, eertijds van Herman BIJGARTS en nu van Jan CLAESSEN, bakker, door Dierck Jan van RUERMONDE van zijn moeder Maria, weduwe van Jan Dirck van RUEREMONDE bij thijnsuitgeving verkregen op 5.2.1627, aan Jan Jansen BACKERS.
De koper leent fl 709 gld van de verkopers, afgelost op 7.8.1650.
05.05.1639 | R 1596 | f 301v | GA Den Bosch

Gerart Daniels van DIJCK, bakker, had op 28.10.1630 van Joris BONNET een jaarlijke en erffelijke chijns van 60 car gld van en uit een huis "de kleine gulden Beer", achter de Mandemakers tegenover de Craan tussen "de groote Gulden Beer" van de apotheker Wouter van ACHELEN en zijn zuster Anna - boomwaarts - en "de Blauwe Plaetse" van Peter COTTEL - vismarktwaarts - gekocht. Deze chijns was Henrick van BERGAIGNE aangekomen bij schepen vonnis van 18.12.1635. Deze chijns is gekocht door Abraham TEMPELAERS. Deze verkoopt de chijns op 24.5.1639 aan Hendrick van BERGAIGNE.
20.05.1639 | R 1596 | f 323v | GA Den Bosch

Anneke dochter van Willem GIJSBERTS weduwe van Cornelis HERMANS cedeert de tocht in een huis achter de Mandemakers tussen de weduwe en kinderen van Cornelis JANSEN, pleitmaker en het huis van de rentmeester van de geestelijke goederen aan haar kinderen Jacob, Frans en Geertruijd, in huwelijk hebbende Jan DAMEN.
10.09.1639 | R 1557 | f 482v | GA Den Bosch

Cornelis Matthijs der LIP, stadsmetselaar, verkoopt Herman TIELEMANS, een der weesmeestere van de stads armen weeshuis een jaarlijke en erffelijke chijns van 43/15/00 van en uit vier cameren naast elkaar op de Haven bij de Boom, naast een ander huis, het laatste van zes huizen hem en zijn broeder Frederick toebehorende - zuidwaarts een straat naar de Volmolen; losbaar met 700 gld. Afgelost op 12.5.1641.
10.09.1639 | R 1557 | f 484 | GA Den Bosch

Daniel Henricx van BIESEVELT verkoopt Gerit Jansen SCHEFFERS een jaarlijke en erffelijke chijns van 11 gld van SCHEFFERS en uit een huis achter de Mandemakers tussen Cornelis ROELOFFS, havenmeester en "het Appelboomken" van Jan Jan van de AMEIJDE.
05.10.1639 | R 1550 | f 283 | GA Den Bosch

Matthijs Anthonis van ALPHEN verkoopt Lenard Jansen van GRIENSVEN, bierbrouwer, een jaarlijke en erffelijke chijns van 60 car gld van en uit een nieuw huis achter de Mandemakers omtrent de Boom tussen het wachthuis en Frans BLOM.
11.11.1639 | R 1550 | f 314 | GA Den Bosch

Herman BROUWER, gemachtigd van Geertruijd dochter van wijlen Laureijs zoon van wijlen Henrick Wouters van RAVENSTEIJN bij Maijke van HAM weduwe van Joost de LANGH, te Eindhoven voor notaris MAURISSELER te Brussel, cedeert de tocht, die Geertruijd bezit in 1/6 van het huis "de swarte Ruijter", tussen Sebert van AUWEN "in de Witvoet" en een straatje naar de stadwal, welk huis Laureijs Henricx Wouter van RAVENSTEIJN krachtens schepen vonnis van 19.1.1596 en bij overlaten van de koop verkregen op 30.1.1599 tegen Herman WIJNANTS bij laatste slijting, aan Maria, Ludovica, Anna en Cornelia, kinderen van Geertruijd en Joost de LANGH; samen met de kinderen van wijlen Laureijs zoon van wijlen Henrick Wouters van RAVENSTEIJN verkopen zij het gehele pand aan Aert en Nicolaes AERTS, viscopers te 's-Hertogenbosch.
19.11.1639 | R 1558 | f 58 | GA Den Bosch

De erfgenamen van Dirck BOMMERS verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van 45 gulden van en uit het huis "de drie Moriaenshoofden" achter de Mandemakers tussen Cornelis FRANCKE en Herman zoon van Wijnand ADRIAENS en kinderen, welke chijns Marijke dochter van Jan van BATENBURGH weduwe van Jan Jan de BACKER verkocht had aan Andries ROELOFS en de verkopers bij erfdeling op 22.11.1639 ten deel gevallen, aan Johan BACKERS en Christiaen WEIJGERGANCX, momboirs over Dirck en Maria onmondige kinderen van wijlen Dirck Jansen BACKERS bij Aelken dochter van wijlen Anthonis WEIJGERGANCX.
09.01.1640 | R 1558 | f 179 | GA Den Bosch

Anthonij ANTONISSE en Huijbert van HENGEL momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Herman Peters van STIPHOUT bij wijlen Henricxke zijn eerste huisvrouw dochter van wijlen mr Zebert van BERCHEM en nog als momboirs over de naerkinderen van wijlen Herman voorsz uit zijn tweede huwelijk bij Maijke zijn huisvrouw, dochter van Jan Marcelis van ASTEN, verkopen de middelste kamer uit een blok van vijf kameren achter de "Gulden Truijffel", achter de Mandemakers, aan Pauwels Jan AERDEMANS.
Zij verkopen de vierde kamer uit het voorsz blok van vijf aan Willem THOMAS.
11.01.1640 | R 1558 | f 237 | GA Den Bosch

Goijaert en Nicolaas zonen van wijlen AERTS, verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van 65 car gld van en uit het huis "de Swarte Ruijter" op de Vischmarkt tussen Jan Claes van der GOUDE, bakker en een straatje naar de stadswal aan Jan Willem van de GRAEFF ten behoeve van Allegonda Laureijs van RAVENSTEIJN.
Afgelost op 28.9.1666.
18.01.1640 | R 1559 | f 113 | GA Den Bosch

Schepenen van 's-Hertogenbosch verkopen een ledig erf aan de Haven tussen de weg naar de Volmolen, betimmerd door Frans BLOEM, aan Frans BLOEM, die de stad een jaarlijke en erffelijke chijns verkoopt van 8 car gld uit dit erf; losbaar met 168 gld.
14.03.1640 | R 1558 | f 274 | GA Den Bosch

Jan WILLEMSEN verkoopt Maria onmondige dochter van Aert zoon van Herbert STEENBACKERS een jaarlijke en erffelijke chijns van 42 gla van en uit een huis achter de Mandemakers tussen de kinderen van Maria weduwe van Guilielmus van ACHELEN en Pauwels PELGROM.
Afgelost op 17.10.1670.
19.03.1640 | R 1550 | f 289v | GA Den Bosch

Nelken DANIELS, laatst weduwe van Geraert WILLEMS, verkoopt een Damschuit aan Cornelis Adriaen HOECKEN, schipper te Geldermalsen voor fl 1300,-, te betalen in porties van fl 200,-, elk jaar op 1 Oktober.
03.07.1640 | R 1558 | f 488v | GA Den Bosch

Mr Jan CORSTIAENSEN, harnasmaker, weduwnaar van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van Jan Jan GRUIJTERS, cedeert de tocht over een jaarlijke en erffelijke chijns van 18 car gld van en uit twee nieuwe huijsingen achter de Mandemakers in het Heilig Geeststraatje tussen Henrick Joachims CLOOT en "de Venlose Peperkoek", achter grenzend aan Peter van UDEN, welke chijns Lamberta dochter van wijlen Geraert Dierck van THULDEN, rentmeester van 's-Hertogenbosch verkocht had aan Jan CORSTIAENSEN voorsz op 6.11.1624, aan Goijaert Martens van DUIJSEL man en momboir van Barbara zijn huisvrouw dochter van Jan en Jenneke voorsz. Zij verkopen deze chijns aan Guiliam DONCKERS, notaris ten behoeve van Susanna dochter van wijlen Isack van de GRAEFF, Raad van 's-Hertogenbosch.
31.07.1640 | R 1558 | f 520v | GA Den Bosch

Jan zoon van Jan Jan SCHIP verkoopt Henrick Jans VERHEIJDEN een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen de kinderen van Cornelis van DOREN, pottenbakker, en "de Swaen" - vismarktwaarts - van Jan Peter CAPIEIJNS, schipper, wonende tot Dordrecht; losbaar met 200 gld.
Afgelost door Jan Jan van GEFFEN de oude momboir over de onmondige kinderen van Jan Jans SCHIP op 29.5.1652.
25.10.1640 | R 1559 | f 37v | GA Den Bosch

Goijaert zoon van wijlen Cornelis Cornelis van DOORN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Aert Peters van CEULEN, Bartholomeus GOBAU man en momboir van Beeltgen zijn huisvrouw, Geraert Henricx van HAREN, in huwelijk hebbende Neeltje, beide dochters van Cornelis en Jenneke voorsz en Peter de LOUW curator over Lambert en Jacob onmondige zonen van Cornelis en Jenneke voorsz, verkopen een huijsing achter de Mandemakers, "de Swaen" tussen Jan Jans van GEFFEN "in de Arke Noë" en Henrick EVERTS, door Cornelis Cornelis van DOORN gekocht van Jan Henricx CLEIJN, een der momboirs over de drie onmondige kinderen van wijlen Jan Cornelis SLEUTEL bij Heijlke zijn huisvrouw dochter van Geraert Laureijns de LEEUW op 29.1.1620 aan Geraert CORNELIS, timmerman.
10.12.1640 | R 1551 | f 28v | GA Den Bosch

Goijaert zoon van wijlen Cornelis Cornelis van DOORN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van Aert Peters van CEULEN; Bartholomeus GOBAU man en momboir van Beeltgen zijn huisvrouw; Geraert Henricx van HAREN man en momboir van Neeltje zijn huisvrouw, beide dochters van Cornelis en Jenneke voorsz en Peter de LOUW curator over Lambert en Jacob onmondige kinderen van Cornelis en Jenneke voorsz verkopen vier cameren achter "de Gulden Truijffel" achter de Mandemackers, tussen Floris Floris van AMELROIJE en Joachim Henrick JOACHIMS, gekocht door Cornelis Cornelis van DOORN op 18.1.1617 van Mariken dochter van wijlen Jan HENRICX, weduwe van Jan GIELIS, leijdecker, aan Jan CORNELIS, pleijtmaecker, die een hypotheek geeft van fl 269, die op 15.7.1662 afgelost wordt.
10.12.1640 | R 1551 | f 31v | GA Den Bosch

Jan CORNELIS, pleíjtmaker, verkoopt Walburch MARTENS weduwe van Jacob Gijsberts van GROENINGEN een jaarlijke en erffelijke chijns van 20 car gld van en uit een huis op de Haven, tussen een huis van de gemeente, waar Pauwels PELGROMS in woont en het pand van Henric EVERTSEN losbaar met 400 gld.
Afgelost aan Johan van BLOTENBURGH, die deze chijns op 13.8.1644 gekocht heeft, door Peter ADAMS, op 1.12.1649.
11.12.1640 | R 1597 | f 233 | GA Den Bosch

Jan en Dierck zonen van wijlen Dominicus zoon van Dierck Jansen ROVERS bij Goosken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Goossen BEIJENS en Pauwels Jan AERTMANS, gemachtigd voor Charles de MOL notaris te Brussel op 4.2.1641 door Hendrick zoon van Dominicus voorsz verkopen 3/4 in een camere achter de Mandemakers met 3/4 van de chijns die daarop drukt aan Pauwels Jan AERTMANS in huwelijk heb bende Lijsken ook dochter van Dominicus voorsz.
Van deze camere heeft Goosken de helft verkregen bij erfdeling en heeft Dominicus de rest gekocht van Willem zoon van wijlen Anthonis Dierck de RAET c.s. op 21.1.1615.
13.03.1641 | R 1597 | f 284 | GA Den Bosch

Gijsbert BOSCH, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch gemachtigd van Nicolaas van EMPEL te Turnhout, zoon van wijlen Adriaan van EMPEL bij Catharina HICXSPOIRS op 12.7.1641 voor notaris Franchoijs KETGEN de Oude te Antwerpen, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld van en uit het huis "de Gecroonde Truijffel" en vier cameren daarachter, tussen Lambert HORSTGENS en Henrick JOACHIMS welke chijns Cornelis Cornelis van DOERNE verkocht had aan Peter zoon van Adriaan wijnen van DINTHER, tot zijn behoef en tot behoef van de kinderen van wijlen Adriaantje van EMPEL, op 16.9.1623 en Nicolaas voorsz ten deel gevallen bij erfdeling tegen zijn broeders en zusters, aan Laurens van KESSEL tot behoef van mr Godefroij van HERLAER, licentiaat in de rechten.
05.09.1641 | R 1559 | f 555v | GA Den Bosch

Henrick zoon van wijlen Everaerts KEMP verkoopt Hendrik Andries van VLIJMEN, crodecruijer, een jaarlijke en erffelijke chijns van 12/10/00 van en uit een huis achter de Mandemakers tussen het pand can Cornelis JANSEN, pleijtmaker.
Losbaar met fl 250,-.
17.10.1641 | R 1598 | f 13 | GA Den Bosch

Willem Jans van der HOEVEN man en momboir van Catharina zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraert zoon van Geraert de VRIES bij Emke zijn huisvrouw dochter van Goijaert HICXSPOIRS, erfgenamen voor 1/5 deel van Jenneke ook dochter van Goijaert HICXSPOIRS, krachtens haar testament gepasseerd op 12.6.1641 voor notaris Peeter van HAESTRECHT verkoopt 1/5 in een jaarlijke en erffelijke chijns van 17/10/00 van en uit een huis met vijf cameren "de Truíjffel", achter de Mandemakers, tussen Goijaert Daniels van DIJCK, bakker en Jan PETERS - en een gangetje daar tussen welke hele chijns Herman Peters van STIPHOUT weduwnaar van Henricxken zijn huisvrouw dochter van wijlen mr Zebert jan GEENEN, krachtens besloten testament op 2.10.1625 gepasseerd voor notaris Nicolaes NIJEHOFF verkocht had aan Jacob GIJSSELEN bierbrouwer tot behoef van Jenneke Goijaert HICXSPOIRS op 11.8.1631, aan Jacob GIJSSELEN voorsz, een der momboirs over Andries en Diercxken, onmondige kinderen van Geraert de VRIES bij Emken voorsz.
26.10.1641 | R 1560 | f 227v | GA Den Bosch

IJgrom Reijnders POTTEIJE, gemachtigd van Maijke dochter van wijlen Cornelis HICXSPOIRS voor notaris Adriaen BEERENDONCQ te Antwerpen op 22.8.1641, erfgenaam voor 1/5 deel van Jenneke ook dochter van Goijaert HICXSPOIRS, krachtens haar testament gepasseerd voor notaris Peeter van HAESTRECHT op 12.6.1641 verkoopt 1/5 deel in een jaarlijke en erffelijke chijns van 17/10/00 van en uit een huis met vijf cameren, "de Truijffel" achter de Mandemakers, tussen Goijaert Daniels van DIJCK, bakker en Jan PETERS - een straatken daar tussen - welke hele chijns Herman Peters van STIPHOUT weduwnaar van Hendricxken zijn huisvrouw, dochter van wijlen mr Zebert Jan GEENEN - krachtens besloten testament, gepasseerd op 2.10.1625 gepasseerd voor notaris Nijcolaes NIJEHOFF verkocht had aan Jacob GIJSSELEN, bierbrouwer ten behoef van Jenneke Goijaert HICXSPOIRS, aan Pauwels Jan BLOM en willem van der HOEVEN, momboirs over de onmondige kinderen van Geraert de VRIES de Jonge bij Maijke dochter van Paulus BLOM.
26.10.1641 | R 1560 | f 228v | GA Den Bosch

Anneke WILLEMS weduwe van Cornelis Herman BALIAERTS cedeert de tocht in 1/4 van een huis achter de Mandemackers tussen het huis van Cornelis JANSEN en het convent van de Jezuiten aan haar zoon Frans Cornelis Herman BALIAERTS die een jaarlijke en erffelijke chijns van 9 car gld van en uit dit pand verkoopt aan Geraert Michielsen van den ANCKER en zijn zusters Lijsbeth en Michelet, aflosbaar met fl 200,-.
Afgelost op 20.3.1652 aan Elisabeth van den ANCKER.
15.11.1641 | R 1598 | f 49 | GA Den Bosch

Geertruijdt dochter van wijlen Boudewijn Peters van SANTVOIRT weduwe van Gielis Adriaens van HEZE verkoopt, krachtens testament gepasseerd voor notaris Nicolaes van NIJEHOFF op 9.1.1633 een jaarlijke en erffelijke chijns van 38/10/00 van en uit het huis "in de Goutschen Backer" achter de Mandemakers tussen "in de Swarte Ruijter" van de kinderen van Laureijns Henricx van RAVENSTEIJN en "in den Witvoet" van Dierck Jans BACKER, door Jan zoon van wijlen Nicolaes Claes BRANTS, bakker, op 14.6.1635 aan Gewertruijd en kinderen, aan Gerard Jacobs de HOOT.
15.02.1642 | R 1560 | f 377 | GA Den Bosch

Gerardt Cornelis LUIJT, timmerman, verkoopt Jan Roelof HUENTS, luefmacker, een jaarlijke en erffelijke chijns var 10 car gld van en uit het huis "de Swaen" tussen "de Arke Noë" van Jan Jan van GEFFEN en Henrick EVERTS, achter de Mandemakers; losbaar met 200 car gld.
25.02.1642 | R 1560 | f 313v | GA Den Bosch

Cornelis ADRIAENS, schipper en poorter van 's-Hertogenbosch verkoopt een smalschip, groot 24 lasten, aan Arent IJsbrants van ISP, ook schipper. Andries de POST, metselaar, curator over Cornelis IJsbrant van ISP, oud 23 jaar, verklaart Cornelis Adriaens 1940 gld schuldig te zijn.
10.03.1642 | R 1561 | f 328 | GA Den Bosch

Cornelis zoon van Adriaen CENTEN, schipper, verkoopt Engel Adriaens van BOECKHOVEN een jaarlijke en erffelijke chijns van 12/12/00 van en uit een huis achter de Mandemakers, eertijds "de Oliemolen" nu "d Prins", tussen "de Swaen", toebehorende Andries Adriaen de POST en "het Schip" van Jan JANSE. Losbaar met 250,-. Afgelost 28.3.1646.
10.03.1642 | R 1598 | f 152v | GA Den Bosch

Thomas Wijnands van WACHTENDONCK, cuijper, man en momboir van Hendersken zijn huisvrouw dochter van Daniel Anthonis van der LIJNDEN verkoopt Gerartken weduwe van Jan Jansen van SCHUIJLENBORCH, ter tochte en haar dochters Jenneke en Jeffken ten erfrechte, een jaarlijke en erffelijke chijns van 25 car gld van en uit een huis tussen de Corenbrugge en de Visbrugge, "de Groote Beer" losbaar met 300 car gld.
20.05.1642 | R 1598 | f 214v | GA Den Bosch

Judith dochter van wijlen Anthoniszoon van Aert HENRCKSEN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 35 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen het pand van Hendrick Joachimsen CLOOT en de huijsing van eertijds de kinderen van Marten Roelofsen van BOECKHOVEN en nu de erfgenamen van Pauwels Lambert CLOOT welke chijns Jan zoon van Peter PETERSEN man en momboir van wijlen Anthoniszoon Aert HENRICKSEN aan Arnd van HEEF ten behoeve van Judith voorsz verkocht had op 12.5.1626, aan Gijsbert BOSCH ten behoeve van de twee onmondige kinderen van Geraert HOUBRACKEN.
22.05.1642 | R 1598 | f 217v | GA Den Bosch

Poijaert zoon van wijlen Cornelis Cornelis van DOORN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Aert Peters van CEULEN, Bartholomeus GOBAU men en momboir van Beelken zijn huisvrouw en Geraert Henricx van HAREN in huwelijk hebbende Maria, beiden dochters van Cornelis en Jenneke voorsz en Peter de LOUW, curator over Lambert en Jacob, onmondige zonen van wijlen Cornelis en Jenneke voorsz, verkopen het huis "de Gulde Truijffel", achter de Mandemakers, tussen de erfgenamen van Joachim Henrick JOACHIMS en Floris Floris van AMELROIJ, door Cornelis Cornelis van DOORN gekocht van Marijke dochter van wijlen Jan HENRICX weduwe van Jan Gielis van REMUNDE op 18.1.1617, aan Jasper Cornelis BACKER, die een jaarlijke en erffelijke chijns van 15 car gld verkoopt uit de pand aan de voorsz curator. Afgelost op 4.8.1643.
09.07.1642 | R 1561 | f 143 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Cornelis JANSEN, pleijtmaker, man en momboir van Peterke zijn huisvrouw dochter van Wilhelmus ANTHONISSEN, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 24 car gld aan Jenneke dochter van Adriaan Jan van BREE van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Jan CORNELIS - vismarktwaarts - en Henrick JANS en nog uit vier cameren achter "de Gulde Truijffel".
Afgelost aan Jenneke voorsz op 15.7.1652.
14.07.1642 | R 1561 | f 154 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Cornelis JANSEN, pleijtmaker man en momboir van Peterke zijn huisvrouw dochter van Willem ANTHONISSEN, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 30 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers, tussen het pand van Jan CORNELISSEN - vismarktwaarts - en Hendrik JANSEN - boomwaarts en nog uit vier cameren onder één dak achter "de Truijfel" aan Anthoniske dochter van Jacob GERAERTS, weduwe van Peter Jansen van MECHELEN, grielmacker, losbaar met 600 car gld.
Afgelost op 28.1.1645.
15.07.1642 | R 1598 | f 259v | GA Den Bosch

Lambert zoon van wijlen Cornelis van DOORN bij wijlen Jenneke dochter Van Arndt Peters van CEULEN - ouder dan 24 jaar - verkoopt de helft van een chijns van 11 car gld welke chijns Jasper CORNELISSEN, bakker, verkocht had aan Peter de LOUWE curator over Lambert en Jacob onmondige zonen van Cornelis en Jenneke voorsz van en uit een huis op de Haven, "de gulden Truijffel", tussen Joachim Henricx JOACHIMS en het pand van Floris Florissen van AMELROIJE op 9.7.1642, aan Johan van der MEULEN tot behoef van zijn broeder Jacob, die der andere helft bezit.
28.11.1642 | R 1598 | f 364v | GA Den Bosch

Geerit zoon van Cornelis LUIT verkoopt Jan Roeloffsen KIEVITS een jaarlijke en erffelijke chijns van 15 car gld van en uit een huis in een straatje achter "de Swaen", achter de Mandemakers, tussen het pand van Jan Janse van GEFFEN, "de Arke Noë" en het perceel van Henrick EVERTS Losbaar met 300 car gld.
03.12.1642 | R 1598 | f 370v | GA Den Bosch

Peeter de LOUWE curator over Jacob onmondige zoon van wijlen Cornelis Cornelis van DOORN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Arnt Peters COLEN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 5 car gld van en uit een chijns van 15 car gld, welke hele chijns Jasper CORNELISZ bakker, aan Peeter de LOUWE curator over Jacob en Lambert onmondige zonen van Cornelis Cornelis van DOORN verkocht had van en uit "de gulde Truijfel", achter de Mandemakers tussen Joachim Hendrick JOACHIMS en Floris Floris van AMELROIJE op 9.7.1642, waarna Lambert zijn deel aan zijn broeder Jacob verkocht had op 28.11.1642, aan Andries Pieters van WEERT.
03.01.1643 | R 1562 | f 445 | GA Den Bosch

Peeter de LOUWE curator over Jacob onmondige zoon van wijlen Cornelis Cornelis van DOORN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van Arnt Peters COLEN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 5 car gld van en uit een chijns van 15 car gld, welke hele chijns Jasper CORNELISZ bakker, aan Peeter de LOUWE curator over Jacob en Lambert onmondige zonen van Cornelis Cornelis van DOORN verkocht had van en uit "de gulde Truijfel", achter de Mandemakers tussen Joachim Hendrick JOACHIMS en Floris Floris van AMELROIJE op 9.7.1642, waarna Lambert zijn deel aan zijn broeder Jacob verkocht had op 28.11.1642, aan Andries Pieters van WEERT.
03.01.1643 | R 1562 | f 445 | GA Den Bosch

Peter Dircx van BATENBURGH weduwnaar van Elisabeth dochter van Wouter Dingemans van RAEMSDONCK verkoopt een camer achter de Mandemakers, tussen "het wapen van Dort", van Marten AERTSEN en het pand van kinderen van Dominicus DIERCKXEN - vismarktwaarts - zijn vrouw aanbestorven via haar ouders bij erfdeling op 9.3.1637, aan Tieleman Dirckxsen van DRIEL.
30.03.1643 | R 1598 | f 477 | GA Den Bosch

Jan zoon van Peter PETERS verkoopt Willem Thomas van GESTEL een jaarlijke en erffelijke chijns van 40 car gld van en uit een huis met drie kameren daarachter, achter de Mandemakers, tussen "in de Venloonschen Peperkoek" van Marcelis Jansen van GESTEL, steenvercoper en de kinderen van Herman Peters van STIPHOUT, "in de Gulde Truijffel"; losbaar met 700 car gld.
14.04.1643 | R 1562 | f 277 | GA Den Bosch

Jasper zoon van Cornelis JANSEN, pleijtmaker, verkoopt Henrick Jans VERHEIJDEN een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld van en uit het huis "in de Gulde Truijffel" achter de Mandemakers, tussen Floris van AMELROIJ, schipper, en "in de Peperkoek" van de kinderen van Joachim HENDRICX. Afgelost door Mettien dochter van Cornelis JANSEN voorsz en de kinderen van Augustijn CIERMANS op 11.9.1670.
28.08.1643 | R 1562 | f 530v | GA Den Bosch

Gerrit Cornelissen LUIJT, timmerman, verkoopt Jan Roelof KIEVITS, gelaesmacker, een jaarlijke en erffelijke chijns van 12/10/00 van en uit een huis in een straatje achter "de Swaen", achter de Mandemakers, tussen Jan Jan van GEFFEN, "in de Arke Noë" en Henrick EVERTS.
16.11.1643 | R 1563 | f 88 | GA Den Bosch

Floris Pieters van AMELROIJ, schipper, verkoopt Jan Jan KERFS, concierge in het stadhuis en kamerbewaarder van schepenen een jaarlijke en erffeglijke chijns van 25 car gld van en uit een huis, eertijds "de Pleijt", achter de Mandemakers, tussen "de Truijffel" zuidwaarts en "in het Schip".
Afgelost door Grietje WILLEMS de Jonge, weduwe van Floris voorsz op 29.10.1650.
28.11.1643 | R 1563 | f 121v | GA Den Bosch

Peeter zoon van wijlen Jacob SAMPSON man en momboir van Willemke zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan POORT verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 24 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers tussen de erve van de erfgenamen van Peter Jan van WEL en het pand van Cornelis CORNELISSEN, welke chijns door Joachim zoon van wijlen Henrick Joachims CLOOT weduwnaar van Margriet Ariens van den BERGH verkocht was op 14.11.163? aan Willemke voorsz, aan Andries Pieters van WEERT.
21.12.1643 | R 1599 | f 51v | GA Den Bosch

Pweeter de LOUWE curator over Jacob onmondige zoon van wijlen Cornelis Cornelis van DOREN bij Jenneke zijn huis vrouw dochter van Aert Peters van COLEN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld van en uit een chijns van 15 car gld door Jasper CORNELISZ, bakker, verkocht aan Peeter de LOUWE curator, van en uit de huijsing "in de Gulde Truijffel" achter de Mandemakers tussen de kinderen van wijlen Joachim Hendrick JOACHIMS en Floris Floris van AMELROIJE - en een gangetje daar tussen - op 9.7.1642, waarvan Lambert de helft verkocht heeft aan zijn broeder Jacob op 28.11.1642, aan Andries Peter van WEERT.
23.12.1643 | R 1563 | f 142v | GA Den Bosch

Davidvan BISEVELT capiteijn ten dienste der Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden verkoopt Dirck Jacop SCHENCK een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld van en uit het huis "de Blauwe Sleutel", achter de Mandemakers tussen Cornelis ROELOFFS, havenmeester en Jan Jan van AMEIJDEN.
07.01.1644 | R 1563 | f 197 | GA Den Bosch

Peter zoon van wijlen Jan Aerts van WESEL verkoopt een huis met een heringhang "de Drueve" achter de Mandemakers tussen het huis van capiteijn Johan ROELOFFSEN - vismarktwaarts en het huis "de Simme", van Jan HENRICX, viscoper, welk pand Peeter ten thijns is uitgegeven door Johan PELGROM, wethouder van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Aert zoon van wijlen Jacopb AERTSEN bij Josina dochter van wijlen Cornelis FRANSEN, op 25.8.1625, aan Goijaert de RUIJTER.
18.01.1644 | R 1599 | f 97v | GA Den Bosch

Jan Roelofs van NIEUWEVEEN, capitein ten dienste dezer landen, verkoopt Rutger JANS, schipper, een carveelschip voor 740 gulden.
19.01.1644 | R 1563 | f 216 | GA Den Bosch

Teunis Matthijsen der LIP verkoopt een huis "in de stad Nimmegen" op de Haven omtrent de Boom tussen het huis van de verkoper "in de stad van de Graeff" - boomwaarts - en het huis van zijn broeder Frederick.
De grond van dit huis is geweest van een gehele barak, door de ingenieur of architect BILDERBEECK gebouwd en tesamen met de materialen verworven door Teunis en Frederick voorsz, ieder voor de helft, van schepenen van 's-Hertogenbosch op 22.8.1637, ieder voor de helft. De koper is Caspar LOOMAN, ruiter onder Marquis de la FORCE, die aan Matthijs der LIP een jaarlijke en erffelijke chijns van 15 car gld verkoopt.
19.03.1644 | R 1599 | f 97v | GA Den Bosch

Jan Cornelis PLEIJT, verkoopt de eerste van vier cameren achter de Mandemakers, achter "de Gulden Truijfel" strekkende van Floris Peter van AMELROIJE - een straatje tussen beide - tot de kinderen van Joachim Hendrick JOACHIM gekocht van Goijaert zoon van wijlen Cornelis Cornelis van DOORN bij wijlen Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnt Peters van CEULEN en Bartholomeus GOBAU in huwelijk hebbende Beelken zijn huisvrouw en Gerrit Hendrick van HAREN gehuwd met Nielken, beiden dochters van Cornelis en Jenneke voorsz en Peter de LOUW curator over Lambert en Jacob, onmondige kinderen van Cornelis en Jenneke voorsz op 10.12.1640, aan Jan Aertsen van BOXTEL, timmerman te 's-Hertogenbosch.
15.04.1644 | R 1599 | f 224v | GA Den Bosch

Goijaert zoon van wijlen Cornelis Cornelis van DOREN bij Jenneke zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert Peters van CEULEN, Bartholomeus GOBAU man en momboir van Beelken zijn huisvrouw; Geraert Henricx van HAAREN man en momboir van Neelken zijn huisvrouw en Peter de Louwe momboir over Lambert en Jacob, onmondig, allen kinderen van Cornelis en Jenneke voorsz hebben vier cameren onder één dak, achter de Mandemakers achter "de Gulde Truijffel", voor van Floris Floris van AMELROIJE tot achter Joachim Hendrick JOACHIMS, verkocht aan Jan Cornelis PLEIJT op 10.12.1640. Deze verkoopt de laatste van deze vier cameren "in de drie Musquetiers" tussen de Haven en de de derde camer, aan Anthonis Jacobs van OS, bierbrouwer.
27.04.1644 | R 1563 | f 480 | GA Den Bosch

Andries zoon van Geraert Geraertsen de VRIES verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 5/5/00 uit een meerdere chijns van 17/10/00 van en uit het huis, met vijf cameren daarachter "de Truijfel", achter de Mandemakers, tussen het pand van Gerart Daniel van DIJCk, backer en Jan Peters van STRATHEM, hem en zijn broeders en zusters aangekomen bij koop van zijn tante Jenneke HICXSPOIRS op 26.10.1641, aan Jacob GIJSSELEN.
10.05.1644 | R 1599 | f 252 | GA Den Bosch

Peeter van BREE, gemachtigd voor Adriaen Claessen VOERBUSCH, stadsrentmeester te Delfshaven op 13.5.1641 door Maijken JANS weduwe van Cornelis HERMANSEN, herbergier, overleden te 's-Hertogenbosch, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van fl 17/10/00, door Cornelis JANSEN, pleijtmaker, verkocht aan Cornelis VERBERCKT en Maijke zijn huisvrouw dochter van Jan ANTHONISSEN van en uit een huis achter de Mandemakers tussen de weduwe van Cornelis BALIAERT en de stadshouttuijn op 8.8.1633, aan Digna dochter van Cornelis JANSEN voorsz.
12.05.1644 | R 1599 | f 258v | GA Den Bosch

Marcelis Jan van GESTEL, steenverkoper, verkoopt het huis "het Merenblat" over de Visbrugge tussen de weduwe van Jan Henricx, genaamt "de Simme" en "in St Berber" eertijds van Eijmbert van BOMMEL en nu Jan Diercx van VELP, door Marcelis gekocht op 12.11.1633 van Marijke dochter van wijlen Andries Joost van BLADEL weduwe van Abraham zoon van wijlen Tielman zoon van wijlen Tielman Corstiaens WEIJGERGANCX, aan Aert Aert van den HOUT, die 262/10/00 leent van de verkoper.
19.05.1644 | R 1563 | f 453 | GA Den Bosch

Maijke dochter van wijlen Eijmbert Goijaerts van OUTFORST en weduwe van Hendrick MEUWIS en Jan LAUREIJNS man en momboir van Maijke zijn huisvrouw ook dochter van Eijmbert voorsz verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns 28 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers, tussen Jan JANS "in t Schip" en "de gulde Truijffel" - en een gangetje daartussen liggende - door Floris zoon van Peter van AMELROIJE op 14.2.1639 verkocht aan Marijke dochter van wijlen Lambert HORSTKENS weduwe van Eijmbert Goijaert van OUTFORST, aan Goijaert Jan SCHEFFERS, cremer.
19.05.1644 | R 1563 | f 489v | GA Den Bosch

Aert Aertsen van der HOUT verkoopt Catharina weduwe van Jan Jan SEBERTS een jaarlijke en erffelijke chijns van 20 car gld van en uit een huis "in St Berber" achter de Mandemakers tussen de weduwe van Aert Jans KOOL en "het Merenblat" van Marijke Andries JOOSTEN weduwe van Abraham Thielens WEIJGERGANCX.
Afgelost op 24.5.1672 aan Elisabeth dochter van Anthoni Seberts van EMPEL.
21.05.1644 | R 1563 | f 440v | GA Den Bosch

Davidt zoon van Frans Peters SNEUWIJNTS man en momboir van Eercken zijn huisvrouw dochter van wijlen Joachim Henrick Joachims CLOOT, voor hemzelve en voor Hendrick onmondige broeder van zijn huisvrouw, verkoopt het huis "de Swijnencop" achter de Mandemakers, tussen "het Vosken" van Davidt voorsz en Claes Jans van BERCKEL, Joachim Henrick Joachim CLOOT toegevallen bij erfdeling tegen Henrick Eijmberts van CROMVOIRT man en momboir van Elisabeth dochter van Henrick JOACHIMS op 13.5.1632, aan Gijsbert van der LINDEN, die fl 113/08/00 leent van de verkopers.
25.05.1644 | R 1563 | f 504 | GA Den Bosch

David zoon van Frans Peeters SNEUWIJNTS man en momboir van Eercken zijn huisvrouw dochter van wijlen Joachim zoon van Henrick CLOOT voor hem zelve en voor de broeder van zijn vrouw Henrick Joachim Henrick CLOOT - onmondig - verkoopt een huis, "het Vosken" achter de Mandemakers tussen Jasper Cornelis BEX en "in de Swijnen Cop", ten deel gevallen bij de erfdeling op 13.5.1632 tegen Henrick. Eijmberts van CROMVOIRT man en momboir van Elisabeth dochter van Henrick Joachims, aan Jan ROELOFFSEN, die een jaarlijke en erffelijke chijns van 27 car gld verkoopt aan David voorsz c.s.
Afgelost aan Jan van BROGEL op 11.1.1666.
25.05.1644 | R 1563 | f 505v | GA Den Bosch

Geraert Cornelis LUIJT VERMEULEN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 7/10/00 aan Gevaert Jansen van GESTEL van en uit een huis in een straatje achter "de Swaen", achter de Mandemakers tussen het huis "de Arke Noe" van Jan Jan van GEFFEN en het pand van Hendrick EVERTS huis in straatje achter "de Swaen".
27.05.1644 | R 1599 | f 300 | GA Den Bosch

Jacob Gerard HUIJGERMANS man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van wijlen Aert Herbert STEENBACKERS verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 41/14/00 van en uit een huis achter de Mandemakers tussen Maria weduwe van Guiliam van ACHELEN en de kinderen van Pauwels PELGROM, door Jan Willem HACHTKENS verkocht aan Johan van der MEULEN tot behoef van de voorsz Maria, onmondige dochter van Aert Herbert STEENBACKERS op 9.3.1640, aan Catharina weduwe van Jan Jan SEBERTS.
10.06.1644 | R 1563 | f 455 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Jan Jan SCHIP verkoopt Hendrick Jan VERHEIJDEN een jaarlijke en erffelijke chijns van 12/10/00 van en uit een huis achter de Mandemakers tussen de kinderen van Cornelis van DOREN, pottenbakker - boomwaarts - en "de Swaen" van Jan Petersen CaAPITEIJN, schipper, wonen de tot Dordrecht.
Afgelost aan de momboirs over de onmondige kinderen van Johannes de POTTERE.
16.08.1644 | R 1563 | f 579v | GA Den Bosch

Peeter van BREE, notaris, curator over Digna onmondige dochter van wijlen Cornelis HERMANS bij Maria dochter van Jan ANTHONIS, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van fl 17/10/00, door Cornelis JANSZ, pleijtmaker, verkocht aan Cornelis VERBERKT op 8.8.1633 van en uit een huis achter de Mandemakers, tussen de Stads Houttuijn en de weduwe van Cornelis BALIAERTS en een huis aldaar tussen het erf van Jan CORNELISSEN en het pand an Hendrik JANSEN, aan Huijbert Jans van der WEERT, bierbrouwer.
22.10.1644 | R 1600 | f 38v | GA Den Bosch

Jan en Dierck zonen van wijlen Anthonij Lambert CLOOT; Dierck PETERS man en momboir van Cornelia zijn huisvrouw, dochter van Lambert VERSCHOUT en Agnes dochter van Anthonij Lambert CLOOT; Franchoijs COOLS, zoon van wijlen Jacob COOLS bij wijlen Anna zijn huisvrouw dochter van Anthonij CLOOT, voor henzelven; Jan en Dierck voorsz nog momboirs over Lambert onmondige zoon van Lambert VERSCHOUT en Agnes voorsz, verkopen 7/8 deel in een jaarlijke en erffelijke chijns van 9 car gld van en uit vier cameren onder één dak achter "de gulden Truijffel" achter de Mandemakers, tussen de weduwe van Anthonis AERTS en Aert AERTS, de bakker, welke hele chijns Hester dochter van wijlen Lambert Pauwels CLOOT huisvrouw van Meijnhof ROGGENCAMP verkocht had aan Anthonij Lambert CLOOT voorsz op 4.7.1634, op hen verstorven via Anthonij voorsz, aan notaris Gielis KETGEN tot behoef van Anneke onmondige dochter van Jacob COOLS bij Agnes voorsz.
11.11.1644 | R 1564 | f 123v | GA Den Bosch

Peter Goijaerts de RUIJTER verkoopt Willem Peter IGROMS ter tochte en zijn kinderen ten erfrechte een jaarlijke en erffelijke chijns van 17/10/00 van en uit het huis met zijn herinckhang, "de Druijve" achter de Mandemakers, tussen "de Simme" en capiteijn Jan ROELOFFSEN; losbaar met fl 350,-.
19.12.1644 | R 1564 | f 139v | GA Den Bosch

Elisabeth en Mechtelt dochters van wijlen Herman Peters van STIPHOUT bij Henricxken zijn eerste huisvrouw dochter van mr Sebert vasn BERCHEM en Anthonis ANTHONIS en Huijbert van HENGEL, momboirs over de nakinderen van wijlen Herman Peters van STIPHOUT bij Maria zijn laatste huisvrouw dochter van Jan Marcelis van ASTEN, Huijbert nog gemachtigd van Franchoijs CUSTERS, zijn mede momboir, verkopen de huijsing "in de Gulden Truijffel" achter de Mandemakers tussen Anthonij AERTS en Aert AERTS - en een gangetje daartussen, door Hester dochter van wijlen Pauwels Lambert CLEVE weduwe van Jan Marcelis van ASTEN ten thijns uitgegeven aan Herman Peters van STIPHOUT op 1.4.1633, aan Adriana Jacobs van DIJCK Aert AERTS is bakker van beroep.
18.02.1645 | R 1564 | f 299 | GA Den Bosch

Jan wouter van DUIJSEL man en momboir van Marijke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Jans van HOLSWIELDER, eerder weduwe van Jan Peter Jacops KIJNT, alias van HEUSDEN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 36 car gld van en uit het huis, "het Swaentken" achter de Mandemakers tussen het huis van de weduwe en kinderen van Frans van WOUW en het pand van Margriet Horstkens, door Andries zoon van wijlen Adriaen de POST verkocht aan Marijke dochter van wijlen Jan Jan van HOLSWIELDER weduwe van Jan Peter Jacops KIJNT alias van HEUSDEN, schipper, en Gerart LAMBERTS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, aan Hendrick Jan VERHEIJDEN.
11.03.1645 | R 1600 | f 241v | GA Den Bosch

De raad van 's-Hertogenbosch, verkoopt Cornelis Matthijs der LIP, "de weg tot de volmolen" bij de Haven, tussen de koper en Frans BLOM. De koper verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 5/15/00 aan de verkopers. Afgelost op 1.2.1651.
16.03.1645 | R 1564 | f 283v | GA Den Bosch

Cornelis Adriaen van OUWERKERK ter eenre en Aert de COCK van HEEL en Anna van HAL zijn huisvrouw, ter andere zijde ruilen een smalschip (Cornelis) tegen een cromsteven schuit (Aert). Aert past 200 gld toe bij deze ruil en daar en boven nog 1450 gld als lening.
Aert en Anna geven het smalschip aan Jan en Merijke FREDERICX, kinderen van Anna van HAL bij wijlen Frederick JANSZ haar eerste man tot hun behoef en ook tot behoef van Govaert ook zoon van Anna en Frederick voorsz.
30.03.1645 | R 1565 | f 412v | GA Den Bosch

Cornelis Jacob van VECHEL, in naam van Peter zoon van wijlen Franchoijs van SUSTEREN bij wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Abraham THOMAS, gemachtigd voor Francisco RIBERO da SILVA, notaris te Port à Port in Portugal op 12.7.1644, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 32 gld van en uit het huis "de Blauwe Slotel" achter de Mandemakers, tussen Jacob ... en Dirck de LEEU, welke chijns Catharina dochter van Peter REIJNDERS weduwe van Peter TIELMANS verkocht had op 28.1.1623 aan Elisabeth dochter van Abraham THOMAS weduwe van Jan Peter WONDERS van ROOSMALEN en Peter van SUSTEREN voorsz ten deel gevallen bij erfdeling van de goederen van Elisabeth voorsz op 28.12.1644 voor notaris Nicolaes van NIJEHOFF, aan Hendrik van SUSTEREN zoon van Franchoijs en Elisabeth voorsz.
05.04.1645 | R 1567 | f 307v | GA Den Bosch

Cornelis van BOXMEER, notaris en clercq ter secretarij van 's-Hertogenbosch, curator over het sterfhuis van Maij ke ABRAHAMS verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 38 car gld door Marcelis Jan van GESTEL verkocht aan Maijke voorsz op 12.11.1633 van en uit een huis over de visbrug tussen "de Simme" en "st Berber", met toestemming van Aert van HOVE, erfgenaam van Maijke voors; aan Aguis van DAEL.
06.04.1645 | R 1582 | f 314 | GA Den Bosch

Christina KETELAERS eerst weduwe van Jan Willem Jansen van HEDEL en daarna van Huijbert Gerardus van REENEN verkoopt krachtens testament gepasseerd met Jan voorsz op 2.1.1641 voor notaris Peter van BREE als krachtens testament gepasseerd met haar tweede man Huijbert voorsz, weduwnaar van Ida dochter van wijlen Jan PESSERS, op 9.2.1643 voor notaris Wouter ROOS, voor de helft en Jan Jansz de BACKER momboir over de onmondige kinderen van Christina met Jan voorsz, voor 1/4 in de andere helft en Anthonie van BRUWANEN gemachtigd voor notaris Wouter ROOS op 28.2.1645 doore Gijsbert Geraerts van REENEN en Cornelis Jansen PESSER, momboirs over de drie onmondige kinderen van Huijbert bij Ida voorsz voor de resterende 3/4 portie in de tweede helft, verkopen een huis achter de Mandemakers tussen het pand van Pauwels PELGROM en de huijsing van Wouter van ACHELEN, door Anthonis, Marike en Hilleke kinderen van Joost CLAASSEN, de viscoper c.s. ten thijns uitgegeven aan Jan Willem Jans van HEDEL op 24.9.1630 en de verkopers aangekomen bij testament gepasseerd op 9.2.1643, aan Daniel Gijsberts van SUTPHEN, coopman in wijn.
22.04.1645 | R 1600 | f 312 | GA Den Bosch

Engel zoon van wijlen Arien Henricx van GENDEREN verkoopt Johan van der MEULEN tot behoef van Henrick van den BROECK, licentiaet in de beide rechten een jaarlijke en erffelijke chijns van 3/10/00 van en uit een huis achter de Mandemakers tussen het pand van Marcelis JANSEN (van GESTEL), steenverkoper ("in de Venlosche Peperkoek") - vismarktwaarts en het pand van Claes Jan van den BOOM, losbaar met 60 car gld.
05.05.1645 | R 1600 | f 334 | GA Den Bosch

Ghijsbert van der HEIJDEN, zijlemaker, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 25 car gld aan IJken dochter van Jan Peters SMENSCHEN van en uit een huis achter de Mandemakers tussen "de Swijnscop" - vismarktwaarts en Claes van BERCKEL.
27.05.1645 | R 1563 | f 452v | GA Den Bosch

Jasper Cornelis HEEREN, bakker, verkoopt Cathelijn CORNELIS weduwe van Balthus van DRUENEN - mede tot behoef van Jan Jan BACKER, koopman - een jaarlijke en erffelijke chijns van 5 car gld van en uit het huis "de Vergulde Truijfel" achter de Mandemakers, tussen Joachim Hendrick JOACHIMS en Floris FLoris van AMELROIJE, achter strekkende op de camer van Jan Cornelis PLEIJT. Losbaar met 100 gld. Afgelost door Abraham van WAES, tegenwoordig eigenaar, op 18.12.1648, aan Cathelijn voorsz.
09.06.1645 | R 1600 | f 377 | GA Den Bosch

Cornelis Matthijs der LIP, stadsmetselaar, verkoopt het blok van de Vismarct een jaarlijke en erffelijke chijns van 15 car gld van en uit drie huizen aan de Haven, zuidwaarts grenzend aan Frederick Matthijs Matthijs der LIP, broeder van de verkoper en noordwaarts de weg: eertijds genoemd tot den Watermolen.
Afgelost door Hendrick HOOS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam op 28.7.1683.
12.08.1645 | R 1565 | f 86 | GA Den Bosch

Davidt Frans SNEEWIJNTS man en momboir van Eerken zijn huisvrouw dochter van Joachim zoon van Hendrick Joachims CLOOT, voor hemzelve en momboir over Henrick onmondige zoon van Joachim Henrick Joachims CLOOT, rernuntieert de helft van vier cameren onder één dak in het H. Geeststraatje achter de Mandemakers, tussen de weduwe van Nicolaes Jan van BERCKEL en kinderen, oostwaarts en de stadswal westwaarts, gebouwd door de kinderen van Henrick Joachims CLOOT, welke grond waarop deze cameren staan op 25.6.1619 gekocht is van Peter zoon van Jan Peters van de WIEL, aan Henrick Eijmberts van CROMVOIRT.
11.09.1645 | R 1565 | f 85 | GA Den Bosch

Davidt Frans SNEEUWIJNT man en momboir van Eerken zijn huisvrouw dochter van Hendrick Joachims CLOOT verkoopt de helft van vier cameren onder een dak in het H. Geeststraatje achter de Mandemakers tussen de stadswal en de weduwe en kinderen van Nicolaes Jan van BERCKEL, van het straatje strekkende achterwaarts op Jan ROELOFS, kaersman, gebouwd door Joachim Hendrick JOACHIMS voorsz op grond door hem gekocht op 25.6.1619, aan Hendrick Eijmberts van CROMVOIRT.
11.09.1645 | R 1566 | f 85v | GA Den Bosch

Hendrick Eijmberts van CROMVOIRT heeft voor de helft aan Davidt Frans SNEEUWIJNT en voor de andere helft aan Davidt voorsz als momboir over Hendrick onmondige zoon van Joachim zoon van wijlen Henrick Joachims CLOOT verkocht een jaarlijke en erffelijke chijns van 15 car gld van en uit vier cameren onder één dak in het H. Geest straatje tussen de weduwe en kinderen van Nicolaes Jan van BERCKEL oostwaarts en de stadswal westwaarts op 11.3.1645. Davidt verkoopt deze chijns aan notaris Guillaum van CAMPEN tot behoef van Rutger TULLEKENS raad van 's-Hertogenbosch. Losbaar met 300 gld.
16.09.1645 | R 1567 | f 242 | GA Den Bosch

Anthonis Jacobs van OS, bierbrouwer verkoopt de laatste van vier camers, "in de Drij Musquetiers" achter de Mandemakers achter "de Gulden Truijfel" tussen dit huis en de stadswal, strekkende voor van Floris Floris van AMELROIJE tot Joachim Hendrick JOACHIMS, door Jan Cornelis PLEIJT verkocht aan Anthonis voorsz op 27.4.1644, aan Jan ROELOFFSEN, karreman.
28.10.1645 | R 1601 | f 24v | GA Den Bosch

Hendrick Eijmberts van CROMVOIRT verkoopt, krachtens het testament gepasseerd met wijlen zijn huisvrouw Elisabeth dochter van Hendrick JOCHEMS voor notaris Dirck THOLINCK op 19.3.1635, met Teunis EIJMBERTS en Peter Michielsen van der HORST, momboirs over de drie onmondige kinderen van Hendrick en Elisabeth voorsz, een camer achter de Mandemaeckers in het H. Geeststraatje, achter "de Peperkoek" van Engel ADRIAENSZ, waarvan Henrick EIJMBERTS de helft verkregen heeft bij renuntiatie en vertijdenisse van Davidt Fransen SNEEWINTS op 11.9.1645 en de rest volgens het bovenvermelde testament, aan Marcelis Jan van GESTEL ten behoeve van Gijsbert Jacobs van MUNSTERBILSEN.
16.01.1646 | R 1601 | f 95v | GA Den Bosch

Hendrick Eijmberts van CROMVOIRT, krachtens testament van hem en wijlen Elisabeth dochter van Henrick JOACHIMS voor notaris Dirck THOLINCK gepasseerd op 19.3.1635, met Theunis EIJMBERTS en Peter Michielsen van der HORST, momboirs over de drie onmondige kinderen van Hendrick en Elisabeth voorsz verkopen een kamer achter de Mandemakers achter het huis van Engel ADRIAENS in het H. Geeststraatje achter "de Peperkoek", de tweede van vier cameren Hendrick bij renuntiatie en vertijdenisse voor de helft verkregen van David Fransen SNEEUWINTS op 11.9.1645 en de andere helft bij testament van Elijsabeth zijn huisvrouw aan willem HENRICX.
id. de derde camer aan Aert GERRITSEM.
id. de vierde camer aan Aert JACOBS.
16.01.1646 | R 1601 | f 96v | GA Den Bosch

Henrick Eijmberts van CROMVOIRT, krachtens testament, met wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Hendrick JOACHIMS, gepasseerd voor notaris Dirck THOLINC op 19.3.1635, verkoopt, met Tonis EIJMBERTS en Peter Michielsen van der HORST momboirs over de drie onmondige kinderen van Henrick en Elisabeth voorsz een camer in het H. Geeststraatje achter de Mandemakers, achter het huis "de Peperkoek" van Engel ADRIAANSZ, waarvan Henrick Eijmberts de helft verkregen had bij renuntiatie en vertijdenisse van David Fransen SNEEUWINTS op 11.9.1645 en de andere helft volgens bovenstaande testament, aan willem HENDRICXSEN.
NB: de tweede kamer.
16.01.1646 | R 1601 | f 96v | GA Den Bosch

Henrick Eijmberts van CROMVOIRT, krachtens testament gepasseerd met wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Henrick JOACHIMS, voor notaris Dirck THOLINCK op 19.3.1635, verkoopt, met Tonis EIJMBERTS en Peter Michielsen van der HORST momboirs over de drie onmondige kinderen van Henrick en Elisabeth voorsz een camer in het H. Geeststraatje, achter de Mandemakers, achter het huis "de Peperkoek" van Engel ADRIAENSZ, waarvan Henrick Eijmberts de helft had verkregen door renuntiatie en vertijdenisse van David Fransen SNEEWINTS op 11.9.1645 en de andere helft volgens bovenstaan testament, aan Aaert GERRITSEN.
NB: de derde camer.
16.01.1646 | R 1601 | f 97 | GA Den Bosch

Henrick Eijmberts van CROMVOIRT, krachtens testament gepasseerd met wijlen Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Henrick JOACHIMS, voor notaris Dirck THOLINCK op 19.3.1635, verkoopt, met Tonis EIJMBERTS en Peter Michielsen van der HORST, momboirs over de drie onmondige kinderen van Henrick en Elisabeth voorsz een camer in het H. Geest straatje, achter de Mandemakers, achter "de Peperkoek" van Engel ADRIAENSZ, waarvan Henrick Eijmberts de helft verworven heeft door renuntiatie en vertijdenisse van David Fransen SNEEWINTS op 11.9.1645 en de andere helft volgens bovenstaande testament, aan Aert JACOBS.
NB: de vierde camer.
16.01.1646 | R 1601 | f 97 | GA Den Bosch

Thomas van TURNHOUT verkoopt een rente uit 1/3 van het huis "de Groote Beer".
27.01.1646 | R 1601 | f 112v | GA Den Bosch

Thopmas van TURNHOUT, gemachtigd voor Johan DRABBE, notaris te Breda op 8.1.1646 door Hendrick VIJGH man en momboir van Henricxken van der LIJNDEN zijn huisvrouw, verkoopt Johan zoon van wijlen Lambrecht PAIJMANS een jaarlijke en erffelijke chijns van 16 car gld van en uit 1/3 part van "de Grote Beer", omtrent de Vischmarkt tussen de weduwe van kinderen van Claes HENDRICX, viscoper en Jan Joosten van VECHEL.
27.01.1646 | R 1602 | f 112 | GA Den Bosch

Diercxken dochter van wijlen Coenraet SALOMONS, weduwe van Nicolaes Jan van BERCKEL, schenkt, krachtens het testament van 29.11.1640 gepasseerd voor notaris Peter van HAESTRECHT, een huis "de Hollandse Tuijn" achter de Mandemakers, grenzend aan Gerard Daniels van DIJCK, aan haar dochter Margriet van BERCKEL weduwe van Roeloff NOPPEN.
21.03.1646 | R 1566 | f 388 | GA Den Bosch

Gijsbert Jacops van MUNSTERBILSEN verkoopt Gillis KETTGEN curator over Margriet Henricx van HAL een jaarlijke en erfelijke chijns van 8 car gld van en uit een camer achter de Mandemakers in het H. Geeststraatje, achter het huis van Engel ADRIAENSZ. Losbaar met 160 gld.
10.04.1646 | R 1601 | f 196 | GA Den Bosch

Capiteijn Daniel Henricx van BISEVELT verkoopt een huis met een leeg erf - nu bebouwd met drie cameren - achter de Mandemakers, tussen het pand van Cornelis ROELOFS, havenmeester en "het Appelboomke" van Jan Jans van der AMEIJDEN door Marcelis Jans van GESTEL en Thielman EVERTS momboirs over de onmondige kinderen van Gijasbert Henricx, aan Daniel voorsz verkocht op 10.2.1638, aan Reijnier LUBBERTSEN.
08.05.1646 | R 1601 | f 230v | GA Den Bosch

Capiteijn Daniel Henricx van BISEVELT verkoopt een huis tussen "het Appelboomke" en Cornelis ROELOFS aan Reijnier LUBBERTSEN.
08.05.1646 | R 1601 | f 230v | GA Den Bosch

Laureijs Lenaerts van LIMBORCH, kaersman en Lijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck Willems HAVENS hebben bij mutueel testament gepasseerd op 30.12.1645, bepaald dat de kinderen bij bereiken van een geestelijke of wereldlijke staat fl 150,- uit te keren.
Dierxke weduwe van Laureijs heeft voor het uitbetalen van haar vijf kinderen haar huis "in St Pieter" achter de Mandemakers tussen Aert AERTS, de peperkoekbakker en het huis van Aert Lijske verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 24 car gld aan mr Godefroij van HERLAER, licentiaet in de rechten, oud-raad van 's-Hertogenbosch van en uit "in St Pieter". Afgelost 18.5.1649.
24.06.1646 | R 1567 | f 8 | GA Den Bosch

Tielman Diercx van DRIEL verkoopt Elisabeth Dominicus ROVERS in huwelijk hebbende Pauwels Jans AERDEMANS een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld van en uit een camer achtende Mandemakers tussen "het Wapen van Dort" - boomwaarts - van Marten AERTS en de kinderen van Dominicus DIRCX - vischmarktwaarts. Losbaar met 200 gld.
07.08.1646 | R 1567 | f 100v | GA Den Bosch

Dircxken dochter van wijlen Coenraet SALOMONS weduwe van Claes Jans van BERCKEL verkoopt krachtens hun testament, een jaarlijke en erffelijke chijns van 5 car gld van en uit een huis op de Haven tussen Marcelis Jan van GESTEL vismarktwaarts en een straatje naar de wal, losbaar met 100 car geld aan Pieter SCHUIJL rentmeester van de geestelijke goederen ten behoeve van deze goederen.
19.10.1646 | R 1602 | f 10v | GA Den Bosch

Laureijs Huijberts van LOEMEL is gericht geweest door de richter van 's-Hertogenbosch en het vonnis van schepenen van 's-Hertogenbosch te verkopen het huis "in de Truijfel" achter de Mandemakers tussen Henrick Joachims CLOOT - boomwaarts - en de onmondige kinderen van Lambrecht PAUWELS wegens gebrek aan betaling van een jaarlijke en erfelijke chijns van 20 car gld door Jan zoon van Pieter PIETERS, ketelaer in huwelijk hebbende Jenneke zijn huisvrouw dochter van Anthonis Aerts de METTEN van 18.3.1623. Mr Arnt van ASPEREN, procureur te 's-Hertogenbosch gemachtigd van Laureijs voorsz verkoopt het pand aan Lambert Jans van RIETHOVEN, die Laureijns een jaarlijke en erffelijke chijns verkoopt van 12/10/00; afgelost op 7.7.1650.
29.11.1646 | R 1568 | f 114v | GA Den Bosch

Laureijns Huijberts van LOEMEL verkoopt krachtens vonnis van schepenen van 's-Hertogenbosch, wegens gebrek aan betaling van een jaarlijke en erffelijke chijns van en uit een camer naast "in de Truijfel" door Jan zoon van Pieter PIETERS man en momboir van Jenneke dochter van Anthonis Aerts de MENTEN van 18.3.1623, welke camer apart bewoond wordt, aan Willem Thomas van GESTEL, die 102 gld leent van de verkopers.
29.11.1646 | R 1568 | f 117v | GA Den Bosch

Laureijns Huijberts van LOEMEL verkoopt krachtens vonnis van schepenen van 's-Hertogenbosch wegens gebrek aan betaling van een jaarlijke en erffelijke chijns door Jan zoon van Pieter PIETERS, ketelaer, in huwelijk hebbende Jenneke dochter van Anthonis Aerts de METTEN op 18.3.1623 een camer naast "in de Truijfel" de achterste kamer - de middelste is gemeenschappelijk aan deze kamer en de eerste - aan Aert Jan van SCHIJNDEL.
29.11.1646 | R 1568 | f 118v | GA Den Bosch

Aert Aerts de COCK van HEEL man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Peeter ADRIAENS, eerder weduwe van Frederi JANSEN cedeert de tocht in een huijsing achter de Mandemakers tussen Cornelis ROELOFS, havenmeester en de weduwe van Laureijns LEEUW welk huis Arnd zoon van wijlen Gooswijn AERTS verkocht had aan Dierck zoon van wijlen Dierck van BUEREN op 11.2.1574 en op 11.7.1587 aanbestorven is aan Pieter ADRIAENS man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Dierck Diercx van BUEREN, aan Jan en Goijaert zonen van Frederick en Anneke voorsz; Merike dochter van Frederick en Anneke voorsz; Jan Aerts van der VAIRT in huwelijk hebbende Peterke, Peter Jansen CLOPPERT man en momboir van Aelken en Jan Melgerse BEECKMAN, in huwelijk hebbende Jenneke, allen dochters van Frederick en Anneke voorsz, die het pand verkopen aan Jacop Everts van VUCHT, bierbrouwer.
27.12.1646 | R 1568 | f 151 | GA Den Bosch

Anthonis Reijnders de BRUIJN marktschipper van Middelburg op 's-Hertogenbosch verkoopt Jan RUTGERS, schipper en borger van 's-Hertogenbosch een smalschip groot 20 last, voor 1800 gld te betalen in zes termijnen eindigende op 1.5.1650.
Zijn borgen zijn: Jacop HENRICX en Rutger JANSSEN, ook schippers.
15.01.1647 | R 1568 | f 196v | GA Den Bosch

Isaack ARNTS marktschipper van Dord op 's-Hertogenbosch heeft zijn smalschip verkocht aan Herbert ADRIAENSZ op 26.1.1647 voor fl 1300,-. Herbert betaalt fl 400,- bij de overdracht en verder elk jaar 300 gld. Peter THOLINCK gemachtigde van Isaack voor notaris Daniel ELBOO te Dord op 15.3.1647 verkoopt het restant van de 1300 gld aan Laurens van KESSEL tot behoef van Johan de HULTER.
Afgelost op 22.3.1653 (R 1568 f 380v).
18.03.1647 | R 1568 | f 217v | GA Den Bosch

Anthonis ANTHONIS en Dierck Peters van HOOCHSTRATEN, momboirs over de onmondige naerkinderen van Herman Peter van STIPHOUT bij Marijke Jans van ASTEN zijn laatste huisvrouw en actie en transport hebbende van Elisabeth meerderjarige dochter van Herman voorsz bij Henricxken ZEBERTS zijn eerste huisvrouw en van willem SCHEPENS man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw ook dochter van Herman en Henricxken voorsz, op 21.1.1647, verkopen een vijfde woning achter "de Truijfel" in een rij van vijf, tussen de stadswal en de vierde camer van willem THOMAS, aan Joris van HENGEL, ten behoeve van Jenneke PETERS van STIPHOUT weduwe van Huijbert van HENGEL, moeder van Joris.
22.03.1647 | R 156S? | f 267 | GA Den Bosch

Reijnder Jacobs van CLEIJEN man en momboir van Diericxken zijn huisvrouw dochter van wijlen Geraert Geraerts de REUS verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 5/5/00 van en uit het huis met vijf cameren "de Truijfel" achter de Mandemakers tussen Geraert Daniels van DIJCK en Jan PETERS, welke chijns Herman Peters van STIPHOUT weduwnaar van Henricxken zijn huisvrouw dochter van mr Zebert Jan GEENEN verkocht had aan Jenneke dochter van Goijaert HICKSPOIRS op 11.8.1631 en Diercken aanbestorven via Jenneke voorsz krachtens haar testament van 12.6.1640, aan Jacob GIJSSELEN.
25.05.1647 | R 1568 | f 512v | GA Den Bosch

Gielis KETGEN notaris gemachtigd van Jasper Cornelis BACKER voor schepenen van Engelen op 30.8.1647, verkoopt huis achter de Mandemakers "de vergulde Truijffel" tussen de kinderen van Joachim Hendrick JOACHIMS en Floris Floris van AMELROIJE door Jasper gekocht op 9.7.1642 van Goijaert Cornelis van DOOREN, aan Abraham van WAES, stadstimmerman.
26.11.1647 | R 1569 | f 93v | GA Den Bosch

Peterke WILLEMS weduwe van Jan Coernelis HEEREN, pleijtmaker, verkoopt een huis achter de Mandemaeckers, tussen het pand van Jan CORNELISSE en het huis van Henrick JANSE boomwaarts - door Jan CORNELISSEN voor 2/3 gekocht van Jasper CORNELIS, zijn broeder en Augustijn CIERMANS in huwelijk hebbende Marijken CORNELISSEN, zijn zuster, op 4.2.1637 en het laatste derde deel verkregen bij cessie van de tocht door zijn moeder Neesken Anthonis de LOUW weduwe van Cornelis JANSEN, pleijtmaker, aan Peter ANTHONISSEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Breda.
27.11.1647 | R 1603 | f 40 | GA Den Bosch

Peterke WILLEMS, weduwe van Jan Cornelis HEEREN, pleijtmaker verkoopt een camer op de hoek van vier onder een dak, achter de Mandemakers in een straatje naast "de Gulden Truijffel, door Jan CORNELISSEN gekocht van Goijaert Cornelissen van DOOREN op 10.12.1640, aan Henrick PETERS (= van BERGEN), culdermaecker.
(Kuldérmaker = lederen wambuismaker).
27.11.1647 | R 1603 | f 41v | GA Den Bosch

Peterke WILLEMS, weduwe van Jan Cornelis HEEREN, pleijtmaker verkoopt de kamer naast de kamer op de hoek van 4 onder één dak in een straatje naast "de Gulden Truijffel" door Jan Cornelissen gekocht van Goijaert Cornelis van DOOREN op 10.12.1640 aan Cornelis Thomas van GERWEN, wonende te Berlicum.
27.11.1647 | R 1603 | f 42 | GA Den Bosch

Jan zoon van wijlen Peter Gerard VUCHTS verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van fl 7/15/00 van en uit de helft van een huis "de Blauwe Sleutel" achter de Mandemakers, tussen Willem OTTEN en kinderen en Cathalijn GOOSSENS, welke chijns Henrick van den BOGAERT, schout te Gemert man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Hendrick Reijnders POTTEIJE bij Heijlwig zijn huisvrouw dochter van Nicolaes van BERCKEL verkocht had aan Igrom Reijnder POTTEIJE en Wouter EELKENS, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Peter Gerard VUCHTS bij wijlen Dymphna POTTEIJE op 15.3.1635 wen Jan voorsz ten deel gevallen, aan Wouter Henrick EELKENS.
21.01.1648 | R 1569 | f ? | GA Den Bosch

Aert Jans van SCHIJNDEL man en momboir van Peterke zijn huisvrouw dochter van Cornelis de GRUIJTER, eerder weduwe van Gerard Jacobs de COOT alias HUIJGERMANS verkoopt, krachtens testament van Peterke en Gerard voorsz gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH op 6.1.1646 een jaarlijke en erffelijke chijns van 38/10/00 van en uit een huijsing achter de Mandemakers omtrent de Vischmarkt tussen "in de Zwarte Ruijter" van Laurens Henricx van RAVENSTEIJN en Dierck Jansen BACKERS "in den Witvoet", gekocht door Gerard voorsz van Geertruijd dochter van wijlen Boudewijn Peters van SANTVOIRT weduwe van Gielis Adriaen van HEZE op 15.2.1642, aan Johan van der HORST, raad van 's-Hertogenbosch.
02.03.1648 | R 1588 | f 396 | GA Den Bosch

Michiel van HAUBRAKEN, clercq ter gemeentesecretarie, gemachtigd voor Laurens van KESSEL op 16.3.1648 door Aert Aerts van HOUT, coeckenbacker, verkoopt Catharina NIEULAET weduwe van Balthasar Adriaen van DRUENEN een jaarlijke en erffelijke chijns van 32 car gld van en twee naast elkaar gelegen huizen, het ene genoemd "in St Berber" en de ander "in t Merenbeeck" nu "in den Suetenbeet" aan de Haven tussen de weduwe van Jan HENRICX, vischcoper en de weduwe van Laurens van LIMBORCH Gielis van HAERLEM, eigenaar van de lening, verkregen bij erfdeling van de goederen van Catharina NIEULAET, verklaart dat de lening afgelost is op 5.5.1685.
18.03.1648 | R 1588 | f 314v | GA Den Bosch

Anneke dochter van Willem GIJSBERTS weduwe van Cornelis Herman BAILLARTS cedeert de tocht in een huis, de helft in twee woningen onder een dak achter de Mandemakers, door Cornelis gekocht van Lambert zoon van Dierck GEMMENS op 12.1.1601, aan Frans, Jacob en Geertruijt in huwelijk hebbende Johannes DAMEN en Maijke in huwelijk hebbende Herbert DIERCX, allen kinderen van Anneke en Cornelis voorsz, die het goed verkopen aan Jan Gerarts SNEL, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Leiden.
20.04.1648 | R 1603 | f 261 | GA Den Bosch

Adriaen Jacobs van DIJCK alias den BOCK verkoopt Joris GOOSSENS, drapenierder een jaarlijke en erffelijke chijns van 17/10/00 van en uit het huis "in de Gulden Truijffel" op de Haven tussen de weduwe en de kinderen van Anthonius AERTSEN - boomwaerts - en een gangetje daar tussen en de weduwe en de kinderen van Aert Aertsen BECKER, achter grenzend aan de camer van de kinderen van Herman Peters van STIPHOUT, losbaar met 300 car gld.
30.05.1648 | R 1603 | f 349 | GA Den Bosch

Willem Henricx van WAGENINGEN verkoopt een kamer achter de Mandemakers, achter het huis "de Peperkoek" tussen Marten van BREMEN en Gijsbert van (MUNSTER)BILSEN, door Willem gekocht van Henrick Eijmberts van CROMVOIRT op 16.1.1646, aan Henrick Wouter van den ANDEL, bierbrouwer.
12.03.1649 | R 1571 | f 343v | GA Den Bosch

Jan en Dierck zonen van wijlen Dominicus zoon van Dierck Jan ROVERS bij Goosken zijn huisvrouw dochter van wijlen Henrick Goossen BEIJENS, voor henzelven en in naam van hun broeder Henrick ook zoon van Dominicus en Goosken, hadden 4 in een camer achter de Mandemakers verkocht aan Pauwels Jan AERDEMANS in huwelijk hebbende Lijske dochter van Dominicus en Goosken voorsz op 30.3.1641 Pauwels verkoopt deze cmaer tegenover het Veeregat en tussen Tielman Diercx van DRIEL en de erfgenamen van Aert JANSEN aan Jacob GIJSBERTS, die aan Pauwels een jaarlijke en erffelijke chijns verkoop van 35 car gld, losbaar met 700 gld.
05.05.1649 | R 1571 | f 422v | GA Den Bosch

Gerardt Cornelis Luijt van der MEULEN weduwnaar van Maijke dochter van Jan van der SCHUEREN verkoopt, krachtens testament gepasseerd voor notaris Thomas van TURNHOUT op 13.8.1644, aan Ritsert CANDRO een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld van en uit een camer, uitgaan de in een straatje achter "de Swaen" op de Haven tussen Jan Jan van GEFFEN "in de Arke Noë" en Hendrick EVERTS. Losbaar met 200 car gld.
12.05.1649 | R 1571 | f 529v | GA Den Bosch

Laureijns Jan LAUREIJNS man en momboir van Lijsken zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck HAVENS, eerder weduwe van Laurens Lenaert van LIMBORCH - Lijsken krachtens testament met van LIMBORCH gepasseerd voor notaris Nicolaes NIJEHOFF op 30.12.1645, verkoopt Franske KUIJSTEN, bagijn op de Groote Bagijnhof te 's-Hertogenbosch een jaarlijke en erffelijke chijns van fl 11/10/00 van en uit een huis achter de Mandemakers, "in St Peter" tussen het pand van Aert AERTS, peperkoekbakker en het huis van Jacob EVERTS, bierbrouwer, losbaar met fl 230,-.
Afgelost door de weduwe van Goijaert CLAESSEN aan GIjsbert van HAMEL, rentmeester van het Grote Gasthuijs op 21.9.1666.
18.05.1649 | R 1604 | f 248v | GA Den Bosch

Isak en Anneke, kinderen van wijlen Pauwel zoon van wijlen Peter PELGROMS, raad van 's-Hertogenbosch; Pous Peten van SANTEN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, ook dochter van wijlen Pauwel voorsz; Isack gemachtigd van zijn zuster Petronella dochter van Pauwels PELGROMS voor notaris Thomas van TURENHOUT op 1.10.1649; Elisabeth gemachtigd van haar zuster Hester PELGROMS en Geraert van, WOESTENBERGE haar man, voor notaris Jan DRABBE te Breda op 24.9.1649 verkopen een huis achter de Mandemakers "in Ceulen" tussen het pand van eertijds Jan Willemse HACHTIENS, schipper en nu Daniel Gijsbert van SUTPHEN - vismarktwaarts en het huis van Goijaert AERTSEN, viscoper boomwaarts - welk huis door mr Johan PELGROMS ten thijns uitgegeven is aan Johan Johan van OIRSCHOTH op 25.9.1628 en door Pauwels PELGROM vernaderd op 24.1.1629, aan capiteijn Jan Roeloffs van NUWVEEN, die hieruit een jaarlijke en erffelijke chijns verkoopt van 24 gld aan de verkopers. Afgelost op 21.1.1655 aan Hendrick PETERS.
19.10.1649 | R 1605 | f 11 | GA Den Bosch

Anthoniske dochter van Dierck Jansen BECKERS, weduwe van Gerard LENAERTS verkoopt een smalschip van 28 á 29 last, het marktschip van 's-Hertogenbosch op Haarlem aan Gijsbert KUIJSTEN, raad van 's-Hertogenbosch tot behoef van Gijsbert van HAMEL, ook raad van 's-Hertogenbosch.
13.11.1649 | R 1572 | f 144 | GA Den Bosch

Jan Jansen BACKER koopman te 's-Hertogenbosch weduwnaar van Margriet Anthonis van SCHIJNDEL cedeert de tocht in een huis "de Witvoet", achter de Mandemakers, tussen "den drie Moriaenshoofden", eerst eigendom van de weduwe van Jacob AERTS en nu Marten Jans BRASSEUR marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gouda en het pand van eertijds Herman WIJNANTS en nu Jan Claeszen BACKER, door Willem Jansz HACHTIENS man en momboir van Antonia zijn huisvrouw dochter van wijlen Dierck Jansz van RUERMONDE bij wijlen Aelken dochter van Anthonis Jan WEIJGERGANCX en Alart Cornelis de ROOVER man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw dochter van Dierck Jansz van RUERMONDE bij Aelken voorsz en de momboirs over de onmondige kinderen: Dierck en Maria, van Dierck en Aelken voorsz, op 5.5.1639 verkocht aan Jan Jansen BACKER, aan zijn zoon Jan BACKER, de Jonge bij Margriet voorsz, Catharina dochter van wijlen Adriaan FILTERS bij Margriet Anthonis van SCHIJNDEL uit haar eerste huwelijk, Jan COPIER man en momboir van Thomasken zijn huisvrouw ook dochter van Adriaen en Margriet eerder genoemd. Zij verkopen het goed aan Anthonis zoon van wijlen Aert CORNELIS, die een hypotheek geeft aan de verkopers.
05.01.1650 | R 1573 | f 306 | GA Den Bosch

Adriaen Jacobs van DIJCK, karman, weduwnaar van Margriet Jan van BREUCHEL verkoopt de huijsing "in de gulden Truijfel" achter de Mandemakers, tussen eertijds de weduwe en kinderen van Anthonis AERTS - boomwaarts - en een gangetje en de weduwe en kinderen van Aert AERTS des backers, achter grenzend aan een camer eertijds van de kinderen van Herman Peters van STIPHOUT op 18.2.1645 gekocht van Elisabeth en Mechtelt dochters van wijlen Hermar Peters van STIPHOUT bij wijlen Hendricxken dochter van mr Sebert van BERCHEN, Anthoni ANTHONIS en Huijbert van HENGEL momboirs over de drie naerkinderen van wijlen Herman Peters van STIPHOUT bij Maria zijn laatste huisvrouw dochter van wijlen Jan Marcelis van ASTEN, aan Anthonij de BOOMEN, gezworen bode van 's-Hertogenbosch op Antwerpen.
19.02.1650 | R 1593 | f 5 | GA Den Bosch

Michiel van HAUBRACKEN, clercq ter gemeentesecretarie, gemachtigd voor notaris Peter de LOUWE op 6.3.1650 door Franchoijsken dochter van wijlen Frans Jan KUIJSTEN, bagijn op den Grooten Bagijnhof te 's-Hertogenbosch, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 11 car gld van en uit "in St Peter", achter de Mandemakers, tussen Aert AERTS, peperkoekbakker en Jacob EVERTS, bierbrouwer, welke chijns Laureijns Jan LAUREIJNS, man en momboir van Elijsabeth zijn huisvrouw dochter van wijlen Dirck HAVENS, eerder weduwe van Laureijns Lenaerts van LIMBORCH door Elijsabeth en haar huidige man verkocht krachtens testament van Elijsabeth en haar eerste man, gepasseerd, welke chijns verkocht is aan Frans Jan KUIJSTEN op 18.5.1649, aan Laureijns van KESSEL, voor Gijsbert van HAMEL, rentmeester van den Grooten Gasthuijs, ten behoeve van deze instelling.
09.03.1650 | R 1592 | f 376v | GA Den Bosch

Neeske weduwe van Cornelisa JANSEN, pleijtmaker, verkoopt een huis achter de Mandemakers tussen de stadshouttuijn en het pand van Anneke weduwe van Jan GERAERTS, door Cornelis JANSEN gekocht van Pauwels en Willem zonen van Jan ANTHONI op 8.8.1633, aan Augustijn CIERMANS.
20.04.1650 | R 1574 | f 104 | GA Den Bosch

Mr Johan van RAVENSTEIJN, procureur, gemachtigd van mr Gijsbert van HAMEL, raad van 's-Hertogenbosch, voor notaris Jacob van BUEREN op 8.4.1650, verkoopt een smalschip 28 á 29 last, het marktschip van 's-Hertogenbosch op Haarlem, dat Anthoniske dochter van Dierck Jan BACKERS aan Gijsbert vooresz verkocht had op 13.11.1649, liggende in de haven van 's-Hertogenbosch, aan Jan Pauwels van BLOMMENDAAL.
09.05.1650 | R 1574 | f 52 | GA Den Bosch

Anneke dochter van wijlen Sebastiaen SUIJKERS weduwe van Jan Gerards SNEL cedeert een nieuw huis achter de Mandemakers, tussen Neesken weduwe van Cornelis JANS - vischmarktwaarts - en Dierck WILLEMS, aan Laurens van KESSEL tot behoef van haar onmondige zoon Sebastiaen SNEL.
20.08.1650 | R 1574 | f 321 | GA Den Bosch

Mr Jan van RAVENSTEIJN - op request van Goijaert Peters LACCHART en andere gelijke crediteuren van de geabandonneerde boedel van wijlen Gijsbert van der LIJNDEN, zeilmaker te 's-Hertogenbosch, volgens apostille van de Raad van Brabant op 12.11.1649 geinstitueerde curator - heeft bij vonnis van schepenen van 's-Hertogenbosch op 9.3.1650 verkocht het huis eerder genoemd "de Swijnscop" en nu "de dreij Zeijldragers", achter de Mandemakers tussen "het Vosken" en Claes Jan van BERCKEL - een straatje daar tussen - door Jan Davidt van OIRLE gekocht op 22.4.1629 en door David Jan Peters SNEEUWIJNT verkocht aan Gijsbert voorsz op 25.5.1644, aan Johan Davidts van OIRLE.
05.01.1651 | R 1573 | f 188 | GA Den Bosch

Hendrick Jansen van der HEIJDEN, koopman, verkoopt het huis "in t Swaentien" achter de Mandemakers tussen de duwe en de kinderen van Frans van der WOUW en Margriet HORSTIENS, welk opgewonnen huis Hendrick bij laatste slijting op 4.11.1650 voor de notaris verworven had, aan Geurden Peter TIMMERMANS.
23.02.1651 | R 1606 | f 144 | GA Den Bosch

Henrietta en Elisabeth dochters van wijlen mr Henrick van HORENBEECK licentiaet in de rechten, bij Elisabeth van VECHEL verkopen een chijns van 8 ponden van en uit een huis te 's-Hertogenbosch over de Vischbrugge tussen de weduwe van Willem KEMP en haar kinderen en Laureijns AERTS, welke chijns voor de helft door Alverken dochter van wijlen Herman van den BROECK weduwe van Herman zoon van wijlen Aerts van der LAEWU verkocht is aan Geertruij weduwe van Goijaert van VECHEL op 14.10.1500, aan Henrick Fransen van SUSTEREN.
29.04.1651 | R 1595 | f 78v | GA Den Bosch

Hendrick Adriaens van VLIJMEN, crodecruijer, verkoopt een huijsing achter de Mandemakers tussen Cornelis Cornelis van DOIREN - vischmarktwaarts - en Cornelis JANS, pleijtmaker door Hendrick bij evictie gekocht op 26.10.1650, aan Anthonij BROUANEN.
02.05.1651 | R 1575 | f 226v | GA Den Bosch

Petronella weduwe van Gerard van GESTEL verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 07/00/00 van en uit een huis "de Swaen" achter de Mandemakers tussen Jan Jan van GEFFEN "in de Arke Noë" en Henrick EVERS, welke chijns Geraerd zoon van Cornelis LUIJT aan Gerard Jan van GESEL verkocht had op 28.5.1642, aan Aert Ariens VEMEER, hoefsmid.
13.05.1651 | R 1575 | f 229v | GA Den Bosch

Laureijs Jans van NAMEN man momboir van Lijsken zijn huisvrouw dochter van Dirck Willem HAVENS, eerder weduwe van Laureijs Lenaerts van LIMBORCH - Lijsken krachtens testament gepasseerd met haar eerste man voor notaris Nicolaes van NIJEHOFF op 30.12.1645 verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 11 car gld van en uit het huis "in St Peter", achter de Mandemakers tussen het pand van Jacob EVERTS en het huijs van Aert AERTS, aan mr Cornelis van MEERENDONCK, licentiaet in de rechten en raad van 's-Hertogenbosch ten behoeve van Hester van GRIENSVEN, losbaar met 200 gld.
Afgelost oop 31.10.1656.
01.06.1651 | R 1606 | f 323 | GA Den Bosch

Caspar LOMANS, ruijter onder Marquis de la FORCE leent 250 car gld van Cornelis Matthijs van der LIP van en uit het pand "in de stad Nimwegen" op de Haven omtrent de Boom tussen het pand van Cornelis voorsz in "de stad van Grave" - boomwaarts - en Frederick Matthijs der LIP - vismarktwaarts, op 1.5.1645.
Cornelis verkoopt deze chijns aan Dirck Jacobs SCHENCK en Cornelis van der PORTEN momboirs over de onmondige dochter van wijlen Willem Lambrecht SCHENCK.
12.06.1651 | R 1606 | f 355v | GA Den Bosch

Caspar DUIJTS man en momboir van Margriet willems de JONGE, eerder weduwe van Floris Peters van AMELROIJ - Margriet krachtens het testament van haar met Floris gepasseerd voor notaris Thomas van HIJNSBERCH op 25.2.1650 - verkoopt Jan Marten JANS en Jaspar van RIJNSHOVEN, blokmeesters van de blok van de Markt en Tolbrug, een jaarlijke en erffelijke chijns van 15 car gld van en uit een huis op de Haven, "de Pleijt", tussen Jan "in t Schip" en "de Truijffel" van Abraham WARS. Afgelost door Caspar op 2.11.1671.
07.11.1651 | R 1607 | f 21 | GA Den Bosch

Thielen Dircx van DRIEL verkoopt Jan ROELOFFS, cairman, een jaarlijke en erffelijke chijns van 5 car gld van en uit een huis op de Haven tussen "het wapen van Dort" van Maerten JANS en het huis van Jacob ... vismarktwaarts. Losbaar met 100 car gld.
30.12.1651 | R 1607 | f 73v | GA Den Bosch

Govert Peters TIMMERMAN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 40 car gld aan Nicolaes Aerts des MENSCHEN en Cornelis ISEBRANTS, momboirs over de onmondige Hendrick zoon van Aerts ISEBRANTS bij Thonisken HENRICX zijn huisvrouw van en uit het huis "het Swaentien", achter de Mandemakers, tussen het huis van de weduwe en de kinderen van Frans van WOUW en het pand van Margriet HORSTJENS.
18.01.1652 | R 1607 | f 131 | GA Den Bosch

Grietken dochtere wijlen Jan Geerts VERVLOED, daar moeder af was Margriet dochtere wijlen Jan Willem Adriaans, Willem Adriaans Molders als man en momboir van Willemke mijn huisvrouw, Adriaan sone Jan Jacobs van Rijswijk, als man en momboir van Anna zijn huisvrouw, Cornelis Joost Pauwels als man en momboir van Cathalin sijn huisvrouw, alle gezusteren, dochters van wijlen Jan en Margriet voorsz en met hen Peter Jan Willems als gemachtigde van Maria en Anthonia dochtere wijlen Jan en Margaretha voorsz, verkopen woonhuis etc te Oisterwijk achter de watermolen ter Borcht aan Jacob sone Andries Peters van de Voort.
16.02.1652 | R 346 | f 12 | RA 's-Hertogenbosch

id. een akker als weide te Haeren aan Lambert zoon van wijlen Dierck Wouter van ESCH.
Jan Adriaen de CORT man en momboir man Aleijdt zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Aert Claes van VUCHT bij wijlen Geertruijd dochter van wijlen Jan WILLEMS vernadert het perceel, zo weide als akker in de Gemullehoek, dat Lambert zoon van wijlen Dierck Wouter van ESCH gekocht had van de kinderen van wijlen Jan Hendrick VERVLOETR? daar moeder af was Margriet dochter van Jan WILLEMS voorsz. op 16.4.1653.
16.02.1652 | R 346 | f 13 | RA 's-Hertogenbosch

Gerard TIELMANS en Laureijs van BERCKEL, raden en rentmeesters van 's-Hertogenbosch verkopen Frederick Matthijs der LIP, stadsmetselaar, het grondstuk aan de Haven tegenover de stadscickcuijl waarop Frederik reeds een huis gebouwd had. Frederick verkoopt dit huis, tussen Caspar LOOMANS - boomwaarts - en een straatje - vismarktwaarts - aan Aert Jans PIJL, die een chijns van 60 car gld aan Frederick verkoopt, losbaar met fl 1200,-.
Afgelost aan Hendrik HOOS in huwelijk hebbende Wilhelmina dochter van Frederick Matthijs der LIP, mede in naam van de andere erfgenamen door Peter van HIJNSBERCH en Gijsbert van GRIENSVEN momboirs over de kinderen van Jan Nicolaes en Anthonij EECKHOUT, op 4.8.1693.
13.04.1652 | R 1607 | f 305 | GA Den Bosch

Aert CALEN momboir over Cathalijn onmondige dochter van willem IGROMS, verkoopt de helft van een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 cargld van en uit 1/5 van een huis, "de vergulde Truijffel" op de Brede Haven tussen Joachim Hendrick Joachim CLOOT en het huis van Margriet weduwe van Lambert Jacob HORSTKENS en nog van en uit het huis tussen het pand van Margriet en het huis van Hendrick Evert BASTIAENS, welke gehele chijns IJwaen Aernts van CEULEN, gemachtigd van Gerard Henricx van HAREN man en momboir van wijlen Cornelis Cornelis van DOREN verkocht had aan willem IGROMS vader en momboir over zijn onmondige kinderen bij Grietken ARNTS, op 4.11.1637, aan Willeboor den Jansz van den BROECK.
04.12.1652 | R 1608 | f 87 | GA Den Bosch

Adriaen Gerards van der STEEN verkoopt een kamer, lang gebruikt als stalling, bij de Vismarkt in een straatje achter "de Zwarte Ruijter", tussen "de Wildeman" en de stadswal, door Adriaen gebruikt naast zijn woonhuis "in de Grote Beer", gekocht van Catharina dochter van wijlen Daniel Anthonis van der LIJNDEN op 29.2.1652, aan Claes AERTS en Hendrick JANS, viscoper.
12.03.1653 | R 1608 | f 175 | GA Den Bosch

Trijntken dochter van Bastiaen BUSCH weduwe van Caspar LOOMANS, ruijter onder ritmeester BROEKHUIJSEN, verkoopt, krachtens testament gepasseerd voor notaris Pieter van BREE op 27.6.1652 een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld van en uit het huis "in de stad Nimwegen" op de Haven omtrent de Boom tussen Cornelis Matthijs van der LIP - boomwaarts - "in de Stad van den GRAEFF" en Frederick Matthijs van der LIP - vischmarktwaarts - aan Pauwels Wijnants SUIJSKENS, bierbrouwer.
26.11.1653 | R 1580 | f 78 | GA Den Bosch

Henrick NIEUWENKERCKE curator over Arnaud AERTS verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 46 car gld, door Peter Jan van WESEL verkocht aan Josina FRANSEN, ter tochte en haar zoon Arnd Jacob AERTS ten erfrechte op 25.9.1628, van en uit het huis "de Drueve" achter de Mandemakers naast "het Cleijn huijs" van Josina FRANSEN, aan Everaert GRAS man en momboir van Sibilla AERTS zijn huisvrouw, die deze chijns verkoopt aan Hendrick Jans van BRUSSEL alias van NUENEN.
01.12.1653 | R 1609 | f 52 | GA Den Bosch

Hendrick NIEUWKERCKEN, curator over de krankzinnige Arnout AERTSEN, gemachtigd voor schepenen van Colen verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 6 car gld van en uit een huijsing op de Haven "de Blauwe Slotel", tussen Jacobus en Hendrick Joachimus CLOOT, door Catharina dochter van wijlen Peter REIJNDERS weduwe van Peter TIELMANS, krachtens hun testament verkocht aan Josina weduwe van Jacob AERTSEN en daarna huisvrouw van Johan VEREN, koopman te Colen tot behoef van haar zoon uit het eerste huwelijk op 19.8.1622, aan Jacobus zoon van Arnout AERTSEN voorsz
02.12.1653 | R 1580 | f 205v | GA Den Bosch

Hendrick NIEUWKERCKEN, curator over de krankzinnige Arnout AERTSEN, gemachtigd voor schepenen van Ceulen, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld, door Goijaert en Nicolaes Aerts verkocht aan mr Johan PELGROM, licentiaet in de rechten ten behoeve van Josina FRANSEN weduwe van Jacob AERTSEN op 25.9.1628 van en uit het huis achter de Mandemakers "in Colen" tussen "de Druijve" en de weduwe Jan Aert CLAESSEN, aan Jacobus zoon van Arnout AERTSEN.
02.12.1653 | R 1580 | f 207 | GA Den Bosch

Hendrick NIEUWKERCKEN curator over de krankzinnige Arnout AERTSEN, gemachtigd voor schepenen van Keulen verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 60 car gld, door Cornelis Cornelis van DOREN verkocht aan mr Johan PELGROM licentiaet in de rechten tot behoef van Josina FRANSEN van en uit het huis "de Drie Moriaenshoofden" tussen Dierck BACKER en "de Hollandsche Tuijn" van Nicolaes Jans van BERCKEL op 25.9.1628, aan Bernt EMONTS en Josina zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnout AERTS.
02.12.1653 | R 1580 | f 208 | GA Den Bosch

Henrick NIEUWKERCKEN curator over de krankzinnige Arnout AERTSEN, gemachtigd door schepenen van Ceulen, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 30 car gld verkocht door Jan Jan van OIRSCHOT aan mr Johan PELGROM Licentiaet in de rechten van en uit het huis "Colen" achter de Mandemakers, op 25.9.1628, tussen de weduwe van Joost CLAESZ en de weduwe van Aert CLAESZ aan Barnt EMONTS en zijn vrouw Josina.
02.12.1653 | R 1580 | f 208v | GA Den Bosch

Jacobus zoon van Arnout AERTS verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 6 car gld van en uit een huis "de Blauwe Sleutel" achter de Mandemakers tussen Jacobus ... en Hendrick Joachims CLOOT, welke chijns Hendrick NIEUWKERCKEN momboir over de krankzinnige Arnout AERTS op 2.12.1653 aan Jacobus voorsz verkocht had, aan Cornelis GOOSSEN.
11.12.1653 | R 1580 | f 217v | GA Den Bosch

Dirck zoon van wijlen Jan Jansen van GEFFEN de Jonge, Jan Geraerdts van HEUSDEN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Jan Jansen voorsz; Jan Jan van GEFFEN de Oude met Cornelis SIJMONS momboir over de vijf onmondige kinderen van Jan Jan van GEFFEN de Jonge, verkopen huis achter de Mandemakers tussen Cornelis van DOREN eertijds en daarna zijn kinderen en "de Swaen" van Jan PETERS, capiteijn, schipper, wonende te Dordrecht en nog een camer achter het voorsz huis door Jenneke dochter van wijlen Herman Jacop CORSTIAENS bij wijlen Margriet zijn huisvrouw dochter van Lambert Anthonis PRAES weduwe van Wouter DINGEMANS; Marten Dirck van DIJCK man en momboir van Maijke zijn huisvrouw ook dochter van Herman en Margriet voorsz, die het resterende deel aanbestorven was via haar grootouders op 23.7.1635, aan Gerard van PINXTEREN.
12.12.1653 | R 1580 | f 214 | GA Den Bosch

Bernt EMONTS man en momboir van Josina zijn huisvrouw dochter van wijlen Arnout AERTS, zoon van wijlen Jacob AERTS bij Josina FRANSEN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 60 car gld, door Cornelis Cornelis van DOREN verkocht aan Johan PELGROM tot behoef van Josina FRANSEN voorsz, van en uit een huis "de drie Moriaenshoofden" achter de Mandemakers, op 25.9.1628 en door Hendrik NIEUWKERCKEN verkocht op 2.12.1653 aan de verkopers, aan Nicolaes Aerts des MENSCHEN.
23.04.1654 | R 1580 | f 256v | GA Den Bosch

Cornelis Cornelis van DOREN heeft 660 car gld geleend van mr Johan PELGROM, licentiaet in de rechten van en uit "de drie Moriaenshoofden" achter de Mandemakers, tussen Dierck BECKERS en "de Hollandsche Tuijn" van Nicolaes Jans van BERCKEL ten behoef van Josina FRANSEN weduwe van Jacob AERTS op 25.9.1628. Deze lening is daarna verkocht door Hendrick NIEUWKERKEN momboir over de krankzinnige Arnout zoon van wijlen Jacob AERTS verkocht aan Barnt EMONTS op 2.12.1653. Barnt verkoopt deze lening aan Nicolaes Aert SMENSCHEN.
23.04.1654 | R 1580 | f 258 | GA Den Bosch

Jenneke huisvrouw van Jan Janse van OIRSCHOTH ruijter in de compagnie curassiers van Baron van WESEMAEL, leent 600 car gld van en uit een huijsing "in Colen" achter de Mandemakers, tussen de weduwe van Joost CLAESSEN en de weduwe van Aert CLAESSEN, van Johan PELGROM licentiaet in de rechten te 's-Hertogenbosch tot behoef van Josina dochter van wijlen Cornelis FRANKEN en weduwe van Jacob AERTSEN tot behoef van haar zoon Arndt Jacob AERTSEN op 25.9.1628 en daarna door Hendrick NIEUWKERCKEN, curator over de krankzinnige Arnout AERTS, gemachtigd voor schepenen van Keulen, verkocht aan Barend EMONTS, man en momboir van Josina zijn huisvrouw dochter van Arnout JACOBS, die de lening verkoopt aan Querijn Adriaens BUER.
29.09.1654 | R 1580 | f 301 | GA Den Bosch

Willem EVERTS, viscoper, in huwelijk hebbende IJtke zijn huisvrouw, dochter van Frans JANS, universeel erfgenaam van willem zoon van Cornelis WILLEMS bij Maijke dochter van Frans JANSZ voorsz, verkoopt 1/3 van een jaarlijke en erffelijke chijns van fl 23/02/08, te betalen aan Cornelis ADRIAENS tot behoef van Jan onmondige zoon van Frans JANS, absent, van en uit het huis, eertijds "de Olijmolen" en nu "het huis van wouw", achter de Mandemakers op de Haven tussen "de Swaen" toebehorende Andris Adriaen de CORT en "het Schip" van Jan JANS, door de voorsz Cornelis ADRIAENS ten chijns verkocht op 7.5.1637 en welk 1/3 deel willem aanbestorven is via zijn moeder, die voor 1/3 erfgenaam was van Jan voorsz, overleden in het buitenland, aan Claes AERTS, deken van het viscopersgilde.
03.03.1655 | R 1610 | f 235v | GA Den Bosch

Engel Adriaen van GENDEREN te Hedickhuijsen, verkoopt een huis op de Oude Haven, voor dezen genaamd achter de Mandemakers, tussen Diercxke weduwe van Nicolaes van BERCKEL - boomwaarts - en Marcelis Jan van GESTEL, steenverkoper en een gangetje tussen beiden - vischmarktwaarts achterwaarts grenzend aan Gijsbert van Munsterbilze, zakkendrager, door Engel gekocht van Marcelis Jan van GESTEL op 1.12.1632, aan Dierck Arnts SMITS, schipper.
Vernaderd door Peter zoon van Adriaan van GENDEREN te Hedickhuijsen op 23.3.1655.
22.03.1655 | R 1582 | f 347 | GA Den Bosch

Jan de VOS zoon van mr Joris de VOS bij Lucia zijn huisvrouw dochter van Adam GIELIS en Alard van RIEMSDIJCK, man en momboir van Willemijn zijn huisvrouw dochter van Joris en Lucia voorsz - Alard nog gemachtigd van zijn schoonzuster Agnes, religieuse in het klooster van O.L. Vrouwe Wijngaert te Weert, voor notaris Bartholomeus LOSAARTS te Weert op 5.7.1655, verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van en uit 5 kamers onder één dak achter de Mandemakers tussen twee gangetjes achter "de Vergulde Truijffel", door Jan zoon van Tielman TIELMANS, viscoper en Anthonis zoon van wijlen Aert HENRICX, bakker, verkocht op 26.11.1613 aan Francis zoon van Roeloff Jans NOPPEN, gerechtigd van Eercken RAAFF weduwe van Jan zoon van wijlen Jan Jacobs Gilis van MECHELEN tot behoef van Eercke en haar enige dochter Willemke bij de voorsz Jan Jan Jacobs Gilis van MECHELEN en de verkopers aanbestorven via hun ouders, aan Daniel WICHELHUIJSEN, blokmeester van het blok van de Kerkstraat.
23.07.1655 | R 1610 | f 350v | GA Den Bosch

Cornelis Matthijs van der LIP, stadsmetselaar en gezworen paalmeester weduwnaar van Jenneke Gijsberts BRUIJSTEN, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 36 car gld aan Johan Davids van OERLE, raad van 's-Hertogenbosch van en uit een huis aan de Haven.
Afgelost door Jan Aelberts BACKER, aan Martinus ACKERSDIJCK, een der regenten van het stads armen weeshuis op 9.10.1664.
25.09.1655 | R 1583 | f 88 | GA Den Bosch

Peterke dochter van wijlen Willem Anthonis van BERLIKOM, weduwe van Anthonis, enige zoon van wijlen Adriaen Anthonis van ENGELEN, verkoopt, krachtens testament gepasseerd voor notaris Gillis KETGEN op 15.1.1632 vier huizen onder één dak - de laatste huijsing - boomwaarts - tegenover het Veeregat, naast een ander huis van Peterke Anthonis als enig erfgenaam van zijn vader aanbestorven, aan Jan Jochems van SWALUE, die fl 287/10/00 leent van Peterke voorsz. Afgelost op 19.2.1657.
16.02.1656 | R 1611 | f 106v | GA Den Bosch

Peterke dochter van wijlen Willem Anthonis van BERLIKOM, weduwe van Anthonis, enige zoon van wijlen Adriaen Anthonis van ENGELEN, verkoopt krachtens het testament gepasseerd voor notaris Gillis KETGEN op 15.1.1632, een huis, grenzend aan Jan Jochems van SWALUWE - boomwaarts - en het pand van Coenraet SCHEFFERS - vismarktwaarts - Anthonij als enig erfgenaam van zijn vader aanbestorven, achter de Mandemakers, aan Jan Everts van ENGELEN.
16.02.1656 | R 1611 | f 107v | GA Den Bosch

Peterke dochter van wijlen Willem Anthonis van BERLIKOM, weduwe van Anthonis, enige zoon van wijlen Adriaen Anthonis van ENGELEN, verkoopt, krachtens het testament, gepasseerd voor notaris Gillis KETTGEN op 15.1.1632, een kamer - het hoekpand van 5 onder één dak - "de Posthoren", tussen het huis van Jan Everts van ENGELEN - boomwaarts en Henderske weduwe van Jan HORSTJENS - vismarktwaarts achter de Mandemakers, Anthonij aanbestorven als enig erfgenaam van zijn vader, aan Coenraet SCHEFFERS, die van Peterke fl 212/10/00 leent.
10.05.1656 | R 1611 | f 204v | GA Den Bosch

Herbert ADRIAENSZ, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gorcum, woont te 's-Hertogenbosch, koopt van Marijke ELIAS weduwe van Henrick Jansen PETELL te Rotterdam, een smalschip voor 1550 gld.
24.05.1656 | R 1585 | f 160 | GA Den Bosch

Robert ROBERTS man en momboir van Jenneke JANSEN, enige erfgenaam van Trijnke dochter van wijlen Bastiaen BRANTS weduwe van Caspar LOOMANS, krachtens testament gepasseerd voor notaris Henrick van DUERSEN op 26.11.1653, verkoopt het huis "in de stad van Nimwegen" bij de Boom op de Haven tussen Cornelis Michiels van der LIP, stadsmetselaer - boomwaarts - en het huis, eertijds van Frederick MICHIELS (van der LIP), nu Aert Jans PIJLS - vismarktwaarts - door Caspar gekocht van Cornelis voorsz op 19.3.1644, aan Aert Jans PIJLS.
01.07.1656 | R 1585 | f 178 | GA Den Bosch

Cornelis Matthijs van der LIP, stadsmetselaar en gezworen paalmeester verkoopt Johan van BLOTENBURGH, rentmeester van het Adam van MIERDEN mannengasthuis een jaarlijke en erffelijke chijns van 16/10/00 van en uit drie naast elkaar staande huizen aan de Haven tussen de nalatenschap van Frederick Matthijs van der LIP - zuidwaarts - en de weduwe van Frans Pieters van BALEN. Losbaar met 300 gld. Afgelost door de kinderen van Cornelis op 13.5.1682.
01.08.1656 | R 1585 | f 271v | GA Den Bosch

Cornelis Matthijs van der LIP, stadsmetselaer en gezworen paalmeester, weduwnaar van Jenneke Gijsberts BRUIJSTEN, verkoopt krachtens hun testament gepasseerd op 24.3.1644 voor notaris Henrick van EIJNDHOVEN een nieuw gebouwd huis op de Haven bij de Boom op de grond van de afgebroken barakken, aan Jan Aelberts BACKER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op 's-Gravenhage, grenzend aan de verkoper.
11.04.1657 | R 1586 | f 488v | GA Den Bosch

Cornelis Matthijs van der LIP, stadsmetselaar en gezworen paalmeester, weduwnaar van Jenneke Gijsberts BRUIJSTEN, verkoopt, krachtens testament gepasseerd voor notaris Henrick van EIJNDHOVEN op 24.3.1644, een jaarlijke en erffelijke chijns van 15 car gld van en uit twee huizen naast elkaar "in de stad van de Graeff" tussen Aerts Jan de PIJL - zuidwaarts - en Mari weduwe van Frederick Matthijs van der LIP, aan de Haven, aan Jacob FOCANUS, tot behoef van het armen weeshuis. Losbaar met 300 car gld. Afgelost door de kinderen van Cornelis voorsz op 27.5.1679.
02.05.1657 | R 1586 | f 257v | GA Den Bosch

Coenraed SCHEFFERS leent 265 gld van Sara dochter van Jacob HENRICX op onderpand van zijn huijsing - het tweede uit een blok van vier - "de Posthoorn" tegenover het Veeregat tussen Jan EVERTS - boomwaarts en Hendricxke weduwe van Jan HORSTJENS.
12.12.1657 | R 1613 | f 54v | GA Den Bosch

Wouter van ACHELEN, apotheker, man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Dierck Dierck van ERP, verkoopt een huis op de Haven, achter de Mandemakers, tussen "in t cleijn Beerken" - vismarktwaarts - en "de Pauw" - boomwaarts - aanbestorven via zijn ouders, aan Jacobus Boudewijns van IPEREN tot behoef van Catharina van der PLANCKEN, weduwe van Dierck Diercx van ERP.
17.01.1658 | R 1588 | f 273 | GA Den Bosch

Daniel Henricx van BISEVELT heeft, op verband van een huis achter de Mandemakers tussen het huis van Cornelis ROELOFS en "het Appelboomke" van Jan Jans van AMEIJDE, op 10.2.1638 geld geleend van Marcelis Jan Janse van GESTEL en Tielman Evert CORSTIAENS, momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Gijsbert HENRICX.
Henrick en Aelken, meerderjarige kinderen van Gijsbert HENRICX verkopen deze lening, waarop jaarlijks 24 gld betaald wordt, aan Susanna WILLEMS weduwe van Cornelis ENGELEN.
25.06.1658 | R 1589 | f 135 | GA Den Bosch

Henrick Willems van den ANCKER, schipper te Gorcum, verkoopt het smalschip door hem destijds gekocht van Willem ZEEMAN te Haerlem, aan zijn zoon Willem Henricx van den ANCKER.
12.10.1658 | R 1590 | f 121v | GA Den Bosch

Capiteijn Jan NIJNVEEN wonende te 's-Hertogenbosch heeft de tocht in een huis op de Breede Haven gecedeerd op 2.7.1659 aan zijn zoon Gerrit tot zijn behoef en tot behoef van zijn broeders en zusters.
Henrick van NIJNVEEN, stadhouder van het kwartier van Peelland; Wilhelmus van NIJNVEEN, Ned. Geref. predikant te Zuijlichem; Gerrit van NIJNVEEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gorinchem, zonen van capiteijn Jan Roelofse van NIJNVEEN voorsz bij wijlen Jenneke JACOBS zijn huisvrouw; Peter van WAELWIJCK, vaandrager in de compagnie van majoor HAERSOLTE man en momboir van Maria dochter van Jan Roelofse NIJNVEEN, elk voor 1/5 part en Wouter Anthonisse CLERCX te Bochoven en Lambrecht Henricx SMITS te Engelen momboirs over Catharina onmondige dochter van capiteijn Jan NIJNVEEN, ook voor 1/5 part verkopen het huis "Ceulen", achter de Mandemakers met een hang, tussen "de Druijff" en het pand van Goijaert AERTSE, gekocht door Jan NIJNVEEN op 4.4.1630 van Goijaerd en Claes zonen van wijlen Aert CLAES, aan Gooswinus van STUIJVENBERCH.
07.02.1659 | R 1614 | f 132 | GA Den Bosch

Barnt EMONTS man en momboir van Josina zijn huisvrouw dochter van wijlen Anthonis AERTS zoon van Jacob AERTS bij Josina FRANSEN verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 10 car gld en 18 stuivers door Goijaert en Nicolaes AERTS, broeders, verkocht aan mr Johan PELGROM, licentiaet in de rechten ten behoeve van Josina FRANSEN voorsz, weduwe van Jacob AERTS, ter tochte en haar zoon Aert Jacob AERTS ten erfrechte, van en uit het huis "in Colen" achter de Mandemakers tussen "de Druijve" en de weduwe van Jan Aerts CLAESSEN op 20.9.1628 en daarna door Hendrick NIEUWKERCKEN door schepenen van Ceulen aangestelde momboir over de krankzinnige Arndt ARNTS verkocht aan Barnt voorsz op 2.12.1653, aan Geertruijdt dochter van wijlen Philip van de Last.
15.02.1659 | R 1590 | f 403 | GA Den Bosch

Dircxke dochter van wijlen Coenraet SALOMONS weduwe van Nicolaes van BERCKEL, verkoopt, krachtens hun testament gepasseerd voor notaris Peter van HAASTRECHT, gepasseerd op 29.11.1640, aan Henrick en Guiliam zonen van wijlen Jan Henricx VERCAMP een jaarlijke en erffelijke chijns van 20 car gld van en uit het huis "de Hollandsche Tuijn" aan de Vischmarkt, tussen Gerrit Daniels van DIJCK en Jan Martens GROEN in de drie Moriaenshoofden en landerijen te Cromvoirt.
01.03.1659 | R 1614 | f 158 | GA Den Bosch

Anthonij van BRUANEN verkoopt het huis, "de Vergulde Engel" op de Haven achter de Mandemakers, tussen Gerard CORNELISSEN, stadstimmerman en het pand van Peeter de CRAMER, schipper - boomwaarts - gekocht van Hendrik Andriessen van VLIJMEN op 2.5.1651, aan Susanna WILLEMSE weduwe van Cornelis ENGELEN.
Susanna leent 971/05/00 van de verkoper, afgelost op 16.9.1660.
04.06.1659 | R 1614 | f 240 | GA Den Bosch

Dierck SMITS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, verbindt zijn smal schip, groot 21 last, volgens de bijlbrief van 1.7.1645 en zijn huis "in het marktschip van Rotterdam" achter de Mandemakers tussen Marcelis Jan van GESTEL en Diercxken weduwe van Nicolaes van BERCKEL, als garantie voor het wel bedienen van het veer.
30.09.1659 | R 1614 | f 398v | GA Den Bosch

Johan van GRIENSVEN, bierbrouwer, evicteur van het sterfhuis van Jacob Everts van VUCHT, bierbrouwer, weduwnaar van Anneke Jacobs van GEFFEN, verkoopt 4/5 in het huis "het Vosken" op de Breede Haven, tussen het huis van Cornelis Roeloffs PAUW, havenmeester en het pand van de weduwe Laureijs LENAERTS, door Aert Aertasen de COCK van HEDEL, man en momboir van Anneke zijn huisvrouw dochter van Peter ADRIAENS, te voren weduwe van Frederick JANS, Anneke ter tochte en haar kinderen bij Fredericx JANS ten erfrechte verkocht aan Jacob Everts van VUCHT op 27.12.1646, aan Jacob van VUCHT, bierbrouwer, zoon van Jacob Everts van VUCHT voorsz.
06.11.1659 | R 1615 | f 66 | GA Den Bosch

Emken dochter van wijlen willem HOECKELEN weduwe van Cornelis Thomas van GERWEN verkoopt een camer van vier onder één dak in een straatje achter "de Truijffel" door Cornelis voorsz gekocht op 27.11.1647 van Peterke WILLEMS weduwe van Jan CORNELISSE, pleijtmaker, aan Jacobus SEGERS te Berlicum, in huwelijk hebbende Lijske dochter van Cornelis en Emke voorsz.
15.03.1660 | R 1592 | f 395v | GA Den Bosch

Gerard Daniels van DIJCK, ter eenre en zijn dochters Ida en Anna van DIJCK, ter andere zijde, verkopen 5 kameren onder een dak, waarvan het eerste een bakkerij is, achter de Mandemakers, "het Hollandsch Leeuwken", tussen "de Truijffel" en het pand van Jan Jan TERMEIJ, door Gerard gekocht van Willem en Helena, kinderen van Peter SONMANS, op 26.10.1630, aan zijn dochters Anna, Ida en Catharina in huwelijk hebbende Jan Dircx BRUIJNINCX.
01.06.1660 | R 1593 | f 163v | GA Den Bosch

Coenraet SCHEFFERS weduwnaar van Anneke SANDERS verkoopt L. van KESSEL ten behoeve van Willem Willems BREETHOET, soldaat in de compagnie van de Heer van BEVERWEERT, gouverneur van 's-Hertogenbosch een jaarlijke en erffelijke chijns van 7/10/00 van en uit het tweede huisje uit een rij van vier onder één dak, "de Posthoorn" aan de Haven tegenover het Veeregat, naast - boomwaarts - Jan EVERTS - en vismarktwaarts - de weduwe van Jan HORSTIUS.
Afgelost door Evert zoon van Coenraet SCHEFFERS op 26.7.1677.
06.08.1660 | R 1615 | f 370 | GA Den Bosch

Elisabeth Goossens weduwe van Marten Jans BRASSEUR, verkoopt krachtens testament gepasseerd op 14.5.1644 voor notaris Peter van BREE de huijsing "de Drie Moriaenshoofden" tussen "de Witvoet" en "de Hollandse Tuijn" door Marten gekocht van Andries Adriaen de POST man en momboir van Lucia zijn huisvrouw dochter van wijlen Cornelis van der SLUIJS, aan Michiel Willems van de VEN, koopman.
27.08.1660 | R 1593 | f 415 | GA Den Bosch

Hendrick zoon van wijlen Joachim Henricx CLOOT verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 12 car gld, door Jan ROELOFFS verkocht aan David zoon van Frans Peters SNEUWIJNTS ten behoeve van Henddrick voorsz, die toen onmondig was op 23.5.1635 van en uit het huis "het Vosken" achter de mandemakers, tussen het pand van Jasper CORNELISSEN en "de Swijnencop", aan L. v. KESSEL tot behoef van Heijlken Adams van BROGEL.
10.06.1661 | R 1595 | f 74 | GA Den Bosch

Henrick van BERNAGIE, hoog- en laagschout van 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Robertina van VLADERACKEN, zijn tweede huisvrouw, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 60 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers, tegenover de Craen "in den cleijnen gulden Beer", tussen het pand van Wouter van ACHELEN, apotheker en zijn zuster Anna, "de groote Gulden Beer" - boomwaarts en "de blauwe Plaets" van Peter COTEL - vismarktwaarts, welke chijns Hendrick voorsz gekocht heeft van Abraham TEMPELAER op 24.5.1639, aan Christiaen HUIJGERS, drossaert van Cranendonck.
11.01.1662 | R 1617 | f 163v | GA Den Bosch

Martinus ACKERSDIJCK, gemachtigde van de Hoog en Laagschout van 's-Hertogenbosch door Joncker Christiaen HUIJGENS drossaert van de Baronnie van Cranendoncq, voor notaris Johan van HAGEN op 13.1.1662 te 's-Hertogenbosch, verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 60 car gld van en uit een huis achter de Mandemakers, tegenover de Craen, "in de cleijnen gulden Beir" tussen Wouter van ACHELEN, apotheker en zijn zuster Anna van ACHELEN, "in de groote gulden Beir" - boomwaarts - en "de Blauwe Plaetse" van Peter COTTEL - vismarktwaarts - welke chijns Joncker Henrick van BERGAGNE, hoog en laagschout van 's-Hertogenbosch op 1.1.1662 verkocht had aan Joncker Frederick TOURAILLION de MASSIN.
29.01.1662 | R 1631 | f 72 | GA Den Bosch

Johan van HAEREN, procureur van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Elisabeth dochter van Jacob van SANTEN bij Trijntje WILLEMS voor notaris Cornelis COLEN op 27.4.1662 verkoopt 1/3 in een huis, "de Oranjeboom" op de Breede Haven tussen het huis van Anneke CORNELISSEN en - boomwaarts - het pand van Maijke ROBBERTS, weduwe van Steven JANSE, aan Elisabeth MELLEGERS weduwe van Lucas TARRENTON.
Vernaderd op 24.7.1662 door Thomas FIELD en David FLUWELEIN momboirs over Elske onmondige dochter van Lucas TARRENTON bij Stiojntje JANS, zijn tweede huisvrouw.
04.05.1662 | R 1617 | f 385 | GA Den Bosch

Johanna van de VENNE weduwe van Gerard Aerts des MENSCHEN evictrice, verkoopt het huis van Gerart COLEN, aan de Haven, tussen "de Pauw" van Daniel van ZUTPHEN en de evictrice, bewoond door Lambert SLECHTER alias HANEL, ijkmeester, door de rechter ten verkoop aangeboden op 24.11.1660 en door Johanna gekocht op 19.12.1661, aan Jan van de WEIJER.
05.06.1662 | R 1617 | f 441v | GA Den Bosch

Tieleman Dircx van DRIEL verkoopt een woning achter de Mandemakers tussen Marten AERTS "het wapen van Dordt", boomwaarts en de kinderen Dominicus DIRCX, vismarktwaarts door Tieleman gekocht op 30.3.1643 van Peter Dircx van BATENBURCH weduwnaar van Elisabeth dochter van Wouter Dingmans van RAEMSDONCK, aan Jan ROELOFFSE.
21.06.1662 | R 1638 | f 301 | GA Den Bosch

Anthonij CINCK, man en momboir van Hendersken dochter van Dirck Jans van RAVENSTEIJN, evicteur, verkoopt een huis aan de Haven, "de Vergulde Truijffel", tussen - boomwaarts de kinderen van Anthonij AERTSE en de weduwe van Aert AERTSE, de bakker, welk pand notaris Jacob de BIJE, op 9.5.1662 is gekocht voor de evicteur, aan Leendert Jacobs van HEESBEEN, kleermaker, die fl 300,- leent van de verkoper. Afgelost op 14.10.1662.
12.07.1662 | R 1617 | f 496 | GA Den Bosch

Anthonij CINCK man en momboir van Hendersken dochter van Dirck Jans van RAVENSTEIJN, eviteur, koopt 5 kamers onder één dak, achter "de Gulde Truijffel, door Jacob de BIJE notaris, voor hem gekocht op 9.5.1662.
Anthonij verkoopt:
de eerste kamer aan Hester weduwe van Govard TARO.
de tweede kamer aan Philips van STRATEN, schoenmaker de derde kamer aan Francois HERRIJ.
de vierde kamer aan Margriet weduwe van Willem Thomas van GESTEL.
de vijfde kamer aan Maria van ENGELEN huisvrouw van Huijbert van BOCXTEL t.b.v. haar moeder, Johanna weduwe van Huijbert van ENGELEN.
22.07.1662 | R 1617 | f 531v | GA Den Bosch

Matthijs Teunis van ALPHEN weduwnaar van Jenneke PAUWELS verkoopt krachtens hun testament gepasseerd voor notaris Hendrik van EIJNDHOVEN op 18.6.1660 een huis op de Breede Haven omtrent de Boom tussen het pand van juffrouw BLOM en het huisje van de corps de Garde, zoals vermeld in de inventaris gepasseerd voor notaris Hendrik van EIJNDHOVEN op 6.8.1661, aan mr Cornelis COLEN, licentiaat in de rechten ten behoeve van Elisabeth MELGERS weduwe van Lucas TARRENTON, handschoenmaker.
28.07.1662 | R 1638 | f 333v | GA Den Bosch

Nicolaes van RIETHOVEN, burger en bierbrouwer van 's-Hertogenbosch weduwnaar van Maria van SUSTEREN verkoopt krachtens testament gepasseerd voor notaris Jacob de BIE aan Mechtelt en Catharina van SUSTEREN en Adriaen NEVENS ten behoeve van de kinderen van Peter van SUSTEREN bij Maria dochter van Jacob DONCK een jaarlijke en erffelijke chijns van 90 car gld van en uit het huis "de Truiffel" op de Haven tussen het huis "de Vendelse koek" van Marcellis, de steenverkoper en het huis van Jacob de BOECK - een straatje daar tussen liggende. Losbaar met 1800 gld.
06.10.1662 | R 1639 | f 41 | GA Den Bosch

Lambert Claes van ROSMAELEN te Engelen heeft op 27.2.1660 aan Aert Martens GOETHART fl 600,- uitgeleend. Aert en zijn vader Marten AERTS hadden daartoe voor notaris Hendrick DANCKAERTS op dezelfde dag het huis achter de Mandemakers "het wapen van Dort" verbonden, dat Marten AERTS toebehoort. Geraert van HAESTRECHT, clercq ter gemeente secretarie draagt het pand over aan Lambert Claes van ROOSMAELEN. Metie JANSEN, weduwe van Lambert Claes van ROOSMALEN te Engelen, verklaart dat Aert van DIJCK de som van fl 600,- afgelost heeft op 16.6.1676.
25.11.1662 | R 1618 | f 90 | GA Den Bosch

Floris Jansen van WOERCOM verkoopt Johan VERVOET, koopman een jaarlijke en erffelijke chijns ad fl 10,- van en uit een huis, dat gebouwd is op de grond van de afgebroken barakken, daar de weg van de water- of volmolen gedeeltelijk over liep op de Haven omtrent de Boom, tussen het erf van Maria SPRONCK en het pand van Cornelis Matthijs der LIP.
09.12.1662 | R 1639 | f 83v | GA Den Bosch

Reijnier SMITS man en momboir van Johanna van BERCKEL dochter van wijlen Jan Niclaes van BERCKEL, voor 1/3 deel; Hendrick Jacops van WEERT, gemachtigd door Gerard van HALEN, burgemeester van Weert man en momboir van Mechtelt dochter van Sijmon van WEERT bij Catharina van BERCKEL, voor notaris Hendrick van DEURSEN te 's-Hertogenbosch op 14.2.1653, voor 1/6 deel; Hendrick van DEURSEN notaris, door schepenen van 's-Hertogenbosch aangestelde momboir over Hillegonda en Rudolphus, onmondige kinderen van wijlen Rudolphus NOPPEN bij Barbara van KESSEL, voor 1/3 deel, verkopen een huis aan de Haven, achter de Mandemakers tussen Jan David van OERLE en Dirck SMITS, schipper, hen toegescheiden bij testament van hun grootmoeder Dircxken Coenraet SALOMONS weduwe van Niclaes Jansz van BERCKEL op 19.11.1660 voor notaris Hendrick van DEURSEN, aan Gerhardt de GREEFF, die de rest bezit.
02.03.1663 | R 1639 | f 170v | GA Den Bosch

Reijnier SMITS man en momboir van Johanna zijn huisvrouw dochter van wijlen Nicolas van BERCKEL, voor 1/3 deel; Hendrick Jacobs van WEERT gemachtigd van Gerard van HALEN borger van WEERT man en momboir van Mechteld zijn husvrouw, dochter van Sijmons van WEERT bij Catharina van BERCKEL, gepasseerd voor notaris Henrick van DEURSEN te 's-Hertogenbosch op 14.2.1663, voor 1/6; Henrick van DEURSEN voorsz curator over Hildegonde en Rudolphus NOPPEN onmondige kinderen van wijlen Roelof NOPPEN bij Margaretha van BERCKEL, ook voor 1/3 deel, verkopen 5/6 in een huijsing met stalling, achter de Mandemakers tussen Jan Davids van OERLE en Dirck SMITS, aangekomen via testament van hun grootmoeder Dierckxe dochter van Coenraet SALOMONS weduwe van Nicolaes Jan van BERCKEL, aan Gerard de GREEFF, die de rest bezit.
02.03.1663 | R 1639 | f 174 | GA Den Bosch

Johanna SIMEIJ weduwe van Hendrick KUIJSTEN, president van 's-Hertogenbosch en haar dochter, voor de helft; Hendrina KUIJSTEN weduwe van Lazarus van ZONST, schepen van 's-Hertogenbosch, voor haar zelve en voor Judith van BEURDEN weduwe van Gijsbrecht KUIJSTEN eveneens president van 's-Hertogenbosch, verkopen een huijsing aan de Haven, grenzende aan Aenstadt Gebbert van der HARDT gewezen cornet van ritmeester Sijmon HARSOLDT, verkregen van deze Aenstadt Gebbert van der HARDT op dezelfde dag, aan Floris Jansen van WOERCOM, voor fl 705.-.
Floris leent fl 65/10/00 van de verkoopsters ...
23.04.1663 | R 1639 | f 170v | GA Den Bosch

Gijsbert en Peter, zonen van wijlen Jan Jan AELBERTS, voor 2/4 parten; Willem Jacobs van HERNEN man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw, voor 1/4 part; Dirck, Jan en Herman, zonen van wijlen Jan zoon van wijlen Jan Jan AELBERTS voorsz; Cornelis SIJMONSE momboir over Aeltge en Dircxke, onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Jan AELBERTS voorsz en Gerit van der MEULEN vader en momboir over zijn onmondige kinderen bij Lijske dochter van wijlen Jan zoon van Jan Jan AELBERTS, voor de rest verkopen een huis met drie cameren daarachter op de Dieskant achter de Mandemakers, "het schip van Amsterdam", tussen Lambrecht HORSTKENS en Jan JACOPSE, corencoper, gekocht van Jan zoon van wijlen Aert PETERS op 23.4.1613, aan Johan MORRE.
12.05.1663 | R 1639 | f 246 | GA Den Bosch

Gerrit van WEL en Dirck van BERCKEL momboirs over de onmondige kinderen van Johan COTEL bij Josina van BERCKEL voor de ene helft, Gerrit van WEL en Dirck van BERCKEL gemachtigd van Theodorus COTEL voor- schepenen van 's-Hertogenbosch op 20.4.1663, verkopen een pakhuis op de Haven "de Blauwe Poort" tussen Gerard van DIJCK en Anthonij van BEUGEN, zoals hun grootvader resp vader Peter COTEL het gekocht had van Nicolaes van BERCKEL, bierbrouwer, zoon van wijlen Jan van BERCKEL op 12.3.1627 - thans in gebruik bij Jan van BEUGEN - aan Anthonij van BEUGEN. Deze leent fl 600,- van Hendrik HEEREN tot behoef van Elisabeth HEEREN weduwe van Johan van CRAIJELT, koopman te Antwerpen. Afgelost op 10.6.1775.
22.06.1663 | R 1618 | f 461v | GA Den Bosch

Claudius de POTTER curator van Diercxken BARTELS weduwe van Coenraed SCHEFFERS turftonder te 's-Hertogenbosch verkoopt een huijsing aan de Haven tegenover het Veeregat, de tweede camer - vismarktwaarts - één van vier cameren onder één dak, "de Posthoorn" naast een camer van Jan Everts van ENGELEN - boomwaarts - en Hendrickske weduwe van Jan HORSTJENS, door Coenraed gekocht op 10.5.1657 van Peterke dochter van Petrus van BERLICOM, weduwe van Anthonis enige zoon van Adriaen Anthonis van ENGELEN, aan Aert van SCHIJNDEL voor fl 533.-.
11.08.1663 | R 1618 | f 535v | GA Den Bosch

Abraham van der AA, notaris te 's-Hetogenbosch, curator in de desolate boedel van Nicolaes van RIETHOVEN, fugitief, gewezen bierbrouwer verkoopt een huis op de Breede Haven tussen "de Peperkoek" van Marcellis Jans van GESTEL steenvercoper en een straatje - bewoond door Michiel CLOOT - aangekomen voor 4 door koop van de erfgenamen van zijn schoonmoeder Deliana van SUSTEREN en voor de rest aanbestorven via zijn huisvrouw Maria van SUSTEREN, aan Jacob GIJSSELEN tot behoef van Johan de BACKER de Jonge voor fl 1330,-.
20.08.1663 | R 1618 | f 546v | GA Den Bosch

Gerard de GREEFF te 's-Hertogenbosch, verkoopt een huis op de Breede Haven achter de Mandemakers, tussen het pand van Jan Davids van OERLE en het huis van Dirck SMIT, schipper, gekocht van zijn mede erfgenamen op 2.3.1663, aan Jeroon Wolfgang van EIJCK, voor fl 334,-.
28.08.1663 | R 1639 | f 333v | GA Den Bosch

Gerard de GREEFF te 's-Hertogenbosch verkoopt een huis en stalling met een uitgang naar de stadswal, achter de Mandemakers tussen het pand van Jan David van OERLE en de huijsing van Dirck SMIT, schipper, gekocht op 2.3.1663 van zijn mede erfgenamen, aan Jeroen Wolpher van EIJCK, ter tochte en zijn kinderen ten erf rechte.
28.08.1663 | R 1639 | f 349 | GA Den Bosch

Dirck Laureijns van LIMBORCH en Adriaen van BUREN in huwelijk hebbende Helena Laureijns van LIMBORCH, beiden kinderen van wijlen Laureijns Lenaert van LIMBORCH bij, wijlen Elisabeth HAVENS, voor 2/4 deel; Henrick van EIJNIHOVEN procureur voor het gericht van 's-Hertogenbosch curator over Lenaert en Jan onmondige zonen van wijlen Laureijns voorsz, voor de rest, verkopen een huis op de Breede Haven "in St Peter" tussen Jacob van VUCHT, koopman in granen en de weduwe van Aert Aert KOECKENBACKER, door Laureijns Lenaert van LIMBORCH gekocht van Jenneke dochter van wijlen Aert Jan THIELMANS alias COOL op 11.4.1635, aan Govaert Anthonis WITHOVEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem.
29.08.1663 | R 1618 | f 579 | GA Den Bosch

Jacob de BIJE notaris en procureur te 's-Hertogenbosch gemachtigd van Michiel van de GEVEL voor notaris Johan van CAMPEN op 5.5.1663 verkoopt een huis achter de Mandemakers tussen "de Drueve" van Peter zoon van Jan AERTSE van WESEL - boomwaarts en het pand van Gerartke GOIJAERTS, weduwe van Aert CLAESZE - vismarktwaerts - voor strekkende van de straat tot op het pand van Gerartke achterwaarts, op 21.7.1662 door de BIJE gekocht van de richter en bij evictie en laatste slijting op 16.8.1663, aan Cornelis van BOXMEER tot behoef van Alida PLOOS van AMSTEL, voor fl 1569,-.
04.10.1663 | R 1619 | f 1 | GA Den Bosch

Leendert Jacobs van HEESBEEN, cleermaecker, verkoopt Neeltje LEENDERS huisvrouw van Gerrit RUIJTENBORCH een jaarlijke en erffelijke chijns van 15 car gld van en uit een huis op de Haven achter de Mandemakers, "de vergulde Truijffel" tussen de weduwe en de kinderen van Anthonij AERTSE - boomwaarts en het pand van Aert Aerts de BACKER, losbaar met 300 car gld.
Afgelost op 9.5.1667 door Leendert eerstgenoemd aan de weduwe van Laureijns van BORCALT, schepen van 's-Hertogenbosch.
09.11.1663 | R 1619 | f 10v | GA Den Bosch

Gijsbert zoon van wijlen Cornelis Matthijs der LIP, Lucia en Wilhelmina, zijn twee zusters en Gerard van RIET man er momboir van Catharina zijn huisvrouw, ook dochter van wijlen Cornelis voorsz, verkopen een nieuwe huijsing gebouwd op de grond van de afgebroken barakken omtrent de Boom, waarvan Cornelis de grond gekocht heeft op 22.8.1637, waarin Cornelis gewoond heeft en overleden is en op de verkopers verstorven via Cornelis, aan Hendrik PILET. Op dit pand drukt een jaarlijke en erffelijke chijns van 30 car gld - gereduceerd tot 25 gld - aan Willem van HOUTEN en een chijns van 13 1/2 gld uit een meerdere chijns van 27 gld aan de gemeint, losbaar met fl 550,- aan de stad 's-Hertogenbosch. Voor fl 945,-.
26.11.1664 | R 1641 | f 36 | GA Den Bosch

Sebert Geerlincx van de SCHOOT te 's-Hertogenbosch verkoopt een jaarlijke en erfelijke chijns van 9 car gld van en uit een huis, "de Pleijt", achter de Mandemakers, tussen "in t Schip" van Jan JANSEN en "de Vergulde Truijfel" door Floris Pietersen van AMELROIJ verkocht op 5.8.1638 aan Sebert voorsz, aan Anthonij Gerit HAVENS, te 's-Hertogenbosch.
22.03.1666 | R 1633 | f 382v | GA Den Bosch

Peter van de GRACHT verkoopt het huis achter de Mandemakers tussen het pand "de Swarte Sleutel" en een gemeijn straatje welk pand laatst toebehoord heeft aan Jan Jan van der AMEIJDE en door Michiel van HAUBRACKEN gekocht is van schepenen tot behoef van Peter voorsz op 13.11.1666, aan Matthijs van de LANDE, voor fl 300,-.
08.02.1667 | R 1642 | f 67 | GA Den Bosch

Jurriaen van LUNEN, clercq ter stadssecretarie, gemachtigd van Jan Gerritse van der MEULEN, Aaltje Gerrits van der MEULEN en Gerrit Gerrits van der MEULEN, voorkinderen van wijlen Gerrit zoon van Cornelis Luijt VERMEULEN voor notaris Cornelis van BOXMEER op 5.4.1667, verkoopt een huis op de Breede Haven, tussen Jan van GEFFEN in "de Arke van Noë" en het pand van Henrick EVERTS met een uitgang in het straatje achter "de Swaen" hen deels aanbestorven via hun ouders en deels via hun broeder Andries, overleden na hun ouders en door procuratie van hun broeder Cornelis Gerrits van der MEULEN gepasseerd voor notaris Willem DONCKERS te Eindhoven op 27.5.1667, aan Jacob van IPEREN voor fl 1882,-.
19.07.1667 | R 1622 | f 315 | GA Den Bosch

Juriaen van LUNEN in naam van Gerard van DIJCK, evicteur, burger van 's-Hertogenbosch, gepasseerd voor notaris Willem van OUDENHOVEN op 11.10.1667, verkoopt huijsing etc. te 's-Hertogenbosch, over de Visbrug tussen eertijds Henricx de RAET en eertijds Henricx GOOSSENS "in den Beer", door van OUDENHOVEN gekocht voor de verkoper op 23.7.1666 en als laatste slijting op 10.8.1667 verkocht aan Thomas MINTEN voor fl 1550,-.
Thomas MINTEN leent fl 700,-, afgelost op 17.11.1667.
12.10.1667 | R 1623 | f 17 | GA Den Bosch

Pieter van BORNE, soldaat in de compagnie van capiteijn CASTELIEGO, majoor op het fort Isabella, weduwnaar van Marritgen WILLEMS, verkoopt krachtens hun testament voor notaris van STOCKUM gepasseerd op 22.12.1666 een huijsing op de Breede Haven tegen over het Veeregat, het laatste huis van vier onder een dak, boomwaarts naast Jan Everts van ENGELEN en naast de Kalkkuijl van de stad, Marritgen aangekomen bij accoord tegen Joachim zoon van Jan van de SWALUWE op 4.7.1665, aan Joachim van de SWALUWE, voor fl 300,-.
02.01.1668 | R 1643 | f 97v | GA Den Bosch

Eigenaar van het pand: Goijaert AERTSE.
Het pand wordt als belending vermeld.
03.02.1668 | R 1623 | f 214 | GA Den Bosch

Jurriaen van LUIJNEN gemachtigd van Gerard van DIJCK, evicteur door procuratiebrief gepasseerd voor notaris Willem van OUDENHOVEN op 11.10.1667, verkoopt een huijsing over de Visbrugge tussen de erve van eertijds van Henrick de RAET en het pand van eertijds Henricx GOOSSENS, "in den Beer" aan Thomas MINTEN, die fl 700,- leent van Gerard van DIJCK. Afgelost op 17.11.1667.
24.03.1668 | R 1623 | f 17 | GA Den Bosch

Lucas zoon van Abraham HENCXTHEUVEL verkoopt een jaarlijke en erffelijke chijns van 25 car gld van en uit het huis "in St Berber" achter de Mandemakers tussen het huis van Marike dochter van wijlen Andries JOOSTEN weduwe van Abraham Thielens WEIJGERGANCX en het pand van Walraven Corstiaen van HERBAIS, welke chijns Aert Aertse van der HOVE verkocht had aan Catharina weduwe van Jan Janse SEBERTS op 19.5.1644 en Lucas voorsz ten deel gevallen op 10.2.1665, aan Engelken dochter van wijlen Gerrit ROELOFS weduwe van Anthonij Diercx van EMPEL.
24.03.1668 | R 1623 | f 310v | GA Den Bosch

Quirinus van OERLE curator over de desolate boedel van Jacob van vUCHT en Josina van ZUTPHEN, eerder weduwe van Goijard van BERNAGIE, verkoopt het huis "het Vosken" achter de Mandemakers tussen het pand van de kinderen van Cornelis Roelofs PAUW en het huis van de weduwe Govaert THEUNISZ, door koop verkregen door Jacob van VUCHT tegen zijn mede erfgenamen, aan Wouter Jans van TIEL, fl 2250,-.
21.06.1668 | R 1624 | f 214 | GA Den Bosch

Reijnier LUBBERS en Hendrik van SUSTEREN, bezitters van de naastliggende cameren, evicteren een huis, eertijds met drie cameren, achter de Mandemakers tussen het huis van Cornelis ROELOFSE, havenmeester en het huis "het Appelboomke" door Reijnier gekocht van capiteijn Daniel Henricx van BIESEVELT op 8.5.1646, aan Thomas Eijmbert KORTIERS.
Thomas leent fl 200,-; afgelost op 3.3.1670.
01.03.1669 | R 1643 | f 270v | GA Den Bosch

Matthijs van de LANDE man en momboir van Maria zijn huis vrouw dochter van Jan SNEL; Johan van de LEENWECH, gemachtigd van Maria CLAES weduwe van Jan FOPPEN voor notaris Arent LOEFS te Amsterdam op 22.2.1669; Johan PAIJMAN weduwnaar van Elisabeth SCHEFFERS; Jacob zoon van Dirck SCHENCK, voor hemzelve en voor zijn broeders en zusters, allen als naaste pand crediteurs van drie cameren of woningen achter de Mandemakers en bij Hendrick van SUSTEREN begonnen te evicteren, zoals blijkt uit de procuratie van van de LEENWECH voorsz, ontslaan de voorsz huijsen van al het recht, die de voorszegden uit het bezit van hun schepen brieven daarop zouden hebben.
01.03.1669 | R 1644 | f 269v | GA Den Bosch

Cornelia dochter van Lucas TARRENTON bij Catharina Claessen van WILSE zijn huisvrouw, getrouwd met Daniel GIDON, soldaat in de compagnie van wijlen Kolonel Heer van NOORDWIJCK en gouverneur van Sluijs en haar broeder Tomas, verkopen hun halfzuster Elsken dochter van Lucas voorsz bij Stijntje JANSEN, zijn tweede huisvrouw een deel van een huis, "de Oranjeboom" op de Breede Haven tussen het pand van Bastiaan zoon van Jan Gerits SNEL en het huis van Jan BOONENBACKER, corporaal in de compagnie van de Heer HARSOLT - boomwaarts - verworven bij de erfdeling van de goederen van hun ouders.
Waarde kleiner dan fl 50,-.
19.10.1669 | R 1634 | f 83 | GA Den Bosch

Anthoni SIRMANS en Leendert Peeterse van WERDT in huwelijk hebbende Cornelia SIRMANS; Jan JASPERS en Augustijn JANSE momboirs over de onmondige Emke SIRMANS, allen kinderen van Augustijn SIRMANS bij Merike CORNELISSEN zijn huisvrouw verkopen 4/5 in een huis achter de Mandemakers, tussen de Stads Houttuijn en het huis van Anneke weduwe van Jan GERARDS, aanbestorven via hun ouders, die het gekocht hebben van Neesken weduwe van Cornelis Jans PLEIJTMAKERS op 20.4.1650, aan haar oudste broeder Augustijn, ook zoon van Augustijn en Merike voorsz, die 1/5 bezit, voor fl 740,-.
11.01.1670 | R 1634 | f 128v | GA Den Bosch

Thomas MINTEN koopman te 's-Hertogenbosch verkoopt het huis "Bochoven" op de Breede Haven tussen "de Geneverboom" vismarktwaarts en het pakhuis van de weduwe van BERGEN, gekocht van Jurriaen van LUNEN, gemachtigd van Gerard van DIJCK, evicteur, op 12.10.1657, aan Lambert zoon van wijlen Anthonij AErts van BERGEN bij Agnes Lamberts HOORN; tot behoef van zijn moeder voor fl 1800,-.
25.01.1670 | R 1627 | f 114 | GA Den Bosch

Antoni de POORTER man en momboir van Maria zijn huisvrouw dochter van Cornelis ADRIAENS bij Merike JANS, zijn eerste huisvrouw; Gerrit Adriaense LOCHT weduwnaar van Cornelia ook dochter van Cornelis voorsz, bij zijn tweede huisvrouw Janneke SNOEJEN - Gerrit gemachtigd krachtens het testament gepasseerd voor notaris Arent van NETEN, te Dordrecht op 21.6.1663 en Aert Pieters de CREMER weduwnaar van Adriaentie zijn huisvrouw dochter van Cornelis en Jenneke zijn tweede huisvrouw -krachtens testament gepasseerd voor notaris Johannes van MELANEN te Dordrecht op 14.5.1663 en nog gemachtigd door schepenen van 's-Hertogenbosch als momboirs over hun onmondige kinderen,op 5.2.1670 verkopen een huis achter de Mandemakers, eertijds "de Olijmolen", daarna "het huis van wouw" en nu "d Prins van Oranje" tussen - boomwaarts - "de Swaen" toebehorende Henrick ARENTSE en "het Schip" toebehorende nu aan het onmondig kind van Jan MORRE - vismarktwaarts, door Cornelis ADRIAENS bij cijns uitwinning verkregen tegen de erfgenamen van Frans JANSE en aanbestorven via hun ouders, aan Adriane Wouters van GENT, poorter en beurtschipper, te 's-Hertogenbosch, voor fl 1300,-.
07.02.1670 | R 1634 | f 139 | GA Den Bosch

Geraert de GREEFF man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Sijmon van WEERT bij Catharina van BERCKEL verkoopt 1/6 part in een huijsing op de Haven tussen "in het Schip" en "de Drie Moriaenshoofden", hem aangekomen bij testament van wijlen Dircxken dochter van Coenraet SALOMONS weduwe van Nicolaes van BERCKEL, gepasseerd voor notaris Hendrick van DEURSEN op 19.11.1660, aan Reijnier SMITH, voor fl 300,-.
04.03.1670 | R 1645 | f 155 | GA Den Bosch

Gerardt de GREEF man en momboir van Jenneke zijn huisvrouw dochter van Sijmon van MEERDT bij Catharina van BERCKEL verkoopt 1/6 part hem competerende in de huijsing op de Haven tussen "het schip" en "de drie Moriaenshoofden" hem aangekomen bij testament van Dircxke dochter van Coenraet SALOMONS weduwe van Nicolaes van BERCKEL bij acte voor notaris Hendrick van DEURSEN op 19.11.1660 aan Reijnier SMITH, voor fl 300,-.
04.03.1670 | R 1645 | f 155v | GA Den Bosch

De rentmeester van 's-Hertogenbosch, Daniel van der MEULEN heeft de president van 's-Hertogenbosch, SWEERTS de LANDAS, aangetoond, dat het werk of stadshouttuijn met een huis daarnaast op de Haven verkocht kon worden en dat het bouwhuijs achter het Stadhuis kon worden gevestigd. Het huis wordt door Daniel voorsz en Nicolaes de LOBELL, rentmeesters te 's-Hertogenbosch, tussen Peter de CREMER - vismarktwaarts en de Stadshouttuijn, aan Johan van der POL voor fl 860,-.
01.08.1670 | R 1672 | f 315v | GA Den Bosch

Sijke Cornelisse van der LIP weduwe van Adriaen Cornelisse van der STERRE, Henrick WESSELS man en momboir van Elisabeth zijn huisvrouw dochter van Cornelis Pieter van der STERRE, Pieter Cornelis van der STERRE, mr timmerman en paalmeester van 's-Hertogenbosch, machtigen Barent FRITS te Amsterdam, om bij de VOC Amsterdam de maandgelden te innen, die hun broer Jan Cornelis van den BOSCH of Jan Cornelis van der STERRE - in 1656 naar Oost Indie vertrokken als soldaat op het schip "de Wakende Boije" en overleden op het schip "het wapen van Amsterdam" op de thuisreis. Zij zijn de enige erfgenamen.
17.11.1670 | R 1645 | f 391 | GA Den Bosch

Andries van der BAERTEN en Laureijns van EIJCK, momboirs over de onmondige kinderen van Hieronimus van EIJCK bij Catharina van der BAERTEN zijn huisvrouw, verkopen het huis op de Haven achter de Mandemackers tussen het pand van Jan Davids van OERLE en Dirck SMITS, schipper, door Gerard de GREEFF verkocht op 28.8.1663 aan Jeroon Wolfferts van EIJCK, ter tochte en zijn drie kinderen ten erf rechte, aan Marcus CLOOT ten behoeve van zijn vader Lucas CLOOT, voor fl 218,-.
28.01.1671 | R 1628 | f 136 | GA Den Bosch

Johan BRUIJNINCX, Jannetje en Grietje COPIER verkopen een jaarlijke en erffelijke chijns van 45 car gld van en uit een huis "de Hangen" over de Visbrugge tussen "de drie Moriaens Hoofden" en een pand van Herman zoon van Wijnand ADRIAENS en kinderen, geconstitueerd door Marike dochter van Frans BATENBORGH weduwe van Jan Jansz de BECKER op 26.11.1622 en welke chijns de verkopers was aanbedeeld bij divisie resp sub divisie op 26.1.1677 resp 25.2.1677 tegen Jan BECKERS de Jonge resp Jacob t HOOFT, aan Guiliam van BREUGEL tot behoef van Maria Dircx van den BERGH: fl 820,-.
29.05.1671 | R 1670 | f 209v | GA Den Bosch

Henrick - tegenwoordig meerderjarige - zoon van Aert ISEBRANTS, evicteur, verkoopt het huis met erf en een woning, eertijds een stalling, "in t Swaentje" achter de Mandemakers, tussen het huis van de weduwe en de kinderen van Frans van WOUW, eertijds Adriaen Wouters van GENT en het pand van Margriet HORSTJENS, eertijds en nu van Jan PINXTEREN en een gang tussen beiden liggende, achterwaarts grenzende aan de kinderen en de weduwe van Frans van WOUW, welk huis door Michiel van HAUBRACKEN tot behoef van Hendrick voorsz gekocht was op 12.5.1665, door Goossen KEMP, momboir over de toen onmondige Henrick door evictie aangekomen op 10.7.1666 en laatst toebehoord hebbende aan Anthoniske laatst weduwe van Govert Peter TIMMERMAN, aan Goossen KIEN(?).
Hendrik voorsz leent fl 600,- van Gerart BIBEN.
02.09.1671 | R 1646 | f 81v | GA Den Bosch

Aert van SCHIJNDELL verkoopt een huis op de Breede Haven tegenover het Veeregat, de tweede woning - vismarktwaarts van vier huiskens onder een dak, "de Posthoorn" tussen de erfgenamen van Jan Everts van ENGELEN - boomwaarts - en Henderske weduwe van Jan HORSTIENS, gekocht door Aert van Claudius de POTTER op 11.8.1663, aan Evert COENEN, voor fl 550,-.
26.02.1672 | R 1646 | f 159 | GA Den Bosch

Agnes dochter van Pauwels Jan AERDEMANS weduwe van Philips van STRAETUM, evictrice, verkoopt een huijsing op de Breede Haven tegenover het Veeregat tussen Tieleman Dircx van DRIEL en Aert JANSSE welk huis Johan ROEFFENS gekocht heeft van de richter krachtens vonnis van schepenen op 17.12.1671 en dat de evictrice verwierf op 12.1.1672 tot behoef van Philips van STRAETUM, aan Hendrick BEIJSTER, voor fl 400.-.
Hendrick leent 200,- van Agnes voorsz; afgelost door hem op 19.3.1674 aan Arnoldus van KEMPEN in huwelijk hebbende Agnes voorsz.
04.03.1672 | R 1646A | f 162 | GA Den Bosch

Ghijsbert zoon van Marcellis Jans van GHESTEL bij Wilhelmina HENDRICX, voor 1/3; Gerit Willems van OISTERHOUDT en Willem Anthonis van HELVOIRT momboirs over de onmondige kinderen van Jan ook zoon van Marcellis en Wilhelmina voorsz bij Geertruijd Andriesse van OISTERHOUDT, ook voor 1/3 deel, verkopen 2/3 deel in een huijsing met een zijgang en vier cameren daarachter op de Breede Haven achter de Mandemakers, "de Venloonschen Peperkoek", tussen huis van de jonge Jan BECKERS en Dirck SMITS, welk huis Hendrick Eijmberts van CROMVOIRT voor de eene helft en Theunis EIJM BERTS en Peter Michiels van der HORST momboirs over de onmondige kinderen van Hendrick en Elisabeth voorsz voor de andere helft verkocht hadden aan Marcellis voorsz op 19.3.1639 en op hen verstorven, aan Peter ook zoon van wijlen Marcellis Jans van GHESTEL: fl 1733,-.
10.05.1672 | R 1646 | f 394 | GA Den Bosch

Gijsbert zoon van Marcellis Janse van GESTEL bij Wilhelmina HENDRICX, voor 1/3 part; Gerrit Cornelis van OISTERHOUDT en Willem Anthonisse van HELVOIRT, momboirs over de onmondige kinderen van Jan, ook zoon van Marcellis en Wilhelmina voorsz, bij Geertruidt Andriessen van OISTERHOUDT ook voor 1/3 deel, verkopen 2/3 in een huijsing met zij gang en vier woningen daarachter, "de Venloonschen Peperkoek" op de Breede Haven tussen de jonge Jan BECKERS en Dirck SMITS, welke huijsing Hendrick Eijmberts van CROMVOIRT voor de ene helft en Pieter Michielse van der HORST en Theunis EIJMBERTS momboirs over de onmondige kinderen van Hendrick voorsz en Elisabeth, voor de andere helft, verkocht hadden op 19.3.1639 aan Marcellis Janse van GESTEL en op hen verstorven via hun vader resp grootvader, aan Pieter, ook zoon van Marcelis Janse van GESTEL, die 1/3 reeds bezit voor fl 1933,- Pieter leent fl 594,- voor één jaar tegen 5%.
10.05.1672 | R 16646A? | f 258 | GA Den Bosch

Bastiaen zoon van Jan Gerards SNEL bij Anneke BASTIAENS verkoopt een huis, achter de Mandemakers en een gangetje tussen het pand, eertijds Neesken weduwe van Cornelis JANSEN en nu de erfgenamen van Anthonij CIERMANS - vismarktwaarts - en het huis van Dirck LAMBERTS - boomwaarts - welk huis Jan Gerarts SNEL gekocht had van Frans en Jan, zonen van Cornelis GALJAERTS bij Anneke Willem GIJSBERTS, waarin de tocht door Anneke is gecedeerd op 20.4.1648 en Bastiaen aanbestorven via zijn vader, aan Aelbert HOEIJMAIJERS, voor fl 642,-.
19.02.1673 | R 1666 | f 38 | GA Den Bosch

Bastiaen zoon van Jan Geraerts SNEL bij Anneke BASTIAENS verkoopt een huis etc op de Haven achter de Mandemakers met een gangetje - boomwaarts - tussen het huis, eertijds van Neesken weduwe van Cornelis JANSEN en nu de erfgenamen van Augustijn CIERMANS - vismarktwaarts en een camere van Dirck LAMBERTS door Jan Gerart SAEL gekocht van Frans en Jacob zonen van Cornelis GALJAERTS bij Anneke dochter van Willem GHIJSBETS, nadat Anneke de tocht op hen gecedeerd had op 20.4.1648 en verstorven op Bastiaen voorsz, aan Albert HOEIJMAIJERS: fl 270,-.
19.09.1673 | R 1666 | f 38 | GA Den Bosch

De kinderen van wijlen Cornelis Jacob MENGELIS bij wijlen Adriaentje van BOCXTEL en Mechtelt AERTSE, zijn eerste en tweede huisvrouw, verkopen de middelste twee woningen in een blok van vier, achter de Mandemakers in een straatje achter "de Gulde Truijffel", tussen het huis van Hendrik van BERGEN en het pand van Jan Roelofs BOLLEKENS, hen aanbestorven via Jan Aerts van BOCTEL, aan Everard van den BERGH, voor fl 285,-.
10.10.1673 | R 1667 | f 45 | GA Den Bosch

Robbert WILTSE man en momboir van Elsken TARRENTON voor 2/3 en Arien REMBOUTS man en momboir van Annetje JANS, krachtens machtiging gepasseerd voor notaris de ROIJ te Rotterdam gepasseerd op 31.10.1673, voor de rest, verkopen het huis "de Orangeboom" op de Haven, tussen Bastiaen Jan Gerrits SNEL - vismarktwaarts - en Jan B00NEBACKER, soldaat in de compagnie van de Heer van HAERSOLTE - waarin Robbert WILTSE 1/3 aanbestorven is via Stijntje JANS, zijn huisvrouwen moeder, als door renunciatie door Cornelis en Thomas TARRENTON, zijn huisvrouwen broeder en zuster op 19.10.1669 en de andere part door vernadering van David FLUWELEIJN en Thomas FIELD, momboirs van Elske op 24.7.1662 en het laatste derde deel bij overlijden van hun ouders, aan Peter de GRAAFF ten behoeve van Wouterke, weduwe van Andries van DORP Voor fl 300.-.
04.01.1674 | R 1667 | f 107 | GA Den Bosch

Borchje DAMMERS laatst weduwe van Aert Aerts van HOUT, cedeert de tocht in al haar goederen, o.m. twee huizen op de Haven te 's-Hertogenbosch, voor 1/4 deel aan haar dochter Elisabeth, uit het eerste huwelijk met Sander CLAESSEN, weduwe van Bruijn FOPPEN te 's-Gravenhage en voor 3/4 aan haar dochter Anneke bij Aert Aerts van HOUT, haar tweede man.
Op dezelfde datum verkoopt Cornelis van BOXMEER te 's-Hertogenbosch gemachtigd voor notaris Jureriaen LUENENS op 1.10.1670 door Elisabeth voorsz haar 1/4 deel aan Gillis van HAERLEM in huwelijk hebbende Anneke voorsz.
Gillis moet fl 150,- betalen aan Borchje of haar erfgenamen. Het erfgoed is getaxeerd op fl 600,-.
Betaald aan Elisabeth op 7.1.1680.
20.06.1674 | R 1630 | f 124v | GA Den Bosch

Gerit zoon van Theunis zoon van Jan HORSTKENS de BIJL, Lambert zoon van Jan zoon van Jan HORSTKENS de BIJL en Lijsbeth dochter van Theunis zoon van Jan HORSTKENS de BIJL weduwe van Hendrick LAMBERTS, voor de helft en Jan zoon van Aert CORNELISSEN bij Jacomina dochter van Jan HORSTKENS en Hendrick BERNTS man en momboir van Marike ook, dochter van Jacomina voorsz, voor de andere helft, verkopen een huis achter de Mandemakers tussen Marten Aerts van DIJCK en huis van Evert COENEN, aanbestorven via Jan HORSTKENS de BIJL, hun grootvader ab intestato, aan Metgen JACOBS weduwe van Cornelis ISBRANDS en Jan Jansen SMELTEN, haar schoonzoon, voor fl 300,-.
23.06.1674 | R 1647 | f 162 | GA Den Bosch

Johan de BUIJT, soldaat onder kolonel SCHOTH, man en momboir van Gijsbert JACOPS alias de HEDDEL bij Perine HENDRICX, voor hemzelve en hem fort en sterk makende voor zijn zwager Adriaen WILLEMS in garnizoen te Sluijs repudieren het sterfhuis van Gijsbert en Perina, d.w.z. een huisje in het straatje achter "de Peperkoek". Joostken weduwe van Pierre La VARENNE korporael in de compagnie van kolonel de la LEGUE, enige gerealiseerde pandcrediteur, verzoekt het pand te mogen verkopen.
Op 11.9.1675 verlenen schepenen machtiging tot verkoop om daaraan een chijns van 8 gld - losbaar met 160 gld - te verhalen, die Ghijsbert op 10.4.1646 van en uit dit pand verkocht had. Gekocht door Dirckje WILLEMS tot behoef van haar man Dirck SMITS, voor fl 200,-.
12.09.1675 | R 1647B | f 156 | GA Den Bosch

Gijsbert zoon van Marcellis Janse van GESTEL en Gerrit Cornelis van Oosterhout en Willem Anthonis van HELVOIRT momboirs over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan zoon van Marcellis Janse van GESTEL, evicteurs, verkopen het huis: "de Venloonsen Peperkoek" op de Breede Haven met een seijdelgang en daaraan vier huiskens, tussen het huis van Dirck SMITS en het pand van de jonge Jan BACKERS, welk pand door Gerrit van ASTEN, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch verkocht is ten behoeve van de evicteurs aan Thomas CORTIER, voor fl 1104,-, die de verkopers een hypotheek geeft van 900 car gld tegen 5% interest; afgelost op 19.1.1679.
08.10.1675 | R 1648 | f 1 | GA Den Bosch

Jacob Jacobs van ROSMALEN man en momboir van Jenneken CORSTIAENS zijn huisvrouw, eerder weduwe van Aert Jacobs van DIEST - Jenneke krachtens testament met Aert gepasseerd voor notaris Peter van BREE op 15.10.1652 - verkoopt een camer - de vierde camer vanaf de straat achter de Mandemakers in het H. Geeststraatje achter "de Papendonck", welke camer Aert Jacob van DIEST gekocht had van Hendrick. Eijmberts van CROMVOIRT op 16.1.1646, hebben zij ter voldoening van het legaat van 200 gld krachtens het voorsz testament overgedragen aan Aert zoon van wijlen Aert Jacob van DIEST bij Jenneke voorsz.
17.10.1676 | R 1630 | f 417v | GA Den Bosch

Elisabeth van DIJCK dochter van wijlen gerart van DIJCK bij Maria BUIJS zijn laatste huisvrouw, weduwe van Johan van RIEMSDIJCK, med. doctor, erfgenamer van haar ouders, krachtens testament gepasseerd op 23.12.1666 voor notaris Thomas van HIJNSBERG - haar ouders zijn overleden na Johan van RIEMSDIJCK - verkoopt het huis achter de Mandemakers tegenover de Craen, "de Cleijne Vergulde Beer" tussen - vismarktwaarts - de Blauwe poort, eertijds van Peter COTEL en boomwaarts, achter grenzend aan een hang toebehorende de kinderen van Wouter van ACHELEN, welk huis Gerard van DIJCK in zijn eerste huwelijk met Elisabeth BOEST bij vernadering tegen Joris BONNET op 28.10.1630 verkregen had en welk huis Gerard van DIJCK en zijn eerste huisvrouw Elisabeth, na overlijden van Elisabeth, op 1.6.1660 voor de helft aan zijn kinderen en kindskinderen toegedeeld had en de andere helft op 25.2.1670 aan hem en zijn vrouw Maria BUIJS, aan Dirck van de LAER voor fl 325,-.
01.12.1676 | R 1630 | f 433 | GA Den Bosch

Jacomina van WEERT, evictrice, verkoopt het huis "Bokhoven" op de Breede Haven tussen de erfgenamen van Dirkje van BERCKEL en het pand van de weduwe van Anthonij van BEUGEN, laatst eigendom en bewoond door Thomas MINTEN, door Geraert van ASTEN, notaris en clerck ter stadssecretarij voor de evictrice gekocht van schepenen op 19.7.1676, aan Jan de JONGH, voor fl 1384,-.
23.10.1677 | R 1649B | f 4v | GA Den Bosch

Dominee Godefridus de RUIJTER predikant te Nuenen, Gerwen en Wetten, universeel erfgenaam van zijn ouders wijlen Peter Govers de RUIJTER en Catharina Wouters van SON, krachtens testament gepasseerd voor notaris GUiliam van CAMPEN op 17.8.1748, verkoopt het huis, eertijds een Herinck Hancken "de Druijf" aan de Haven achter de Mandemakers tussen "Ruijsch" - vismarktwaarts - en "de Simme" van de erfgenamen van Nicolaes des MENSCHEN door Peter Govers de RUIJTER gekocht van Peter Jan Aerts van WEZEL, aan Adriaen van WASBEECK, in presentie van mr Johan van WORCUM, voor fl 1700,-.
15.01.1678 | R 1630 | f 550v | GA Den Bosch

Mr Hendrik COPES raad van 's-Hertogenbosch en ontvanger van de Stad Grave, laat de deurwaarder Hendrick van LUIJNEN het pakhuis naast "de Geneverboom" op de Breede Haven, met voor een grote blauwe poort - toebehoord hebbende aan de weduwe van Anthonij van BEUGEN - verkopen wegens achterstallige verpondingen over de jaren 1672, 1673 en 1674, zoals blijkt uit de boeken van zijn overleden vader Otto COPES.
Koper: Dirck van de LAER, voor fl 1410,-.
24.05.1678 | R 1671 | f 188 | GA Den Bosch

Gerrit en Willem zonen van Jan Aertse van BREEMEN bij Jenneke JANS, verkopen een huisje op de Breede Haven achter de Mandemakers tussen het pand van Thomas EIJMERS en het huis van de weduwe van Jacob van RAVESTEIJN, hun aanbestorven via hun ouders, aan Dirkje WILLEMS tot behoef van haar man, Dirck SMITS, voor fl 145,-.
02.01.1679 | R 1650A | f 83 | GA Den Bosch

Jan de BACKER, koopman te 's-Hertogenbosch verkoopt een huijs met achterhuijs en uitgang in het zijstraatje eertijds achter de Mandemakers en nu op de Haven, tussen "de Peperkoek" toebehorende Thomas Eijmberts CORTIER en het voorsz zijstraatje, bewoond door Marten van HEESCH, gekocht door Jan in zijn weduwnaarsstaat van Abraham van der AA, curator over de desolatie boedel van Nicolaes van RIETHOVEN, gewezen bierbrouwer "in de drie Mooren", op 22.8.1663, aan Leendert HEESBEEN, voor fl 1310,-.
13.02.1679 | R 1650 | f 139 | GA Den Bosch

Helena BROCK, weduwe van Hendrick de BEIJSTER verkoopt, krachtens testament gepasseerd op 27.10.1675 voor notaris Jurriaen van LEUNEN een huijsing achter de Mandemakers tegenover het Veeregat, tussen Thieleman Dircxe van DRIEL en Aert JANSSE, welk huis Agnees dochter van Pauwels Janse AERDEMANS weduwe van Philips van STRAETHEM, evictrice, Hendrick voorsz verkocht had op 4.3.1672, aan Maria EVERS weduwe van Aert de ROVER, voor fl 425,-.
18.02.1679 | R 1650A | f 145 | GA Den Bosch

Nicolaas van CEULEN, koopman te 's-Hertogenbosch, curator over de boedel van wijlen Magdalena van EUPEN, weduwe van Johan van de WEIJER, gemachtigd door schepenen van 's-Hertogenbosch op 4.3.1679, verkoopt het huis, eertijds "Ceulen" en nu "het Wapen van Luijck", op de Breede Haven tussen de panden van de erfgenamen van Daniel van ZUTPHEN en Govert des MENSCHEN, gekocht op 5.6.1662 van Johanna van de VENNE weduwe van Geraert des MENSCHEN door Johan voorsz, aan Willem van den ANCKER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gorcum, voor fl 1550,-.
05.04.1679 | R 1672 | f 209v | GA Den Bosch

Jacobus t HOOFT, koopman te 's-Hertogenbosch verkoopt het huis "de Witvoet", achter de Mandemakers, tussen "de drie Moriaenshoofden" eerstijds van de weduwe Jacob AERTSEN en nu van Marten Jansen BRASSEUR, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gouda en het huis van eertijds Herman WIJNANTS en nu van Jan CLAESSEN, bakker, dat Jacob gekocht heeft van Simon van STOCKUM, notaris en clerq ter gemeente secretarie, krachtens vonnis van schepenen van 's-Hertogenbosch op 1.4.1678, aan Johan des MENSCHEN en Coenraed Dircx van BOXTEL, voor fl 2966.-.
De verkoop heeft plaats gevonden wegens vijf jaar achterstallige rente op een lening van fl 821/01/12, door Anthonij zoon van wijlen Aert CORSTIAENS geleend van Catharina dochter van Adriaen FILTERS en Jan COPIER, man en momboir van Thomaske dochter van Adriaen FILTERS voorsz op 5.1.1650.
De afrekening van de evictierekening heeft plaats op 30.6.1679.
(Evictierekeningen R 2010 f 1 acte 74).
12.06.1679 | R 1672 | f 271v | GA Den Bosch

Mr Hendrick COPES, raad van 's-Hertogenbosch en ontvanger van de stad Grave, verkoopt - om daaraan de achterstand van 1.5.1669 - 1.5.1679 te verhalen; ad fl 85/07/-- die vijf huisjes in het eerste steegje op de Breede Haven aan het gemeene land in de verpondingen schuldig waren ter comptoir van de overleden heer COPES, toebehorende aan het blok van de Kerkstraat, aan Florentius van der HORST en Peter van HIJNSBERCH, voor fl 135,-.
01.08.1679 | R 1672 | f 309v | GA Den Bosch

De rentmeesters van 's-Hertogenbosch verkopen het huis naast de Houttuijn van de stad op de Breede Haven en grenzend - vismarktwaarts - aan de erfgenamen van Pieter de CREMER, aan Johan van der POL, voor fl 860,-.
01.08.1679 | R 1672 | f 315v | GA Den Bosch

Daniel van der MEULEN en Nicolaas de LOBELL, rentmeesters van 's-Hertogenbosch, verkopen de stadshouttuijn - verdeeld in 8 percelen, ieder 20 voet breed, strekkende van het water tot op de Stadswal.
De eerste twee percelen, verkocht aan Johan van de POL voor fl 410,-.
NB: het moet bebouwd zijn voor oktober 1680.
De percelen 3 t/m 8 aan Nicolaas COENEN, Herman van BEEST en Jan SMITS, voor fl 210,- onder de zelfde bebouwings voorwaarde.
01.08.1679 | R 1672 | f 316v | GA Den Bosch

Daniel van der MEULEN en Nicolaes de LOBELL, rentmeesters van 's-Hertogenbosch verkopen een huisje op de Breede Haven tussen de Stads Kalkkuijl en het huis van de erfgenamen van Simon van SWALUWE - vismarktwaarts, dat altijd stadseigendom geweest is, aan Thomas EIJMBERTS, voor fl 235,-.
01.08.1679 | R 1672 | f 317v | GA Den Bosch

Roelof zoon van Jan ROELOFSE en Joost MAES in huwelijk hebbende Helena dochter van Jan ROELOFSE verkopen een kamer achter de Mandemakers, tussen "het wapen van Dort" - boomwaarts - en het pand van de erfgenamen van Dominicus DIRCX (ROVERS) - vismarktwaarts, door Tieleman Dirck van DRIEL op 21.6.1662 verkocht aan Jan ROELOFSEN en via hun vader aanbestorven, aan Dirkje WILLEMS, huisvrouw van Dirck SMIT, voor fl 300,-.
18.01.1680 | R 1650B | f 85 | GA Den Bosch

Johannes en Pieter van BERGEN, voor henzelven en momboirs over Jacobus van BERGEN, hun onmondige broeder en testamentaire momboirs over Pieter, onmondige zoon van Hendrik Pieterse van AMERSFOORT bij wijlen Margriet van BERGEN, krachtens het testament van wijlen Agnees Anthonisse WITHOVEN gepasseerd voor notaris Simon van STOKKUM op 17.10.1679; Geertruij van BERGEN, allen kinderen van wijlen Hendrik Peters van BERGEN bij Agnees Anthonisse van WITHOVEN en alzo wegens Agnees erfgenamen voor de helft van hetgeen volgt; Thomas van BOVEN man en momboir van Tanneke zijn huisvrouw ook dochter van wijlen Hendrick Pieterse van BERGEN bij Margriet JANSSE zijn eerste huisvrouw; Thomas van BOVEN nog transporet hebbende van Marcelis zoon van Hendrick van BERGEN bij Margriet voorsz en dus gezamelijk voor kinderen van Hendrik van Bergen erfgenamen voor de andere helft, alles krachtens testament van wijlen Hendrick en Margriet voorsz gepasseerd op 25.1.1659, voor notaris Hendrik van EIJNDHOVEN, verkopen 13/14 in een camer, de eerste van vier cameren onder één dak, achter de Mandemakers in den straatje naast het huis "de gulde Truijffel", deze camer tussen "de gulde Truijffel" en de tweede camer, strekkende van het straatje achterwaarts op het erf van Jan Roelofs BOLLEKENS, karman, door Hendrik Pieters van BERGERN gekocht op 27.11.1647 van Peterke WILLEMS weduwe van Jan Cornelis HEEREN, pleijtmaker en de verkopers aanbestorven, aan Hendrick Pieters van AMERSFOORT, die 1/14 deel bezit, voor fl 160,-.
16.03.1680 | R 1673 | f 192v | GA Den Bosch

Florentius van der HORST en Peter van HEIJNSBERGEN verkopen 5 huijskens te 's-Hertogenbosch in het eerste steegje op de Breede Haven, gekocht van Hendrik COPES op 1.8.1679, gemachtigd door de Raad van State, aan Thomas CORTIER, voor fl 135,-.
04.04.1680 | R 1650B | f 156v | GA Den Bosch

Gedion Sijmons van RENNEGELST, Jacomina van RENNERGELST, weduwe van Jan van INGEN, Hendrick d'OPHEIJDEN man en momboir van Maria van RENNEGELST zijn huisvrouw en Johannes EEL in huwelijk hebbende Maijke dochter van Gerart JANSE, allen kinderen van wijlen Hester, laatst weduwe van Gerart JANSE, cederen de tocht in een deel van een camer in een blok van vier onder een dak in een gangetje achter "de Gulden Truijffel" op de Breede Haven aan hun zwager Herman Jansz van DRIEL in huwelijk hebbende Lijsbeth van RENNEGELTS, die de rest bezit, voor fl 80,-.
08.11.1680 | R 1674 | f 41 | GA Den Bosch

Casparus DUIJTS, Ned. Geref. predikant te Oerle, voor zich zelve en met Abraham van WALCHEREN momboir over de onmondige kinderen van wijlen Maria DUIJTS bij Isaacq van LEEUWEN en Joost DUIJTS, allen kinderen van Caspar DUIJTS, voor henzelven en voor Adriaen SACKERSEN man en momboir van Margaretha dochter van wijlen Ardewijn DUIJTS verkopen het huis "de Bel" op de Breede Haven met een gangetje daarnaast, tussen "de Gulde Truijffel" en het huis van Anthonij CINCK, door Caspar gekocht en verstorven op zijn erfgenamen, aan hun zuster Appolonia, weduwe van Barend BERCKHOFF, voor fl 920.—.
08.01.1681 | R 1674 | f 127v | GA Den Bosch

Jacob BOELEMA weduwnaar van Margriet dochter van Hendrik PILET bij Margriet van BERCKEL, verkoopt een huis op de grond van de voor dezen afgebroken Barakken aan de Havencant te 's-Hertogenbosch omtrent de Boom, het sterfhuis van Hendrick PILET en door Hendrick gekocht van de erfgenamen van Cornelis Matthijs van der LIP en Jacob deels aanbestorven via zijn vrouwen ouders en deels via testament van zijn vrouwen zuster Maria gepasseerd voor notaris Willem VOS op 7.5.1679, aan zijn kinderen bij Margriet voorsz, voor fl 1075.-.
Hendrik PILET heeft het pand gekocht op 29.11.1669 van de kinderen van wijlen Cornelis Matthijs van der LIP.
29.01.1681 | R 1674 | f 137v | GA Den Bosch

Jan Claasse van der POL en Aert Pieters de CREMER, beiden op de Breede Haven achter de Mandemakers, verklaren dat de put op het erf van Jan Claasse van der POL, door beiden gebruikt zal mogen worden. De onkosten die er op komen, worden door beiden gedeeld.
09.02.1681 | R 1674 | f 184 | GA Den Bosch

Dirck Pieters HOOS man en momboir van Lijsbeth Claessen VISSCHER, eerder weduwe van Johan WITHOVEN - marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem, kinderloos overleden - verkoopt het huis achter de Mandemakers, eertijds "St Peter" en nu "het Marktschip van Haerlem", tussen, eertijds Jacob van VUCHT, koopman in granen, en nu Wouter van TIEL en het pand van Gilis van HAERLEM, koekbakker, door Johan WITHOVEN voor 3/4 aanbestorven via zijn ouders en voor 1/4 gekocht van Godefridus de RUIJTER op 8.7.1678 en op Lijsbeth vererfd krachtens hun mutueel testament gepasseerd voor notaris Gerard van NOORT op 9.1.1678 aan Hendrick Aertse SLAATS, voor fl 960,-.
15.03.1681 | R 1674 | f 184 | GA Den Bosch

Jochem der LIP, voor zich zelve en momboir over zijn onmondige broeders Frederick en Joseph der LIP, gemachtigd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 20.5.1681 en Walraven van HOFTEN in huwelijk hebbende Margriet der LIP, allen kinderen van Matthijs zoon van Frederick der LIP, verkopen het huis op de Breede Haven tussen het pand van Geertruijd Elisabeth der LIP - vismarktwaarts en het huis van Hendrick HOOS - boomwaarts - welk huis door Frederick der LIP, hun grootvader, is gebouwd en de verkopers aanbestorven via hun grootmoeder Neeltje Adriaen COLEN weduwe van Frederick der LIP, aan Aert Marttense van DIJCK, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg: fl 600,-.
20.05.1681 | R 1674 | f 271v | GA Den Bosch

Agnes ADELAERS weduwe van Gijsbert van der LIP cedeert de tocht in 1/3 van een huis op de Breede Haven omtrent de Boom, tussen het pand van de erfgenamen van Aert PIJL en het huis van Cornelis de GELDER aan haar onmondige kinderen krachtens het testament van Agnes en Gijsbert gepasseerd voor notaris Daniel BOONS op 22.5.1673.
Deze onmondigen, voor hun deel en Seijken der LIP weduwe van Adriaen van der STERREN voor 1/3 deel en Wilhelmine van der LIP j.d., voor 1/3 part, erfgenamen van Matthijs Cornelis van der LIP, stadsmetselaar, verkopen het pand dat op hen verstorven is via Matthijs voorsz, aan Adriaentje MIDDELAER weduwe van Gerrit van de VELDE tot behoef van haar dochter Adriaantje van de VELDE, fl 585,-.
13.06.1681 | R 1674 | f 294 | GA Den Bosch

Matthijs van de LANDE verkoopt een huis met zijn aangelag achter de Mandemakers, tussen "de Swarte Sleutel" en een straatje naar de Wal, door Peter van der GRACHT, evicteur, verkocht bij laatste slijting op 8.2.1667 aan Matthijs voorsz, aan Johan SMITS, mr metselaar.
14.01.1682 | R 1651B | f 61 | GA Den Bosch

Willem zoon van Paulus CELISSE bij Jenneke BREETHOET, voor de helft; Bartholomeus en Steven zonen van Dirck BARTHOLOMEUSSEN bij Cathalijntje STEVENS; Bartholomeus voorsz gemachtigd van Jan en Dirck zijn broeders voor notaris Quirijn RABEN te Leiden op 16.1.1682, verkopen een huis op de Breede Haven, achter de Mandemakers, tussen Dominicus Dirck ROVERS en het pand van de kinderen van wijlen Geerken Lamberts HORSTKENS, door Willem zoon van wijlen Jan JACOBSE verkocht aan Lenaert zoon van wijlen Wouter Cornelis BASTIAENS op 15.2.1618 en de verkopers aangekomen - ieder voor hun helft - bij codicillaire dispositie door Willem Willemse BREETHOET, tevoren weduwnaar van Anneke zijn huisvrouw dochter van Jan ROELOFSE bij Martijntje WOUTERS zijn huisvrouw, tevoren weduwe van Aert JANSE, voor notaris Hendrick van EIJNDHOVEN op 3.4.1665, aan Guiliam de HELT voor fl 350,-.
21.01.1682 | R 1651B | f 63v | GA Den Bosch

Rutger RUIJSCH, advocaat, gemachtigd door Cornelia VOS eerder weduwe van Matthijs STAES, maasschipper en nu getrouwd met Steven du MONT, gepasseerd voor notaris Johannes ROTTERDAM op 7.4.1682, verkoopt, krachtens het testament van Cornelia en Matthijs gepasseerd op 27.9.1673 voor notaris ROTTERDAM en daarna volgens huwelijksvoorwaarden gepasseerd voor notaris Henrick van HEESWIJCK op 6.4.1680, het huis "de Vergulde Engel" op de Breede Haven, achter de Mandemakers, tussen het huis van Gerard CORNELISSE, stads timmerman en Peter de CRAMER, martschipper - boomwaarts - aanbestorven via haar moeder, die het pand gekocht had van Anthonij van BRUANEN op 4.6.1659, aan Albertus VRISELIUS, edelman van de artillerie der Verenigde Nederlanden, voor fl 1000,-.
14.10.1682 | R 1676 | f 7 | GA Den Bosch

Coenraet Dircx van BOXTEL verkoopt de helft in een huis, erve, hangh en ledige plaetse op de Breede Haven "de Witvoet" tussen "de Drie Moriaenshoofden" en het pand van Jan CLAESSEN, bakker, welk hele huis Jacob t HOOFT op 12.6.1679 verkocht had aan Coenraet voorsz, aan Johan des MENSCHEN, die de wederhelft bezit, voor fl 1200,-.
18.11.1682 | R 1676 | f 40 | GA Den Bosch

Joost van WOERKOM, Aert de MUNNICH man en momboir van Lijsbeth van WOERKOM, Francijntje, Hendrick en Jacobus, allen kinderen van wijlen Catharina VERVOORT weduwe van Floris Jan van WOERKOM, verkopen 6/7 deel in een huis op de Breede Haven, naast het pand van Jan Aelberts van BOUSEL, aanbestorven via hun ouders, aan hun broeder Johan van WOERKOM, die het resterende deel bezit, voor fl 287,-.
24.11.1682 | R 1676 | f 46 | GA Den Bosch

Agnes ADELER weduwe van Gijsbert der LIP cedeert de tocht in de helft van 1/3 van drie huijsingen op de Breede Haven tussen het huis van Hendrik HOOS en Aelbert Jan van WOERKOM en het pand van Aelbert Jansse van BOUSEL, met een gangetje daartussen, aan haar meerderjarige zoon Jan en haar drie onmondige kinderen.
Sijke van der LIP weduwe van Adriaen van der STERRE, voor 1/3 part; Willemina der LIP, j.d. ook voor 1/3 part en Agnees ADELER en haar vier kinderen voor de rest, allen erfgenamen van wijlen Matthijs Cornelis der LIP, hun vader resp grootvader, verkopen het pand aan Dirkje WILLEMS huisvrouw van Dirck SMITS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, voor fl 1150,-.
Vernaderd door Hendrik HOOS man en momboir van Willemijna der LIP op 18.5.1683.
12.02.1683 | R 1671 | f 125v | GA Den Bosch

Jacob KALFF, beurtschipper te 's-Hertogenbosch, man en momboir van Geertruijt Elijsabeth enige dochter van wijlen Abraham van der LIP bij Cornelia WACHTVELT, verkoopt een huis op de Breede Haven tussen de kinderen van Hendri PILET - vischmarktwaarts - en Aert Martens van DIJCK, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, Geertruij aanbestorven via haar grootouders: Frederick Matthijs van der LIP mr Metselaar te 's-Hertogenbosch en Neeltje Adriaen COLEN, aan Abraham SIMONSSE, voor 725,-.
19.02.1683 | R 1676 | f 136 | GA Den Bosch

Johanna van THUIJL weduwe van Gerard RIETVELT cedeert de tocht in de helft van een oliewindmolen op de Wal bij de Boom in het Molenbolwerk aan Simon de RAS in huwelijk hebbende haar dochter Elisabeth van RIETVELD.
Simon verkoopt - met Johan de BACQUER, koopman te 's-Hertogenbosch, die de andere helft bezit - deze molen aan Johan PETERS en Johan CRONENBURGH, voor fl 3475,-.
25.02.1683 | R 1676 | f 144 | GA Den Bosch

Alida PLOOS van AMSTEL verkoopt een huis achter de Mandemakers op de Breede Haven tussen "de Druijff" eigendom van Peter zoon van Jan Aert van WESEL - boomwaarts - en het huis van Gerart GOIJAERTS weduwe van Aert CLAESSEN, gekocht door haar op 4.10.1663 van Michiel van de GEVEL als evicteur, aan Johannes ESSER, notaris en clercq ter stadssecretarie voor fl 1200,-.
22.11.1683 | R 1677 | f 46v | GA Den Bosch

Heijltje Jan ROELOFS weduwe van Joost MAES cedeert de tocht in de helft van een camer met een stalletje daarbij gemaakt, de laatste van drie cameren "in de drij Musquetiers", achter de Mandemakers, achter "de gulde Truijffel" tussen de Haven en de derde camer aan haar vier kinderen bij wijlen Joost MAES.
Deze kinderen, voor de ene helft en Roelof zoon voor de andere helft verkopen de gehele camer met het stalletje gekocht door Jan ROELOFS op 28.10.1645 van Anthonie Jacob van OS, bierbrouwer en de verkopers aanbestorven via Jan ROELOFS voorsz, aan Lijsbeth Sijmon SIJMONS in huwelijk hebbende Herman Jansse van DRIEL.
17.02.1684 | R 1677 | f 110 | GA Den Bosch

Margaretha van ALPHEN weduwe van Aert HILLE cedeert de tocht in 1/3 van een huis aan de Boom, "de drie Swanen", tussen het huisje van de Corps de Guardes en het pand van de commissaris RUIJS, welk huis door Matthijs van ALPHEN gebouwd is op grond, gekocht van de stad op 22.8.1637 en welk deel Margaretha aanbestorven is via haar vader Matthijs, aan haar kinderen.
Sander VERHAEL in huwelijk hebbende Mechtelt van ALPHEN, ook dochter van Matthijs voorsz, eerder weduwe van Gerrit VERCAA verkoopt 1/3 part in het voorsz huis tot behoef van de drie onmondige kinderen van Mechtelt uit haar eerste huwelijk en de kinderen van Aert HILLE verkopen ook 1/3 part in het voorsz huis aan Johan de WITH man en momboir van Antonetta van ALPHEN, die 1/3 deel van het pand bezit, voor fl 972,-.
28.02.1684 | R 1677 | f 121v | GA Den Bosch

Margaretha van ALPHEN weduwe van Aert HILLE cedeert de tocht in een huijsing "de drij Swaene" aan de Boom tussen het schrijvershuijske en het pand van de commissaris RUIJS, welke huijsing gebouwd is door Matthijs van ALPHEN en welke grond gekocht is door Matthijs voorsz van de stad op 22.8.1637 en voor 1/3 na overlijden van Matthijs aanbestorven aan haar twee onmondige kinderen bij Aert HILLE voorsz; Sander VERHAEL man en momboir van Mechtelt zijn huisvrouw dochter van wijlen Matthijs voorsz, eerder weduwe van Gerrit VERCAA, cedeert de tocht in 1/3 van het pand van haar drie kinderen bij Gerrit voorsz. Margaretha en Sander verkopen 2/3 in "de drij Swaene" aan Johan de WITH in huwelijk hebbende Anthonetta van ALPHEN die de rest bezit. Johan de WITH leent 500 car gld van Anthonij VERREIJT tot behoef van Hendrick MEIJER en Sibille JANSSE voor 4% interest perjaar. Afgelost op 27.10.1687.
28.02.1684 | R 1677 | f 121v | GA Den Bosch

Aert GOIJAERTS, man en momboir van Jenneke Andries van de GRAEFF, Zander en Peter Andries van de GRAEFF, universele erfgenamen van Wouterke weduwe van Andries van de GRAEFF, verkopen de huijsing, de Orangeboom op de Breede Haven tussen het pand van Jan BOONACKER - boomwaarts - en de huijsing van Bastiaen zoon van Jan Gerard SNEL - vismarktwaarts - gekocht voor 2/3 van Robbert WILTEN, man en momboir van Elske CARRENTON, gemachtigd van Adriaen REMBOUTS in huwelijk hebbende Anna JANS op 4.1.1674 aan Dirck SMIT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, voor fl 275,-.
24.05.1685 | R 1678 | f 59v | GA Den Bosch

Gerart van ASTEN notaris en clercq, gemachtigd door schepenen op 13.11.1685 door afwezigheid van Ardina en Johanna van de VEN, verkoopt het huis "de Drie Moriaens hoofden" op de Breede Haven, tussen "de Witvoet" en "de Hollandschen Tuijn", door hun vader gekocht op 27.8.1660 van Elijsabeth GOOSSENS weduwe van Marten Jansen BRASSEURS, toegescheiden bij testament van hun ouders, op 2.7.1678, voor Udo Melchior VERWEIJ, notaris, Johan van GULICK voor fl 4675,-.
17.11.1685 | R 1653 | f 134 | GA Den Bosch

Arnoldus zoon van Arnoldus van DIEST, verkoopt een camer achter de Mandemakers tussen het pand van Dirck SMITS en de stadswal, in het Steenstraatje, aanbestorven via zijn ouders, aan Thomas CORTIER voor fl 125,-.
15.01.1686 | R 1653 | f 149v | GA Den Bosch

Herman Jan van DRIEL man en momboir vsn Elisabeth van REIJNEGELST verkoopt de eerste van vier cameren onder één dak op de Breede Haven, achter "de Breede Truijffel" in een gangetje naast dat huis en het huis van de weduwe van Anthonij AERTSE en neven "de Truijfel" en de tweede camer, deels aangekomen bij versterf van zijn vrouwen ouders en deels door koop van zijn zwagers op 8.11.1680, aan Dirckje WILLEMS in huwelijk hebbende Dirck SMITS, voor fl 130,-.
21.01.1686 | R 1678 | f 213 | GA Den Bosch

Aert Pieters de CRAMER en Lijsbeth Pieterse de CRAMER weduwe van Adriaen HOEVENAERS, beiden te Dordrecht; Aert voorsz in naam van Adriaentje en Pietertje Adams de CRAMER, te Amsterdam; mr Johan de BET, schoolmeester te Lage Mierde, momboir over de onmondige kinderen van mr Gerrit TONNEMANS schoolmeester te Hulsel bij wijlen Adriaentje Pieter de CRAMER zijn huisvrouw en Jenneke Pieters de CRAMER weduwe van Godefridus RINGELANTS, secretaris van Bladel, allen kinderen en kindskinderen van wijlen Pieter de CRAMER bij wijlen Catharina JANSE zijn huisvrouw verkopen een huis op de Breede Haven tussen Johan van de POL, noordwaarts en het huis, eertijds van wijlen Gerrit SANDERSE, marktschipper op Amsterdam, zuidwaarts, door Pieter Adam de CRAMER gekocht van Peerke WILLEMS weduwe van Jan CORNELISSE op 27.11.1647 en aanbestorven via hun ouders, aan Agnees Gerriuts van GEFFEN huisvrouw van Thomas Eijmberts CORTIER, schipper te 's-Hertogenbosch, voor fl 995,-.
Agnees leent 900 gld van de verkopers.
12.11.1686 | R 1678 | f 386 | GA Den Bosch

Johan de WITH man en momboir van Anthonetta van ALPHEN verkoopt het huis "de Drije Swanen" aan de Boom, tussen het Schrijvershuijsje en het pand van de commissaris RUIJSCH door Johan voorsz verkregen voor 2/3 door koop van Margaretha van ALPHEN en Sander VERHAEL op 28.2.1684 en voor 1/3 deel op hem verstorven via zijn vrouwen ouders aan Hendrick MEIJER en Sijbilla JANS zijn huisvrouw, voor fl 2000,-.
27.10.1687 | R 1679 | f 168v | GA Den Bosch

Roelof zoon van Roelof NOPPEN bij Elisabeth van BERCKEL verkoopt 1/6 part in een huis op de Breede Haven tussen het huis van Jan van GULICK en de Geneverboom, hem aanbestorven via Dircxke van BERCKEL, zijn grootmoeder, aan Jenneke van BERCKEL weduwe van Reijnier SMITS, die reeds 3/6 deel bezit, voor fl 200,-.
05.12.1687 | R 1654 | f 15v | GA Den Bosch

Coenraed STILL, te Boxtel, gemachtigd door mr Joannes BACQUERS weduwnaar van Allegonda NOPPEN, te Wassenbergh voor schepenen aldaar op 5.12.1687, cedeert de tocht in 1/6 van "de Hollantsche Tuijn" op de Haven tussen het pand van Jan van GULICK en "de Geneverboom" aanbestorven via zijn vrouwen ouders, aan Rudolf, Johanna en Margaretha, zijn meerderjarige zoon en zijn onmondige dochters die het verkopen aan Quirijn van den ENDEPOEL, koopman voor fl 250,-.
13.12.1687 | R 1679 | f 207 | GA Den Bosch

Guiliam van WEERT te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Jacobus van HALEN op 5.1.1688 voor notarissen te Weert en substituut van Mechtildis van WEERT weduwe van de burgemeester Gerard van HALEN, zijn ouders, verkoopt 1/6 in een huijsing op de Breede Haven "de Hollandsche Tuijn" tussen het pand van Adam van BIERENBACH en het huis van Jan van GULICK, Mechtildis voorsz aanbestorven via Joostje van BERCKEL, aan Quirinus van den ENDENPOEL voor fl 250,-.
09.01.1688 | R 1654 | f 29 | GA Den Bosch

Frederik Hendrick ZWEERTS de LANDAS, schepen van 's-Hertogenbosch, evicteur, verkoopt een huising op de Breede Haven "de Pauw" tussen huis van Willem van den ANCKER en het pand van de weduwe van ACHELEN, aan Jan van THIEL voor fl 1575,-.
08.06.1688 | R 1654 | f 105v | GA Den Bosch

Frederick Hendrick SWEERTS de LANDAS, evicteur, verkoopt "in de Pauw" - dat verhuurd wordt - op de Breede Haven, tussen het huis van Willem van den ANCKER en het pand van de weduwe van ACHELEN, aan Jan van THIEL, voor fl 1575.-.
Jan van THIEL geeft een hypotheek van fl 300,-; afgelost op 4.6.1698.
08.06.1688 | R 1654 | f 304v | GA Den Bosch

Sara, Martinus en Jacobus, voor henzelven en voor hun onmondige broeder Johannes, verkopen 4/5 deel in een huis op de Breede Haven, waar uithangt "het Marktschip op den HAEGH", begrensd aan beide zijden door panden van Hendrick HOOS, aanbestorven via hun ouders, aan hun broeder Albert van BOUSEL, die de rest bezit, voor fl 800,-.
22.07.1688 | R 1680 | f 6v | GA Den Bosch

Johan PATERS, koopman en Johan CRONENBURGH, beiden te 's-Hertogenbosch verkopen een huis etc., de oliemolen in het Molenbolwerk bij de Boom, elk voor de helft gekocht van Simon de RAS op 25.2.1683 aan Sieur Franchoijs FRANCKEN koopman te Dordrecht, tot behoef van zijn zoon Adriaen FRANKE, voor fl 3450.-.
Johan PATERS is weduwnaar van Catharina HALDEKINCKS(?).
29.12.1688 | R 1680 | f 115 | GA Den Bosch

Johan van der ACHTER verkoopt een huijsing op de Breede Haven tussen Peter Jan van WEL en het pand van de kinderen van Cornelis Cornelis van DOIRNE, door Willem VOS, notaris gekocht van schepenen van 's-Hertogenbosch op 16.4.1688 en daarna bij laatste slijting door Guiliam VERHEIJ op 3.6.1689 aan de evicteur Johan van der ACHTER verkocht, aan Perrijntje Jans van den DUNGEN, voor fl 950.
02.09.1689 | R 1654 | f 304v | GA Den Bosch

Lambert van CUIJCK, beurtschipper van de stad van Middelburgh weduwnaar van Mechelina van OUTSHOORN, eerder weduwe van Hendrick PETERSSE, gemachtigd bij acte van uitkoop tussen Lambert voorsz en de voogden over de twee voorkinderen nagelaten door Mechelina voorsz, voor notaris Adriaen HEIJNS gepasseerd te Middelburg op 29.4.1687, verkoopt een huisje op de Breede Haven in een straatje naast "de Bel" achter "de Truijfel", aanbestorven via zijn vrouw, aan Hendrick MEIJER en Sibille JANSSE zijn huisvrouw, voor fl 170,-.
01.11.1689 | R 1680 | f 330 | GA Den Bosch

Johan SMITS, mr metselaar verkoopt het huis op de Breede Haven, "het Appelboomke" tussen het huis van Thomas CORTIER en het Mandemakersstraatje, gekocht van Matthijs van der LANDE (ZANDE?) op 14.1.1682, aan Quirinus van den ENDENPOEL, voor fl 400,-.
24.02.1690 | R 1654 | f 389 | GA Den Bosch

Albert VRISELIUS, edelman van de artillerie ten dienste van de Verenigde Nederlanden, verkoopt een huis op de Breede Haven, "de Vergulde Engel", tussen eertijds het huis van Gerrit CORNELIS, stadstimmerman en nu de erfgenamen van Jacob van IJPEREN en het pand van Pieter de CRAMER, beurtschipper en nu eigendom van Thomas Eijmers CORTIER welk huis mr Rutger RUIJSCH, advocaat, gemachtigd van Cornelia VOS eerder weduwe van Matthijs STAES, maesschipper en daarna gehuwd met Steven DUMONT, voor notaris Johan van Rotterdam op 7.4.1682 verkocht had aan Albertus voorsz op 14.10.1682 met toestemming van Catharina van BEVERWIJCK weduwe van Johan van MEEUWEN, burgemeester van Dordrecht, crediteur van Cornelia voorsz daartoe verplicht bij lening op 4.5.1680, waarvoor Gerrit CORNELIS, marktschipper van 's-Hertogenbosch borg was, uit kracht van procuratie van Maria Cornelis POST op 19.11.1684 voor de Raad van Brabant, aan Willem VREGGEN, fl 892,-.
27.02.1690 | R 1681 | f 4 | GA Den Bosch

Hendrick van HEESWIJCK, gemachtigd van Anthonis TATINCLAU, koopman te Antwerpen, man en momboir van Maria Geertruijd IDELETH zijn huisvrouw en Catharina IDELET, hun zuster, resp schoonzuster, lenen fl 400 van Geerloff SUIJCKERS, rentmeester en griffier van Peelland.
02.05.1690 | R 1655 | f 4 | GA Den Bosch

Aert en Lijsbeth kinderen van Marte Aertse van DIJCK bij Adriaentje DINGEMANS, voor henzelven en voor Balthus van DIJCK hun broeder en Cornelis VOLLENHOVEN, Pieter van BERGEN en Arent SASPERS, hun drie zwagers, verkopen 6/7 deel in een huijsing op de Breede Haven achter de Mandemakers tussen de huijsing van Dirck SMITS en het pand van Neeltje CORNELISSEN, aanbestorven via hun ouders, aan Wouter van DIJCK, die de rest bezit, voor fl 250,-.
31.08.1690 | R 1655 | f 35 | GA Den Bosch

Lijsbeth dochter van Philips van STRATHEM, voor haar zelf en voor haar drie uitlandige broeders, verkoopt de tweede camer achter het huis "de Vergulde Truijfel" welke tweede en derde camer door Philips van STRATHEM, schoenmaker op 22.7.1662 gekocht zijn van Anthonij CINCK in huwelijk hebbende Henderske zijn huisvrouw dochter van wijlen Dirck Janse RAVENSTEIJN en de verkopers aanbestorven aan Emmerentia dochter van Leendert HEESBEEN bij Jenneke Wouters, zijn tegenwoordige huisvrouw, voor fl 200,-.
27.11.1690 | R 1681 | f 193v | GA Den Bosch

Reijnier van den BERGH, mr chirurgijn te 's-Hertogenbosch voor 1/4 part; Godefridus van den BERGH eveneens mr chirurgijn voor 1/4 part; Elisabeth van den BERGH ook te 's-Hertogenbosch, eveneens voor part allen kinderen van wijler Evert van den BERGH, ook chirurgijn bij Josina van AELST zijn huisvrouw en de momboirs over Maria Helena, onmondige dochter van Maria Anna, ook dochter van Evert en Josina voorsz, voor de rest, verkopen twee camers onder een dak, achter de Mandemakers in een straatje aldaar tussen "de Gulde Truijffel" en "het Marktschip" tussen Henrick van BERGEN en Jan Roelofs BOLLEKENS, door wijlen de ouders van de verkopers gekocht op 10.10.1673 van de erfgenamen van Cornelis van AELST en Elisabeth AERTSE, aan Hendrick van BERLICUM, voor fl 305,-.
03.01.1691 | R 1681 | f 235 | GA Den Bosch

Jacob Ferdinand SWEERTS de LANDAS, Heer van Oijen etc. oud president van 's-Hertogenbosch, als evicteur voor de helft en Helena COCK, laatst weduwe van Hendrick de BIJSTER voor de ene helft, verkopen het huis op de Breede Haven tussen "Franckfort" en het pand van Adriaentje van VELSEN, deels door Willem VOS gekocht van schepenen en Helena COCK aangekomen via wijlen haar man, aan Gerard van NOORT, notaris en clerck te 's-Hertogenbosch, voor fl 950,-.
10.02.1691 | R 1655 | f 112v | GA Den Bosch

Jacob Ferdinand ZWEERTS de LANDAS, evicteur, verkoopt de helft van een huijsing "Franckfort" op de Breede Haven tussen het pand van Gerard NOORT en de gang naar de wal, aan Helena BROCK, laatst weduwe van Hendrick de BIJSTER, die de andere helft via het testament van haar man aangekomen is. Zij moet de helft van een erfchijns van 60 car gld, op fl 1200 capitaal, dat gereduceerd is tot fl 1000,- betalen aan Frederick Matthijse van der LIP.
10.02.1691 | R 1655 | f 113 | GA Den Bosch

Ignatius HOIJMEIJERS, verkoopt het huis achter de Mandemakers, tussen eertijds Neesken weduwe van Cornelis JANSEN en nu de erfgenamen van Augustinus CIERMANS en - vismarktwaarts - Dirck LAMBERTS, Ignatius aangekomen bij besloten testament van Helena VOET weduwe van Aelbert HOIJMEIJERS voor notaris Willem VOS op 5.1.1691, aan Jan Jansz LANCKHAAR, voor fl 875,-.
10.04.1691 | R 1681 | f 297 | GA Den Bosch

Boudewijn SIJMONTS, procureur te 's-Hertogenbosch, gemachtigd op 14.12.1691 voor notaris Petrus van OUDENHOVEN van Reijnera PAUW weduwe van COETS, Ned. Geref. predikant te Hilvarenbeek, Leonora PAUW weduwe van Thomas BAIJ, Roeland PAUW, Laurens van der VOORT Ned. Geref. predikant te Vught in huwelijk hebbende Margaretha PAUW, allen kinderen en erfgenamen van Cornelis PAUW, havenmeester te 's-Hertogenbosch, verkoopt het huis op de Breede Haven, eertijds genoemd "achter de Mandemakers" en nu "de Vergulde Cartouw" tussen "de Blauwe Sleutel" en "het Voske" door Cornelis gekocht op 5.8.1631 van mr Lucas van WOERDEN, geinstitueerd van de kinderen van Dirck de LEEUW, capiteijn van een compagnie voetknechten ten dienste van de Koning van Spanje - bewoond door Thomas BAIJ - aan Maria EVERAERTS, weduwe van Jan BRANTS, voor fl 1725,-.
31.01.1692 | R 1682 | f 34 | GA Den Bosch

Daniel BOONS, notaris te 's-Hertogenbosch, curator en momboir over Johannes de GELDER onmondige en enige zoon en erfgenaam van wijlen Cornelis de GELDER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam, aangesteld door schepenen van 's-Hertogenbosch op 18.4.1692 voor de ene helft en Jurriaen HUIJSBROECK man en momboir van Mecheltje SMITS enige zuster van wijlen Magdalena SMITS, tweede vrouw en weduwe van Cornelis de GELDER, die ook Daniel BOONS op 10.4.1692 gemachtigd heeft, verkoopt een huijsing gestaan op de grond van de voormalige, afgebroken barakken om de Havencant omtrent de Boom, door Jacob PILET op 29.1.1681 verkocht aan Cornelis de GELDER tijdens zijn tweede huwelijk, aan Johan van WOERDEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam voor fl 595,--.
29.04.1692 | R 1682 | f 110 | GA Den Bosch

De muur tussen "de Prins" op de Breede Haven van Adriaen Wouter van GENT en "de Swaen" van Hendrick van BLEEUWEN op de Breede Haven, zal afgebroken worden over 25 voet en opgebouwd op kosten van Adriaen voosz.
Ook het dak van "de Prins" en "de Swaen" moet worden gerepareerd.
03.08.1693 | R 1749 | f 572v | GA Den Bosch

Wilhelmus van ACHELEN, Everard RUIJSCH man en momboir van Alegonda van ACHELEN, Mechteld van WAMEL weduwe van Johan van ACHELEN, moeder en voogdes over haar twee onmondige kinderen, verkopen het huis "de Trompet" op de Haven, achter de Mandemakers; tegenover de Craen, tussen "de Cleijne Beer" en "de Pauw" aanbestorven via hun ouders aan Quirinus van den ENDEPOEL, koopman te 's-Hertogenbosch, voor fl 1065,-.
24.12.1693 | R 1683 | f 283v | GA Den Bosch

Willem VREGGE te 's-Hertogenbosch verkoopt een huis op de Breede Haven achter de Mandemakers, "in de Vergulde Engel" tussen het huis van eertijds Gerrit CORNELIS, timmerman en nu de erfgenamen van Jacobus van IJPEREN en het pand van eertijds Pieter de CRAMER en nu Thomas Eijmberts CORTIER, gekocht van Albertus VRISELIUS, edelman van de artillerie ten Dienste der Verenigde Nederlanden op 27.2.1690, aan Dirck SMITS voor fl 1050,-.
30.12.1693 | R 1656 | f 88v | GA Den Bosch

Jacob HILVERSON regent en rentmeester van het weeshuis van de stad 's-Hertogenbosch en in naam van de drie weeskinderen van wijlen Anthonij VERREIJT, havenmeester, bij Catharina MEIJERS zijn huisvrouw en Johan de WIT momboir over Hendrick ook onmondige zoon van wijlen Anthonij en Catharina voorsz en Lambert van CUIJCK man en momboir van Wilhelmina ook dochter van Anthonij en Catharina voorsz, verkopen een huis op de Breede Haven in een straatje naast "de Bel", achter "de gulden Truijffel" van achter daar in komende, door Hendrick MEIJER en Sibilla JANS gekocht van Lambert van CUIJK, beurtschipper van Middelburg op 's-Hertogenbosch, op 1.11.1689 en op de voorsz kinderen verstorven, aan Herman van OERS voor fl 233,-. Herman leent van Jacob HILFVERSON fl 139,-.
16.03.1694 | R 1656A | f 124v | GA Den Bosch

Jacob van HILVERSON, regent en rentmeester van het weeshuis van de stad, in naam van de drie weeskinderen van wijlen Anthonij VERRIJT, havenmeester, bij Catharina MEIJERS, met Johan de WIT momboir over Hendrik onmondige zoon van Anthonij en Catharina voorsz, verkopen, krachtens machtiging voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 13.2.1694, tesamen met Lambert van CUIJCK in huwelijk hebbende Wilhelmina ook dochter van Anthonij en Catharina voorsz, een huis op de Breede Haven, aan de Boom, "de drie Swanen" tussen het schrijvershuijske ende Corps de Guarde, ter eenre en het pand van Diederick RUIJSCH, ter andere zijde, welk huis Hendrick MEIJER en Sijbilla JANS gekocht hadden van Johan de WITH, aanbestorven op de verkopers, aan Pieter JACQUES, voor fl 1250,-.
16.03.1694 | R 1657 | f 122v | GA Den Bosch

Franciscus van DAAL cedeert het recht en actie hem competerende tot last van de weduwnaar Anthonij CIERMANS, gesproten uit de huishuur een een huijsing op de Breede Haven waarin Anthonij woont en uit een huis te Wamel in Gelderland aan Adriaen BRONCKHORST te Wamel.
14.10.1694 | R 1684 | f 87 | GA Den Bosch

Jan zoon van Cornelis de GELDER bij Catharina dochter van Jan Nicolaes BRANT; Helena ook dochter van Jan Nicolaes voorsz, Maria EVERAERTS weduwe van Johan BRANT, gemachtigd krachtens hun testament gepasseerd voor notaris Daniel BOONS op 17.2.1679 en Hendrina dochter van Nicolaes ook zoon van Jan Nicolaes, huisvrouw van Charles de MESSIJ, verkopen een huijsing op de Breede Haven, "de stad Gouda" tussen "de Swarte Ruijter" en "de Witvoet", aanbestorven via Jan Nicolaes BRANT, aan Ivo DECKERS, bakker, voor fl 2480,-, die fl 1000 leent tegen fl 41,-/jaar, welke lening Ivo aflost aan Hendrina voorsz op 12.12.1695.
15.01.1695 | R 1656B | f 99v | GA Den Bosch

Govert LOEF en Johanna LOEF, gemachtigd door haar man Johan van ZUTPHEN, Ned. Geref. predikant te Rumpt, voor notaris Johan KEIJSERS te 's-Hertogenbosch op 2.10.1695 verkopen het huis, eerder een haring rokerij, op de Breede Haven, "de Druijf", tussen het huis van de secreet ruijmer en de erfgenamen van Nicolaes de MENSEN, door hun stiefgrootvader Adriaan van WAESBEECK gekocht op 15.1.1678 van dominee Godefridus de RUIJTER en hun aanbestorven via hun ouders, aan Gielis van HAARLEM, voor fl 2470,-.
06.10.1695 | f 80 | GA Den Bosch

Pieter van HIJNSBERG en Gijsbert van GRINSVEN momboirs over Anthonij en Nicolaes, onmondige kinderen van wijlen Johan EECKHOUT, verkopen het huis op de Breede Haven, "Franckfort" tussen de opgang naar de wal en het pand van Gerard van NOORT, aanbestorven via hun grootmoeder Helena CROIS weduwe van Hendrick de BEIJSTER, door Helena verkregen, voor de helft via Hendrick de BEIJSTER en de andere helft door koop tegen Jacob Ferdinand SWEERTS de LANDAS, evicteur, op 10.2.1691 - welk huis bewoond wordt door Stoffel van MEIJS, aan Ruth VERMAESSE, maaschipper voor fl 1250,-.
18.01.1696 | R 1684 | f 399v | GA Den Bosch

Anthonetta Claessen van der AA weduwe van Johan SMITS, verkoopt, krachtens hun testament gepasseerd op 3.11.1676 een huis op de Breede Haven, eertijds "de Houttuijn", tussen de verkoopster en het pand van Agnes van LOENEN, weduwe van Nicolaes COENEN, door Johan gekocht van de stad op ..., aan Thomas LONEUX, maasschipper, voor fl 1250,-.
18.01.1696 | R 1684 | f 401v | GA Den Bosch

Dirck SMITS te 's-Hertogenbosch verkoopt het huis op de Breede Haven, achter de Mandemakers; "de Vergulde Engel" tussen het pand, eertijds van Gerrit CORNELIS, timmerman en nu de erfgenamen van Jacob van IJPEREN en het huis, eerder van Pieter CRAMER en Nu Thomas CORTIER, gekocht van Willem VREGGEN op 30.12.1693, aan Christina van DALEN, weduwe van Gerrit SMITS ten behoeve van haar kinderen, voor fl 725,-.
11.01.1697 | R 1685 | f 284v | GA Den Bosch

Peter van ENGELEN verkoopt een camer achter de Mandemakers naast het pand van de weduwe van BOCKHOLT en de stadswal, strekkende van Anna van DIJCK, op het gangske, hem aanbestorven via zijn ouders, aan Thomas CORTIER, voor fl 50.-.
23.05.1697 | R 1686B | f 390 | GA Den Bosch

Johannes Bartholomeus van der ACHTER weduwnaar van Cathelijn dochter van Andries Peter van WEERT cedeert de tocht in 1/4 van "de Vergulde Truijffel" op de Breede Haven tussen "de Bel" en het huis van Marcellis den BOL en nog k in landerijen buiten 's-Hertogenbosch, aan Jan van der ACHTER man en momboir van Anneke dochter van Andries Peters van WEERT en Mechteld, ook dochter van Andries voorsz.
14.12.1697 | R 1657A | f 219 | GA Den Bosch

Geertruijd van GEFFEN laatst weduwe van Reijnier van VINCKEL en nu getrouwd met Jan Sweeren van de GRINT, verkoopt het huis op de Breede Haven, "het Beerken" naast het pand van Quirinus van den ENDENPOEL, door haar le man Dirck van de LAER gekocht van Elisabeth van DIJCK op 1.12.1676 en op haar verstorven, aan Claes OVERSTEECH ten behoeve van zijn moeder Cornelia HORDIJCK voor fl 812/10/00. Vernaderd door Jasper van HULST in huwelijk hebbende Clara dochter van Thomas CORTIER op 13.1.1698.
08.01.1698 | R 1657A | f 7 | GA Den Bosch

Jenneke MOORREES weduwe van Jan van WAIJEN, gemachtigde van Hendrick MOORREES, die weer gemachtigd is van de andere erfgenaam van wijlen Jan MOORREES, ter eenre en Anthonij CINCQ ter andere zijde, verkopen krachtens vonnis voor de Raad van Brabant op 17.12.1697 drie cameren achter het pand "in het Schip van Amsterdam", door Jan MOORREES gekocht van Gijsbert en Peter, zonen van wijlen Jan AELBERTS op 12.5.1663 en verstorven op Jenneke MOORREES c.s. aan Anthonij CINCQ, voor fl 351,-.
17.03.1698 | R 1686A | f 202 | GA Den Bosch

Jenneke MOORREES weduwe van Jan van WAIJEN, gemachtigde van Hendrick MOORREES, die weer gemachtigd is van de andere erfgenamen van wijlen Jan MOORREES, ter eenre en Anthonij CINCQ ter andere zijde, verkopen, krachtens vonnis voor de Raad van Brabant op 17.12.1697, een huis met zijn aangelag achter de Mandemakers op de Breede Haven, "in het schip van Amsterdam" tussen "de Prins" van Adriaen van GENT en het huis "de Bel" eertijds van Caspar DUITZ en nu de kinderen van N. BERCKHOFF, door Jan MOORREES gekocht van Gijsbert en Peter, zonen van wijlen Jan AELBERTS op 12.5.1663 en verstorven op Jenneke MOORREES c.s., aan Anthonij CINCQ, voor fl 675,-.
17.03.1698 | R 1686A | f 202 | GA Den Bosch

Jan, Casparis en Margreta, kinderen van wijlen Barent BERCKHOFF, boekbinder te 's-Hertogenbosch, verkopen het huis "de Bel" met nog een woning of afhanck daarachter, tussen "de Vergulde Truijffel" en een gangetje tussen beide van de Haven tot der wal en "het schip" van Anthonij CINCK, zoals Appolonia DUIJTS weduwe BERCKHOFF dit gekocht had van de gelijke erfgenamen van Caspar DUIJTS op 8.1.1681, aan Jacob van de SANDE voor fl 1392/10/--.
07.05.1698 | R 1657B | f 63 | GA Den Bosch

Catharina van AENSCHOT eerder weduwe van Johan de JONGH en nu van Adam BIERBACH cedeert de tocht in een huijsing eertijds "Bockhoven" en nu "in de Geneverboom" op de Breede Haven tussen Dirckje van BERXCKEL en het pand van de weduwe van Anthonij van BEUGEN, zoals gekocht door Johan de JONGH van Catharina van WEERT, evitrice, op 23.10.1677, aan Anthonij BLANCHART, koopman en burger te Ceulen in huwelijk hebbende Johanna de JONGH. Catharina, gemachtigd door Anthonij BLANCHART voor notaris Johannes Casparis THEISENS te Ceulen op 12.4.1698, verkoopt dit pand van Arnoldus de JONG, voor fl 2000,-.
10.05.1698 | R 1657B | f 63 | GA Den Bosch

Dirck SMITS weduwnaar van Dirckje WILLEMS, verkoopt, krachtens hun testament gepasseerd voor notaris Juriaen van LUIJNEN op 31.8.1679, de eerste kamer van een blok van vier onder één dak op de Breede Haven, achter "de Breede Truijffel" in een gangske neven de voorsz huijsing en de huijsing van de weduwe en kinderen van Anthonis AERTSE, tussen "de Truijffel" en de 2e camer, door Herman Jans van DRIEL man en momboir van Elisabeth van REIJNEGELST verkocht aan Dirck voorsz op 21.1.1686, aan Lambert HEESBEEN, voor fl 100,-.
13.05.1698 | R 1686B | f 48v | GA Den Bosch

De groeneroede Johan van WULLEN verkoopt bijexecutie krachtens authorisatie van Johan Hendrick MANSTEDE op 20.8. 1698 in de herberg het Hof van de Keijser ten huize van Johan WIJNANTS, de helft van een huis en pakhuis op de Breede Haven tussen het huis van ESSER en het pand van de erfgenamen van den ANCKER, juffrouw SCHONEUS toebehorende aan Johan STEENMANS ten behoeve van Maria van NIEL weduwe STEENMANS, voor fl 960,-.
09.09.1698 | R 1657B | f 109 | GA Den Bosch

Mr Theodorus BRUIJNINCX, advocaat te 's-Hertogenbosch, voor zich zelve en in naam van Johan ROGHMAN in huwelijk hebbende Maria BRUIJNINCX en Allegonda Maria BRUIJNINCX, voor 1/3 part; Theodorus voorsz gemachtigd van Anna van EIJCK op 8.11.1698 voor notaris Gijsbert BOSCH, voor het tweede 1/3 deel, verkoopt een huis en vijf cameren, waarvan het eerste een bakkerij is, op de Breede Haven, "het Hollands Leeuwke" tussen "de Princejagt" en het huis van Quirijn van den ENDEPOEL, waarvan het resterende derde deel Anna van EIJCK, Ida van EIJCK en Johan BRUIJNINCX in huwelijk hebbende Catharina van EIJCK aanbestorven is via hun vader Paulus van EIJCK op 1.6.1660, aan Leendert HEESBEEN, voor fl 1124.-.
Leendert geeft de verkopers een hypotheek ad fl 400,- die hij aflost op 18.11.1699.
10.11.1698 | R 1686 | f 224v | GA Den Bosch

Johannes BRANTS en Dirck van HOOFF in huwelijk hebbende Margaretha BRANDS, kinderen van Maria EVERAERTS weduwe van Johannes BRANDS verkopen het huis "de Vergulde Cartouw" op de Breede Haven tussen "het Vosken" en "de Blauwe Sleutel" door Maria gekocht van Reijnera PAUW weduwe COETS, Leonora PAUW weduwe van Roelandt PAUW, Laureijs van der VEEN man en momboir van Margaretha PAUW, allen kinderen en erfgenamen van Cornelis PAUW op 31.1.1692, aan Johan van TIEL, voor fl 2073/-5/--.
02.02.1699 | R 1658 | f 18 | GA Den Bosch

Geertruijd van der AA weduwe van Wouter van DIJCK, cedeert een huisje op de Breede Haven tussen Dirck SMITS en het pand van Cornelis CORNELISZ door Aert en Lijsbeth, kinderen van Marten Aerts van DIJCK voor 6/7 aan Wouter die de rest bezit, op 31.8.1690, ten behoeve van haar drie kinderen bij Wouter voorsz, de kinderen van Wilhelmina van DIJCK en de kinderen van Adriana van DIJCK. Geertruij verkoopt in naam van haar kinderen en kindskinderen - gemachtigd op 29.11.1698 - het pand aan Anthonij VOSKUIJL, voor fl 500,-.
08.04.1699 | R 1687 | f 123 | GA Den Bosch

Nicolaes van BLOTENBURGH, procureur, curator over de boedel van Joris van GULICK, gemachtigd voor schepenen op 5.8.1699 verkoopt 1/3 in een huis met pakhuis, "de drie Moriaens Hoofden" op de Breede Haven tussen "de Witvoet" en "de Hollandschen Tuijn", aanbestorven via zijn ouders, aan Cornelia en Margaretha van GULICK, die ieder 1/3 bezitten, voor fl 1100,-.
21.10.1699 | R 1659 | f 135v | GA Den Bosch

Maria dochter van wijlen Adriaen SCHONEUS med. doctor, te 's-Hertogenbosch, bij Geertruijd des MENSCHEN verkoopt de helft in een huis op de Breede Haven, met pakhuis en bocking rookerij, waarvan de andere helft toebehoort aan Maria van NIEL weduwe van Willem STEENMANS, tussen het pand van Jan van den ANCKER en het huis van notaris ESSER, welke helft haar aanbestorven is via haar ouders, aan Maria van NIEL weduwe Willem STEENMANS, voorsz, voor fl 765,-.
19.11.1699 | R 1658 | f 154v | GA Den Bosch

Tomas LONEUX, maasschipper te 's-Hertogenbosch, verkoopt een huis op de Breede Haven daar eertijds de houttuijn placht te wezen, tussen Johan SMITS - boomwaarts - en het pand van Agnes van LOENEN weduwe van Nicolaes COEN, door Tomas gekocht van Antonetta Claes van der AA weduwe van Johan SMITS, op 19.1.1696, aan Aert ROVERS, voor fl 1200,-.
24.11.1699 | R 1688 | f 66 | GA Den Bosch

Jan Bartholomeus van der ACHTER, weduwnaar van Cathelijn Andries Peters van WEERT cedeert de tocht in 1/4 van een huis op de Breede Haven tussen "de Bel" en het pand van Marcelis den BOL en 1/4 deel in akkers te Gemonde, aan Jan van der ACHTER man en momboir van Anneke Andries Peters van WEERT en Mechtelt ook dochter van Andries Peters van WEERT.
14.12.1699 | R 1657 | f 219 | GA Den Bosch

Johan van TIEL, koopman te 's-Hertogenbosch verkoopt het huis op de Breede Haven - eertijds genoemd achter de Mandemakers - "de Gulden Cartouw" tussen het pand "de Blauwe Sleutel" en het huis "het Vosken" door Johan voorsz gekocht van Johannes BRANTS, Dirck van ZONST in huwelijk hebbende Margaretha BRANTS, in naam en vanwege Maria EVERAERTS weduwe van Johan BRANTS, hun moeder op 4.2.1699, aan Henricus KIEVITS, voor fl 2.000.
12.08.1700 | R 1688 | f 344 | GA Den Bosch

Catharina WALTER, weduwe van Johan van WOERCOM verkoopt een huis op de Breede Haven, naast een gang van het huis van Diderick RUIJSCH en grenzend aan de andere zijde aan Jan Aelberts van BOUSEL, Johan aangekomen bij successie en koop van zijn zusters, aan Aelbert van BOUSEL, marktschipper van 's-Hertogenbosch op 's-Gravenhage, voor fl 390,-.
24.08.1700 | R 1659A | f 29 | GA Den Bosch

Dirck DORSMAN in huwelijk hebbende Anna Maria zijn huisvrouw en gemachtigd van zijn zwager Juriaen CLOOT, voor schepenen van Buurmalsen en Tricht op 26.2.1701, verkoopt het huis op de Breede Haven, "het witte Paerdt" tussen, "de drie Zeildragers" en een gangetje daartussen en het pand van Dirck SMITS, zijn vrouw aanbestorven via Lucas CLOOT haar broeder, aan Adriaen van GENDT, voor fl 538/06/00.
28.02.1701 | R 1689 | f 49 | GA Den Bosch

Daniel BOONS, notaris en praktisijn te 's-Hertogenbosch, door schepenen op 3.6.1702 aangesteld als curateur over de nalatenschap van wijlen Wouter Jans van TIEL, verkoopt het, huis achter de Mandemakers op de Breede Haven, "het Vosken" tussen het huis van Hendrik KIEVITS, "de Gulden Cartouw" en het pand van Hendrick FLAES, door Wouter van TIEL gekocht op 21.6.1668 van Quirinus van OERLE, curator over de desolate boedel van Jacob van VUCHT en Johanna van ZUTPHEN, zijn huisvrouw, aan Jan van den HEUVEL te 's-Hertogenbosch, voor fl 2115,-.
07.07.1701 | R 1689 | f 154 | GA Den Bosch

Johan ESSER weduwnaar van Maria PAEL cedeert zijn tocht in een huis achter de Mandemakers of op de Breede Haven, tussen Peter Jan Aert van WESEL en de weduwe van Geraert GOIJAERTS, gekocht van Aleijda PLOOS van AMSTEL op 22.11.1683 aan zijn vier kinderen die het goed op dezelfde dag verkopen aan Pieter WEIJBURCH voor fl 1729/07/08.
23.07.1701 | R 1659 | f 36 | GA Den Bosch

Johan DUNCKERS, med. doctor en Wouter de ROIJ, executeurs van het testament en nalatenschap van wijlen Dirck SMIT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam en wijlen Dirckje WILLEMS zijn huisvrouw, verkopen een huis op de Breede Haven tussen eertijds Dirckje weduwe van Nicolaes van BERCKEL en nu Adriaen van GENT - boomwaarts - en eertijds Marcellis Janse van GESTEL en nu Thomas Eijmberts CORTIER en een gangetje tussen beide - vismarktwaarts - door Dirck gekocht van Engel Adriaen van GENDEREN op 22.3.1695, aan Pieter van den BOSCH, voor fl 756/2/8.
12.05.1702 | R 1689 | f 394 | GA Den Bosch

Johan DUNCKERS med. doctor en Wouter van ROIJ, executeurs van het testament en de nalatenschap van wijlen Dirck SMIT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam en wijlen Dirckje WILLEMS zijn huisvrouw verkopen een huis op de Breede Haven in een straatje de Popensack, door Dirck gekocht van Joostje weduwe van Pierre CAREQUI (?) op 12.9.1675 - verhuurd aan Jacob van der SANDE en bewoond door Jan van der SANDE, aan Henrick Janse van EMMERICKCAME voor fl 251,-.
12.05.1702 | R 1689 | f 395v | GA Den Bosch

Johan DUNCKERS med. doctor en Wouter de ROIJ executeurs van het testament en de nalatenschap van wijlen Dirck SMIT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam en wijlen Dirckje WILLEMS zijn huisvrouw, verkopen een huijsing in een straatje, eerder het H. Geeststraatje en nu het Stortstraatje, naast het pand van de weduwe van Jacob KARRESTEIJN tot op het erf van Jan ROELANDS, door Dirck gekocht op 25.5.1679 van Gerrit en Willem zonen van Jan Aarts van BREEMEN, aan Thomas CORIER, voor fl 225,-.
12.05.1702 | R 1689 | f 396 | GA Den Bosch

Johan DUNCKERS med. doctor en Wouter de ROIJ executeurs van het testament en de nalatenschap van wijlen Dirck SMIT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam en wijlen Dirckje WILLEMS zijn huisvrouw, verkopen een camere achter de Mandemakers, tussen de cameren en erven van Marten AERTSE, "het wapen van Dort" - boomwaarts - en de erfgenamen van Dominicus DERCKS - vismarktwaarts - door Dirck gekocht van Roelof zoon van Jan ROELOFS en Johannes MAES man en momboir van Helena Jan ROELOFS, op 18.1.1680 aan Piueter JACQUEZ, voor fl 535,-.
12.05.1702 | R 1689 | f 397 | GA Den Bosch

Johan DUNCKERS, med. doctor en Wouter van ROIJ executeurs van het testament en de nalatenschap van wijlen Dirck SMIT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam en wijlen Dirckje WILLEMS, zijn huisvrouw, verkopen het huis "de Orangeboom" tussen het pand van Jan BOONACKER - boomwaarts - en het huis van Bastiaen Jan Gerritse SNEL - vismarktwaarts - door Dirck gekocht van Aert GOIJAERTSE man en momboir van Jenneke Andriesse de GRAEFF op 24.5.1685 aan Leendert HEESBEEN, voor fl 365,-.
12.05.1702 | R 1689 | f 397v | GA Den Bosch

Adriaan van de VEN en Herman CREMERS, executeurs over de boedel van Johan VERSFELT, verkopen een huis op de Breede Haven tussen het pand van de kinderen van Hendrik PILETH, vismarktwaarts - en het huis van Aert Henricus van DIJCK marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, welk huis Abraham SIJMONSSE gekocht heeft van Jacob KALFF op 19.2.1683 en Johan VERSFELT aanbestorven is via zijn vrouwen ouders, aan Nicolaas van de POLL, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem, voor fl 956/05/00.
22.08.1702 | R 1690 | f 77 | GA Den Bosch

Frederick Hendrick SWEERTS de LANDAS, laat het huis "de Arke Noë" op de Breede Haven, toebehorende de weduwe van Gerard van PINCXTEREN, naast het Mandemakersstraatje en tussen het huis van Jacob van IPEREN en een huisje daarachter in het straatje, door Herman van LUINEN, deurwaarder, verkopen om daaraan de achterstallige verponding te verhalen. De koper is Zeger van PINCXTEREN, die fl 950,- betaalt.
11.09.1702 | R 1690 | f 87v | GA Den Bosch

Jacob van de SANDEN, coopman in granen, verkoopt het huis "de Bel" op de Breede Haven met een woning of afhanck daar achter, tussen "de Vergulde Truijfel" en een straatje naar de wal en "het schip" van Anthonij CINCK, aan de andere zijde en achterwaarts grenzende aan een woning in het straatje achter "de Bel", gekocht van Johannes, Caspar en Margaretha BERCKHOFF op 7.5.1698, aan Hans SCHOUW, Gerrit van OIJEN en Jan van SCHIJNDEL, voor fl 1052,-.
17.04.1703 | R 1659A | f 140v | GA Den Bosch

Jan Peters van der ACHTER weduwnaar van Anneke Andriesse van WEERT te Oirschot, voor 1/4 deel, krachtens testament gepasseerd voor notaris Jacob van NAHUIJS te Oirschot op 2.6.1699; Arnoldus zoon van Hendrick BUCKINCX bij Perijntje dochter van Andries van WEERT te Beeck en Donck, ook voor 1/4 in het, huis "de Vergulde Truijfel" op de Breede Haven tussen - vismarktwaarts - "het Vosken" en het pand van Hans SCHOUW, craankind, verkopen dit deel in het pand, door Andries van WEERT als evicteur gekocht in 1654 en de transporteurs aanbestorven via hun grootouders aan Thomas NIEULAET, voor fl 422/05/00.
10.05.1703 | R 1690 | f 273v | GA Den Bosch

Cornelia en Margaretha van GULICK, zusters, verkopen een huis, "de drie Moriaenshoofden" op de Breede Haven tussen "de Witvoet" en "de Hollandsche Tuijn" voor 1/3 gekocht van Nicolaes van BLOTENBURG, curator over de boedel van Joris van GULICK, op 21.10.1699 en waarvan 2/3 part hun aanbestorven is via hun vader Johan van GULICK, aan Reijnier PLENUS.
01.10.1703 | R 1659B | f 168 | GA Den Bosch

Andries van TONGEREN verkoopt de eerste twee huisjes in een straatje achter de Mandemakers, door zijn vader Jan van TONGEREN gekocht van Thomas CORTIER op 22.11.1688 en hem aanbestorven via zijn vader, aan Thomas PENLOCK, voor fl 750,-.
28.11.1703 | R 1659B | f 197 | GA Den Bosch

Herman CREMERS en Nicolaes van BRUGGEN, diakenen van de Ned. Geref. Kerk verkopen een huis op de Breede Haven omtrent de Boom, tussen Gerart van NOORT en de weduwe van Jan van WOERDEN, door Adriaentje van VELSEN weduwe van Hendrick ten BRINCK gekocht op 13.6.1681 van de erfgenamen van Matthijs Cornelis van der LIP, aan Johan van BRUGGEN voor fl 820,-.
16.04.1705 | R 1694 | f 127v | GA Den Bosch

Antonetta Claes van der AA weduwe van Johan SMITS, verkoopt krachtens hun testament gepasseerd voor notaris VOS op 3.11.1676 een huis op de Breede Haven, "de Houttuijn" tijdens hun huwelijk verkregen en opgebouwd, tussen Aert de ROVER en August CIERMANS, aan Nicolaes en Gerard SMITS in mindering van hun filiale portie.
02.12.1705 | R 1660A | f 191 | GA Den Bosch

Dielis en Anthonij, Maria Anna in huwelijk hebbende Goijaert van BERENDONCK en Catharina gehuwd met Peter Jans SNELLERS, allen hen fort en sterk makende voor Francis van der ACHTER, allen erfgenamen van Jan en Anna Maria van der ACHTER, hun oom en tante, verkopen 1/8 part in het huis "de Gulde Truijfel" op de Breede Haven, tussen het pand "de Bel" en Marcelis de BOL, hen aanbestorven via Jan en Anna Maria voorsz, aan Mechel van WEERT weduwe van Guilliam VERSCHEIJE.
19.12.1705 | R 1694 | f 326 | GA Den Bosch

Frederick Hendrick SWEERTS de LANDAS ontvanger der verpondingen over de stad en vrijdom van 's-Hertogenbosch, laat de deurwaarder Herman van LUIJNEN verkopen het huis op de Breede Haven - boomwaarts - naast de opgang naar de Wal en Gerart van NOORT voor fl 1060,- om daaraan de achterstallige verpondingen te verhalen. Koper is: Matthijs van HIJNSBRECH. Koopconditie op 27.7.1706.
30.08.1706 | R 1695 | f 89 | GA Den Bosch

Herman van LUIJNEN, deurwaarder, verkoopt, bij executie wegens achterstallige verpondingen, het huis op de Breede Haven tussen de opgang naar de Wal - boomwaarts - en de huijsing van Gerart van NOORT, aan Matthijs van HIJNSBERGEN, voor fl 1060,-.
31.08.1706 | R 1695 | f 89 | GA Den Bosch

Carolus Reinerus SMETS, schepen en scholtis van stad en district MAESEIJCK, man en momboir van Johanna des MENSCHEN, dochter van Alida BRUNSTIJN, verkoopt een huis en pakhuis op de Vismarkt "de Swarte Ruijter", tussen eertijds Jan Claassen van der GOUDE, bakker en nu Ivo DECKERS en een straatje tot opgang naar de Wal, Johanna aanbestorven via haar ouders, aan Lambert PRINCEN, voor fl 5931/05/00.
24.09.1706 | R 1695 | f 116 | GA Den Bosch

Adriaan wouters van GENT, koopman te 's-Hertogenbosch, verkoopt het huis "de Oliemolen", daarna "het huis van wou" en nu "de Prins van Orangien" op de Breede Haven tussen "de Zwaan" van Hendrik van BLEUWEN - boomwaarts - en "het Schip" van de kinderen van Anthonij CINCK - vismartwaarts -, gekocht van Anthonie de POIRTER man en momboir van Maria zijn huisvrouw cum suis, aan Jasper van HULST te 's-Hertogenbosch, voor fl 2045/12/08.
06.10.1706 | R 1660B | f 135 | GA Den Bosch

Hendrina Aerts SPARO weduwe van Nicolaes van de POL, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem, verkoopt, krachtens testament gepasseerd voor notaris Daniel BOONS op 6.7.1690 een huis op de Breede Haven tussen de kinderen van Hendrik PILET en Matthijs van DIJCK, door Nicolaes gekocht van Adriaan van de VEN en Herman CREMERS, curatoren over de boedel van Johan VERSFELT op 22.8.1702 aan Albertus VERSFELT man en momboir van Maria dochter van Nicolaes en Hendrina voorsz, in mindering van haar legitieme portie, vastgesteld bij het voorsz testament.
07.04.1707 | R 1695 | f 236 | GA Den Bosch

Lambertus van BALEN, apotheker te 's-Hertogenbosch, verkoopt twee huisjes onder een dak in een straatje op de Breede Haven, eertijds "achter de Mandemakers" en nu "de Bel", tussen de erfgenamen van Cornelis Cornelis van Doren en het pand van eertijds Jan Jansen AELBERTS, nu van Hans SCHOUW en achterwaarts grenzend aan eertijds Floris Peters van AMMELROIJ en nu de stadswal, Lambertus aanbestorven via zijn tante maternel, Maria PAIJMANS, die het gekocht had van Govert Jansen SCHEFFERS, die op zijn beurt het gekocht had van Francois Henricx van GASTEL, mr en rector van den Grooten Gasthuijse te 's-Hertogen bosch op resp. 23.12.1637, 10.12.1638 en 9.6.1639, aan Johan van SCHIJNDEL, Gerard van OIJEN en Hans SCHOUW, voor fl 410,-.
07.09.1707 | R 1660B | f 296 | GA Den Bosch

Arent Gerrit SMITS, Jan PRONCK in huwelijk hebbende Trijntje Gerrit SMITS, Zacharias van ARKELL in huwelijk hebbende Hendrina Gerrit SMITS en Herman Hermanse van OCHTEN, man en momboir van Caetje Gerrit SMITS, allen kinderen van Gerrit Arent SMITS en Catharina van DAELEN verkopen een huis op de Breede Haven, "de Vergulde Engel" tussen hat pand van eertijds Gerrit Cornelis TIMMERMANS en nu van de erfgenamen van Jacob van IJPEREN en het huis eertijds van Peter de CREMER, en nu van Thomas CORTIER, gekocht op 11.1.1697 van hun oom Dirck SMITS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, aan Jan LANCKHAER, kraankind, voor fl 1150,-.
22.09.1707 | R 1660 | f 306v | GA Den Bosch

Johan LANCKHAAR verkoopt een huis op de Breede Haven, achter de Mandemakers, tussen het pand van de erfgenamen van Augustijn CIERMANS - vismarktwaarts - en het pand van eerder Dirck LAMBERTS en nu van Leendert HEESBEEN, gekocht op 10.4.1691 van Ignatius HOOIJMEIJERS, aan Abraham van REIJSSEN, voor fl 1392/10/00.
18.11.1707 | R 1695 | f 382 | GA Den Bosch

Staes de GELDER te Rotterdam verkoopt een schuit 54 voet lang, breed 14 voet, in de Haven van 's-Hertogenbosch, gekocht van Sijmen PEERBOOM aan Klaes Jansen SEM, te Saerdan.
12.10.1708 | R 1696 | f 207 | GA Den Bosch

Jacob COMANS en Francis BLOTENBURCH, raden van 's-Hertogenbosch verkopen een ledig erf, "de Stads Kalkkuijl" op de Breede Haven, tussen de weduwe van Jan Thomas CORTIER en de opgang van de Wal, aan Nicolaas SMITS, mr metselaar die verplicht is om er een huis op te bouwen, voor fl 145,-.
18.10.1708 | R 1697 | f 211v | GA Den Bosch

Geertruijt Geurtsen van GEFFEN, eertijds weduwe van Dirck Hendricx van de LAER te 's-Hertogenbosch, verkoopt krachtens het testament gepasseerd voor notaris Johan LEERMAKERS op 16.11.1685 een huis op de Breede Haven, tussen Jasper van HULST en Nicolaes PARADIJCK en aan de andere zijde Arnout de JONGH, door Dirck voorsz gekocht van aan Jasper van HULST en Nicolaes CORTIER te 's-Hertogenbosch en Jan van COERSEL te Eindhoven, voor fl 600,-.
05.03.1709 | R 1696 | f 287v | GA Den Bosch

Maria CLAESSEN, weduwe van Evert COENEN, krachtens testament gepasseerd op 25.3.1699 voor notaris Willem HUBERT en ook nog Claes Evert COENEN, Jacob VLASVELT in huwelijk hebbende Lijsbeth Everts COENEN - Maria voorsz met Jacob en Nicolaes voorsz zich fort en sterk makende voor Anna Evert COENEN weduwe van Steven de HOOP, voor Aeltie COENEN in huwelijk hebbende Andries MIDDELTON, voor Evert minderjarige zoon van Hendrick COENEN, voor Everdina onmondige dochter van Jan TOLLOGH en ten slotte voor Anna Maria SCHEFFERS in huwelijk hebbende Jan van DAM - verkopen een huis op de Breede Haven tegenover het Veeregat, "de Posthoorn" tussen het pand van Jan Everts van ENGELEN en de huijzing van de weduwe van Jan HORSTEN, door Evert gekocht van Aert van SCHIJNDEL op 26.2.1672, hem aangekomen bij het bovengemelde testament van 25.3.1699, aan Aert de ROVER, voor fl 555,-.
22.07.1709 | R 1702 | f 359 | GA Den Bosch

Helena Jan ROELOFS, weduwe van Joost MAES cedeert de tocht in het huis "het Vosken" op de Breede Haven, achter de Mandemakers, tussen Thomas NIEULAET en de weduwe VERSCHEIJ ter eenre en de weduwe Wilhelmus van BOXMEER ter andere zijde, aan Jacobus, Jacomina weduwe van Gerard van DIJSSEN en Maria in huwelijk hebbende Thomas van den HURCK, haar drie meerderjarige kinderen bij Joost voorsz. Deze verkopen het goed, dat David zoon van Frans Peterse SNEUWIJTS op 25.5.1649 verkocht had aan Jan ROELOFS en hun moeder Helena aanbestorven via haar vader en de verkopers aangekomen door cessie van de tocht, aan Johannes van den HEUVEL te 's-Hertogenbosch voor fl 1275,-.
20.08.1709 | R 1696 | f 421 | GA Den Bosch

Willem de GELDER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg leent fl 50,- tegen 6% van Jan van der PUTTEN, rentmeester van Hendrick SMITS mannengasthuis.
18.01.1710 | R 1697 | f 76v | GA Den Bosch

Johan van NOORT, Cornelis van NIMWEGEN, notaris en Clercq ter stadssecretarie in huwelijk hebbende Hadewig van NOORT, gemachtigd van Johanna van NOORT en Matthias van NOORT, Ned. Geref. predikant te Geldrop op 20.12.1709 voor schepenen aldaar, allen kinderen van Gerart van NOORT, notaris en clercq te 's-Hertogenbosch, verkopen een huis op de Breede Haven tussen het huis "Franckfort" en het huis van Jan van BRUGGEN, door Gerard van NOORT voor de helft gekocht van de Heer van OIJEN en voor de andere helft van Helena CROIS weduwe van Hendrick de BIJSTER op 10.2.1691, aan Samuel de KESEL voor fl 680,-.
07.02.1710 | R 1697 | f 74 | GA Den Bosch

Hendrik Jansen EMMELENCAMP, eertijds weduwnaar van Geertruijd BROUWERS, voor zich zelve en voor zijn drie onmondige kinderen bij Geertruijd voorsz verkoopt een huijsing: achter "de Peperkoek" op de Breede Haven, gekocht op 12.5.1702 van Johan DUNCKENS en Wouter de ROOIJ, aan Jan Jansen CORTEIJN voor fl 268,-.
18.02.1710 | R 1697 | f 104 | GA Den Bosch

Johan van THIEL, koopman, verkoopt het huis "de Pauw" op de Breede Haven, tussen Willem van den ANCKER en Nicolaes PARADIJCK, gekocht van Frederick Hendrick ZWEERTS de LANDAS als evicteur, op 8.6.1688 en na overlijden van zijn eerste huisvrouw Maria Anna HURCX zonder testament, bij uitkoop naderhand van de erffelijke goederen tegen Frans van DAM en Jan WANTS, momboirs over Thomas HURCX, broeder van zijn overleden huisvrouw op 2.6.1691 aan mr Hendrick van ENGELEN, mr metselaar, voor fl 1538/07/08. Hendrick leent fl 500,- van de verkoper; afgelost op 12.10.1710.
29.07.1710 | R 1697 | f 246 | GA Den Bosch

Elijsabeth van DIJCK weduwe van Anthonij VOSKUIJL verkoopt mede tot behoef van haar zes onmondige kinderen het huis op de Breede Haven, achter de Mandemakers, tussen eertijds het pand van Dirck SMITS en nu van de weduwe JACCQUÉ en de huijsing van ... (niet ingevuld), door haar vader, wijlen Wouter van DIJCK voor 1/7 deel aanbestorven via zijn ouders en de rest gekocht op 31.8.1690 van zijn broeders en zusters en door Anthonij VOSKUIJL voorsz gekocht op 10.4.1699 van Geertruijd van der AA weduwe van Wouter van DIJCK, aan Johan van BRUGGEN, voor fl 661,-.
22.08.1710 | R 1697 | f 277v | GA Den Bosch

Hendrik de BIJE notaris te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Geertruijda Jans IDELOTH huisvrouw van Anthonii TATMELAUW en dochter van wijlen Adriana van IPEREN, door notaris Johan van BUIJEREN op 7.5.1710 en Maria gemachtigd van haar man voor notaris Gerard BERTRIJN te Antwerpen op 2.5.1710, verkoopt het huis op de Breede Haven te 's-Hertogenbosch, "de Orange Boom" tussen het pand van eertijds Hendrik EVERTS en het huis van eertijds Johan van GEFFEN, Maria aangekomen via haar grootvader wijlen Jacob van IPEREN voor een deel en deels via Catharina IDOLET zuster van Jan IDOLET, aan Cornelis van NIMWEGEN, clercq van 's-Hertogenbosch, voor fl 734/07/08.
06.03.1711 | R 1698 | f 3 | GA Den Bosch

Andreas RULO, notaris en clercq te 's-Hertogenbosch curator over de boedel van Egbert van EMMERICK krachtens acte van curatele van 23.5.1711, transporteert een pontschip in de haven van 's-Hertogenbosch, Egbert aangekomen bij ruiling van schepen voor Leijmuiden op 13.1.1703, aan Jacobus MALSENT, beurtschipper te ’s-Hertogenbosch.
30.05.1711 | R 1698 | f 72 | GA Den Bosch

Gijsbert van ENGELEN te Helvoirt verkoopt 1/4 in een huis op de Breede Haven tussen het pand van Evert den Coorndrager en het pand van Anthonij CIERMANS, aan Anthonij van BROEGEL, voor fl 95,-.
23.03.1712 | R 1698 | f 280v | GA Den Bosch

Frederick Hendrick HUBERT, koopman, vader en voogd over Anna, Geertruijd en Johan Petrus, zijn onmondige kinderen bij Rachel van der POLL verkoopt een huis op de Breede Haven, tussen het pand van de weduwe CORTIER en "het Marktschip op Leijden" van Jacob de SOET Ned. Geref. predikant te Luijck, Rachel aangekomen bij erfdeling van de goederen van wijlen Jan van der POLL, haar vader, tegen haar broeder en zuster - door Jan voorsz gekocht van de stad op 1.8.1709, aan Jacob PAPEGAIJ.
30.05.1712 | R 1704 | f ? | GA Den Bosch

Maria AERTSEN weduwe van Nicolaas SMITS cedeert de tocht in 1/3 van een huis "de Hollandsche Tuijn" op de Breede Haven tussen "de Drie Moriaenshoofden" en "de Geneverboom", in bezit van Aernout de JONG, aanbestorven via haar man, aan Johanna, in huwelijk hebbende Jan MEGENS, Alegonda, Elisabeth, Reijnier, Geertruij en Johannes, haar kinderen, die het terzelfder dage verkopen aan Johan HAMERS, bakker te 's-Hertogenbosch, voor 891/13/00.
31.12.1712 | R 1705 | f 113v | GA Den Bosch

Verkoop van het schip "de Goede Herder" van Jasper van LEUWEN, marktschipper van Amsterdam op 's-Hertogenbosch, door Florentius van WOERKOM, groene roede, aan Willem van TRIST voor fl 260,-.
20.02.1713 | R 1705 | f ? | GA Den Bosch

Salomon VOLTELEN, secretaris van Gestel en Gemonde, man en momboir van Judith Maria zijn huisvrouw dochter van Jan van den ANCKER bij Anna de ROVER, voor de ene helft en zich fort en sterk makende voor Nicolaes zoon van Hendrick HOFDIJCK voor de andere helft verkoopt het huis aan de Breede Haven omtrent "de Friese Turfkaij", tussen het pand van Theodorus van VELP en de huijsing van de weduwe JACQWUES, aanbestorven via zijn grootmoeder Maria EVERTS weduwe van Aert de ROVER, krachtens testament gepasseerd voor notaris van NOORT op 20.1.1702, aan Francis ABRAMS voor fl 300,-.
24.11.1713 | R 1705 | f 315 | GA Den Bosch

Pero de CASSEMAJOR, notaris en praktisijn te 's-Hertogenbosch, verkoopt 1/4 part in een huis achter de Mandemakers tussen Marten van DIJCK en het Pand van Evert COENE, door Jan zoon van Aert CORNELISSE bij Jacomina dochter van Jan Horskens de BIJL op 23.6.1673 gekocht van Metje JACOBS weduwe van Cornelis IJSBRANTS en Jan Janse SMETSERS aan IJsbrant van BLEUWEN en Anneke van BLEUWEN weduwe van Jan van WOERDEN, voor fl 36,-.
24.07.1714 | R 1709 | f 75 | GA Den Bosch

Herman van LUINEN, deurwaarder, verkoopt drie huiskens onder één dak op de Breede Haven in een gangetje achter het huis "de Steenoven" tussen een gang en het huis van Thomas EIJMBERTS, zoals deze huisjes hebben toebehoord aan Thomas PENLOCK wegens achterstallige verpondingen, aan Pieter WIJBURCH: fl 475,-.
01.09.1714 | R 1709 | f 95 | GA Den Bosch

Everhard BUIJSTER te 's-Hertogenbosch, in naam van Catharina BUIJSTER, zijn zuster en last en procuratie hebbende van Cornelis BUIJSTER, schout en secretaris van dorp en heerlijkheid Mijnsherenland van Moerkerke, gepasseerd aldaar voor schepenen op 16.6.1714 en gemachtigd van Pieter BUIJSTER, boekverkoper, Adriaan BUIJSTER, wijnkoper en Catharina RIDDERSBACH, meerderjarige jonge dochter, allen te Delft, voor notaris Willem VLAARDINGERWOUTH te Delft op 16.6.1714 en van Mijnard PRUIJNIER, koopman te Amsterdam in huwelijk hebbende Elisabeth BUIJSTER, voor notaris Cornelis van ACHTHOVEN te Amsterdam op 26.7.1714, allen testamentaire erfgenamen van Margaretha BUIJSTER weduwe van Geerlof SUIJCKERS, verkopen een huijsing met zijn aangelag op de Haven, ter plaatse genaamd achter de Mandemackers, "de Druijve", tussen het pand van Pieter WIJBURCH en het huis van juffrouw Nicolaas des MENSCHEN, Margaretha BUIJSTER aanbestorven via Ermina BUIJSTER weduwe van Gilis van HAARLEM en door Gilis gekocht van Govert LOEFF en Johan van ZUTPHEN op 6.10.1695 aan Pieter van Haarlem voor fl 2333/15/00 die van de verkopers fl 1000,- leent.
03.09.1714 | R 1709 | f 96v | GA Den Bosch

Abraham HOOS, Ned. Geref. predikant te Boxtel, Johanna en Cornelia HOOS, Johannes de GELDER weduwnaar van Margaretha HOOS en met Abraham voorsz momboir over de twee onmondige kinderen van Johannes en Margaretha voorsz; Peter HOOS voor zichzelf en met Aert WIJBURCH momboir over het onmondig kind van Frederick HOOS bij Elisabeth WIJBURCH, allen kinderen van Willemina van der LIP weduwe van Hendrick HOOS, verkopen een huis op de Breede Haven tussen het pand van Dirck van den BERCK en het volgende huis, dat verkocht wordt - door hun ouders gekocht - aan Johan CALFF, voor fl 1116/05/00.
06.12.1714 | R 1709 | f 142v | GA Den Bosch

Abraham HOOS, Ned. Geref. predikant te Boxtel, Johanna en Cornelia HOOS, Johannes de GELDER weduwnaar van Margaretha HOOS met Abrahem voorsz momboir over de twee onmondige kinderen van Johannes en Margaretha voorsz; Peter HOOS voor zichzelf en met Aert WIJBURCH momboir over het onmondige kind van Frederik HOOS bij Elisabeth WIJBURCH, allen kinderen en erfgenamen van Willemijna van der LIP, weduwe van Hendrick HOOS, verkopen een huis op de Breede Haven, verkocht op dezelfde dag tussen Adriaan van GENDEREN en het pand van de erfgenamen van Aelbert van BOUSEL door hun grootvader gekocht door vernadering tegen Dirck SMITS op 18.5.1683, aan Johan van GROENINGEN, voor fl 340.-.
NB: voor vernadering zie G 14.
06.12.1714 | R 1709 | f 143v | GA Den Bosch

Abraham HOOS, Ned. Geref. predikant te Boxtel, Johanna en Cornelia HOOS, Johannes de GELDER weduwnaar van Margaretha HOOS, met Abraham voorsz momboir over de twee onmondige kinderen van Johannes en Margaretha voorsz; Peter HOOS, voor zichzelve en met Aert WIJBURCH momboir over het onmondige kind van Frederik HOOS bij Elisabeth WIJBURCH, allen kinderen en erfgenamen van Willemijna der LIP, weduwe van Hendrick HOOS, verkopen het huis op de Breede Haven tussen het pand van de erfgenamen van Aelbert van BOUSSEL, grootvader der verkopers, verworven door eernadering tegen Dirck SMITS, op 18.5.1683, aan Adriaan van GENDEREN, voor fl 365,-.
06.12.1714 | R 1709 | f 143v | GA Den Bosch

Abraham HOOS, Ned. Geref. predikant te Boxtel, Johanna en Cornelia HOOS, Johannes de GELDER, weduwnaar van Margaretha HOOS en met Abraham voorsz momboir over de twee onmondige kinderen van Johannes en Margaretha voorsz; Peter HOOS, voor zichzelf en met Aert WIJBURCH momboir over het onmondige kind van Frederick HOOS bij Elisabeth WIJBURCH, allen kinderen en erfgenamen van Willemijna van der LIP, weduwe van Hendrick HOOS, verkopen een huis op de Breede Haven tussen een pand, dat op dezelfde dag verkocht is aan Johan van GROENINGEN en het pand van de erfgenamen van Aelbert BOUSEL, door Aelbert van BOUSEL, grootvader van de verkopers verworven op 18.5.1683 door vernadering tegen Dirck SMITS, aan Hillegonda van BOUSEL weduwe van Jan PAPEGAIJ, voor fl 317.-.
NB: voor vernadering zie G 14.
06.12.1714 | R 1709 | f 144 | GA Den Bosch

Johan PINXTERNAKEL, rentmeester van het Weeshuis, verkoopt een huijsing op de Breede Haven, "de Vriese Praam" tussen het pand van de weduwe JACQUES en de huijsing van, door Johan van BRUGGE gekocht van Elisabeth van DIJCK weduwe van Anthonij VOSCUIJL op 2.8.1710, aan de weduwe van Anthonij HEIJMANS, voor fl 600.—.
11.05.1715 | R 1709 | f 207 | GA Den Bosch

Cornelis van NIMWEGEN, clercq te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Anna CORNELISSEN, weduwe van Jan van WOERKOM, voor 7/8 en nog van Lijsbeth Willems COBREE weduwe van IJsebrant van BLEUWEN, voor het resterende 1/8 part, verkoopt een huis op de Breede Haven achter de Mandemakers tussen het pand van de koper en de huijsing van Anna, weduwe van Anthoni HEIJMANS, voor 6/8 aangekomen bij testament van wijlen Neeltie Cornelissen de BLEUW voor notaris ESSER op 28.12.1690; 1/8 deel gekocht van haar broeder Isebrant en het laatste 1/8 gekocht door Isebrant van P. de CASSEMAJOR op 29.7.1714 en Lijsbeth aangekomen bij mutueel testament, gepasseerd in Februari 1715 voor notaris van WOERKOM, aan Aert de ROVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, voor fl 435,-.
25.05.1715 | R 1706 | f 397v | GA Den Bosch

Gerrit SMITS, mr timmerman te 's-Hertogenbosch, voor de helft en Woutrina HEESBEEN weduwe van Nicolaas SMITS - mede in naam van haar zoon Leonard SMITS - verkopen een huis, geapprobeerd tot twee separate woningen, "de Houttuijn" op de Breede Haven tussen het pand van Aert de ROVER en de huijsing van Augustinus CIERMANS, aangekomen via hun moeder Anthonetta CLAESSEN, weduwe van Jan SMITS in voldoening van hun legitieme portie op 2.12.1705 krachtens het mutuele testament gepasseerd voor notaris VOS op 3.11.1676, aan Johan VERSFELT, burger, coopman en marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, voor fl 1765,-.
28.09.1715 | R 1707 | f 73 | GA Den Bosch

Johan VERSFELT te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Jacobus de SOET, Ned. Geref. predikant op de citadel van Luik, man en momboir van Maria Anthonia van de POLL, voor notarissen te Luik op 23.5.1716, verkoopt he huis: "het Marktschip op Leijden" op de Breede Haven tussen het huis van Jacob PAPEGAIJ en de huijsing van Abraham van de POLL, Maria Anthonia aangekomen bij erfdeling van de goederen van wijlen haar ouders voor notaris J. van CAMPEN op 25.7.1699 tegen haar broeders en zusters, aan Philips WEBSTER havenmeester, voor fl 1800,-.
10.07.1716 | R 1707 | f 306 | GA Den Bosch

Johan HOOFT, clerck te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Anna FRANKEN, meerderjarige dochter, Otto van MUNSTER, conrector van de Latijsche school te Dordrecht in huwelijk hebbende Wilhelmina FRANKEN en Elisabeth FRANKEN, meerderjarige dochter, allen te Dordrecht, Johan FRANKEN koopman te Delt, gemachtigd voor notarissen Elias VENLO en Jacobus VERHOEVEN op 30.7.1716 te Dordrecht, verkoopt een oliemolen, twee blox met huis en schuren in het Bolwerk aan de Boom, aangekomen bij successie van hun moeder Elisabeth de CARNAKEL weduwe van Franchoijs FRANKEN, aan Nicolaas van WETTEN te Dordrecht, na aftrek van roerende en gaande goederen ad fl 851/04/00.
12.08.1716 | R 1709 | f 312 | GA Den Bosch

Christoffel Baron van GALEN in huwelijk hebbende Florntina RUIJS verkoopt een huijsing op de Breede Haven - thans bewoond door Cornelis WAMBAS - tussen - boomwaarts de huijsing "de Drie Swaenties" en het huis, G 3, aangekomen bij besloten testament van Diederick RUIJSCH, zijn vrouwen vader, commissaris der monsteringe op 18.1.1715 gepasseerd en geopend op 21.8.1715 - Diederick RUIJSCH aangekomen bij besloten testament van zijn vrouw Leonora WIJLDE, op 26.3.1682 gepasseerd voor notaris Johan van ROTTERDAM en op 11.3.1684 geopend voor notaris Daniel BOONS, aan Hendrick van HANSWIJCK voor fl 1090,- Hendrick leent fl 340,- van de verkoper.
23.12.1716 | R 1709 | f 362v | GA Den Bosch

Christoffel Baron van GALEN in huwelijk hebbende Florentina RUIJSCH verkoopt een huijsing op de Breede Haven, bewoond door Hendrick van HANSWIJCK, tussen G 2 en G 4, aangekomen bij besloten testament van Diedrick RUIJSCH, zijn vrouwen vader, gepasseerd op 18.1.1715 en geopend op 21.8.1715 - Diedrick RUIJSCH aangekomen bij besloten testament van zijn vrouw Leonora WIJLDE gepasseerd op 26.3.1628 voor notaris Johan van ROTTERDAM en geopend op 11.3.1684 door notaris Daniel BOONS, aan Willem van GEENHOVEN, stads deurwaarder, voor fl 995,-.
23.12.1716 | R 1709 | f 364v | GA Den Bosch

Christoffel Baron van GALEN in huwelijk hebbende Florenti na RUIJSCH verkoopt de huijsing op de Breede Haven tussen G 3 en G 5, aangekomen bij besloten testament van Diderick RUIJSCH, zijn vrouwen vader commissaris der monsteringe, gepasseerd op 18.1.1715 en geopend op 21.8.1715 en Diderick aangekomen bij besloten testament van zijn vrouw Leonora WIJLDE gepasseerd voor notaris Johan van ROTTERDAM op 26.3.1682 en geopend op 11.3.1684 door notaris Daniel BOONS, bewoond door Gerard HUBERT, aan Gerart van RIEMSDIJCK, commies ter rechergie voor fl 875,-.
23.12.1716 | R 1709 | f 365 | GA Den Bosch

Christoffel, Baron van GALEN in huwelijk hebbende Florentina RUIJSCH, verkoopt een huijsing op de Breede Haven tussen G 4 en G 6, aangekomen bij besloten testament van Diderick RUIJSCH, zijn vrouwen vader, commissaris der monsteringe op 18.1.1715 gepasseerd en op 21.8.1715 geopend, Diderick aangekomen bij besloten testament, gepasseerd op 26.3.1682 voor notaris Johan van ROTTERDAM, van zijn vrouw Leonora WIJLDE en geopend door notaris Daniel BOONS op 11.3.1684, bewoond door Jan de GELDER, schipper van 's-Hertogenbosch op Dordrecht, aan Gerard van RIEMSDIJCK commies ter rechergie, voor fl 875,-.
23.12.1716 | R 1709 | f 365v | GA Den Bosch

Christoffel Baron van GALEN in huwelijk hebbende Florentina RUIJSCH, zijn huisvrouw, verkoopt een huijsing op de Breede Haven, aangekómen via Diderick RUIJSCH, zijn vrouwen vader, commissaris der monsteringe, bij besloten testament gepasseerd op 18.1.1715 en geopend op 21.8.1715, Diderick RUIJSCH aangekomen via zijn vrouw Leonora WIJLDE krachtes het besloten testament gepasseerd voor notaris Johan van ROTTERDAM op 26.3.1682 en geopend door notaris Daniel BOONS op 11.3.1684, bewoond door Julius JAGER, aan Daniel van VEEN, mr timmerman te 's-Hertogenbosch, voor fl 835,-.
23.12.1716 | R 1709 | f 366 | GA Den Bosch

Christoffel Baron van GALEN in huwelijk hebbende Florentina RUIJSCH verkoopt een huijsing op de Breede Haven tussen G 6 en G 8, aangekomen bij besloten testament gepasseerd op 18.1.1715 door Diderick RUIJSCH, zijn vrouwen vader, commissaris der monsteringe geopend op 21.8.1715 en Diderick aangekomen bij besloten testament van zijn huisvrouw Leonora WIJLDE gepasseerd op 26.3.1682 voor notaris Johan van ROTTERDAM en geopend op 11.3.1684 door notaris Daniel BOONS, bewoond door de weduwe van Thonij GERITS, aan Adam SCHOUW en Christiaen van CLEEFF te 's-Hertogenbosch op fl 815,-.
23.12.1716 | R 1709 | f 366v | GA Den Bosch

Christoffel Baron van GALEN in huwelijk hebbende Florentina RUIJSCH verkoopt een huijsing op de Breede Haven tussen G 7 en G 9, aangekomen bij besloten testament van Diderick RUIJSCH zijn vrouwen vader, commissaris der monsteringe, op 18.1.1715 gepasseerd en geopend op 21.8.1715 Diderick aangekomen bij besloten testament van zijn vrouw Leonora WIJLDE, gepasseerd op 26.3.1682 voor notaris Johan van ROTTERDAM en op 11.3.1684 geopend door notaris Daniel BOONS, aan Adam SCHOUW en Christiaen van CLEEFF te 's-Hertogenbosch, voor fl 615,-.
23.12.1716 | R 1709 | f 367 | GA Den Bosch

Christoffel Baron van GALEN in huwelijk hebbende Florentina RUIJSCH verkoopt een huijsing op de Breede Haven tussen G 8 en G 10, hem aangekomen via Diderick RUIJSCH, zijn vrouwen vader bij besloten testament gepasseerd op 18.1.1713 en geopend op 21.8.1715, Diderick aangekomen bij besloten testament van zijn vrouw Leonora WIJLDE, gepasseerd voor notaris Johan van ROTTERDAM op 26.3.1682 en geopend door notaris Daniel BOONS op 11.3.1684, aan Willem WIJNANDS te 's-Hertogenbosch voor fl 530,-.
NB: Het pand wordt bewoond door de weduwe van Aert GERRITS.
23.12.1716 | R 1709 | f 367v | GA Den Bosch

Christoffel Baron van GALEN in huwelijk hebbende Florentina RUIJSCH, verkoopt een huijsing op de Breede Haven te 's-Hertogenbosch tussen G 9 - boomwaarts - en de erfgenamen van Aelbert van BOUSEL, aangekomen via Diderick RUIJSCH, zijn vrouwen vader, commissaris der monsteringe krachtens besloten testament gepasseerd op 18.1.1715 en geopend op 21.8.1715, Diderick aangekomen bij be-slotyen testament van zijn vrouw Leonora WIJLDE gepasseerd voor notaris Johan van ROTTERDAM op 26.3.1682 en geopend op 11.3.1684 door notaris Daniel BOONS, aan Willem WIJNANTS, te 's-Hertogenbosch, voor fl 340,-.
23.12.1716 | R 1709 | f 368 | GA Den Bosch

Henrick CORSTEN, Maasschipper te 's-Hertogenbosch, verkoopt een Maaspont, lang 140 voet en 172 voet wijd, liggende in de Haven van 's-Hertogenbosch, aan Johan den BEDEKTER, Rijnschipper: fl 2000,-.
03.07.1717 | R 1713 | f 16 | GA Den Bosch

Augustinus CIERMANS, mr pleijtmaker te 's-Hertogenbosch, verkoopt een ledig erf op de Breede Haven naast de verkoper - boomwaarts - en grenzend aan de koper - vismarktwaarts - door Cornelis JANSSE, pleijtmaker, gekocht van Paulus en Willem zonen van wijlen Jan ANTHONISSE bij Elisabeth Willem EVERTS c.s., op 8.8.1633 en door de vader van de verkoper gekocht van Neesken weduwe van Cornelis JANSSE pleijtmaker op 20.4.1650 en Augustinus aanbestorven via zijn vader, aan Johan VARSFELT, koopman en schipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam: fl 225,-.
24.02.1718 | R 1713 | f 183v | GA Den Bosch

Mr Augustinus CIERMANS, borger en mr Pleijtmaker te 's-Hertogenbosch verkoopt een ledig erf naast zijn huis aan de Breede Haven, door zijn vader gekocht op 20.4.1650 van Neesken, van Cornelis JANSEN, pleijtmaker, door Cornelis JANSEN, pleijtmaker, gekocht van Paulus en Willem zonen van Jan ANTHONISSE bij Elisabeth Willem EVERTS op 8.8.1633, en op hem verstorven, aan Johan VARSFELT, koopman en schipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, voor fl 225,-.
24.02.1718 | R 1713 | f 183v | GA Den Bosch

Hendrik Marten van HOOFF, voerman te Hapert en Gijsbert OERLEMANS te Oisterwijk, verklaren ter requisitie van Jan BRESSERS en Dirck van DOORNMALEN, resp. stiefzoon en eigen zoon van Wuillem Dircx van DOORMALEN, in de wandeling genaamd Heer van de Locht, op de Locht te Oisterwijk, dat Hendrik op Zondag 20.2.1718 naar huis reed en Peternel VISSERS weduwe van Lambert BROCK, herbergierster te Middelbeers ontmoet heeft. Hij vertelde haar, dat "de mensen" haar zonen als daders beschouwden van de mishandeling van Jorios BERGHOUTS. Bij haar thuis heeft Peternel gezworen dat zij niet thuis was en ook niet geloofde, dat haar zonen thuis waren.
De tweede attestant verklaart dat Peternel verscheiden malen verklaard heeft, de laatste maal op 21.2.1718, dat haar zonen, toen Joris gewond raakte, niet thuis waren en dat zij ook niet gezien heeft, dat op Joris ingehakt werd en met messen gestoken.
04.03.1718 | R 2980 | f 53 | GA Den Bosch

Pieter van DIJCK momboir over Martijntie dochter van Aernout van DIJCK bij Allegonda SMEESTERS verkoopt de helft in een huis op de Breede Haven omtrent de Boom, Martijntie aanbestorven via Anna van BLEUWEN weduwe van Jan Jansen SMEESTERS, welk pand Jan Jansen SMEESTERS, alias van WOERDEN in 1682 gekocht had van Daniel BOONS, aan Jan HOFFMANS, die de andere helft bezit: fl 370/18/12.
11.05.1718 | R 1708 | f 174v | GA Den Bosch

Gillis KERKHOVEN, clercq ter secretarie, curator over de insolvente boedel van Allegonda SMITS weduwe van Johan HAMERS, mr bakker, te 's-Hertogenbosch, gemachtigd door acte van curatele van schepenen op 13.7.1718, verkoopt 2/3 deel in het pand op de Breede Haven, "de Hollandsche Tuijn", tussen - vismarktwaarts - "de Drie Moriaens koppen" en "de Geneverboom", eigendom van Aernout de JONG - boomwaarts - voor 1/3 deel door Johan HAMERS aanbestorven via zijn vrouwen ouders en voor 1/3 deel gekocht van Maria AERTS weduwe van Nicolaas SMITS op 31.12.1712, aan Hendrik van ENGELEN voor fl 1420,-.
05.10.1718 | R 1713 | f 284v | GA Den Bosch

Johan van PROIJEN, deurwaarder, verkoopt op last van mr Francis van der HOOP, Raad in de Raad van Holland, het huis, toebehoord hebbende aan de voortvluchtige pachter van de impost op de zeep, Henrick van HANSWIJCK, tussen "de drie Swaentjens" - boomwaarts - en het pand van Willem van GEENHOVEN, aan Pieter WIJBURG, voor fl 980,-.
08.10.1718 | R 1713 | f 288v | GA Den Bosch

Woutrijn HEESBEEN weduwe van Nicolaas SMITS, mr metselaar verkoopt een huis of pakhuis op de Breede Haven tussen de weduwe Thomas CORTIER en de opgang naar de wal, gekocht van KOOMANS en Francis BLOTENBURGH, raden van 's-Hertogenbosch op 18.10.1708 aan Aert de ROVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, voor fl 160,-.
24.06.1720 | R 1708 | f 434 | GA Den Bosch

Jan van OERS te 's-Hertogenbosch, voor zichzelve en last hebbende van Jacobus IWENS man en momboir van Dirckgen van OERS, verkoopt een huis op de Breede Haven in een straatje naast "de Bel" achter het huis "de Truijfel" gekocht door Hendrick MEIJERS en Sibilla JANS van Lambert van KUIJCK, schipper van Middelburg op 's-Hertogenbosch op 1.11.1689 en welk huis de regenten van het weeshuis wegens de weeskinderen van Anthonij VERREIJT en Sibilla MEIJERS verkocht hadden aan Herman van OERS op 16.3.1694 en Jan en Dirkje aanbestorven via hun vader, aan Cornelis CRAIJVELT te 's-Hertogenbosch voor fl 215,-.
07.08.1720 | R 1714 | f 276v | GA Den Bosch

Herman van der HORST curator, over de geabandoneerde boedel van Elidia van HEUSDEN weduwe van Abraham van RIJSSEN, kraankind, aangesteld door schepenen op 14.9.1720, verkoopt de huijsing op de Breede Haven, "het Vries turfschip" tussen - boomwaarts - Leendert HEESBEEN en de huijsing van de erfgenamen van Augustijn CIERMANS, door Abraham van RIJSSEN gekocht op 18.11.170 van Johan LANCKHAAR, ook kraankind, aan Adam van der HORST, notaris voor fl 882,-.
17.02.1721 | R 1714 | f 380 | GA Den Bosch

Aert de ROVER marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam verkoopt een pakhuis op de Breede Haven gekocht van Wouterke van HEESBEEN weduwe van Nicolaas SMITS op 24.6.1720, aan Hendrick van TILBORGH te 's-Hertogenbosch.
16.08.1721 | R 1726 | f 120 | GA Den Bosch

Nicolaes CORTIER en Norbertus TASSELON in huwelijk hebben de Johanna Maria CORTIER te 's-Hertogenbosch, verkopen 2/3 in een pakhuis op de Breede Haven tussen het pand, eertijds van Jasper van HULST en nu Nicolaes van PERDIJCK ter eenre en het huis van Aernout de JONGH, ter andere zijde - het resterende deel behoort de koper - hen aanbestorven via hun tante Geertruijd Gerritse van GEFFEN, weduwe van Jan SWEERE, aan Jan MONHEIJME te 's-Hertogenbosch, voor fl 533/06/12.
22.11.1721 | R 1726 | f 157 | GA Den Bosch

Pieter WEIJMAN te 's-Hertogenbosch, gemachtigd door Seger BONEBACKER, Catharina BONEBACKER weduwe van Peter van AELST en Hendrick BONEBACKER, allen te Utrecht, kinderen van Jan BONEBACKER bij Annigen van OSENBRUGGE, voor notaris Johan KRUIJDER te Utrecht op 2.2.1722, verkoopt een huis op de Breede Haven, met het naastgelegen onder één dak, tussen het pand van Matijs JACOBSEN en de huijsing van Willem BREHOET, aanbestorven via hun vader, die het op 30.1.1664 gekocht had van Dirck Willemsen van HELMONT, aan Aert ROVERS, marktschipper van 's-Herrogenbosch op Rotterdam, voor fl 290,-.
27.02.1722 | R 1715 | f 171 | GA Den Bosch

Hendriena van NIEUWEKERKE eerst weduwe van Laureijns BOOMS en nu van Anthonij HEIJMANS, transporteert een huis op de Breede Haven, "de Vriese Praam" tussen de huijsing van de weduwe JACQUE en het pand van Aert de ROVER, door Johan van BRUGGEN gekocht van Elisabeth van DIJK weduwe van Anthonij VOSKUIJL op 22.8.1710 en door Hendrina van NIEUWEKERKE gekocht op 11.5.1715 van Johan PINXTERNAKEL, rentmeester van de weeshuizen, aan haar zoon Cornelis BOOM, uit haar eerste huwelijk, in mindering van zijn filiale portie.
02.04.1722 | R 1715 | f 192 | GA Den Bosch

Johan HOFMAN verkoopt een huis op de Breede Haven omtrent de Boom tussen het pand van de weduwe van VELSEN en het huis van Jacob KALFF, voor de ene helft aangekomen als erfgenaam van Anneke van BLEUWEN weduwe van Jan Jansen SMETSERS en de andere helft gekocht van Gillis van DIJCK momboir over Martijntje onmondige dochter van Arnoldus van DIJCK bij Allegonda SMETSERS, ook erfgename van Anneke voorsz op 11.5.1718, aan Boudewijn van EMMENDORP, voor fl 825,-.
04.05.1722 | R 1715 | f 211 | GA Den Bosch

Johan PLUKNOOT man en momboir van Margriet HEESBEEN, Hendrik CUIJPERS in huwelijk hebbende Amersens van HEESBEEN, Helena HEESBEEN weduwe van Theodorus van BUREN, Woutrina HEESBEEN weduwe van Nicolaas SMITS en Agatha HEESBEEN, allen kinderen van wijlen Leendert HEESBEEN en Jenneke DEUGENS, allen hen fort en sterk makende voor haar absente en uitlandige broeder Johan HEESBEEN, verkopen - krachtens machtiging van schepenen van 's-Hertogenbosch op 6.2.1722 - het huis "het Wittebroodskind", op de Breede Haven, een bakkerij tussen - Boomwaarts - "de Venlose Peperkoek" van de erfgenamen van Thomas CORTIER en "het Princejagt", aanbestorven via hun ouders en door Leendert gekocht van Johan de BAKKER op 13.2.1679 aan Wijnant POOLE, voor fl 1220,-.
22.05.1722 | R 1726 | f 258 | GA Den Bosch

Florentius van WOERKOM, notaris en groeneroede te 's-Hertogenbosch, gemachtigde van Willem STEENMANS voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 13.6.1722 verkoopt een Dijnopschip met zijn toebehoor, eigendom van Martinus KALF, beurtschipper, aan Jacobus van PEER, schipper te Breda, voor fl 327,-.
23.07.1722 | R 1715 | f 247 | GA Den Bosch

Francis Abraham van LIER te 's-Hertogenbosch verkoopt het huis op de Breede Haven omtrent de Friese Turfkaai, tussen het pand van Theodorus van VELP en het pand van de weduwe JACQUES - gekocht van Salomon VOETELEN, secretaris van Gestel en Gemonde man en momboir van Judith Maria Janse van den ANCKER voor de ene helft, op 24.11.1713, alsmede zich fort en sterk makende voor Nicolaes Hendrick HOFFDIJCK op 24.11.1713, aan Lucia van BATENBURGH, weduwe van Anthonij van BREUGEL, voor fl 280,-.
18.01.1723 | R 1726 | f 345 | GA Den Bosch

Nicolaas van BLOTENBURG, gemachtigd van de ontvanger der gemene middelen verkoopt bij executie het huis op de Breede Haven "de Tamboer", bewoond door Willem TOORNVLIET, tussen de opgang genaamd Aert TAMBOERS wal en de huijsing van de weduwe Samuel de KESEL, aan Aert de ROVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, voor fl 475,-.
03.04.1723 | R 1715 | f 390 | GA Den Bosch

Maria van LUNEN weduwe van Pieter van HAERLEM verkoopt twee huizen, naast elkaar, bovenwoningen, die in elkaar springen op de Breede Haven: "de Koeketer" door Maria bewoond en de andere "het Merenblad" bewoond door N. van WOERKOM, schoenmaker, tussen de huizen bewoond door Johannes HAVERKAMP resp VERBEKE, aangekomen bij testament gepasseerd voor notaris van BRUGGEN op 29.8.1722 en Pieter aanbestorven via zijn ouders, aan Willem EVERTS voor fl 3113/15/00.
09.09.1724 | R 1716 | f 311 | GA Den Bosch

Zie: de Koeketer, G 122.
09.09.1724 | R 1716 | f 311 | GA Den Bosch

De erfgenamen van Thomas NULAET en Elisabeth RICHTERS, eerder weduwe van Anthonij van OSCH verkopen de helft in het huis "de Vergulde Truijffel" op de Breede Haven, tussen - Vismarktwaarts - "het Voske" en het pand "de Bel" waarin Hans SCHOUW, craankind, woont - een gangetje tussen beide liggende - door Thomas NULAET voor k gekocht van Jan Peter van der ACHTER, voor het tweede kwart door koop van Arnoldus zoon van Henrick BUCKINGS bij Perijntje dochter van Andries van WEERT wonende op de Beeckse Donck op 10.5.1703 en de rest aanbestorven via haar ouders, aan Anna Maria de LEEUW, j.d., voor fl 413/03/12.
16.08.1725 | R 1727 | f 393 | GA Den Bosch

Gerrit PINXTERE, schoolmeester te Lith en Johanna PINXTERE weduwe van Wilhelmus COQUEL te Schijndel, broeder en zuster, erfgenamen van Zeger PINCXTERE, mr kleermaker, voor de helft; Pieter STORM van 's-Gravesande Gelijn ROELS resp peraeses en sacriba van de Ned. Geref. Diaconije te Dordrecht in naam van Dirkje BUIJS, zuster van wijlen Gerritje BUIJS huisvrouw van Zeger PINCXTERE, die gealimenteerd werd door de voorsz diaconije volgens acte voor Andries CANT gepasseerd te Dordrecht op 12.6.1725, voor 1/4 part; Pieter en Gelijn voorsz nog in naam van de uitlandige Jan Hendrick van MIL, zoon van van MIL bij Sijke BUIJS dochter van Gerritje BUIJS voor 1/8 en Adriaen van BALGOIJEN te Oppeijne in de Tielderwaert, man en momboir van Hendrina dochter van Jaspers van TOORE bij Sijke BUIJS voorsz, voor het resterende 1/8 part, verkopen een huis op de Breede Haven "de Arke Noë", naast het Mandemakersstraatje met een huisje daar achter, door Zeger van PINCXTERE gekocht van F.H. Sweerts de LANDAS, Heer van Baerschot, ontvangen verpondingen op 11.9.1702 en de verkopers aangekomen via het mutueel testament van Zeger en Gerritje op 13.7.1707 voor notaris Daniel BOONS, aan Johannes van BERGE, mr kleermaker, voor fl 750,-.
17.10.1725 | R 1727 | f 411 | GA Den Bosch

Evert BUIJSTER, gemachtigd van mr Gerard van SUCHTELEN, ontvanger der verpondingen, laat de korenwindmolen op St Anthonis Bolwerck bij de Kleine Heeckel, toebehoord hebbende aan Carolus Josephus van de WIEL, bij executie verkopen aan mr Otto van CATTENBURCH, oud-schepen en raad van 's-Hertogenbosch: fl 2005,-.
11.01.1726 | R 1728 | f 17 | GA Den Bosch

Willem WIJNANDS, koopman in wijnen verkoopt 4/5 in een erf op de Breede Haven, achter het huis, waarin Jan van BOUSSEL, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam woont, gekocht van Dirck RUIJS op 23.12.1716, aan Jan van BOUSSEL voorsz en aan Sara, Catharina en de kinderen van Jan PAPEGAIJ bij wijlen Hillegond van BOUSSEL, erfgenamen van Aelbert van BOUSEL, voor fl 120,-.
06.02.1726 | R 1728 | f 20 | GA Den Bosch

Nicolaas van WETTEN te Dordrecht verkoopt de windoliemolen, zijnde twee blox, met de huizing op het Bolwerk aan de Boom te 's-Hertogenbosch, gekocht van Johan van HOOFT procuratie hebbende van Anna FRANKEN, Otto van MUNSTER, rector van de Latijnsche school te Dordrecht, noe uxoris en Elisabeth FRANKEN, allen te Dordrecht op 12.8.1716, aan Carel Frederick van WIJHERN te 's-Hertogenbosch voor fl 4400,- minus fl 3050,- aan roerende goederen.
06.11.1726 | R 1717 | f 258 | GA Den Bosch

Jan van LOON, beurtschipper van 's-Hertogenbosch op Holland leent 325 gld van Arnoldus van de KEER op onderpand van zijn schip 58 voet lang en 13 voet 5 duim breed.
Afgelost door zijn weduwe aan Anna PORTEIJ weduwe van Arnoldus van de KEER, koopman, op 25.4.1752.
16.04.1727 | R 1728 | f 323v | GA Den Bosch

Aert WIJBURGH, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, verkoopt drie huisjes onder één dak op de Breede Haven in een gangtje achter "de Steenoven" tussen de gang en het pand van Thomas EIJMERS, aangekomen bij erfdeling tegen Johannes VERSPIECK in huwelijk hebbende Elisabeth WIJBURGH, de onmondige kinderen van wijlen Jan van BOUSEL en Susanna WIJBURGH, kinderen en kindskinderen van Pieter WIJBURGH op 19.4.1727, aan Johan BERCKHOFER, voor fl 545,-.
07.05.1727 | R 1728 | f 351 | GA Den Bosch

Johan VERSPIJCK, marktschipper van Nijmegen op 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Elisabeth WIJBURG verkoopt een huis achter de Mandemakers op de Breede Haven tussen het pand van Jan Aarts van WESEL en de huijzing van Gerard Jan GOIJAERTS, aangekomen bij erfdeling van de goederen van Pieter WIJBURG tegen diens kinderen en kleinkinderen op 18.4.1727 aan zijn zwager Aart WIJBURG, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, voor fl 1129/07/08.
26.05.1727 | R 1717 | f 386 | GA Den Bosch

Johannes Louis VERSTER, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch, door schepenen van 's-Hertogenbosch aangesteld op 20.2.1728 als curator over de boedel van Carel Frederick van WIJHERN, kapitein reformé van Z.M. de Koning van Denemarken, verkoopt de windoliemolen, twee blox, annex een woning, aangekocht door Carel Frederick van WIJHERN op 6.11.1726 van Nicxolaas van WETTEN, aan Willem WIJNANDS en Johannes van der LINDEN, ieder voor de helft, voor fl 4650,-.
08.05.1728 | R 1718 | f 201 | GA Den Bosch

Gerard VERBEEK in huwelijk hebbende Catharina van BOUSEL verkoopt een huis op de Breede Haven tussen - boomwaarts "de Drie Swaenties" en het pand van Willem van GEENHOVEN, aangekomen bij erfdeling van de goederen van wijlen hun grootvader Pieter WEIJBURGH op 6.5.1729, door hem gekocht van notaris Johan van PROIJEN op 8.10.1718, aan Johanna van de WADDING huisvrouw van Willem van de GRAAFF, voor fl 1040,-.
06.08.1729 | R 1729 | f 405 | GA Den Bosch

Engelbertus van BOXMEER te Megen, verkoopt een huijsing op de Breede Haven, "de Drie Seijldragers" tussen "de Rode Leeuw" eigendom van Jan van den HEUVEL en het straatje achter de Mandemakers, hem aangekomen via zijn moeder Elisabeth van HEESSELS weduwe van RAVENSCHOT, bij huwelijksgift tussen hem en Anna Judith MAAS zijn huisvrouw op 23.6.1724 voor schepenen van Ravesteijn, aan Dirck van LOON, voor fl 459,-.
12.11.1729 | R 1719 | f 189 | GA Den Bosch

Jacobus van der BEECK, mr lintwerker te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Maria SLAATS verkoopt een huis op de Breede Haven tussen het pand van Jan van den HEUVEL en "de Koeketer", Maria aangekomen als enig kind van haar, ouders, aan Gerard DECKERS, koopman in wijn te 's-Hertogenbosch voor fl 868/15/00.
25.11.1729 | R 1730 | f 36 | GA Den Bosch

Michael Samuel ROSENDAAL, gemachtigd van Gijsbert des MENSCHEN voor notaris Johan van BRUGGEN op 11.2.1730 en Maria Catharina des MENSCHEN, beiden meerderjarige kinderen en erfgenamen van Johannes des MENSCHEN bij Johanna van WEERT, verkopen een huizing met een (bokking)hang op de Breede Haven "de Witvoet" tussen het pand van Reijnier PLENUS en de huijzing van de weduwe van Ivo DECKERS, hen aanbestorven via hun vader, die de ene helft gekocht had van de evicteur Jacobus t HOOFT op 12.6.1679 en de andere helft van Coenraet van BOXTEL op 18.11.1682 aan Leendert KERCKHOFF en Alegonda van CRANENDONCK, weduwe van Gerard van DINSEN, ieder voor de helft, voor fl 2001/17/08.
12.04.1730 | R 1719 | f 286v | GA Den Bosch

Philip WEBSTER, havenmeester te 's-Hertogenbosch verkoopt een huis met pomp, kelder, secreet en achterhuis op de Breede Haven, "het marktschip op Leijden" tussen Jacob PAPEGAIJ en Abraham van der POL, gekocht van Jacobus VERSVELT, procuratie hebbende van Jacob de SOET Ned. Geref. predikant op de citadel te Luijck man en momboir van Maria Antonia van de POL, aan Cornelis de GELDER, voor fl 2000,-.
De koper leent 500,- gld van de verkopers; afgelost op 19.4.1731.
26.04.1730 | R 1730 | f 109 | GA Den Bosch

Jenneke van der STERRE weduwe van Adriaen van GENDEREN, mr bakker, verkoopt krachtens hun mutueel testament, besloten gepasseerd op 14.3.1720 voor notaris Florentius van WOERKOM, een huis op de Breede Haven tussen de erfgenamen van Jan KALFF en Willem van GRUENINGEN, achter grenzend aan de erfgenamen van Aelbert van BOUSSEL, door Adriaen gekocht op 6.12.1714 van Abraham HOOS gereformeerd predikant te Boxtel, aan Joseph van RIJSWIJCK, voor fl 320,-.
09.10.1730 | R 1730 | f 195v | GA Den Bosch

Francis, Johannes, Maria Catharina en Leonardus van HECK verkopen 1/3 part in een huis op de Breede Haven tussen het pand van ESSER en de huijsing van Jan van den ANCKER, aanbestorven via hun ouders en nog 1/3 deel in andere panden te 's-Hertogenbosch, waarvan 1/3 deel toebehoort aan Theodora STEENMANS weduwe van Michiel KIPPING aan Wilhelmus STEENMAN, koopman te 's-Hertogenbosch, voor fl 600,-.
09.12.1730 | R 1720 | f 37 | GA Den Bosch

Nicolaas BLOTENBURG, oud-schepen van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Johan BOSSCHART, ontvanger der gemeene middelen over 's-Hertogenbosch en de Vrijdom van 's-Hertogenbosch laat de deurwaarder Lucas van RIJSTERBORG het huis op de Breede Haven, tussen Hendrik HOOS en de erfgenamen van Aalbert van BOUSEL - bezit geweest van Willem van GROENINGEN, verkopen om de achterstallige betalingen te verhalen.
Koper: Johannes van der LINDEN te 's-Hertogenbosch voor fl 333,-.
04.01.1731 | R 1720 | f 52v | GA Den Bosch

Gerardus LOIJENS in huwelijk hebbende Margaretha van OSCH, Leonardus GEELKERKEN, man en momboir van Margaretha van GESTEL, Johanna SCHRIECK weduwe van Nicolaas Jan HEEREN, enige en universele erfgenamen van Maria van OSCH verkopen een huisje op de Breede Haven in een gangetje achter "het Wittebroodskind" aanbestorven via Maria voorsz, aan Roelof STORM, voor fl 58,-.
05.01.1731 | R 1720 | f 55 | GA Den Bosch

Gerardus LOJENS in huwelijk hebbende Margaretha van OSCH, Leonardus GEELKERKEN man en momboir van Margaretha van GESTEL; Johanna van SCHRIECK weduwe van Nicolaas Jan HEEREN, enige en universele erfgenamen van Maria van OSCH verkopen een huisje in een gangtje achter "het Princejagt" op de Breede Haven, aanbestorven via Maria voorsz, aan Paulus van SCHIJNDEL voor fl 118,-.
05.01.1731 | R 1720 | f 56 | GA Den Bosch

Gerit Lambert van STRIJP notaris te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van de erfgenamen van Maria Catharina EIJMBERTS weduwe van Daniel van VEEN voor notaris Isaak van RULO op 18.12.1730, verkoopt een huijsing op de Breede Haven bij de Boom tussen G. van RIEMSDIJCK en Christiaan van CLEEF, door Daniel gekocht van Christoffel, Baron van GALEN op 23.12.1716, aan Johanna van der WADDING, huisvrouw van Willem van de GRAAFF, voor fl 765,-.
02.06.1731 | R 1720 | f 109v | GA Den Bosch

Johannes INGELS, mr bakker te 's-Hertogenbosch, weduwnaar van Adriaentje CORTIJN, gemachtigd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 30.8.1731 verkoopt het huis op de Breede Haven in het straatje achter "de Peperkoek" tussen het pand van juffrouw van BEUGEN en het huis op de hoek, aanbestorven via de ouders van Adriaantie, die het gekocht hadden van Jan EMMELKAMP op 18.2.1710, aan Dirck van LOON, die aan de achterzijde van het pand grenst voor fl 230,-.
27.09.1731 | R 1730 | f 331 | GA Den Bosch

Jan van HELMONT en Marianna le GRAND weduwe van Jochem HAGTJENS te 's-Hertogenbosch, gemachtigd door Maria van RAVESTEIJN weduwe van Pieter JACQUE voor notaris Isaac BOPP op 2.4.1732, verkopen het huis "het Mandemakershuisje" op de Breede Haven, krachtens het testament testament gepasseerd voor notaris BOONS te 's-Hertogenbosch op 28.11.1695 en door haar man gekocht, aan Pieter van LOON, beurtschipper, voor fl 250,-.
03.04.1732 | R 1720 | f 267v | GA Den Bosch

Otto JUIJN, drossaard van de Heerlijkheid Venloon en Abraham Justus VERSTERRE, door de Raad van State op 19.11.1731 aangestelde sequestors van de goederen van wijlen Willem van GEENHOVEN, bierbrouwer te 's-Hertogenbosch, verkopen een huis op de Breede Haven tussen - boomwaarts - het pand van hendrick van HANSWIJCK en het huis van Gerard van RIEMSDIJCK, gekocht van Christoffel Baron van GALEN, noe uxoris,op 23.12.1716, aan Johan van der WADDING, marktschipper van 's-Hertogenbosch op 's-Gravenhage voor fl 805,-.
29.05.1732 | R 1720 | f 289v | GA Den Bosch

Mr Johan van BRUGGE, notaris en klerk te 's-Hertogenbosch gemachtigd van Johan de BEER, marktschipper van Haarlem naar 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Sara KALF en voogd over de onmondige kinderen van Diderick GLABBEECK bij Catharina KALFF op 13.4.1733 voor notaris Aelt de BRUIJN te Haarlem, verkoopt het huis op de Breede Haven tusen het pand van van WESEL en de huijsing van Joseph van RIJSWIJCK, de vrouw en de onmondigen aangekomen als enige erfgenamen van Johan KALFF hun vader, resp grootvader die het gekocht had van Abraham HOOS op 6.12.1714, aan Cornelis de GELDER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem voor fl 1606/05/00.
04.06.1733 | R 1731 | f 145 | GA Den Bosch

Philip en Agnees van den BOSCH, Hendrik BRUL in huwelijk hebbende Maria Elisabeth van den BOSCH, allen zich fort en sterk makende voor Meggelina van den BOSCH, verkopen 4/5 in een huis op de Breede Haven tussen Adriaan van GENT en Thomas Eijmbert CORTI(ER), grenzende achterwaarts aan Gerrit van MUNSTERBILSEN, aanbestorven via hun ouders aan hun broeder Jan van den BOSCH, die de rest bezit, voor fl 710/10/--.
24.04.1734 | R 1731 | f ? | GA Den Bosch

Jacobus OCKERS te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Francois CINCK, RK priester te Boxtel voor notaris Johannes TEMPELAER te Boxtel op 17.2.1735, verkoopt een huis met drie achterkamertjes op de Breede Haven, met een vrije dwarsgang op het gemeene gangetje, "het schip van Amsterdam" tussen "de Bel" en "de Prins" en 1/3 in een huisje, "het Hort" achter de Tolbrughstraat, aangekomen bij erfdeling van de goederen van zijn broeder Hermanus CINCQ, aan zijn broeder Anthonij CINCQ te Delft, voor fl 600,-.
19.02.1735 | R 1731 | f 379 | GA Den Bosch

Simon van DIEST te 's-Hertogenbosch, executeur testamentaire over de boedel van Maria van RAVENSWEIJ weduwe van Pieter JAQUEZ, meester van het weeshuis verkoopt krachtens de testamenten, gepasseerd op 29.1.1716 resp 3.2.1724 voor notaris Pero de CASSEMAJOR verkoopt het huis "de drie Swanen, op de Breede Haven aan de Boom, tussen het schrijvershuisje en Jan van de WATTINGH, gekocht door Pieter JACQUEZ van de regenten van het Ned. Geref. weeshuis in naam van de drie kinderen van Anthonij VEREIJDT, havenmeester bij Catharina MEIJERS, die toen in het weeshuis waren en met Johan de WIT momboir over Hendrick onmondige zoon van Anthonij en Catharina voorsz op 13.2.1694 en van Lammert van CUIJK, schipper te 's-Hertogenbosch man en momboir van Wilhelmina dochter van Anthonij en Catharina voorsz en de verkoopster aangekomen krachtens testament van haar en haar man gepasseerd voor notaris Daniel BOONS op 28.11.1695, aan Jacobus van den HEUVEL, voor fl 1187/10/00.
22.02.1735 | R 1731 | f 380 | GA Den Bosch

Aert WEIJBURGH, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburgh lost een rente van 2 1/2 pond, --/17/08 van en uit zijn huis, achter de Mandemakers, af aan Johanna BROERS, weduwe van Johan Baptist van BEUGEN, met fl 25,-.
23.06.1735 | R 1725 | f 62 | GA Den Bosch

Maria van LUINEN, weduwe van Pieter van HAERLEM te 's-Hertogenbosch verkoopt het huis, hof en achterhuis of pakhuis op de Breede Haven "de Druijff" tussen het pand van Sieur WIJBURGH en de huijsing van juffrouw des MENSCHEN, aangekomen als enige erfgename van haar man krachtens hun testament gepasseerd op 29.8.1722 voor notaris Johan van BRUGGE en door Pieter gekocht van Evert BUIJSTEN op 3.9.1714, aan Johannes CRAIJEVELT, marktschipper van Middelburgh op 's-Hertogenbosch, voor fl 1880/18/12. Johan CRAIJEVELT leent fl 1000,- van de verkoopster. Evert van BRUGGEN, notaris, gemachtigd voor notaris Johan van LIJKEN te Schiedam op 19.10.1747 verklaart dat Johan van CRAIJEVELT te 's-Hertogenbosch de lening heeft afgelost op 13.5.1748.
21.10.1735 | R 1732 | f 65 | GA Den Bosch

Adriaen de ROVER te Driel, gemachtigd van Petronella KEIJSERS weduwe van Johan de ROVER te Driel, gemachtigd voor wethouders aldaar op 28.4.1736, verkoopt het huis op de Breede Haven tussen de opgang van Aert TAMBOURS wal en het huis eertijds toebehorende aan de weduwe de KEESEL, aangekomen bij erfdeling tegen Adriaan, Willem en Elisabeth ROVERS, aan Hendricus van BOCKHOLT voor fl 390,-.
24.05.1736 | R 1722 | f 281v | GA Den Bosch

Johannes van den BOSCH verkoopt een huis op de Breede Haven tussen het pand van Henricus SCHEFFERS en het Steenstraatje, aanbestorven via zijn ouders en verkregen bij erfdeling voor notaris Gillis KERKHOVEN aan Petrus CAUWENBERGH, voor fl 663/2/.
08.12.1736 | R 1732 | f 219 | GA Den Bosch

Matthijs van MEGEN, groeneroede van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Paulus van DICK, koopman te Gorcum, in huwelijk hebbende Clara Paulina de KEESEL voor notaris Leendert van TETTERODE te Gorcum op 19.12.1736, verkoopt het huis tussen "Franckfoort" en het pand van Johan van BRUGGEN op de Breede Haven, verkregen door Clare bij erfdeling van de goederen van wijlen haar vader tegen haar broeders en zusters op 5.10.1728 voor notaris van der HORST, aan Christiaan van VELSE voor fl 520/18/00.
28.12.1736 | R 1732 | f 225 | GA Den Bosch

Evert van BRUGGEN te 's-Hertogenbosch, verkoopt het huis op de Breede Haven omtrent de Boom tussen het pand van Christiaan van VELSEN en de huijsing van Boudewijn EMMENDORP, hem aanbestorven via zijn vader Johan van BRUGGEN, die het gekocht had van de Nederduijts Gereformeerde Diaconie op 16.4.1705, aan Wouter BANCK, voor fl 711/17/8.
11.01.1737 | R 1732 | f 241v | GA Den Bosch

Hendrik van den OEVER verkoopt bij executie op de last van de ontvanger van 's-Lands Verpondingen het huis op de Breede Haven, toebehoord hebbende aan Augustinus CIERMANS, tussen het pand van Johan VERSFELT en de huijsing van Adam van der HORST, aan zichzelf voor fl 170,-.
31.01.1737 | R 1722 | f 338v | GA Den Bosch

Emmerentia HEESBEEN weduwe van Hendrick CUIJPERS, verkoopt drie huisjes onder één dak op de Breede Haven, aan de ene kant achter "het Princejagt" en grenzend aan de andere zijde aan Roelof STORM, aangekomen bij testament van haar moeder, Jenneke DEUGENS op 9.4.1716 gepasseerd voor notaris van NIMWEGEN, aan Henricus BOECKHOLT, voor fl 200,-.
27.04.1737 | R 1732 | f 272 | GA Den Bosch

Hendricus van BLEUWEN te 's-Hertogenbosch verkoopt een huis op de Breede Haven "het Swaentje" tussen de weduwe Monheijm en een gangetje, achter grenzend aan Sieur CINQ, bewoond door mr Backius, mr chirurgijn, aanbestorven via zijn ouders en door zijn grootouders bij evictie gekocht in 1671, aan Christina Maria TEULING, voor fl 875,-.
29.04.1737 | R 1732 | f 272v | GA Den Bosch

Mr Christiaen van CLEEFF te 's-Hertogenbosch verkoopt een huis op de Breede Haven omtrent de Boom tussen Adam SCHOUW - boomwaarts - en Willem WIJNANDS - vismarktwaarts aangekomen bij deling tegen Adam SCHOUW van de twee panden gekocht van Christoffel baron van GALEN op 23.12.1716, aan Leonardus LEEUWEN de GOUDA voor fl 665/05/00.
26.06.1737 | R 1732 | f 283v | GA Den Bosch

Johan VARSFELT weduwnaar van Janette VERBEECK, koopman te 's-Hertogenbosch, verkoopt een huijsing "de Houttuijn" waar naast hij nog een pakhuis gebouwd heeft, tussen - boomwaarts - eerst Sieur SIERMANS en nu van den OEVER en - vismarktwaarts - Aart de ROVER, gekocht van Catharina HEESBEEN weduwe van Nicolaas SMITS in den naam van haar kinderen op 28.9 1715 en de grond, waarop het pakhuis gebouwd is van Augustinus SIERMANS, aan zijn zoon Arnoldus VERSFELT, voor fl 3000,-.
23.07.1737 | R 1722 | f 399 | GA Den Bosch

Clara CORTIER huisvrouw van Francis van den BIGGELAAR verkoopt het huis "het Beerke" tussen de weduwe van den ENDEPOEL en het pand van de weduwe van LUNEN, aangekomen bij vernadering tegen Claes OVERSTEEGH ten behoeve van zijn moeder Cornelia HORDIJCK op 13.1.1698, aan Jacob KOPPELAAR voor fl 2625,-, die fl 2500,- leent van de verkoopster; afgelost op 12.10.1781.
31.08.1737 | R 1732 | f 314v | GA Den Bosch

Heer Willem Cornelis BOSMANS, gemachtigd op 6.1.1738 voor notaris Petrus van BREUGEL door Maria van BRUGGLIE weduwe van Reijnier PLENUS, agent solliciteur militaire te 's-Gravenhage verkoopt een huis op de Brede Haven achter de Mandemakers, "de Drie Moriaenshoofden" tussen "de Witvoet" en "de Hollandsche Tuijn" door Reijnier gekocht van Cornelia (?) en Margaretha van GULICK in 1703, aan Francis MOSMANS, voor fl 3437/10/00.
07.01.1738 | R 1732 | f 390 | GA Den Bosch

Petrus CAUWENBERGH te 's-Hertogenbosch, verkoopt het huis op de Breede Haven tussen het huis van - Hendricus SCHEFFERS en het Steenstraatje, gekocht van Johannes van den BOSCH op 8.12.1736, aan Johannes Francois BENOIT, wachtmeester in het regiment van overste Constant, voor fl 715/12/08.
22.01.1738 | R 1723 | f 19v | GA Den Bosch

Jan van OIJEN, Hendrik van OIJEN, Jacomijna van OIJEN weduwe van Johannes van TEXEL en Dirk van DRIEL, allen te 's-Hertogenbosch verkopen 1/3 part in een huijsing op de Breede Haven "de Bel" met nog een woning tuissen "de Vergulde Truijffel" en "het schip van Amsterdam"; 1/3 in twee huisjes onder één dak in een gangetje, eertijds achter de Mandemakers en nu achter "de Bel" en de stadswal, aanbestorven via hun moeder resp grootmoeder Lijsbeth ROMIJN weduwe van Gerit van OIJEN - de resterende 2/3 parten behoren de kopers - aan Aaltje ROMIJN, weduwe van Hans SCHOUW en Catharina ROMIJN, weduwe van Jan van SCHIJNDEL, voor fl 404/3/51/3.
28.01.1738 | R 1734 | f 10v | GA Den Bosch

Aelbert VERSFELT, schout en secretaris van Alem, in huwelijk hebbende Maria van de POLL, verkoopt een huijsing op de Breede Haven tussen Anselmus van WESEL ter eenre en het pand van EMMENDORP ter andere zijde, aanbestorven via zijn vrouwen ouders, aan Jan van der WADDING, marktschipper van 's-Hertogenbosch op 's-Gravenhage voor fl 1306/5/.
03.07.1738 | R 1734 | f 124 | GA Den Bosch

Willem de RAAF notaris te 's-Hertogenbosch, curator in de geabandoneerde boedel van Anthonij CINCQ verkoopt het huis op de Breede Haven: "het Schip van Amsterdam" tussen het pand "de Bel" en het huis "de Prins" door Anthonij gekocht van zijn broeder Francois CINCQ op 19.2.1735, aan Johan SLUIJTJENS, voor fl 1140,-.
09.07.1742 | R 1736 | f 53 | GA Den Bosch

Willem de RAAF, notaris, door schepenen aangesteld als curator over de geabandoneerde boedel en nalatenschap van Anthonij CINCQ, verkoopt drie huisjes, achter "het schip van Amsterdam" op de Breede Haven, door Anthonij gekocht van zijn broeder Francois CINCQ op 19.2.1735, aan Wouter GROENEBOOM, voor fl 200,-.
09.07.1742 | R 1736 | f 54 | GA Den Bosch

Leonard de MARCQ, secretaris van Oirschot en Mathea UDENS, eerst weduwe van Gerard van RIEMSDIJCK en nu huisvrouw van Leonard voorsz, verkopen het huis op de Breede Haven tussen - boomwaarts - eertijds Willem GINHOVEN en nu de erfgenamen van Jan van der WADDEN en het pand van de verkopers, Mathea aangekomen bij mutueel testament van Gerard en haar voor notaris Johan van PROIJEN op 26.12.1721 en door Gerard gekocht van Christoffel Baron van GALEN op 23.12.1716, aan Steven KEPS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Leiden, voor fl 900,-.
18.03.1743 | R 1736 | f 172v | GA Den Bosch

Willem ROELS, gezworen klerck ter secretary, gemachtigd door schepenen van 's-Hertogenbosch op 13.2.1743, verkoopt de Stenen windmolen te 's-Hertogenbosch in het Oranje Bolwerk, toegehoord hebbende de verhandligte boedel van Jacques de la MOTTE, aan Anthonij en Johan van HANSWIJCK voor fl 6010/15/12.
23.04.1743 | R 1736 | f 198 | GA Den Bosch

Adriaen de ROVER, beurtschipper te 's-Hertogenbosch, Willem de ROVER marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, Steven van den BERGH in huwelijk hebbende Elisabeth de ROVER, te Heenvliet, erfgenamen van wijlen Jan de ROVER en Petronella KEIJSERS, krachtens het besloten testament gepasseerd op 31.8.1725 voor notaris F. van WOERKOM - Jan is universeel erfgenaam ab intestato van zijn broeder Aert de ROVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, verkopen een huis aan de Breede Haven met een achterkamer op de Wal, tussen - boomwaarts - Johan VERSFELT en de huizing van de erfgenamen van Gerit Cornelis van BLOTENBURGH, aanbestorven via Aert ROVER, die het gekocht had van Thomas LONEUX op 24.11.1699 aan Arnoldus ter CROIJE, med. doctor, voor fl 1083,-.
03.05.1743 | R 1736 | f 213 | GA Den Bosch

Adriaen de ROVER, beurtschipper te 's-Hertogenbosch, Willende ROVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, Steven van den BERGH in huwelijk hebbende Elisabeth de ROVER, te Heenvliet, erfgenamen van wijlen Jan de ROVER en Petronella KEIJSERS, krachtens het besloten testament, gepasseerd op 31.8.1725 voor notaris F. van WOERKOM - Jan is universeel erfgenaam ab intestato van zijn broeder Aert de ROVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam - verkopen een huis op de Breede Haven tussen - boomwaarts - een gang van het huis van de weduwe van Adam van der HORST en het pand van Hendrik van WOERKOM, aanbestorven via Aert de ROVER, die het op 27.2.1722 kocht van Pieter WEIJMANS, aan Anthonij van HANSWIJCK, voor fl 248,-.
03.05.1743 | R 1736 | f 214 | GA Den Bosch

Adriaen de ROVER, beurtschipper te 's-Hertogenbosch, Willem de ROVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, Steven van den BERGH in huwelijk hebbende Elisabeth de ROVER, te Heenvliet, erfgenamen van wijlen Jan de ROVER en Petronella KEIJSERS, krachtens het besloten testament, gepasseerd op 31.8.1725 voor notaris F. van WOERKOM - Jan is universeel erfgenaam ab intestato van zijn broeder Aert de ROVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam - verkopen een huis op de Breede Haven, tussen - boomwaarts - het huis "de Posthoorn" en het pand van Cornelis BOOM, aanbestorven via Aert de ROVER, die het pand gekocht heeft op 25.5.1715 van Hendrik ROTTERDAM, aan Adriaen de ROVER, beurtschipper. De koopprijs van het gehele pand bedroeg fl 730,-.
03.05.1743 | R 1736 | f 214v | GA Den Bosch

Adriaen de ROVER, beurtschipper te 's-Hertogenbosch, Willem de ROVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, Steven van den BERGH man en momboir van Elisabet de ROVER, te Heenvliet, erfgenamen van wijlen Jan de ROVER en Petronella KEIJSERS, krachtens het besloten testament, gepasseerd op 31.8.1725 voor notaris F. van WOERKOM Jan is universeel erfgenaam ab intestato van zijn broeder Aert de ROVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam - verkopen het huis "de Posthoorn" op de Breede Haven, tussen - boomwaarts - het pand van de weduwe van Anthonij van BREUGEL en de huizing van Adriaen de ROVER, door Aert de ROVER gekocht van Maria CLAASSE weduwe van Evert COENEN op 22.7.1709, aan Francois van HECK, te 's-Hertogenbosch voor fl 650,-.
03.05.1743 | R 1736 | f 215 | GA Den Bosch

Willem ROELS gezworen clercq ter secretarie van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van schepenen op 13.1.1743, verkoopt 1/3 part in het huis "de Houttuijn" op de Breede Haven, tussen de huijsing van Francis MOSMANS en het pand van de weduwe van Herman van LUIJNEN - 2/3 part behoren toe aan Everardus van HOORNBEECK - dat toebehoort aan Wouter van den ENDENPOEL, aan Abraham HABRAKEN en Maria van HASSELT voor fl 747/03/12; de grondchijns bedraagt --/01/12.
11.07.1743 | R 1738 | f 156 | GA Den Bosch

Woutrina HEESBEEN weduwe van Nicolaes SMITS; Heijltje PLUCKNOOT; Jenneke PLUCKNOOT weduwe van Zeger van OLPHEN, Hendrik PEL in huwelijk hebbende Jacomijna PLUCKNOOT, allen kinderen van Jan PLUCKNOOT bij Margriet HEESBEEN; Hendrik PEL gemachtigd van Barbara PLUCKNOOT weduwe van Dirck JONCKERS, te Tholen, voor notaris Jan van BRUGGEN op 4.6.1743, allen kinderen van hun vader resp grootvader Leendert HEESBEEN bij Jenneke DEUGENS, moeder en grootmoeder, verkopen een huis "de Steenoven" op de Breede Haven, tussen het pand: "het Princejagt" en een straatje, op 10.11.1698 door hun grootvader gekocht van Mr. Theodorus BRUIJNINCX, aan Arnoldus HEEREN, koopman, voor fl 1893,-.
19.07.1743 | R 1738 | f ? | GA Den Bosch

Leonard Johan SMITS, schepen, laat de deurwaarder, Hendrik van den OEVER bij executie verkopen het huis op de Breede Haven, dat met een achterkamer uitziet op de wal, tussen het huis van Johan VERSFELT en het pand van de weduwe van der HORST, toebehoord hebbende aan Augustinus CIERMANS. De koper is Wouter GROENENBOOM, voor fl 570,-.
17.10.1743 | R 1736 | f 266v | GA Den Bosch

Pieter VISSER, deurwaarder, verkoopt - op bevel van Jan Louis VERSTER, oud-schepen en raad van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Alard Jan GANSNEB TENGNAGEL, raad en rentmeester generaal van de episcopale goederen van stad en meijerij van 's-Hertogenbosch op 29.9.1725 - de huijsing "het wit Paart" op de Breede Haven tussen - boomwaarts - Sieur BOXMEER en vismarktwaarts - de weduwe Peter BOSCH, achter grenzen aan de weduwe Jan CORSTEN, toebehoord hebbende Coenraad SCHEFFERS, aan Evert FRANKEN voor fl 370,- (NB om hier aan twee bijzondere renten, te samen fl 6,-, te verhalen).
Evert leent fl 500,- van Alegonda van CRANENDONCK weduwe van Gerardus van DENSEN; afgelost op 20.7.1745.
08.07.1744 | R 1738 | f 255v | GA Den Bosch

Jan van VELSEN en Hendrick DITMANS man en momboir van Maria van VELSEN te 's-Hertogenbosch, verkopen 2/3 part in een huijsing op de Breede Haven tussen het huis "Franckfort" en het pand van BOEKHOLT - de rest is eigendom van de koper - aanbestorven via hun broeder Crhistiaar van VELSEN, aan Willem van AKEN voor fl 816/11/51/3.
20.11.1744 | R 1738 | f 278 | GA Den Bosch

Cornelis Martinus PELS en Isacq BOPP, regenten van het weeshuis te 's-Hertogenbosch en Anthonij van BERGEN verkopen het huis "de Arke Noë" op de Breede Haven tussen het Mandemakersstraatje en het pand van van der CLOKKEN en een woning in het Mandemakersstraatje, door Johan van BERGEN gekocht van Gerit PINCXTEREN op 17.10.1725, aan Joseph BOUVIE te 's-Hertogenbosch, voor fl 480,-.
NB: de acte is uitgemaakt op 23.3.1745.
22.03.1745 | R 1738 | f 334v | GA Den Bosch

Cornelis BOOM, Ned. Geref. predikant te Loon op Zand verkoopt een huis op de Breede Haven, "de Vriese Praam", grenzend aan Jan de ROVER, door hem gekocht van zijn moeder Hendrina van NIEUWEKERKE, eerst weduwe van Laurens BOOM en later weduwe van Anthonij HEIJMANS op 2.4.1722, aan Evert FRANKEN, voor fl 480,-.
13.05.1745 | R 1743 | f 9v | GA Den Bosch

Berendina de LEPO weduwe van Leonardus KERKHOFF, koopman te 's-Hertogenbosch cedeert de tocht in het huis "de Witvoet" op de Breede Haven, waarin hun zoon Johan KERKHOFF woont en door haar man gekocht van Michiel Samuel ROSENDAEL qq op 12.4.1730, aan Jacobus COPPELAAR, in huwelijk hebbende Johanna; Wernardus van BEUGEN man en momboir van Deliana, Catharina, Poulina en Everdina KERCKHOFF, haar dochters en aan Johan KERKHOFF voorsz.
22.01.1746 | R 1739 | f 30v | GA Den Bosch

Jacobus de KOPPELAER man en momboir van Johanna KERKHOFFF, Wernardus van BEUGEN man en momboir van Deliana KERCKHOFF, Catharina en Paulina KERCKHOFF meerderjarige j.d., allen hen fort en sterk makende voor haar absente zuster Everdina KERCKHOFF, allen kinderen en erfgenamen van Leonard KERCKHOFF verkopen een huis op de Breede Haven, "de Witvoet" tussen het perceel van Francis MOSMANS en het huis van Daniel van WEL, hen op heden aangekomen via Berendina de LEPO weduwe van Leonardus KERCKHOFF, aan Jan KERCKHOFF, koopman, die de rest bezit. fl 1901/06/04.
22.01.1746 | R 1739 | f 31 | GA Den Bosch

Simon LINSEN te Eghtens Hoogeveen in Drente verkoopt een schip of praam, lang 65 voet breed 12 voet aan Jan SIMONS wonende als boven voor fl 400,-.
28.07.1746 | R 1743 | f 61v | GA Den Bosch

Samuel LOEFF, clercq ter secretarie, gemachtigd door schepenen van 's-Hertogenbosch op het request van Cornelis de GELDER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gouda en Haarlem van 10.8.1746, verkoopt een huis aan de Breede Haven, aan de Boom, tussen het pand van Willem WIJNANDS en het huis van Sieur SCHOUW, toebehoord hebbende en gebruikt door en verhandlicht bij Leonardus van LEEUWEN de GOUDA, stadscruijer - Leonardus aangekomen bij koop van Christiaen van CLEEFF op 27.6.1737 - bij evictie aan Cornelis en Abraham van der VREE voor fl 740.-.
De grondchijns bedraagt fl 1/00/00.
23.09.1746 | R 1743 | f 70 | GA Den Bosch

Johan KOPPELAAR, koopman te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Margo van SCHUIJBELEN weduwe van Nicolaas KARTIER, te Blerick bij Venlo, voor notaris W. de RAEFF te 's-Hertogenbosch op 21.5.1745 verkoopt een pakhuis, "het Weijgat", op de Breede Haven tussen hat pand van van den BIGGELAAR en het huis van de weduwe KARTIER en haar onmondige kinderen aanbestorven via Nicolaas KARTIER, die het aanbestorven was via zijn ouders, aan Johanna du CHESNE, weduwe van Johan WATERINGE, voor fl 305,-.
03.02.1747 | R 17423? | f 127v | GA Den Bosch

Johan KOPPELAAR, koopman te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Margo van SCHUIJBELEN weduwe van Nicolaas KORTIER voc schepenen op 15.12.1746, verkoopt een huis met drie cameren daar achter, achter de Mandemakers op de Breede Haven tussen "het Appelboomke" en het huis van eertijds Cornelis ROELOFS, de weduwe Quartier en kinderen aanbestorven via Nicolaas QUARTIER, die het aangekomen is bij successie van zijn ouders, die het pand gekocht hadden op 1.3.1669 van Reijnier LUBBERS en Hendrik van SUSTEREN, aan Rombout van DEUTECOM, voor fl 1028/19/11.
01.03.1747 | R 1739 | f 166v | GA Den Bosch

Rombout van DEUTECOM leent fl 500,- van Rudolph van RIJN van en uit het gekochte pand tegen 4% per jaar interest. Afgelost aan Petrus van RIJN gemachtigde van Rudolph van RIJN door mr Willem Cornelis ACKERSDIJCK op 30.12.1771.
01.03.1747 | R 1739 | f 166v | GA Den Bosch

Johannes SLUIJTIENS verkoopt het huis op de Breede Haven: "het schip van Amsterdam" tussen het pand "de Bel" en het huis "de Prins" door Johannes gekocht van notaris Willem de RAAF, curator over de geabandoneerde boedel van wijlen Anthonij CINK op 9.7.1742, aan Lambert van SAS, beurtschipper, voor fl 1165,-.
24.03.1747 | R 1743 | f 135 | GA Den Bosch

Godefridus Norbertus van AMELSVOORT te 's-Hertogenbosch gemachtigd van Godefridus van AMELSVOORT, voor notaris Anthonij van VERSVELT op 26.4.1747 verkoopt o.m. 1/6 in een huis op de Breede Haven, "de Trompet" en 1/6 in "het Appelboomke" op de Breede Haven, aanbestorven via zijn ouders, aan zijn broeders en zusters: Quirinus, Michiel, Catharina, Anna en Louise.
28.04.1747 | R 1739 | f 168v | GA Den Bosch

Godefridus Norbertus van AMELSVOORT te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Godefridus van AMELSVOORT voor notaris Anthonij VERSVELT op 26.4.1747 verkoopt o.m. 1/6 in een huis op de Breede Haven, "de Trompet" en 1/6 in het huis "het Appelboomke" op de Breede Haven, aanbestorven via zijn ouders, aan zijn broeders en zusters: Quirinus, Michiel, Catharina, Anne en Louisa.
28.04.1747 | R 1739 | f 168v | GA Den Bosch

Jordanus van HOOFT in huwelijk hebbende Anna Maria MOSMANS, Josephus MOSMANS en Cornelis MOSMANS, meerderjarig; Cornelis voorsz met Jacob COPPELAAR momboir over de minderjarige kinderen, allen erfgenamen van Francis MOSMANS, koopman, verkopen 7/8 in het huis "de drie Moriaanshoofden" tussen "de Witvoet" en "de Hollandsche Tuijn", aanbestorven via hun ouders, die het op 7.1.1738 gekocht hadden van Willem Cornelis BOSMAN qq, aan hun broeder Willem MOSMANS, die fl 3445/6/4 betaalt. Francis MOSMANS was koopman.
31.08.1747 | R 1739 | f 210 | GA Den Bosch

Johannes Louweijs VERSTER, gemachtigd van Alard Johan GANSNEB genaamd TENGNAGEL, raad en rentmeester van de geestelijke goederen van stad en meijerij van 's-Hertogenbosch, verkoopt het huis "de Koeketer" op de Breede Haven, tussen "het Merenblad" en het huis van Arnold van WOERKOM, ten name van Willem EVERS, aan Elisabeth DRAACK weduwe van Gerard DECKERS, voor fl 1155,-.
04.12.1747 | R 1743 | f 195 | GA Den Bosch

Johan Louis VERSTER gemachtigd van Alard Johan GANSNEB TENGNAGEL, raad en rentmeester van de episcopale goederen over de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch op 29.9.1727 laat het pand ten name van Willem EVERS, "het Merenbladt" op de Breede Haven tussen "de Koeketer" en het pand van Sieur de HAEN door Pieter VISSER, deurwaarder verkopen, om daaraan een chijns van zeven stuivers per jaar te verhalen. Koopster: Elisabeth DRAAK weduwe van Gerardus DECKERS, voor fl 470/15/00.
04.12.1747 | R 1743 | f 196v | GA Den Bosch

Willem de RAAFF, gemachtigd van de regenten van het weeshuis, voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis van OVEREIJNDER bij Clasina SCHOUW, in het voorsz weeshuis opgenomen, binnen 's-Hertogenbosch en Samuel de CASSEMAJOR, gemachtigd van Johannes van SCHIJNDEL, kranker bezoeker te Maastricht, van Samuel MATHEURNE in huwelijk hebbende Allegonda van SCHIJNDEL, ook te Maastricht, voor notaris D. HUPKENS op 10.10.1747; Johanna van SCHIJNDEL huisvrouw van Cornelis KALFF, verkopen twee huisjes op de Breede Haven in een gangetje eertijds genaamd achter de Mandemakers en nu "After de Bel", de onmondige kinderer van Cornelis OVEREIJNDER voor 1/4 aangekomen en voor 3/4 aangekomen als erfgenamen ab intestato van Allegonda POTTERS weduwe van Hans SCHOUW, grootmoeder paternel van de onmondigen voorsz en welk huis Hans SCHOUW en Johannes van SCHIJNDEL en na hun overlijden haar nagelaten weduwe elk voor de helft hadden verkregen tegen Lambertus van BAALEN en Jan van OIJEN op resp. 7.9.1707 en 28.1.1738, aan Hendrik MEIJER, te 's-Hertogenbosch: fl 200,-.
29.12.1747 | R 1739 | f 225 | GA Den Bosch

Willem de RAAFF gemachtigd van de regenten van het weeshuis te 's-Hertogenbosch, voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis van OVEREIJNDER, die in het weeshuis gealimenteerd worden; Johannes KELDERMANS, vader en voogd over zijn twee onmondige kinderen en Peter van de VEEN man en momboir van Catharina KELDERMAN; Samuel de CASSEMAJOR, gemachtigd van Johannes van SCHIJNDEL, kranke bezoeker te Maastricht en van Samuel MATHOURNE gehuwd met Allegonda van SCHIJNDEL, mede te Maastricht, voor notaris D. HUPKENS te Maastricht op 10.10.1747 en Johanna van SCHIJNDEL huisvrouw van Cornelis CALFF, gemachtigd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 10.12.1747 de onmondige kinderen OVEREIJNDER aangekomen voor 1/4 deel en de anderen voor 3/4 deel ab intestato via Allegonda POTTERS weduwe van Hans SCHOUW, grootmoeder paternel der onmondigen en door Hans SCHOUW en Johannes van SCHIJNDEL, elk voor de helft gekocht van Lambertus van BAALEN en Jan van OIJEN op 7.9.1707 en 28.1.1738, verkopen een van twee huisjes onder een dak op de Breede Haven in een straatje achter de Mandemakers en nu "de Bel", aan Hendrik MEIJER, voor fl 85.-.
Het andere huisje verkopen ze eveneens aan Hendrik MEIJER, voor fl 115,- (f 226).
29.12.1747 | R 1739 | f 225v | GA Den Bosch

Willem de RAAFF gemachtigd van Regenten van het Weeshuis te 's-Hertogenbosch, voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis van OVEREIJNDER, in het Weeshuis gealimenteerd; Johannes KELDERMANS vader en voogd over zijn 2 onmondige kinderen en Peter van de VEEN man en momboir van Catharina KELDERMAN; Samuel de CASSEMAJOR gemachtigd van Johannes van SCHIJNDEL, krankenbezoeker te Maastricht, en van Samuel MATHOURNE in huwelijk hebbende Allegonda van SCHIJNDEL mede te Maastircht voor notaris D. HUPMANS op 10.10.1747; Johanna van SCHIJNDEL huisvrouw van Cornelis CALF gemachtigd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 10.12.1747 verkopen een van de twee huisjes onder één dak op de Brede Haven in een straatje achter de Mandemakers en nu "de Bel", de onmondige kinderen OVEREIJNDER aangekomen voor 1/4 en de anderen voor 3/4, ab intestato via Allegonda POTTERS weduwe van Hans SCHOUW, grootmoeder paternel der onmondige kinderen en door Hans SCHOUW en Johannes van SCHIJNDEL elk voor de helft, gekocht van Lambertus van BALEN en Jan van OIJEN op 7.9.1707 resp 28.1.1738, aan Hendrick MEIJER voor fl 85,-.
id. het ander huijsje aan Hendrick MEIJER voor fl 115,-.
id. een huis "de Bel" op de Breede Haven tussen "de Vergulde Truijffel" en grenzende tussen beide panden - en "het Schip van Amsterdam", aangekomen als voren, aan Johanna van SCHIJNDEL huisvrouw van Cornelis CALFF, voor fl 627/10/00.
29.12.1747 | R 1739 | f 225v | GA Den Bosch

Willem de RAAF c.s., de verekopers van G 60 (29.12.1747, R 1739 f 225) verkopen het huis "de Bel" op de Breede Haven tussen "de vergulde Truijffel" in een straatje daartussen en "het schip van Amsterdam" op de andere kant, aan Johanna van SCHIJNDEL huisvrouw van Cornelis CALF: fl 627.
29.12.1747 | R 1739? | f 226v | GA Den Bosch

Willem de RAAFF gemachtigd van de regenten van het weeshuis te 's-Hertogenbosch, voogden over de minderjarige klinderen van wijlen Cornelis van OVEREIJNDER, die in het weeshuis gealimenteerd worden; Johannes KELDERMANS, vader en voogd over zijn twee onmondige kinderen en Peter van de VEEN man en momboir van Catharina KELDERMANS, Samuel de CASSEMAJOR, gemachtigd van Johannes van SCHIJNDEL, krankenbezoeker te Maastricht en van Samuel MATHOURNE gehuwd met Allegonda van SCHIJNDEL, mede te Maastricht, voor notaris D. HUPKENS aldaar op 10.10.1747 en Johanna van Johanna van SCHIJNDEL huisvrouw van Cornelis CALFF, gemachtigd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 10.12.1747, verkopen een huis, "de Bel" op de Breede Haven, tussen "de Vergulde Truijffel" - een gangetje tussen beide panden - en "het schip van Amsterdam" de onmondige kinderen OVEREIJNDER aangekomen voor 1/4 deel en de anderen voor 3/4, ab intestato, via Allegonda POTTERS weduwe van Hans SCHOUW, grootmoeder paternel der onmondigen door Hans SCHOUW en Johannes van SCHIJNDEL, elk voor de helft gekocht van Lambertus van BAALEN en Jan van OIJEN op 7.9.1707 en 28.1.1738, aan Johanna van SCHIJNDEL huisvrouw van Cornelis CALFF, voor fl 627/10/00.
29.12.1747 | R 1739 | f 226v | GA Den Bosch

Margaretha de JONG weduwe van Arnoldus van LUINE te 's-Hertogenbosch cedeert de tocht in het huis "de Geneverboom" op de Breede Haven tussen Evert HOORENBEECK en Jacob COPPELAER; een huis op de Vugterendijck met 5 woningen daarachter en een huis op de Uijlenborg, alles aanbestorven via haar vader Arnold de JONG, aan haar vier kinderen: Hermanus, Gerardus, Arnoldus en Catharina van LUINEN.
25.01.1748 | R 1743 | f 199v | GA Den Bosch

Maria van den HEUVEL weduwe van Hijacinth Adrianus van de VEN, moeder en voogdes over haar onmondige kinderen; Jacobus COPPELER vader en voogd over zijn kinderen bij wijlen Cornelia van den HEUVEL zijn huisvrouw, voor zich zelve en gemachtigd van Johannes KOPPELER in huwelijk hebbende Clara CORTIER, eerder weduwe van Martinus van den HEUVEL, gepasseerd voor notaris Willem de RAAF op 2.4.1748 en Johannes van den HEUVEL te 's-Hertogenbosch verkopen de huijsing op de Breede Haven, van ouds "het Voske" tussen "de gulden Cartouw" en het pand van de weduwe DECKERS, door de verkopers gekocht van Daniel BOONS op 7.7.1701, aan Geertruij VRISEVEN weduwe van Hendrik van MUNSTER, voor fl 1682/00/10.
08.04.1748 | R 1739 | f 266 | GA Den Bosch

Maria van den HEUVEL weduwe van Hyacinthus Adrianus van de VEN, moeder en voogdes over haar kinderen; Jacobus COPPELAAR, vader en voogd over zijn onmondige kinderen bij wijlen Cornelia van den HEUVEL, voor zich zelve en gemachtigd van Johannes COPPELAAR in huwelijk hebbende Catharina CORTIER eerder weduwe van Martinus van den HEUVEL, gepasseerd voor notaris Willem de RAAFF op 2.4.1748 en Johannes van den HEUVEL - de eerste drie bij acte van authorisatie voor schepenen van 's-Hertogenbosch gepasseerd op 17.2.1748, verkopen een huijsing, "het Voske" thans geheten "de Roode Leeuw" tussen de weduwe van Loon en de huijzing van de Heer van BAALEN - geweegd door het gangetje naast "de Zwijnen Kop", gekocht van de kinderen van wijlen Joost MAAS op 24.8.1709, aan mr Hendricus Josephus NAGELMAKERS voor fl 880,-.
08.04.1748 | R 1739 | f 267v | GA Den Bosch

Sara Clara CORTIER, eerder weduwe van Jasper van HULST en nu huisvrouw van Francis van den BICHELAAR, koopman, verkoopt een huis op de Breede Haven, eertijds "de Olijmolen" en daarna "het huis van Wou" thans "de Prins van Oranje", achter de Mandemakers tussen het pand "de Swaen" en het huis: "het schip", krachtens mutueel testament van Jasper en Sara voorsz op 25.7.1710 gepasseerd voor notasris Gijsbert BOS en door Jasper gekocht op 6.10.1706 aan willem van AKEN voor fl 840/12/00.
10.08.1748 | R 1743 | f 282 | GA Den Bosch

Clara CORTIER, eerder weduwe van Jasper van HULST en nu huisvrouw van Francis van den BIGGELAAR, koopman te 's-Hertogenbosch verkoopt het pand "de Venloonse Peperkoek", een pand met zijgang en vier woningen daarachter op de Breede Haven, tussen Lambertus POOLEN en de huijsing van Johan Francis BENNIJ, aanbestorven via haar ouders en door haar vader Thomas CORTIER gekocht op 8.10.1675 van Gijsbert zoon van Marcellis Jansen van GESTEL cum suis, aan Cornelis van WARMONDT, voor fl 1137/10/00.
10.08.1748 | R 1743 | f 283v | GA Den Bosch

Geertruij VRISEVEN weduwe van Hendrick van MUNSTER leent 100 car gld tegen 4% per jaar van Reijnier van BOXMEER van en uit "het Voske". Deze lening - er is dan nog 800 gld over - wordt verkocht aan Johan van HANSWIJK op 9.1.1751 en is op 22.2.1755 afgelost.
01.11.1748 | R 1739 | f 270v | GA Den Bosch

Arnoldus ter CROIJE, Dr med. weduwnaar van Arnolda van HEMERT verkoopt - krachtens hun mutueel testament, gepasseerd voor notaris Johan van BRUGGEN op 1.3.1724 een huijsing op de Breede Haven met een kamer op de wal, tussen de huijsing van Johan VERSFELT - boomwaarts - en het pand van de erfgenamen van Gerrit Cornelis BLOTENBURG, gekocht van Adriaan de ROVER op 3.5.1743, aan Jan de ROVER, schipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, voor fl 1500,-.
04.04.1749 | R 1740 | f 43 | GA Den Bosch

Gerardus ABBEMA in huwelijk hebbende Agneta GROENEBOOM, voor de helft en mr Anthonij VERSFELT notaris te 's-Hertogenbosch, momboir over Johanna GROENEBOOM, voor de andere helft, verkoopt drie huisjes op de Breede Haven in een straatje achter "het schip van Amsterdam" door Wouter GROENEBOOM gekocht van Willem de RAAF op 9.7.1742 aan Willem van AKEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam voor fl 225,-.
Willem geeft een hypotheek van fl 112/10, die op 15.10.1759 afgelost wordt.
21.04.1749 | R 1740 | f 81 | GA Den Bosch

Hendrik van BOKHOLT te 's-Hertogenbosch verkoopt een huis met stenen geval en nieuw walkamertje daarachter, op de Breede Haven, de Tambour, tussen het pand van Willem van AKEN en de opgang naar Aert Tambours wal, gekocht op 24.5.1736 van Adriaan de ROVER, aan Johannes Josephus du PLOIJET, burger van 's-Hertogenbosch voor fl 1279/10/10.
27.04.1749 | R 1740 | f 97 | GA Den Bosch

Hendrick van BOKHOLT verkoopt drie huisjes onder één dak, in een straatje achter "het Princejagt" en het huis van de weduwe Roelof STORM, op de Breede Haven, gekocht van Emerentia HEESBEEN weduwe van Hendrick CUIJPERS op 27.4.1737, aan Evert FRANKEN, voor fl 350,-.
27.04.1749 | R 1740 | f 97v | GA Den Bosch

Hendrick van BOCKHOLT verkoopt het huis op de Breede Haven tussen het pand van van de CLOCKEN en het huis van de weduwe CORTIER, aanbestorven Maria LANCKAIR, aan Anthonij STAPELMANS, voor fl 1030,-.
27.04.1749 | R 1740 | f 98 | GA Den Bosch

Adriana van HEMERT weduwe van Cornelis de GELDER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gouda en Haarlem, moeder en voogdes over haar onmondige dochter Anna de GELDER, verkoopt, gemachtigd door schepenen van 's-Hertogenbosch op 27.2.1749, een schip, bevaren door Cornelis haar man, in de haven van 's-Hertogenbosch, aan Johan VISSCHER, schipper van 's-Hertogenbosch op Gouda en Haarlem, voor fl 1200,-.
22.05.1749 | R 1744 | f 42v | GA Den Bosch

Jacob van BRANTWIJCK, Raad en schepen van 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Maria Vreda van BLOOTENBURGH, eerder weduwe van Gerard Cornelis van BLOOTENBURGH, verkoopt tot behoef van haar onmondige dochter uit haar eerste huwelijk, een huijsing op de Breede Haven tussen het pand van Jan de ROVER en de huijsing van Aert de ROVER, aangekomen via Gerard Cornelis van BLOTENBURGH, hem aangekomen als enige erfgenaam van Agnees van LOENE, weduwe van Nicolaus KOEN, zijn grootmoeder, aan Aert de ROVER, voor fl 1300,-.
03.06.1749 | R 1744 | f 67 | GA Den Bosch

Jacob van BRANDWIJCK, raad en oud-schepen van 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Maria Vreda van BLOOTENBURGH eerder weduwe van Gerard Cornelis van BLOTENBURGH, moeder en voogdes over haar onmondige dochter uit haar eerste huwelijk verkoopt het huis op de Breede Haven, tussen het pand van Aart de ROVER en het huis etc van Jan KERCKHOF, Gerard Cornelis van BLOTENBURGH aanbestorven als enige erfgenaam van zijn grootmoeder Agnees van LOENE, weduwe van Nicolaes KOEN, aan Bernardus CRAIJVELT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, voor fl 1250,-.
05.06.1749 | R 1744 | f 68 | GA Den Bosch

Anselmus van WESEL, koopman te 's-Hertogenbosch, verkoopt het huis op de Breede Haven tussen het pand van de erfgenamen van Frederik HUBERT en het huis van de weduwe van Cornelis van GELDER, dat zijn huisvrouw Helena van den BERG aanbestorven is via haar ouders, aan Ruth KEER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Delft en 's-Gravenhage voor fl 1406/05/00.
07.06.1749 | R 1744 | f 69v | GA Den Bosch

Thomas Burchardus de BOCK, gemachtigd van Maria en Anna VOLTELEN voor schepenen van St Michielsgestel op 31.5.1749, verkoopt een huis op de Breede Haven, van ouds: "Ceulen" en nu "het Rotterdamsch schip" tussen Hendrik van ENGELEN en het pand van de weduwe KIPPINGS, welk huis Johan van den ANCKER, grootvader van Maria en Anna aanbestorven is via zijn ouders en Maria en Anna aangekomen via hun grootvader, aan Adriana van ZUTPHEN weduwe van Johan van den ANCKER te 's-Hertogenbosch voor fl 1821/01/04.
09.06.1749 | R 1740 | f 146v | GA Den Bosch

Adriana van HEMERT weduwe van Cornelis de GELDER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gouda en Haarlem, moeder en voogdes over haar onmondige dochter Anna de GELDER, universele erfgename, verkoopt het huis op de Breede Haven aan de Boom, voorzien van een stenen gevel en fraai uitzicht, tussen - noordwaarts - het pand van Joseph van RIJSWIJCK en aan de andere zijde Ruth KEER, door Cornelis gekocht van Johan de BEER, aan Stephanus KEPS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Leijden, voor fl 1356,-.
05.08.1749 | R 1744 | f 133 | GA Den Bosch

Hendrik Ignatius van VELPE, koopman te 's-Hertogenbosch verkoopt een huis op de Breede Haven tussen het pand van de weduwe van BREUGEL en de erfenis van de Heer van HANSWIJK, verkregen bij onderhandse erfdeling tegen zijn broeder en zuster van de goederen van wijlen hun ouders op 28.7.1740, aan Gijsbert van BEEST, te 's-Hertogenbosch voor fl 400,-.
15.09.1749 | R 1744 | f 188v | GA Den Bosch

Maria HERBERS, weduwe van Gerardus HUBERT, Pieter HUBERT marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam, Anna HUBERT meerderjarige dochter, allen te 's-Hertogenbosch en Willem SOETENS in huwelijk hebbende Petronella HUBERT, te Oirschot, elk voor 1/5 deel en ook de verkrijger in huwelijk hebbende Geertruij HUBERT, verkopen een huis op de Breede Haven tussen het pand van Ruth KEER en het huis van Boudewijn EMMENDORP, aanbestorven via Frederick HUBERT, aan Pieter ENIGHS, schipper van 's-Hertogenbosch op Utrecht, voor fl 1386,-. De grondchijns bedraagt -/5/0.
18.09.1749 | R 1744 | f 194 | GA Den Bosch

Hendrik meerderjarige zoon van Johannes van WOERKOM bij Jenneke van BUUREN verkoopt een huis op de Breede Haven, tussen - boomwaarts - het pand van de heer van HANSWIJK en het huis van de weduwe van Adam van der HORST, aanbestorven via - zijn ouders en waarop een hypotheek drukt van 150 gulden gegeven door de weduwe VERSPIJCK - aan Johan van DOESBURG, voor fl 400,-.
22.12.1749 | R 1744 | f 289v | GA Den Bosch

Evert FRANCKEN, mr schoenmaker verkoopt het huis "de Vriesche Praam" op de Breede Haven tussen het pand van Jan de ROVER en de huijsing van Daniel van LOON, gekocht op 13.5.1745, van Cornelis BOOM Ned. Geref. predikant te Loon op Zand, aan Cornelis van der HENGST, voor fl 720,-.
07.01.1750 | R 1740 | f 177v | GA Den Bosch

Zie: BOUSEL, Sara van
22.02.1750 | R 1750 | f 264 | GA Den Bosch

Gerrit van LUIJNEN in huwelijk hebbende Alida van EMMERCAMP, dochter van Hendrik Janse van EMMERCAMP bij Geertruij BROUWERS, met Neeltje WELSEN, meerderjarige dochter van wijlen Johannes WELSEN bij Geertruij van EMMERCAMP, dochter van Hendrik en Geertruij voorsz, voor de ene helft en nog voor 2/3 in de andere helft; Jan BROUWERS in huwelijk hebbende Ida van EMMERCAMP, voordochter van Hendrik Janse van EMMERCAMP, voor de rest, verkopen een huijzing met een stalletje in een straatje achter het huis "de Bel" op de Breede Haven, door Hendrik Janse van EMMERCAMP tijdens zijn huwelijk met Geertruij gekocht van Hermen Jan van DRIEL in 1698, aan Johannes van EMMERCAMP te 's-Hertogenbosch, voor fl 95,-.
20.04.1750 | R 1740 | f 226 | GA Den Bosch

Wilhelmina en Johanna VERSFELT; Helena BORDUUR weduwe van Robbert BUSCHMAN, moeder en voogdes over haar minderjarige dochter Maria Elisabeth BUSCHMAN, alle drie enige erfgenamen van Aaltje VERSFELT, laatst weduwe van Dirck van LOON, krachtens haar testament gepasseerd voor notaris Leendert willem van BEUSEKOM op 31.1.1750, voor de een helft; Johan van LOON en Peter HENSEN in huwelijk hebbende Huijbertje van LOON, enige broeder en zuster ab intestato van Dirck van LOON, wonende te Well bij Ammerzoden, verkopen een huijsing achter de Peperkoek of het Steenstraatje, op de Breede Haven tussen juffrouw van BEUGEN en het huis op de hoek, achter grenzende op het erf van de weduwe van Dirck van LOON - door Dirck van LOON gekocht op 27.9.1731 van Johan INGELS, aan Lambertus VERSFELT voor fl 240,-.
21.04.1750 | R 1740 | f 226v | GA Den Bosch

Wilhelmina en Johanna VERSFELT en Helena BORDUUR weduwe van Robbert BUSCHMAN, moeder en voogdes over haar onmondige dochter Maria Elisabeth BUSCHMAN, alle drie enige en universele erfgenamen van Aaltje VERSFELT, laatst weduwe van Dirck van LOON, krachtens testament gepasseerd voor notaris Leendert willem van BEUSEKOM op 31.1.1750, voor de ene helft; Johan van LOON en Peter HENSEN in huwelijk hebbende Huijbertje van LOON, enige broeder en zuster van Dirck van LOON voorsz ab intestato, te Well bij Ammerzoden, voor de andere helft, verkopen een huijsing op de Breede Haven, "de drie Sijldragers", tussen "de rode Leeuw" en een gangetje naar de stal, door Dirck tijdens zijn huwelijk gekocht van Engelbertus van BOXMEER op 12.11.1729, aan willem de BRUIJN, voor fl 1035,-.
21.04.1750 | R 1740 | f 227v | GA Den Bosch

Hendrik van BEEK en Theodoor van de SANDE te 's-Hertogenbosch, executeurs over de boedel van wijlen Maria van de SANDE weduwe van Hendrik KIEVITS, verkopen de huijsing op de Breede Haven - eertijds achter de Mandemakers - "de Gulden Cartouw" tussen "het Voske" en "de Valk", door Hendrick voorsz gekocht van Johan van TIEL koopman te 's-Hertogenbosch op 12.8.1700, aan Henricus van BOEKHOLT te 's-Hertogenbosch voor fl 1424/12/03.
05.10.1750 | R 1745 | f 105v | GA Den Bosch

Johan van BOUSEL, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, in huwelijk hebbende Maria van der LINDEN, voor de helft; Albertus WIJNANDS, koopman in wijnen, te 's-Hertogenbosch, Martinus WIJNANDS, voor zichzelve en gemachtigd van zijn zusters Adriana en Johanna op 14.5.1751 voor notaris Petrus van BRUGGEN, verkopen een windmolen met zijn toebehoor en de woning daar annex - volgens koop condities, gepasseerd voor notaris Petrus van BRUGGEN op 20.4.1751 gepasseerd, aanbestorven via wijlen hun ouders en door wijlen Johannes van der LINDEN en Willem WIJNANDS gekocht van Johan Louis VERSTER op 20.5.1728, aan Johan NIEUWERVAART, koopman te Dordrecht voor fl 4750,-.
15.05.1751 | R 1745 | f 210 | GA Den Bosch

Anthonij van Amsterdam te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Lambertus POOL te 's-Hertogenbosch voor notaris Samuel LOEFF op 9.10.1751 verkoopt een huis aan de Breede Haven, een bakkerij, met een uitgang in een sijdelgang, "het Wittebroodskind" tussen het straatje achter "het Princejagt" en het pand van Cornelis van WURMONT, aanbestorven via zijn ouders en door zijn vader Wijnand POOL gekocht van Johan PLUCKHAAR op 22.5.1722, aan Cornelia LODDERS, weduwe van Jan van LOON voor fl 520,-.
Vernaderd door Theodorus van de SANDE op 27.11.1751.
26.11.1751 | R 1741 | f 104v | GA Den Bosch

Willem de RAAF notaris en procureur, curator over de geabandoneerde boedel van wijlen Boudewijn EMMENDORP, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gorinchem, aangesteld door schepenen van 's-Hertogenbosch op 11.10.1751 verkoopt een huis op de Breede Haven tussen het pand van Pieter ENIGH en de huijsing van Wouter BANK, door Boudewijn gekocht op 4.5.1722 van Johan HOFMANS, aan Francis LOTTE, marktschipper van Rotterdam op 's-Hertogenbosch, voor fl 1075,-.
01.12.1751 | R 1741 | f 107 | GA Den Bosch

Hendrick van BOECKHOLT te 's-Hertogenbosch, verkoopt de huijsing "de Gulden Cartouw" op de Breede Haven, tussen "het Voske" en "de Valk" met een klein huisje daarachter, een stal, gekocht van Hendrik van BEEK en Theodorus van de SANDE qq op 5.10.1750, aan Jacobus SEEUWEN, voor fl 1677/02/03.
29.03.1752 | R 1746 | f 62 | GA Den Bosch

Jan PLUCKNOOT weduwnaar van Margaretha HEESBEEN te 's-Hertogenbosch cedeert de tocht van een huijsing op de Breede Haven, "het Princejagt" tussen het pand van Sieur HEEREN en de huijsing van Dorus van de ZANDEN - een gangetje tussen beide panden - aan zijn twee dochters: Jacoba PLUCKNOOT in huwelijk hebbende Hendrik PELLEN en Heijltje PLUCKNOOT en aan Leendert en Willem van OLPHEN, kinderen van wijlen zijn dochter Jenneke PLUCKNOOT bij wijlen Zeger van OLPHEN.
24.05.1752 | R 1746 | f 74v | GA Den Bosch

Hendrik PELLER, beurtschipper te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Jacoba PLUKNOOT, voor 1/3; Heijltje PLUKNOOT, meerderjarige j.d., voor 1/3; Jan PLUKNOOT te 's-Hertogenbosch, voor de onmondige kinderen van zijn dochter Jenneke PLUKNOOT bij wijlen Zeger van OLPHEN, geauthoriseerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch op 7.5.1751, ook voor 1/3 part, verkopen een huijsing op de Breede Haven, "het Princejagt" tussen het pand van Arnoldus HEEREN en de huijsing van Dorus van der SANDEN, een gangetje daartussen - grenzende achterwaarts aan E. FRANCKEN - hen aangekomen bij afgaan van de tocht van hun vader resp grootvader Jan PLUKNOOT weduwnaar van Margaretha HEESBEEN op 24.5.1752 en krachtens testament van Jan en Margaretha voor notaris Cornelis van NIMWEGEN gepasseerd op 9.4.1716, aan Hendrik van BOEKHOLT voor fl 804/13/12.
Hendrik Leent 50 car gld van de verkopers; afgelost op 28.4.1755 aan Willem van OLPHEN en zijn absente broeder Leendert van OLPHEN.
17.06.1752 | R 1741 | f 198v | GA Den Bosch

Johan VISSCHER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem en Gouda; Jacob VOS marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam en Anthonij van HAFTEN, te 's-Hertogenbosch, momboirs over Anna onmondige dochter van Cornelis de GELDER bij Adriana van HEMERT, thans huisvrouw van Johan CALFF, aangesteld op 2.12.1751, verkopen een nieuw en modern huis, van oudsher "het Marktschip op Leijden" op de Breede Haven, tussen het pand van de weduwe VERSPIJCK en de erve van wijlen Abram van de POL, aanbestorven via haar vader Cornelis, die het gekocht had op 26.4.1730 van Philip WEBSTER, aan Jacobus van WOLFSBERGEN te 's-Hertogenbosch, voor fl 2070,-.
20.07.1752 | R 1746 | f 104 | GA Den Bosch

Hendrik PAAKE verkoopt een damschuit door hem bevaren en gekocht op de werf van de weduwe ROODEREIJS te Rotterdam in 1738 aan Johannes van WOERKOM op heden aangestelde marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam: fl 2050.-.
19.08.1752 | R 1746 | f 130v | GA Den Bosch

Arnoldus VERSFELT, oud-schepen en raad van 's-Hertogenbosch verkoopt de huijsing "de Houttuijn" op de Breede Haven en nog een pakhuis daarnaast, tussen het pand van SABRACEUS (7) en het huis van de erfgenamen de ROVER, aangekomen via zijn vader in mindering van zijn filiale portie op 23.7.1737, aan Lambertus VERSFELT, koopman te 's-Hertogenbosch, voor fl 4250,-.
15.11.1752 | R 1746 | f 202v | GA Den Bosch

Jacobus van WOLFSBERGEN, koopman, verkoopt "het Marktschip op Leijden" op de Breede Haven, tussen het pand van de weduwe VERSPIJCK en de huijsing van wijlen Abraham van de POL, gekocht van Johan VISSCHER qq op 20.7.1752, aan Johan VISSCHER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem en Gouda, voor fl 2207.-.
Johan Leent fl 2000,- en lost af op 8.2.1759 aan Jacobus WOLFS(BERGEN).
11.01.1753 | R 1746 | f 246v | GA Den Bosch

Lambertus van de VEN executeur testamentair van de boedel van Maria Catharina des MENSCHEN volgens haar testament gepasseerd op 16.4.1752 voor notaris Samuel de CASSEMAJOR verkoopt de huijsing "de Sim" op de Breede Haven tussen de weduwe CRAAIJVELT en het pand van de weduwe DECKERS, door Jan Hendrik HERMANS gekocht op 25.9.1628 van mr Johan PELGROM en Maria Catharina aanbestorven via haar ouders, aan Peter BROUWERS te 's-Hertogenbosch, voor fl 425/12/08.
10.10.1753 | R 1746 | f 344 | GA Den Bosch

Andreas de GRAEFF en Johannes BACX in huwelijk hebbende Catharina de GRAEFF, beiden te 's-Hertogenbosch verkopen de huijsing op de Breede Haven tussen het pand van Andreas - boomwaarts - en het huis van de weduwe van Jacobus van den HEUVEL, aangekomen bij successie van hun grootvader, Jan van de WATTE (= WADDINGH), aan Hendrik HOEFNAGELS, voor fl 1550,-.
26.01.1754 | R 1747 | f 10v | GA Den Bosch

Rudolph van ENGELEN, last hebbende van zijn schoonmoeder Jacoba Maria van RAVENSTEIJN weduwe van Petrus van BEUGEN te 's-Hertogenbosch, verkoopt een huis in het Steenstraatje, uitkomend op de Breede Haven, tussen het pand van Hr VERSFELT en de huijsing van Hr KOPPELAER, in den Eijck welk pand Jacoba aanbestorven is via haar ouders, aan Jan van WESTERING te 's-Hertogenbosch, voor fl 200,-.
13.09.1754 | R 1750 | f 380 | GA Den Bosch

Johan DOFFT, groeneroede, gemachtigd van mr Anthonij VERSFELT, gemachtigd van Arij de ZWART te Ouwerkerk in huwelijk hebbende Anna van ZON, eerst weduwe van Arien HOOGENDIJK, scheepsmaker te Stormpolder op 1.7.1755, verkoopt een smalschip, in beslag genomen van Johan CALF op 6.5.1755, aan Hendrik WIJMANS voor fl 255,-.
16.09.1755 | R 1751 | f 78v | GA Den Bosch

Johan Francois BENAIJ, luitenant in het regiment Zwitsers van Generaal CONSTANT, in garnizoen te 's-Hertogenbosch, verkoopt een huijsing op de Breede Haven op de hoek van het Steenstraatje, tussen de koper en ... door de verkoper gekocht van Pieter COUWENBERGH op 22.1.1738 aan E. FRANKEN te 's-Hertogenbosch voor fl 543/2/8.
07.10.1755 | R 1747 | f 185 | GA Den Bosch

Willem van AAKEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Dordrecht, cedeert het schip, dat hij heeft laten maken en altijd bevaren heeft, aan zijn zoon Nicolaas van AAKEN, die hem opgevolgd heeft als marktschipper.
15.11.1755 | R 1751 | f 94v | GA Den Bosch

Gerardus HAMERS, groeneroede van 's-Hertogenbosch, gemachtigd door Petrus GROENENDAAL te 's-Hertogenbosch, die vonnis heeft verkregen tegen Jan HUBERT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam, op 5.8.1755, verkoopt een wijtschip, eigendom van Jan HUBERT aan Peter ENECHS, voor 2/3 deel en Peeter van HAAREN voor 1/3 deel: fl 1750,-.
18.11.1755 | R 1751 | f 95 | GA Den Bosch

Hendrik Jan van den PAVORT, gezworen klerk ter secretarij, gemachtigd voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 26.1.1756 door Johannes van LUINEN verkoopt 1/4 deel onbedeeld in een huijsing "de Geneverboom" op de Breede Haven tussen Evert HOORNBEECK en het pand van Jacob KOPPELAER, achterwaarts grenzend aan het erf van Evert HOORNBEECK voorsz, aangekomen bij cessie van de tocht door zijn moeder Margaretha de JONG weduwe van Arnold van LUIJNEN op 25.1.1748, aan Hermanus, Gerardus en Catharina van LUIJNEN, allen te 's-Hertogenbosch, die de rest bezitten.
26.01.1756 | R 1751 | f 136v | GA Den Bosch

JOseph van RIJSWIJCK in huwelijk hebbende Maria van TIEL, te 's-Hertogenbosch, verkoopt de helft in een huijsing op de Breede Haven, "het Mandemakerskamertje", tussen het pand van van der HENGST en het huis van van BREUGEL, aangekomen via zijn vrouwen ouders, aan Mechelina van TIEL, zuster van zijn vrouw, die de andere helft bezit, voor fl 175,- het Mandemakershuisje.
10.02.1756 | R 1747 | f 228 | GA Den Bosch

Johannes BERKHOFF verkoopt twee huisjes onder één dak op de Breede Haven in een straatje achter "de Steenoven" tussen het gangetje en het pand van Thomas EIJMERS, door de vader van Johannes BERKHOFF gekocht van Aert WIJBORG op 7.5.1727, aan Hendrik MULDERS, voor fl 260,-.
06.01.1757 | R 1748 | f 2 | GA Den Bosch

Jan SCHOUW, gemachtigd van zijn broeder Henricus SCHOUW, predikant te Heusden voor notaris Gerard van OOSTROM, aldaar op 23.1.1757 verkoopt het zevende huis van den Boom op de Breede Haven tussen het pand van Jan BAX en de huijsing van Cornelis van de VREE, aanbestorven via zijn ouders, aan Claes CORNÉ voor fl 805.-.
Claes CORNÉ leent fl 500,- van Jan SCHOUW; afgelost op 9.7.1760.
25.06.1757 | R 1748 | f 41v | GA Den Bosch

Herman, Gerard en Catharina van LUIJNEN verkopen de huijsing "de Geneverboom" - tegenover de Craen, tussen het pand van de kinderen van Wouter van HASSELT en het huis van Jacob KOPPELAER, aangekomen ... (zie vorige akte) aan Isaaq van BEUSEKOM voor fl 1921/19/01.
10.09.1757 | R 1751 | f 324 | GA Den Bosch

Antonia van BREUGEL weduwe van Johannes HOFMANS, Johanna van BREUGEL, krachtens brieven van venia aetatis op 14.9.1757 verleend; Johan Willem van den BONGAERT gemachtigd van Cornelis Del FONTAINE, man en momboir over Maria van BREUGEL, voor notaris Philip MANS te 's-Hertogenbosch op 19.9.1757, verkopen een huis op de Breede Haven, tussen Gijsbert van BEEST en Theunis THOMASSE, aanbestorven via Cornelis van BREUGEL, krachtens zijn testament, gepasseerd voor notaris Samuel LOEFF op 20.9.1751, aan Cornelis van der HENGST, te 's-Hertogenbosch, voor fl 360,-.
01.12.1757 | R 1751 | f 343v | GA Den Bosch

Stephanus KEPS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Leiden, verkoopt een kraakschuijt, 60 voet lang en 12 1/2 voet breed, bij het leven van zijn vrouw, Maria van NUVELT gekocht, aan zichzelf: fl 610,-.
03.05.1758 | R 1748 | f 139v | GA Den Bosch

Nicolaas van den HEUVEL, bierbrouwer; Johannes COPPELAAR, wijnkoper, vader en voogd over Gregorius COPPELAAR; Reijnier HERMANS, apotheker, vader en voogd over Anna Maria HERMANS bij Agnes van COERSEL zijn huisvrouw, allen te 's-Hertogenbosch; Reijnier nog gemachtigd van Andreas HERMANS te Maastricht in huwelijk hebbende Petronella GREMMEN, voor notaris Petrus van BRUGGEN op 16.8.1754, verkopen een huis op de Breede Haven tussen het pand van we weduwe HOFMANS en het pakhuis van de weduwe WATERING, hen aanbestorven via Clara CORTIER huisvrouw van Francis van den BICHELAAR, krachtens testament gepasseerd voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 28.3.1757, aan Evert FRANKEN, mr schoenmaker, voor fl 230,-.
04.08.1758 | R 1752 | f 64 | GA Den Bosch

Adrianus HABRAKEN te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Margo van HASSELT verkoopt een opstal, 16 1/2 voet breed en 9 voet diep, achter "de Geneverboom", welk pand de koper bezit, tussen de huijsing van Jacob KOPPELAAR en het huis "de Houttuijn" eigendom van de verkoper, Adrianus aangekomen bij versterf van zijn vrouwenouders en van zijn zwager Martinus van HASSELT op 15.7.1757, aan Isaacq van BEUSEKOM, voor fl 120,-.
28.03.1759 | R 1764 | f 46 | GA Den Bosch

Carolus JONKERS te Oirschot verkoopt een huijsing op de Breede Haven, "het Swaantje" achter de Mandemakers tussen het pand van Willem van AKEN en een gangetje, hem aangekomen bij de boedelscheiding van de goederen van wijlen Maria TEULINGH krachtens haar testament, gepasseerd voor notaris Egmond van PROIJEN op 14.10.1749, Maria aangekomen door koop van Henricus van BLEEUWEN te 's-Hertogenbosch op 29.4.1737, aan Hendrik ZEEUWEN, voor fl 501,-.
02.04.1759 | R 1764 | f 54 | GA Den Bosch

Susanna LINTHORST weduwe van Johan VISSCHER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haerlem verkoopt krachtens testament gepasseerd voor notaris Isak BOPP op 16.7.1751 een schip, door Johan voorsz bevaren aan Johan KERKHOF, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam: fl 4000,-.
18.04.1759 | R 1752 | f 135v | GA Den Bosch

Pieter van der LINDEN en Johannes van WURMOND, curatoren over Maria van der LINDEN weduwe van Johannes BOUSSEL, door schepenen aangesteld op 13.3.1759, verkopen een smalschip, groot 65 voet, wijd 17 voet, 30 last, door Johannes BOUSSEL, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam en een nieuwe boot met riemen, aan Aart WIJMANS: fl 2600/16/00.
02.05.1759 | R 1764 | f 66v | GA Den Bosch

Susanna LINTHORST weduwe van Johannes Bernardus VISSCHER, verkoopt het huis "het Marktschip" op de Breede Haven, tussen het pand van de weduwe VERSPIECK en de erve van wijlen Abraham van der POLL, verkregen krachtens mutueel testament gepasseerd voor notaris Isaacq BOPP op 16.7.1751 en door Johannes Bernardus VISSCHER gekocht van Jacobus van WOLFSBERGEN op 11.1.1753, aan Jan de ROVER.
08.10.1759 | R 1764 | f 101v | GA Den Bosch

Hendrik MEIJER te 's-Hertogenbosch verkoopt een huis op de Breede Haven, achter "de Bel" in een straatje achter de Mandemakers, tussen een huijske met het voorsz onder één dak en het huijske van Cornelis CALF, aangekomen door koop van Willem RAAF qq op 29.12.1747, aan Jacob COPPELAAR, koopman te 's-Hertogenbosch, voor fl 90,- en nog een huijske tussen het tevoren beschreven en de stadswal, eveneens gekocht van Willem RAAF op 29.12.1747, aan Jacob COPPELAAR voor fl 90,-.
09.11.1759 | R 1752 | f 206 | GA Den Bosch

Johanna van HAM weduwe van Lambert van SAS verkoopt een Damschip, 60 voet lang en 14 voet 4 duim breed, holte 5 1/2 voet aan Dirck RUIJGERTS: fl 1650,-.
22.01.1760 | R 1764 | f 119 | GA Den Bosch

Dirk RUIJGERS te 's-Hertogenbosch verkoopt een damschuit aan Andries de WITT: fl 375.-.
09.04.1760 | R 1764 | f 137v | GA Den Bosch

Nicolaas LAURENTIUS, krankbezoeker te 's-Hertogenbosch, executeur van het testament van Hendrik van BOEKHOLT, eerst weduwnaar van Elisabeth BUIJS en laatst van Maria LANKHAAR te 's-Hertogenbosch, krachtens testament besloten gepasseerd voor notaris Evert van BRUGGEN op 4.1.1757 en geopend op 6.1.1760; verkoopt het huis "het Princejagt" op de Breede Haven tussen het pand van Arnoldus HEEREN en de huijsing van Dorus van de ZANDEN - een gangetje daartussen - achter grenzend aan Jasperijna FRANKEN, door Hendrik BOEKHOLT gekocht van Hendrik PELLEN, beurtschipper te 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Jacoba PLUCKNOOT, Heijlken en Jan PLUCKNOOT, elk voor 1/3 deel op 2.5.1752 en getransporteerd op 17.6.1752, aan Leonard BLOM, te 's-Hertogenbosch, voor fl 646/13/12.
05.12.1760 | R 1752 | f 382 | GA Den Bosch

Abraham VERSTER, drossaart van St Michielsgestel en Gemonde, te 's-Hertogenbosch, gemachtigd door: Aalbert WIJNANTS Martinus WIJNANTS, Adriana en Johanna WIJNANTS, meerderjarige ongehuwde dochters, enige overgebleven kinderen van Johanna van BOUSSEL bij Willem WIJNANTS; door Adriana PAPEGAAIJ weduwe van Petrus van BRUGGEN; door Anthonij Gerit PAUWELS, gepensioneerd capiteijn ten dienste dezer Landen in huwelijk hebbende Jacoba van WURMONT; door Adrianus van WURMONT, Carel van WURMONT, cadet bombardier in de compagnie van capiteijn MOSER en George Hendrik CORDEMAN, cadet in het regiment van Lt Generaal EVERTSEN in de compagnie van capiteijn de LELIJ in huwelijk hebbende Anna van WURMONT, voor henzelven en hen fort en sterk makende voor Frederik WAAKOP in huwelijk hebbende Elisabeth van WURMONT allen nagelaten kinderen van Anna Catharina GRAES bij Pieter van WURMONT; door Helena van BOOM, laatst weduwe van mr J. van THIEL, dochter van Cornelia GRAES bij Abraham van BOOM; nog door Matthijs van der LINDEN te Heusden, voor zichzelve en met Anthonij Gerit PAUWELS voorsz zich fort en sterk makende voor broeder Abraham van der LINDEN, kinderen van wijlen Reijnier van der LINDEN; door Elisabeth van GERWEN weduwe van Pieter van der LINDEN te Heusden, moeder en voogdes over haar vijf minderjarige kinderen: Anna Wilhelmina, Sophia, Catharina, Cornelia en Sara, alsmede Appolonia en Maria van der LINDEN, allen kinderen van Elisabeth en Pieter van der LINDEN voorsz; laatstelijk door Johan van BAAK de Jonge, Abraham van BAAK en Pieter van BAAK te Heusden, kinderen van Sara van der LINDEN bij NN van BAAK en Pieter van der LINDEN,zoon van Andries van der LINDEN te 's-Hertogenbosch, Johan Baptist de VOO te Wijk, land van Heusden en Maria Elisabeth GRAES weduwe SAIJER, te Namur, allen erfgenamen van wijlen Johan van BOUSEL en Maria van der LINDEN, krachtens hun testament gepasseerd voor notaris Jasper VERSTER op 15.4.1743 en zulks alles ingevolge het verbaal door de voorsz erfgenamen op 15.6.1761 in den Raad en Leenhove van Brabant te 's-Gravenhage onder hen aangegaan en gesloten, verkopen een huis, achter de Mandemakers op de Breede Haven tussen erve Joseph van RIJSWIJCK en Steven KEPS, ter eenre en de erve van de weduwe van Petrus van BRUGGEN en Johanna WIJNANDS, laatst bewoond door Maria van der LINDEN weduwe van Johan van BOUSEL, door Johan van BOUSEL deels aangekomen bij erfdeling tussen zijn zwager Willem WIJNANDS en zijn zusters Sara en Catharina van BOUSEL op 27.6.1726, gepasseerd voor notaris Jan Louis VERSTER en deel via zijn vrouwen vader Johan van der LINDEN, die het gekocht had van Nicolaas BLOOTENBURGH qq op 4.1.1731, aan Cornelis van der VREE, voor fl 2031/05/00.
29.08.1761 | R 1753 | f 81v | GA Den Bosch

Deurwaarder Hendrik CRANENBURG verkoopt op last van Leonard Jan SMITS, ontvanger van 's-Lands Verpondingen voor 's-Hertogenbosch etc. het huis op de Breede Haven tussen het pand van juffrouw STAPELMANS en het huis van Sieur NICOLAES - eigendom van Hendrik Jacob van der CLOKKEN, mr chirurgijn, wegens fl 6,- achterstallige verpondingen over 1758, 1759 en 1760, aan Antonij WIJMANS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam voor fl 803/15/00.
12.09.1761 | R 1764 | f 231 | GA Den Bosch

Cornelis van de VREE marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, verkoopt het huis op de Breede Haven, tussen het pand van juffrouw WIJNANTS en het huis van Nicolaas CORNÉ, hem voor de helft aangekomen door koop van Samuel LOEFF op 23.9.1746 en voor de andere helft bij testament van zijn broeder Abraham van der VREE, aan Herman TROOSTERS, stadscruijer voor fl 1598,-.
Herman TROOSTERS leent 800 gld van de verkopers tegen 31% rente. Afgelost op 21.12.1761.
21.09.1761 | R 1764 | f 232 | GA Den Bosch

Hendrick PAKEN te 's-Hertogenbosch verkoopt een boeijer aan Willem van HANSWIJK te 's-Hertogenbosch : fl 150.-.
17.12.1761 | R 1753 | f 139 | GA Den Bosch

Johannes KERCKHOFF, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam verkoopt zijn damschip, 63 voet lang en breed 16 1/2 voet, aan Aart WIJMANS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem: fl 3200,-.
31.03.1762 | R 1764 | f 256v | GA Den Bosch

Aart WEIJMANS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem, verkoopt een smalschip, door hem bevaren en gekocht uit de boedel van Jan van BOUSEL tegen Petrus van der LINDEN op 2.5.1759 aan Johan Theodoor van HEEMERT, schipper van Leiden op 's-Hertogenbosch: fl 1700,-.
01.04.1762 | R 1753 | f 165v | GA Den Bosch

Andries BOLSIUS in huwelijk hebbende Johanna van MUNSTER, Hermanus van MUNSTER en Johannes van OOSTRUM in huwelijk hebbende Maria van MUNSTER verkopen 3/4 in een huis, "het Voske" op de Breede Haven tussen de huijsing van de weduwe DECKERS en het pand van Jacob ZEEUWEN, aanbestorven via hun ouders, aan Hendrina van MUNSTER, weduwe van Pieter VOS, voor fl 1070,-.
17.02.1763 | R 1764 | f 314v | GA Den Bosch

Andries BOLSIUS in huwelijk hebbende Johanna van MUNSTER, Hermanus van MUNSTER en Johannes van OOSTRUM in huwelijk hebbende Maria van MUNSTER verkopen 3/4 in een huis, "het Voske" op de Breede Haven tussen de huijsing van de weduwe DECKERS en het pand van Jacob ZEEUWEN, aanbestorven via hun ouders, aan Hendrina van MUNSTER, weduwe van Pieter VOS, voor fl 1070,-.
17.02.1763 | R 1764 | f 314v | GA Den Bosch

Catharina van der KEMP weduwe van Wouter BANK, beurtschipper te 's-Hertogenbosch verkoopt een schip, een kraak, 67 voet lang en 14 voet 4 duim breed, krachtens testament gepasseerd voor notaris Samuel de CASSEMAIJOR op 23.12.1760 aan haar zoon Willem BANK: fl 1800,-.
30.03.1763 | R 1764 | f 329 | GA Den Bosch

Anthonij van HANSWIJK, schepen en raad van 's-Hertogenbosch, verkoopt een huis op de Breede Haven tussen de gang van het huis van de kinderen van Adam van der HORST - boomwaarts - en het pand van Hendrik van WOERKOM, gekocht op 3.5.1743 van Adriaan en Willem de ROVER, aan zijn broeder Johan van HANSWIJCK, voor fl 210,-.
02.05.1763 | R 1764 | f 337 | GA Den Bosch

Elisabeth Johanna de SOET, meerderjarige j.d., voor haar zelve en gemachtigd van haar zuster Jacoba Antonia de SOET voor schepenen van Zaltbommel op 10.3.1763, verkoopt het pand "de Bock" op de Breede Haven tussen het pand van Jan de ROVER en de huijsing van Hendrik PEL, aanbestorven via Maria van GESTEL, laatst weduwe van Jan VERSPIECK, krachtens het testament gepasseerd op 4.5.1761 voor notaris OVERVEST te 's-Hertogenbosch, aan Catharina van de KEMP weduwe van Wouter BANK te 's-Hertogenbosch, voor fl 580,-.
09.05.1763 | R 1753 | f 267v | GA Den Bosch

Catharina hOFMANS weduwe van Jacobus ZEEUWEN, te 's-Hertogenbosch, verkoopt - krachtens hun mutueel testament, gepasseerd voor notaris Anthonij VERSFELT het huis op de Breede Haven, "het Cartouw" tussen het pand "de Valk" en het huis "het Vosje", met een klein huisje daarachter, een stal, op 29.3.1752 gekocht van Hendricus van BOCKHOLT, aan Johannes van KILSDONCK, voor fl 1087/02/03.
23.08.1763 | R 1764 | f 354v | GA Den Bosch

Hendrik Jacob van der KLOKKE en Maria van MIERLO zijn huisvrouw verkopen een huisje op de Breede Haven in een straatje achter de Mandemakers tussen de stadswal en het pand van ... WIJDEMANS, schipper op Amsterdam, Maria aangekomen bij testament van notaris de BIE, aan Jan Pieter SIEDLER, officier militair, voor fl 100,-.
31.01.1764 | R 1765 | f 1 | GA Den Bosch

Rut KEER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op 's-Gravenhage verkoopt het schip van Aert WIJMANS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem, in huwelijk hebbende Wilhelmina KEER, aan Aaert de ROVER, thans marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gouda en Haarlem: fl 3900,-.
08.02.1765 | R 1765 | f 89 | GA Den Bosch

Aart de ROVER, voorheen marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem en Gouda en nu op Schiedam, verkoopt zijn schip gepriseerd door Jan van WOERKOM, Tielman HAMERSLAG, Dirck RUIJGERS en Gijsbrecht van BEEST, allen schippers van 's-Hertogenbosch, aan Jan van AKEN: fl 3000,-.
11.02.1765 | R 1754 | f 155v | GA Den Bosch

Hendrik Jan van den PAVORT notaris, gemachtigd op 27.4 1765 voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM te 's-Hertogenbosch door Neeltje van HELDEN weduwe van Johan CRAAIJVELT, verkoopt het huis "de Druijff" op de Breede Haven, tussen het pand van de verkoopster en de huijsing van Petro BROUWERS, schoenmaker, door Johan gekocht van Maria van LUINEN weduwe van Peter van HAARLEM op 21.10.1735, aan Thomas HABRAKEN, voor fl 1700/17/03.
09.05.1765 | R 1765 | f 121 | GA Den Bosch

Hendrik Jan van den PAVORT, notaris, gemachtigd van Neeltje van HELDEN weduwe van Johan CRAAIJVELT voor notaris Leendert willem van BEUSEKOM te 's-Hertogenbosch op 27.4.1765, verkoopt een huisje te 's-Hertogenbosch op de Breede Haven, in een straatje achter "de Truijffel" tussen het pand de Truijffel en de huijsing van de kinderen van Adriaan van de KEER, door Neeltje gekocht op 7.8.1720 van Jan van OERS, aan Jacobus van OS en willem van den DUNGEN, voor fl 181/16/00.
09.05.1765 | R 1765 | f 121v | GA Den Bosch

Hendrik Jan van den PAVORT, gemachtigd voor Leendert Willem van BEUSEKOM notaris, op 7.4.1765 door Neeltje van HELDEN weduwe van Johan CRAIJVELT, schipper van Middelburg op 's-Hertogenbosch, verkoopt het huis op de Breede Haven tussen het pand van Adriaen KIPPINCX en een pand dat de verkoopster bezit, aanbestorven via Aart WIJBURG, die het van Jan VERSPIJCK gekocht had op 26.5.1727, aan Abraham HUBERT, te 's-Hertogenbosch voor fl 1075/10/15.
17.05.1765 | R 1754 | f 178v | GA Den Bosch

id. verkoopt een huis op de Breede Haven "de Bel" tussen het pand van de weduwe SAS en een straatje, door hen en hun moeder Johanna van SCHIJNDEL huisvrouw van Cornelis KALF gekocht van Willem RAAF q.q. op 29.12.1747, aan Cornelis de VREE voor fl 442/10/00.
31.05.1765 | R 1754 | f 186 | GA Den Bosch

Maria Anna van den BRAAK weduwe van Willem BANK verkoopt het schip, een kraak van 67 voet lang en 14 voet en 4 duimen wijd, door Willem voorsz gekocht van Catharina van den KEMP weduwe van Wouter BANK den Ouden op 30.3.1763, aan Wouter BANK de Jonge, haar zwager: fl 1800,-.
03.01.1766 | R 1754 | f 289 | GA Den Bosch

Catharina van der KEMP weduwe van Wouter BANK, verkoopt een huis op de Breede Haven omtrent de Boom, tussen het pand van schipper van AAKEN, eerder van Christiaan van VELSEN en de huijsing van Frans LOTTEN, eerder in bezit van EMMENDORP, krachtens hun mutueel testament gepasseerd voor notaris Samuel de CASSEMAJOR op 23.12.1760 en door Wouter gekocht van Evert van BRUGGEN op 11.1.1737, aan Hendrik DIRKS, marktschipper van 's-Gravenhage op 's-Hertogenbosch voor fl 1771/17/08.
25.01.1766 | R 1754 | f 306v | GA Den Bosch

Sauel de CASSEMAJOR notaris en procureur te 's-Hertogenbosch, aangesteld door schepenen als curator van de boedel van Johan KERKHOFF, koopman en viscoper te 's-Hertogenbosch, verkoopt het huis "de Witvoet" op de Breede Haven, tussen het pand van Wilhelmus MOSMANS en de huijsing van Daniel van WEL, gekocht van Jacob KOPPELAER op 22.1.1746, aan Hendrik van SOMEREN inwonende poorter van 's-Hertogenbosch, voor fl 1860,-.
24.05.1766 | R 1765 | f 228v | GA Den Bosch

Maria Magdalena IJSANGRIN, weduwe van Hendrik HOEFNAGELS te 's-Hertogenbosch verkoopt het huis op de Breede Haven tussen vrouw van HEUVEN en het pand van Peeter van HAAREN door Hendrik gekocht op 26.1.1754 van Andries de GRAAF en Johannes BACX, aan Thomas HOUBRACKEN, koopman, voor fl 1380,-.
15.07.1766 | R 1754 | f 346 | GA Den Bosch

Anthonij de GOEIJ, te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Abraham van DRONGELEN, mr scheepstimmerman te Dordrecht, voogd over de onmondige zoon van Geertruij KWIKKERS bij wijlen Cornelis van der HENST, voor notaris mr Hendrik Willem PELS, notaris te 's-Hertogenbosch op 5.7.1766, verkoopt een huis op de Breede Haven tussen het pand van Gijsbert van BEEST en het huis van Teunis THOMASSEN, door Cornelis gekocht van Antonia van BREUGEL weduwe van Johan HOFMANS op 1.12.1757 - de onmondige is de enige erfgenaam van zijn ouders - aan Willem van AKEN, te 's-Hertogenbosch, voor fl 335,-.
24.11.1766 | R 1765 | f 266 | GA Den Bosch

Anthonij de GOEIJ te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Abraham van DRONGELEN mr scheepstimmerman te Dordrecht, voogd over de onmondige zoon van Geertruij KWIKKERS, bij wijlen Cornelis van der HENST, voor notaris mr Willem Hendrik PELS te 's-Hertogenbosch op 5.7.1766 - de onmondige is de enige erfgenaam van zijn ouders - verkoopt een huiijsing op de Breede Heven, "de Vriesche Praam" tussen het pand van Jan de ROVER en het huis van Theunis THOMASSEN door Cornelis voorsz gekocht van Evert FRANCKEN, mr schoenmaker op 7.1.1750, aan David KLEIJNE, voor fl 450,-.
27.11.1766 | R 1765 | f 270v | GA Den Bosch

Hendrik PALIER gemachtigd van zijn broeder Johan Carel PALIER, predikant te Well en Ammersode man en momboir van Florentia van der HORST, voor notaris Leendert Willem van BEUSEKOM op 29.9.1766, verkoopt het huis op de Breede Haven, "het Vriesch Turfschip" tussen het pand van Gerardus ABBEMA en het huis van Jan van DOESBURG, Florentia aanbestorven via haar vader Adam van der HORST, notaris te 's-Hertogenbosch, die het gekocht had op 17.2.1721, aan Johannes van WANROIJ, mr metselaar te 's-Hertogenbosch, voor fl 640,-.
01.12.1766 | R 1765 | f 271 | GA Den Bosch

Leendert willem van BEUSEKOM notaris te 's-Hertogenbosch gemachtigd voor notaris Jan de GIER te 's-Hertogenbosch op 7.10.1767 door Francois van BALEN te Udenhout, weduwnaar van Anna Maria de LEUW verkoopt het huis "de Vergulde Truijffel", op de Breede Haven, aangekomen via zijn vrouw, uit de nalatenschap van wijlen Johan de LEUW, bij erfdeling voor notaris Hendrik de BIJE op 30.10.1736 aan Jacob KOPPELAAR, voor fl 619/07/08.
14.10.1767 | R 1765 | f 382 | GA Den Bosch

Samuel de CASSEMAJOR notaris te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Johanna Margaretha KALF, voor zich zelve en gemachtigd van Cornelis de WIT, predikant en professor te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Cornelia KALF, gepasseerd voor notaris Jan van den OEVER op 29.4.1765 en gemachtigd van Samuel MORTOURNEZ man en momboir van Anna van SCHIJNDEL te Maastricht, voor notaris P. FREDERIKS op 27.2.1765; de comparant en de contractanten geauthoriseerd voor schepenen van 's-Hertogenbosch, op 10.3.1765 en bij afgang van de tocht van de innocente Cornelis KALF weduwnaar van Johanna van SCHIJNDEL op 1.5.1765, verkoopt een huisje in een gangetje achter "het Princejagt" op de Breede Haven, aangekomen via Paulus van SCHIJNDEL op 5.2.1731, aan Jan van WANROIJ, voor fl 50,-.
28.10.1767 | R 1755 | f 94v | GA Den Bosch

Samuel de CASSEMAJOR, notaris in huwelijk hebbende Johanna Margaretha KALFF voor zich zelve en gemachtigd van Cornelis de WIT predikant te 's-Hertogenbosch in huwelijk hebbende Cornelia KALFF op 29.4.1765 voor notaris Jan van den OEVER en van Jan van SCHIJNDEL en Samuel MORTOURNEZ de laatste in huwelijk hebbende Allegonda van SCHIJNDEL, beide te Maastricht, voor notaris P. FREDERIKS op 27.2.1765 aldaar en door afgaan van de tocht van de innocente Cornelis KALFF, weduwnaar van Johanna van SCHIJNDEL op 18.3.1765 voor schepenen van 's-Hertogenbosch, verkoopt een huisje achter "het Princejacht" op de Breede Haven, hem aangekomen door koop tegen Paulus van SCHIJNDEL op 5.1.1731, aan Jan van WANROOIJ te 's-Hertogenbosch, voor fl 50,-.
28.10.1767 | R 1755 | f 94v | GA Den Bosch

Anna van VELSEN weduwe van Willem van AKEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch verkoopt het schip van Willem voorsz aan Jan KEER te 's-Hertogenbosch, schipper op Dordrecht: Fl 1750,-.
13.05.1768 | R 1755 | f 184 | GA Den Bosch

Anna van VELSEN weduwe van Willem van AKEN verkoopt een huisje achter "het schip van Amsterdam" in een vrij dwars gangetje, bewoond door Marie de WAEL en door Wille van AKEN gekocht van Gerardus ABBEMA, aan Jan van WANROIJ voor fl 60,-.
15.07.1768 | R 1765 | f 486 | GA Den Bosch

Anna van VELSEN weduwe van willem van AKEN verkoopt een huisje op de Breede Haven in een dwarsgangetje, dat afgesloten kan worden, achter het huis "het schip van Amsterdam", bewoond door Maria de WAAL, door Willem gekocht van Gerardus ABBEMA, aan Jan van WANROOIJ, voor fl 60,-.
15.07.1768 | R 1765 | f 486 | GA Den Bosch

Anna van VELSEN weduwe van Willem van AKEN verkoopt een huisje op de Breede Haven in een dwarsgangetje, dat afgesloten kan worden, achter het huis "het schip van Amsterdam", waarin Floris CALFF woont voor vijf stuivers per week, door Willem gekocht van Gerardus ABBEMA, aan Andries van DALSEN, voor fl 60,-.
06.08.1768 | R 1765 | f 476 | GA Den Bosch

Anna van VELSEN weduwe van willem van AKEN verkoopt een huisje op de Breede Haven in een dwarsgangetje, dat afgesloten kan worden, achter het huis "het schip van Amsterdam" waarin Pieter de Hooiweger, gekocht door Willem van Gerardus ABBEMA, naast Andries van DALSEN, aan Jan EMMERCAMP, voor fl 54,-.
06.08.1768 | R 1765 | f 476v | GA Den Bosch

Hendrik Anthonij van de KEER koopman te 's-Hertogenbosch, verkoopt twee huisjes in een straatje achter "de Vergulde Truijffel", aanbestorven via zijn moeder, aan Cornelis van OERS te 's-Hertogenbosch, voor fl 100,-.
13.10.1768 | R 1755 | f 255v | GA Den Bosch

Johannes KEER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Delft en 's-Gravenhage, verkoopt het schip dat hij bevaren heeft van 's-Hertogenbosch op Dordrecht en door hem gekocht van Anna van VELSEN weduwe van Willem van AKEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Dordrecht, op 13.5.1768 en de helft in een lichter dat door de beide schippers van 's-Hertogenbosch op Dordrecht gebruikt is en ook gekocht van Anna voorsz, aan Gerrit VERSPIECK, aangestelde marktschip per van 's-Hertogenbosch op Dordrecht: fl 1650.-.
03.11.1768 | R 1765 | f 497 | GA Den Bosch

Claudius Anthonius LORMIER, ontvanger van 's-Lands verpondingen voor 's-Hertogenbosch en de Meijerij, laat de deurwaarder Hendrik van CRAANENBURG net pand G 6 op de Breede Haven tussen de huijsing van de weduwe van Leonardus de MARCQ en het huis van Nicolaas CORNÉ verkopen, om hieraan achterstallige verpondingen ad fl 4,- ten laste van Jan BAX, vervallen 31.12.1767 te verhalen. Gekocht door Gijsbert van den ANDEL, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Nijmegen voor fl 890,-.
07.02.1769 | R 1766 | f 8 | GA Den Bosch

Anna van VELSEN weduwe van Willem van AAKEN te 's-Hertogenbosch, verkoopt het huis op de Breede Haven tussen het pand van Du PLOIJET en het huis van schipper DERX, aangekomen uit de boedel van haar broeder Christiaen van VELSE aan Anthonij WEIJMANS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam, voor fl 2525,-.
09.03.1769 | R 1757 | f 32v | GA Den Bosch

Anthonij WIJMANS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam verkoopt het huis op de Breede Haven tussen het pand van de weduwe STAPELMANS en het huis van NICOLAI gekocht van Leonard Jan SMITS, ontvanger der verpondingen over 's-Hertogenbosch en de meijerij van 's-Hertogenbosch op 12.9.1761, aan Jan van AAKEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Schiedam voor fl 1158/15/00.
08.04.1769 | R 1757 | f 39 | GA Den Bosch

Johannes EMMERCAMP, te 's-Hertogenbosch, voor de helft en als gelaste zich fort en sterk makende voor Neeltje en Christina PRONK, voor de andere helft, verkoopt een huisje op de Breede Haven, in het Steenstraatje, G 64, verworven door koop van Gerrit van LUINEN, noe uxoris, op 20.4.1750 aan Gerardus ABBEMA, viscoper.
(samen met het huisje op G 55, voor. fl 250,-).
12.04.1769 | R 1768 | f 92v | GA Den Bosch

Johannes EMMERCAMP, te 's-Hertogenbosch, voor de helft, en als gelaste zich fort en sterk makende voor Neeltje en Christina PRONK, voor de andere helft verkoopt een huisje op de Breede Haven, G 55, in een straatje achter "het schip van Amsterdam", gekocht van Anna van VELSEN weduwe van Willem van AKEN, op 6.8.1768, aan Gerardus ABBEMA, viscoper.
Samen met het huisje in het Steenstraatje - G 64 - voor fl 250,- verkocht.
12.04.1769 | R 1768 | f 92v | GA Den Bosch

Pieter EENINGS te 's-Hertogenbosch verkoopt het huis op de Breede Haven, tussen erve Ruth KEER en het huis van de weduwe LOTTEN, voor 4/5 gekocht van Maria HERBERS weduwe van Gerardus HUBERT, Pieter HUBERT, Anna HUBERT en Willem SOETENS in huwelijk hebbende Geertruij HUBERT en voor 1/5 hem toebehorende, allen erfgenamen van Frederck HUBERT, op 18.9.1749, aan Tieleman HAMERSLAG, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam, voor fl 1656/05/00.
02.05.1769 | R 1766 | f 24v | GA Den Bosch

Abraham HUBERT, oud schepen van 's-Hertogenbosch, verkoopt het huis, voorheen genaamde "de Vreede" op de Breede Haven tussen het pand van de koper en het huis van Adriaen KEPPINCX, op 17.5.1765 gekocht van Hendrik Jan van den PAVORT, aan Thomas HABRAKEN, coopman in wijnen en gedestilleerd, voor fl 977/18/13.
05.04.1770 | R 1766 | f 127v | GA Den Bosch

Anna TIMMER weduwe van Cornelis van der VOLL, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam verkoopt, krachtens hun mutuele testament van 7.1.1758 voor notaris E. van BRUGGEN het schip van Cornelis en in 1/3 in een lichter of pleijt, waarvan de rest toebehoort de schippers KERCKHOFF en van WOERKOM, aan Jacobus KEPS, onlangs aangestelde marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, voor fl 3575.—.
16.05.1770 | R 1766 | f 140 | GA Den Bosch

Catharina van AMELSVOORT, meerderjarige j.d., gemachtigd van haar zuster Anna van AMELSVOORT voor notaris Hendrik TERCROIJE op 19.7.1769, verkoopt een huis op de Breede Haven grenzend aan de kinderen van DEUTEKOM en aan een straatje dat naar de wal voert - aanbestorven via haar ouders, aan Godefridus van AMELSVOORT, koopman, te 's-Hertogenbosch.
14.06.1770 | R 1757 | f 183 | GA Den Bosch

Notaris Johannes VERSTER de BALBIAN te 's-Hertogenbosch, verkoopt een schip - zonder het keukengerei - van Jan van AECKEN aan Jan HUBERT, marktschipper te 's-Hertogenbosch voor fl 2100.-.
16.08.1770 | R 1757 | f 197v | GA Den Bosch

Wilhelmus SMULDERS verkoopt 1/3 part in een huis en drie cameren daarachter, op de Breede Haven, achter de Mandemakers; tussen de erve van van AMELSVOORT en het pand van Jan van KILSDONCK, waarvan de koper 1/3 deel bezit en Johanna van DEUTEKOM eveneens 1/3 deel - Willem aanbestorven via zijn huisvrouw Clara van DEUTEKOM in 1766, aan Reijnier van DEUTEKOM te 's-Hertogenbosch, voor fl 237/19/141/3.
21.10.1771 | R 1757 | f 387v | GA Den Bosch

Willem Cornelis van ACKERSDIJCK, schepen van 's-Hertogenbosch gemachtigd voor notaris Hendrik Jan van den PAVORT op 15 en 24 oktober 1771 door Reijnier van DEUTEKOM en Zeger van COOLWIJK man en momboir van Johanna van DEUTEKOM verkoopt het pand "de gecroond Valk" met drie cameren daarchter op de Breede Haven tussen juffrouw van AMELSVOORT en het pand van Jan van KILSDONK - hen voor 2/3 part aanbestorven via hun ouders en voor 1/3 part gekocht van hun zwager Wilhelmus SMULDERS op 21.10.1771, aan ...
31.12.1771 | R 1757 | f 419v | GA Den Bosch

Johan de ROVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, verkoopt het huis op de Breede Haven tussen David KLEIN en de erve van wijlen de huisvrouw van Reijnier van BOXMEER, hem aanbestorven via Arien: de ROVER er aangekomen bij erfdeling tegen zijn broeders en zuster, kinderen van Arien de ROVER, aan Dirck van den HEUVEL, turf schipper, voor fl 750,-.
14.01.1772 | R 1758 | f 11 | GA Den Bosch

Bernardus CRAIJVELT te 's-Hertogenbosch, verkoopt een huis op de Breede Haven tussen het pand van Aart de ROVER en het huis van Jan KERKHOF, gekocht van Jacob van BRANDWIJK in 1749, aan Johannes VERMEULEN, marktschipper van Middelburg op 's-Hertogenbosch, voor fl 2257/10/00.
10.02.1772 | R 1758 | f 25v | GA Den Bosch

Leendert willem van BEUSEKOM, notaris, gemachtigd op 7.9.1771 voor notaris Jacob ALTHOFFER te Oisterwijk door mr Anthonij Willem Hendrik NOLTHENIUS, ontvanger der convoijen en licenten te Tilburg en Catharina Martina NAGELMAKERS, verkoopt het huis, eertijds het Voske en nu de Roode Leeuw tussen het pand van Willem de BRUIJN en het huis, de Vergulde Truijffel van Jacob KOPPELAAR, Catharina aanbestorven via haar vader mr Henricus Josephus NAGELMAKERS, die het gekocht had van Maria van den HEUVEL op 8.4.1748, aan Jacob KOPPELAAR, koopman te 's-Hertogenbosch, voor fl 1310,-.
11.05.1772 | R 1758 | f 87 | GA Den Bosch

Jacob KOPPELAAR, koopman te 's-Hertogenbosch, verkoopt het huis "de Truijffel" op de hoek van het straatje achter de Mandemakers op de Breede Haven, gekocht van Francis BAALEN op 14.10.1767 aan Isak van BEUSEKOM, koopman te 's-Hertogenbosch voor fl 824/07/18.
23.06.1772 | R 1758 | f 95v | GA Den Bosch

Jacob KOPPELAAR koopman te 's-Hertogenbosch, verkoopt een huisje in een gangetje achter de Mandemakers op de Breede Haven tussen de stadswal en een huisje van de verkoper, grenzend achter aan het erf van wijlen Cornelis de VREE, gekocht op 9.11.1759 van Hendrik MEIJER, aan Hendrik van OIRSCHOT, voor fl 114,-.
Verder nog een huisje achter de Mandemakers op de Breede Haven tussen het bovenstaande huisje en de erve van de weduwe Cornelis de VREE, gekocht van Hendrik MEIJER op 9.11.1759, aan Hendrik van OIRSCHOT, voor fl 85,-.
23.06.1772 | R 1758 | f 96 | GA Den Bosch

Verkoop van de oude Steenen molen op de Stadswal in het Oranje Bolwerk.
02.06.1773 | R 1758 | f 290v | GA Den Bosch

Francis LOTTEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gorinchem verkoopt een huis op de Breede Haven tussen het pand van Hendrick DIRCX en de erve van Tieleman HAMERSLAG, gekocht van Willem de RAAF, notaris en curator in de geabandoneerde boedel van Boudewijn EMMERCAMP op 1.12.1751, aan Adriaan van DONGEN, voor fl 1690,-.
31.12.1773 | R 1758 | f 390 | GA Den Bosch

Elisabeth van BEUGEN weduwe van Hendricx ZEEUWEN, beurtschipper te 's-Hertogenbosch, verkoopt een kraakschip aan haar zoon Arien ZEEUWEN: fl 600,-.
13.01.1774 | R 1759 | f 3v | GA Den Bosch

Claudius Alexander LORMIER, ontvanger van 's-Lands verpondingen heeft de deurwaarder Hendrik CRANENBURGH het huis van de weduwe van Hendrik van ZEEUWEN, "het Zwaantje' op de Breede Haven, tussen de erve van Jan van AKEN en een gangetje, laten verkopen wegens achterstal van 9 gld in de verpondingen op 31.12.1772.
De koper is 24.2.1774, Gerrit VERSPIJCK, voor fl 825,-.
08.03.1774 | R 1759 | f 18v | GA Den Bosch

Johanna KERKHOFF weduwe van Jacob KOPPELAAR verkoopt, krachtens hun mutuele testament gepasseerd voor notaris Samuel de CASSEMAJOR, te 's-Hertogenbosch op 17.2.1743 een huis, eertijds "het Voske" en nu "de Roode Leeuw" op de Breede Haven met als achterplaats een houttuijn met een doorgang van het straatje tussen het pand van Willem de BRUIJN en het huis van Isaak van BEUSEKOM, door Jacob gekocht op 11.5.1772 van Leendert willem van BEUSEKOM, notaris, gemachtigde van mr Anthonij Willem Hendrik NOLTENIUS en Catharina Martina NAGELMACKERS, zijn huisvrouw, op 23.7.1774 voor notaris Hendrik ter CROIJE aan Johannes BANK, timmermansbaas voor fl 1150,-.
26.07.1774 | R 1767 | f 141 | GA Den Bosch

Anna van VELSEN weduwe van Willem van AKEN, verkoopt, krachtens testament op 14.3.1768 gepasseerd voor notaris Jan de GIER, een huis, "de Olijmolen", daarna "het huis van Wou" en nu "de Prince van Orange" op de Breede Haven, door Willem van AKEN gekocht van Clara CORTIER, huisvrouw van Frans van den BICHELAAR op 10.8.1748, aan Jan van DOESBURG te 's-Hertogenbosch voor fl 1270/12/08.
10.10.1774 | R 1759 | f 94v | GA Den Bosch

Wilhelmus van ROSMALEN te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Johanna Maria van GEFFEN, voor 1/8 deel; en Hubertus VALKENBURG man en momboir van Maria Theresia van GEFFEN, ook voor 1/8 deel, verkopen 1/4 deel in een huis "de Posthoorn" op de Breede Haven, tussen het pand van Willem BACKER - boomwaarts - en het huis van van den HEUVEL, hen aangekomen bij testament van Elisabeth Cornelia OLISLAGER weduwe van Reinier van BOXMEER, aan Johannes van HECK, voor fl 110,-.
13.01.1775 | R 1767 | f 173v | GA Den Bosch

Johan STORM, mr kleermaker, te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Roel van AKEN man en momboir van Elisabeth STORM en van Willem van MEERKERCK, weduwnaar van Everdina STORM krachtens hun testament gepasseerd te Dordrecht op 21.3 1765 en gemachtigd voor notaris Christiaan BEIJERMAN te Rotterdam op 30.7.1775 en met hem Helena STORM, j.d. te 's-Hertogenbosch, verkoopt een huisje op de Breede Haven in een gangetje achter "het Wittebroodskind" tussen het pand van Johan COPPELAAR en de erve van de weduwe van AAKEN, achterwaarts grenzend aan de erve van MOSMANS, aanbestorven via Roelof STORM, die het goed op 5.1.1735 gekocht had van Gerard LOIJENS man en momboir van Margaretha van OSCH, aan Servaes SCHOONEUS, voor fl 52,-.
30.10.1775 | R 1759 | f 251 | GA Den Bosch

Hendrikus van SOMEREN, factoir te 's-Hertogenbosch verkoopt het huis "de Witvoet" op de Breede Haven, tussen het pand van Daniel van WEL en het pand van de koper, gekocht van Samuel de CASSEMAJOR notaris te 's-Hertogenbosch, curator over de boedel van Johan KERKHOF op 24.5.1766, aan Willem MOSMANS, koopman te 's-Hertogenbosch voor fl 2176/17/08.
16.11.1775 | R 1759 | f 253 | GA Den Bosch

Johan VERSTER de BALBIAN, notaris te 's-Hertogenbosch gemachtigd van Anne Josephe BOUVIER weduwe van Guillaume Clair le NICOLAES en nu gehuwd met René Joesph WEERTS, te 's-Gravenhage voor notaris Johan Paulus VERSTER te 's-Hertogenbosch op 22.4.1776, verkoopt het huis "Arke Noe" op de Breede Haven, naast het Mandemakersstraatje en naast het pand van de weduwe van AKEN, met een huisje daarachter in hert Mandemakersstraatje, aan Johannes te HOLTEN voor fl 592,-.
08.06.1776 | R 1767 | f 252 | GA Den Bosch

Willem van den DUNGEN te 's-Hertogenbosch, verkoopt de helft van een huis op de Breede Haven, in een straatje achter "de Truijffel", tussen het erf van de Truijffel en de erve van de kinderen van de KEER, van welk pand, de helft reeds aan de koper behoort, gekocht van Hendrik Jan van de PAVORT qq op 9.5.1765, aan Jacobus van OS, voor fl 99/10/00.
27.11.1776 | R 1759 | f 452 | GA Den Bosch

Jan van DOESBURG verkoopt een huis op de Breede Haven, tussen de erve van RANTWIJCK en het pand "het Turfschip" nu veranderd in een pakhuis van Jan van WANROIJ, mr metselaar, achterwaarts strekkende tot het erf van Jan van WANRAIJ voors, hem aangekomen bij erfdeling van de goederen van wijlen zijn moeder Wilhelmina van HERWAERDEN weduwe van Jan van DOESBURG op 10.6.1777, aan Arnoldus VOS voor fl 490.-.
Arnoldus VOS leent 300 gld van de verkoper op 17.7.1777.
12.06.1777 | R 1767 | f 324 | GA Den Bosch

Gerardus van WETTEN in huwelijk hebbende Johanna van den HEUVEL, voor henzelve en gemachtigd van Pieter de BIE in huwelijk hebbende Johanna van LOON voor notaris Jan de GIER op 22.11.1777 en Cornelia van LOON, meerderjarige j.d. allen te 's-Hertogenbosch verkopen het huis "de drie Zwanen" op de Breede Haven aan de Boom, tussen het schrijvers huisje en het pand van de weduwe KAHLE, aanbestorven via hun vader, resp schoonvader Jacobus van den HEUVEL, die het gekocht had van Simon van DIEST op 22.2.1735, aan Anna TIMME, weduwe van Cornelis van der VREE voor fl 1563/10/--.
25.11.1777 | R 1767 | f 379 | GA Den Bosch

Lambertus VERSFELT, poorter van 's-Hertogenbosch, woont te Tilburg, verkoopt een huis op de Breede Haven, voorheen een pakhuis, tussen het pand "de Coffijbaal", eerder "de Houttuijn" en het perceel van Gerard ABBEMA, gekocht van zijn broeder Arnoldus, VERSFELT op 15.11.1752, die het verkregen had in mindering van zijn filiale portie tegens zijn vader Johan VERSFELT weduwnaar van Janette VERBEEK op 23.7.1736, die het gekocht had van Augustijn CIERMANS op 24.2.1718, aan Johan van WOERKOM te 's-Hertogenbosch, voor fl 1002,-.
30.01.1778 | R 1760 | f ? | GA Den Bosch

Lambertus VERSFELT, poorter van 's-Hertogenbosch wonende te Tilburg, verkoopt het huis "de Coffijbaal" eerder "de Houttuijn", G 39, op de Breede Haven tussen het erve van J. de ROVER - vismakrtwaarts en het erf van de verkoper, gekocht van zijn broeder Arnold VERSFELT op 15.11.1752, die hetzelve verkregen had in mindering van zijn filiale portie tegens zijn vader Johan VERSFELT weduwnaar van Janette VERBEECK op 23.3.1736; Johan VERSFELT had dit pand gekocht van Gerard SMITS en Wouterina van HEESBEEN, weduwe van Nicolaes SMITS op 28.9.1715, aan Johan van WOERKOM te 's-Hertogenbosch, voor fl 1852.—.
30.01.1778 | R 1760 | f 152v | GA Den Bosch

Lambertus VERSFELT, poorter van 's-Hertogenbosch wonende te Tilburg, verkoopt een huis in een straatje, uitkomende op de Breede Haven, het Steenstraatje, G 77, gekocht van de erfgenamen van Aaltje VERSFELT weduwe van LOON op 21.4.1750 en door Aaltje gekocht van Johan INGELS op 27.9.1731, aan Laurens van BIJNEN, voor fl 235,-.
30.01.1778 | R 1760 | f 154 | GA Den Bosch

Gijsbert van den ANDEL te 's-Hertogenbosch, verkoopt het huis, G 6, op de Breede Haven, tussen het pand van de weduwe van Leonard de MARCQ en het huis van Nicolaas CORNÉ gekocht van Claudius Anthonius LORMIER op 7.2.1769, aan Jan van den ANKER, voor fl 1130,-.
03.11.1778 | R 1768 | f 57v | GA Den Bosch

Jan Willem van den BONGAERT, koopman te 's-Hertogenbosch, executeur testamentaire van Hendrik MULDERS, krachtens testament gepasseerd voor notaris Hendrik ter CROIJE op 27.6.1773, verkoopt trwee huisjes op de Breede Haven - onder één dak - in een straatje achter "de Steenoven", achterwaarts grenzend aan Johan KOPPELAAR, door Hendrik gekocht van Johannes BERKHOFF op 6.1.1757, aan Johanna KERKHOFF weduwe van Jacobus KOPPELAAR voor fl 530,-.
12.02.1779 | R 1760 | f 292 | GA Den Bosch

Rijk de VRIES, burger van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Catharina LANS weduwe van willem de BRUIJN voor notaris Jan de GIER op 12.2.1779 te 's-Hertogenbosch, verkoopt, krachtens het mutuele testament van willem en Catharina voorsz, gepasseerd voor notaris Willem de RAAFF te 's-Hertogenbosch op 1.4.1739, het huis "de drie Zeildragers" op de Breede Haven tussen "de Roode Leeuw", van Jan BANK, mr timmerman en een gang naar de openplaats, achterwaarts grenzend aan Jan BANK voorsz, aanbestorven via willem de BRUIJN, die het gekocht had van Wilhelmina en Johanna VERSFELD op 21.4.1750, aan Nicolaas CORNÉ en Herman TROOSTERS.
22.02.1779 | R 1768 | f 83v | GA Den Bosch

Nicolaas CORNÉ te 's-Hertogenbosch verkoopt een huis op de Breede Haven tussen het pand van Jan van den ANKER en Herman TROOSTERS, aanbestorven via zijn vrouw Neeltje WOLFS, krachtens hun testament gepasseerd voor notaris Jan de GIER op 29.5.1757 en door hem gekocht van Jan SCHOUW op 25.6.1757, aan Willem van der EIJCK in huwelijk hebbende Catharina van ROSMALEN, voor notaris Jan de Gier op 31.5.1779.
16.07.1779 | R 1768 | f 127 | GA Den Bosch

Hermanus TROOSTERS en Nicolaas CORNÉ te 's-Hertogenbosch verkopen het pand op de Breede Haven "de drie Seijldragers" tussen "de Rode Leeuw" en een gangetje naar de open plaats, achterwaarts grenzend aan Jan BANCK, gekocht van Rijk de VRIES op 22.2.1779, aan Aage JACOBS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Utrecht voor fl 1200.-.
Aage leent van de verkopers 1200,- a 4% interest tot mei 1783.
20.01.1780 | R 1760B | f 7v | GA Den Bosch

Maria VISSER weduwe van Stephanus KEPS, voor de ene, onverdeelde helft; Hendrik KERKHOFF, Jan KERKHOFF en Anna Maria KERKHOFF in huwelijk hebbende Jan van HEMERT te samen voor een onverdeeld kwart; Hendrik KERKHOFF voorsz nog gemachtigd van Geertruij van NIEUWAEL, Tuenis van NIEUWAEL, Willem ANDREOLA in huwelijk hebbende Jenneke van NIEUWAEL en Willem HUBERT gehuwd met Aaltje van NIEUWAEL, voor schepenen van Heerewaarden op 13.5.1780, voor het resterende onverdeelde kwart, verkopen een huis op de Breede Haven, tussen het pand van Petrus VERHAGEN en de huijsing van juffrouw de MARCX, aanbestorven via Stephanus KEPS, die het gekocht had van Leonardus de MARCQ op 18.3.1743, aan Hendrik DERKS, voor fl 1475.
Verkocht voor notaris J. van BRUGGEN op 13.6.1780.
11.07.1780 | R 1768 | f 274 | GA Den Bosch

Johanna KERKHOFF weduwe van Jacob KOPPELAER, koopvrouw te 's-Hertogenbosch, verkoopt twee huisjes onder één dak op de Breede Haven, in een straatje achter "de Steenoven", gekocht van Jan Willem van den BONGAERT op 12.2.1779, aan Geertruij de GRUIJTER weduwe van Johannes Petrus NUIJTS en Adriaan van WAMEL, ieder voor de helft, voor fl 412,--.
15.07.1780 | R 1768 | f 277v | GA Den Bosch

Petrus CNOEBAART, koopman te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van de erfgenamen van Cornelis van OERS, metselaarsbaas, voor notaris Jan de GIER te 's-Hertogenbosch op 18.4.1780 en voor schepenen van Empel op 17.3.1780, verkoopt twee huisjes, G 65 en G 66, tot een pakhuis getransformeerd in een straatje achter "de Truijfel" op de Breede Haven, tussen Govardus ABBEMA en Govert van OSCH, grenzende achterwaarts aan Jan BANK, aan Johanna KERKHOFF weduwe van Jacob KOPPELAAR, voor fl 382,-.
08.08.1780 | R 1768 | f 288 | GA Den Bosch

Clementia van WOERKOM weduwe van Albertus WIJNANDS, verkoopt krachtens hun mutueel testament, gepasseerd voor notaris Johan VERSTER de BALBIAN op 16.12.1763 te 's-Hertogenbosch, een huis op de Breede Haven tussen het pand van Herman TROOSTERS en de huijzing van Adriaen WIJNANDTS achterwaarts grenzende aan de weduwe van Cornelis van der VREE en Albertus aangekomen bij erfdeling van de goederen van zijn zuster Johanna WIJNANDTS, die het verkregen had bij erfdeling van de goederen van hun vader Willem WIJNANDTS, aan Rutger SUKKEL, marktschipper van 's-Gravenhage op 's-Hertogenbosch voor fl 1587/10/--.
23.08.1780 | R 1768 | f 305 | GA Den Bosch

Anna van VELSEN weduwe van Willem van AKEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Dordrecht verkoopt een huijsing op de Breede Haven, aangekomen via testament met haar man, die het gekocht had van Anthonij de GOEIJ op 24.11.1766, aan Teunis CAMERMANS.
22.04.1781 | R 1769 | f 28 | GA Den Bosch

Wouter BANK, beurtschipper te 's-Hertogenbosch, voor zich zelve en als voogd over Maria Catharina dochter van wijlen Willem BANK bij Maria Anna van den BRAAK; Johannes BANK; Wouter en Johannes voorsz hen fort en sterk makende voor Catharina BOOR te 's-Gravenhage, allen erfgenamen kinderen en kindskinderen van wijlen Wouter BANK bij wijlen Catharina van der KAMP, verkopen huis op de Breede Haven, tussen het huis van Jan de ROVER en het pand van Hendrik PEL, aanbestorven via hun vader, aan Wouter BANK, beurtschipper, voor fl 667/10/00.
11.10.1781 | R 1769 | f 85 | GA Den Bosch

Hermanus MOOK en Pieter BLOK in huwelijk hebbende Emmerentiana de VREE, te 's-Hertogenbosch enige kinderen van wijlen Anna TIMMER, eerst weduwe van Jacob MOOK en daarna van Cornelis de VREE, verkoopt het huis "de Bel" tussen de erve van der weduwe SAS en een straatje van de gemene straat tot op de erve OORSCHOT, Anna TIMMER aangekomen bij testament van haar man Cornelis de VREE, aan Nicolaas van den HEUVEL.
24.12.1781 | R 837 | f 68 | GA Den Bosch

Hermanus MOOK en Pieter BLOK in huwelijk hebbende Emmerentiana de VREE, te 's-Hertogenbosch enige erfgenamen van wijlen Anna TIMMER, eerst weduwe van Jacob MOOK en daarna van Cornelis de VREE, verkopen het huis "de drie Zwanen" op de Breede Haven aan de Boom tussen het schrijvershuisje en de weduwe Habraken, door Anna TIMMER gekocht op 25.11.1777 van de erfgenamen van Jacobus van den HEUVEL, aan Willem HUBER, mr timmerman, voor fl 1547/10.
24.12.1781 | R 1775 | f 63 | GA Den Bosch

Hermanus MOOK en Pieter BLOK in huwelijk hebbende Emmerentiana de VREE, te 's-Hertogenbosch, enige kinderen van wijlen Anna TIMMER, eerst weduwe van Jacob MOOK en daarna van Cornelis VREE, verkopen een huis op, de Breede Haven tussen de erve van de weduwe van RIJSWIJCK en van de weduwe KEPS ter eenre en de weduwe van BRUGGEN, ter andere zijde, anna TIMMER aangekomen bij testament van Cornelis de VREE, aan Johannes HOOGEKAMP, voor fl 2706/5/00.
24.12.1781 | R 1775 | f 67v | GA Den Bosch

Johan KOPPELAAR en Hendrikus ENGELSKERKEN kooplieden te 's-Hertogenbosch, executeurs van de boedel van wijlen Jacob KOPPELAAR en Johanna KERKHOFFF zijn huisvrouw volgens codicillaire dispositie op 31.7.1780 voor notaris Jan de GIER gepasseerd verkopen een huis met zijn aangelag, "het Beerke", op de Breede Haven en het pakhuis ten zuiden van dit pand, van ouds genaamd "de Geneverboom", tussen het pand van Isaak van BEUSEKOM en de erve van AMELTVOORT, door Jacob gekocht van Clara CORTIER huisvrouw van Francis van den BICHELAAR op 31.8.1737, aan Isaak van BEUSEKOM, voor fl 2683/19/12.
01.02.1782 | R 1769 | f 149 | GA Den Bosch

Johan KOPPELAAR en Hendrikus ENGELSKERKEN, kooplieden te 's-Hertogenbosch, executeurs van de boedel van wijlen Jacob KOPPELAAR en Johanna KERKHOFF zijn huisvrouw, volgens codicillaire dispositioe gepasseerd voor notaris Jan de GIER op 31.7.1780 verkopen twee huisjes onder één dak achter "de Truijfel" op de Breede Haven tussen een huisje van Govert ABBEMA en een huisje van Govert van OSCH, G 65 en G 66, door wijlen Johanna KERKHOFF weduwe van Jacob KOPPELAAR gekocht van Petrus CNOEBAART op 8.8.1780, aan Nicolaas van den HEUVEL, koopman te 's-Hertogenbosch, voor fl 373,-.
01.02.1782 | R 1769 | f 150 | GA Den Bosch

Claudius Anthonius LORMIER, ontvanger van 's-Lands verpondingen over 's-Hertogenbosch en de Meijereij van 's-Hertogenbosch heeft Casparus BARBIE het pand: "het schip van Amsterdam", G 59, op de Breede Haven, met een komptoirke daarachter, tussen de huijsing van de weduwe Cornelis van de VREE en het pand van Johannes van DOESBURG, dat achter grenst aan het erf van Johan van WANROIJ, eigendom van de weduwe van Lambertus SAS laten verkopen om hier aan fl 9,- verponding te verhalen. Koper: Jan Herman VOGELSANG, die betaalt: fl 1309/13/12.
07.02.1782 | R 1769 | f 151v | GA Den Bosch

Rutger SUKKEL, marktschipper van 's-Gravenhage op 's-Hertogenbosch verkoopt een huis op de Breede Haven tussen het pand van Herman TROOSTER en het huis van Adriana WIJNANDTS, gekocht van Clementia van WOERKOM, weduwe van Aelbertus WIJNANDTS op 23.8.1780, aan Pieter van AMERSFOORT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem, voor fl 1365/10/00.
30.03.1782 | R 1775 | f 96 | GA Den Bosch

Wilhelmina RITTER, gesepareerde huisvrouw van Hendrik DERKS verkoopt een huis op de Breede Haven, tussen het pand van Wilhelmina SNEL weduwe van Anthonij WEIJMANS en het huis van Adriaan van DONGEN, haar aangekomen bij afdeling tegen haar man op 10.11.1780 voor notaris Jan de GIER - door Hendrik DERKS gekocht van Catharina van der KEMP weduwe van Wouter BANK op 25.1.1766, aan Rutger SUKKEL, marktschipper van 's-Gravenhage op 's-Hertogenbosch.
23.04.1782 | R 1769 | f 185 | GA Den Bosch

Nicolaas van OSCH, collecteur te Den Dungen, verkoopt een aak 40 voet lang en 10 voet breed, aan Jordanus de JONGH schipper te Sliedrecht, voor fl 300,-.
07.05.1782 | R 1775 | f 102v | GA Den Bosch

Johan van BRUGGEN, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Cornelis MOSMANS, koopman te 's-Hertogenbosch op 8.5.1782 voor notaris Hendrik ter CROIJE, verkoopt huis, de Steenoven, op de Breede Haven, G 98 met een klein huisje daarachter, G 100, tussen de huijsing "het Prinsejagt" en een straatje, aan Pieter MAAS voor fl 1008/18/02.
27.06.1782 | R 1775 | f 115v | GA Den Bosch

Wilhelmina SNEL, weduwe van Anthonij WEIJMANS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam, verkoopt een huis op de Breede Haven tussen de weduwe du PLOIJET en het pand van schipper Rut SUKKEL, door Anthonij WEIJMANS gekocht op 9.3.1769 van Anna van VELSEN weduwe van Willem van AKEN, aan Gerrit VERSPIECK, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Dordrecht, voor fl 2.900,-.
28.06.1782 | R 1775 | f 116 | GA Den Bosch

Nicolaas DIOT, te 's-Hertogenbosch, in huwelijk hebbende Marianna GERRITSZ, voor zich zelve en zich fort en sterk makende voor Catharina Geertruida GERRITSZ te 's-Hertogenbosch, alsmede voor: Roelof, Anna Maria en Maria de KOCK te Haaren, Land van Ravesteijn en Johanna van GEMERT zich fort en sterk makende voor haar zusters Maria en Clara van GEMERT - Johanna en Maria te 's-Hertogenbosch, Clara te Antwerpen - verkopen het huis, "de Sim" op de Breede Haven, tussen het huis van de weduwe HABRAKEN en het pand van de weduwe DECKERS, aanbestorven via Maria Alida KOK, weduwe van Peter BROUWERS, aan Jan Hendrick VOGELSANK, te 's-Hertogenbosch, voor fl 570/12/08.
11.07.1782 | R 1775 | f 118v | GA Den Bosch

Mr Michiel Willem ALTHUIJSEN, advocaat en notaris te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Theodora Catharina Helena van HAEK weduwe van Johannes Franciscus Christophorus Gerwinus de BEIJER, Kolonel in het regiment van Lt Generaal HERTELL voor notaris Jan de GIER op 9.8.1782, verkoopt de helft in een huijsing op de Breede Haven tussen het pand van ... HOFMANS en de huijsing van Derk van den HEUVEL, aanbestorven via haar ouders, aan Hendrik van VALKENBURG voor fl 307/10/00.
24.08.1782 | R 1769 | f 223 | GA Den Bosch

Willem Hendrick BACKER man en momboir van Antonia van BREUGEL, eerder weduwe van Johannes HOFMANS, cedeert de tocht in de erfgoedenen van zijn vrouw aan haar enige zoon: Johannes Christianus HOFMANS, uit haar eerder huwelijk.
12.09.1783 | R 1770 | f 102v | GA Den Bosch

Zija KLEIJNPENNING weduwe van Jan van WOERKOM, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, verkoopt het huis op de Breede Haven, tussen de erve van Jan de ROVER en het volgende pand; Het huis op de Breede Haven, tussen het eerstgenoemde pand en het huis van G. ABBEMA - het laatste is G 38 - aan Frederik van BEEST in huwelijk hebbende Jenneke van WOERKOM, dochter van Zija voorsz, in mindering van de filiale portie, voor fl 1.000,-.
16.09.1783 | R 1770 | f 105 | GA Den Bosch

Johannes Christianus HOFMANS verkoopt een huis op de Breede Haven tussen erve van Gosewina FRANCKEN en het pand van Hubertus VALKENBORG, aangekomen door afgaan van de tocht door Willem Hendrik BACKER, nu weduwnaar van Antonia van BREUGEL, moeder van Johannes Christianus voorsz, op 12.9.1783, wie het aangekomen is op 29.7.1758 bij erfdeling van de goederen van wijlen haar moeder Isabella van HEESWIJCK, weduwe van Anthonij van BREUGEL tegen haar zusters Johanna en Maria van BREUGEL, aan Everardus FRANCKEN voor fl 600,-.
16.10.1783 | R 1770 | f 112v | GA Den Bosch

Johan van BRUGGEN notaris te 's-Hertogenbosch, voor zich zelve en gemachtigd van zijn zuster en zijn broeder: Christina Maria en Albertus van BRUGGEN voor notaris Hendrik ter CROIJE op 2.11.1783, verkoopt de huijsing op de Breede Haven, G 12, tussen het pand van Johan HOGERKAMP en het huis van Adriana WIJNANDS, de verkoper cum suis aanbestorven via hun moeder Adriana PAPEGAIJ weduwe van Petrus van BRUGGEN, die het verkregen had van haar moeder, Hillegonda van BOUSEL weduwe van Johan PAPEGAIJ op 6.12.1714, aan Johannes van LEEWARDEN, voor fl 750,-.
11.11.1783 | R 1770 | f 124 | GA Den Bosch

Jan de ROVER, gewezen schipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg, verkoopt huijsing met een achterkamer, op de Breede Haven, tussen de erve van de weduwe BANK en het pand, van Frederik van BEEST, gekocht van Arnoldus ter CROIJE, med. doctor op 4.4.1749, aan zijn zoon Gijsbert de ROVER, schipper van 's-Hertogenbosch op Middelburg voor fl 1500,-.
16.12.1783 | R 1775 | f 221 | GA Den Bosch

Johannes KILSDONCK, te 's-Hertogenbosch verkoopt het huis op de Breede Haven, "het Kartouw" tussen het huis van Andries ROGGELS, "het Voske" en het pand van juffrouw de HART en nog een huisje door een straatje uitgaande, genaamd achter de Kromme Elleboog, te voren een stal, kocht van Catharina HOFMANS weduwe van Jacob ZEEUWEN op 23.8.1763, aan Louis ROE, koopman, voor fl 1802/01/03.
16.03.1784 | R 1770 | f 171v | GA Den Bosch

Adrianus van HERK, koopman, te 's-Hertogenbosch, stelt zich borg voor Dilmannus SCHNEIDER, uit het Nassau Hagense.
07.06.1784 | R 3390 | f 285 | GA Den Bosch

Jan Hendrik STRAATMANS, mr wagemaker te 's-Hertogenbosch, executeur testamentaire en momboir over de minderjarige erfgenamen van Anna van VELSEN weduwe van Willem van AKEN volgens akte gepasseerd voor notaris Gerardus HAMERS op 22.8.1777; gemachtigd van Rebecca van AKEN weduwe van Zacharias MEIJER, te Rotterdam en van Johanna van AKEN huisvrouw van Johannes Jacobus RUPERTUS, secretaris van Berlicum, resp. voor notaris Cornelis CREVESENS te Rotterdam op 17.6.1784 en voor schepen van Berlicum op 22.6.1784 verkoopt een huis met zijn aangelag op de Breede Haven tussen de weduwe STAPELMANS en het pand van J. ten HOLTEN door wijlen Jan van AKEN op de verkopers vererfd ab intestato, aan Gerard VERBEET, fl 940/15/00.
19.07.1784 | R 1770 | f 201v | GA Den Bosch

Johannes VERMEULEN, marktschipper van Middelburg op Gorcum verkoopt een huis op de Breede Haven tussen Aert de ROOVER en Jan KERKHOFF, gekocht van Bernardus CRAIJVELT op 10.2.1772 aan Gerardus Hendrik van HEMERT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, voor fl 1807/10/00.
10.12.1784 | R 1770 | f 248 | GA Den Bosch

Johannes RUIJGERS, beurtschipper, leent 700 gld van Paulina KERCKHOFF weduwe van Thomas HABRAKEN.
30.03.1785 | R 1776 | f 11 | GA Den Bosch

Franciscus DEKKERS, koopman te 's-Hertogenbosch, executeur testamentaire van de boedel en nalatenschap van Elisabeth DRAAK weduwe van Gerardus DEKKERS krachtens de testamenten gepasseerd voor resp notaris Hendrik ter CROIJE op 10.1.1775 resp voor notaris Johan VERSFELT op 18.8.1781 verkoopt het huis en pakhuis "St Pieter" op de Breede Haven tussen "het Voske" en het pand "het Merenblad" aan Franciscus DEKKERS, Wendelina DEKKERS weduwe van Petrus APPELBOOM en Johannes Hendrikus DEKKERS, voor fl 1461/8/2.
05.06.1785 | R 1770 | f 285v | GA Den Bosch

Franciscus DEKKERS, koopman te 's-Hertogenbosch, executeur testamentaire van de boedel en nalatenschap van Elisabeth DRAAK weduwe van Gerardus DEKKERS, krachtens de testamen ten gepasseerd voor notaris Hendrik ter CROIJE op 10.1.1775 resp op 18.8.1781 voor notaris Johan VERSFELT, verkoopt het huis, "het Merenblad" tussen "St Pieter" en "de Koeketer" op de Breede Haven, aan Hendrik KALFF voor fl 583/18/2.
05.06.1785 | R 1770 | f 286 | GA Den Bosch

Franciscus DEKKERS, koopman te 's-Hertogenbosch, executeur testamentaire van boedel en nalatenschap van Elisabeth DRAAK weduwe van Gerard DEKKERS krachtens de testamenten gepasseerd op 10.1.1775 voor notaris Hendrik ter CROIJE resp voor notaris Johan VERSFELT op 18.8.1781, verkoopt het huis "de Koeketer" of "de Soetenbeet" op de Breede Haven tussen "het Merenblad" en het pand van Jan Hendrik VOGELZANG, achter grenzend aan "St Pieter", aan Anthonij van BEUSEKOM, voor fl 804/7/8.
Anthonij verkoopt het huis aan Jan van MAREN voor fl 819/17/00 op 7.6.1785 (R 1779 f 292).
05.06.1785 | R 1770 | f 286v | GA Den Bosch

Alexander en Dominicus le JOISNE du PLOIJET, kooplieden te 's-Hertogenbosch is het huis "de Tamboer" op de Breede Haven aanbestorven via hun ouders en wijlen Maria van den HOVEN, weduwe van Johannes Josephus JOISNE du PLOIJET, krachtens codicillaire acte voor notaris Jan de GIER op 26.5.1784.
Alexander verkoopt zijn deel in dit pand, tussen het pand van Gerrit VERSPIJCK en de opgang naar Aert Tamboerswal, aan zijn broeder Dominicus, voor fl 1350,-.
13.06.1785 | R 1776 | f 25v | GA Den Bosch

Johannes BANK te 's-Hertogenbosch, last en procuratie hebbende van Evert KEMP in huwelijk hebbende Eva van de WESTERING gepasseerd voor notaris Jacob CAMPEN te Amsterdam op 21.5.1785, verkoopt een huis in het Steenstraatje op de Breede Haven, G 78, tussen Johannes KOPPELAAR en het pand van van BEIJNEN, aanbestorven via de vader van Eva van de WESTERING, die het gekocht had op 13.9.1754 van Rudolphus van ENGELEN, aan Reinier van HOMMERT, voor fl 281,-.
06.07.1785 | R 1770 | f 302v | GA Den Bosch

Verklaring voor schipper Pieter de WINTER, die met een schip straatslijk naar Dendermonde gaat, dat er binnen 's-Hertogenbosch geen besmettelijke ziekten heersen.
04.08.1785 | R 1779 | f 130 | GA Den Bosch

Johannes Pieter SIEDLER, gepensioneerd luitenant, verkoopt een huisje in een straatje achter de Mandemakers, tussen de stadswal en ?, gekocht van Hendrik Jacob van der KLOKKE op 31.1.1764, aan Frans weduwe van der KLOKKE voor fl 100,-.
05.12.1785 | R 1776 | f 60 | GA Den Bosch

Jacob SCHOUTEN, groene roede, curator over de verhandligten boedel en goederen van Hendrik KEPS, gewezen marktschipper van 's-Hertogenbosch op Schiedam, verkoopt krachtens acte van curatele van 4.4.1786 een Lopschip met paviljoen, lang 86 voet, breed 14 voet 9 duim, aan Justinus Hendrick KIEVIT voor fl 897,-.
29.05.1786 | R 1776 | f 104 | GA Den Bosch

Albertus Leonardus DURSSELE, Ned. Geref. predikant en Arie van WADENOIJEN, vice president van de gezworenen en schoolmeester, te Oirschot, executeurs van het testament van Matea UDENS eerst weduwe van Gerrit van RIEMSDIJCK en laatst van Leonard de MARCQ - gepasseerd voor notaris Christiaan de WIT te Oirschot op 17.4.1786 - verkopen een huis op de Breede Haven bij de Boom, tussen het pand van Hendrik DIRKS en het huis van Jan van den ANCKER, door Matea gekocht van Christoffel Baron van GALEN op 23.12. 1716, aan Jelles van WENSEN voor fl 1296,-.
02.08.1786 | R 1771 | f 56 | GA Den Bosch

Wilhelmina RITTER, eerder gesepareerde huisvrouw en thans weduwe van Hendrik DERKS te 's-Hertogenbosch verkoopt het huis op de Breede Haven tussen het pand van Petrus VERHAGEN en het huis van juffrouw de MARCQ, aangekomen bij erfdeling tegen haar man op 10.11.1780 voor notaris Jan de GIER, aan Arie van GAMMEREN.
17.10.1786 | R 1776 | f 140v | GA Den Bosch

Jacobus SLUIJMERS stelt zich borg - voor fl 500,- - voor Adrianus van HOFTEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Nijmegen, Fort St Andries en Tiel.
21.03.1787 | R 1779 | f 178 | GA Den Bosch

Anna ELSMEIER weduwe van Aart ROVERS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam voor de helft; als moeder en voogdes over haar onmondige zoon Willem, voor 1/5 in de helft, krachtens hun mutueel testament gepasseerd op 28.6.1782 voor notaris Jan de GIER; Abraham MIJNARDS, man en momboir van Agnita ROVERS te Amsterdam, voor 1/5 deel in de helft; Dirk Hendrik BERGES te 's-Hertogenbosch, man en momboir van Antonetta ROVERS, voor 1/5 deel in de helft Aart ROVERS, voor 1/5 deel in de Helft en Jacobus van WURMOND weduwe van Beatrix ROVERS, vader en voogd over zijn onmondige kinderen, voor de rest, verkopen het huis op de Breede Haven, G 41, tussen het pand van Gijsbert ROVERS en het huis van Gerrit van HEMERT, aanbestorven via Aart ROVERS krachtens zijn testament, aan Helena SMITS, weduwe van Gerrit STERCK voor fl 2100,-.
18.04.1787 | R 1776 | f 188v | GA Den Bosch

Frederik van BEEST in huwelijk hebbende Jenneke van WOERKOM verkoopt het huis op de Breede Haven, G 38, tussen het pand van Frederik van BEEST voorsz en G. ABBEMA, gekocht op 16.9.1783 van Zija KLEIJNPENNING, aan PLeuntje POTTERS weduwe van Gijsbert van BEEST voor fl 1200,-.
05.05.1787 | R 1776 | f 194v | GA Den Bosch

Hendrik van de VELDE man en momboir van Petronella TONSON verkoopt het huis "het Mandemakerskamertje" op de Breede Haven tussen het huis van Teunis KAMERMANS en het pand van de weduwe de KLEIN, aanbestorven via zijn vrouwen ouders, aan Cornelis van den HEUVEL, voor fl 725,-.
11.07.1787 | R 1771 | f 132v | GA Den Bosch

Jan VERHELLOUW, stadsarchitect te 's-Hertogenbosch, verkoopt - gemachtigd van Johanna Elisabeth van HAAREN, een huis op de Breede Haven, "de Vergulde Engel", G 47, tussen het pand van KOPPELAAR en het huis van Jan VERBEET, aan Johanna Elisabeth van HAAREN en haar overleden man Antonie STAPELMANS aangekomen bij koop tegen Hendrik van BOEKHOLT op 27.4.1749, aan Gooswinus STERK.
27.05.1789 | R 1777 | f 71 | GA Den Bosch

Jan VERBEET, mr verwer, gemachtigd voor notaris Johannes VERSTER de BALBIAN op 1.6.1789 van Willem WIJNANDS, koopman in houtwaren, wonende aan de Zwartheul in het Ambagt van Overschie, in kwaliteit als last en procuratie hebben de tot substitutie van zijn vader Martinus WIJNANDS, te Delft, voor notaris Samuel PRIJN aldaar op 28.5.1789, verkoopt de huijsing op de Breede Haven tussen het pand van Pieter van AMELSVOORT en het huis van van LEEUWAARDEN achter grenzend aan de erve van Johan HOOGEKAMP, aangekomen ab intestato van zijn zuster Adriana WIJNANDS - begraven in de St Jans Kerk op 3.7.1784 - die het bij onderhandse deling van de boedel van wijlen haar zuster Johanna WIJNANDS verkregen had, aan Nicolaas CORNÉ, voor fl 912/10/00.
02.06.1789 | R 1777 | f 76v | GA Den Bosch

Johan van BRUGGEN, notaris en procureur te 's-Hertogenbosch, gemachtigd voor notaris Joseph van den OEVER te 's-Hertogenbosch op 27.6.1787 door Maria Anna Margo van HASSELT weduwe van Adriaen Josephus van HABRAKEN, verkoopt het huis, "de Hollandsche Tuijn", G 135, op de Breede Haven, tussen het pand van de weduwe MOSMANS en het huis van J. van BEUSEKOM, haar voor 2/3 aanbestorven via haar ouders en voor 1/3 deel gekocht door haar man op 11.7.1743 van Willem ROELS, aan Wouter van den ENDEPOEL, voor fl 1889/13/12.
29.09.1789 | R 1772 | f 80v | GA Den Bosch

Johan van BRUGGEN, notaris en procureur, gemachtigd van Maria Anna Margo van HASSELT weduwe van Adriaen Josephus van HABRAKEN, voor notaris Johannes van den OEVER te 's-Hertogenbosch, op 27.6.1787, verkoopt het huis "de Pauw" op de Breede Haven, G 130, tussen het pand van juffrouw van AMERSFOORT en Francis van ZUTPHEN, aanbestorven via haar ouders, aan Wouterus Josephus HABRAEKEN, mr Loodgieter voor fl 1101/09/12.
29.09.1789 | R 1772 | f 81v | GA Den Bosch

Anna de HAAS, weduwe van Age JACOBS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Utrecht, verkoopt het huis "de drie Zeildragers" op de Breede Haven tussen "de Roode Leeuw" en een gang van de Breede Haven, achterwaarts tot op het erf van Jan BANK, haar aangekomen bij het mutuele testament met haar man gepasseerd voor notaris Jan de GIER op 28.1.1789 en door Age JACOBS gekocht van Herman TROOSTERS op 20.1.1780, aan Jan de WAAL, mr timmerman, voor fl 1250,-.
05.01.1790 | R 1777 | f 147v | GA Den Bosch

Theodorus van WEL, koopman, verkoopt een huis, ingericht tot bakkerij, op de Breede Haven, tussen het pand van de weduwe de MEELE en het huis van de weduwe MOSMANS, aanbestorven via zijn ouders, aan Johannes van ROOSMALEN, mr broodbakker, voor fl 2675,-.
29.01.1790 | R 1777 | f 161v | GA Den Bosch

Jacobus KEPS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, verkoopt het huis op de Breede Haven, tussen het pand van de weduwe Joseph van RIJSWIJCK en Jan van LIER, aangekomen bij erfdeling van de goederen van wijlen zijn moeder op 1.9.1785 voor notaris Willem Michiel ALTENHUIJSEN, aan Philippus, Carolus VERSLUIJS, voor fl 2650,-.
03.02.1790 | R 1777 | f 162v | GA Den Bosch

Jan van den ANKER verkoopt het huis "de Gekroonde Hoop", op de Breede Haven, tussen Willem van der EIJK en Gillis van WENSEL, G 6, op 3.11.1778 gekocht van Gijsbert van den ANDEL, aan Abraham van DIJK voor fl 2480,-.
05.03.1790 | R 1777 | f 173 | GA Den Bosch

Petrus Gijsbertus van der HORST, mr timmerman, gemachtigd door Jasperina FRANKEN te Weert, voor schepenen aldaar op 26.10.1789, verkoopt een huijsing bij "de Tamboer", tussen de erve van Evert FRANKEN en Anthonij WATRIN, aanbestorven via haar ouders E. FRANKEN, aan Jan van ROOSENDAAL voor fl 330,-.
27.05.1790 | R 1777 | f 193v | GA Den Bosch

Petrus Gijsbertus van der HORST, mr Timmerman, gemachtigd van Jasperina FRANCKEN te Weert, voor schepenen aldaar op 26.10.1789, verkoopt drie huisjes onder één dak, G 93, G 94 en G 95 op de Breede Haven, achter "het Princejagt", en de huijsing van SCHOENHEES haar aanbestorven via haar vader E. FRANCKEN en door Evert FRANCKEN gekocht van Hendrik van BOEKHOLT op 27.4.1749, aan Gerardus ABBEMA, voor fl 150,-.
27.05.1790 | R 1777 | f 193v | GA Den Bosch

Antonius MUNCH, koopman te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Adriaan van DONGEN, beurtschipper en koopman te 's-Hertogenbosch voor notaris Johannes de CASSEMAJOR op 9.6.1790, verkoopt een huijsing op de Breede Haven, G 19, tussen het pand van Rut SUKKEL en het huis van de weduwe van Tieleman HAMERSLAG, door Adriaan gekocht op 31.12. 1773 van Francis LOTTEN, aan Jan van KEULEN, voor fl 3021/17/08.
18.10.1790 | R 1772 | f 206v | GA Den Bosch

Johannes van den BOER te Oisterwijk, gemachtigd van Maria Elisabeth de JONG weduwe van Dries van HEESWIJK te Oisterwijk voor notaris ALTHOFFER te Oisterwijk op 14.9.1790, verkoopt de helft in een steenen wind korenmolen op het Oranje Bolwerk door Dries en Peter van HEESWIJCK te samen gekocht op 2.6.1773 voor notaris Jan de GIER, aan Peter van HEESWIJCK te 's-Hertogenbosch: fl 2505,-.
04.04.1791 | R 1777 | f 264 | GA Den Bosch

Willem ROVERS en Hendrik van WANROOIJ, blokmeesters van het blok van de Vismarkt verkopen een huis op de Breede Haven, tussen het pakhuis van Jean WATRIN en de opgang naar de Aert Tambours wal - sedert ca 50 jaar in het bezit van het blok, aan Jan RETERA, voor fl 125,-.
24.04.1791 | R 1777 | f 270v | GA Den Bosch

Nicolaas van den HEUVEL, koopman, en Gregorius KOPPELAAR, med. doctor, verkopen een huijsing op de Breede Haven, G 46, tussen het huis van Wouter BANK en het pand van Gooswinus STERK, hen aangekomen bij testament van hun schoonvader, resp. vader, Johannes KOPPELAAR op 14.7.1785 voor notaris ter CROIJE gepasseerd, aan Jan SEGEWAART, voor fl 661/5/--.
19.08.1791 | R 1777 | f 293v | GA Den Bosch

Nicolaas van den HEUVEL, koopman en Gregorius Josephus KOPPELAAR, med. doctor, beiden te 's-Hertogenbosch, verkopen twee huisjes in het Steenstraatje naast elkaar, G 79 en G 80 tussen een privaat en R. van HOMMERT, aangekomen bij testament van hun vader resp schoonvader Johannes KOPPELAAR volgens het testament van Johannes gepasseerd voor notaris ter CROIJE, op 14.7.1785, aan Josephus van MUNSTER, voor fl 640,-.
19.08.1791 | R 1777 | f 294v | GA Den Bosch

Nicolaas van den HEUVEL, koopman en Gregorius Josephus KOPPELAAR, med. doctor, beiden te 's-Hertogenbosch verkopen twee huisjes naast elkaar in een straatje achter de kromme Elleboog op de Breede Haven, G 107 en G 108, tussen de wal en juffrouw de HART, achterwaarts grenzend aan het pakhuis van G. ABBEMA, aangekomen bij testament van hun vader, resp schoonvader Johannes KOPPELAAR krachtens zijn testament gepasseerd voor notaris ter CROIJE op 14.7.1785, aan Abraham JANSEN, voor fl 205,-.
19.08.1791 | R 1777 | f 295 | GA Den Bosch

Aart VOS te 's-Hertogenbosch cedeert de tocht Antonia toekomende na het overlijden van Jan van DOESBURG in een huis op de Breede Haven, "de Olijmolen", thans "de Prins van Oranje", aan haar kinderen Jan en Willemijn: van DOESBURG.
10.10.1791 | R 1772 | f 270 | GA Den Bosch

Johannes van DOESBURG te 's-Hertogenbosch, verkoopt de helft in een huizing, G 58, van ouds "de Olijmolen" en nu "de Prins van Orange", tussen de schipper VERSPIECK en het pand van de kinderen VOGELSANG, achterwaarts grenzen de aan het pand van G. ABBEMA, aangekomen door afgaan van de tocht van zijn moeder Antonia DALMEIJER en door zijn vader gekocht op 13.10.1774 van de weduwe van Willem van AKEN, aan Peter van HEEKESEN in huwelijk hebbende Willemijna van DOESBURG voor fl 735/06/04. De koper leent fl 650 van de verkoper, welk bedrag eerst na overlijden van Antonia DALMEIJER afgelost zal worden.
19.12.1791 | R 1795 | f 131 | GA Den Bosch

Hendrikus van HAAREN, Johannes DOLLEMAN in huwelijk hebbende Aletta van HAAREN, verkopen 2/3 in een pand op de Breede Haven, tussen het pand van de weduwe van Thomas HABRAKEN en het huis van Arie van GRINSVEN, verkregen op heden bij het afgaan van de tocht door hun moeder Christina WEIJERS weduwe van Petrus van HAAREN, aan hun zuster Johanna van HAAREN, die 1/3 bezit, voor fl 1150,-.
07.01.1792 | R 1778 | f 1 | GA Den Bosch

Peter van HOFTEN, te Berchem, voogd over de onmondige Jenneke van HOFTEN, zich fort en sterk makende voor zijn mede voogd Goossen SPARO, verkoopt de helft in een: lichter met zijn scheepsgereedschap, twee kleine aken en nog een boot, aangekomen bij erfenis van haar ouders, aan haar broer Adrianus van HOFTEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Nijmegen, die de andere helft bezit: fl 2000,-.
09.04.1793 | R 1773 | f 110 | GA Den Bosch

Anna de HAAS weduwe van Age JACOBS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Utrecht verkoopt een schip aan Jacob JACOBS, marktschipper van Utrecht op 's-Hertogenbosch: fl 2000,-.
09.04.1793 | R 1773 | f 110v | GA Den Bosch

Amerentia van ALTENA weduwe van Johan BANK verkoopt het huis "het Vosken", nu "de Rode Leeuw" op de Breede Haven, tussen het pand van willem de BRUIJN en het huis van Isak van BEUZEKOM, op 26.7.1774 door Johan BANK gekocht van de weduwe van Jacob KOPPELAAR, aan Adrianus ZEEUWEN, beurtschipper te 's-Hertogenbosch, voor fl 1950,-, die fl 1800,- leent van de verkoopster.
07.05.1793 | R 1773 | f 114v | GA Den Bosch

Arnoldina de HART verkoopt huis met twee huisjes daarchter, "de gekroonde Valck" op de Breede Haven tussen het pand van Louis ROE en juffrouw van AMELSVOORT, gekocht op 31.12.1771 van mr Willem Cornelis ACKERSDIJCK, aan Anthonij UDO, craankind voor fl 1864/01/00.
05.07.1793 | R 1778 | f 100 | GA Den Bosch

Mr Bernardus STORM, last en procuratie hebbende van Isabella Theresia FINOULST, meerderjarige jonge dochter en Franciscus Ludovicus van der LINDEN in huwelijk hebbende Susanna Maria FINOULST, gepasseerd voor notaris Johannes Livinus van den LANGENAKKER te Luik op 29.1.1793 - beiden dochters van wijlen Remius FINOULST bij wijlen Catharina REAS en gemachtigd van Catharina VEREIJKEN weduwe van Andreas LAUWERS en Isabella VEREIJKEN, bejaarde jonge dochter te Antwerpen kinderen van wijlen Susanna Maria REMAES, voor hen zelven en hen fort en sterk makende voor hun uitlandige broeder Everardus VEREIJKEN, gepasseerd voor notaris Johannes Michael FUNKEN te Antwerpen op 28.2 1793 en nog van Anna Isabella MATTHIJSEN in huwelijk hebbende Jacobus de GROOT te Antwerpen, gepasseerd 6.6.1793 voor de voorsz notaris aldaar, allen erfgenamen van wijlen Cornelis van, WARMONT, gewoond hebbende te 's-Hertogenbosch, verkoopt een huijzing "de Vendeloze Peperkoek" op de Breede Haven, G 86, tussen het pand van van der SANDE en het Steenstraatje, achter grenzende aan de vier huis door Cornelis van WARMONT gekocht van Clara CORTIER eerder weduwe van Jasper van HULST en laatst huisvrouw van Francis, van den BICHELAAR, op 10.8.1748, aan Hendrik van OORSCHOT, koopman te 's-Hertogenbosch, voor fl 1762/10/00.
07.10.1793 | R 1778 | f 129v | GA Den Bosch

Mr Bernardus STORM, last en procuratie hebbende van Isabella Theresia FINOULST, meerderjarige jonge dochter en Franciscus Ludovicus van der LINDEN in huwelijk hebbende Susanna Maria FINOULST, gepasseerd voor notaris Johannes Livinus van den LANGENAKKer te Luik op 29.1.1793 beiden dochters van wijlen Remius FINOULST bij wijlen Catharina REAS; en gemachtigd van Catharina VEREIJKEN weduwe van Andreas LAUWERS en Isabella VEREIJKEN, bejaarde jonge dochter te Antwerpen, kinderen van wijlen Susanna Maria REMAES, voor hen zelven en hen fort en sterk makende voor hun uitlandige broeder Everardus VEREIJKEN, gepasseerd voor notaris Johannes Michael FUNKEN te Antwerpen op 8.2.1793 en nog van Anna Isabella MATTHIJSEN in huwelijk hebbende Jacobus de GROOT te Antwerpen, gepasseerd voor de voorsz notaris aldaar op 6.6.1793, allen erfgenamen van wijlen Cornelis van wARMONT, gewoond hebbende te 's-Hertogenbosch, verkoopt 4 huisjes onder één dak - nu één pakhuis - op de Breede Haven, achter "de Vendeloonze Peperkoek" en het Steenstraatje, G 81, 82, 83 en 84, tussen de stadswal en "de Vendeloonze Peperkoek", door Cornelis van WARMONT gekocht van Clara CORTIER eerder weduwe van Jasper van HULST, laatst huisvrouw van Francis van den BIGGELAAR op 10.8.1748, aan Jan de WAAL, mr timmerman, voor fl 680,-.
07.10.1793 | R 1778 | f 129v | GA Den Bosch

Martinus van den HEUVEL, koopman te 's-Hertogenbosch, voor zich zelf en gemachtigd van Catharina en Petronella van den HEUVEL, meerderjarige ongehuwde dochters, voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE, op 8.10.1793, verkoopt twee huisjes onder één dak - thans een pakhuis - in een straatje achter "de Truijffel" op de Breede Haven tussen het huis van Jacob van OS en het pand van Govardus ABBEMA, aan Abraham JANSEN, voor fl 259,- gekocht van Nicolaas van den HEUVEL op 19.8.1791.
24.10.1793 | R 1778 | f 145v | GA Den Bosch

Abraham JANSEN verkoopt twee huisjes achter de Kromme Elleboog op de Breede Haven, gekocht van Nicolaas van den HEUVEL op 19.8.1791, aan Jan van BAARDWIJK voor fl 195,-.
14.11.1793 | R 1778 | f 156v | GA Den Bosch

Abraham JANSEN verkoopt twee huisjes onder een dak - thans een pakhuis - in een straatje achter "de Truijffel", op de Breede Haven tussen Jacobus van OS en het pand van Govardus ABBEMA, gekocht van Martinus van den HEUVEL op 24.10.1793 aan Johannes Anthonij NUIJTS voor fl 300/06/00.
14.11.1793 | R 1778 | f 156v | GA Den Bosch

Martinus van den HEUVEL, koopman te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Catharina van den HEUVEL en Petronella van den HEUVEL, kinderen en erfgenamen van Nicolaas van den HEUVEL en Geertrudis Josephina GAST, voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE gepasseerd op 8.10.1793, verkoopt een huis op de Breede Haven, "de Bel", beneden getransformeerd tot pakhuis, tussen de erve van VOGELSANGH en een straatje, aanbestorven via hun ouders, aan Wouter HOPMAN en Jan VERHELLOUW: fl 1312/10/00.
24.20.1793 | R 1778 | f 145 | GA Den Bosch

Nicolaes van GRIENSVEN, executeur testamentaire van Laurens van BEIJNEN, verkoopt een huisje in een straatje, uitkomend op de Breede Haven, het Steenstraatje, tussen het huis van juffrouw FRANKEN en het pand van Reijnier van HOMMERT, G 77, gekocht door Laurens van Lambert van VERSFELT op 30.1.1778, aan Josephus van MUNSTER, koopman, te 's-Hertogenbosch.
03.02.1794 | R 1773 | f 180 | GA Den Bosch

Johannes MAGLIE, groeneroede, door schepenen aangesteld op 2.9.1794 als curator van de gerepudieerde en insolvente boedel van wijlen Jacobus KEPS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam, verkoopt het marktschip aan Johannes HOGERKAMP, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam voor fl 1455,-.
20.05.1795 | R 1791 | f 25v | GA Den Bosch

Carel STORM van 's-GRAVESANDE notaris, gemachtigd van Cornelis Melchior van NIEUWERVAART te Dordrecht op 27.6.1795 voor notaris Francis PISTORIUS te Dordrecht verkoopt de windoliemolen op het Bolwerk aan de Boom, verkregen bij erfdeling van de goederen van wijlen zijn ouders: Jan van NIEUWERVAART en Maria van der PIJPEN op 23.1.1764 en welke molen Jan van NIEUWERVAART gekocht had op 15.5.1751 van Johannes van BOUSEL, aan Mechtelina HOMBROECK weduwe van Casparus KELDERMAN, te Dordrecht, voor fl 5650,-.
17.09.1795 | R 1791 | f 40 | GA Den Bosch

Adrianus en Herman VOGELSANG, beiden te 's-Gravenhage; Caspar VOGELSANG, te Ostende en Jan Hendrik VOGELSANG, te 's-Hertogenbosch, voor hem zelve en gemachtigd van Frederik MULDER te Delft in huwelijk hebbende Alida VOGELSANG, voor notaris Jacobus van KOETSVELD, verkopen het huis met zijn aangelag op de Breede Haven, G 59, "het Schip van Amsterdam" tussen het pand van P. van HEKESEN en het pand van W. HOPMAN en J. VERHELLOUW, aanbestorven via hun ouders, die het op 7.2.1782 gekocht hadden van Claudius Anthonius LORMIER, ontvanger der verpondingen, aan Nicolaes van HOOFT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Schiedam voor fl 1454/13/12.
09.11.1795 | R 1791 | f 63v | GA Den Bosch

Gregorius KOPPELAAR, secretaris van 's-Hertogenbosch, gemachtigd door Catharina van den HEUVEL huisvrouw van Adrianus Franciscus MULDERS te 's-Hertogenbosch, gepasseerd op 16.9.1796 voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE, verkoopt de korenwindmolen, "de Zandvlietse molen" in het Bolwerk ten Oosten van de Vughterpoort, bij erfdeling van de goederen van wijlen haar vader Nicolaas van den HEUVEL op 28.12.1793 voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE, aan Andries van der RIJDT, molenaar, voor fl 5575,-.
11.01.1796 | R 1791 | f 127 | GA Den Bosch

Dirk van THIEL, te Megen, executeur van de boedel van wijlen Maria van MIERLO weduwe van Hendrik van der KLOKKE aangesteld bij testament voor de landschrijver van Megen op 14.3.1791, verkoopt een huisje in een straatje, Achter de Mandemakers, op de Breede Haven, gekocht door Maria voorsz van Johannes Peter SIEDLER op 5.12.1785, aan Pieter TERLIE, voor fl 260,-.
22.03.1797 | R 1780 | f 307v | GA Den Bosch

Willem de ROVER, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam en Jacobus WURMONT, voerman, lenen fl 500,- van de rentmeester op de episcopale goederen van Kempenland en Oisterwijk.
24.03.1797 | R 1791 | f 262 | GA Den Bosch

De erfgenamen van wijlen Johanna Maria Catharina HIJSSEL weduwe van Johannes van HANSWIJCK, voor de helft en mr Anthonij van HANSWIJCK, hoogschout van 's-Hertogenboschj voor de rest, verkopen de windkorenmolen, "de Nieuwe steenen molen" te 's-Hertogenbosch binnen de Vughterpoort, aangekomen, deels bij testament van Johanna Maria Catharina en Antonij voorsz aangekomen bij deling van de boedel van wijlen zijn oom Anthonij van HEESWIJCK, aan Christiaan HEUVELMNS, voor fl 7350,-.
12.06.1797 | R 1791 | f 279 | GA Den Bosch

Frans KILIAN in huwelijk hebbende Wendelina VOGELVANGER en de broeders en zusters van Wendelina voorsz, erfgenamen van Maria Anna van HECK, krachtens haar testament, gepasseerd voor notaris Jan de GIER te 's-Hertogenbosch op 1.3.1765, verkopen 1/4 part in een huis met zijn aangelag, op de Breede Haven, G 27, tussen het pand van D. van den HEUVEL en het huis van G. FRANKEN, aan Hendrik VALKENBURG te 's-Hertogenbosch voor fl 110,-.
31.07.1797 | R 1780 | f 413 | GA Den Bosch

Joseph van MUNSTER, gemachtigd van Rogier van GEMERT en Wilhelmina POOLENS te Megen, voor de landschrijver te Megen op 21.8.1797, verkopen 1/4 part in een huis op de Brede Haven, tussen het pand van D. van den HEUVEL en het huis van F. FRANKEN, aangekomen uit de boedel van zijn ouders, aan Hendrik VALKENBURG te 's-Hertogenbosch, voor fl 100,-.
11.10.1797 | R 1780 | f 525 | GA Den Bosch

Johannes Wilhelmus KILIAN, ontvanger der verpondingen, verkoopt bij executie het huis "het Vosken" op de Breede Haven, G 118, tussen het huis van Louis ROE en het pakhuis van de erfgenamen DECKER, ten name van de weduwe Pieter VOSCH om daaraan de achterstal ad fl 12/10/00 te verhalen - sedert ultimo 1796, aan Simon HANEGRAAT, voor fl 890,-.
30.04.1798 | R 1781 | f 80 | GA Den Bosch

Mr Jan Reinier HOPMAN, advocaat te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Gerrit VERSPIJCK, schipper van 's-Hertogenbosch op Dordrecht, voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 9.2.1798, verkoopt huis op de Breede Haven tussen het pand van DUPLOIJET en het pand van Rut SUKKEL, gekocht van Wilhelmina SNEL weduwe van Anthonij WEIJMANS op 28.6.1782 aan Gerrit VERSPIJCK Junior voor fl 1625,-.
23.05.1798 | R 1791 | f 368v | GA Den Bosch

Mr Jan Reinier HOPMAN, advocaat te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Gerrit VERSPIJCK, schipper van 's-Hertogenbosch op Dordrecht voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 9.2.1798, verkoopt het huis "het Zwaantje" op de Breede Haven tussen het pand van bakker HEKESEN en een gangetje, gekocht van Claudius Anthonij LORMIER op 8.3.1774, aan Adriaan MAAS, beurtschipper, voor fl 1452,-.
23.05.1798 | R 1791 | f 369 | GA Den Bosch

Johannes MAGLIE, groene roede te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Cornelia BAGGERMAN huisvrouw van Teunis KAMERMANS voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 1.6.1798 verkoopt een huis op de Breede Haven, G 31, tussen het pand van de weduwe van Gijsbert van BEEST en de erve van Cornelis van den HEUVEL, gekocht van Anna van VELSEN weduwe van Willem van AKEN op 22.4.1781 aan Michiel van HEMERT voor fl 480,-.
17.07.1798 | R 1791 | f 373 | GA Den Bosch

Mechelina van HOMBROUCK weduwe van Casparus KELDERMAN, verkoopt de windolijmolen in het bolwerk aan de Boom, met huijzing, loods en toebehoeren, gekocht van Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 7.9.1795, aan Jan VERHELLOUW en Gerard Johan BISDOM, voor fl 7900,-.
25.01.1799 | R 1791 | f 389v | GA Den Bosch

Gerard Hendrik van HEMERT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam verkoopt uit naam van het voormalig schippersgilde een ligter, 50 voet land en 122 voet wijd aan Fredrik van BEEST, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Amsterdam.
01.05.1799 | R 1791 | f 396 | GA Den Bosch

Johanna Maria Geertruij ERMERS weduwe van Wilhelmus Libertus van HERCK verkoopt - krachtens testament gepasseerd 4.9.1799 voor notaris W.H. PELS, een korenwindmolen in het bolwerk bij de Hinthamerpoort, genaamd de van HERCK'S molen aan Jacob HUIJSMANS voor fl 6175,-.
16.12.1799 | R 1781 | f 422v | GA Den Bosch

De kinderen en kindskinderen van Abraham VERSTER verkopen een huis op de Breede Haven G 34 tussen Dirck van den HEUVEL en Arnold VOS aanbestorven via hun vader resp grootvader, aan Jan van de WAART voor fl 280,-.
17.02.1800 | R 1781 | f 484v | GA Den Bosch

Leendert Cornelis van de VEN, gemachtigd van mr Hendrik Bernard MARTINI, ontvanger en rentmeester generaal der Domeinen, verkoopt, wegens vier jaar achterstallige lasten, een huijsing op de Breede Haven, G 42, tussen het pand van G.H. van HEMERT en het huis van de weduwe van HOFTEN, ten name van Jacob Lammert JACOBS, aan Nicolaas van HOOFT, voor fl 1307/10/00.
22.08.1800 | R 1791 | f 440 | GA Den Bosch

Wilhelm HEIJPERTS te Mulm aan de Roer verkoopt een aak, doorgaans genoemd een koolaak, in de haven van 's-Hertogenbosch, aan Johannes van HOFTEN voor fl 400,-.
03.10.1800 | R 1791 | f 445 | GA Den Bosch

De kinderen en erfgenamen van David KLEIJNE uit zijn tweede huwelijk met Catharina Elisabeth van AANHOLT, verkopen het huis "de Vriesche Praam" op de Brede Haven, G 29 tussen R. v.d. HEUVEL en D. v.d. HEUVEL, door David gekocht op 27.11.1766 van Anthonij de Goch aan Jan Jacobus KLEIJNE, een der erfgenamen, voor fl 375,-.
05.12.1800 | R 1791 | f 450v | GA Den Bosch

Johannes van ROOSENDAEL te 's-Hertogenbosch verkoopt een huijsing bij de Tamboers Wal op de Breede Haven, tussen Evert FRANCKEN en WATRIN, gekocht van P.G. van der HORST, aan Jan NASKENS voor fl 375,-.
29.12.1800 | R 1791 | f 457v | GA Den Bosch

Wouter van den ENDEPOEL verkoopt het huis "de Hollandsche Tuijn" op de Breede Haven tussen het pand van MOSMANS en het huis van J. van BEUSEKOM, gekocht van Johan van BRUGGEN in 1789, aan Petrus Josephus van den ENDEPOEL voor fl 1877/03/12.
18.02.1801 | R 1783 | f 18v | GA Den Bosch

Johannes Libordus KLEIJNE, gemachtigd voor notaris Jean Francois MIRANDOLLE te Breda op 10.2.1801 door Jacobus Johannes KLEINE, verkoopt het huis "de Vriesche Praam" op de Breede Haven, G 29, gekocht van Jan Libordus KLEINE op 5.12.1800 aan Jan RUIJGERS, voor fl 425.
24.02.1801 | R 1783 | f 30 | GA Den Bosch

Dirk van den HEUVEL verkoopt het schip, 60 voet lang en breed 12 voet, door hem bevaren, aan Cornelis NEESKENS te Lith, voor fl 1150,-.
09.05.1801 | R 1783 | f 80v | GA Den Bosch

Pieter LOSECAAT en Johannes Wilhelmus KILIAN, executeurs van het testament van wijlen Catharina Geertruida Josephine van de VEN weduwe van Willem MOSMANS en voogden over de minderjarigen en verkopen krachtens testamentaire dispositie, gepasseerd voor notaris Adam SCHOUW op 20.10.1798 het huis op de Breede Haven "de Witvoet", G 136, tussen het pand van J. van ROOSMALEN en het huis "de drie Moriaenshoofden" en het pand "de drie Moriaenshoofden" op de Breede Haven, G 137 tussen het pand van Wouter van den ENDENPOEL en het huis "de Witvoet", door Willem MOSMANS gekocht van Hendrikus van SOMEREN op 16-11.1775 resp van Joordanis van HOOFT c.s. en qq. op 31.8.1747, aan Hendrik Christiaan KRIJN, voor fl 3419/07/08.
22.06.1801 | R 1783 | f 103v | GA Den Bosch

Zie: De drie Moriaanshoofden (136).
22.06.1801 | R 1783 | f 103v | GA Den Bosch

Jan VERHELLOUW, stadsarchitect verkoopt de helft in de windoliemolen in het bolwerk aan de Boom, gekocht van Mechelina HAMBROECK op 25.1.1799, aan mr Gerard Jan van BISDOM, die de andere helft bezit, voor fl 6075,-.
Hij geeft een hypotheek ad fl 500,-, die afgelost wordt op 15.1.1803.
14.07.1801 | R 1791 | f 488v | GA Den Bosch

Jan VERHELLOUW, stadsarchitect verkoopt de helft van de windolijmolen met huijzing, loods en erve in het bolwerk aan de Boom, gekocht van Mechelina van HOMBROECK weduwe van Casparus KELDERMAN op 25.1.1799, aan Gerard Johan BISDOM, die de andere helft bezit, voor fl 6075,-.
14.07.1801 | R 1791 | f 488v | GA Den Bosch

Frans LOTTEN verkoopt een pondschip, 56 voet lang en 12 1/2 voet breed - gekocht van Pieter van DIJK op 2.11.1793 aan Jan GIESSEN, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Gorcum voor fl 600,-.
29.08.1801 | R 1783 | f 155 | GA Den Bosch

Arnolda Johanna van DREMME weduwe van Johannes KEER, verkoopt krachtens hun mutueel testament, gepasseerd op 31.12.1795 voor notaris Johan van BRUGGEN een huis op de Breede Haven tussen P. VERSLUIJS en Adriaen HAMERSLAG - aan Jan aanbestorven via zijn vader Ruth KEER, die het gekocht had van Anselmus van WESEL op 7.6.1749, aan Roelof WEIJMANS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op 's-Gravenhage, voor fl 3456/05/00.
10.06.1802 | R 1792 | f 36 | GA Den Bosch

Jan CALFF te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Rebecca LAURENTIUS, weduwe van Hendrick CALFF voor notaris Hendrik van den PAVORT op 18.5.1801, verkoopt, krachtens hun mutueel testament, gepasseerd voor dezelfde notaris op 25.2.1801 het huis "het Meerenblad", op de Breede Haven, G 121 tussen de weduwe van J. van HAAREN en het pand van de weduwe DEKKERS, haar aangekomen via het voorsz testament, aan Jean Martijn MARCHALL voor fl 560/03/02.
24.06.1802 | R 1783 | f 327 | GA Den Bosch

Cornelis RETERING verkoopt een huisje in het straatje achter "het Princejacgt", op de Breede Haven, G 91, gekocht van Nicolaas van den HEUVEL op 14.7.1785, aan Pieter VIVEE voor fl 25,-.
01.09.1802 | R 1783 | f 405v | GA Den Bosch

Gerardus HELMOND weduwnaar van Johanna van HAAREN verkoopt een huis op de Breede Haven, G 3, tussen de erfgenamen HABRAKEN en de weduwe van LEEUWEN - zijn vrouw aanbestorven via haar moeder Christina WEIJERS weduwe van Peter van HAREN, voor 1/3 deel en de rest door koop van haar broeder Hendrikus van HAREN op 7.1.1792, aan Adrianus Franciscus MULDERS te 's-Hertogenbosch, voor fl 1375,-.
20.09.1802 | R 1792 | f 65v | GA Den Bosch

Jacob van OS verkoopt een huisje in een straatje achter "de Truijfel" op de Breede Haven, tussen de Truijffel en het pand van Wouter HOPMANS, aanbestorven via zijn vader aan Wouter HOPMANS voor fl 139/16/00.
15.10.1802 | R 1783 | f 428 | GA Den Bosch

Barta van de WIEL weduwe van Peter van HEESWIJK verkoopt - krachtens hun mutueel testament van 26.11.1793 gepasseerd de stenen koren windmolen, "de Oude Steene Molen" op het Oranje Bolwerk, door Peter gekocht voor de helft van Jan de GIER en de rest door koop van Johannes van den BOER op resp 2.6.1773 en 4.4.1791, aan Christianus HEUVELMANS, Christianus COPPENS, Johannes Cornelis CRONENBURG, Arnoldus van de REIJDT en Jacobus HUISMANS, fl 8515/10/00.
15.11.1802 | R 1792 | f 76 | GA Den Bosch

Dirck Hendrick BERGES, groeneroede, verkoopt bij executie het huis "de drie Zeildragers", op de Breede Haven, G 70, tussen "de Roode Leeuw" en een gangetje, toebehoord hebbende aan Jan de WAAL, aan Pieter van der KRAAN fl 1.350,-.
23.11.1802 | R 1783 | f 468v | GA Den Bosch

Johannes Henricus DECKERS - Dr med. te 's-Hertogenbosch, voor 1/3 deel; zijn broeder Franciscus DECKERS, te Oirschot, voor 1/3 deel; Gerardus Josephus DECKERS, gemachtigd voor notaris Jacobus Johannes Godefridus ERNST te Eindhoven op 6.11.1802 door Norbertus van HOOFF en Anthonij JANSSEN, te Eindhoven, met Franciscus voorsz momboirs over de zes onmondige kinderen van Martinus Franciscus van HOOFF bij wijlen Geertruida HEEREN, overleden te Eindhoven, voor de rest, verkopen het huis "St Pieter", beneden pakhuis en boven woning, op de Breede Haven tussen "het Vosken" en "het Mereblad", door Johannes Henricus DECKERS, Franciscus DECKERS met Wendelina DECKERS weduwe van Petrus APPELBOOM gekocht van Franciscus DECKERS op 5.6.1785 welk pand de voorsz Geertrui HEEREN aanbestorven is via haar moeder Wendelina DECKERS weduwe van Petrus APPELBOOM aan Franciscus DECKERS. Het hele pand: fl 951/08/02.
23.11.1802 | R 1792 | f 81v | GA Den Bosch

Hendrik van der VELDEN in huwelijk hebbende Peternel TONNISSE verkoopt een huis aan de Breede Haven tussen de erve van de kinderen VERSLUIS en het pand van Johan HOGEN KAMP, door Pieternel verkregen bij testament van Joseph van RIJSWIJCK en Maria van TUL, krachtens het testament gepasseerd voor notaris E. van BRUGGEN op 27.7.1767, aan Wouter HOPMANS, voor fl 625,-.
11.01.1803 | R 1792 | f 88v | GA Den Bosch

Johannes Walterus KILIAN, ontvanger der verpondingen laat het perceel aan de Breede Haven waarop vier huisjes gestaan hebben, in het Steenstraatje, dat ten name van J. de WAAL staat, door de deurwaarder Casparus BARBIE verkopen.
Koper: Johannes ZIMMERMANS, voor fl 80,-.
21.03.1803 | R 1792 | f 111v | GA Den Bosch

Philippus SCHOUTEN, groeneroede, gemachtigd van N. ROM en C. PELGROM, glasfabriqueurs te Vuuren verkoopt het schip van Pieter van DIJCK, schipper en koopman te 's-Hertogenbosch, een damloper, 61 voet land, 15 voet hol op zijn berghouten van de buitendelling tot de bovenkant van de denneboom 6 voeten - in de haven van 's-Hertogenbosch - bij executie aan Jan ROELAND voor fl 850,-.
18.04.1803 | R 1784 | f 67v | GA Den Bosch

Hendrik VALKENBURG te Uden verkoopt de helft in een huis op de Breede Haven, G 27 tussen het pand van D. van den HEUVEL en het huis van F. FRANKEN, voor 1/4 gekocht van Frans KILIAN op 31.7.1797 en voor 1/4 deel van Joseph van MUNSTER op 11.10.1797 aan Bernardus VALKENBURG voor fl 210,-.
10.05.1803 | R 1784 | f 86v | GA Den Bosch

Marcus Carolus MOLHUIJSEN te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Clasina Hendrica van AMELSFOORT op 9.5.1803 voor notaris Johan de CASSEMAJOR, verkoopt een schip aan Johan HOGENKAMP voor fl 1295,- waarvan fl 1000,- als hypotheek à 5%.
Afgelost op 13.9.1806.
12.05.1803 | R 1784 | f 90 | GA Den Bosch

Frederick van BEEST verkoopt huis op de Breede Haven, G 38, tussen zijn huis en het pand van G. ABBEMA, door codicillaire acte verworven van zijn moeder, aan Lambert BLOM voor fl 995,-.
15.06.1803 | R 1784 | f 115v | GA Den Bosch

Antonie ABBEMA en Jan SAVAERS, executeurs van de nalatenschap van Angenieta GROENENBOOM weduwe van Gerardus ABBEMA verkopen, krachtens het testament gepasseerd voor notaris Johannes de BERGH op 7.10.1801, een huis op de Breede Haven, tussen het huis van F. van BEEST en het pand van J. van WANROIJ, gekocht door Gerardus, aan Hendrikus MEELKOP, voor fl 475.
24.10.1803 | R 1792 | f 137 | GA Den Bosch

Antoni ABBEMA en Johannes SAVAERS executeurs van de boedel en nalatenschap van Angenieta GROENENBOOM weduwe van Gerardus ABBEMA, verkopen, krachtens testament van 7.10.1801 gepasseerd voor notaris Jan de BERGH, een huisje op de Breede Haven in een straatje achter "de Zwaan" of "het schip van Amsterdam" tussen J. van WANROIJ en het pand van de weduwe van Andries van DALSEN, gekocht door Gerard ABBEMA, aan Anthonie ABBEMA, voor fl 60.-.
24.10.1803 | R 1792 | f 137v | GA Den Bosch

Antoni ABBEMA en Johannes SAVAERS, executeurs van de boedel en nalatenschap van Angenieta GROENENBOOM weduwe van Gerardus ABBEMA, verkopen, krachtens het testament gepasseerd op 7.10.1801 voor notaris Jan de BERGH een huisje, G 64, op de Breede Haven in een straatje achter "de Truijfel", het Steenstraatje, tussen de wal en een pakhuis van J.A. NUIJTS, achterwaarts grenzend aan ZEEUWEN, gekocht G. ABBEMA, aan Adriaen ZEEUWEN.
24.10.1803 | R 1792 | f 137v | GA Den Bosch

Antoni ABBEMA en Jan SAVAERS, executeurs van de boedel en de nalatenschap van Angenieta GROENENBOOM weduwe van Gerardus ABBEMA verkopen krachtens het testament gepasseerd voor notaris Jan de BERGH op 7.10.1801, drie huisjes in een straatje achter "het Princejagt" of "het Wittebroodskind", tussen het pand van SCHONEUS en het huisje van PETERS, door G. ABBEMA gekocht, aan Antoni ABBEMA voor fl 150,-.
24.10.1803 | R 1792 | f 138 | GA Den Bosch

Marcus Carolus MOLHUIJSEN, gemachtigd door Adrianus van AMELSVOORT, Clasina Henrica van AMELSVOORT, Anna van AMELSVOORT weduwe van Cornelis VOS, voor notaris Johannes de CASSEMAJOR op 13.9.1803 en MOLHUIJSEN voorsz nog gemachtigd door Nicolaas en Cornelis van AMELSVOORT voor notaris Jacob SCHOLTING te Haarlem, op 30.9.1803, verkoopt een huis en gang op de Breede Haven, G 9 en G 10, tussen het pand van Gerardus van HEEMERT, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam en Nicolaas CORNÉ, aangekomen via testament van hun broeder en oom resp. Pieter van AMELSVOORT, gepasseerd voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 17.1.1803 aan van HEEMERT voorsz. voor fl 1667,-.
09.11.1803 | R 1784 | f 215 | GA Den Bosch

Petrus Josephus van OORSCHOT, koopman, gemachtigd van Maria Theresia du MESSIE weduwe van Hendrik van OORSCHOT, voor notaris Johan van BRUGGEN op 13.8.1803, erfgenaam van haar man krachtens het testament gepasseerd voor notaris Jan de GIER op 31.10.1771, verkoopt een huisje in een gangetje "achter de Mandemakers" uitkomend op de Breede Haven, tussen de verkoopster en de weduwe de VREE, aan Michiel BOUMAN, voor fl 400.-.
De koper leent fl 300,- van de verkoper, welke lening afgelost wordt op 31.1.1811 aan Matthijs van ROOIJ, in huwelijk hebbende Margo van OORSCHOTH weduwe van Hendrik van den BOGAERT.
26.01.1804 | R 1784 | f 259 | GA Den Bosch

Servaes SCHONEUS te 's-Hertogenbosch, verkoopt een huisje op de Breede Haven in een gangetje achter "het Wittebroods kind" tussen de erven van Johan KOPPELAAR en het pand van de weduwe van AKEN, achterwaarts grenzende aan de erven MOSMANS, gekocht van Johan STORM op 30.10.1775, aan Caspar d'ANVERS, voor fl 60,-.
10.02.1804 | R 1784 | f 267 | GA Den Bosch

Jacop Peter van BEUSEKOM, Anthonij Petrus van BEUSEKOM en Wilhelmus Isack van BEUSEKOM, allen te Nederhemert, verkopen het huis "de Vergulde Trueffel" op de Breede Haven, tussen het pand van Adriaan ZEEUWEN en een straatje, verkregen door afgaan van de tocht door hun vader Isaack van BEUSEKOM weduwe van Johanna Adriana DECKER op 16.3.1804, aan Joseph Nicolaes BALSEM te 's-Hertogenbosch, voor fl 1024/07/08.
16.03.1804 | R 1792 | f 173v | GA Den Bosch

Hendrik ten HOLTEN te 's-Hertogenbosch gemachtigd van Johannes ZEGEWAART te Hedel voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 31.8.1803, verkoopt een huis op de Breede Haven, G 46, tussen het huis van de weduwe van HOFTEN en het pand van Wouter BANK, gekocht van ..., aan Frederick van BEEST en Adriaen MAAS, beiden te 's-Hertogenbosch, voor fl 538/15/00.
09.04.1804 | R 1784 | f 302 | GA Den Bosch

Petrus Henricus van FENEMA, notaris, gemachtigd voor notaris Jan de BERGH op 23.11.1803 door Martinus van den HOVEN te Bokhoven, verkoopt een bijna nieuwe damschuit, groot 17 lasten, gekocht van Willem van der HEUVEN te Reek, land van Ravensteijn op 21.6.1803 voor schepenen van Ravensteijn, aan Cornelis van den HEUVEL te 's-Hertogenbosch voor fl 1370,-.
13.04.1804 | R 1784 | f 304 | GA Den Bosch

Michiel TRAXEL te Wel in de Bommelerwaard verkoopt een schip, een kaageijker, in de haven van 's-Hertogenbosch aan Petrus Josephus van OORSCHOT voor fl 400,-.
01.05.1804 | R 1792 | f 177 | GA Den Bosch

Jan van de WERT te 's-Hertogenbosch verkoopt de helft in een schip, een poen, in de haven van 's-Hertogenbosch aan Bernard van de WERT, eveneens te 's-Hertogenbosch, voor fl 200,-.
14.05.1804 | R 1784 | f 333v | GA Den Bosch

Adriaan van HOFTEN te 's-Hertogenbosch verkoopt een lichte hem deels aangekomen uit de boedel van wijlen zijn ouders en deels door koop van Pieter van HOFTEN op 9.4.1793, aan de weduwe C. NEFKENS te Groot Lith voor fl 2200,-.
03.04.1805 | R 1785 | f 42v | GA Den Bosch

Gerardus van SON en Peter ROOIJENS te 's-Hertogenbosch, momboirs over de onmondige kinderen van Nicolaas CORNÉ, door Nicolaas aangesteld voor notaris Petrus Henricus van FENEMA op 13.6.1804, verkopen het huis op de Breede Haven, G 11, tussen het pand van van Leeuwarden en de huijsing van Gerart van HEMERT, gekocht van Jan VERBEET op 2.6.1789, aan Willem van ELTEN te 's-Hertogenbosch, voor fl 572/10/00.
27.11.1804 | R 1792 | f 202 | GA Den Bosch

Johan RUIGERS, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Rotterdam is Johannes van WANROIJ, mr metselaar en koopman te 's-Hertogenbosch fl 634/02/12 schuldig voor arbeidsloon en geleverde materialen.
05.08.1805 | R 1785 | f 100 | GA Den Bosch

Leendert HOPMANS te 's-Hertogenbosch verkoopt een paviljoens kaagschuit, gekocht op 10.12.1805 voor schepenen van Ammerzoden van Joseph ZEEUWEN, aan Petrus Josephus var OORSCHOT, te 's-Hertogenbosch voor fl 1350,-.
31.12.1805 | R 1785 | f 206v | GA Den Bosch

Aart NIEUWCOOP, te Grave, in huwelijk hebbende Neeltje van den HEUVEL en Pleuntie van den HEUVEL meerderjarige dochter, verkopen het huis op de Brede Haven tussen het pand van van BREUGEL en het pand van van HANSWIJK, op hen vererfd door hun grootmoeder Pleuntie POTJES weduwe van Gijsbert van BEEST, aan Marta Hendrika van de WAL, weduwe van C. van LEEUWEN, voor fl 600,-.
31.12.1805 | R 1792 | f 258v | GA Den Bosch

De voogden over Cornelia en Maria van der EIJCK en Johan Carel David SIEGENHART in huwelijk hebbende Elisabeth van der EIJCK, verkopen het huis op de Brede Haven, G 9, tussen Abraham van DIJCK en Gerrit van HEMERT, aangekomen bij vererving van Willem van der EIJCK en Catharina van ROOSMALEN, aan Johan Carel David SIEGENHARDT.
Totale prijs: fl 1593,-.
31.12.1805 | R 1792 | f 260v | GA Den Bosch

Philippus VRIEZEKOLK, groeneroede, gemachtigd van Wilhelmi na van der HEIJDEN weduwe van Adrianus ZEEUWEN, verkoopt een schip, 64 voet lang en 16 1/2 voet wijd, aan Josephus ZEEUWEN, die een hypotheek neemt van fl 3000,-.
Afgelost op 19.2.1807.
31.12.1805 | R 1792 | f 359 | GA Den Bosch

Pieter Hector van GALEN, procureur te 's-Hertogenbosch, op 17.1.1806 door schepenen van 's-Hertogenbosch aangesteld als curator in de boedel van Peeter van HEECKESEN, verkoopt het huis, van ouds "de Olijmolen" en nu "de Prins van Oranje", tussen het pand van Adriaen MAAS en het pand van Nicolaas van HOOFT, aangekomen door afgaan van de tocht van Antonia DALMEIJER voor notaris Johan de CASSEMAJOR op 29.9.1791 en deels door koop van Johannes van DOESBURG op 19.12.1791, aan Hendrikus van den DUNGEN, voor fl 1350,-.
14.06.1806 | R 1785 | f 301 | GA Den Bosch

Adriana MANDJES weduwe van Johannes HOGENKAMP verkoopt, krachtens mutueel testament gepasseerd voor notaris Jan de GIER te 's-Hertogenbosch op 13.2.1782 een spreetschip, een damloper, bevaren door haar man, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Haarlem en door Johannes gekocht van Marcus Carolus MOLHUIJSEN op 12.5.1803, aan Johannes SNIJDERS te Rotterdam, voor fl 1500,-.
13.09.1806 | R 1972 | f 294v | GA Den Bosch

Adriana MURRAY weduwe van Rutger SUKKEL verkoopt, krachtens mutueel testament gepasseerd te 's-Hertogenbosch voor notaris Jan de GIER op 18.9.1783, een schip, bevaren door Rutger voorsz, marktschipper van 's-Hertogenbosch op 's-Gravenhage, aan Albert SUKKEL, marktschipper van 's-Gravenhage op 's-Hertogenbosch, voor fl 2000,-.
14.10.1806 | R 1792 | f 301 | GA Den Bosch

Adriana Andriola van PORTA weduwe van Joseph ZEEUWEN te 's-Hertogenbosch, verkoopt een schip, lang 64 voet, wijd 16 1/2 voet, hol 7 voet, gekocht door Joseph op 30.12.1805 van Philippus VRIESEKOLK, aan Gijsbert van BEEST te 's-Hertogenbosch, voor fl 3800,-.
19.02.1807 | R 1786 | f 35 | GA Den Bosch

Adriana MANTJES weduwe van Johannes HOGENKAMP verkoopt een gedeelte in een erf, behorende bij haar pand op de Breede Haven, doch gelegen achter de koper, aan Gerrit Hendrik van GEMERT, voor fl 150,-.
08.08.1807 | R 1792 | f 351v | GA Den Bosch

Theodora van BERCKEL weduwe van Godefridus van AMELSVOORT te 's-Hertogenbosch cedeert de tocht in een pakhuis met kamers daarboven en een woning daarachter op de Brede Haven, G 131, tussen het huis van BEUZEKOM en het pand van F. HABRAKEN, aan haar kinderen: Johanna in huwelijk hebbende Adrianus van de WETERING te 's-Hertogenbosch, Quirinus, te Alem, Godefridus te Alem, Theodora huisvrouw van Philip SWILDENS en Catharina en Michiel beiden te Rotterdam.
04.01.1808 | R 1794 | f 1 | GA Den Bosch

Adrianus van de WETERING, in huwelijk hebbende Johanna van AMELSVOORT, te 's-Hertogenbosch, Quirinus van AMELSVOORT te 's-Hertogenbosch, Godefridus van AMELSVOORT te Alem, voor henzelven en voor Philip SWILDENS in huwelijk hebbende hun zuster Theodora van AMELSVOORT en Theodora van BERCKEL weduwe van Godefridus van AMELSVOORT in naam van haar kinderen Catharina en Michiel te Rotterdam, gemachtigd voor notaris Isaac VALENTON te Rotterdam op 28.11.1801, verkopen een pakhuis met kamers daar boven en een woning daarachter, op de Breede Haven, G 131, tussen het pand van van BEUZEKOM en het huis van F. HABRAKEN, verkregen door afgaan der tocht door hun moeder op 4.1.1808, aan Nicolaes SPINEAUX, mr steenhouwer, voor fl 1500,-.
04.01.1808 | R 1794 | f 1v | GA Den Bosch

Gijsbert de ROVER te 's-Hertogenbosch verkoopt het huis: het Haarlems Schip op de Brede Haven, aanbestorven via zijn vader Jan de ROVER, tussen W. BANK en Jan KERKHOFF, aan Eijmert BOUMAN, voor fl 1800,-.
13.01.1808 | R 1794 | f 6 | GA Den Bosch

Pieter Hester van GALEN, procureur, geauthoriseerd bij schepenen op 27.10.1807, curator van de verhandligte boedel van Engel van den BERG, verkoopt een aak met twee masten, 100 voet land, breed 15 voet, hol 5 voet 4 duim met schover zeil, topzeil, fok, 4 ankers twee haken etc. aan Willem HUBERT, fl 600,-.
02.04.1808 | R 1794 | f 20v | GA Den Bosch

Clara STERK weduwe van Johannes van HOFTEN te 's-Hertogenosch verkoopt het huis "de Vergulde Engel" op de Breede Haven, G 47, op haar vererfd ter tochte en haar twee kinderen ten erfrechte, via haar broeder Gooswinus STERK en daarna via haar man Jan van HOFTEN, aan Hendrikus MEULENSTEEN, voor fl 900,-.
27.04.1808 | R 1794 | f 28 | GA Den Bosch

Leonardus Franciscus, Petronella Maria en Agnes Maria in huwelijk hebbende Wilhelmus Josephus SPENS, raad en vroedschap van 's-Hertogenbosch verkopen een huis met zijn aangelag, op de Breede Haven, G 2, aanbestorven via hun vader Thomas HABRAKEN en door hem gekocht op 15.7.1766 van Maria Magdalena IJSANGRIN weduwe van Hendrik HOEFNAGELS, tussen het pand van A.F. MULDERS en het pand van W. HUBERT Sr, aan Jacobus ZEEUWEN, te 's-Hertogenbosch, voor fl 1300,-.
04.06.1808 | R 1786 | f 259 | GA Den Bosch

Bernardus VALKENBURG, schout van Maren, Alem en Kessel, te Kessel, voor 3/4 deel; Hendrikus HABRAKEN vader en voogd over zijn onmondige kinderen bij wijlen Maria van VALKENBURG, voor 1/8 deel en Antoni BOLSIUS, notaris te 's-Hertogenbosch, gemachtigd voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE op 2.3.1808 door Justinus VALKENBURG op 2.3.1808, voor 1/8 deel verkopen het huis met zijn aangelag op de Breede Haven, G 27/VG 29 tussen E. FRANKEN en Jan ALSTEEDE door Bernard gekocht voor de helft van zijn vader op 10.5.1803, voor 1/8 door afgang van de tocht door zijn vader op 17.9.1803 en voor 1/8 deel uit de nalatenschap van zijn broeeer Hubertus VALKENBURG, krachtens diens testament gepasseerd op 17.9.1803 voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE en de andere erfgenamen aangekomen via hun grootouders, resp ouder, door het overlijden van Hendrik VALKENBURG onlangs en welke nalatenschap hun toebehoort, krachtens permissiebillet, gepasseerd te Uden op 1.3.1808, aan Paulus van WAMEL, voor fl 470,-.
25.07.1808 | R 1794 | f 66 | GA Den Bosch

Adrianus Franciscus MULDERS, vroedschap van 's-Hertogenbosch verkoopt het huis G3 VG 7 tussen de erfgenamen HABRAKEN en de weduwe LEEUWEN, tijdens zijn huwelijk met wijlen Catharina Maria Josephus van de HEUVEL gekocht van Gerardus HELMOND op 20.9.1802 en hem aangekomen krachtens hun mutuele testament gepasseerd voor notaris Carel STORM van 's-GRAVESANDE, aan Jurrie RUIJGERS, stadskraankind voor fl 900,-.
02.08.1808 | R 1794 | f 116 | GA Den Bosch

Johannes ALSTEDE mr Verwer in huwelijk hebbende Pleuntie van den HEUVEL, verkoopt het huis op de Breede Haven, G 28, tussen het pand van van WAMEL en het huis van Jan RUIJGERS, aangekomen bij erfdeling van de goederen van zijn vrouwen vader, Derk van den HEUVEL tegen zijn zwager Aart NIEUWKOOP voor notaris Jan de BERGH op 21.8.1806 aan Cornelis REUSELAAR, mr kleermaker, voor fl 600,- die tevens fl 600,- leent.
31.08.1808 | R 1794 | f 446 | GA Den Bosch

Anna SCHERMERS weduwe van Antoni ABBEMA te 's-Hertogenbosch verkoopt, krachtens testament van 31.10.1803 voor notaris Jan de BERGH op 31.10.1803 een huijsing VG 55, VG 56, op de Breede Haven in een straatje achter "de Zwaan" of "het schip van Amsterdam" tussen J. van Maren en de weduwe A. van DALSUM, door Antoni gekocht op 24.10.1803 aan Hendrikus van den DUNGEN, mr bakker.
26.11.1808 | R 1794 | f 240 | GA Den Bosch

Abraham van DIJK, schippersknecht te 's-Hertogenbosch leent 500 gld van Olimpa Wilhelmina KNOOP met als onderpand zijn huis, G 6, op de Breede Haven.
03.06.1809 | R 1795 | f 131 | GA Den Bosch

Andreas van LEEUWAARDEN te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van zijn zuster Antonetta van LEEUWAARDEN voor notaris Johan van BRUGGEN op 27.6.1793, verkoopt het huis op de Breede Haven, G 12/VG 15, tussen het pand van de weduwe HOGERKAMP en het pand van W. van ELTEN, aangekomen bij onderhandse deling van de goederen van hun ouders, aan Dirk MANTJES te 's-Hertogenbosch, voor fl 350,-.
19.06.1809 | R 1787 | f 65 | GA Den Bosch

Everardus FRANCKEN te 's-Hertogenbosch verkoopt het huis op de Breede Haven, G 26, tussen het pand van de koper en het pand van de gebroeders van WAMEL, gekocht van Johannes Christianus HOFMANS op 16.10.1783 aan Johannes VOSKENS voor fl 316.
20.10.1809 | R 1787 | f 149 | GA Den Bosch

Philippus SCHOUTEN, groene roede gemachtigd door Willem WARTENBERG, executeur testamentaire van het testament van W. van ERP, RK Pastor te Vught, verkoopt het pand, "de gekroonde Valk" op de Brede Haven, oorspronkelijk toebehoord hebbende aan Anthonie UDO, aan Bartholomeus van WAMEL.
30.12.1809 | R 1795 | f 413 | GA Den Bosch

Philippus SCHOUTEN, groene roede van 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Willem WARTENBERG te 's-Hertogenbosch, executeur testamentair in de boedel en nalatenschap van wijlen Heer W. van ERP Rooms priester en pastoor te Vught verkoopt een huis en kamer daarachter, G 96 en G 98, "de Gecroonde Hoop" tussen Louis van ROE en het pand van de weduwe van AMELSVOORT, achter grenzende aan het huis van Louis van ROE en toebehoord hebbende Anthoni UDO, aan Bartholomeus van WAMEL, voor fl 630.
30.12.1809 | R 1795 | f 413 | GA Den Bosch

Philippus SCHOUTEN, groenroede te 's-Hertogenbosch, gemachtigd van Jan de BERGH, secretaris van 's-Hertogenbosch administrateur van met fidei commis bezwaarde erfportie van wijlen Govardus ABBEMA verkoopt hij ten laste van Adriana Clara MURRAIJ weduwe van Rut SUKKEL te 's-Hertogenbosch, het huis VG 22 tussen G. VERSPIECK en J. van KEULEN aan Gerrit van der GARDEN voor fl 1700,- om achterstallige verponding aan te verhalen.
31.12.1809 | R 1795 | f 407 | GA Den Bosch

Pieter TERLIE, verwer en glazenmaker te 's-Hertogenbosch verkoopt een huisje in een straatje achter de Mandemakers tussen de Wal en het pand van de weduwe VERBEECK, VG 53, aan Eijmert BOUMAN, koopman te 's-Hertogenbosch voor fl 295,-.
20.08.1810 | R 3321 | f ? | GA Den Bosch

Johannes DIJKMANS, mr koperslager, curator over Dominicus du PLOIJET verkoopt het huis VG 24 tussen het pand van G. VERSPIECK Jr en de opgang naar Aert TAMBOERSWAL, aanbestorven, via Johannes Josephus du PLOIJET, aan Adriaan van der KALLEN ten behoeve van Bartholomeus van WAMEL te 's-Hertogenbosch voor fl 521 gulden.
20.11.1810 | R 3321 | f ? | GA Den Bosch

Louis de ROE verkoopt "het Gulden Kartouw" tussen "het Voske" en het pand van juffrouw de HART aan Thomas RUIJSCH te 's-Hertogenbosch, voor fl 935,-.
31.12.1810 | R 3321 | f ? | GA Den Bosch

Louis de ROE verkoopt het pand, VG 95 (= G 109?) in een straatje achter de Kromme Elleboog aan Bartholomeus van WAMEL, voor fl 515,-.
31.12.1810 | R 3321 | f ? | GA Den Bosch

Wouterke van ZELST weduwe van van BAARDWIJCK te 's-Hertogenbosch verkoopt het pand G 107 in de Kromme Elleboog tussen de koper en het verkochte, aan Paulus van WAMEL voor fl 80.-. Wouterke verkoopt het pand G 108, tussen het pand G 107 en de stadswal aan Paulus van WAMEL te 's-Hertogenbosch, voor fl 74.-
31.12.1810 | R 3321 | f ? | GA Den Bosch

Dingena Helena en Helena Michelina dochters van wijlen Jan van WANROIJ, mr metselaar te 's-Hertogenbosch, executrices van zijn inboedel, verkopen een huisje en een pakhuis achter "de Prins van Oranje", aan Hendricus van den DUNGEN voor fl 195,-.
31.12.1810 | R 3322 | f ? | GA Den Bosch

Dingena Helena van WANROIJ en Helena Mechelena van WANROOIJ, te 's-Hertogenbosch, dochters van wijlen Jan van WANROOIJ, mr metselaar te 's-Hertogenbosch, executeurs van zijn boedel, verkopen "het Vries Turfschip", pakhuis en woning, G 36, VG 35 en VG 38, tussen het pand van Gerardus ABBEMA en de woning van Arnoldus VOS, aan Jacobus ACHENBACH, te Utrecht en Johannes Petrus van WANROOIJ te 's-Hertogenbosch, voor fl 1000,-.
31.12.1810 | R 3322 | f ? | GA Den Bosch

Dingena Helena van WANROIJ, Helena Mechelina van WANROIJ te 's-Hertogenbosch dochters van wijlen Jan van WANROIJ mr metselaar te 's-Hertogenbosch executeurs van zijn boedel, verkopen een kamer achter "het schip van Amsterdam" aan Johannes Philippus ZIMMERMANS, voor fl 105,-.
31.12.1810 | R 3322 | f ? | GA Den Bosch