Leget

Ontstaan en ontwikkeling van borg- of ontlastbrieven

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

161
162
163
164
165
166
167
Noten
1.Indemniteit schadeloosstelling.
2.Urbanisatie verstedelijking.
3.Armen van Christus.
4.Kuttner, E.: Het Hongerjaar 1566. E.M. Querido U.M. (Amsterdam 1964, ?e druk).
5.Diversche ende verscheijde geboden, ordonantien en statuten bij den Heeren Schoutet, scepenen ende de drie leden deser stadt van 's Hartogenbossche In langhe voirleden Jairen gemant, gezaempt ende geordineert en bezundere In den Jaire XV dertich in register oft libelle gestelt en gescreven ende voirts van Jairen tot Jairen gerenoveert ende gepubliceert als hier nae volghet. A 245 f 35, 2e stuk, G.A. 's-Hertogenbosch.
6.Kappelhof, T.: Armenzorg in Den Bosch. De negen Blokken 1350-'1810. Matrijs (Utrecht 1983).
7.A 245 f XL verso, G.A. 's-Hertogenbosch.
8.Groot Flacaetboek V, (G.A. 's-Hertogenbosch)
9.Groot Flacaet-boek V f 907.
10.Groot Placaetboek V f 677.
11.Groot Flacaetboek II f 2823.
12.Groot Flacaetboek II f 3135.
13.Groot Flacaetboek III f 1420.
14.Groot Flacaetboek V f 1274.
15.Groot Flacaetboek VII f 707.
16.De oorlog waarvan hier sprake is, is de Oostenrijkse Successie oorlog (1740 - 1748). Hierin betwistten Frankrijk en Pruisen de rechten van Maria Theresia op de Oostenrijkse landen. Deze oorlog eindigde met de vrede van Aken.
17.Groot Flacaetboek VI f 498.
18.Groot Placaetboek VI f 508.
19.Groot Placaetboek VI f 660.
20.Groot Placaetboek VII f 758.
21.Oud Administratief Archief Asten XXVI/121, Streekarchief Feelland, Deurne.
22.O.R.A. Dinther R 18, R.A. 's-Hertogenbosch.
23.Hier gaat het om afgedankte soldaten na de negenjarige oorlog: 1688-1697 (Vrede van Rijswijk). De Franse troepen hielden jaarlijks veldtochten.
24.In de regio Bergen op Zoom, waar de strijd hevig heeft gewoed tijdens de Oostenrijkse Sucessie oorlog, verkeerde een aantal civiele vluchtelingen in een moeilijk parket. Zij waren langer verdreven van huis en hof dan één jaar en zes weken. Zij konden in de plaats waarheen ze gevlucht waren, geen borgbrief van hun plaats van herkomst overleggen, terwijl hun oorspronkelijke woonplaats hen niet langer behoefde te erkennen als ingezetenen. (Vriendelijke mededeling van Mr. L. Lieuwes, Rijswijk Z.H.)
25.Groot Placaetboek VI f 482.
26.Groot Placaetboek VI f 488. Hierbij valt op te merken dat deze bepaling steeds vermeld wordt als de resolutie van 7-9-1731.
27.Groot Flacaetboek VI f 498.
28.Oud Administratief Archief Asten XXVI/122, Streekarchief Feelland, Deurne.
29.Daar slechts voor de helft van de kinderen een cautie gesteld wordt, betekent dit dat de vrouw van Jan van Riet niet uit Asten geboortig is. De herkomstplaats van de vrouw dient de vrouw en de helft van de kinderen te ondersteunen.
30.Groot Placaetboek IX f 259.
31.Schepenen, oppermomboiren van de H. Geesttafel, verstrekken vertrekkende personen het afschrift van een borgbrief, waarvan de minuut opgenomen is in het schepenprotocol (Uitgaande borgbrief). In de plaats van vestiging wordt het afschrift van de borg-brief ingeleverd bij schout en schepenen en bewaard in "de komme der gemeente". Deze borgbrieven (Ingeleverde borgbrieven) kan men tegenwoordig terug vinden in het Oud Administratief Archief van de gemeente. Borgbrieven zijn verzameld en uitgegeven in de vorm van monografieën of afgedrukt in historisch-genealogische tijdschriften (o.m. G.T.O.B. en Merlet, Land van Cuijk)
32.Tol=Grote zwijgende Brabantse Landtol. Zie: Kappelhof, Dr. A.C.M.: De belastingheffing in de Meijerij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730). Stichting Zuid-Nederlands Historisch Contact, Deel LXIX, Tilburg 1986.
33.In het Oud Administratief Archief van de stad 's-Hertogenbosch bevinden zich onder Nr C, 30 cauties
.voor personen uit Frankrijk die zich te 's-Hertogenbosch vestigden (1790 - 1795). In andere plaatsen treffen we in het protocol van schepenen ook cauties aan van personen, b.v. te Baarle-Nassau, die ter plaatse in ondertrouw gingen, maar geen borgbrief van hun plaats van herkomst (Zuidelijke Nederlanden) konden overleggen, omdat aldaar het afgeven van borgbrieven afgeschaft was. Zie: o.m. Leget-Kuijlen, F.L. & Leget, J.N.: Borgbrieven en testamenten in het schepenprotocol van Baarle-nassau (Oss 1987).
34.O.R.A. Moergestel R 306 f 44v, R.A. 's-Hertogenbosch.
35.O.R.A. Moergestel R 306 f 77v, R.A. 's-Hertogenbosch.
36.Oudenbosch wordt ook vermeld als Bairlenbossche.
37.Verhaeghen, ook aangeduid als: Haeghenaer.
38.Bruning, M.M.B.Ph.: Inventaris oud-rechterlijk archief van Moergestel, blz. 32 nr 679 ('s-Hertogenbosch 1974).
39.Staatsblad nr 40 (1818).
40.K.B. nr 132 (2-7-1826).
41.K.B. nr 174 (4-11-1830)
42.Staatsblad nr 40 (1848).
43.Correspondentie B&W. Nieuw Administratief Archief, agenda nr 669 (1848), G.A. 's-Hertogenbosch.
44.Administratief Gezag Koning en Gedeputeerde Staten.
45.Verklaringen van het Domicilie van Onderhoud treft men aan in de archieven van de gemeentelijke armbesturen. Voor 's-Hertogenbosch: Archief van de Godshuizen.
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 3 (1988) 161-168