Leget

Het Bosch' protocol tussen 1500 en 1700

door J.N. Leget

94
Noten
1.Drs. Geertrui van Synghel, Het Bosch' protocol, een praktische handleiding. Uitgave Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening en Stadsarchief 's-Hertogenbosch. Werken met Brabantse bronnen 2, 's-Hertogenbosch 1993. Eerdere publikaties zijn: Dr. M.H.M. Spierings, Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400, Uitgave Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, LIX, Tilburg 1984; Drs. C.G.M. Smit, Latijnse akten uit het Bossche protocol, een paleografische inleiding, eigen uitgave 1991; Drs. C.G.M. Smit, Middeleeuws Latijn, grammatica voor beginners met oefeningen, eigen uitgave 1992.
2.Men vindt dan familieleden die goederen verkopen of kopen op enkele data die dicht bij elkaar liggen of samenvallen.
3.De nummers 1841 t/m 1857 bestaan vrijwel uitsluitend uit erfdelingen.
4.In nr. 1393 van het Bosch' protocol zijn vanaf folio 228 nagenoeg alleen erfdelingen vermeld.
5.Uit de nummers 1550 t/m 1650 zijn de erfdelingen en approbatie van erfdelingen (1638-1709) verzameld en in regestvorm weergegeven.
6.Het betreft de delen 1922 t/m 1927 (15541808).
7.Oorspronkelijk was het aantal momboirs vier: twee van vaderszijde en twee van de kant van de moeder.
8.Nrs. 1810 t/m 1817 (1419-1753), resp. nrs. 1818 t/m 1840 (1565-1752).
9.De registers van de erfdelingen zijn in regestvorm verschenen, evenals het eerste deel van de momboirregisters. Deze uitgaven zijn ter inzage in het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch en in de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.
10.Omstreeks 1670 is het schepenprotocol gesplitst in twee reeksen: de ene reeks omvat transportakten, veelvuldig gekoppeld aan hypotheekakten en schepengeloften, d.w.z. leningen die door schepenen aangegaan zijn. De andere reeks bestaat uit "allerhande akten". Deze registers worden, behalve met hun nummer uit de reguliere reeks, aangeduid met "de testamentis". Afhankelijk van de schepenbank zal deze splitsing vroeger of later plaatsgevonden hebben. In Den Bosch vond dit op 1 maart 1685 plaats.
11.Den Dungen zelf had geen schepenbank!
12.L. van Minderhout, Zes eeuwen Den Dungen, een studie van de geschiedenis van de Dungense huizen, Uitgave Drukkerij van Gerwen, Den Dungen 1976. L. van Minderhout, Genealogie van Den Dungen, deel 1 en II, Uitgave Drukkerij van Gerwen, Den Dungen 1991.
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 9 (1994) 94