Leget

's-Hertogenbosch aan het einde van de 19e eeuw

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

141
142
Noten
1.Aanvulling oud-archief politie, nr. 6 folio 141, G.A. 's-Hertogenbosch. Bij zijn conduitestaat is later bijgeschreven: heeft f 28,== ontvangen.
2.De commissaris van politie te 's-Hertogenbosch beheert dit fonds. Ee gelden zijn op een spaarbankboekje bij de spaarbank te 's-Hertogenbosch gestort. Het saldo bedraagt in 1885 f 200,04.
3.Jan Franciscus Henderson, wiens vader uit Breda kwam, is te 's-Hertogenbosch geboren op 22-12-1822 en aldaar overleden 16-8-1887. Hij woonde in de Diepstraat en was toen schoenmaker. Hij trouwt te 's-Hertogenbosch 4-11-1854 met Petronella Adriana Bouwels, geboren aldaar 18-5-1821, overleden 's-Hertogenbosch 17-4-1887. Dit echtpaar was kinderloos.
4.Ingekomen stukken 1885, agenda 420 en 424, G.A. 's-Hertogenbosch.
5.Ingekomen stukken 1885 agenda 521.
6.Wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en de beteugeling van openbare dronkenschap (Staatsblad 1881, nr. 97).
7.Op grond van art. 22 en 23 van deze wet: hij is de laatste twee jaar meer dan tweemaal onherroepelijk veroordeeld, de vergunning wordt dan geweigerd.
8.Ingekomen stukken 1885 agenda 521.
9.Idem agenda 651.
10.Of Hendriks in beroep is gegaan kon uit de aanwezige stukken niet vastgesteld worden.
11.Ingekomen stukken 1885 agenda 667.
12.De wet van 2-6-1875: regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen die gevaar, hinder of schade kunnen opleveren, bepaalt dat voor een inrichting die vier jaar heeft stilgestaan, een nieuwe vergunning aangevraagd moet worden.
13.Ingekomen stukken 1885 agenda 750.
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 6 (1991) 141-142