afb.

Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen

's-Hertogenbosch 31 januari 1852 - 's-Hertogenbosch 2 mei 1929

Rechter in de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch 1898, jagermeester en kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin, Arrondissements-Schoolopziener te 's-Hertogenbosch, lid van de Provinciale Staten van Noord Brabant 1898, raadsheer in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1904, voorzitter van den Voogdijraad te 's-Hertogenbosch 1905, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1908-1929, lid van de Ridderschap van Noord-Brabant, voorzitter van den Raad van Beroep van de personeele belasting 1913, voorzitter van den Raad van Beroep van de Directe belastingen 1915, president der Commissie van Toezicht op het middelbaar onderwijs, curator van het Gymnasium te 's-Hertogenbosch, adviseur der Nederlandsche Bank, bestuurslid van de Koninklijke School van Beeldende Kunsten en van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, agent Consulair van Frankrijk, ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, officier der Orde van de Academie de France.
E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) CIV
 
Duijvendak

Jhr. Mr. Franciscus Xavierus Arnoldus Verheijen

's-Hertogenbosch 31 januari 1852 - 's-Hertogenbosch 2 mei 1929

359
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 359
 
Genealogie
 
Wildeman

Jhr. Mr. Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 100
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 283; Bijlage 18, 131-133, 136-137, 141, 143, 145, 147, 202, 215, 219, 225

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 359

Nederland's Adelsboek (1927) 340-341; (1931) 365-366; (1935) 366-367; (1936) 502; (1937) 434; (1938) 531; (1939) 373-374, 555; (1940) 623; (1953) 37, 38-39; (1959) 179-180; (1965) 183-184; (1971) 185-186; (1980) 155; (1987) 161

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 147

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) CIV

n: vermelding in een voetnoot