Abdias Velingius (zoon van Wilhelmus)

Groningen 21 augustus 1721 - 15 oktober 1803

 
Functies
21-06-1744 predikant Benthuizen
17-09-1747 predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1749) afgezet 1750
00-00-1750 predikant Kleef (Kleef) 1750 tot 1757
00-00-1757 predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar)
09-12-1759 predikant Heusden
09-01-1763 predikant Bergen op Zoom
00-00-1796 emeritus
 
Lieburg

Abdias Velingius

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1747-1750, 1757-1759
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Sassen

35. Abdias Velingius

Groningen 21 augustus 1721 - Berlicum (N.B.) 1803
275
276
277
278
279
280
281
282
283
Literatuur
A.F.O. van Sasse van Ysselt, Een fraaie professor, Tax., XXIII (1916) 150-152; C. de Witt, Beredeneert Vertoog wat van eene clandestine verloovinge en huwelyks voltrekkinge buiten's lants en buiten kennisse der ouderen te oordelen zy, en hoe billyk daartegen de kerkelijke censuur, ter weeringe van dusdaanig eene ergernisse, geoeffent werde, Briefs-wyze voorgestelt (Amsterdam 1748); Cl. Keuchenius, Berigt en verantwoording, waarin onder andere uit een brief van de Eerw Theologische Faculteit te Franeker getoont wordt, waarom en op wat grondt hij agter het Tielbladt van zyn werkje genaamt Kenophoonia Velingius heeft laten drukken, zooals daar te zien is (Breda 1749); Cl. Keuchenius, Kenophoonia Velingiana, of het ijdel roepen van Abdias Velingius... predikant tot 's-Hertogenbosch, voorgestelt in een vertoog waar in getoont word, dat zeer ongegrond zijn aale bezwaarnissen welke Velingius tegen 't boekje van C. de Wiott (getituleert Beredeneert Vertoog...) heeft kunnen goedvinden aan 't eerw. classis van 's-Hertogenbosch den 8 October 1748 over te geven (A'dam 1749); DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 154-156; De Wapenheraut, VI (1902) 153; GLASIUS, Godgeleerd Nederland, biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden ('s-Hertogenbosch 1851-1856) III 481-482; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 30-32; M.G. Wildeman, Het doop- en trouwboek der Ned. Herv. Gemeente van Berlicum (N.B.) (1755-1813); NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) III 1278-1279; Notulen Ned. Herv. Kerkeraad, Stadsarchief, 's-Hert.; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem 1852) XIX 78-79; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 219; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 95; W. Rotscheidt, Nederlandsche studenten aan Duitsche universiteiten en andere inrichtingen van Hoger Onderwijs, Ned. L., XLIV (1926) 307.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 275-284
 
Artikelen
1949

Van Alphen

Abdias Velingius
In 1794 garnizoenspredikant te Kleef
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
1969

F.L.R. Sassen

Abdias Velingius
Groningen 21 augustus 1721 - Berlicum (NB) 1803
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 275
 
2000

Marcel Jansen

Biografie : Abdias Velingius, 1721-1803 : 'Een clandestijne huwelijx velooving'
Bossche Bladen 4 (2000) 137-138
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) VII, IX, XIII, 26, 127, 133, 134, 145, 147, 154, 155, 156, 264

A. van Sasse van Ysselt, 'Een fraaie professor' in: Taxandria (1916) 150-152

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 238, 250, 253, 267, 268, 275-284, 287, 290, 310, 311

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 127

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 265

n: vermelding in een voetnoot