Hermanus Gideon Clemens

Groningen 20 augustus 1701 - 's-Hertogenbosch 3 februari 1772

 
Functies
02-09-1725 predikant Ter Aa
21-09-1727 predikant Tholen
18-05-1738 predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar)
 
Lieburg

Hermanus Gideon Clemens

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1738-1772
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Sassen

31. Herman Gideon Clemens

Groningen 20 augustus 1701 - 's-Hertogenbosch 3 februari 1772
263
264
265
Literatuur
Boekzaal, XCVI (mei 1763), 633-634; CII (maart 1766), 319-320; CXV (maart 1772) 337-339; BWPG II 80-82; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 150, 157, 158; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 27-28; HEZENMANS, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798 ('s-Hertogenbosch 1899) 389, 393; J. v. H(eurn), Treurdicht op het smertelyk overlyden van den Hoogeerwaarden en zeer Geleerden Heer H.G. Clemens, in leeven zeer geacht en getrouw leeraar in de Gemeente Jesu Christi te 's-Hertogenbosch, en Hoogleraar in de heilige godgeleerdheid, aldaar Godzalig in den Heere ontslapen op den derden februarij 1772, 's-Hert., 1772; J.A. de Chalmot Biographisch Woordenboek der Nederlanden, A'dam, 1798, VI, 346; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) I 605; SEPP, Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16de en 17de eeuw (Leiden 1873-1874) II 116; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) III 422-424; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 302-303; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 47 n.l.; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 89; W. Meindersma, Het Bossche geschil in de achttiende eeuw over de rechtvaardigmaking, Stemmen v. Waarheid en Vrede, XLVII (1910) 1081-1096; YPEIJ / DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (Breda 1819-1827) III 496-497.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 263-266
 
Artikelen
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1969

F.L.R. Sassen

Herman Gideon Clemens
Groningen 20 augustus 1701 - 's-Hertogenbosch 3 februari 1772
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 263
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 150, 157, 158, 264

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 244, 256, 263-266, 290, 291, 293, 296, 298, 313

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 127

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 265, 266, 271, 279, 296, 348

n: vermelding in een voetnoot