afb. A.F.A.M. Wetzer, 26 mei 2009

De Jonas

Verwersstraat 15

Mosmans

Verwerstraat

68
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 68-69
Rijksmonument

Verwersstraat 15

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

De Jonas

187
188
189
190
191
Noten
1.Zijn naam wordt ook wel gespeld Heeren; blijkens eene Bossche Schepenakte van 1537 (Reg. no 152 f. 44) was zijn broeder mr. Albert Heer.
2.Blijkens de voormelde Schepenakte van 1537 was Goossen Heer pellifex van zijn ambacht en zoon van Henrick.
3.Prosp. Cuijpers t.a.p. blz. 309 en 558: Taxsmdria in. 154 en VII p. 90.
4.In eene Bossche Schepenakte van 1622 (Reg. no. 359 f. 46 vso) staat van hem vermeld, dat hij toen woonde in het klooster der Predikheeren te den Bosch, ende dat hij aldaer gecleedt maer noch nyet ge professyt en was.
5.Zij was de dochter van mr. Gerard van Nuenen, secretaris van Tilburg en Goirle en Jacomina van Haubraecken.
6.Hunne kinderen waren: Johanna, Maria en Basilius de Buissonet.
7.Zijne kinderen waren: mr. Theodoor, advocaat, die huwde met Geertruy van Hedel; Elisabeth, echtgenoote van Godefroy Schoneus, (wier kinderen zullen geweest zijn mr. Adriaan Schoneus, advocaat te den Bosch en Maria Schoneus, huisvrouw van Francis van Gemert); Maria, huisvrouw van den luitenant Johan Rogman en Allegonda Bruyninx.
8.Hunne andere zonen waren Gerardus en Carolus de Lelye.
9.Zij was de dochter van Gerardus de Lelye; haar broeder Pero was onnoozel (Zie Reg. no. 536 f. 31 en vlgd).
10.N.l. die van het huis genaamd de Engel.
11.Of deze opgave juist is, kon ik niet controleeren.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 187-191
Adresboeken
Verwersstraat 15
M 1313

1566Geeraert van Diepenbeeck
Wijk ? (????)
1832wed. Francis Wilhelmus Loutermans (rentenierster)(eigenaar)
Verwerstraat A 346 (????)
1865J.L.E. Cordeweener (lintfabrijkant) - W.J.E. Cordeweener (koopman in manufact.)
1875baron R.A.L.J. Gansneb gen. Tengnagel (1e luit 2e regement hussaren)
Ververstraat A 351 (1880)
1881A.C. Broekman (O. eerst aanwezend ingenieur der staatsspoorwegen)
1908A.K.C. Suijling (bouwkundige) - F.J. Suijling (architect)
Verwersstraat 15 (1909)
1910A.K.C. Suijling (bouwkundige) - F.J. Suijling (architect)
1928Electra - H. Krans - Th. Krans
1943G. de Lange (kantoorbediende)
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 200

n: vermelding in een voetnoot