afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Snellestraat 49-51

De Geweldiger of De Gans

Bouwhistorie

'De Geweldiger' of 'De Gans'

Snellestraat 49-51

444
Literatuur
VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 194-200.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 444
Rijksmonument

Snellestraat 49-51

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het Geweldiger of de Gans

194
195
196
197
198
199
200
Noten
1.Van Heurn Historie III p. 408.
2.Deze stal en de sub 5-9 vermelde huizen waren het eenige wat van het Minderbroedersklooster was overgebleven; zij werden in 1708 (Reg. no. 521 f. 117 en 118) wegens wanbetaling van belasting in zes koopen gerechtelijk verkocht en toen omschreven als: het vervallene magasijn ofte stallingen, gestaen aan de Minderbroedersstraat neffens de voors. Minderbroedersstraat ex uno en het erf van Dirck Ruysch ex alio, strekkende voor van de Nieuwstraat tot op huysen erve, toebehoorende den heer van Wassenberg; zij waren in 1710 zoo bouwvallig, dat de Regeering der stad aan zijne eigenaren gelastte ze af te breken ; op het erf daarvan zijn toen een pakhuis (thans genummerd Doode Nieuwstraat 21 en 23) en huizen gezet (van Heurn Historie III blz. 408).
3.Dit magazijn, dat nog altijd bestaat, heeft in den gevel het jaartal 1644 en is thans genummerd Doode Nieuwstraat 12.
4.Dit huis is thans genummerd Kruisstraat 1.
5.Zij stierf in 1665.
6.Johannes Lemnius als man van Ariaantje van Vechel, dochter van Felix Adriaanszn en Jenneken van der Donck, en Johannes van Empel als man van Antonetta van Vechel, dochter alsvoren, verkoopen 18 Augustus 1700 (Reg. n° 513 f. 348) het huis St. Joris in de St. Antoniestraat te den Bosch.
7.Hij was de zoon van Andries van Kessel en Catharina de Bruyn gezegd van Aalst, welke echtelieden begraven liggen in de Protestantsche kerk te Vught onder eene grafzerk, waarop het wapen van van Kessel (het ruitenkruisj uitgebeiteld is; zij hadden behalve Anthony nog een zoon dr. Theodorus van Kessel, binnnenburgemeester van Antwerpen, wiens afstammelingen in de Zuidelijke Nederlandeninden adelstand erkend werden.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 194-200
Artikelen
1988

Redactie

Snellestraat 49
Op verdiepingsniveau van dit langspand is de ontpleisterde zware binnenmuur gedocumenteerd met behulp van de veldpantograph. Alhoewel deze tot dusver werd geïnterpreteerd als behorend tot de oudste stadsmuur, moet de juistheid van deze aanname worden betwijfeld. Het waargenomen metselwerk wijst eerder op een weliswaar vroege, maar jongere, 14e eeuwse datering.
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '88 (1988) 11
 
Afbeeldingen

18 februari 1957
     
Adresboeken
Snellestraat 51
Snellestraat B ongen. (????)
Snellestraat 51 (1909)
1943Joh. Kras (garage-, autobus-, touringcar- en taxibedrijf)
Snellestraat 49
Snelstraat B 278 (????)
1865mr. J.B.H. van de Mortel (L.r. E.k. raadsheer in het provinciaal geregtshof van Noordbrabant, lid der provinciale staten en van den gemeenteraad) - V.F.J.J. van de Mortel (candidaat notaris)
1875mr. J.B.H. van de Mortel (president, in het provinciaal gerechtshof van Noordbrabant en lid van den gemeenteraad) - V.F.J.J. van de Mortel (notaris)
Snelstraat B 300 (1880)
1908Lamb. Naninck (fabrikant van kinderwagens)
Snellestraat 49 (1909)
1910mej. W. Bakermans - Lamb. Naninck (fabrikant van kinderwagens)
1923Hendrikus M. Arts (loopknecht)
1928M.J. Eijkemans (bov.) - H. van Loon
1943J.A. van Engelen (landbouwer) - J.A. Kras (autobus-ondernemer) - P.A.J. v.d. Sande (caféhouder)
1991dhr. Reynders (café De Boulevard)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 87

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 201

n: vermelding in een voetnoot