afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

Postelstraat 42 : De Munt

1581-1629

Via een geprofileerde natuurstenen ingangspoort met ezelsboogrug bereiken we het laatgotische huis. Op de binnenplaats, tegen het huis aan, bevindt zich een zeskante traptoren van baksteen met natuurstenen banden. Van 1613 to 1629 werden er gouden, zilveren en koperen munten geslagen in dit pand, dat daarom onder de naam "De Munt" bekend staat. De gloeiend hete muntjes werden dan afgekoeld in de Binnendieze, die achter De Munt stroomt.
's-Hertogenbosch Monumentenstad
 
Aanzienlijke huizen

Waar gezellen kopergeld gloeiden

door Jac.J. Luyckx


47
48
Bronnen
Archief afdeling Bouwhistone, Archeologie en Monumenten Gemeente 's-Hertogenbosch.
A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, 3 dln. ('s-Hertogenbosch 1910).
J. Mosmans en A.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907).
H.L. Janssen ed., Van Bos tot Stad. Opgravingen in 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1983).
Bossche Bladen 2 (1991) 47-48
 
Achter de voorgevel

Burgemeesterswoning in de Postelstraat

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 25 juli 1996
 
Bossche monumenten

Oirkens en moirkens

door Ed Hupkens

7
Stadsblad woensdag 6 juli 2016 | 7
 
Mosmans

Postelstraat

44
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 44
 
Rijksmonument

Postelstraat 42

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Sasse van Ysselt

De Munt

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
Noten
1.Reg. n 645 f. 284.
2.Deze echtelieden hadden behalve den zoon Jan nog deze kinderen: Jacob; Catharina, de huisvrouw van Jan van Bree; Heylwich, de huisvrouw van Frans van Elmpt Martinuszn; Elisabeth en Arnold, die in 1518 reeds was overleden met achterlating van onmondige kinderen (Reg. n 115 f. 169), zijnde: Jan, Aerken, Henrick en Jacob.
3.Hy hield in 1544 te Antwerpen zijn verblijf. (Reg. n 105 f 289).
4.Hij fondeerde in 1549 eene beneficie in de kapel van het H. Kruis te Vught, die blijkens J. Hezenmans De Commanderij te Vught blz. 37 op den weg naar het Buitengerecht aldaar stond. Schutjes t.a.p. IV. blz. 386.
5.Taxandria XVIII blz. 37 en vlgd.
6.Zij had dit kasteel in 1461 gekocht. Tijdschrift van Sassen I blz. 128.
7.Hij had van zijne vrouw Mechteld van Witmeer Jansdochter deze kinderen: Peterken, gehuwd met den notaris Symon Bacx Janszn en Margriet, huisvrouw van den gewandsnijder Jan van Emmerick Willemszn.
8.Taxandria XIII blz. 104, alwaar ook de genealogie van de hier bedoelde familie Pelgrom te vinden is.
9.Dit is een abuis, zooals zal blijken uit de beschrijving van het volgend huis sub j.
10.Reg. n 104 f. 50 vso en 102 f. 326.
11.Reg. n 143 f. 35.
12.Men zie over hem van Heurn Historie II blz. 46.
13.Id. Jac. van Oudenhoven l.c. blz. 151 en van Heurn. Historie II blz. 98.
14.R.A. van Zuylen de Stadsrekeningen II blz. 877 en 878.
15.Dit adellijk huis zal zijnen naam ontleend hebben aan de famile Zweynnen, die in 1517 reeds te Helvoirt gerfd was (Reg. n 113 f. 139 vso) en wier naam in verloop van tijd veranderd is in dien van Sweens.
Vr mr. Henrick Bloeymans was Willem Monicx, de zoon van den Bosschen president-schepen mr. Jan Monicx Sr, heer van Zwijnsbergen.
16.Men zie over hem Taxandria IV blz. 181 en volgd; Mr. C.A. Hermans Kronijken blz. XVII en blz. 546 en J. Hezenmans 's Bosch blz. 11.
17.Hij stierf 13 April 1584, zij 27 December 1600.
18.Mij was de broeder van Elisabeth Proening van Deventher, echtgenoote van Goijart van Eyck, heer van Zeelst. Men zie over hem Taxandria V p. 148.
19.R.A. van Zuylen de Stadsrekeningen II p. 1354.
20.Van hen werden in de Waalsche kerk te den Bosch behalve een zoon Henrick, deze kinderen gedoopt: 1648 Agatha Elisabeth; 1650 Guillaume; 1651 Gaspar; 1655 Amelia; 1658 Josina; 1668 Henriette Maria.
21.Men zie hierover Taxandria XVI blz. 238.
22.Zij huwde met Jean Jacques van Zuyien van de Haar, stamvader der thans nog levende van Zuylen's van de Haar.
23.Hij was de zoon van Jacob Sassen en Maria Anna Hermans.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 245-255
 
Van der Heijden

Postelstraat 42

79
Bossche Monumenten in Beeld (1975) 79
 
Verhalen en legenden

Manden vol geld...

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 23 juni 1988
 
Artikelen
1974

Redactie

Prachtig pand van antiquair Flor Mes. 'De Munt' in Postelstraat zeer fraai gerestaureerd ()
Brabants Dagblad dinsdag 5 maart 1974
 
1988

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Manden vol geld...
Brabants Dagblad donderdag 23 juni 1988
 
1988

Redactie

Postelstraat 42 (huis de Munt)
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '88 (1988) 12
 
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Burgemeesterswoning in de Postelstraat
Brabants Dagblad donderdag 25 juli 1996
 
1999

Jac.J. Luyckx

Aanzienlijke Huizen : Waar gezellen kopergeld gloeiden
Bossche Bladen 2 (1999) 46-48
2000

J. van den Eijnde

De traptoren van De Munt : Onderzoek en restauratie
De onderste steen boven (Utrecht - 's-Hertogenbosch 2000) 39-46
 
 
Geschiedenis
1578 Op 18 juni 1578 kreeg de stad toestemming van koning Philips om binnen haar muren te mogen slaan "oirkens", "negenmannekens" en "penninxkens of moirkens". Het waren munten, gemaakt van een legering van zilver en koper. Later was het de stad ook toegestaan om andere munten te vervaardigen van goud, zilver en koper. Van 1613 tot 1629 werden er hier in de Postelstraat munten geslagen.
Stegentocht 2
 
1616 Op 14 januari 1616 brak er brand uit in het dak van het huis, waarvan het ontstaan werd toegeschreven aan de ovens van De Munt. Maar toen er op 15 december 1617 wr brand uitbrak werd men wantrouwend. En terecht: de muntmeester bleek zich schuldig te hebben gemaakt aan malversaties, zodat het vermoeden rees dat hij de brand zelf gesticht zou hebben om zijn knoeierijen te bedekken. Muntmeester Bloemaerts werd ontslagen, uit Den Bosch verbannen en zijn goederen verbeurd verklaard.
Stegentocht 2
 
 
Kadastrale geschiedenis
1832

Kadastrale geschiedenis

perceel: HTG00-G00850
blok: 02.08

N.H. (Nico) Koppers, 29 maart 2016
 
Stadsrekeningen
1629

Kapittel 8

De voormalige munt der Stad 's Hertogenbosch, toebehorende aan den Heer van Mierlo, ingerigt voor woning en stalling der paarden van den Hertog Bullon.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1354
 
 
Afbeeldingen

-

23 oktober 1968

ca 1975

ca 1975
 
Adresboeken
Postelstraat 42
Postelstraat H 194 (????)
1865jhr. mr. E.J.C.M. de Kuijper (E.k. burgemeester dezer gemeente)
1875L.P. van der Beek (O. luitenant-kolonel, chef van den staf in de 2e militaire afdeeling)
Postelstraat H 242 (1880)
1881jonkh. mr. J.L.E.M. de Kuijper (substituut griffier bij het gerechtshof)
1908jhr. mr. J.L.E.M. de Kuijper (griffier gerechtshof)
Postelstraat 42 (1909)
1910jhr. mr. J.L.E.M. de Kuyper (griffier gerechtshof)
1928jhr. mr. G.E.F.J. de Kuijper
1943mr. G.E.F.J. jonkh. de Kuijper (Griffier bij het Gerechtshof)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 78, 79

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 22, 23, 79, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 192

Hans Willems e.a., De onderste steen boven (2000) 39-46

n: vermelding in een voetnoot