afb.

Pensmarkt 11a

De Molen

Bouwhistorie

'De Molen' (1573)

Pensmarkt 11a

293
294
Literatuur
CB 1520, f 98v; CB 1573 f 100v; Ht 1553; M 1482.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 293-294
Mosmans

Blok op de Markt

75
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 75