afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

De Hooge Huizinge

Markt 39-41

 
Bouwhistorie

'De Hooge Huizinge'

Markt 39-41

203
Literatuur
BP R 1233 f 25; CB 1520 f 15; CB 1573 f 18; HT 1553; M 209 en 210; vSvY III, 311-324; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 203
 
Dossier

Dossier 6321

Monument ingevolge K.B. 8 januari 1970 nummer 70
Stadsarchief
 
Rijksmonument

Markt 39

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 
Sasse van Ysselt

Het Hooghuis van Vladeracken

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
Noten
1.Gramaye Taxandria p. 3, kol. 2.
2.In 1444 was Peter van Best Godertszoon gehuwd met Margriet van Nuwelant, vrouwe tot Geffen. Dr. C.R. Hermans Bijdragen II, p. 539.
3.Maandblad Nederl. Leeuw 1908, p. 160.
4.Reg. n 132, f 57.
5.Reg. n 141, f. 44 vso.
6.Wellicht was zijne tweede vrouw domicella Mechteld van Nuland weduwe de Borchgrave en dan had hij ook nog een zoon Jacob van Vladeracken.
7.Taxandria XIX, p. 275, en Deel II p. 412.
8.Zooals wij in Deel II p. 241 reeds zagen, had hij ook nog eenen bastaardzoon mr. Christoffel van Vladeracken.
9.Algem. Nederl. Familieblad VlII p. 213.
10.In 1604 deed voor Schepenen van den Bosch Maria Spierinck van Well weduwe van Robbrecht van Malsen een transport zoo ten behoeve van Johanna van Malsen, eerst weduwe van Joost van Vladeracken en vrouwe van Erp en Vechel als van dezer zoon Jor Joost van Vladeracken.
11.Van hem werd door Arnoult van Stakenbroeck, echtgenoot van Maria Bruynincx, eene grondrente gerfd, die deze in 1632 voor Schepenen van den Bosch verkocht aan Rudolph van Stakenbroeck, heer van Geffen. Over de familie van Stakenbroeck zie men het Tijdschrift van Sassen voor N.-Brab. Gesch., Taal en Letterkunde II p. 11 en vlgd.
12.Den 15 Febr. 1635 verkocht zij dezen tuin aan haren broeder Peter Boudewijnszn van der Santvoirt.
13.Hare zonen Adriaan en Johannes Gysselen verkochten het huis de Vijf ringen, waarin dezen 12 Maart 1682 van mr. Guilliam Gysselen e a. eenige parten hadden gekocht, terwijl zij het overige part daarvan had gerfd van hare ouders Arnout Donckers en Hillegonda Herincx, aan Matheus van Kaathoven.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 311-324