afb. Atelier Andre Schreurs, ca 1930

De Witte Duif : Markt 37

Kantoorboekhandel G.J. Mettrop & Zoon. Reclame voor Swam vulpenhouders. Links daarvan
op nummer 39 H.J.M. Cooijmans, drankenhandel en rechts daarvan apotheek van Baer. In het plaveisel de rails van de tram.
Bron: Stadsarchief (0000567)
~~~
In het begin van de zestiende eeuw bestond het al. Sinds 1537 toen het in handen was van Gerard van Vladerachen, Heer van Geffen, wisselde het herhaardelijk van eigenaar.

In 1693 vestigde Joh. Bouten er zijn apotheek. De Vaderlansche Sociėteit (opgericht in 1786) vond er in 1787 onderdak. Kastelein Gerrit van der Meyden verhuurde toen de bovenkamer aan de sociėteit. In 1885 ging het weer in andere handen over: Gerard Mettrop kocht het pand en begon er een kantoorboekhandel. Uit deze tijd dateert ook de benedenpui, die nog enkele malen een verandering zou ondergaan. In 1936 werd het bedrijf gekocht door de heer P. Altenburg (nog steeds in de zaak werkzaam) die in 1943 tevens eigenaar werd van het pand. De tweede wereldoorlog liet ook haar sporen na op het pand van de fa. Mettrop. Vandaar dat de pui in 1948 grondig verbouwd werd, waarbij alle medewerking gegeven werd door het gemeentebestuur.

In 1959 werd er nogmaals verbouwd, nu waren de gevel en de winkel aan de beurt. Sindsdien werd de zaak voortgezet onder de naam 'Schrijfwarenhuis Mettrop'.
Krantenknipsel ?
 
Bouwhistorie

'Wit Duifje' (1603)

Markt 37

202
203
Literatuur
BP R 1221 f 279v; CB 1520 f 15; CB 1573 f 18; GAHt, Loketkast II (1537, 1628 en 1672); HT 1553; M 211; vSvY III, 301-302; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 202-203
 
Kelder
Kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
 
Rijksmonument

Markt 37

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
 
Sasse van Ysselt

De Vaderlandsche Sociėteit

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
Noten
1.Nl. der Vaderlandsche Sociėteit.
2.Hij was een Bossche boekdrukker. Zie Navorscher 1894 p. 611.
3.Jean Gabriel La Font, den 7 Juli 1782 door den predikant en hoogleeraar Gallé als Waalsch predikant te den Bosch bevestigd. De Raad van State ontzette hem den 20 November 1788 uit zijn ambt.
4.Arnoldus Josephus Vereyck, geboren te den Bosch en aldaar overleden 24 April 1788. Hij studeerde te Leuven; maakte vrij goede verzen, o.a. een op de oprichting van het Roomsch Armen Weeshuis te den Bosch en muntte uit door schoonschrijven. zooals blijken kan uit de Arhieven van Reinier van Arkel, waarvan hij een der regenten was.
5.Mr. Johan Reinier Hopman.
6.Mr. Anthony Martini, sedert 1756 pensionaris van den Bosch, werd op zijn verzoek 5 December 1787 door de Regeering van die stad als zoodanig eervol ontslagen.
7.Jacob Kien cf. Deel II p. 546.
8.Mr. Abraham Justus Verster. Cf. blz. 119.
9.Zij was Adriana Cornelia Maria van der Does, de latere echtgenoote van Dr. Pierre Joseph Willebois.
10.Het was het introductieboek.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 301-310
 
Artikelen
?

Redactie

Pand 'Het Wit Duifje' aan de Markt gestut
Krantenknipsel 12 april ? (foto)
 
?

Redactie

Door werk bij nieuwbouw C. en A. Historisch pand in Den Bosch verzakt
Krantenknipsel 11 april ?
 
2000

Jo Hendriks

De Witte Duif
KringNieuws 6 (2000) 13