Oude Hulst 37

Het Masschereelshuis

Sasse van Ysselt

Het Masschereelshuis

412
413
414
415
416
417
418
419
420
Noten
1.Het Missale van de kerk te Wijk bij Heusden p. 112.
2.d'Ablaing de Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen p. 28.
3.Hij was zoon van Jan van Bemmel en Margaretha Dachverlies Jansdr en gehuwd met Catharina, dochter van Jan Gerritszoon die Werdt. Zijn zoon Lubbert van Bemmel, die gehuwd was met Beatrix Vos (Reg. no 355 f. 26), kocht 19 Maart 1562 (Reg. n 196 f. 197 vso) eene werf, waarop een huis gebouwd was gelegen te Vught, en thans genaamd Muyserick. Een andere zoon van hem was Willem van Bemmel.
4.Men zie over hem Jaarboek van den Nederl. Adel IVe jg. p. 268.
5.Hij verbond zich in 1544 jegens Elisabeth de Cock, de zuster zijner vrouw, geestelijke dochter in het St. Geertruiklooster te den Bosch.
6.Zij schonk hem deze kinderen: Henrick, heer van Balgoy en Opijnen, die in 1595 van zijne vrouw Walravina van Wees, minderjarige kinderen had; Mechteld; Ulanda, de vrouw van Henrick van Wyttenhorst, landdrossaard van Kleef; en Anna.
7.Reg. n 132 f. 57.
8.Het zal bij eene van de belegeringen, waaraan den Bosch gedurende den Tachtigjarigen oorlog bloot stond, plat geschoten zijn.
9.J.C.A. Hezenmans t.a.p. blz. 54 en 56. In 1543 was het Vughtsche Commanderijshuis blijkens denzelfden blz. 36 noot 1 ook al verwoest geworden (cf. nog van Heurn Historde I p. 504), doch het moet daarna weder zijn opgebouwd, vermits Parma in 1586 in sauvegarde nam: le chateau et Commanderie te Vucht.
10.In 1614 werd het Masschereelshuis gezegd te zijn: ,,huys, erve, poirte, plaetsche ende achterhuysen'', staande in de St. Jorisstraat, eertijds de Oude Huls genaamd, op den hoek van de Molensteeg, tusschen die steeg ex uno en de Abdij van St Geertruid ex alio (Reg. n 314 f. 196).
11.J.C.A. Hezenmans t.a.p. blz. 65 en vlgd.
12.J.C.A. Hezemans t.a.p. blz. 65.
13.De dochter van genoemden de Koningh, Alyda de Koningh, erfde van hem dit huis en bracht het ten huwelijk aan haren man, den kapitein Henrick de la Fosse (die na haren dood hertrouwde met Henrietta de Massin); de voogden der kinderen, die haar man bij haar verwekt had, verkochten 14 Juni 1717 (Reg. n 534 f. 436) dat huis, dat toen Sionsburg heette, aan Petrus van Geffen, burger van den Bosch.
14.Hij was broeder van Maarten Christiaan Sweerts de Landas, heer van Oirschot en Best en van Frederik Hendrik Sweerts de Landas, heer van Baarschot.
15.Hij hertrouwde te den Haag 24 November 1801 met Maria van Styrum, dr. van mr. Jan en Anna Visschers Florisdochter.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 412-420
Artikelen
1957

Jac. Heeren

Het Massereelshuis
De Brabantse Leeuw (1957) 109-110
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Jac. Heeren, 'Het Massereelshuis te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1933) 94-96

n: vermelding in een voetnoot