Pand

Oude Dieze

 
Sasse van Ysselt

De Noordzijde

277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
Noten
1.Zijne zuster Luytgardis van den Velde huwde met Lambert Millinck Lambertszn.
2.Men zie hierover nog Van der Does de Willebois Studiebeurzen II p. 242 en p. 263.
3.Men zie over hem Panken en van Sasse van Ysselt. Beschrijving van Bergeik p. 220.
4.Men zie hierover blz. 213.
5.In 1623 woonde te Straatsburg Martin Lopes de Villanova, wiens moeder was Sara von Landas en wiens echtgenoote heette Aemilia Dorothea von Abtenzell.
6.Het daarop staand kasteel werd in 1649 gebouwd.
7.Van haar erfde Haanwijk hare dochter Christina Clementia Sweerts de Landas, echtgenoote van Mare Willem du Tour; zij verkocht het den 1 Juni 1759 (Reg. n° 577 f. 163) aan hunnen zoon, den majoor Onno Tamminga du Tour.
8.Henrick de Hont Junior, zoon van Henrick de Hont Senior verkocht 7 April 1590 (Reg. no. 246 f. 304 vso) aan Adriaan, zoon van wijlen Adriaan Zegerszn, rentmeester der stad den Bosch, een huis met erf en tuin, staande op de Triniteit bij de Cellebroeders aldaar, dat hij 13 Maart 1576 (Reg. no. 225 f. 412) gekocht had van de executeurs van het testament van heer Laureyns Peterszn de Leeuwe, priester en beneficiaat der St. Janskerk te den Bosch.
9.Zijne rechtverkrijgster was Johanna van Eyl.
10.Schutjes Geschiedenis van het Bisdom den Bosch II. p. 186.
11.Van hem stamt de tegenwoordig adellijke familie van Heurn af. Zie Heraldieke Bibliotheek 1873 p. 62.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 277-288