afb. Havang, 16 september 2010

Oude Dieze 5

Herenhuis

Rijksmonument

Oude Dieze 5

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis no. 5

256
257
258
259
260
261
262
Noten
1.Hij was zoon van mr. Anthonis van Gemert genaamd van den Bleeck, den zoon van Mathijs Ancems Smits.
2.Mr Pieter van Berendonck, klerk ter gemeente-secretarie van den Bosch, zoon van mr. Jan Peterszn, kocht 13 April 1654 ten behoeve zijner dochter Elisabeth, geboren uit zijn huwelijk met Maria Torquet, van Johan de Brier diens aandeel in dit huis, staande tusschen dat van Johanna Moins ex uno en het straatje, waarmede men gaat naar de Drie hekelen, ex alio. In 1662 werd dit huis gerechtelijk uitgewonnen.
3.In 1511 (Reg. no. 106 f. 68) verkocht Yda, dochter van Jan den zoon van Wyrus van Affoirden, land te Oss.
4.Hij was zoon van den apotheker Arnout Janszn Ransecremer en Janneken Keyten.
5.Men zie hare genealogie in Taxandria II p. 209 en vlgd.
6.Vóór dezen Verster hehoorde de Brouwmeer aan de minderjarige kinderen van Isaak Herman Elsevier, van wie een dezer, Isaak Willem Elsevier nl, hem 24 Januari 1743 dat huis had verkocht.
7.Zij verkochten de Brouwmeer 3 Sept. 1782, als wanneer zij woonden op het huis Brempt bij Uedem, aan Anthony Mathias Suyskens, die de Brouwmeer ten huwelijk bracht aan zijne vrouw Isabella Helena van Balen, welke na zijnen dood hertrouwde met Lambertus Gerardus Antonius Schenck van Nydeggen, die daardoor eigenaar van de Brouwmeer werd; deze verkocht dat adellijk huis 24 Januari 1786 aan den ritmeester Hermanus Martinus van Ermel, wonende te Vught, die het 7 December 1807 weder verkocht aan mr. Hugo Bowier, woonachtig te den Bosch. (Zie Taxandria XIX blz. 48 en vlgd.)
8.De kinderen, die Joost van Vechel van haar had, waren; Walburg, Joost, Philipus en Martinus van Vechel.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 256-262
Adresboeken
Oude Dieze 5
Oude Dieze F 164 (????)
Oude Dieze F 160 (1880)
1881douairr. mr. C.R.E. van Rijckevorsel (partikuliere)
1908jhr. E. van Rijckevorsel (assuradeur) - A. van Rijckevorsel-van Heijst (douairière)
Oude Dieze 5 (1909)
1910jhr. E. van Rijckevorsel (assuradeur) - A. van Rijckevorsel-van Heijst (douairière)
1928H.A.M. Grasso
1943A.M. Smits