afb.

Oude Dieze 13

De Witte Laars

Oorspronkelijk stonden op deze plaats twee huizen. In 1785 liet de toenmalige eigenaar, Eugène van Meeuwen, de bestaande gebouwen afbreken en een statig herenhuis bouwen.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 38
Mosmans

Oude Diest

67
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 67
Rijksmonument

Oude Dieze 13

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis no. 13

265
266
267
268
269
270
271
272
Noten
1.Haar familienaam was Monicx. Zij hertrouwde na doode van haren genoemden man met Jan van Brecht Jacobszn, ridder, zie hierover blz. 94.
2.Zijne vrouw was Margriet Pelgrom de Bye.
3.De broeder van dezen Jan Heym was Henrick Heym. In een charter van 1405 wordt vermeld, dat Arnd Heym, die de poort aan de Hinthamerstraat bezat, welke later de Gansepoort genaamd is, eenen zoon Henrick had. Genoemde Arnd Heym zal de hoogschout van de stad en Meierij van den Bosch in 1435 geweest zijn; zijne vrouw was dan Elisabeth van Bommel Henricksdochter en hun kind Hillegond Heym, de echtgenoote van Jan van Erp genaamd van Beerse.
4.Men zie over hem mr Pape Maarten van Rossum blz. 51, 65, 78 en 79; van Heurn Historie 1 blz. 464, 501 en 504.
5.In Taxandria XIX p. 103 wordt ook nog als hun kind vermeld Jan Heym, 27 November 1568 gedoopt in de St. Jan te den Bosch.
6.Men zie over dit goed nog Dl. I p. 414.
7.Dit huis werd in eene Bossche Schepenakte van 18 April 1633 gezegd te staan tusschen het huis van Cornelia weduwe van Joris Goyartszn van Gulick, kramer ex uno en dat van Peter, zoon van wijlen Augustijn Ciermans ex alio.
8.Hij kocht 14 October 1681 ook nog een huis, staande te den Bosch achter het Raamstraatje aan den Wal bij de Oude Dieze (Reg. no. 476 f. 2 vso).
9.Zij trouwde in 1722 te den Bosch met mr. David Ragay, secretaris van Grave.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 265-?
Van Gaal / Verhagen

Omlegging Oude Dieze

132
De Binnendieze van 's-Hertogenbosch (2001) 132
Artikelen
?

Ineke Kuyer

Het huis van Croonen en van Lent
Den Bosch in mei (z.j.)
 
Adresboeken
Oude Dieze 13
M 1280

Wijk ? (????)
1599Peter Joriszoon van Gulick (schoenmaker)
1751Cornelus Beijnen (leerlooierij)
1785Eugene van Meeuwen (gepens. majoor cavalerie)
Oude Dieze F 157 (????)
1865jhr. W. van Citters (gepensionneerd majoor der marechaussee)
1875G.E. Drenth (vader in het Nederd. Herv. weeshuis) - jonkh. mr. L.C.J.A. van Meeuwen (rechter in de arronissements-rechtbank)
Oude Dieze F 154 (1880)
1881jonkh. mr. L.C.J.A. van Meeuwen (rechter in de arrondissements-rechtbank en lid van den gemeenteraad)
1908jhr. mr. L.C.J.A. van Meeuwen (pres. arrond. rechtbank)
Oude Dieze 13 (1909)
1910jhr. mr. L.C.J.A. van Meeuwen (pres. van het gerechtshof)
1928jhr. mr. E.A.E. van Meeuwen - Ph. van de Ven
1943mr. E.A.E. jonkhr. van Meeuwen (Vice-Pres. Gerechtshof) - N.V. 'De Bossche Bouw-Mij.'
19??Croonen en van Lent bv
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 69

n: vermelding in een voetnoot