Dijkpoortje

 
Sasse van Ysselt

Het Dijkpoortje

Het Dijkpoortje. Dit poortje stond ten W. van den Boom en kon alleen door voetgangers gebruikt worden; buiten dat poortje bevond zich een klein landhoofd, van waaruit een brugje over de vestinggracht gelegd was naar den aan de overzijde gelegen dijk, die naar Engelen leidde. Volgens Gramaye Taxandria blz. 3 is dit poortje tijdens den Tachtigjarigen Oorlog dichtgemetseld. In onzen tijd was daar ter plaatse eene opening in den wal, van waaruit men over eene brug naar Engelen kon komen; die brug, welke eene voetgangersbrug was, is bij het graven der tegenwoordige Buitenhaven afgebroken.
Van Heurn zegt in zijne Beschrijving, dat er behalve dit poortje nog een ander dijkpoortje was, dat blijkens Gramaye l. c. in den Tachtigjarigen Oorlog eveneens werd toegemetseld en waarvan hij de plaats niet heeft kunnen ontdekken. Ik vermoed, dat dit poortje zich bevonden heeft bij den Grooten Hekel, omdat blijkens eene Bossche Schepenakte van 13 November 1606 (Reg. no. 273 f. 97) daar eene plaats was genaamd het Dijcksxken; dat poortje zal alsdan toegang hebben verleend tot den Pettelaarschen weg, zooals ook in onzen tijd een poortje deed.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 34
 
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Het Dijkpoortje
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 34