afb. 18 april 1988

Kolperstraat

Binnenstad Centrum

De loop van de oude stadsmuur is goed te zien in de markeringen in deze straatjes en de knik in de bebouwing. Aan de buitenzijde lag de stadsgracht. Deze stadsmuur en gracht liepen door tot aan de Leuvense poort.
Vestingwandelingen
 
Mosmans

Namen der Straten enz.

78
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 78
 
Roelands

Kolperstraat

17
Straat in Straat uit (1984) 17
 
Sasse van Ysselt

De Fontein-, Kolper- en Krullartstraat

311
312
313
314
315
316
Noten
1.In eene Bossche Schepenakte van 1538 (Reg. no. 152 f. 191) wordt de Fonteinstraat geheeten de straat, waarmede men gaat van de Korte naar de Lange Kolperstraat (de Ververstraat.)
2.In 1683 woonde te den Bosch Johanna Elisabeth Sopers weduwe van Govert van Eyl (den broeder van de op blz. 260 genoemde Maria Allegonda). Zij zullen zijne ouders geweest zijn.
3.Het huis de Bollewagen behoorde in 1567 blijkens Prosp. Cuypers t.a.p. blz. 298 aan den Hervormingsgezinden wollenlakenverkooper Floris Jansse bijgenaamd Floris den bueseleer.
4.Hij trad in 1534 voor Schepenen van den Bosch op als gehuwd met Margriet, dochter van Dierick Stevens.
5.Vóór dat zij met Jacques Lauren trouwde was zij gehuwd geweest met Jan Pauluszoon Colen.
6.Het huis het Zegelke, waaraan het aan den anderen kant grensde, behoorde toen toe aan Johan van Woerkom, ook groenroede van den Bosch.
7.Na haren dood hertrouwde hij in 1754 met Johanna Christina Lemmink, geboren en wonende te Nuland.
8.Men zie over zijne familie W. Juten Kwartierstaten van Ned. Kathol. I p. 7 (Aanvull. en Meded.)
9.Hij zal een zoon geweest zijn van Abraham Bastide, kapitein, geboren te Alais in Languedoc, die in 1710 in de Waalsche Kerk te den Bosch huwde met Johanna Magdalena Hibelet.
10.Prosp. Cuypers t.a.p. blz. 299, 327, 330, 363, 447 en 473.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 311-316
 
Artikelen
1998

Aart Vos

Bij de tijd : Klokken in Bossche boedels
's-Hertogenbosch 4 (1998) 132-135
2001

Jeanette van Haasen

Een bijzondere straat in 's-Hertogenbosch. De Kolperstraat
Style magazine (maart 2001)
 
2004

Judith Toebast

Nieuws van de BAM
Bossche Bladen 2 (2004) 60
 
2006

Marcel van der Heijden

De Straat : Kerkstraat, Kolperstraat en Ridderstraat
Bossche Bladen 2 (2006) 55-56
 
Benaming
1450Dat Cort ColfstraetkenStraat in Straat uit
1502ColperstraetStads Rekeningen van het jaar 1502-1503. Deel 1, blz 68
1645Colper StraetKaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1830De Kolber StraatKaart J. B. Drossaers ca 1830
1890KolperstraatKaart Jos van Hagens ca 1890
1901Kolper StrAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1910KolperstraatStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928KolperstraatAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
 
Panden
Markt
Kolperstraat 2   rijksmonument
"De Witvoet" anno 1619.
Bron: Mosmans 229 (Markt)
Kolperstraat A ongen. (?)
Kolperstraat 2 (1909)
1910Societeit 'Amicitia'
1928Nederlandsch Koffiehuis

Kolperstraat 4
"'t Root Scharlaken" anno 1611. (Scheefhals-Holla)
Bron: Mosmans 1398
Kolperstraat A 277 (?)
1865J.D.J.W. Jans (2e luitenant bij het 2e regement vesting artillerie) - G.J. Pompe (kapper en winkelier) - J.H. Pompe (barbier en paruikenmaker)
1875J.H. Pompe (barbier en paruikenmaker) - M. Pompe (kapper en winkelier) - P. Stokbroo (kapitein vierde bataillon)
Kolperstraat A 279 (1880)
1881J.H. Pompe (barbier en pruikenmaker) - M. Pompe (coiffeur en winkelier)
1892A.L. Scheefhals
1908A.L. Scheefhals-Holla (sigarenhandel)
Kolperstraat 4 (1909)
1910A.W. v.d. Linde-Thomas (modiste)
1928mej. M.J. van Bergen
1943J. Berendsen (meubelmaker)
1991mevr. A.J.A. van Stiphout (café 't Rood Scharlaken)

Kolperstraat 6-8
"De witte Roos"; later "Het Cruyspotje", toen er een snuifwinkel in was. (Blijdenstein)
Bron: Mosmans 1399
Kolperstraat A 276 (?)
1865wed. W. Arendsen (winkelierster in aardew.) - C.J. Hillenaar (apothekersbediende)
Kolperstraat A 278 (1880)
1881wed. A. Lievegoed (partikuliere) - Ch.L.B. Loisel (partikulier) - gez. van Oorschot (lingeries dameshansch. enz.)
1908M. Blijdenstein (bazar van huish. artikelen en galanteriën)
Kolperstraat 6 (1909)
1910M. van Blijdenstein (bazar van huish. artikelen en galant.)
1943A.M.D. Kokx (café's restaurants, hotels) - P. Leuver (hoedendokter) - P.C.C. Leuver (typograaf)
1961Tong Kwang (restaurant)
Kolperstraat A 278a (1908)
Kolperstraat 8 (1909)
1910M. van Blijdenstein (bazar van huish. artikelen en galant.)
1928J. van Blijdenstijn

Kolperstraat 10-12
"Het dubbelt wit Kruys" anno 1650. (F. Los, coiffeur)
Bron: Mosmans 1400
Kolperstraat A 277a (?)
1908C.A. Feteris (landmeter van het kadaster)
Kolperstraat 10 (1909)
1910fa. A. van Imbeeck (coiffeur)
Kolperstraat A 275 (?)
1865A. van den Broek (winkelier in aardewerk)
1875A. van Imbeeck (kapper en winkelier) - Flora van Imbeeck (modiste) - Marie van Imbeeck (modiste)
Kolperstraat A 277 (1880)
1881A. van Imbeeck (kapper en winkelier)
1893Gerard van Imbeeck
1908Maison A. van Imbeeck (coiffeur)
Kolperstraat 12 (1909)
1910fa. A. van Imbeeck (coiffeur)

Kolperstraat 14   gemeentelijk monument
"De vergulde Biecorf". De predicant Jacobus woonde in 1566 "neven den Biekaar of Biecorf" in de Colpertstraat. (Beckers)
Bron: Mosmans 1401
Kolperstraat A 274 (?)
1865J. van de Griendt (lederhandelaar)
1875J. Offermans (mr. schoenm. en koopm. in leer)
Kolperstraat A 276 (1880)
1881E. van Krieken (schoenwinkel) - Offermans (partikulier)
1908F. en H. Beckers (opticiëns en instrumentenmakers) - A. van Dijk (handelsagent) - J.J.P. van Lierop (boekhouder)
Kolperstraat 14 (1909)
1910F. en H. Beckers (opticiëns en instrumentenmakers) - A. van Dijk (handelsagent) - J.J.P. van Lierop (boekhouder)
1928A.P.J.M. van Dijk - J.J.P. van Lierop
1943fa. J.J.P. van Lierop (fa. F. en H. Beckers) handel in optische artikelen, ziekenverplegingsartikelen - J.J.P. van Lierop (boekhouder) - J.J.P.M. van Lierop (ambtenaar P.N.E.M.) - M.A. van Lierop (kantoorjuffrouw)
1974Hennie van de Ven (café bar de Pint, 1974-1983)
1991René de Bock (café Hof van Holland)

Steegje.
Kolperstraat 16
"De Mugghendans". Hansken metter scrammen, die hier z'n woonhuis had, was in 1566 een der principaalste onruststokers. (Timmerwinkel)
Bron: Mosmans 1402
Kolperstraat A 273 (?)
Kolperstraat A 275 (1880)
1881H. van den Hurk (partikulier) - M. van Liempt (koffiehuishouder)
1893J.L. Albers (koffiehuishouder)
1908J.L. Albers (koopman) - M.L. Kops (decor. schilder) - H. Rat (koffiehuishouder) - J.H. Vollaers (pianoonderwijzer)
Kolperstraat 16 (1909)

Kolperstraat 18-20
"De Schotse Roos". Volgens Palier stond hier "Vigilate et Orate" in den gevel. Misschien is dat er in geplaatst door Pastoor Nicols, die omstreeks 1760 hier als rustend geestelijke leefde. Achter dit pand was driekwart eeuw geleden, een bekende lagere school. (Café Rat)
Bron: Mosmans 1403
1779(De Schotse Roos): mr. Abraham Bastide (stadssecretaris)
Kolperstraat A 273 (?)
Kolperstraat A 275 (1880)
1908J.L. Albers (koopman) - M.L. Kops (decor. schilder) - H. Rat (koffiehuishouder) - J.H. Vollaers (pianoonderwijzer)
Kolperstraat 18 (1909)
1910H. Rat (caféhouder)
1928J.C. van der Sande - L.L. van der Sande
1943Crefcoeur (caféhouder) - J. Welten (café's restaurants, hotels)
Kolperstraat A 273 (?)
1865H. van den Hurk (hoofdonderwijzer) - A. van Imbeeck (kapper)
1869Alex. van Imbeeck (coeiffeur et parfumeur) - Rose van Imbeeck (in modes)
1875Gez. Brak (modiste) - J.J.F. Brak (assistent bij het postkantoor) - H. van den Hurk (hoofdonderwijzer)
Kolperstraat A 275a (1880)
Kolperstraat 20 (1909)
1910M.L. Kops (gedipl. schilder) - G. v.d. Laar (marktgaarder) - wed. Lukkenaer
1928J. Maas - mej. M.J.C. Maas - P.J. Slegers - L.H. Ubert - E.J. Vonk
1943A. Heuverling (stoker op een stoomtram) - Th. Kappe (schoenmaker)

Kolperstraat 22
"Het Fortuyn". (Wed. Bodar)
Bron: Mosmans 1404
Kolperstraat A 272 (?)
1865wed. A. Delmee (fruitverkoopster) - H.G. van der Wert (kleedermaker)
1875H.G. van der Werf (mr. kleermaker)
Kolperstraat A 274 (1880)
1881H.G. van der Werf (mr. kleermaker)
1908wed. Bodar (fruithandel)
Kolperstraat 22 (1909)
1910wed. Bodar (fruithandel)
1928mej. J. Bodar
1943J.H. Geraets (koopman)
2005? (Labels for Less)

Kolperstraat 24
"De witte Lelie". (Wed. v. Valkenburg)
Bron: Mosmans 1405
Kolperstraat A 271 (?)
1865H. van Valkenburg (mr. kleedermaker)
1875M. Sterkenburg (2e luitenant depot) - H. van Valkenburg (mr. kleermaker) - gez. van Well (in manufacturen enz.)
Kolperstraat A 273 (1880)
1881H. van Valkenburg (mr. kleermaker) - H.B. van Well (in witte manufacturen, enz.)
1908wed. H. van Valkenburg (in koloniale waren)
Kolperstraat 24 (1909)
1910J.J. Ardies (ornamentsnijder)
1928H.J.F. Sonderegger

Kolperstraat 26-28
"De gulden Mortier" anno 1624. "Het Sadel*". (Sonderegger)
Bron: Mosmans 1406
Kolperstraat A 270 (?)
1865J.J. Gerritse (koek- en banketbakker)
Kolperstraat A 272 (1880)
1908C.M. van Dommelen (boekdrukker) - Th. Scholte (garen en bandzaak, plisseerinrichting) - J.D. Sonderegger (mr. kleermaker) burger en militair
Kolperstraat 26 (1909)
1910Th. Scholte (garen en bandzaak, plisseerinrichting) - J.D. Sonderegger (tailleur)
1928P.W.J. Hofmans - P.A.J. van der Sande - wed. J.A. van Strijp
1943A.H.G. Brands (huisschilder)
19??? (Art) damesmode
Kolperstraat A 271a (?)
1908D. de Veer
Kolperstraat 28 (1909)
1910wed. Sterk - A. v.d. Veer
1943A.M. Glaudemans (filiaalhoudster) - G.A. Glaudemans (koopman)

Kolperstraat 30
"Het Hoefijzer"; later (1624) "In den Jeger" of "Weijman". In 1713 "De vijf Pakken". (Oomen, slagerij)
Bron: Mosmans 1407
Kolperstraat A 269 (?)
1865A. de Rooij (kunstdraaijer)
1875A. de Rooij (kunstdraaijer)
Kolperstraat A 271 (1880)
1881A. de Rooij en Zn. (kunstdraaier)
1908H. Litjens (Gzn. vleeschhouwerij-spekslagerij)
Kolperstraat 30 (1909)
1910Filiaal van M. van Blijdenstein
1928M. Wrazlowskij
1943fa. H. Glaudemans (klompenhandel, visscherijartikelen) - G.A. Glaudemans (koopman)
2009Bistro a Propos
2010Nathalie en Patrick Sebregts (restaurant 't Vervolg)

Krullartstraat
 
Fonteinstraat
Kolperstraat 27   rijksmonument
"De scherpe Werelt". In 1756 woonde er een swaartveger. Dit verklaart misschien het adjectief "scherpe". (Valkenburg)
Bron: Mosmans 1389
Kolperstraat A 287 (?)
1865J.F. Demelinne (steendrukker en winkelier)
1875J.F. Demelinne (steendrukker en winkelier) - wed. G. Gerritse (vischhandelaar)
Kolperstraat A 289 (1880)
1881F. van Valkenburg (mr. horlogiemaker)
1908F.J. van Valkenburg (horlogemaker) - J. Vennings (handelsreiziger)
Kolperstraat 25 (1909)
1910F. van Valkenburg (horlogemaker)
1928J.L.H.P.J. van Valkenburg

Kolperstraat 25-25a
"De Vos en de Kraan" anno 1604; doelt op de bekende fabel van Lafontaine. (Kaanders)
Bron: Mosmans 1390
Kolperstraat A 88 (?)
1790J.M. Wenmakers bron
1822Maria Elisabeth Wenmakers (winkelierster) bron
Kolperstraat A 286 (?)
1865weduwe G. Gerritse (vischhandelaarster) - J.W. Sindikus (gepens. kapitein)
1875J.W. Sindikus (gep. kapitein)
Kolperstraat A 288 (1880)
1881wed. G. Gerritse (vischhandelaarster) - A. Pijnenburg (mr. timmerman)
1908Th. M. Kaanders (modiste) - H.J.M. Korst
Kolperstraat 25 (1909)
1910Th. Kaanders (modiste, dameshoeden) - H. Korst
1928mej. Th.M. Kaanders
1943J.P. Kuijpers (kleermaker) - J.P. Kuijpers (kleermaker)
Kolperstraat 25a (1909)
1943G.H. Geerdink (bakker)
2003? (Exposed New York) kledingzaak

Kolperstraat 23-23a
"De twee Gaperts". (Ebben)
Bron: Mosmans 1391
Kolperstraat A 285 (?)
1865A.M. Kokken (winkelier en hofmeester op eene stoomboot) - M. Samuels (commissionn. in koloniale waren)
1875D. Aitton (2e luit. eerste battaillon) - A.M. Kokken (winkelier in kruidenierswaren) - J.A.J. van der Schaaff (comm. der posterijen)
Kolperstraat A 287 (1880)
1881Joh.M.S. Cleerdin (slijter in gedist. en likeuren) - P.J. van der Linde (klerk)
1908J.P. Ebben (boekhouder)
Kolperstraat 23 (1909)
1910J.P. Ebben (boekhouder)
1928P.J. van den Akker - A. Delmée
1943A. Delmée (koopman) - J. Jentzema - J.A. Jentzema (koopman)
2003? (Oildrops)
2005Aagje Verstegen (Noa Noa) kledingzaak

Kolperstraat 21-19
Achtereenvolgens "De rooie Scheer" anno 1566. "'t Gekroond Kruispotje" anno 1724. "De Medeklinkers". 't Pand was eertijds eigendom van Jan Andriessen den beeldstormer. (de Rooy)
Bron: Mosmans 1392
Kolperstraat A 284 (?)
Kolperstraat A 286 (1880)
1881J. de Bloeme (ontvanger der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen, enz.)
1908H.P.L.L. de Rooij (lederh. schoenwinkelier)
Kolperstraat 21 (1909)
1910fa. de Rooij en Co. (lederh. schoenwinkelier)
1928A. Gotlieb
1943M. Weijerman (technisch bureau)
2003? (Boetnick) dameskleding
Kolperstraat A 286a (1908)
Kolperstraat 19 (1909)
1910mevr. wed. kap?. F.J.W. van Rooij
1928M.C. van der Steen
1943wed. M. van Bers-Hoedemakers - H.C.M. Bloks

Kolperstraat 17-15
"De Klinkers". Anderhalve eeuw geleden "schonk" men hier "soopjes". (Vollewens)
Bron: Mosmans 1393
Kolperstraat A 283 (?)
1865J. Houtman (hoofdonderwijzer) - C. Worst (mr. schoenmaker)
Kolperstraat A 285 (1880)
1908wed. Drenten
Kolperstraat 17 (1909)
1910Jac. de Brave (tandtechniker) - wed. Drenten - J.P. Vollewens (behanger en stoffeerder)
1928H. van den Heuvel
1943W.H.A. van den Dungen - H. van den Heuvel
19??? (Wolford boutique)
Kolperstraat A 285a (?)
1881C.J.C. Hamilton (administrateur der 's-Hertogenbossche brandwaarborgmaatschappij)
1908J.P. Vollewens (behanger en stoffeerder)
Kolperstraat 15 (1909)
1910J. van Well (schoenenmagazijn)

Steegje.
Kolperstraat 13-11
"De Hooywagen" anno 1602. Later "De Fransche Bakker". (Cleerdin)
Bron: Mosmans 1394
Kolperstraat A 281 (?)
Kolperstraat A 283a (1880)
1881wed. R.F.C. Lemaire (partikuliere)
1908J.M.S. Cleerdin (Firma Jac. de Rooij) kaashandelaar
Kolperstraat 13 (1909)
1910J.M.S. Cleerdin (fa. Jac. de Rooij) kaashandelaar
1928J.W. Graff
1943F.M.P. Eerhart (kellner)
Kolperstraat A 281 (?)
1875H.A. Perk (kapitein-adjudant 3e regement vesting-artillerie) - A. Pijnenburg (mr. timmerman)
Kolperstraat A 283 (1880)
Kolperstraat 11 (1909)
1943J.A. van Ewijk (schoenmakerij)

Kolperstraat 9-7   rijksmonument
"De Goudsblom" anno 1675. (Reijkersz))
Bron: Mosmans 1395
Kolperstraat A 280 (?)
1865J.G. Frankamp (2e luitenant bij het 2e regement vesting artillerie) - A.S. van Mourik (fabrijkant van gouden en zilveren werken)
1875A.J. Coppens (mr. loodgieter en pompenmaker) - Adr. Mourik (in goud en zilver)
Kolperstraat A 282 (1880)
1881Adr. Mourik (in gedistilleerd)
1908Gez. Reijkersz (modes en confectie)
Kolperstraat 9 (1909)
1910A. Nieuwenhuijsen & Zonen (schoenenwinkeliers)
1928N.J. Regter
1943P.J.M. de Coster (bibliotheekhouder)
2000? (Juul) dameskleding
Kolperstraat A 282a (?)
1908J.C.M. Lammers (waskaarsenfabrikant) - G.A.F. Noppen (telegrafist)
Kolperstraat 7 (1909)
1928F.H. Dalhuizen - P.H. Desmense - G.J.M. Tielen
1943W.J. Coret (kellner) - J.B.L. van Esch (humorist)

Kolperstraat A 281a
Kolperstraat A 281a (?)
1908J Meijer (ambtenaar S.S.)
Vervallen (1909)

Kolperstraat 5   gemeentelijk monument
"'t Wapen van Luyck" anno 1632, daarna "'t Wapen van Vrancrijk". "De Valk*" anno 1603. (v. Kessel)
Bron: Mosmans 1396
Kolperstraat A 279 (?)
1865H. van Oostenburg (winkelier) - T.J. Schuuren (zonder beroep)
1875J.J. Gerritse (koek- en banketbakker) - H.C. Ittmann (paarden-arts 3e klasse, 2e regement hussaren)
Kolperstraat A 281 (1880)
1881J.J. Gerritse (koek- en banketbakker) - C.G. Steen (klerk der registratie)
1900F.H. van Kessel (mr. bakker)
1908F.H. van Kessel (brood- en banketbakker) - wed. H. van Kessel
Kolperstraat 5 (1909)
1910F.H. van Kessel (brood- en beschuitbakker)
1928F.H. van Kessel
1943H.J.Th.N. Huijbers (brood- en banketbakker) - Kessel F.H. van

Kolperstraat 3   rijksmonument
"De gulde Bock" anno 1607; daarna "De Bontmantel". Na 1715: "De drie Passementen". (Borsten)
Bron: Mosmans 1397
Kolperstraat A 278 (?)
1865J.F. Mosselveld (rijksopzigter van den waterstaat 2e kl.)
1875E.P. Francke (1e luitenant)
Kolperstraat A 280 (1880)
1881W. Vorst (slager en restauratiehouder)
1908J.C. Borsten (gep. hoofdcommies secretarie 's Bosch) - L.A. Krijbolder (antiquair)
Kolperstraat 3 (1909)
1910J.C. Borsten (gep. hoofdcommies secretarie 's Bosch) - L.A. Krijbolder (antiquair, taxateur)
1928H.B. Mackaij
1943J.W. Niewold (Mackay's Goedkoope Drogisterij) handel in verfwaren

Kolperstraat 1   rijksmonument
Kolperstraat A 7 (?)
Kolperstraat 1 (1909)
1928L.P. van Oosterom
1943fa. J. Kollenburg & Zn. (stucadoor, aannemers timmer- metselwerk) - J. Kollenburg (metselaar-caféhouder) - M.A. Kollenburg (aannemer)

Markt
 
Postcodes
  5211 KB  1..27
  5211 KC  2..30
 
Straatindeling
  1906 : 1389..1407 (Mosmans: Beide zijden)
  1909 : rechts 1..27, links  2..30
  1995 : rechts 1..27, links 2a..30 (Huisnummerkaart H16)
 
Volkstelling 1822
No 1 Wijk A (komend van de Groote Markt)
Kolperstraat
76 7 Desmenschen, Johannus Speldenfabrikant 59 Rooms Den Bosch
77 11 Sante, Petronella Winkelierster 49 Rooms Den Bosch
78 3 Klosner, Lodewijk Poelier 43 Gereformeerd Maastricht
79 3 Kalen, Jathurina Kroeghoudster 63 Rooms Maastricht
81 5 Keuchenicus, Samuel Predikant (rustend) 35 Gereformeerd Hilvarenbeek
83 5 Biggelaar, Geertrui - 52 Rooms Den Bosch
84 5 Schuurmans, Maria Huisvrouw 23 Rooms Breda
85 5 Leeuw, Adrianus Kleermaker en 60 Rooms Meersel
86 6 Donckers, Johannus F. Pottenbakker Huisschilder 40 Rooms Den Bosch
87 9 Dirks, Jan Passementwerkers knecht 32 Rooms Den Bosch
88 2 Wenmakers, Maria Elisabeth Winkelierster 41 Rooms Den Bosch
89 17 Akker, Johannus Michiel van den Schoenmaker 34 Rooms Den Bosch
90 - - - - - -
91 5 Baselaar, Antonius Schoenmaker 56 Rooms Den Bosch
93 4 Viegers, Mathys Wolspinner 62 Rooms Beek bij Maastricht
94 2 Bokhoven, Elisabeth van Kantwerkster 56 Rooms Den Bosch
96 4 Eyk, Maria van Kantwerkster 55 Rooms Den Bosch
No 2 Wijk A
98 5 Klosner, David Gepensioneerd 69 Gereformeerd Kanton Bern
99 3 Leeuwaarden, Andreas van geen 69 Gereformeerd Den Bosch
Groote Markt
 
Literatuur en bronnenpublicaties

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 12, 14, 18, 77, 257, 278

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 12

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 170

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 31, 62, 373

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 68, 68n

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 17

n: vermelding in een voetnoot